ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ"

Transcript

1 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 2004

2 ΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΧΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ Σύμφωνα με την έρευνα πεδίου της ΠΑΕΠ που διενεργήθηκε το 2003 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων όλης της χώρας, στο Νομό Χίου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις. Τα συμπεράσματα για το Νομό Χίου προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν από 56 επιχειρήσεις. Στον κλάδο του εμπορίου δραστηριοποιούνται οι περισσότερες επιχειρήσεις του Νομού, ακολουθούμενες από επιχειρήσεις στους κλάδους των ξενοδοχείωνεστιατορίων και της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας. Συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, στο Νομό Χίου υπερεκπροσωπείται η δραστηριότητα στους κλάδους των μεταποιητικών βιομηχανιών και των κατασκευών ενώ υποεκπροσωπείται η δραστηριότητα στον κλάδο της γεωργίας, της αλιείας των ορυχείων, της εκπαίδευσης, της υγείας, της διαχείρισης ακίνητης περιουσίας καθώς και των άλλων δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Διαφοροποίηση σχετικά με το σύνολο της χώρας επισημαίνεται και σχετικά με το μέγεθος των επιχειρήσεων δεδομένου ότι στο Νομό Χίου το 0,5% των ιδιωτικών επιχειρήσεων απασχολεί περισσότερους από 10 εργαζόμενους έναντι 3,7% των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο σύνολο της χώρας. Η κλαδική διάρθρωση των επιχειρήσεων στο Νομό Χίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 1. Πίνακας 1: Κλαδική διάρθρωση των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο Νομό Χίου Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό Μεταποιητικές βιομηχανίες ,0% Κατασκευές ,8% Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ,3% Ξενοδοχεία και εστιατόρια ,4% Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις, εμπορικές 189 5,4% δραστηριότητες Σύνολο % Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ

3 Στις επιχειρήσεις του νομού, απασχολούνται εργαζόμενοι εκ των οποίων το 67,1% είναι άνδρες και το 32,9% γυναίκες. Στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο απασχολείται το 42,5% των εργαζομένων του νομού, στις μεταποιητικές βιομηχανίες το 24,5% των εργαζομένων και στα ξενοδοχεία-εστιατόρια το 19,7%. Οι γυναίκες απασχολούνται συχνότερα στον κλάδο του εμπορίου, και των ξενοδοχείωνεστιατορίων. Η διάρθρωση της απασχόλησης στους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας απεικονίζεται στον Πίνακα 2. Πίνακας 2: Διάρθρωση της απασχόλησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων στο Νομό Χίου κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Αριθμός εργαζομένων Ποσοστό Μεταποιητικές βιομηχανίες ,5,% Κατασκευές ,5% Χονδρικό και λιανικό εμπόριο ,5% Ξενοδοχεία και εστιατόρια ,7% Διαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκμισθώσεις, εμπορικές 189 2,7% δραστηριότητες Σύνολο ,0% Πηγή: Έρευνα πεδίου ΠΑΕΠ 2003 Στη συνέχεια παρουσιάζουμε συνοπτικά στοιχεία για τη ζήτηση ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στο Νομό Χίου στηριζόμενοι στην ανάλυση των στοιχείων της έρευνας πεδίου. Αρχικά παρουσιάζουμε τις κλαδικές εκτιμήσεις των επιχειρήσεων του νομού σχετικά με την εκτιμώμενη μεταβολή της απασχόλησης σε 3 έτη. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την επαγγελματική διάρθρωση της απασχόλησης το 2003 και την προσδοκώμενη επαγγελματική διάρθρωση της απασχόλησης το 2006 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπευθύνων των επιχειρήσεων. Ακολουθεί η παρουσίαση των κενών θέσεων στις επιχειρήσεις κατά επάγγελμα, κλάδο και διάρκεια κατά την οποία οι θέσεις παραμένουν κενές. Τέλος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με τις δεξιότητες και τα προσόντα των εργαζομένων. Για την παρουσίαση των κλαδικών εκτιμήσεων μεταβολής της απασχόλησης χρησιμοποιούνται δύο δείκτες οι οποίοι περιέχονται στον Πίνακα 3: 3

4 i) στην πέμπτη στήλη του πίνακα υπολογίζεται για κάθε κλάδο ο αριθμός των επιχειρήσεων οι οποίες αναμένουν αύξηση του προσωπικού τους σε 3 έτη μείον οι επιχειρήσεις που αναμένουν μείωση του προσωπικού τους στο ίδιο διάστημα, ii) στην έκτη στήλη του πίνακα συγκρίνεται ο προηγούμενος δείκτης με τον αριθμό επιχειρήσεων του κάθε κλάδου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των δεικτών αυτών δεν είναι ιδιαίτερα θετικές οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων του Νομού Χίου για την αύξηση της απασχόλησης για κανένα κλάδο. Ακόμα και στους δυναμικότερους κλάδους του νομού, τους κλάδους της μεταποίησης και του εμπορίου, η αύξηση της απασχόλησης αναμένεται να είναι χαμηλότερη συγκριτικά με τις τάσεις των κλάδων αυτών στο σύνολο της χώρας. Οι υπόλοιποι κλάδοι στο Νομό Χίου εμφανίζουν σημαντικά μικρότερο δυναμισμό συγκριτικά με το σύνολο της χώρας. Πίνακας 3: Κατανομή των ιδιωτικών επιχειρήσεων του Νομού Χίου ανάλογα με την αναμενόμενη μεταβολή της απασχόλησης σε τρία έτη κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας Κλάδος οικονομικής Σύνολο Αριθμός Αριθμός Δ=Β-Γ Δ/Α*100 δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (Α) επιχειρήσεων που αναμένουν αύξηση του προσωπικού (Β) επιχειρήσεων που αναμένουν μείωση του προσωπικού (Γ) Μεταποιητικές ,5% βιομηχανίες Κατασκευές % Χονδρικό και ,8% λιανικό εμπόριο Ξενοδοχεία και % εστιατόρια Διαχείριση ακίνητης % περιουσίας, εκμισθώσεις, εμπορικές δραστηριότητες Σύνολο ,6% Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ

5 Η επαγγελματική διάρθρωση της απασχόλησης το 2003 και η προσδοκώμενη επαγγελματική διάρθρωση της απασχόλησης το 2006 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ίδιων των υπευθύνων των επιχειρήσεων παρουσιάζεται στον Πίνακα 4. Συνολικά αναμένεται αύξηση της απασχόλησης κατά 122 θέσεις. Σημαντικότερες αυξήσεις θέσεων απασχόλησης εντοπίζονται για υπαλλήλους εξυπηρέτησης πελατών και για πωλητές καταστημάτων. Ειδικότητες Πίνακας 4: Παρούσα και αναμενόμενη διάρθρωση της απασχόλησης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις του Νομού Χίου 1 Αριθμός Προσδοκώμενος εργαζομένων το αριθμός εργαζομένων 2003 το 2006 Διευθύνοντες και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους εργαζόμενους Διευθύνοντες επιχειρηματίες και προϊστάμενοι επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 9 άτομα Μεταβολή απασχόλησης Αρχιτέκτονες, μηχανικοί απόφοιτοι Πολυτεχνείου Βιολόγοι, γιατροί Λογιστές, στελέχη επιχειρήσεων (απόφοιτοι ΑΕΙ) Πρόσωπα που ασκούν επιστημονικά, καλλιτεχνικά επαγγέλματα Ειδικευμένοι επί των πωλήσεων, χρηματιστές, κτηματομεσίτες Υπάλληλοι γραφείου Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών Απασχολούμενοι στην παροχή προσωπικών υπηρεσιών Πωλητές Μεταλλωρύχοι, λατόμοι Τεχνίτες ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων και άλλων δομικών έργων Μηχανικοί, εφαρμοστές και συντηρητές μηχανών Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων Τεχνίτες επεξεργασίας ξύλου, επιπλοποιοί Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού εξοπλισμού Πλανόδιοι πωλητές, οικιακοί βοηθοί Επισημαίνεται ότι η απασχόληση αφορά μισθωτούς και ιδιοκτήτες σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι αυτοαπασχολούμενοι που δεν έχουν συστήσει επιχείρηση δεν καλύπτονται από την έρευνα. 5

6 Ανειδίκευτοι εργάτες ορυχείων, κατασκευών, μεταποίησης Σύνολο Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003 Η ύπαρξη κενών θέσεων στις επιχειρήσεις κατά επάγγελμα, κλάδο και διάστημα κατά το οποίο οι θέσεις παραμένουν κενές παρουσιάζεται στον Πίνακα 5. Τα συμπεράσματα που απορρέουν από την εξέταση των κενών θέσεων είναι συμβατά με αυτά που απορρέουν από τη σύγκριση της υπάρχουσας και της προσδοκώμενης μεταβολής της επαγγελματικής διάρθρωσης της απασχόλησης. Ο μεγαλύτερος αριθμός κενών θέσεων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις του Νομού Χίου αφορά υπαλλήλους γραφείου. Οι περισσότερες από αυτές είναι θέσεις ταμείων ή υπαλλήλων έκδοσης εισιτηρίων, αλλά δεν επισημαίνεται κάποια δυσκολία εύρεσης προσωπικού. Καταγράφονται επίσης κάποιες κενές θέσεις εργασίας για απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών συγκεκριμένα, για πωλητές σε καταστήματα για τις οποίες επισημαίνονται δυσκολίες πλήρωσης. Πίνακας 5: Κενές θέσεις κατά επάγγελμα, κλάδο και διάρκεια ανεργίας Επάγγελμα Αριθμός κενών θέσεων Κλάδος/ κλάδοι οικονομικής Διάστημα κατά το οποίο οι περισσότερες θέσεις παραμένουν κενές δραστηριότητας Γραμματείς 3 Εμπόριο Μεγαλύτερο των 6 μηνών Ταμίες-έκδοση εισιτηρίων 9 Εμπόριο Μικρότερο των 6 μηνών Πωλητές σε καταστήματα 5 Εμπόριο Μεγαλύτερο των 6 μηνών Πηγή: Έρευνα ΠΑΕΠ 2003 Όσον αφορά στα προσόντα και τις δεξιότητες των εργαζομένων στο γενικό ερώτημα για το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης οι περισσότεροι εργοδότες ή υπεύθυνοι προσωπικού επισημαίνουν ότι τις περισσότερες φορές οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται στις απαιτήσεις των θέσεων στις οποίες έχουν προσληφθεί. Ειδικότερα για τους άνδρες εργαζόμενους μόλις στο 1,8% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι τα προσόντα και οι δεξιότητές τους δεν επαρκούν για τις θέσεις που κατέχουν ενώ το 3,5% των επιχειρήσεων εκφράζουν τα ίδια παράπονα για τις γυναίκες που απασχολούν. Για τους άνδρες και τις γυναίκες εργαζόμενους τα κυριότερα παράπονα εκφράζονται από τους υπευθύνους επιχειρήσεων στον κλάδο της μεταποίησης. Αναλυτικότερα, σχετικά με τις δεξιότητες, τα προσόντα και τις ικανότητες που λείπουν από συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, από την έρευνα πεδίου προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα. Μεγάλο μέρος των ανωτέρων διευθυντικών 6

7 στελεχών δεν έχει πτυχίο, γνώση Η/Υ, και γνώση ξένων γλωσσών. Αναφορικά με τους απασχολούμενους που ασκούν επιστημονικά και συναφή επαγγέλματα, άνω των 2/3 έχουν ελλιπή γνώση Η/Υ και σε μικρότερο βαθμό ελλιπή γνώση ξένων γλωσσών. Αναφορικά με τους τεχνολόγους, τεχνικούς και ασκούντες συναφή επαγγέλματα, αναφέρεται ότι οι μισοί περίπου δεν έχουν το απαιτούμενο πτυχίο (από ΤΕΙ) ούτε την απαιτούμενη γνώση Η/Υ. Για τους υπαλλήλους γραφείου η πλειοψηφία δεν έχει πτυχίο, περίπου το ένα-πέμπτο έχει ελλιπή γνώση Η/Υ, και περί το 14% δεν έχει γνώση ξένων γλωσσών. Για τους απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές καταστημάτων επισημαίνεται η έλλειψη πτυχίου. Από τους ειδικευμένους τεχνίτες λείπουν συχνά το πτυχίο, η γνώση Η/Υ και οι ξένες γλώσσες. Για τους χειριστές μηχανημάτων το κυριότερο πρόβλημα είναι η γνώση ξένων γλωσσών. Τέλος για τους ανειδίκευτους εργάτες το κυριότερο πρόβλημα που καταγράφεται είναι η έλλειψη ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Τα συμπεράσματα της ανάλυσης της ζήτησης ειδικοτήτων και δεξιοτήτων στο Νομό Χίου δείχνουν την εικόνα στασιμότητας για αρκετούς κλάδους και χαμηλές προσδοκίες ανάπτυξης για δύο μόνο κλάδους (εμπόριο, μεταποίηση). Στο σύνολο της οικονομίας αλλά και στους επιμέρους κλάδους η εικόνα των επιχειρήσεων του Νομού Χίου είναι δυσμενέστερη συγκριτικά με την εικόνα για το σύνολο της χώρας. Όσον αφορά τη μεταβολή της απασχόλησης, μόνο για τους υπαλλήλους γραφείου αναμένεται αύξηση της απασχόλησης σε χρονικό ορίζοντα τριών ετών. Όσον αφορά στις ελλείψεις προσόντων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων για συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό κατάλληλων προγραμμάτων επαγγελματικής εμπειρίας και επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες. 7

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1999 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1998 ISBN 9963 43 723-0 Αναδημοσίευση μέρους ή ολόκληρης της μελέτης επιτρέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2024 Π Ρ Ο Β Λ Ε Ψ Ε Ι Σ Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 4-2 0 2 4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β ΙΟΥΝΙΟΣ 2015 Ολυμπία Καμινιώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ Ολυμπία Καμινιώτη 6/6/2015 0 ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π2:

Διαβάστε περισσότερα

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά.

Στο κεφάλαιο Γ παρουσιάζονται οι ανάγκες κατάρτισης, για κάθε νοµό ξεχωριστά. EUROPEAN UNION European Social Fund Article 6 Innovative Measures (Ολοκληρωµένη Στρατηγική για την προώθηση της απασχόλησης στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας) ΠΑΡΑ ΟΤΕΟ Νο : DELIVERABLE No : ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ.

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των ναυπηγών & ναυπηγών μηχανολόγων δ.μ. Δεκέμβριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό δείγμα

Διαβάστε περισσότερα

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

2 0 0 8-2 0 1 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 0 0 8-2 0 1 8 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Επιμέλεια Έκδοσης Χριστάκης Χριστοφή, Λειτουργός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ)

ΜΕΛΕΤΗ. «ιερεύνηση της κατάστασης της γυναικείας επιχειρηµατικότητας στη Θεσσαλία» ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (Α & Β ΦΑΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000 2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 75% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕΛΕΤΗ «ιερεύνηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΕΛΛΑ Α, ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΚΑΙ ΦΙΝΛΑΝ ΙΑ Νίκος Ε. Ντερµανάκης Αθήνα, εκέµβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2003

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2003 ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ) ΚΑΤΑ ΤΟ 2003 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών

Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση και απασχόληση των διπλωματούχων μηχανικών Φεβρουάριος 2007 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΡΟΣ Γ [Συμπεράσματα] 1 Ταυτότητα έρευνας Έρευνα σε τυχαίο αντιπροσωπευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020

Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 2010-2020 Προβλέψεις Αναγκών Απασχόλησης σε Ανώτερου Επιπέδου Επαγγέλματα στην Κύπρο 21-22 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 1-2 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013)

Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (2013) Αξιολόγηση των Επιδράσεων του Σχεδίου Τοποθέτησης Άνεργων Νέων Πτυχιούχων για Απόκτηση Εργασιακής Πείρας σε Επιχειρήσεις/Οργανισμούς (013) Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Σ Η Τ Ω Ν Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Σ Χ Ε Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΞΕΝΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2004-2007 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΑΡΤΙΟΣ 2004 ISBN 9963-43-748-6 -------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ISBN 9963 43 730 3 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11

Σελίδα Επιτελική σύνοψη. Εισαγωγή 9. Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Περιεχόμενα Σελίδα Επιτελική σύνοψη 4 Εισαγωγή 9 Μεθοδολογικό σημείωμα 11 Ενότητα Α Ανάλυση Συνολικού Τομέα Μεταποίησης 14 Α.1 Α.2 Α.2.1 Α.2.2 Α.2.3 Α.2.4 Α.2.5 Η θέση της Μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007

Έρευνα και Ανάλυση. Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Έρευνα και Ανάλυση Έρευνα για τις Ανάγκες των Επιχειρήσεων σε Ειδικότητες Αιχµής για την τριετία 2005-2007 Ιούνιος 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ. Εισαγωγή Σύνοψη Συµπεράσµατα 3 1. Χαρακτηριστικά της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών

Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών Επιστηµονικός Κλάδος: Μηχανολόγοι Τµήµα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 Συντελεστές της έρευνας Ιδρυµατικά υπεύθυνος Γραφείου ιασύνδεσης ΑΠΘ Παύλος Σµύρης, καθηγητής ασολογίας ΑΠΘ Επιστηµονικά υπεύθυνοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ

ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ ÚÔ Ï ÂÈ ÚÔÔappleÙÈÎÒÓ Aapple Û fiïëûë ÛÂ AÓÒÙÂÚÔ EappleÈapple Ô Eapple ÁÁ ÏÌ Ù ÛÙËÓ K appleúô 25-215 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2 5-2 1 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΜΕΣΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1999 ISBN -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΜΑΡΟΥΣΙ 2013 Τίτλος πρωτοτύπου: «Έρευνα Προσφοράς και Ζήτησης Επαγγελμάτων Ειδικοτήτων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τίτλος Πράξης: «Γραφείο Διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ με θέμα «ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑΡΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2000 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2014-2024 Η συστηματική παρακολούθηση των διαχρονικών τάσεων στην αγορά εργασίας και η πρόβλεψη της μελλοντικής κατάστασης αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ

ΣΥΝΟΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2010-2014 ΤΟΥ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αλέξης Κόκκος, Μανώλης Χρυσάκης Στο πλαίσιο της μελέτης με θέμα: «Εξωτερική αξιολόγηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000

ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 2000 Ο ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΕΩΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 1999 ISBN 9963 43 724 9 Αναδημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5

Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ. Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 Π Α Ν Ο Ρ Α Μ Α Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ω Ν Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ω Ν Τ Η Σ Α ν Α Δ K A T A T O 2 0 0 5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ISBN 978-9963-43-767-2

Διαβάστε περισσότερα

«Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές» Διαδικασία

«Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές» Διαδικασία Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. με θέμα «Η κατασκευαστική και οικοδομική δραστηριότητα ως συνιστώσες της οικονομικής ανάπτυξης και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε αυτές» Διαδικασία Η Οικονομική και

Διαβάστε περισσότερα