ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ"

Transcript

1 Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, Αρ. Πρωτ.: Y ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Παραςκευή, 25 Απριλίου Σιμζσ Παρατθρθτθρίου Τγρών Καυςίμων Οι λιανικζσ τιμζσ των υγρών καυςίμων (αμόλυβδθ 95 οκτ., ςοφπερ αμόλυβδθ 100 οκτ., ςοφπερ LRP, πετρζλαιο κίνθςθσ, πετρζλαιο κζρμανςθσ κατ οίκον και υγραζριο κίνθςθσ) αναρτώνται αναλυτικά ςτθν ιςτοςελίδα του Παρατθρθτθρίου Σιμών Τγρών Καυςίμων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ όπου παρουςιάηονται κακθμερινά οι ελάχιςτεσ, μζςεσ και μζγιςτεσ τιμζσ ςε όλουσ τουσ Νομοφσ τθσ χώρασ. Μζςεσ τιμζσ λιανικισ πώλθςθσ καυςίμων για όλθ τθν Ελλάδα Παραςκευή, 25 Απριλίου 2014 Προϊόν Μζςθ Σιμι Αμόλυβδθ 95 οκτ. 1,684 Αμόλυβδθ 100 οκτ. 1,870 Super 1,806 Diesel Κίνθςθσ 1,364 Diesel Θζρμανςθσ Κατ οίκον 1,259 Τγραζριο κίνθςθσ (Autogas) 0,874 * Η μζςθ τιμι πανελλαδικά υπολογίηεται από τον ςτακμιςμζνο μζςο όρο με βάςθ τουσ όγκουσ πωλιςεων ανά τφπο καυςίμου ανά νομό. τον παρακάτω πίνακα παρουςιάηονται οι μζςεσ τιμζσ λιανικισ των υγρών καυςίμων ανά Νομό. 1

2 Μζςεσ τιμζσ λιανικισ πώλθςθσ καυςίμων ανά νομό Παραςκευή, 25 Απριλίου 2014 Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι Diesel Θζρμανςθσ Τγραζριο κίνθςθσ (Autogas) ΝΟΜΟ Αμόλυβδθ Αμόλυβδθ Diesel Super 95 οκτ. 100 οκτ. Κίνθςθσ Κατ οίκον ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 1,667 1,861 1,779 1,340 1,253 0,856 ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1,698 1,887 1,828 1,371 1,287 0,876 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟ 1,684 1,864 1,771 1,365 1,247 0,851 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ 1,703 1,904 1,765 1,370 1,256 0,894 ΝΟΜΟ ΑΡΣΗ 1,704 1,912 1,770 1,381 1,291 0,860 ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ 1,673 1,870 1,819 1,366 1,278 0,862 ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 1,690 1,907 1,758 1,362 1,250 0,869 ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,713 1,917 1,850 1,380 1,289 0,889 ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ 1,666 1,888 0,000 1,348 1,241 0,896 ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 1,775 1,938 1,840 1,411 1,300 1,019 ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 1,720 1,897 1,892 1,386 1,250 0,937 ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ 1,694 1,871 1,782 1,376 1,273 0,878 ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 1,751 1,966 1,834 1,405 0,000 0,879 ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ 1,689 1,797 1,774 1,359 1,282 0,953 ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ 1,698 1,867 1,780 1,373 1,271 0,862 ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 1,658 1,833 0,000 1,345 1,244 0,823 ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 1,751 1,913 1,842 1,414 1,260 1,052 ΝΟΜΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 1,715 1,919 0,000 1,392 1,300 0,897 ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1,660 1,844 1,730 1,333 1,248 0,890 ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,679 1,926 1,891 1,381 1,266 0,868 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 1,676 1,892 1,893 1,359 1,244 0,920 ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΣΗ 1,674 1,861 1,798 1,359 1,247 0,806 ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 1,712 1,921 1,949 1,384 1,277 0,871 ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 1,754 1,908 1,830 1,421 1,320 0,960 ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 1,764 1,909 1,890 1,442 1,317 0,000 ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ 1,681 1,879 1,869 1,355 1,265 0,834 ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗ 1,694 1,865 1,373 1,259 0,835 ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1,714 1,890 1,759 1,363 1,256 0,863 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 1,774 1,952 1,891 1,455 1,315 0,950 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 1,688 1,869 1,754 1,356 1,268 0,872 ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΗ 1,681 1,854 1,714 1,348 1,268 0,830 ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ 1,781 1,955 1,906 1,428 1,285 1,015 ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 1,698 1,904 1,848 1,389 1,320 0,000 ΝΟΜΟ ΛΕΤΚΑΔΟ 1,708 1,858 1,780 1,391 1,277 0,869 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 1,688 1,868 1,869 1,373 1,253 0,839 ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ 1,702 1,896 1,839 1,377 1,308 0,895 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ 1,668 1,881 1,801 1,345 1,242 0,930 ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΗ 1,677 1,801 0,000 1,350 1,233 0,847 ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ 1,673 1,832 1,339 1,231 0,874 ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΗ 1,695 1,849 0,000 1,384 1,250 0,866 ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ 1,747 1,958 1,925 1,420 1,300 1,006 ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗ 1,684 1,839 1,848 1,357 1,252 0,916 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 1,775 1,938 1,808 1,428 0,000 0,000 ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 1,673 1,807 1,740 1,346 1,235 0,866 ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 1,679 1,822 0,000 1,347 1,241 0,792 ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΟ 1,679 1,871 1,803 1,351 1,282 0,882 ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΗ 1,676 1,852 1,880 1,383 1,310 0,843 ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΟ 1,726 1,883 1,812 1,405 1,311 0,000 ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1,688 1,877 1,870 1,368 1,255 0,891 ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 1,751 1,972 1,925 1,426 1,282 1,012 ΝΟΜΟ ΧΙΟΤ 1,710 1,921 1,872 1,384 1,223 0,000 2

3 Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι 2. Απλι Αμόλυβδθ Βενηίνθ 95 οκτανίων 2. α. Διαμόρφωςη τιμήσ Η τιμι διυλιςτθρίου τθσ απλισ αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95 οκτανίων για τθν Πζμπτθ 24/04/2014 διαμορφώκθκε ςτα 0,5999 ανά λίτρο. ε ςχζςθ με τθν τιμι διυλιςτθρίου τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ (17/04/2014) ςθμειώκθκε αφξθςθ κατά 0,0002 ανά λίτρο (0,02 λεπτά). Οι φόροι, τα τζλθ και οι λοιπζσ επιβαρφνςεισ αντιςτοιχοφν ςε 0,9987 ανά λίτρο. Η μζςθ τιμι λιανικισ τθσ απλισ αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95 οκτανίων για τθν Παραςκευι 25/04/2014 διαμορφώκθκε ςτα 1,684 ανά λίτρο. ε ςχζςθ με τθν τιμι τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ (18/04/2014) ςθμειώκθκε αφξθςθ κατά 0,006 ανά λίτρο (0,6 λεπτά). Σο εκτιμώμενο περικώριο των πρατθριοφχων και των εταιρειών εμπορίασ υπολογίηεται κατά μζςο όρο ςτα 0,0855 ανά λίτρο (8,5 λεπτά). Η τελικι τιμι λιανικισ διαμορφώνεται από τθν τιμι διυλιςτθρίου κατά 35,6%, από τουσ φόρουσ (ςτακεροφσ και μεταβλθτοφσ) κατά 59,3%, και από τα εκτιμώμενα περικώρια των εταιρειών εμπορίασ, των μεταφορζων υγρών καυςίμων και των πρατθρίων κατά 5,1% (βλ. παρακάτω πίνακα). 3

4 Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι Η εξζλιξθ των διεκνών τιμών Platts (HCIF/MED), των τιμών διυλιςτθρίου και των τιμών λιανικισ τθσ απλισ αμόλυβδθ βενηίνθ 95 οκτ., κακώσ και των αντίςτοιχων ενδεικτικών περικωρίων εμπορίασ για το διάςτθμα των τελευταίων 12 μθνών παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο διάγραμμα: 2. β. Χονδρική Τιμή Πώληςησ Ο μζςοσ όροσ τθσ χονδρικισ τιμισ πώλθςθσ τθσ απλισ αμόλυβδθσ βενηίνθσ 95 οκτανίων από τισ εταιρείεσ εμπορίασ πετρελαιοειδών για τθν Παραςκευι 25/04/2014 ιταν 1,641 ανά λίτρο. Αναλυτικά, οι μζςεσ κατώτατεσ και ανώτατεσ τιμζσ χονδρικισ, κακώσ και θ μζςθ τιμι ανά νομό παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα: Μζςεσ Σιμζσ Χονδρικισ Πώλθςθσ Απλισ Αμόλυβδθσ Βενηίνθσ ανά Νομό Παραςκευι 25 Απριλίου 2014 ΝΟΜΟ ΜΕΗ ΚΑΣΩΣΑΣΗ ΜΕΗ ΑΝΩΣΑΣΗ MΕΗ ΣΙΜΗ ME ΦΠΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1,614 1,681 1,648 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟ 1,621 1,658 1,639 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ 1,614 1,668 1,641 ΝΟΜΟ ΑΡΣΗ 1,627 1,671 1,649 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 1,592 1,677 1,635 ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ 1,595 1,653 1,624 ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 1,612 1,677 1,644 ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,624 1,646 1,635 ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ 1,628 1,680 1,654 ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 1,589 1,688 1,638 ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 1,626 1,672 1,649 ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ 1,625 1,703 1,664 4

5 ΝΟΜΟ ΜΕΗ ΚΑΣΩΣΑΣΗ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΜΕΗ ΑΝΩΣΑΣΗ MΕΗ ΣΙΜΗ ME ΦΠΑ ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 1,644 1,664 1,654 ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ 1,629 1,665 1,647 ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ 1,618 1,736 1,677 ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 1,609 1,645 1,627 ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 1,648 1,747 1,697 ΝΟΜΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 1,620 1,676 1,648 ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1,596 1,653 1,625 ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,606 1,687 1,647 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 1,606 1,667 1,636 ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΣΗ 1,612 1,670 1,641 ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 1,631 1,670 1,651 ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 1,646 1,698 1,672 ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 1,619 1,739 1,679 ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ 1,614 1,652 1,633 ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗ 1,615 1,650 1,633 ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1,611 1,684 1,647 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 1,595 1,678 1,637 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 1,616 1,711 1,663 ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΗ 1,600 1,680 1,640 ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ 1,669 1,732 1,700 ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 1,586 1,671 1,628 ΝΟΜΟ ΛΕΤΚΑΔΟ 1,619 1,678 1,649 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 1,605 1,688 1,646 ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ 1,622 1,694 1,658 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ 1,612 1,650 1,631 ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΗ 1,607 1,655 1,631 ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ 1,605 1,663 1,634 ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΗ 1,620 1,686 1,653 ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ 1,663 1,750 1,706 ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗ 1,613 1,701 1,657 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 1,620 1,665 1,643 ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 1,608 1,646 1,627 ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 1,611 1,671 1,641 ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΟ 1,614 1,654 1,634 ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΗ 1,616 1,656 1,636 ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΟ 1,625 1,644 1,634 ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1,608 1,666 1,637 ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 1,649 1,745 1,697 ΝΟΜΟ ΧΙΟΤ 1,634 1,661 1,648 ΣΑΘΜΙΜΕΝΟ Μ.Ο. 1,605 1,677 1,641 * Μζςοι όροι ελάχιςτων και μζγιςτων τιμών χονδρικισ όπωσ υποβάλλονται από τισ εταιρείεσ εμπορίασ ςτο Παρατθρθτιριο Σιμών βάςει τθσ ΚΤΑ 978/ ** Η ςτάκμιςθ γίνεται βάςει των όγκων πωλιςεων ανά τφπο καυςίμου ανά νομό. 5

6 Denmark Malta Bulgaria Cyprus Spain Luxembourg Italy Portugal Finland Greece Lithuania Euro Area 18 Germany Romania Sweden Estonia Croatia Belgium Hungary Latvia Netherlands EUR 28 France Austria Slovenia Ireland Poland Slovakia Czech Republic United Kingdom Italy Netherlands Denmark Greece Finland Sweden Euro Area 18 Germany Portugal United Kingdom EUR 28 Belgium Ireland France Malta Slovenia Slovakia Cyprus Spain Romania Croatia Austria Hungary Lithuania Luxembourg Latvia Czech Republic Estonia Bulgaria Poland Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι 2. γ. Συγκριτικά ςτοιχεία με Ε.Ε. Οι λιανικζσ τιμζσ αμόλυβδθσ βενηίνθσ με φόρουσ και προ φόρων ςτισ 28 χώρεσ τθσ Ε.Ε. για τισ 14/04/2014 (τελευταία επίςθμα ςτοιχεία) παρουςιάηονται ςυγκριτικά κατά φκίνουςα ςειρά ςτα παρακάτω διαγράμματα: Euro-super 95 (weekly prices with taxes) - 14/04/ Πθγι: European Commission Euro-super 95 (weekly prices without taxes) - 14/04/2014 Πθγι: European Commission Αναλυτικά ςτοιχεία για τισ τιμζσ καυςίμων και τουσ φόρουσ ςτισ 28 χώρεσ τθσ Ε.Ε. παρουςιάηονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ: *Οι ςυγκρίςεισ των τιμών μεταξφ των διαφόρων χωρών κα πρζπει να γίνονται με ιδιαίτερθ προςοχι εξαιτίασ των διαφορών ςτθν ποιότθτα των προϊόντων, ςτισ πρακτικζσ μάρκετινγκ, ςτισ δομζσ τθσ αγοράσ και ςτισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ που επικρατοφν ςε κάκε χώρα. 6

7 Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι 3. Πετρζλαιο Κίνθςθσ (Biodiesel) 3. α. Διαμόρφωςη τιμήσ Η τιμι διυλιςτθρίου του πετρελαίου κίνθςθσ για τθν Πζμπτθ 24/04/2014 διαμορφώκθκε ςτα 0,6558 ανά λίτρο. ε ςχζςθ με τθν τιμι διυλιςτθρίου τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ (17/04/2014) ςθμειώκθκε αφξθςθ κατά 0,0031 ανά λίτρο (0,3 λεπτά). Οι φόροι, τα τζλθ και οι λοιπζσ επιβαρφνςεισ αντιςτοιχοφν ςε 0,5981 ανά λίτρο. Η μζςθ τιμι λιανικισ του πετρελαίου κίνθςθσ για τθν Παραςκευι 25/04/2014 διαμορφώκθκε ςτα 1,364 ανά λίτρο. ε ςχζςθ με τθν τιμι τθσ προθγοφμενθσ εβδομάδασ (18/04/2014), ςθμειώκθκε αφξθςθ κατά 0,002 ανά λίτρο (0,2 λεπτά) Σο εκτιμώμενο περικώριο των πρατθριοφχων και των εταιρειών εμπορίασ υπολογίηεται κατά μζςο όρο ςτα 0,1102 ανά λίτρο (11 λεπτά). Η τελικι τιμι λιανικισ διαμορφώνεται από τθν τιμι διυλιςτθρίου κατά 48,1%, από τουσ φόρουσ (ςτακεροφσ και μεταβλθτοφσ) κατά 43,8%, και από τα εκτιμώμενα περικώρια των εταιρειών εμπορίασ, των μεταφορζων υγρών καυςίμων και των πρατθρίων κατά 8,1% (βλ. παρακάτω πίνακα). 7

8 Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι Η εξζλιξθ των διεκνών τιμών Platts (HCIF/MED), των τιμών διυλιςτθρίου και των τιμών λιανικισ για το πετρζλαιο κίνθςθσ, κακώσ και των αντίςτοιχων ενδεικτικών περικωρίων εμπορίασ για το διάςτθμα των τελευταίων 12 μθνών παρουςιάηονται ςτο ακόλουκο διάγραμμα: 3. β. Χονδρική Τιμή Πώληςησ Ο μζςοσ όροσ τθσ χονδρικισ τιμισ πώλθςθσ του πετρελαίου κίνθςθσ από τισ εταιρείεσ εμπορίασ πετρελαιοειδών για τθν Παραςκευι 25/04/2014 ιταν 1,300 ανά λίτρο. Αναλυτικά, οι μζςεσ κατώτατεσ και ανώτατεσ τιμζσ χονδρικισ, κακώσ και θ μζςθ τιμι ανά νομό παρουςιάηονται ςτον επόμενο πίνακα: Μζςεσ Σιμζσ Χονδρικισ Πώλθςθσ Πετρελαίου Κίνθςθσ ανά Νομό ΝΟΜΟ Παραςκευι 25 Απριλίου 2014 ΜΕΗ ΚΑΣΩΣΑΣΗ ΜΕΗ ΑΝΩΣΑΣΗ MΕΗ ΣΙΜΗ ME ΦΠΑ ΝΟΜΟ ΑΙΣΩΛΙΑ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ 1,256 1,338 1,297 ΝΟΜΟ ΑΡΓΟΛΙΔΟ 1,263 1,340 1,301 ΝΟΜΟ ΑΡΚΑΔΙΑ 1,254 1,314 1,284 ΝΟΜΟ ΑΡΣΗ 1,269 1,316 1,292 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 1,237 1,343 1,290 ΝΟΜΟ ΑΧΑΪΑ 1,250 1,338 1,294 ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 1,251 1,353 1,302 ΝΟΜΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 1,274 1,338 1,306 ΝΟΜΟ ΔΡΑΜΑ 1,274 1,349 1,311 ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ 1,244 1,369 1,307 8

9 ΝΟΜΟ ΜΕΗ ΚΑΣΩΣΑΣΗ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΜΕΗ ΑΝΩΣΑΣΗ MΕΗ ΣΙΜΗ ME ΦΠΑ ΝΟΜΟ ΕΒΡΟΤ 1,216 1,369 1,292 ΝΟΜΟ ΕΤΒΟΙΑ 1,265 1,376 1,321 ΝΟΜΟ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ 1,301 1,312 1,307 ΝΟΜΟ ΖΑΚΤΝΘΟΤ 1,279 1,313 1,296 ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑ 1,257 1,358 1,307 ΝΟΜΟ ΗΜΑΘΙΑ 1,252 1,316 1,284 ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 1,299 1,410 1,354 ΝΟΜΟ ΘΕΠΡΩΣΙΑ 1,271 1,350 1,310 ΝΟΜΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 1,243 1,341 1,292 ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1,243 1,367 1,305 ΝΟΜΟ ΚΑΒΑΛΑ 1,255 1,341 1,298 ΝΟΜΟ ΚΑΡΔΙΣΗ 1,254 1,305 1,280 ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ 1,280 1,314 1,297 ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ 1,298 1,346 1,322 ΝΟΜΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ 1,278 1,405 1,342 ΝΟΜΟ ΚΙΛΚΙ 1,255 1,330 1,293 ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗ 1,261 1,335 1,298 ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1,255 1,354 1,305 ΝΟΜΟ ΚΤΚΛΑΔΩΝ 1,266 1,336 1,301 ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ 1,253 1,328 1,291 ΝΟΜΟ ΛΑΡΙΗ 1,244 1,341 1,292 ΝΟΜΟ ΛΑΙΘΙΟΤ 1,311 1,386 1,348 ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 1,251 1,324 1,288 ΝΟΜΟ ΛΕΤΚΑΔΟ 1,275 1,379 1,327 ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ 1,248 1,369 1,308 ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ 1,269 1,333 1,301 ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ 1,264 1,339 1,302 ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΗ 1,251 1,323 1,287 ΝΟΜΟ ΠΙΕΡΙΑ 1,251 1,321 1,286 ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΖΗ 1,265 1,314 1,290 ΝΟΜΟ ΡΕΘΤΜΝΗ 1,314 1,423 1,368 ΝΟΜΟ ΡΟΔΟΠΗ 1,262 1,376 1,319 ΝΟΜΟ ΑΜΟΤ 1,276 1,307 1,291 ΝΟΜΟ ΕΡΡΩΝ 1,255 1,313 1,284 ΝΟΜΟ ΣΡΙΚΑΛΩΝ 1,252 1,327 1,290 ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΟ 1,260 1,319 1,290 ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΙΝΗ 1,270 1,314 1,292 ΝΟΜΟ ΦΩΚΙΔΟ 1,264 1,296 1,280 ΝΟΜΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 1,255 1,342 1,298 ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ 1,302 1,367 1,335 ΝΟΜΟ ΧΙΟΤ 1,269 1,289 1,279 ΣΑΘΜΙΜΕΝΟ Μ.Ο. 1,254 1,345 1,300 * Μζςοι όροι ελάχιςτων και μζγιςτων τιμών χονδρικισ όπωσ υποβάλλονται από τισ εταιρείεσ εμπορίασ ςτο Παρατθρθτιριο Σιμών βάςει τθσ ΚΤΑ 978/ ** Η ςτάκμιςθ γίνεται βάςει των όγκων πωλιςεων ανά τφπο καυςίμου ανά νομό. 9

10 United Kingdom Italy Sweden Finland Ireland Denmark Cyprus Netherlands EUR 28 Romania Euro Area 18 Germany Hungary Greece Malta Belgium Slovenia Slovakia Portugal Czech Republic Spain Austria Bulgaria France Lithuania Croatia Latvia Estonia Poland Luxembourg Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι 3. γ. Συγκριτικά ςτοιχεία με Ε.Ε. Οι λιανικζσ τιμζσ πετρελαίου κίνθςθσ με φόρουσ και προ φόρων ςτισ 28 χώρεσ τθσ Ε.Ε. για τισ 14/04/2014 (τελευταία επίςθμα ςτοιχεία) παρουςιάηονται ςυγκριτικά κατά φκίνουςα ςειρά ςτα παρακάτω διαγράμματα: Automotive gas oil (weekly prices with taxes) - 14/04/ Πθγι: European Commission Αναλυτικά ςτοιχεία για τισ τιμζσ καυςίμων και τουσ φόρουσ ςτισ 28 χώρεσ τθσ Ε.Ε. παρουςιάηονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ: *Οι ςυγκρίςεισ των τιμών μεταξφ των διαφόρων χωρών κα πρζπει να γίνονται με ιδιαίτερθ προςοχι εξαιτίασ των διαφορών ςτθν ποιότθτα των προϊόντων, ςτισ πρακτικζσ μάρκετινγκ, ςτισ δομζσ τθσ αγοράσ και ςτισ καταναλωτικζσ ςυνικειεσ που επικρατοφν ςε κάκε χώρα. 10

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. Παρασκευή 20 Ιουλίου 2012. Μέσες τιμές λιανικής πώλησης καυσίμων για όλη την Ελλάδα Αθήνα, 24-7-2012 Αρ. πρωτ.: Υ3-1963 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΗΨΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α Φάση Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο [ 2 ] μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση την υπ.απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET04: ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (κκαεπ) ανά Περιφέρεια και Νομό. H σκοπιμότητα του δείκτη έγκειται στο γεγονός ότι το κατά

Διαβάστε περισσότερα

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ

Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ. Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Η ςτάςθ των Ελλινων απζναντι ςτισ αγορζσ από απόςταςθ Δείκτεσ καταναλωτικήσ ςυμπεριφοράσ Παρατθρθτιριο για τθν Κοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΤΝΣΑΓΩΝ ΜΕ ΥΑΡΜΑΚΑ ΠΟΤ ΕΦΟΤΝ ΣΙΜΗ ΑΝΑΥΟΡΑ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΣΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗ Μπορεί να ςυμβαίνει αυτό; Ναί. Απλά τϊρα εμφανίςτθκαν τζτοιεσ τιμζσ ςτον κατάλογο φαρμάκων. Μζχρι τϊρα πάντα οι τιμζσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό για το επίπεδο τιμών στην Ελλάδα

Ενημερωτικό για το επίπεδο τιμών στην Ελλάδα Ενημερωτικό για το επίπεδο τιμών στην Ελλάδα Περιεχόμενα Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...1 Προϊόντα μαζικής κατανάλωσης...1 ΓΔΤΚ- Χρηματιστηριακές πρώτες ύλες- Μείωση τιμών στις Υπηρεσίες... 3 Καύσιμα...4 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015 ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ 2015 Α/ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΚΑΤΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ : ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΡΚΟΣ ΚΟΥΡΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Υλικό Βάσης Περίοδος Α ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Θεματική Ενότητα: Αιολική Ενέργεια & Χωροταξία Υλικό Βάσης Περίοδος Α Ιούλιος Οκτώβριος 2013 Διδάσκων: Γεώργιος Χ. Κάραλης Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ» Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Τεχνολογία

«ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ» Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Τεχνολογία «ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΡΙΣΗΣ» Οικονομία Κοινωνία Περιβάλλον Τεχνολογία Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2010 Αίθουσα Εκδηλώσεων ΣΘΕΒ 4/10/2010 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα 1 Συντελεστές παραγωγής Γνωρίζαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ):

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737. Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 17737 1. 3468/2006 Κωδικός Αριθμός (ΚΑ): 1. 1.1. 1.2. : : : :..: : :..: : : :. : : :. : 17738 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1β Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Ταχ. Κωδ. : 151 0 Μαρούσι Fax : 210-34 42 153 Ιστοσελίδα

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ Φ/Β 1 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ιωνίας 1 (Καραολή & Δημητρίου 123)

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία 42/2004/EC. (Απόφ. ΑΧΣ 437/05):

Η Οδηγία 42/2004/EC. (Απόφ. ΑΧΣ 437/05): Η Οδηγία 42/2004/EC (Απόφ. ΑΧΣ 437/05): Περιβαλλοντικοί στόχοι και μέτρα για την μείωση εκπομπών Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (Volatile Organic Compounds) Α. Φαλιάγκας Χημικός Μηχανικός Γενικού Χημείου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης»

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ IBLCE 2015 Παρακαλούµε να διαβάσετε το «Συµπληρωµατικό έγγραφο αίτησης» 1. Ατοµικά στοιχεία ΟΝΟΜΑ ΑΛΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΕΠΩΝΥΜΟ Ηλεκτρονική διεύθυνση (οικίας) Ηλεκτρονική διεύθυνση (εργασίας)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/10-04-2014 Σήμερα στις 10.04.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στα Ιωάννινα, στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε.

Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010. Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. Απόφαση Κομίστρου Αριθμ. Β-58841/5546/2010 ΦΕΚ 2165/Β/31-12-2010 Αναπροσαρμογή των κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ A.Ε. της χώρας Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1191 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 126 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε δικα στικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014

ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 ΦΕΚ 2090 ΤΕΥΧΟΣ Β 31/7/2014 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Α2-718-28.7.2014 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 11.2.2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5333 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 9 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ6/Β/οικ. 5825 Ε γκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +...

Για να εξασκηθώ 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200. ... +... =... β) 4.100... +... +... +... 2 Διαχειρίζομαι αριθμούς ως το 10. 00 Για να εξασκηθώ 1. Βρίσκω το διπλάσιο των αριθμών όπως στο παράδειγμα. 2.600 2.000 + 600 + 2.000 + 600 4.000 + 1.200 = 5.200 α) 3.400... +... +... +...... +... =...

Διαβάστε περισσότερα

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά

Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Σιτηρζςια Χοιριδίων Χωρίσ Αντιβιοτικά Πρακτικζσ Συμβουλζσ Ιωάννησ Μαυρομιχάλησ, MSc, PhD ioannis@ariston-nutrition.com, Ariston Nutrition SL, www.ariston-nutrition.com Ιωάννησ Κάρβελησ gkarvelis@nuevo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ. Τεχνικό Προσωπικό των ήµων στις έδρες των Νοµών για την κάλυψη δαπανών εκτός έδρας κίνησης και οδοιπορικών εξόδων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ &.Ο ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αθήνα, 17 εκεµβρίου 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 4782 Ταχ.Δ/νση:Σταδίου27 Ταχ. Κώδ.: 101 8 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

30/3/2002. Μ. Ε. Χάλαρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ

30/3/2002. Μ. Ε. Χάλαρης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στατιστικά στοιχεία για τις επαγγελματικές δραστηριότητες του συνόλου των Χημικών και συνθετική παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας για την επαγγελματική ένταξη των νέων Χημικών στην Ελλάδα" Μ. Ε. Χάλαρης

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης

GARDENA Gebrauchsanweisung Mode d emploi Istruzioni per l uso NL Gebruiksaanwijzing GR δηγ ες ρ σης GARDENA Art. 1820 D F I Gebrauchsanweisung Bewässerungsuhr electronic T 14 e Mode d emploi Programmateur electronic T 14 e Istruzioni per l uso Watertimer elettronico T 14 e NL Gebruiksaanwijzing Elektronische

Διαβάστε περισσότερα