ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Τν Υπνπξγείν Εζωηεξηθώλ επηρνξεγεί ηνπο Δήκνπο ηεο ρώξαο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηωλ ζρνιείωλ πξωηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κέζω ηωλ Κεληξηθώλ Απηνηειώλ Πόξωλ (ΚΑΠ). Τν πνζό ηεο επηρνξήγεζεο πνπ ηνπ αλαινγεί δηαζέηεη θάζε Δήκνο ζηηο επηηξνπέο ηωλ ζρνιείωλ ηεο ρωξηθήο ηνπ αξκνδηόηεηαο. Σηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πεξηιακβάλνληαη, κεηαμύ άιιωλ, θαη εθείλεο γηα ηελ πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. Καηά ην 2011 ε επηρνξήγεζε αλήιζε ζπλνιηθά ζην πνζό ηωλ ,00 θαη θαηαλεκήζεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο κε ηελ έθδνζε ηζάξηζκωλ απνθάζεωλ ηνπ Υπνπξγνύ. Με ηελ 3 ε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Εζωηεξηθώλ, πνπ εθδόζεθε ηελ 1 ε Σεπηεκβξίνπ 2011, νη Δήκνη ηεο Φώξαο επηρνξεγήζεθαλ κε ην πνζό ηωλ Έηζη, κε ηελ έλαξμε ηνπ λένπ ζρνιηθνύ έηνπο όζα ζρνιεία δελ είραλ πξνκεζεπηεί έωο ηόηε πεηξέιαην, είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο πηζηώζεηο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηωλ αλαγθώλ ζέξκαλζεο ηωλ καζεηώλ. Αξθεί νη Δήκνη λα θξόληηδαλ εγθαίξωο γηα ηελ πξνώζεζε ηωλ πηζηώζεωλ ζηηο νηθείεο ζρνιηθέο επηηξνπέο. Αλαιπηηθά ε 3 ε επηρνξήγεζε θαηαλεκήζεθε ζηνπο Δήκνπο ηεο ρώξαο ωο εμήο: ΔΗΜΟΙ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ Γ' ΚΑΣΑΝΟΜΗ 2011 ΑΓΡΙΝΙΟΤ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ,62 ΑΚΣΙΟΤ ΒΟΝΙΣΑ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ,51 ΑΜΥΙΛΟΦΙΑ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ,52 ΘΕΡΜΟΤ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ,85 ΙΕΡΑ ΠΟΛΗ ΜΕΟΛΟΓΓΙΟΤ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ,28 ΝΑΤΠΑΚΣΙΑ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ,18 ΞΗΡΟΜΕΡΟΤ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ΑΙΣΨΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ ,82 ΑΡΓΟΤ-ΜΤΚΗΝΨΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ,97 ΕΠΙΔΑΤΡΟΤ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ,27 ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ,74 ΝΑΤΠΛΙΕΨΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ,25 ΒΟΡΕΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ,42 ΓΟΡΣΤΝΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ,99 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ,42 ΝΟΣΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ,61 ΣΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑ ΑΡΚΑΔΙΑ ,95 ΑΡΣΑΙΨΝ ΑΡΣΑ ΑΡΣΑ ,65 ΓΕΨΡΓΙΟΤ ΚΑΡΑΙΚΑΚΗ ΑΡΣΑ ΑΡΣΑ ,98 ΚΕΝΣΡΙΚΨΝ ΣΖΟΤΜΕΡΚΨΝ ΑΡΣΑ ΑΡΣΑ ,93

2 ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΟΤΥΑ ΑΡΣΑ ΑΡΣΑ ,46 ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,35 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,39 ΑΓΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,96 ΑΓΙΨΝ ΑΝΑΡΓΤΡΨΝ- ΚΑΜΑΣΕΡΟΤ ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,08 ΑΓΚΙΣΡΙΟΤ ΝΗΨΝ 2.751,55 ΑΘΗΝΑΙΨΝ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,97 ΑΙΓΑΛΕΨ ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,61 ΑΙΓΙΝΑ ΝΗΨΝ ,20 ΑΛΙΜΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,45 ΑΜΑΡΟΤΙΟΤ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,79 ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,71 ΑΦΑΡΝΨΝ ,03 ΒΑΡΗ-ΒΟΤΛΑ- ΒΟΤΛΙΑΓΜΕΝΗ ,13 ΒΡΙΛΗΙΨΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,25 ΒΤΡΨΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,84 ΓΑΛΑΣΙΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,93 ΓΛΤΥΑΔΑ ΝΟΣΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,50 ΔΑΥΝΗ-ΤΜΗΣΣΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,65 ΔΙΟΝΤΟΤ ,28 ΕΛΕΤΙΝΑ ΔΤΣΙΚΗ ,10 ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ- ΑΡΓΤΡΟΤΠΟΛΗ ΝΟΣΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,90 ΖΨΓΡΑΥΟΤ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,63 ΗΛΙΟΤΠΟΛΕΨ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,49 ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,57 ΙΛΙΟΤ ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,39 ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,42 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΟΣΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,59 ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ- ΔΡΑΠΕΣΨΝΑ ΠΕΙΡΑΙΨ ,43 ΚΗΥΙΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,50 ΚΟΡΤΔΑΛΛΟΤ ΠΕΙΡΑΙΨ ,52 ΚΡΨΠΙΑ ,15 ΚΤΘΗΡΨΝ ΝΗΨΝ 7.223,62 ΛΑΤΡΕΨΣΙΚΗ ,35 ΛΤΚΟΒΡΤΗ-ΠΕΤΚΗ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,91 ΜΑΝΔΡΑ-ΕΙΔΤΛΛΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ,61 ΜΑΡΑΘΨΝΟ ,90 ΜΑΡΚΟΠΟΤΛΟΤ ΜΕΟΓΑΙΑ ,50 ΜΕΓΑΡΕΨΝ ΔΤΣΙΚΗ ,91 ΜΕΣΑΜΟΡΥΨΕΨ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,08 ΜΟΦΑΣΟΤ-ΣΑΤΡΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,19

3 ΝΕΑ ΙΨΝΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,64 ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΝΟΣΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,19 ΝΙΚΑΙΑ-ΑΓΙΟΤ ΙΨΑΝΝΗ ΡΕΝΣΗ ΠΕΙΡΑΙΨ ,47 ΠΑΙΑΝΙΑ ,95 ΠΑΛΑΙΟΤ ΥΑΛΗΡΟΤ ΝΟΣΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,31 ΠΑΛΛΗΝΗ ,19 ΠΑΠΑΓΟΤ-ΦΟΛΑΡΓΟΤ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,26 ΠΕΙΡΑΙΨ ΠΕΙΡΑΙΨ ,03 ΠΕΝΣΕΛΗ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,13 ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΠΕΙΡΑΙΨ ,55 ΠΕΡΙΣΕΡΙΟΤ ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,97 ΠΕΣΡΟΤΠΟΛΕΨ ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,80 ΠΟΡΟΤ ΝΗΨΝ ,74 ΡΑΥΗΝΑ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΤ ,70 ΑΛΑΜΙΝΑ ΝΗΨΝ ,59 ΑΡΨΝΙΚΟΤ ,66 ΠΑΣΨΝ-ΑΡΣΕΜΙΔΟ ,65 ΠΕΣΨΝ ΝΗΨΝ 6.682,69 ΣΡΟΙΖΗΝΙΑ ΝΗΨΝ ,91 ΤΔΡΑ ΝΗΨΝ 8.058,96 ΥΙΛΑΔΕΛΥΕΙΑ- ΦΑΛΚΗΔΟΝΟ ΚΕΝΣΡΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,55 ΥΙΛΟΘΕΗ -ΧΤΦΙΚΟΤ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,74 ΥΤΛΗ ΔΤΣΙΚΗ ,60 ΦΑΙΔΑΡΙΟΤ ΔΤΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ ,33 ΦΑΛΑΝΔΡΙΟΤ ΒΟΡΕΙΟΤ ΣΟΜΕΑ ,89 ΨΡΨΠΟΤ ,89 ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΦΑΙΑ ΑΦΑΙΑ ,05 ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΙΑ ΑΦΑΙΑ ΑΦΑΙΑ ,53 ΕΡΤΜΑΝΘΟΤ ΑΦΑΙΑ ΑΦΑΙΑ ,33 ΚΑΛΑΒΡΤΣΨΝ ΑΦΑΙΑ ΑΦΑΙΑ ,09 ΠΑΣΡΕΨΝ ΑΦΑΙΑ ΑΦΑΙΑ ,53 ΑΛΙΑΡΣΟΤ ΒΟΙΨΣΙΑ ΒΟΙΨΣΙΑ ,03 ΔΙΣΟΜΟΤ-ΑΡΑΦΟΒΑ- ΑΝΣΙΚΤΡΑ ΒΟΙΨΣΙΑ ΒΟΙΨΣΙΑ ,85 ΘΗΒΑΙΨΝ ΒΟΙΨΣΙΑ ΒΟΙΨΣΙΑ ,28 ΛΕΒΑΔΕΨΝ ΒΟΙΨΣΙΑ ΒΟΙΨΣΙΑ ,90 ΟΡΦΟΜΕΝΟΤ ΒΟΙΨΣΙΑ ΒΟΙΨΣΙΑ ,33 ΣΑΝΑΓΡΑ ΒΟΙΨΣΙΑ ΒΟΙΨΣΙΑ ,48 ΓΡΕΒΕΝΨΝ ΓΡΕΒΕΝΨΝ ΓΡΕΒΕΝΨΝ ,11 ΔΕΚΑΣΗ ΓΡΕΒΕΝΨΝ ΓΡΕΒΕΝΨΝ ,11 ΔΟΞΑΣΟΤ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ,02 ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ,30

4 ΚΑΣΨ ΝΕΤΡΟΚΟΠΙΟΤ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ,54 ΠΑΡΑΝΕΣΙΟΤ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ,48 ΠΡΟΟΣΑΝΗ ΔΡΑΜΑ ΔΡΑΜΑ ,52 ΑΓΑΘΟΝΗΙΟΤ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 1.211,72 ΑΣΤΠΑΛΑΙΑ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 2.721,52 ΚΑΛΤΜΝΙΨΝ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ,11 ΚΑΡΠΑΘΟΤ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ ,39 ΚΑΟΤ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΑΡΠΑΘΟΤ 3.009,08 ΚΨ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΨ ,95 ΛΕΙΧΨΝ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 2.435,33 ΛΕΡΟΤ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟΤ ,69 ΜΕΓΙΣΗ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΡΟΔΟΤ 1.734,19 ΝΙΤΡΟΤ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΨ 2.602,71 ΠΑΣΜΟΤ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΚΑΛΤΜΝΟΤ 4.716,18 ΡΟΔΟΤ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΡΟΔΟΤ ,93 ΤΜΗ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΡΟΔΟΤ 5.968,91 ΣΗΛΟΤ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΡΟΔΟΤ 1.635,15 ΦΑΛΚΗ ΔΨΔΕΚΑΝΗΟΤ ΡΟΔΟΤ 1.733,44 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤΠΟΛΗ ΕΒΡΟΤ ΕΒΡΟΤ ,19 ΔΙΔΤΜΟΣΕΙΦΟΤ ΕΒΡΟΤ ΕΒΡΟΤ ,51 ΟΡΕΣΙΑΔΑ ΕΒΡΟΤ ΕΒΡΟΤ ,79 ΑΜΟΘΡΑΚΗ ΕΒΡΟΤ ΕΒΡΟΤ 8.609,45 ΟΤΥΛΙΟΤ ΕΒΡΟΤ ΕΒΡΟΤ ,10 ΔΙΡΥΤΨΝ-ΜΕΑΠΙΨΝ ΕΤΒΟΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ,19 ΕΡΕΣΡΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ,95 ΙΣΙΑΙΑ-ΑΙΔΗΧΟΤ ΕΤΒΟΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ,39 ΚΑΡΤΣΟΤ ΕΤΒΟΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ,43 ΚΤΜΗ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΤ ΕΤΒΟΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ,85 ΜΑΝΣΟΤΔΙΟΤ-ΛΙΜΝΗ- ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΕΤΒΟΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ,85 ΚΤΡΟΤ ΕΤΒΟΙΑ ΕΤΒΟΙΑ 8.091,73 ΦΑΛΚΙΔΕΨΝ ΕΤΒΟΙΑ ΕΤΒΟΙΑ ,63 ΑΓΡΑΥΨΝ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ,37 ΚΑΡΠΕΝΗΙΟΤ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ΕΤΡΤΣΑΝΙΑ ,67 ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ΖΑΚΤΝΘΟΤ ,79 ΑΝΔΡΑΒΙΔΑ- ΚΤΛΛΗΝΗ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ,03 ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ- ΚΡΕΣΕΝΨΝ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ,68 ΑΡΦΑΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ,49 ΖΑΦΑΡΨ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ,03 ΗΛΙΔΑ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ,11 ΠΗΝΕΙΟΤ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ,82 ΠΤΡΓΟΤ ΗΛΕΙΑ ΗΛΕΙΑ ,45 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ,90 ΒΕΡΟΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ,58 ΝΑΟΤΑ ΗΜΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑ ,06

5 ΑΡΦΑΝΨΝ- ΑΣΕΡΟΤΙΨΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ,66 ΒΙΑΝΝΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ 9.845,56 ΓΟΡΣΤΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ,15 ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ,53 ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ,06 ΜΙΝΨΑ ΠΕΔΙΑΔΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ,17 ΥΑΙΣΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ,45 ΦΕΡΟΝΗΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ ,11 ΗΓΟΤΜΕΝΙΣΑ ΘΕΠΡΨΣΙΑ ΘΕΠΡΨΣΙΑ ,59 ΟΤΛΙΟΤ ΘΕΠΡΨΣΙΑ ΘΕΠΡΨΣΙΑ ,84 ΥΙΛΙΑΣΨΝ ΘΕΠΡΨΣΙΑ ΘΕΠΡΨΣΙΑ ,39 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΨΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,37 ΒΟΛΒΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,31 ΔΕΛΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,98 ΘΕΡΜΑΙΚΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,85 ΘΕΡΜΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,61 ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,52 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,53 ΚΟΡΔΕΛΙΟΤ-ΕΤΟΜΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,42 ΛΑΓΚΑΔΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,32 ΝΕΑΠΟΛΗ-ΤΚΕΨΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,89 ΠΑΤΛΟΤ ΜΕΛΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,51 ΠΤΛΑΙΑ-ΦΟΡΣΙΑΣΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,99 ΦΑΛΚΗΔΟΝΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,71 ΨΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ,84 ΒΟΡΕΙΨΝ ΣΖΟΤΜΕΡΚΨΝ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ,18 ΔΨΔΨΝΗ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ,71 ΖΑΓΟΡΙΟΤ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ,71 ΖΙΣΑ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ,56 ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ,80 ΚΟΝΙΣΑ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ,77 ΜΕΣΟΒΟΤ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ,62 ΠΨΓΨΝΙΟΤ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ,07 ΘΑΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ,21 ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ,21 ΝΕΣΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ,27 ΠΑΓΓΑΙΟΤ ΚΑΒΑΛΑ ΚΑΒΑΛΑ ,95 ΑΡΓΙΘΕΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ 6.270,06 ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ,09 ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΗΡΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ 5.143,48 ΜΟΤΖΑΚΙΟΤ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ,07 ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ,83 ΟΥΑΔΨΝ ΚΑΡΔΙΣΑ ΚΑΡΔΙΣΑ ,93 ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ,05

6 ΝΕΣΟΡΙΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ 9.695,38 ΟΡΕΣΙΔΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ,73 ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΕΡΚΤΡΑ ,70 ΠΑΞΨΝ ΚΕΡΚΤΡΑ ΚΕΡΚΤΡΑ 3.377,76 ΙΘΑΚΗ ΚΕΥΑΛΛΗΝΙΑ ΙΘΑΚΗ 5.047,85 ΚΕΥΑΛΛΟΝΙΑ ΚΕΥΑΛΛΗΝΙΑ ΚΕΥΑΛΛΗΝΙΑ ,21 ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ ,15 ΠΑΙΟΝΙΑ ΚΙΛΚΙ ΚΙΛΚΙ ,94 ΒΟΙΟΤ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ,28 ΕΟΡΔΑΙΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ,47 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ,47 ΕΡΒΙΨΝ-ΒΕΛΒΕΝΣΟΤ ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ ,99 ΒΕΛΟΤ-ΒΟΦΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ,28 ΚΟΡΙΝΘΙΨΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ,75 ΛΟΤΣΡΑΚΙΟΤ-ΑΓΙΨΝ ΘΕΟΔΨΡΨΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ,77 ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ,11 ΞΤΛΟΚΑΣΡΟΤ- ΕΤΡΨΣΙΝΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ,77 ΙΚΤΨΝΙΨΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑ ,56 ΑΜΟΡΓΟΤ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΝΑΞΟΤ 4.056,02 ΑΝΑΥΗ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΘΗΡΑ 1.266,83 ΑΝΔΡΟΤ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΑΝΔΡΟΤ ,60 ΑΝΣΙΠΑΡΟΤ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΠΑΡΟΤ 1.804,22 ΘΗΡΑ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΘΗΡΑ ,86 ΙΗΣΨΝ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΘΗΡΑ 3.023,44 ΚΕΑ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΚΤΘΝΟΤ 5.365,94 ΚΙΜΨΛΟΤ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΜΗΛΟΤ 1.565,01 ΚΤΘΝΟΤ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΚΕΑ-ΚΤΘΝΟΤ 3.145,64 ΜΗΛΟΤ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΜΗΛΟΤ 8.123,42 ΜΤΚΟΝΟΤ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΜΤΚΟΝΟΤ ,50 ΝΑΞΟΤ ΚΑΙ ΜΙΚΡΨΝ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΝΑΞΟΤ ,99 ΠΑΡΟΤ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΠΑΡΟΤ ,17 ΕΡΙΥΟΤ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΜΗΛΟΤ 2.235,47 ΙΚΙΝΟΤ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΘΗΡΑ 1.060,19 ΙΥΝΟΤ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΜΗΛΟΤ 3.321,56 ΤΡΟΤ-ΕΡΜΟΤΠΟΛΗ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΤΡΟΤ ,70 ΣΗΝΟΤ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΣΗΝΟΤ ,21 ΥΟΛΕΓΑΝΔΡΟΤ ΚΤΚΛΑΔΨΝ ΘΗΡΑ 1.822,83 ΜΑΝΗ ΛΑΚΨΝΙΑ ΛΑΚΨΝΙΑ ,16 ΕΛΑΥΟΝΗΟΤ ΛΑΚΨΝΙΑ ΛΑΚΨΝΙΑ 1.532,69 ΕΤΡΨΣΑ ΛΑΚΨΝΙΑ ΛΑΚΨΝΙΑ ,59 ΜΟΝΕΜΒΑΙΑ ΛΑΚΨΝΙΑ ΛΑΚΨΝΙΑ ,67 ΠΑΡΣΗ ΛΑΚΨΝΙΑ ΛΑΚΨΝΙΑ ,03 ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ,63 ΕΛΑΟΝΑ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ,22

7 ΚΙΛΕΛΕΡ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ,13 ΛΑΡΙΑΙΨΝ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ,93 ΣΕΜΠΨΝ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ,85 ΣΤΡΝΑΒΟΤ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ,88 ΥΑΡΑΛΨΝ ΛΑΡΙΑ ΛΑΡΙΑ ,43 ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ,86 ΙΕΡΑΠΕΣΡΑ ΛΑΙΘΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ,40 ΟΡΟΠΕΔΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ 6.967,59 ΗΣΕΙΑ ΛΑΙΘΙΟΤ ΛΑΙΘΙΟΤ ,79 ΑΓΙΟΤ ΕΤΣΡΑΣΙΟΤ ΛΕΒΟΤ ΛΗΜΝΟΤ 1.418,29 ΛΕΒΟΤ ΛΕΒΟΤ ΛΕΒΟΤ ,75 ΛΗΜΝΟΤ ΛΕΒΟΤ ΛΗΜΝΟΤ ,14 ΛΕΤΚΑΔΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ΛΕΤΚΑΔΑ ,88 ΜΕΓΑΝΗΙΟΤ ΛΕΤΚΑΔΑ ΛΕΤΚΑΔΑ 2.557,92 ΑΛΜΤΡΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ,01 ΑΛΟΝΗΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ ΠΟΡΑΔΨΝ 6.714,67 ΒΟΛΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ,16 ΖΑΓΟΡΑ-ΜΟΤΡΕΙΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ,48 ΝΟΣΙΟΤ ΠΗΛΙΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ,47 ΡΗΓΑ ΥΕΡΑΙΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ ΜΑΓΝΗΙΑ ,07 ΚΙΑΘΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ ΠΟΡΑΔΨΝ 9.284,47 ΚΟΠΕΛΟΤ ΜΑΓΝΗΙΑ ΠΟΡΑΔΨΝ ,90 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΝΗ ΜΕΗΝΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ,38 ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΜΕΗΝΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ,52 ΜΕΗΝΗ ΜΕΗΝΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ,45 ΟΙΦΑΛΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ,90 ΠΤΛΟΤ-ΝΕΣΟΡΟ ΜΕΗΝΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ,64 ΣΡΙΥΤΛΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ΜΕΗΝΙΑ ,37 ΑΒΔΗΡΨΝ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ,82 ΜΤΚΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ,75 ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ,22 ΣΟΠΕΙΡΟΤ ΞΑΝΘΗ ΞΑΝΘΗ ,74 ΑΛΜΨΠΙΑ ΠΕΛΛΑ ΠΕΛΛΑ ,45 ΕΔΕΑ ΠΕΛΛΑ ΠΕΛΛΑ ,01 ΠΕΛΛΑ ΠΕΛΛΑ ΠΕΛΛΑ ,42 ΚΤΔΡΑ ΠΕΛΛΑ ΠΕΛΛΑ ,50 ΔΙΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ ΠΙΕΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ,88 ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΠΙΕΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ,64 ΠΤΔΝΑ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ ΠΙΕΡΙΑ ΠΙΕΡΙΑ ,53 ΖΗΡΟΤ ΠΡΕΒΕΖΗ ΠΡΕΒΕΖΗ ,00 ΠΑΡΓΑ ΠΡΕΒΕΖΗ ΠΡΕΒΕΖΗ ,51 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΡΕΒΕΖΗ ΠΡΕΒΕΖΗ ,61 ΑΓΙΟΤ ΒΑΙΛΕΙΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ ΡΕΘΤΜΝΗ ,68 ΑΜΑΡΙΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ ΡΕΘΤΜΝΗ 6.963,01 ΑΝΨΓΕΙΨΝ ΡΕΘΤΜΝΗ ΡΕΘΤΜΝΗ 4.628,24

8 ΜΤΛΟΠΟΣΑΜΟΤ ΡΕΘΤΜΝΗ ΡΕΘΤΜΝΗ ,87 ΡΕΘΤΜΝΗ ΡΕΘΤΜΝΗ ΡΕΘΤΜΝΗ ,75 ΑΡΡΙΑΝΨΝ ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ,17 ΙΑΜΟΤ ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ,34 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ,94 ΜΑΡΨΝΕΙΑ-ΑΠΨΝ ΡΟΔΟΠΗ ΡΟΔΟΠΗ ,25 ΙΚΑΡΙΑ ΑΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ ,27 ΑΜΟΤ ΑΜΟΤ ΑΜΟΤ ,13 ΥΟΤΡΝΨΝ ΚΟΡΕΨΝ ΑΜΟΤ ΙΚΑΡΙΑ 4.356,23 ΑΜΥΙΠΟΛΗ ΕΡΡΨΝ ΕΡΡΨΝ ,46 ΒΙΑΛΣΙΑ ΕΡΡΨΝ ΕΡΡΨΝ ,76 ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΑΠΠΑ ΕΡΡΨΝ ΕΡΡΨΝ ,07 ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΕΡΡΨΝ ΕΡΡΨΝ ,67 ΝΕΑ ΖΙΦΝΗ ΕΡΡΨΝ ΕΡΡΨΝ ,78 ΕΡΡΨΝ ΕΡΡΨΝ ΕΡΡΨΝ ,58 ΙΝΣΙΚΗ ΕΡΡΨΝ ΕΡΡΨΝ ,05 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ ΣΡΙΚΑΛΨΝ ΣΡΙΚΑΛΨΝ ,63 ΠΤΛΗ ΣΡΙΚΑΛΨΝ ΣΡΙΚΑΛΨΝ ,70 ΣΡΙΚΚΑΙΨΝ ΣΡΙΚΑΛΨΝ ΣΡΙΚΑΛΨΝ ,41 ΥΑΡΚΑΔΟΝΑ ΣΡΙΚΑΛΨΝ ΣΡΙΚΑΛΨΝ ,05 ΑΜΥΙΚΛΕΙΑ- ΕΛΑΣΕΙΑ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ,09 ΔΟΜΟΚΟΤ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ,86 ΛΑΜΙΕΨΝ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ,99 ΛΟΚΡΨΝ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ,17 ΜΑΚΡΑΚΨΜΗ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ,22 ΜΨΛΟΤ-ΑΓΙΟΤ ΚΨΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ,15 ΣΤΛΙΔΑ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ΥΘΙΨΣΙΔΑ ,73 ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ ΥΛΨΡΙΝΑ ΥΛΨΡΙΝΑ ,61 ΠΡΕΠΨΝ ΥΛΨΡΙΝΑ ΥΛΨΡΙΝΑ 6.098,56 ΥΛΨΡΙΝΑ ΥΛΨΡΙΝΑ ΥΛΨΡΙΝΑ ,55 ΔΕΛΥΨΝ ΥΨΚΙΔΑ ΥΨΚΙΔΑ ,72 ΔΨΡΙΔΟ ΥΨΚΙΔΑ ΥΨΚΙΔΑ ,39 ΑΡΙΣΟΣΕΛΗ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ,39 ΚΑΑΝΔΡΑ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ,53 ΝΕΑ ΠΡΟΠΟΝΣΙΔΑ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ,73 ΠΟΛΤΓΤΡΟΤ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ,48 ΙΘΨΝΙΑ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ΦΑΛΚΙΔΙΚΗ ,40 ΑΠΟΚΟΡΨΝΟΤ ΦΑΝΙΨΝ ΦΑΝΙΨΝ ,74 ΓΑΤΔΟΤ ΦΑΝΙΨΝ ΦΑΝΙΨΝ 407,08 ΚΑΝΣΑΝΟΤ-ΕΛΙΝΟΤ ΦΑΝΙΨΝ ΦΑΝΙΨΝ 9.530,17 ΚΙΑΜΟΤ ΦΑΝΙΨΝ ΦΑΝΙΨΝ ,19 ΠΛΑΣΑΝΙΑ ΦΑΝΙΨΝ ΦΑΝΙΨΝ ,86 ΥΑΚΙΨΝ ΦΑΝΙΨΝ ΦΑΝΙΨΝ 5.610,47 ΦΑΝΙΨΝ ΦΑΝΙΨΝ ΦΑΝΙΨΝ ,50

9 ΟΙΝΟΤΨΝ ΦΙΟΤ ΦΙΟΤ 3.621,54 ΦΙΟΤ ΦΙΟΤ ΦΙΟΤ ,89 ΧΑΡΨΝ ΦΙΟΤ ΦΙΟΤ 2.131,75 ΤΝΟΛΟ ,00

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ

Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΟΤ ΔΑΜΑΚΗΝΟΤ 10, Σ.Κ. 302 00 ΜΕΟΛΟΓΓΙ Επωνυμία Φορζα Σαχυδρομική Διεφθυνςη Σηλζφωνο Σηλεμοιότυπο (Fax) Ηλεκτρονική Διεύθυνση (email) ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 1 ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΓ. ΦΙΛΟΘΕΗ 21, Σ.Κ. 105 56 ΑΘΗΝΑΙ 210-3352300, 3248731-4 2 ΙΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

Θ Ε Μ Α : «Αναστολή λειτουργίας Μονάδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». Α Α: ΒΕΖΡ4691ΩΓ-Σ2 Βαθμός Ασφαλείας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας : 10437 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΘΟΑ 3/9/ 2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π. οικ. 2/53310/ΔΠΔΞ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ Δ/ΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ, ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΜΑΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ & ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΤΗ ΡΟΕ ΜΙΘΨΣΗ ΑΠΑΦΟΛΗΗ ΣΟΝ ΙΔΙΨΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΙΟΤΛΙΟ 2015 Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΥAΛΙΗ & ΠΡΟΝΟΙΑ Σμήμα τρατηγικού χεδιασμού Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Πολιτικών Εργασίας ΕΡΓΑΝΗ και Κοινωνικής Προστασίας Ομάδα Διαχείρισης του Πληροφοριακού 1 υστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010»

ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» ΛΙΣΑ ΤΜΜΕΣΕΥΟΝΣΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΣΡΑΣΕΙΑ «ΚΑΘΑΡΙΣΕ ΣΗ ΜΕΟΓΕΙΟ 2010» τολεία 1/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΤ 10/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΤ 11ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΤ ΦΑΛΗΡΟΤ 12/Θ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΧΟΛΕΙΟ ΕΡΜΙΟΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ

ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΤΚΕΤΑΙΑ & ΣΤΠΟΠΟΙΗΣΗΡΙΑ ΜΕΛΙΟΤ Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής- Σμήμα Κτηνιατρικής ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ (ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ) ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΣΑΧΩΡΙΗ ΑΘΗΝΑ (ΔΤΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ) ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ ΔΤΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΑΤΡΟΕΙΔΗ ΦΑΝΗ ΑΚΣ ΚΝΩΟΤ 6 Β 28410-26700 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΟΝΙΑ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΑΚΣ-ΤΠΕΡ-TRPLEX ΚΑΖΑΝΗ 7 28410-25885 28410-26567 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΡΔ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 15 28410-27198

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής

Πίνακας Διαγνωστικών Κέντρων Βιοϊατρικής ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΝΣΕ ΦΙΛΙΠΠΙ ΛΟΤΚΙΑ ΜΚΡ ΚΑΖΑΝΗ 7 TK-72100 28410-25585 28410-25585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΤΡΙΑΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΜΚΡ ΡΟΤΟΤ ΚΑΠΕΣΑΝΑΚΗ 22 TK-72100 28410-21505 2841021505 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica

Πίνακασ Διαγνωςτικών Κέντρων Euromedica ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΠΕΣΑΝ ΚΟΖΤΡΗ 1 2841027198 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΚΡΔ ΝΣΕΦΙΛΙΠΠΙ ΑΒΡΑΜΑΚΗ ΛΟΤΚΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025585 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΚΡ ΣΑΒΛΑ ΚΤΡΙΑΚΑΚΗ ΟΦΙΑ ΚΑΖΑΝΗ 7 2841025885 ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΚΣ-ΑΞΟΝ-ΜΑΣ-ΟΣΠ-ΤΠΕΡ ΒΕΛΑΩΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ.

ΑΔΑ: Β4259-ΖΨΛ. ΦΕΚ: 2881/τ.Β /26-10-2012. Να διατθρθκεί μζχρι Βακμόσ αςφαλείασ. Μαροφςι, 12-10-2012 Αρικ. Πρωτ. 124426/Γ1. Βακμόσ Προτερ. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΟΤΔΩΝ ΠPΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΣΑ ΨΗΦΟΔΕΛΣΙA TOY ΤΝΔΤΑΜΟΤ «ΠΡΑΙΝΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΑΡΙΣΕΡΑ» Α' ΑΘΗΝΩΝ ΑΒΡΑΜΟΠΟΤΛΟΤ ΒΑΩ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΤ ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΖΙΑΚΟΤ ΕΛΕΑΝΑ ΚΛΑΔΟΤΧΟΤ ΚΑΣΕΡΙΝΑ ΚΟΤΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΣΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΛΑΚΑΡΑΣΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ ΘΟΔΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 18-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 53646 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΩΝ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 25-05-2015 Αρ. Πρωτ.: 56178 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 03-02-2015 Αρ. Πρωτ.: 12989 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 20-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 6684 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Αναρτθτζο ςτο διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ & ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΣΗ ΑΓΟΡΑ Δ/ΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ & ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ & ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ Ακινα, 13-01-2015 Αρ. Πρωτ.: 3372 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Γενικι Γραμματεία Καταναλωτι ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ Δ/ΝΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΙΜΟΛΗΨΙΩΝ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΣΙΜΩΝ ΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ Ακινα, 30-04-2014 Αρ. Πρωτ.: Y3-1399 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΕΛΣΙΟ ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση

ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Α Φάση ΦΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Α Φάση Το κάθε Λύκειο μετέχει με δύο [ 2 ] μαθητές - μαθήτριες σε κάθε αγώνισμα οι οποίοι επιλέγονται από εσωτερική αθλητική δοκιμασία του κάθε σχολείου με βάση την υπ.απόφαση 112843/Γ4/14-10-2005

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 25 ου ΠΜΔΧ 2 ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ Α ΑΘΗΝΑ 2 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΓΕΛ ΑΘΗΝΑ 1. ΔΡΑΚΟΤ ΕΛΕΝΗ ΕΚΠ. ΘΕΟΜΗΣΩΡ 82/100 2109953150-6975828298 2. ΜΠΟΤΝΣΗ ΟΦΙΑ 2 Ο ΓΕΛ ΔΑΦΝΗ 66/100 2109711428 3. ΧΡΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού

Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου. Κωδικός Περιφέρειας. Order 2011. Κωδικός Νομού Order 2011 Κωδικός Περιφέρειας Κωδικός Νομού Κωδικός Καλλικρατικού Δήμου Περιφέρεια Νομός Περιφερειακή Ενότητα Καλλικρατικός Δήμος Σύνολο Ανδρες Γυναίκες 1 1 73 101 Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ΡΟΔΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Καλλικρατικός Δήμος ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ 2 47.022 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Περιφέρεια Νομαρχία Καλλικρατικός Δήμος Συνενούμενοι ΟΤΑ Προϋπολογισμός ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟ 2 58.000 ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 3 67.378 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ ΠΕΥΚΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr)

Ανακτήθηκε από την ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ (http://edu.klimaka.gr) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (4.820) ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 234 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 90 ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 189 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 99 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 81 ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ

ΥΦΙΣΤ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΑΘ ΓΥΝ ΟΡΓΑΝ ΓΙΔΥΘΥΝΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΦΙΣΤ ΟΡΓΑΝ ΜΑΘ ΓΥΝ Α ΑΘΗΝΑ 47o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α ΑΘΗΝΑ 48o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 6 Α ΑΘΗΝΑ 49o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 38 Α ΑΘΗΝΑ 50o ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ.

Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Υπουργείο Εσωτερικών Δ/νση Μηχανοργάνωσης & Η.Ε.Σ. Νοέμβριος 2010 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 1 Εκλογείς κατά Καλλικράτειο Δήμο και φύλο (Δ Αναθεώρηση 2010) 2 Εκλογείς κατά Περιφερειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Αυγούστου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 33415 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟ ΜΠΕΣΟΤΡΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΟ) ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟ ΒΑΙΛΕΙΟ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΖΗΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΜΑΡΖΙΓΙΕ ΜΙΙΕΛ ΓΑΣΡΕΝΣΕΡΟΛΟΓΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΝΙΣΑ ΑΔΑΜΑΝΣΙΑ ΠΑΙΔΙΑΣΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΠΑΘΑΝΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ Αριθ. πρωτ.: 45750 Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡ/ΤΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδ.: 101 83 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα