ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ"

Transcript

1 L 149/76 ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΣΤΑΘΕΙ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 2/2017 ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ της 16ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση των διατάξεων του προσαρτήματος II της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής, με τη θέσπιση της δυνατότητας επιστροφής δασμών και πλήρους σώρευσης στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA) της οποίας μέρη είναι η Δημοκρατία της Μολδαβίας και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2019/940] Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη την περιφερειακή σύμβαση για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ( 1 ), Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Το άρθρο 1 παράγραφος 2 της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής («η σύμβαση») προβλέπει ότι στο προσάρτημα II καθορίζονται ειδικές διατάξεις που εφαρμόζονται μεταξύ ορισμένων συμβαλλόμενων μερών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προσαρτήματος I. (2) Το άρθρο 1 του προσαρτήματος II της σύμβασης ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται να εφαρμόζουν στο διμερές τους εμπόριο ειδικές διατάξεις κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προσαρτήματος I και ότι οι διατάξεις αυτές καθορίζονται στα παραρτήματα του προσαρτήματος II. (3) Η Δημοκρατία της Σερβίας, υπό την ιδιότητά της ως προέδρου της υποεπιτροπής για τα τελωνειακά θέματα και τους κανόνες καταγωγής στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA), της οποίας μέρη είναι η Δημοκρατία της Μολδαβίας και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής «τα μέρη της CEFTA»), ενημέρωσε τη γραμματεία της Μεικτής Επιτροπής της σύμβασης σχετικά με την απόφαση αριθ. 3/2015 της Μεικτής Επιτροπής της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης, της 26ης Νοεμβρίου 2015, για τη θέσπιση της δυνατότητας επιστροφής δασμών και πλήρους σώρευσης στις συναλλαγές μεταξύ της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και των συμμετεχόντων στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της CEFTA. (4) Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 στοιχείο α) της σύμβασης, η Μεικτή Επιτροπή εγκρίνει τροποποιήσεις της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων και τροποποιήσεων των προσαρτημάτων. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Το προσάρτημα II της σύμβασης, που καθορίζει τις παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του προσαρτήματος I της σύμβασης, τροποποιείται και συμπληρώνεται από τα παραρτήματα XIII, Ζ και Η του προσαρτήματος II της σύμβασης, που περιέχονται στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης. Άρθρο 2 Τα παραρτήματα XIII, Ζ και Η του προσαρτήματος II της σύμβασης, που παρατίθενται στα παραρτήματα της παρούσας απόφασης, διευκρινίζουν τους όρους εφαρμογής της απαγόρευσης επιστροφής δασμών και της πλήρους σώρευσης στις συναλλαγές μεταξύ των μερών της CEFTA. ( 1 ) ΕΕ L 54 της , σ. 4.

2 L 149/77 Άρθρο 3 Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Άρθρο 4 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της από τη Μεικτή Επιτροπή. Η ημερομηνία εφαρμογής της είναι η 1η Ιουλίου Βρυξέλλες, 16 Μαΐου Για τη Μεικτή Επιτροπή Ο Πρόεδρος Péter KOVÀCS

3 L 149/78 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Στο προσάρτημα II της σύμβασης προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα ΧΙΙΙ: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII Συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης (CEFTA) της οποίας μέρη είναι η Δημοκρατία της Μολδαβίας και οι συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Άρθρο 1 Εξαιρέσεις από τη σώρευση καταγωγής Προϊόντα που απέκτησαν την ιδιότητα του καταγόμενου προϊόντος με εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος παραρτήματος εξαιρούνται της σώρευσης που προβλέπεται στο άρθρο 3 του προσαρτήματος I. Άρθρο 2 Σώρευση καταγωγής Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο β) του προσαρτήματος I, η επεξεργασία ή μεταποίηση που έχει πραγματοποιηθεί στη Δημοκρατία της Μολδαβίας ή στους συμμετέχοντες στη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( τα μέρη της CEFTA ), θεωρείται ότι έχει διεξαχθεί σε οποιοδήποτε άλλο μέρος της CEFTA, όταν τα προϊόντα που λαμβάνονται υπόκεινται σε μεταγενέστερη επεξεργασία ή μεταποίηση στο ενδιαφερόμενο μέρος της CEFTA. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την παρούσα διάταξη, τα προϊόντα καταγωγής λαμβάνονται σε δύο ή περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη, θεωρούνται ως καταγωγής του ενδιαφερόμενου μέρους της CEFTA μόνον εάν η επεξεργασία ή μεταποίηση υπερβαίνει τις εργασίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 του προσαρτήματος I. Άρθρο 3 Αποδεικτικά καταγωγής 1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 16 παράγραφοι 4 και 5 του προσαρτήματος I, το πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές μέρους της CEFTA εφόσον τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν καταγωγής μέρους της CEFTA, με εφαρμογή της σώρευσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος παραρτήματος, και πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις του προσαρτήματος I. 2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 21 παράγραφοι 2 και 3 του προσαρτήματος I, μπορεί να συνταχθεί δήλωση καταγωγής εφόσον τα σχετικά προϊόντα μπορούν να θεωρηθούν καταγωγής μέρους της CEFTA, με εφαρμογή της σώρευσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 του παρόντος παραρτήματος, και πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις του προσαρτήματος I. Άρθρο 4 Δηλώσεις του προμηθευτή 1. Όταν εκδίδεται πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή συντάσσεται δήλωση καταγωγής σε μέρος της CEFTA για προϊόντα καταγωγής στην κατασκευή των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί εμπορεύματα από άλλα μέρη της CEFTA που έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση στα εν λόγω μέρη χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής, λαμβάνεται υπόψη η δήλωση του προμηθευτή που παρέχεται για τα εν λόγω εμπορεύματα σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 2. Η δήλωση του προμηθευτή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αποτελεί απόδειξη της επεξεργασίας ή μεταποίησης που διενεργήθηκε στα μέρη της CEFTA επί των σχετικών εμπορευμάτων, ώστε να καθορισθεί αν τα προϊόντα για την κατασκευή των οποίων χρησιμοποιούνται αυτά τα εμπορεύματα μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής των μερών της CEFTA ή αν πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις του προσαρτήματος I. 3. Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, ο προμηθευτής συντάσσει ξεχωριστή δήλωση προμηθευτή για κάθε αποστολή εμπορευμάτων, με τη μορφή που προβλέπεται στο παράρτημα Ζ του παρόντος προσαρτήματος, σε φύλλο χαρτιού που προσαρτάται στο τιμολόγιο, στο δελτίο παράδοσης ή σε κάθε άλλο εμπορικό έγγραφο που περιγράφει τα σχετικά εμπορεύματα με επαρκείς λεπτομέρειες που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους.

4 L 149/79 4. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας προμηθευτής προμηθεύει σε τακτική βάση συγκεκριμένο πελάτη με εμπορεύματα για τα οποία η επεξεργασία ή μεταποίηση που έχουν αυτά υποστεί στα μέρη της CEFTA αναμένεται να παραμείνει σταθερή για μεγάλη χρονική περίοδο μπορεί να παρέχει ενιαία δήλωση προμηθευτή η οποία καλύπτει μεταγενέστερες αποστολές των εμπορευμάτων αυτών ( δήλωση τακτικού προμηθευτή ). Μια δήλωση τακτικού προμηθευτή μπορεί κανονικά να ισχύει για διάστημα μέχρι ένα έτος από την ημερομηνία σύνταξης της δήλωσης. Η τελωνειακή αρχή μέρους της CEFTA όπου συντάσσεται η δήλωση ορίζει τους όρους υπό τους οποίους αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Η δήλωση τακτικού προμηθευτή συντάσσεται από τον προμηθευτή με τη μορφή που προβλέπεται στο παράρτημα Η του παρόντος προσαρτήματος και περιγράφει τα σχετικά εμπορεύματα με επαρκείς λεπτομέρειες που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Παρέχεται στον ενδιαφερόμενο πελάτη πριν από την πρώτη αποστολή εμπορευμάτων που καλύπτονται από την εν λόγω δήλωση ή μαζί με την πρώτη του αποστολή. Ο προμηθευτής ενημερώνει τον πελάτη του αμέσως σε περίπτωση που η δήλωση τακτικού προμηθευτή δεν ισχύει πλέον για τα συγκεκριμένα εμπορεύματα. 5. Οι δηλώσεις προμηθευτή που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος άρθρου δακτυλογραφούνται ή τυπώνονται στην αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εθνικού δικαίου του μέρους της CEFTA όπου συντάσσεται η δήλωση, και φέρουν τη χειρόγραφη γνήσια υπογραφή του προμηθευτή. Η δήλωση μπορεί επίσης να είναι χειρόγραφη στην περίπτωση αυτή, γράφεται με μελάνι και με ευανάγνωστους χαρακτήρες. 6. Ο προμηθευτής ο οποίος συντάσσει δήλωση πρέπει να είναι έτοιμος να υποβάλει, ανά πάσα στιγμή, μετά από αίτημα της τελωνειακής αρχής του μέρους της CEFTA όπου συντάσσεται η δήλωση, κάθε απαραίτητο έγγραφο που αποδεικνύει ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εν λόγω δήλωση είναι σωστές. Άρθρο 5 Δικαιολογητικά έγγραφα Η δήλωση προμηθευτή που αποδεικνύει την επεξεργασία ή μεταποίηση η οποία πραγματοποιήθηκε στα μέρη της CEFTA ανά χρησιμοποιηθείσα ύλη και έχει συνταχθεί σε ένα από τα μέρη αυτά, αντιμετωπίζεται ως έγγραφο αναφερόμενο στο άρθρο 16 παράγραφος 3 και στο άρθρο 21 παράγραφος 5 του προσαρτήματος I και στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήματος και χρησιμοποιείται για να αποδειχθεί ότι προϊόντα τα οποία καλύπτονται από πιστοποιητικό κυκλοφορίας EUR.1 ή από δήλωση καταγωγής μπορούν να θεωρηθούν ως προϊόντα καταγωγής μέρους της CEFTA και ότι πληρούν τις υπόλοιπες απαιτήσεις του προσαρτήματος I. Άρθρο 6 Φύλαξη των δηλώσεων προμηθευτή Ο προμηθευτής που συντάσσει δήλωση προμηθευτή φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφα της δήλωσης και κάθε τιμολογίου, δελτίου παράδοσης άλλου εμπορικού εγγράφου στο οποίο επισυνάπτεται η εν λόγω δήλωση, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήματος. Ο προμηθευτής που συντάσσει δήλωση τακτικού προμηθευτή φυλάσσει επί τρία τουλάχιστον έτη αντίγραφα της δήλωσης και όλων των τιμολογίων, των δελτίων παράδοσης ή άλλων εμπορικών εγγράφων που αφορούν προϊόντα τα οποία καλύπτονται από την εν λόγω δήλωση που αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο πελάτη, καθώς και τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 6 του παρόντος παραρτήματος. Η περίοδος αυτή αρχίζει να ισχύει από την ημερομηνία λήξης ισχύος της δήλωσης του τακτικού προμηθευτή. Άρθρο 7 Διοικητική συνεργασία Με την επιφύλαξη των άρθρων 31 και 32 του προσαρτήματος I, για να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος, τα μέρη της CEFTA παρέχουν αμοιβαία συνδρομή, μέσω των αρμοδίων τελωνειακών αρχών, για τον έλεγχο της γνησιότητας των πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, των δηλώσεων καταγωγής ή των δηλώσεων προμηθευτή και της ακρίβειας των πληροφοριών που περιέχονται στα εν λόγω έγγραφα.

5 L 149/80 Άρθρο 8 Έλεγχος των δηλώσεων προμηθευτή 1. Μεταγενέστεροι έλεγχοι των δηλώσεων του προμηθευτή ή των δηλώσεων τακτικού προμηθευτή μπορεί να διεξαχθούν δειγματοληπτικά ή όταν η τελωνειακή αρχή του μέρους της CEFTA στο οποίο οι δηλώσεις αυτές λαμβάνονται υπόψη για την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής έχει βάσιμες αμφιβολίες ως προς τη γνησιότητα του εγγράφου ή την ορθότητα των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο εν λόγω έγγραφο. 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, η τελωνειακή αρχή του μέρους της CEFTA που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιστρέφει τη δήλωση του προμηθευτή ή τη δήλωση τακτικού προμηθευτή και τα τιμολόγια, τα δελτία παράδοσης ή άλλα εμπορικά έγγραφα που αφορούν εμπορεύματα που καλύπτονται από την εν λόγω δήλωση, στην τελωνειακή αρχή του μέρους της CEFTA όπου συντάχθηκε η δήλωση, αναφέροντας, όπου αυτό ενδείκνυται, τους τυπικούς ή ουσιαστικούς λόγους για τους οποίους ζητείται ο έλεγχος. Γνωστοποιεί, προς επίρρωση του αιτήματος για μεταγενέστερο έλεγχο, κάθε έγγραφο και πληροφορία που έχει συγκεντρώσει και που υποδεικνύει ότι οι παρεχόμενες πληροφορίες στη δήλωση του προμηθευτή ή στη δήλωση τακτικού προμηθευτή είναι ανακριβείς. 3. Ο έλεγχος διενεργείται από την τελωνειακή αρχή του μέρους της CEFTA όπου συντάχθηκε η δήλωση του προμηθευτή ή η δήλωση τακτικού προμηθευτή. Για τον σκοπό αυτό, η εν λόγω αρχή έχει το δικαίωμα να ζητά την προσκόμιση κάθε αποδεικτικού στοιχείου και να διενεργεί ελέγχους των λογιστικών βιβλίων του προμηθευτή, καθώς και οποιονδήποτε άλλον έλεγχο κρίνει αναγκαίο. 4. Η τελωνειακή αρχή που ζητά τη διενέργεια του ελέγχου ενημερώνεται για τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού το ταχύτερο δυνατό. Τα αποτελέσματα αυτά αναφέρουν σαφώς κατά πόσον οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δήλωση του προμηθευτή ή στη δήλωση τακτικού προμηθευτή είναι ακριβείς και παρέχουν τη δυνατότητα να καθορισθεί εάν και σε ποιο βαθμό η δήλωση μπορεί να ληφθεί υπόψη για την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1 ή για τη σύνταξη δήλωσης καταγωγής. Άρθρο 9 Κυρώσεις Επιβάλλονται κυρώσεις σε κάθε πρόσωπο που συντάσσει ή προκαλεί τη σύνταξη εγγράφου το οποίο περιέχει εσφαλμένες πληροφορίες, με σκοπό την παραχώρηση προτιμησιακής μεταχείρισης για τα προϊόντα. Άρθρο 10 Απαγόρευση επιστροφής δασμών ή απαλλαγής από δασμούς Η απαγόρευση που προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 1 του προσαρτήματος I δεν εφαρμόζεται στο διμερές εμπόριο μεταξύ μερών της CEFTA.»

6 L 149/81 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Στο προσάρτημα II της σύμβασης προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα Ζ: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Δήλωση προμηθευτή για εμπορεύματα τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή μεταποίηση στα μέρη της CEFTA χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής Η δήλωση του προμηθευτή, το κείμενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω υποσημειώσεις. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για εμπορεύματα τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή μεταποίηση στα μέρη της CEFTA χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής Ο υπογεγραμμένος, προμηθευτής των εμπορευμάτων τα οποία καλύπτονται από το συνημμένο έγγραφο, δηλώνω ότι: 1. Οι ακόλουθες ύλες, που δεν κατάγονται από τα μέρη της CEFTA, χρησιμοποιήθηκαν στα μέρη της CEFTA για την παραγωγή των ακόλουθων εμπορευμάτων: Περιγραφή των παραδιδόμενων εμπορευμάτων ( 1 ) Περιγραφή των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν Κλάση των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ( 2 ) Αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ( 3 ) Συνολική αξία 2. Όλες οι λοιπές ύλες που χρησιμοποιήθηκαν στα μέρη της CEFTA για την παραγωγή των συγκεκριμένων εμπορευμάτων είναι καταγωγής μερών της CEFTA 3. Τα ακόλουθα εμπορεύματα έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση εκτός μερών της CEFTA σύμφωνα με το άρθρο 11 του προσαρτήματος I της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής και έχουν αποκτήσει εκεί την ακόλουθη συνολική προστιθέμενη αξία: Περιγραφή των παραδιδόμενων εμπορευμάτων Συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός των μερών της CEFTA ( 4 ) (Τόπος και ημερομηνία)

7 L 149/82 (Διεύθυνση και υπογραφή του προμηθευτή επιπλέον, υποχρεωτική ευκρινής αναγραφή του ονόματος του υπογράφοντος τη δήλωση) ( 1 ) Όταν το τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο στο οποίο προσαρτάται η δήλωση αφορά διάφορα εμπορεύματα ή εμπορεύματα τα οποία δεν περιλαμβάνουν στον ίδιο βαθμό μη καταγόμενες ύλες, ο προμηθευτής πρέπει να τα διακρίνει σαφώς. Παράδειγμα: Το έγγραφο αφορά διάφορα μοντέλα ηλεκτροκινητήρων της κλάσης 8501, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πλυντηρίων της κλάσης Ο χαρακτήρας και η αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτών των κινητήρων διαφέρουν από το ένα μοντέλο στο άλλο. Συνεπώς, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των διαφόρων μοντέλων στην πρώτη στήλη και οι ενδείξεις στις άλλες στήλες πρέπει να παρέχονται χωριστά για κάθε μοντέλο, ώστε να είναι δυνατό ο κατασκευαστής των πλυντηρίων να πραγματοποιήσει ορθή εκτίμηση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων του ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μοντέλο ηλεκτροκινητήρα. ( 2 ) Οι ενδείξεις που ζητούνται στις στήλες αυτές παρέχονται μόνον εφόσον είναι απαραίτητες. Παραδείγματα: Ο κανόνας για τα ενδύματα του πρώην κεφαλαίου 62 αναφέρει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μη καταγόμενο νήμα. Αν ο κατασκευαστής τέτοιων ενδυμάτων στη Σερβία χρησιμοποιεί ύφασμα που έχει εισαχθεί από το Μαυροβούνιο και έχει ληφθεί εκεί με ύφανση μη καταγόμενου νήματος, αρκεί ο Μαυροβούνιος προμηθευτής να περιγράψει στη δήλωσή του τη μη καταγόμενη ύλη που χρησιμοποιήθηκε ως νήμα χωρίς να απαιτείται να αναφέρει την κλάση και την αξία αυτού του νήματος. Κατασκευαστής σύρματος από σίδηρο της κλάσης 7217 που το παρήγαγε από μη καταγόμενες ράβδους σιδήρου, πρέπει να αναφέρει στη δεύτερη στήλη ράβδοι σιδήρου. Όταν το σύρμα αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μηχανής, για την οποία ο κανόνας καταγωγής επιβάλλει περιορισμό για τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες σε κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό επί της αξίας, είναι αναγκαίο να αναφέρεται στην τρίτη στήλη η αξία των μη καταγόμενων ράβδων. ( 3 ) Ως αξία υλών νοείται η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές σε ένα από τα μέρη της CEFTA. Η ακριβής αξία κάθε χρησιμοποιούμενης μη καταγόμενης ύλης πρέπει να αναφέρεται ανά μονάδα των εμπορευμάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη. ( 4 ) Η συνολική προστιθέμενη αξία συνίσταται σε όλες τις δαπάνες που δημιουργούνται εκτός των μερών της CEFTA, συμπεριλαμβανομένης της αξίας όλων των προστιθέμενων εκεί υλών. Η ακριβής συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτάται εκτός των μερών της CEFTA πρέπει να αναφέρεται ανά μονάδα των εμπορευμάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη.»

8 L 149/83 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Στο προσάρτημα II της σύμβασης προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα Η: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η Δήλωση τακτικού προμηθευτή για εμπορεύματα τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή μεταποίηση στα μέρη της CEFTA χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής Η δήλωση του τακτικού προμηθευτή, το κείμενο της οποίας ακολουθεί, πρέπει να συντάσσεται σύμφωνα με τις υποσημειώσεις. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνονται οι εν λόγω υποσημειώσεις. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για εμπορεύματα τα οποία υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ή μεταποίηση στα μέρη της CEFTA χωρίς να έχουν αποκτήσει τον χαρακτήρα προτιμησιακής καταγωγής Ο υπογεγραμμένος, προμηθευτής των εμπορευμάτων τα οποία καλύπτονται από το παρόν έγγραφο και τα οποία προμηθεύω τακτικά στ... ( 1 ), δηλώνω ότι: 1. Οι ακόλουθες ύλες, που δεν κατάγονται από τα μέρη της CEFTA, χρησιμοποιήθηκαν στα μέρη της CEFTA για την παραγωγή των ακόλουθων εμπορευμάτων: Περιγραφή των παραδιδόμενων εμπορευμάτων ( 2 ) Περιγραφή των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν Κλάση των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ( 3 ) Αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ( 4 ) Συνολική αξία 2. Όλες οι λοιπές ύλες που χρησιμοποιήθηκαν στα μέρη της CEFTA για την παραγωγή των συγκεκριμένων εμπορευμάτων είναι καταγωγής μερών της CEFTA 3. Τα ακόλουθα εμπορεύματα έχουν υποστεί επεξεργασία ή μεταποίηση εκτός μερών της CEFTA σύμφωνα με το άρθρο 11 του προσαρτήματος I της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής και έχουν αποκτήσει εκεί την ακόλουθη συνολική προστιθέμενη αξία: Περιγραφή των παραδιδόμενων εμπορευμάτων Συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτήθηκε εκτός των μερών της CEFTA ( 5 ) Η δήλωση αυτή ισχύει για όλες τις μεταγενέστερες αποστολές των συγκεκριμένων εμπορευμάτων από τ... στ... ( 6 ). Αναλαμβάνω την υποχρέωση να ενημερώσω αμέσως... ( 7 ) για την ενδεχόμενη λήξη ισχύος της παρούσας δήλωσης.

9 L 149/84 (Τόπος και ημερομηνία) (Διεύθυνση και υπογραφή του προμηθευτή επιπλέον, υποχρεωτική ευκρινής αναγραφή του ονόματος του υπογράφοντος τη δήλωση) ( 1 ) Όνομα και διεύθυνση του πελάτη. ( 2 ) Όταν το τιμολόγιο, το δελτίο παράδοσης ή άλλο εμπορικό έγγραφο στο οποίο προσαρτάται η δήλωση αφορά διάφορα εμπορεύματα ή εμπορεύματα τα οποία δεν περιλαμβάνουν στον ίδιο βαθμό μη καταγόμενες ύλες, ο προμηθευτής πρέπει να τα διακρίνει σαφώς. Παράδειγμα: Το έγγραφο αφορά διάφορα μοντέλα ηλεκτροκινητήρων της κλάσης 8501, που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πλυντηρίων της κλάσης Ο χαρακτήρας και η αξία των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή αυτών των κινητήρων διαφέρουν από το ένα μοντέλο στο άλλο. Συνεπώς, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των διαφόρων μοντέλων στην πρώτη στήλη και οι ενδείξεις στις άλλες στήλες πρέπει να παρέχονται χωριστά για κάθε μοντέλο, ώστε να είναι δυνατό ο κατασκευαστής των πλυντηρίων να πραγματοποιήσει ορθή εκτίμηση του χαρακτήρα καταγωγής των προϊόντων του ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο μοντέλο ηλεκτροκινητήρα. ( 3 ) Οι ενδείξεις που ζητούνται στις στήλες αυτές παρέχονται μόνον εφόσον είναι απαραίτητες. Παραδείγματα: Ο κανόνας για τα ενδύματα του πρώην κεφαλαίου 62 αναφέρει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μη καταγόμενο νήμα. Αν ο κατασκευαστής τέτοιων ενδυμάτων στη Σερβία χρησιμοποιεί ύφασμα που έχει εισαχθεί από το Μαυροβούνιο και έχει ληφθεί εκεί με ύφανση μη καταγόμενου νήματος, αρκεί ο Μαυροβούνιος προμηθευτής να περιγράψει στη δήλωσή του τη μη καταγόμενη ύλη που χρησιμοποιήθηκε ως νήμα χωρίς να απαιτείται να αναφέρει την κλάση και την αξία αυτού του νήματος. Κατασκευαστής σύρματος από σίδηρο της κλάσης 7217 που το παρήγαγε από μη καταγόμενες ράβδους σιδήρου, πρέπει να αναφέρει στη δεύτερη στήλη ράβδοι σιδήρου. Όταν το σύρμα αυτό πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μηχανής, για την οποία ο κανόνας καταγωγής επιβάλλει περιορισμό για όλες τις χρησιμοποιούμενες μη καταγόμενες ύλες σε κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό επί της αξίας, είναι αναγκαίο να αναφέρεται στην τρίτη στήλη η αξία των μη καταγόμενων ράβδων. ( 4 ) Ως αξία υλών νοείται η δασμολογητέα αξία κατά τη στιγμή εισαγωγής των μη καταγόμενων υλών που χρησιμοποιήθηκαν ή, εάν αυτή δεν είναι γνωστή και δεν είναι δυνατόν να διαπιστωθεί, η πρώτη επιβεβαιώσιμη τιμή που καταβλήθηκε για τις ύλες αυτές σε ένα από τα μέρη της CEFTA. Η ακριβής αξία κάθε χρησιμοποιούμενης μη καταγόμενης ύλης πρέπει να αναφέρεται ανά μονάδα των εμπορευμάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη. ( 5 ) Η συνολική προστιθέμενη αξία συνίσταται σε όλες τις δαπάνες που δημιουργούνται εκτός των μερών της CEFTA, συμπεριλαμβανομένης της αξίας όλων των προστιθέμενων εκεί υλών. Η ακριβής συνολική προστιθέμενη αξία που αποκτάται εκτός των μερών της CEFTA πρέπει να αναφέρεται ανά μονάδα των εμπορευμάτων που ορίζονται στην πρώτη στήλη. ( 6 ) Αναγράψατε ημερομηνίες. Η περίοδος ισχύος της δήλωσης του τακτικού προμηθευτή δεν πρέπει κανονικά να υπερβαίνει τους 12 μήνες, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων που τίθενται από τις τελωνειακές αρχές της χώρας στην οποία συντάσσεται η δήλωση του τακτικού προμηθευτή. ( 7 ) Όνομα και διεύθυνση του πελάτη.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2017 COM(2017) 133 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 21.6.2001 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 165/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0059 (NLE) 7768/17 UD 91 MED 21 COMER 44 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 27 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 23 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.4.2018 C(2018) 2205 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.4.2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 όσον αφορά τους διαδικαστικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ της Ε.Ε. και της Δημοκρατίας της Κορέας (Νότια Κορέα). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Αριθμ. Πρωτ:Δ17Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 COM(2014) 741 final 2014/0353 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μεικτής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.3.2017 COM(2017) 153 final 2017/0069 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ,

Διαβάστε περισσότερα

DGC 2 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ. Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) UE-ME 3606/1/14 REV 1

DGC 2 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ. Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) UE-ME 3606/1/14 REV 1 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ Συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης Βρυξέλλες, 28 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) UE-ME 3606/1/14 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 672 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2014 COM(2014) 269 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση Απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 668 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 101/22 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/604 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2018 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 όσον αφορά τους διαδικαστικούς κανόνες για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0020 (NLE) 6412/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: COLAC 16 PVD 6 WTO 36 UD 37 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι κωδικοί των συμβαλλομένων μερών που παρατίθενται στους πίνακες είναι οι ακόλουθοι:

Οι κωδικοί των συμβαλλομένων μερών που παρατίθενται στους πίνακες είναι οι ακόλουθοι: 10.5.2019 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 158/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της περιφερειακής σύμβασης για πανευρωμεσογειακούς προτιμησιακούς κανόνες καταγωγής ή των πρωτοκόλλων

Διαβάστε περισσότερα

5803/17 ROD/ech DGG 3B

5803/17 ROD/ech DGG 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5803/17 Διοργανικός φάκελος: 2016/0327 (NLE) UD 13 SPG 5 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα : Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.2.2016 COM(2016) 68 final 2016/0040 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

DGC 2A. Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2016 (OR. en) ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ UE-BA 3854/1/15 REV 1

DGC 2A. Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2016 (OR. en) ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ UE-BA 3854/1/15 REV 1 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΒΟΣΝΙΑΣ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗΣ Το Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης Διοργανικός φάκελος: 2015/0014 (NLE) Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2016 (OR. en) UE-BA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.2017 COM(2017) 64 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR.

ΘΕΜΑ : Παρέχονται οδηγίε αναφορικά με τον τρόπο συμπλήρωση των πιστοποιητικών αντικατάσταση EUR1, EUR-MED και ATR. Κωδ. Αρχείου 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

DGC 2 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ. Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2015 (OR. en) UE-ALB 4954/1/14 REV 1

DGC 2 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ. Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2015 (OR. en) UE-ALB 4954/1/14 REV 1 ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ Συμβούλιο σταθεροποίησης και σύνδεσης Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2015 (OR. en) UE-ALB 4954/1/14 REV 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final 2016/0136 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9477/15 CH/alf, ag DGC 2A

9477/15 CH/alf, ag DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0117 (NLE) 9477/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: AE 28 AND 5 UD 134 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Προσάρτημα. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2016 COM(2016) 262 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσάρτημα στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Συνημμένο. στην. πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 28 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συνημμένο στην πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να υιοθετηθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 5005251ΕΞ2015 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 146 final ANNEX 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XII Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/604 Νέο Παράρτημα για το έντυπο αίτησης εγγραφής στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX»

Θέμα: «Κοινοποίηση Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2018/604 Νέο Παράρτημα για το έντυπο αίτησης εγγραφής στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΔΑ: Αθήνα, 11/6/2018 Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΘΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.1.2012 COM(2011) 938 τελικό 2011/0465 (COD)C7-0010/12 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 18 Μαρτίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1045905 ΕΞ2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2017 COM(2017) 162 final 2017/0072 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1976L0756 EL 15.10.2008 009.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 230 final - ANNEX Ι.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 230 final - ANNEX Ι. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0117 (NLE) 9471/15 ADD 1 AELE 26 AND 3 UD 132 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1993R2454 EL 04.03.2007 010.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 64 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 16 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0020 (NLE) 6410/17 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: COLAC 14 PVD 4 WTO 34 UD

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών επί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής

ΘΕΜΑ: Παροχή οδηγιών επί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ε.Ε. και της Κεντρικής Αμερικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ Δ/ΝΣΗ 17 Η ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ : Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ EL L 341/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.12.2013 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 4ης Δεκεμβρίου 2013 για την κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

A8-0277/14 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για

A8-0277/14 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ * στην πρόταση της Επιτροπής για 25.1.2017 A8-0277/14 Τροπολογία 14 Bernd Lange εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση A8-0277/2016 Marielle de Sarnez Διμερής ρήτρα διασφάλισης και μηχανισμός σταθεροποίησης για τις μπανάνες

Διαβάστε περισσότερα

02013R1352 EL

02013R1352 EL 02013R1352 EL 15.05.2018 001.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου

Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ, αφετέρου Πίνακας περιεχομένων Αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1154883 ΕΞ 2016 Κοινοποίηση Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός και των κρατών ΣΟΕΣ της ΚΑΜΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final ANNEX 11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI Συμφωνία Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Conseil UE ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ (ΟΑΠ) ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΟΧΘΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΩΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016

ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016 ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Ιουνίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1093155 ΕΞ2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0021 (NLE) 6146/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: COLAC 12 PVD 3 WTO 29 UD 25 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax

2 Στοιχεία του Νομίμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης. Ονοματεπώνυμο.. Διεύθυνση κατοικίας. Τηλέφωνο..Fax ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΥΤΟ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για υποψήφιους Εγκεκριμένους Εξαγωγείς ως προς την απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή απόδειξης της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων (A.TR.).

Διαβάστε περισσότερα

10547/17 ROD/ech, ag DGC 2A

10547/17 ROD/ech, ag DGC 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0109 (NLE) 10547/17 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: COEST 147 WTO 151 ENFOCUSTOM 167 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμ. Πρωτ : ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ2016. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ.

Αριθμ. Πρωτ : ΔΔΘΤΟΚ Β ΕΞ2016. ΠΡΟΣ : Όπως Π.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω63ΘΗ-ΟΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2016 COM(2016) 233 final 2016/0123 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2016 COM(2016) 671 final 2016/0327 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14796/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0078 (NLE) SOC 818 ME 8 COWEB 155 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016

ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 30 Αυγούστου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1126344 ΕΞ 2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.11.2014 COM(2014) 698 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003)

491 Κ.Δ.Π. 130/2004. Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3815, 5.3.2004 491 Κ.Δ.Π. 130/2004 Αριθμός 130 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 (ΝΟΜΟΣ 159(1) ΤΟΥ 2003) Γνωστοποίηση με βάση το άρθρο 8 Χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.7.2016 COM(2016) 460 final 2016/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 2.2.2017 EP-PE_TC1-COD(2015)0112 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 2 Φεβρουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ Βρυξέλλες, 6 Μαρτίου 2019 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2015 (OR. en) 2014/0199 (COD) PE-CONS 18/15 CODIF 46 ECO 40 INST 98 MI 192 CODEC 419

SJ DIR 4 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2015 (OR. en) 2014/0199 (COD) PE-CONS 18/15 CODIF 46 ECO 40 INST 98 MI 192 CODEC 419 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 13 Μαΐου 2015 (OR. en) 2014/0199 (COD) PE-CONS 18/15 CODIF 46 ECO 40 INST 98 MI 192 CODEC 419 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.2017 COM(2017) 65 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0132/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0132/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 22.4.2015 A8-0132/2015/err01 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

14797/12 IKS/nm DG B4

14797/12 IKS/nm DG B4 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 20 Νοεμβρίου 2012 (OR. en) 14797/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0080 (NLE) SOC 819 SM 17 EEE 108 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R1979 EL 10.02.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1979/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 54. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 56ο έτος 26 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Επίσημη Εφημερίδα L 54. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Μη νομοθετικές πράξεις. 56ο έτος 26 Φεβρουαρίου Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1977-0669 L 54 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 56ο έτος 26 Φεβρουαρίου 2013 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 2013/93/ΕΕ: Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα».

ΘΕΜΑ: «Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων (REX) - Καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση του αριθμού «Εγγεγραμμένου Εξαγωγέα». ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 01/12/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Φεβρουαρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0353 (NLE) 17070/14 EEE 85 UD 291 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου 2016 ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 2 Αυγούστου ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1116304 ΕΞ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2016 COM(2016) 656 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τη θέση που θα λάβει η Ένωση στο πλαίσιο της υποεπιτροπής υγειονομικής και φυτοϋγειονομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 10.1.2019 L 8 I/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2019/26 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της ενωσιακής νομοθεσίας περί εγκρίσεως

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.2.2017 COM(2017) 79 final 2017/0030 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 479/2013 του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006R0969 EL 01.01.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 969/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2006 για το άνοιγμα και

Διαβάστε περισσότερα

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της

A8-0361/ Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της 11.1.2017 A8-0361/ 001-003 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-003 κατάθεση: Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έκθεση Adam Szejnfeld A8-0361/2016 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.2.2017 COM(2017) 65 final 2017/0021 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μεικτή Επιτροπή ΕΕ-Mεξικού

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 61/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 61/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Μαρτίου 2017 (OR. en) 2015/0112 (COD) LEX 1721 PE-CONS 61/1/16 REV 1 COMER 138 WTO 371 COLAC 107 CODEC 1925 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΦΕΚ 248/Α/7.11.2000). Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 1053 - * Φ.Π.Α. * Νο. 46 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β -Α ΙΙ. Δ/ΝΣΗ 15 η ΚΒΣ - ΤΜΗΜΑ Β ΙΙΙ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΚΩΔ. ΑΡΧΕΙΟΥ: 330.2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 21 Μαρτίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: ΔΔΘΤΟΚ Β 1045907 ΕΞ2016 ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Κανόνες καταγωγής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2. Κανόνες καταγωγής ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 5.12.2007 COM(2007) 717 τελικό/2 2007/0250 (ACC) CORRIGENDUM : ANNEX 2 All languages ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 Κανόνες καταγωγής Παράρτημα του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ονοματεπώνυμο εξαγωγέα, πλήρης διεύθυνση και χώρα, στοιχεία επικοινωνίας, TIN (Αριθμός Αναγνώρισης Συναλλασσομένου).

1. Ονοματεπώνυμο εξαγωγέα, πλήρης διεύθυνση και χώρα, στοιχεία επικοινωνίας, TIN (Αριθμός Αναγνώρισης Συναλλασσομένου). EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I «ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ 22-06 ΑΊΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΉΣ ΣΤΟ ΣΎΣΤΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΈΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΈΩΝ για τους σκοπούς του συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 56/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) LEX 1718 PE-CONS 56/1/16 REV 1 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 57783 26 Οκτωβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 4798 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1187 Διαδικασία χορήγησης απαλλαγών των περιπτώσεων α, γ, δ και ε του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των υποστηρικτικών της διασάφησης εισαγωγής εγγράφων Τήρηση αρχείου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 1. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Γ 2. Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000)

Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Ε.Ε. Παρ. III(I) 2896 Κ.Α.Π. 427/2004 Αρ. 3849, 30.4.2004 Αριθμός 427 Ο ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2000 (ΝΟΜΟΣ 95(1) ΤΟΥ 2000) Γνωστοποίηση με βάση το Άρθρο 13Α(1) Χορήγηση άδειας φορολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 123/16 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/752 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2015 για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.2.2015 L 50/13 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/285 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της Μεικτής Επιτροπής που συστάθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΣΘΗΚΗ. στην έκθεση. Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Andrzej Duda A8-0017/2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 22.4.2015 A8-0017/2015/err01 ΠΡΟΣΘΗΚΗ στην έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ορισμένες διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. πρότασης απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 3 PART 1/4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 332 final 2015/0146 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 132/91 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2598 της 26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1991 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί της Αποφάσεως 3/90 του Συμβουλίου Συνδέσεως ΕΟΚ ΚΥΠΡΟΥ (Κυρωτικός) Νόμος του 1991 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

14599/14 ROD/ag,alf DGC 2

14599/14 ROD/ag,alf DGC 2 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0273 (NLE) 14599/14 COEST 383 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13078/15 CH/ag,alf DGC 1A

13078/15 CH/ag,alf DGC 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0240 (NLE) 13078/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: WTO 223 SERVICES 39 COMER 135 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.4.2019 C(2019) 2842 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.4.2019 για τη χορήγηση στο Πράσινο Ακρωτήριο προσωρινής παρέκκλισης από τους κανόνες προτιμησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2017) 691 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 23 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0308 (NLE) 14708/17 TRANS 506 COWEB 137 ELARG 85 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα