ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 12705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέρ γα του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥ ΞΗ/ΤΣ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ Κατάργηση δύο (2) θέσεων του Δήμου Κορυδαλ λού Κατάργηση θέσης στο Δήμο Παλλήνης Μεταφορά θέσης του Δήμου Πειραιά Μεταφορά θέσης του Δήμου Ωρωπού Μεταφορά θέσης από το Δήμο Πύλης στο Δήμο Τρικ καίων Ν. Τρικάλων Μεταφορά θέσης του Δήμου Λαρισαίων θέρων Σπουδών με επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟ ΒΑΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «COMPUTER STUDIES PROVATAS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» θέρων Σπουδών με επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕ ΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A» θέρων Σπουδών με επωνυμία «ΠΟΛΗΤΕΧΝΩΝ» ΙΩ ΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ και διακριτικό τίτλο Ε.Ε.Σ. «ΠΟΛΗΤΕΧΝΩΝ» Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με επωνυμία «ΜΟΥΡΟΥΖΙ ΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και διακριτι κό τίτλο «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Datacom» Χορήγηση άδειας ίδρυσης στο Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης με επωνυμία «Ι.Ε.Κ. ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ» και με την προσω νυμία «Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. VOLTEROS» Χορήγηση άδειας ίδρυσης στο Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης με επωνυμία «Ι.Ε.Κ. ΒΟΗΘΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ & ΒΟΗΘΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗ Ο.Ε.» και με την προσωνυμία «Ιδι ωτικό Ι.Ε.Κ. ΚΟΥΚΟΥΣΕΛΗ» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 201/0051 (1) *Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διε νέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ σε Πράξεις/Υποέργα του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΤΣ, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Τις διατάξεις των αρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 «Δια χείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσε ων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚΑ 267). 2. Τις διατάξεις του αρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του Ν.3840/ 2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της απο τελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρα τηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 53). 3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 1 του Ν.3492/2006 «Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋ πολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚΑ 210). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024/ «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομι κής στρατηγικής » (ΦΕΚ Α 40/226/ ). 5. Την υπ αριθμ. 2/49837/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λει τουργίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρ θρο 15 Ν. 3614/2007)». 6. Την υπ αριθμ. 2/49840/0004/ (ΦΕΚ Β 1334) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56). 7. Την υπ αριθμ. 2/46430/0004/ (ΦΕΚ Β 2183) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Με ταβίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογρά φουν «Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊστα μένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημά

2 12706 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) των της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτι κής/γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονομικών» (Άρθρο 2, στοιχ, Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ). 8. Την υπ αριθμ. 2/78378/0022/ απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποζημίωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/ ). 9. Την υπ αριθμ. 2/39054/0022/08/ απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ θρα 15 και 16 του Ν. 3614/ 2007» (ΦΕΚ Β 1850/ ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθμ. 2/33481/0022/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπά νες Μετακινήσεων» (ΦΕΚ Β /1069/ ). 10. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης προκαλείται, δαπάνη για την αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της ΕΔΕΛ Υποπρόγραμμα Β ). 12. Την εγκεκριμένη στην αρ. 532/ συνεδρί αση της ΕΔΕΛ Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι μένο στην αρ. 532/ συνεδρίαση Πρόγραμμα Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως 30/06/2013, αποφασίζουμε: 1. Συστήνουμε Ομάδα για τη διενέργεια ελέγχου: στο υποέργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥ ΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (κωδ. 1) της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΕΛ) ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ» (κωδ ) (Δικαιούχος «ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΤΣ, του ΕΣΠΑ. στο υποέργο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» (κωδ. 1) της Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Δ. ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ ΔΗ ΜΟΥ ΔΕΛΤΑ» (κωδ ) (Δικαιούχος: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ») στο πλαίσιο του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ ΤΣ, του ΕΣΠΑ. 2, Την Ομάδα Ελέγχου αποτελούν οι: ΚΟΥΡΜΠΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ, με Α.Δ.Τ. ΑΗ , υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματι σμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περι φερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως συντονιστής. ΓΡΑΒΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΦΩΤΙΟΥ, με Α.Δ.Τ, Χ517498, υπάλληλος της 51ης Δ/νσης «Προγραμματισμού και Ελέγχων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που συγχρη ματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερεια κής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής» του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Δημοσιονομικών, ως μέλος. ΣΟΥΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, με Α.Δ.Τ. Χ , υπάλληλος της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου Νο μού Αχαΐας του ΓΛΚ, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, ως μέλος. 3. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί ως εξής: στις 1/3 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επι χειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ) στην Αθήνα, στις 3/3 αναχώρηση για τη Σιθωνία Χαλκιδικής, στις 4/3 και 5/3 στο Δήμο Σιθωνίας στη Χαλκιδική, στις 6/3 στη Σιθωνία για έλεγχο φυσικού αντικειμέ νου στο υποέργο «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Αγίου Νικολάου Σιθωνίας», στις 6/3 αναχώρηση για το Κιλκίς, στις 7/3 στη ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ στο Κιλκίς, στις 8/3 στη Χαλάστρα για έλεγχο φυσικού αντι κειμένου στο υποέργο «Ολοκλήρωση Αποχέτευσης Δ.Δ. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα», στις 8/3 επιστροφή στην Αθήνα. 4. Έργο της Ομάδας είναι ο έλεγχος των ανωτέρω υποέργων. 5. Στα μέλη της Ομάδας Ελέγχου θα καταβληθεί η προβλεπόμενη αποζημίωση, σύμφωνα με την υπό στοι χείο 8 του προοιμίου απόφαση. 6. Η εκτός έδρας αποζημίωση και τα έξοδα μετακίνη σης των ελεγκτών θα καλυφθούν σύμφωνα με την υπό στοιχείο 9 του προοιμίου απόφαση. 7. Η παρούσα αποτελεί και έγκριση μετακίνησης της Ομάδας Ελέγχου με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του Ι.Χ. ή μισθωμένου Ι.Χ.). *Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 80/ΥΟΔΔ/ Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2013 Ο Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ (2) *Κατάργηση δύο (2) θέσεων του Δήμου Κορυδαλλού. Με την υπ' αριθμ. 99/ , απόφαση του Δημάρ χου Κορυδαλλού, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΣΤ1 της παρ. ΣΤ του Ν. 4093/2012, λύονται αυτοδικαίως, λόγω κατάργησης θέσης και πλε ονάζουσας σύμβασης, οι εργασιακές σχέσεις με τον Δήμο Κορυδαλλού, από : Του Ειδικού Συνεργάτη ΘΩΜΑΚΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του Νικολάου. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού μενων Ε.Δ: / ). Της Ειδικής Συνεργάτιδας ΣΦΑΕΛΟΥ ΜΑΡΘΑΣ του Παναγιώτη (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Μισθοδοτού μενων Ε.Δ: / ). (Αριθμ. απόφ. Αττικής: 921/914/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ *Κατάργηση θέσης στο Δήμο Παλλήνης. Με την υπ' αριθμ. 54/ απόφαση του Δημάρχου Παλλήνης, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, τις διατάξεις του (3)

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) άρθρου 280 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις της υπο παραγράφου ΣΤ1 της παρ. ΣΤ του Ν. 4093/2012, λύεται αυτοδικαίως, λόγω κατάργησης θέσης, η εργασιακή σχέση με τον Δήμο Παλλήνης, από : Της Ιδιαιτέρας Γραμματέως, ΔΑΡΑ ΕΛΕΝΗΣ του Σταύρου. (Αριθμ. βεβ. διαγραφής από Μητρώο Ανθρώπινου Δυ ναμικού Ε.Δ: / ). (Αριθμ. απόφ. Αττικής: 2583/2445/ ). Ο Γενικός Γραμματέας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ *Μεταφορά θέσης του Δήμου Πειραιά. Με την υπ' αριθμ. 4806/443/ απόφαση του Δημάρχου Πειραιά, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δι ατάξεις των άρθρων 76, 79 και 101 του Ν.3584/07, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Δήμου Πειραιά (υπ' αριθμ. 20/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσ σεται η μόνιμη υπάλληλος, ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ του Λεοντιου, με βαθμό Ε, από τον κλάδο ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (Εργάτρια Καθαριότητας) στον κλάδο ΔΕ Διοικητικό/Λογιστικό, με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικού Δήμου Πειραιά: 218/ ). (Αριθμ. απόφ. Αττικής: 7620/6676/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ *Μεταφορά θέσης του Δήμου Ωρωπού. Με την υπ' αριθμ. 43/ απόφαση του Δημάρ χου Ωρωπού, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 75, 79 και 101 του Ν.3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν. 4024/2011 καθώς και με τη σύμφωνη γνωμοδότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ανατολικής Αττικής (υπ' αριθμ. 19/2012 πρακτικό) και τις διατάξεις του άρθρου 280 του Ν. 3852/2010, μετατάσσεται η μόνιμη υπάλληλος, ΠΑΤΕΛΗ ΜΑΡΙΑ του Ιερωνύμου, με βαθμό Ε', από τον κλάδο ΥΕ15 Βοηθητικού Προσωπικού (Τρα πεζοκόμων) στον κλάδο ΥΕ1 Γενικών Καθηκόντων, με μεταφορά της θέσης της. (Αριθμ. βεβ. Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ωρωπού: 1936/ ). (Αριθμ. απόφ. Αττικής: 7815/6843/ ). Με εντολή Γενικού Γραμματέα Η Προϊσταμένη Τμήματος ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ (4) (5) (6) *Μεταφορά θέσης από το Δήμο Πύλης στο Δήμο Τρικκαίων Ν. Τρικάλων. Με την υπ αριθμ. 53/ απόφαση του Δημάρχου Τρικκαίων Ν. Τρικάλων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 74 και 79 του Ν. 3584/2007 και του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011, την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.Μ/25096/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, με το υπ αριθμ. 2/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλ λήλων ΟΤΑ Ν. Τρικάλων, και με τη σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου Πύλης (αριθμ. απόφασης 74/ ), μετα τάσσεται ο υπάλληλος Xρήστος Αβδελίδης του Αθανα σίου κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό ΣΤ, από το Δήμο Πύλης στο Δήμο Τρικκαίων Ν. Τρικάλων, με ταυτόχρονη μεταφορά της οργανικής του θέσης που κατέχει, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Τρικ καίων: 7938/ ). (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 2106/19770/ ). Η Γενική Γραμματέας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ *Μεταφορά θέσης του Δήμου Λαρισαίων. Με την υπ αριθμ. 140/ απόφαση του Δημάρ χου Λαρισαίων Ν. Λάρισας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 181 και 187 του Ν. 3584/2007, του άρθρου 35 παρ. 5 του Ν.4024/2011, την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.Μ/25096/ απόφαση της Επιτρο πής του άρθρου 2 παρ. 1 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, το υπ' αριθμ. 10/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμ βουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ν. Λάρισας, το υπ' αριθμ. 22/ πρακτικό του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Προ σωπικού Ο.Τ.Α. Ν. Βοιωτίας και με τη σύμφωνη γνώ μη του Δημάρχου Λεβαδέων (αριθμός απόφασης 77/ ) μετατάσσεται η Αγγελική Βλάχου του Ιωάννη κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων με βαθμό Ε και με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ., από το Δήμο Λεβαδέων Ν. Βοιωτίας στο Δήμο Λαρισαίων Ν. Λάρισας, με ταυτόχρο νη μεταφορά της προσωποπαγούς θέσης που κατέχει, η οποία καταργείται αυτοδίκαια με την κατά οποιαδήπο τε τρόπο αποχώρηση αυτής από την υπηρεσία, επειδή συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις. (Αριθμ. βεβ. της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων: 9335/ ). (Αριθμ. απόφ. Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας 2508/23123/ ). Η Γενική Γραμματέας ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΓΕΡΑΚΟΥΔΗ (7)

4 12708 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. απόφ. Α/6726 (8) θέρων Σπουδών με επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΒΑ ΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥ ΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «COMPUTER STUDIES PROVATAS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ». ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Αριθμ. Συνεδρίασης 50/09/ ) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α / ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10, παρ. 6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ. Α ) «Ανά πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις 2. Την υπ' αριθμ / (ΦΕΚ 472Β/ ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις και διαδι κασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 3. Την υπ αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 947/τ. Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης «Προϋποθέ σεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΦΕΚ Β 472)». 4. Τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ) «Οργάνωση και Λει τουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατά ξεις». 5. Την υπ' αριθμ /ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 50 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητι κού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)». 6. Τον ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α / ) με τίτλο «Κα ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 7. Τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α / ) με τίτλο «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 8. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «Καθορισμός ύψους χρηματικών ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 9. Την υπ αριθμ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6388/ αίτηση του ως άνω φορέα και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. 10. Τις με υπ αριθμ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / , 15977/9.8.12, 72/ και 1894/ επιστολές και των συνοδευτικών αυτών συμπληρωματικών στοιχείων του ως άνω φορέα. 11. Το με ημερομηνία Δελτίο Πληρότητας Συμβατότητας για τον ως άνω φορέα. 13. Την απόφαση της υπ' αριθμ. 48η/ Συνε δρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συγκρότηση διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου. 14. Το με ημερομηνία Έντυπο Ελέγχου του υπ' αριθμ. 2 διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου. 12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. 13. Το από εισηγητικό σημείωμα από το Τμήμα Αδειοδότησης Δομών, αποφασίζει: 1. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστή ριο Ελευθέρων Σπουδών με επωνυμία «ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και δ.τ. «COMPUTER STUDIES PROVATAS ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» με έδρα στο νομό Αττικής. της στην Εφημερίδα της Αριθμ. αποφ. Α/6727 (9) θέρων Σπουδών με επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ ΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και δ.τ. «BOSS SECURITE HELLAS S.A». TO ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ TOY ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Αριθμ. Συνεδρίασης 50/11/ ) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α / ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10, παρ. 6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ. Α / ) «Ανά πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις 2. Την υπ' αριθμ / (ΦΕΚ 472Β/ ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις και διαδι κασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 3. Την υπ' αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 947/τ. Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης «Προϋποθέ σεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΦΕΚ Β 472)». 4. Τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ) «Οργάνωση και Λει τουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» 5. Την υπ' αριθμ /ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 50 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητι κού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)».

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Τον ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α / ) με τίτλο «Κα ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 7. Τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α / ) με τίτλο «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 8. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «Καθορισμός ύψους χρηματικών ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 9. Την υπ' αριθμ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 6508./ αίτηση του φορέα και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. 10. Τα υπ' αριθμ. ΕΟΠΠΕΠ 19787/ ,1882/ , έγγραφα με τα οποία προσκομίστηκαν συμπληρω ματικά στοιχεία. 11. Το με ημερομηνία Δελτίο Πληρότητας Συμβατότητας για το ως άνω Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών. 12. Την απόφαση της υπ' αριθμ. 48/ Συνε δρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συγκρότηση διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου. 13. Το με ημερομηνία Έντυπο Ελέγχου του υπ' αριθμ. 4 κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου. 14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. 15. Το από εισηγητικό σημείωμα από το Τμή μα Αδειοδότησης Δομών, αποφασίζει: 1. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με επωνυμία «ΜΠΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ ΕΛΛΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣ ΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕ ΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» και διακριτικό τίτλο «BOSS SECURITE HELLAS S.A.» με έδρα στο νομό Αττικής. της στην Εφημερίδα της Aριθμ. απόφ. Α/6744 (10) θέρων Σπουδών με επωνυμία "ΠΟΛΗΤΕΧΝΩΝ" ΙΩΑΝ ΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ και διακριτικό τίτλο Ε.Ε.Σ. "ΠΟ ΛΗΤΕΧΝΩΝ". ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Αριθμ. Συνεδρίασης 50/12/ ) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α / ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10, παρ. 6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ. Α / ) «Ανά πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. 2. Την υπ' αριθμ / (ΦΕΚ 472Β/ ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις και διαδι κασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 3. Την υπ' αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 947/τ. Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παι δείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποί ηση της υπ αριθμ / απόφασης «Προϋπο θέσεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΦΕΚ Β 472)». 4. Τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α ) «Οργάνωση και Λει τουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάσησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατά ξεις». 5. Την υπ' αριθμ /ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 50 ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητι κού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίη σης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π,Ε.Π.)». 6. Τον ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α / ) με τίτλο «Κα ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 7. Τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. Α / ) με τίτλο «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 8. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «Καθορισμός ύψους χρηματικών ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 9. Την υπ' αριθμ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π 6603/ αίτηση του φορέα και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. 10. Το με ημερομηνία Δελτίο Πληρότητας Συμβατότητας για το ως άνω Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών. 11. Την απόφαση της υπ' αριθμ. 46/ Συνε δρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συγκρότηση διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου. 12. Το με ημερομηνία Έντυπο Ελέγχου του υπ' αριθμ. 3 κλιμακίου επιτόπιου ελέγχου. 13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. 14. Το από εισηγητικό σημείωμα από το Τμήμα Αδειοδότησης Δομών, αποφασίζει: 1. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών με επωνυμία "ΠΟΛΗΤΕΧΝΩΝ" ΙΩ ΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΗΤΗΡΗΣ και διακριτικό τίτλο Ε.Ε.Σ. "ΠΟ ΛΗΤΕΧΝΩΝ" με έδρα στο νομό Αττικής. της στην Εφημερίδα της

6 12710 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. απόφ. ΔΑ/7234 (11) Χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστήριο Ελευθέ ρων Σπουδών με επωνυμία «ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑ ΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» και διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΑΣ ΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Datacom». ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Αριθμ. Συνεδρίασης 51/05/ ) 1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/τ. Α / ) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10, παρ. 6 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163/τ. Α / ) «Ανά πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις 2. Την υπ' αριθμ / (ΦΕΚ 472Β/ ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Προϋποθέσεις και διαδι κασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών» 3. Την υπ' αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 947/τ. Β / ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Τροποποίηση της υπ αριθμ / απόφασης «Προϋποθέ σεις και διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας σε Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών (ΦΕΚ Β 472)». 4. Την υπ' αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 1956/τ. Β / ) απόφαση της Αναπληρωτή Υπουργού Παι δείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)». 5. Την υπ' αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 405/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως τροποποι ήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν. 4027/2011 (ΦΕΚ 233 Α ) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις» και με την υπ' αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 485/ΥΟΔΔ) απόφαση του Υπουργού Παι δείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και «Αντικατάστα ση εκπροσώπου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.». 6. Την υπ' αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 2351/τ. Β / ) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουρ γών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων «Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου "Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Δια Βίου Μάθησης (Ε.Κ.Ε.Π.Ι.Σ.)", "Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π.)" και "Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προ σόντων (Ε.Ο.Π.Π.)" εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων» όπως τροπο ποιήθηκε και ισχύει. 7. Τον ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/τ.Α / ) με τίτλο «Κα ταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελε γκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών». 8. Τον ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40/τ. A7l ) με τίτλο «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επείγοντα μέτρα νια την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης». 9. Την απόφαση της 589ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. της 07/04/2011 με θέμα «Καθορισμός ύψους χρηματικών ποσών που καταβάλλουν τα Κέντρα Μετα λυκειακής Εκπαίδευσης και τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών». 10. Την υπ αριθμ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6339/ αίτηση του φορέα και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων. 11. Τις υπ αριθμ. Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π / και 14380/ συμπληρωματικές επιστολές και των συνοδευτικών αυ τών εγγράφων, του ως άνω φορέα. 12. Το με ημερομηνία Δελτίο Πληρότητας Συμβα τότητας για το ως άνω Εργαστήριο Ελευθέρων Σπου δών. 13. Την υπ αριθμ. 46 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συγκρότηση διμελούς κλιμακίου επιτόπιου ελέγ χου. 14. Το με ημερομηνία Έντυπο Ελέγχου του κλι μακίου επιτόπιου ελέγχου. 15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού. 16. Το από εισηγητικό σημείωμα της Δ/νσης Αδειοδότησης Παροχών ΔΒΜ, αποφασίζει: 1. Τη χορήγηση άδειας λειτουργίας στο Εργαστή ριο Ελευθέρων Σπουδών με επωνυμία «ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και διακριτικό τίτλο ΕΡ ΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Datacom» με έδρα στο νομό Κοζάνης. της στην Εφημερίδα της Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2013 Αριθμ. απόφ. Α/6728 (12) Χορήγηση άδειας ίδρυσης στο Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγ γελματικής Κατάρτισης με επωνυμία «Ι.Ε.Κ. ΑΝΤΩΝΟ ΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ» και με την προσωνυμία «Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. VOLTEROS». ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Αριθμ. Συνεδρίασης 50/16/ ) 1. Τον Ν. 3879/10 (Φ.Ε.Κ. 163/Α / ) με τίτλο «Ανά πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 12 αυτού. 2. Τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α / ) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 50/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Συ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ορ γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)». 4. Τον Ν. 3966/11 άρθρο 54 παρ. 5 εδ. γ' (Φ.Ε.Κ. 118Α/ ) με τίτλο «θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 5. Την απόφαση Ζ/3378/93 (Φ.Ε.Κ. 356/Β / ) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι καίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε (κυρίως από την από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.Ε.Κ. 722/Β / ) και ισχύει. 6. Την κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1782 (Φ.Ε.Κ. 120/Β /8.2.11) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Υπαγωγή των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ΙΙΕΚ, επέκτασης σε νέο κτήριο, μεταφοράς σε άλλο κτήριο, κτηριολογικής μετατροπής και μετα βίβασης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας για διεκπεραίωση και μέσω των ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης». 7. Την υπ' αριθμ. Υ.Α. ΣΤ/17029 (Φ.Ε.Κ. 1177/τ.Β / ) που αναφέρεται στην τροποποίηση της πα ραγράφου 1, του άρθρου 8 της Υ.Α. Ζ/3378/93 (ΦΕΚ 356/τ.Β /1993) όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 722/τ.Β / ) και αφορά την μεταβίβαση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ι.Ι.Ε.Κ. 8. Τις διατάξεις της απόφασης Ζ /4969/93 (Φ.Ε.Κ. 485 τ. Β ) του Υπουργού Ε.Π.Θ., «Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν κτιριολογικές προδιαγραφές εργαστηρίων ως και περι γραφή του εργαστηριακού εξοπλισμού των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν από Ν.Π.Ι.Δ. ή Ιδιώτες». 9. Τη υπ αριθμ. ΕΟΠΠΕΠ / αίτηση του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΙΕΚ ΑΝΤΩΝΟΠΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ», για χορήγηση άδειας ίδρυ σης. 10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ πολογισμού. 11. Το από Εισηγητικό σημείωμα από τη Δ/ νση Αδειοδότησης Παροχών Δια Βίου Μάθησης, απο φασίζει: 1. Τη χορήγηση Άδειας Ίδρυσης στο Ιδιωτικό Ινστιτού το Επαγγελματικής Κατάρτισης με την επωνυμία «Ι.Ε.Κ. ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ» και με την προσωνυμία «Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. VOLTEROS». της στην Εφημερίδα της Αριθμ. απόφ. Α/6729 (13) Χορήγηση άδειας ίδρυσης στο Ιδιωτικό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης με επωνυμία «Ι.Ε.Κ. ΒΟ ΗΘΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ & ΒΟΗΘΩΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΔΕΡΦΩΝ ΚΟΥΚΟΥΣΕ ΛΗ Ο.Ε.» και με την προσωνυμία «Ιδιωτικό Ι.Ε.Κ. ΚΟΥ ΚΟΥΣΕΛΗ». ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Αριθμ. Συνεδρίασης 50/17/ ) 1. Τον Ν. 3879/10 (Φ.Ε.Κ. 163/Α / ) με τίτλο «Ανά πτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις» και ιδίως το άρθρο 12 αυτού. 2. Τον Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α / ) με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις». 3. Την υπ αριθμ /ΙΑ/2013 (ΦΕΚ 50/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./ ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρη σκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο «Συ γκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Ορ γανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)». 4. Τον Ν. 3966/11 άρθρο 54 παρ. 5 εδ. γ (Φ.Ε.Κ. 118Α/ ) με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πει ραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτι κής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις». 5. Την απόφαση Ζ/3378/93 (Φ.Ε.Κ. 356/Β / ) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δι καίου ή Ιδιώτες», όπως τροποποιήθηκε (κυρίως από την από απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Φ.Ε.Κ. 722/Β / ) και ισχύει. 6. Την κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./1782 (Φ.Ε.Κ. 120/Β /8.2.11) του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών Απο κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με τίτλο «Υπαγωγή των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας ΙΙΕΚ, επέκτασης σε νέο κτίριο, μεταφοράς σε άλλο κτίριο, κτιριολογικής μετατροπής και μετα βίβασης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας για διεκπεραίωση και μέσω των ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης». 7. Την υπ αριθμ /Η/ (ΦΕΚ 1956/τ.Β /2010) απόφαση της Αναπληρωτού Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας του Εθνικού Οργανισμού Πιστο ποίησης Προσόντων (Ε.Ο.Π.Π.)». 8. Την υπ αριθμ /Η/ (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 405) απόφαση της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τίτλο «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προ σόντων (Ε.Ο.Π.Π.)», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 32 του Ν (ΦΕΚ Α 233) «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό και άλλες διατάξεις».

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13833 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 918 11 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 7195/23 12 2010 Υπουργικής Απόφασης «Περί τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 449 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2890 26 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη δι ενέργεια έκτακτου ελέγχου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 47091 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3364 31 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25739 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2052 29 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. 951/0051/13.06.2014 απόφασης με θέμα «Σύσταση και Συγκρότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16801 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1180 8 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10, με θεματολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 28769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2026 20 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση της Ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος των ΝΠΔΔ Κεφάλαια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 137 29 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033 (ΦΕΚ Β 328/13.02.2014) Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1091 2 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Φ80000/ 10255/334/06.06.2012 (ΦΕΚ 1849/Β

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11307 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 608 5 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο Διευθυντή της Υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29099 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2359 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Χρηματοδότηση Ειδικών Λογαριασμών Ιδρυμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7717 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 689 22 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής εγγράφων «Με Εντολή Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7237 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 627 17 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγ γελματικής Κατάρτισης με διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19171 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1174 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός των ωρών εργασίας πέραν του πενθη μέρου, καθ υπέρβαση της εβδομαδιαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10769 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 984 28 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 412/08 04 2015 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 286/24 Απριλίου 2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33569 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2350 20 Σεπτεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22887 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1535 21 Ιουνίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης «ούζο Πλω μαρίου»... 1 Διαγραφή Ληξιπρόθεσμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10559 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 588 14 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου Φυλής.... 1 Καθιέρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5993 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 494 1 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωριαίας αντιμισθίας Επιμορφωτών της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1958 12 Αυγούστου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414/Β ) κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17845 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1052 29 Απριλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και ορισμός μελών Επιτροπής Προσφυγών με έδρα την Αλεξανδρούπολη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα