ΑΔΑ: ΒΛΩΕ469ΗΚΜ-ΒΘΓ. προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 80/ΕΦ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: ΒΛΩΕ469ΗΚΜ-ΒΘΓ. προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 80/ΕΦ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Πληροφορίες: Γ. Καναβάκης Πικέρµι, Αρ.Πρ.: 447/ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» Τηλ: Fax: Web: Θέµα: Απόφαση επικύρωσης αποτελεσµάτων αξιολόγησης των αιτήσεων των Έχοντας υπόψη: προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 80/ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/ (κωδικός ΚΑΠΕ 102) Πρόσκλησης του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης ΚΑΠΕ για «Πράσινα ώµατα σε ηµόσια Κτήρια» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π. "Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) " 1. Το Ν. 3614/2007 «ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ 53/ ) «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και άλλες διατάξεις». 2. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό Ε (2007) 5442/ που αφορά την έγκριση του Επιχειρησιακού προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη » (ΕΠΠΕΡΑΑ) όπως τροποποιήθηκε µε τις Ε (2011) 6975/ και C (2012) 9519/ αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµ (ΦΕΚ 2966/ ) για την τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπ. αριθµ /11/ κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταµείο Συνοχής Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 9 ο Χ λ µ. Λ ε ω φ. Μ α ρ α θ ώ ν ο ς Π ι κ έ ρ µ ι Α τ τ ι κ ή ς : : : x r i s t i n c r e s. g r ISO 9001:2008 Αριθµ / /842.1 Σελίδα 1 από 4 F-ΕΠΡ.110#13-02

2 Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ηµοσίων Έργων µε τίτλο «Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον» (ΦΕΚ 35Β), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ. αριθµ / (ΦΕΚ 1499Β) και την υπ αριθµ / (ΦΕΚ 361Β) κοινή υπουργική απόφαση. 4. Την Πρωθυπουργική Απόφαση µε αρ. 2876/ (ΦΕΚ 2234/ ) αλλαγής τίτλου Υπουργείων που µετονοµάζει το Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. σε Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής. 5. Το Π.. 24/ (ΦΕΚ 56/Α/ ) «ανακαθορισµός αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεων του Π 189/2009 και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 5 µε το οποίο συνιστάται η Γενική Γραµµατεία Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. 6. Το Π..86/2012 «ιορισµός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ141/Α/ ). 7. Την υπ. αρ. Υ 46/ (ΦΕΚ 2101/Β/9.7.11) Απόφαση Πρωθυπουργού για την ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη και την τροποποιητική αυτής απόφαση µε αριθ. Υ157 (ΦΕΚ 2312Β/ ). 8. Την υπ. αρ / κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 371/ΥΕΘΟ Φ Ε Τ/2.8.12) για τον διορισµό κ. Σωκράτη Αλεξιάδη στη θέση Γενικού Γραµµατέα Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος. 9. Τη µε αρ. πρωτ /ΕΥΣ1749/ Υπουργική Απόφαση Συστήµατος ιαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε µε τις µε αριθµ. πρωτ /ΕΥΘΥ2041/ , 28020/ΕΥΘΥ/1212/ (ΦΕΚ 1088/ ) & 5058/ΕΥΘΥ138/ (ΦΕΚ 292/ ). 10. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ / (ΦΕΚ 2852/ ) Κοινή Υπουργική Απόφαση µε την οποία το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας ορίζεται ως Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». 11. Την µε αρ. πρωτ. 80/ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/ (κωδικός ΚΑΠΕ 102) Ανοικτή Πρόσκληση στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές - Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ». 12. Τον Οδηγό εφαρµογής του προγράµµατος «Πράσινα ώµατα σε ηµόσια Κτήρια» όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του KAΠE, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 13. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ / συµφωνία της ΕΥ ΕΠΠΕΡΑΑ για τα κριτήρια αξιολόγησης προτεινοµένων πράξεων προς ένταξη στο Πρόγραµµα «Πράσινα ώµατα σε ηµόσια Κτήρια». 14. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ / απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ», µε Σελίδα 2 από 4 F-ΕΠΡ.110#13-02

3 την οποία εγκρίθηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης πράξεων που αφορούν «Πράσινα ώµατα σε ηµόσια Κτήρια». 15. Το Εγχειρίδιο διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΟΙ.ΑΝ. 16. Την µε αριθµ. πρωτ / Απόφαση, του Ειδικού Γραµµατέα Υδάτων, για τον ορισµό επιτροπής αξιολόγησης των αιτήσεων των προς χρηµατοδότηση Πράξεων στο πλαίσιο της µε αρ. πρωτ. 80/ ΕΦ ΚΑΠΕ/ (κωδικός ΚΑΠΕ-102) Πρόσκλησης του Ενδιάµεσου Φορέα ιαχείρισης ΚΑΠΕ στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές -Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής - Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 17. Τις µε αριθµ. πρωτ. 20/ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/ , 45/ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/ και 555/ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ»/ εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από το ΚΑΠΕ για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών για το Πρόγραµµα «Πράσινα ώµατα σε ηµόσια Κτήρια» 18. Tην απόφαση του.σ. ΚΑΠΕ σύστασης Επιτροπής ιαχείρισης του Μητρώου Αξιολογητών του προγράµµατος «Πράσινα ώµατα σε ηµόσια Κτήρια», που ελήφθη κατά την υπ. αριθµό συνεδρίαση 288 η / Tην απόφαση του.σ. ΚΑΠΕ έγκρισης του Μητρώου Αξιολογητών του Προγράµµατος «Πράσινα ώµατα σε ηµόσια Κτήρια», που ελήφθη κατά την υπ. αριθµό συνεδρίαση 292 η / Το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράµµατος «Πράσινα ώµατα σε ηµόσια Κτήρια» της 10 ης Ιουλίου του Το µε αριθµ. πρωτ. 437/ έγγραφο του ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» για τα αποτελέσµατα αξιολόγησης του προγράµµατος «Πράσινα ώµατα σε ηµόσια Κτήρια» τα οποία και αποτυπώνονται στο ΟΠΣ-ΕΡΓΟΡΑΜΑ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την επικύρωση του Πίνακα Κατάταξης Αξιολογηµένων Προτάσεων του προγράµµατος «Πράσινα ώµατα σε ηµόσια Κτήρια» στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατµοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές Αντιµετώπιση Κλιµατικής Αλλαγής Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη », όπως επισυνάπτεται στο Συνηµµένο 1 µε το Υπόµνηµά του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστα µέρη της παρούσας. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΕΚΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Σελίδα 3 από 4 F-ΕΠΡ.110#13-02

4 Κοινοποίηση: 1.ΕΥ ΕΠΠΕΡΑΑ Προϊστάµενο Μονάδας Α - Αεροπόρου Παπαναστασίου 34, Αθήνα Συνηµµένα: 1. Πίνακας Κατάταξης Αξιολογηµένων Προτάσεων µε Υπόµνηµα Εσ. ιανοµή: ΕΦ ΚΑΠΕ «ΕΠΠΕΡΑΑ» Σελίδα 4 από 4 F-ΕΠΡ.110#13-02

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Τηλέφωνο : , Fax : , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΚΩΔ. 01 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- ΚΩΔ. 01 Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ΚΩΔ. 43 ενέργειας ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια ΚΩΔ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΩΔ. 102 ΑΡ.ΠΡΩΤ. - Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - 2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΑΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ 2ου & 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 9ο15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 193, , , , , , , , , , , , Σελίδα 1 από 11

6 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΒΛΩΕ469ΗΚΜ-ΒΘΓ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ 14ο73ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΩΝ 35 & 36 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 20ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 5ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤO ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΡΑΛΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ (ΠΥΡΟΥΝΑΚΕΙΟ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 3ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Εθν. Αντιστάσεως & Ιασίου) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 4ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Μπουμπουλίνας & Αγ.Βαρβάρας) ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ- ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Κ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 197, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Σελίδα 2 από 11

7 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΒΛΩΕ469ΗΚΜ-ΒΘΓ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 15ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 15ου - 17ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου-4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 2ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΝΙΝΑΣ ΒΕΝΕΤΗ (Μίνωος και Προμηθέως) ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 35ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 9ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 11Ο ΛΥΚΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Κατασκευή Πράσινου Δώματος στον Παιδικό Σταθμό της οδού Ρήγα Φεραίου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Δήμου Νεάπολης-Συκεών ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ 95, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Σελίδα 3 από 11

8 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΒΛΩΕ469ΗΚΜ-ΒΘΓ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 2ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ Δ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΚΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Εγκατάσταση πράσινου δώματος στο κτήριου του 1ου Δημοτικού σχολείου Καλαμάτας Δήμου Καλαμάτας ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ- ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΔΩΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΑΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ Β ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΤΟ 20o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 13Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ/ΕΤΑΜ ΤΟΥΜΠΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 83, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Σελίδα 4 από 11

9 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΒΛΩΕ469ΗΚΜ-ΒΘΓ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ 5ο ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ (Δωρείου & Παλαιάς Καβάλας) ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΚΑ_ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - 5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 26ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 14ου&19ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 11ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ Εγκατάσταση πράσινου δώματος εκτατικού τύπου στο κτίριο του 5ου (πρώην 4ου) Γυμνασίου Νέας Ιωνίας και συναφείς υπηρεσίες ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 87, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Σελίδα 5 από 11

10 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΒΛΩΕ469ΗΚΜ-ΒΘΓ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 4ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Κατασκευή πράσινου δώματος στο 15ο Δημοτικό Σχολείο του Δήμου Αμαρουσίου ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΖΑΒΕΛΛΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 3ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Κατασκευή Πράσινου δώματος στο κτίριο στέγασης Δημοτικών Υπηρεσιών της οδού Λεχόβου της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης-Συκεών ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΧΑΡΙΛΑΟΥ -5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 7ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Κατασκευή Πράσινου δώματος στο Πολιτιστικό Κέντρο της οδού Κομνηνών της Δημοτικής Ενότητας Συκεών του Δήμου Νεάπολης- Συκεών ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 10ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ 84, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Σελίδα 6 από 11

11 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΒΛΩΕ469ΗΚΜ-ΒΘΓ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ - ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ Εγκατάσταση πράσινου δώματος εκτατικού τύπου στο κτίριο του 2ου Λυκείου Νέας Ιωνίας και συναφείς υπηρεσίες Κατασκευή Πράσινου δώματος στο κτίριο του Ωδείου της οδού Βενιζέλου της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης του Δήμου Νεάπολης- Συκεών Κατασκευή πράσινου δώματος στο 7ο Γυμνάσιο του Δήμου Αμαρουσίου ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 2001 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 51, , , , , , , , , , Σελίδα 7 από 11

12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Κ.Α.Π.Ε.) Ταχ. Δ/νση : 19ο ΧΛΜ. ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ Τηλέφωνο : , Fax : , ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΚΩΔ. 01 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος- ΚΩΔ. 01 Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: ΚΩΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΗΣ: ΚΩΔ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΚΩΔ. 102 ΑΡ.ΠΡΩΤ. - Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 4ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΤΟ E.E.E.E.K. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 32ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 003 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ" ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ -9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΩΚΑ -5η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα 8 από 11

13 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΒΛΩΕ469ΗΚΜ-ΒΘΓ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΒΑΡΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ "ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Ν. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ, ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ" ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 5ο -11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Εγκατάσταση πράσινου δώματος εκτατικού τύπου στο κτίριο της προσθήκης ΙΙ του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας και συναφείς υπηρεσίας ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΤΟ T.E.E. ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κατασκευή Πράσινου Δώματος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Αμαρουσίου Πράσινο Δώμα στο νέο κτήριο εκπαίδευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αττικό ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 5ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΤΕΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ Κατασκευή πράσινου δώματος στο 8ο Λύκειο του Δήμου Αμαρουσίου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα 9 από 11

14 Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΑ: ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥ ΒΛΩΕ469ΗΚΜ-ΒΘΓ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Μελέτη δημιουργίας Πράσινου Δώματος εκτατικού τύπου στο πρώην κτίριο Τραπέζης της Ελλάδος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Εγκατάσταση πράσινου δώματος εκτατικού τύπου στο κτίριο της προσθήκης Ι του 11ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ιωνίας και συναφείς υπηρεσίες ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ 5ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Κατασκευή Πράσινου δώματος στο κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών Ευαγγελίστριας της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Παύλου του Δήμου Νεάπολης-Συκεών ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΗΡΙΑ-8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 3ο ΛΥΚΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΩΜΑ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ - ΒΟΥΛΑΣ - ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Σελίδα 10 από 11

15 Σελίδα 11 από 11

16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Κάθε βαθµολογούµενο κριτήριο έχει πολλαπλασιαστεί µε συντελεστή 10 προκειµένου να αποφευχθούν πιθανά προβλήµατα στο ΟΠΣ που θα προέκυπταν από στρογγυλοποιήσεις στο δεύτερο δεκαδικό ψηφία. Οι προτεινόµενες πράξεις των ικαιούχων από τον ήµο Μοσχάτου-Ταύρου (Σειρά Κατάταξης Α/Α 1) έως και τον ήµο Βάρης Βούλας - Βουλιαγµένης (Σειρά Κατάταξης Α/Α 87) δύναται να ενταχθούν στον Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Π/Υ των προς ένταξη πράξεων: ,94, Π/Υ Πρόσκλησης ). Οι προτεινόµενες πράξεις των ικαιούχων στις οποίες δεν εµφανίζεται ένδειξη στη στήλη ηµόσια απάνη και Συγχρηµατοδοτούµενη ηµόσια απάνη σηµαίνει ότι απορρίπτονται διότι δεν εκπλήρωσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις κάποιου βαθµολογούµενου κριτηρίου ή κάποιου κριτηρίου αποκοπής. Οι προτεινόµενες πράξεις των ικαιούχων, οι οποίες δεν εµφανίζονται στον Πίνακα Κατάταξης Αξιολογηθέντων προτάσεων, σηµαίνει ότι απορρίπτονται επειδή δεν εκπλήρωσαν τις απαιτήσεις της τυπικής πληρότητας και συνεπώς, δεν προχώρησαν στο στάδιο Β της αξιολόγησης και ως εκ τούτου, δεν εµφανίζονται στον πίνακα κατάταξης. Οι προτάσεις του ήµου Αθηναίων αποσύρθηκαν και ως εκ τούτου δεν εµφανίζονται στον πίνακα κατάταξης. Εντός του χρονικού διαστήµατος των δύο (2) µηνών, όπως ορίζεται στο Κεφ του Οδηγού Εφαρµογής του Προγράµµατος, οι δικαιούχοι από τον ήµο Μοσχάτου-Ταύρου (Σειρά Κατάταξης Α/Α 1) έως και τον ήµο Βάρης Βούλας - Βουλιαγµένης (Σειρά Κατάταξης Α/Α 87) θα πρέπει να υποβάλλουν τα απαραίτητα τεύχη δηµοπράτησης καθώς και τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις για την υλοποίηση του έργου του Πράσινου ώµατος (προαπαιτούµενα στοιχεία για την Ένταξη). ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταµείο Συνοχής Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1 9 ο Χ λ µ. Λ ε ω φ. Μ α ρ α θ ώ ν ο ς Π ι κ έ ρ µ ι Α τ τ ι κ ή ς : : : x r i s t i n c r e s. g r ISO 9001:2008 Αριθµ / /842.1 Σελίδα 1 από 2 F-ΕΠΡ.110#13-02

17 Εντός του ίδιου χρονικού διαστήµατος των δύο(2) µηνών, οι δικαιούχοι µε Α/Α 23 (κωδ. MIS ), A/A 26 (κωδ. MIS ), A/A 42 (κωδ. MIS ), A/A 51 (κωδ. MIS ), A/A 54 (κωδ. MIS ) A/A 57 (κωδ. MIS ), A/A 59 (κωδ. MIS ), A/A 71 (κωδ. MIS ) & A/A 76 (κωδ. MIS ) θα πρέπει να προσκοµίσουν την ιαπιστωτική Απόφαση για την µεταβίβαση του κτιρίου υλοποίησης του πράσινου δώµατος από την αρµόδια Αποκεντρωµένη ιοίκηση. Σελίδα 2 από 2 F-ΕΠΡ.110#13-02

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ08ΟΡΙΝ-27Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η δράση πραγµατοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΑΔΑ: 60ΡΗ0-ΡΚΛ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.07 14:49:46 EET Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/46368/637 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγίας Σοφίας 10 Νέο Ψυχικό Ταχ.Κώδικας : 154 51 Πληροφορίες : ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 8-8-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: ΦK/Β.20/1/9624/626 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /νση Βιοµηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΓΟΡΙΝ-ΖΟΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΗ5ΟΡΙΝ-ΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Τηλέφωνο : +30 210

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/6984-05/11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου",

ΑΠΟΦΑΣΗ. 2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/6984-05/11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. στο πλαίσιο της πράξης «Υποβρύχια διασύνδεση μέσης τάσης Καλύμνου ΚΩ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Γενικός Γραµµατέας του Υπουργείου Υγείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑ Α Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: 10677, Αθήνα Πληροφορίες: Σ. Στουπή Τηλέφωνο: 2131500771 Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Νέο Ψυχικό, 13/10/2014 Α.Π. : 1734/Φ.93 Προς: ΕΡΓΟΣΕ ΚΑΡΟΛΟΥ 27 T.K : 10437 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.15 17:40:44 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΖΕΔΛ-ΘΑ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Ταχ. Δ/νση : Αεροπόρου Παπαναστασίου 34

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΓΝ-ΤΤ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠ ΚΠΣ 2000-06 ΕΣΠΑ&ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΩΝ Ταχ. Δ/νση : ΚΟΡΑΗ 4 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ

Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/6/2014 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/02.02.01/535 EΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.413/ΨΣ6905-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.413/ΨΣ6905-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089

ΑΔΑ: ΒΛΓΩΟΟ-3Φ1 ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 23-10-2013 Α.Π: ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/1089 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑ A Β ταχ. δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 25/10/2011 Α.Π. : 1448. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 ΥΜΗΤΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ&ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δήμαρχος Αθηναίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δήμαρχος Αθηναίων ΑΔΑ: ΒΖΞ8ΟΡΙΝ-ΕΣΚ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.06.03 11:55:07 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου»

Περιφέρειες Σύγκλισης» Περιφέρειες Σταδιακής εξόδου» Περιφέρειες Σταδιακής εισόδου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ YΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Γλάδστωνος 1 α & Πατησίων Ταχ. Κώδικας: 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : 152.565/ΨΣ3620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 09/07/2010 Α.Π. : 152.565/ΨΣ3620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. O Γενικός Γραµµατέας ηµοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Μεσογείων 56 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»

1 η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ N o 18 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ταχ. Δ/νση :Υψηλάντη 12- Λαμία Ταχ. Κώδικας :35100 Πληροφορίες: Λ. Βέλλιος Δ. Κολιός Τηλέφωνο : 2231350938

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ταχ. /νση: Θεµιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα Μονάδα Α2 Πληροφορίες:. Παπαδόπουλος, Λ.

Διαβάστε περισσότερα