ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ:"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλµ. οδού Χαριλάου Θέρµης Τ.Θ Θέρµη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) Fax: (2310) web: Α Α: ΒΟΧ4469ΗΡ8-7Υ0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ιακρατικό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας / Πρόγραµµα MED (MED Programme) Άξονας προτεραιότητας 1: Strengthening innovation capacities ράση: «Fostering Creativity and Innovation in the Mediterranean Area as key elements for Regional Sustainable Development: CreaMED Alliance» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών του έργου CreaMED µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα» ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

2 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 6ο χλµ. Χαριλάου Θέρµης, Τ.Θ GR Θέρµη, Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Νίκος Κατσιαδάκης Τηλ Fax Θέρµη Θεσσαλονίκης, Αριθµ. Πρωτ. 57/ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική ιεύθυνση Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του Ν. 2286/1995 «Περί Προµηθειών του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ Α 19), όπως ισχύει. 2. Του υπ αρίθµ. Π. 118/2007 «Κανονισµός προµηθειών ηµοσίου (Κ.Π. )» (ΦΕΚ Α /150/ ). 3. Του άρθρου 83 παρ. 1 N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α /1995) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 4. Του Ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13Α/ ) «Ανάπτυξη της Επιστηµονικής και Τεχνολογικής Έρευνας». 5. Του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α/ ) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας µε την Παραγωγή και άλλες διατάξεις». 6. Του Π.. 77/2000 (ΦΕΚ 65Α/ ) «Σύστασης ΕΚΕΤΑ», του Π.. 82/2002 (ΦΕΚ 59Α/ ) και του Π.. 161/2007 (ΦΕΚ 202Α/ ). 7. Την απόφαση στην υπ αρ. 152 Συνεδρία, 16/01/2012 του ιοικητικού Συµβουλίου του ΕΚΕΤΑ. 8. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ µε αριθµό C , µε την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Operational Programme) του ιακρατικού Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας /Πρόγραµµα MED (MED Programme). 9. Την από 25/01/2008 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του ιακρατικού Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας /Πρόγραµµα MED (MED Programme) µε την οποία εγκρίθηκε ο Οδηγός Εφαρµογής (Implementation Guide). 10. Την από 31/05/2010 απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Monitoring Committee) του ιακρατικού Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας /Πρόγραµµα MED (MED Programme), µε την οποία εγκρίθηκε η αίτηση υλοποίησης του έργου «Fostering Creativity and Innovation in the

3 Mediterranean Area as key elements for Regional Sustainable Development:CreaMED Alliance». 11. «Fostering Creativity and Innovation in the Mediterranean Area as key elements for Regional Sustainable Development: CreaMED Alliance 2G- MED09-062» 12. Τους όρους της σύµβασης επιχορήγησης (Subsidy Contact) όπως συµφωνήθηκαν µεταξύ της ιαχειριστικής Αρχής (Managing Authority) του ιακρατικού Προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας /Πρόγραµµα MED (MED Programme) και του Συντονιστή Εταίρου του παραπάνω εγκεκριµένου έργου. 13. Τους όρους του Συµφωνητικού της Κοινοπραξίας των Εταίρων (Partnership Agreement) για την υλοποίηση του παραπάνω εγκεκριµένου έργου CREAMED. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο ιαγωνισµό µε πρόσκληση για υποβολή προσφορών µη δεσµευτικών για την Αναθέτουσα αρχή, µε κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη προσφορά για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών του έργου CreaMED µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα» στο πλαίσιο του έργου «Fostering Creativity and Innovation in the Mediterranean Area as key elements for Regional Sustainable Development: CreaMED Alliance». Ο συνολικός ανώτατος προϋπολογισµός του παρόντος διαγωνισµού ανέρχεται στο ποσό των εικοσιτεσσάρων χιλιάδων και εξακοσίων ευρώ (24.600,00 ), συµπεριλαµβανοµένου του τρέχοντος κατά την περίοδο τιµολόγησης Φ.Π.Α. Η προκήρυξη θα καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΚΕΤΑ (www.certh.gr) στις 24/01/2012. Οι όροι του διαγωνισµού και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζονται ως εξής: ΑΡΘΡΟ 1 ο Αναθέτουσα Αρχή Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Κεντρική ιεύθυνση, νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, 6 ο χλµ. Οδού Χαριλάου-Θέρµης. ΑΡΘΡΟ 2 ο Χρηµατοδότηση του έργου Η δαπάνη του εν λόγω έργου χρηµατοδοτείται από το ιακρατικό Πρόγραµµα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας / Πρόγραµµα MED (MED programme), άξονας προτεραιότητας 1, κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς πόρους. 2

4 ΑΡΘΡΟ 3 ο Αντικείµενο Τεχνικές Προδιαγραφές του Έργου Το έργο CreaMed έχει στόχο να ενισχύσει τη ηµιουργικότητα και την Καινοτοµία στις περιφέρειες της Μεσογείου, σε δηµόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ως τρόπο για την επίτευξη περιφερειακής ανάπτυξης. Ένα µεγάλο µέρος των δράσεων του έργου CREAMED αφορά στην ευαισθητοποίηση και υποκίνηση των δηµόσιων φορέων στην κατανόηση της δηµιουργικότητας ως πυλώνα ανάπτυξης πολιτικών καινοτοµίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Καθώς όµως στόχος είναι οι τελικά ωφελούµενοι όλων αυτών των ενεργειών να είναι οι ΜµΕ της Μεσογείου που αποτελούν άλλωστε τον κορµό της οικονοµίας της περιοχής και την κινητήριο δύναµη για την επίτευξη βιώσιµης ανάπτυξης, ένα εξίσου σηµαντικό µέρος των δράσεων του έργου CreaMED αφορά στην ανάπτυξη της δηµιουργικότητας στις ίδιες τις ΜµΕ. Tο υπό προκήρυξη έργο έχει ως εκ τούτου, στόχο την ευαισθητοποίηση και υποκίνηση 10 ΜµΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας να κατανοήσουν τις έννοιες της δηµιουργικότητας και της Καινοτοµίας και να εφαρµόσουν στην πράξη αντίστοιχες τεχνικές µε στόχο την γέννηση νέων ιδεών για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους (επίλυση προβληµατικών καταστάσεων, ανάπτυξη νέων προϊόντων κ.α.) 3.1 Αντικείµενο του έργου του Αναδόχου Πιο συγκεκριµένα οι τεχνικές προδιαγραφές του συνόλου του προκηρυσσόµενου έργου είναι οι ακόλουθες: 1. Ενέργειες αναζήτησης / προσέλκυσης / τελικής επιλογής 10 ΜµΕ Περιγραφή δράσης 1 Στόχο αποτελεί η συµµετοχή 10 µικροµεσαίων επιχειρήσεων (ΜµΕ) α) στον κύκλο 3 σεµιναρίων καινοτοµίας και δηµιουργικότητας (1 άτοµο / επιχείρηση, σύνολο: 10 άτοµα) και β) στις πιλοτικές εφαρµογές εντός των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν (1 οµάδα 5-10 ατόµων / επιχείρηση, σύνολο 10 οµάδες των 5-10 ατόµων). Προκειµένου να εντοπιστούν οι επιχειρήσεις που δυνητικά µπορούν να συµµετάσχουν στα σεµινάρια δηµιουργικότητας και στις πιλοτικές εφαρµογές, ο Ανάδοχος µπορεί να χρησιµοποιήσει γνωστά µέσα δηµοσιοποίησης / προσέλκυσης όπως έντυπες ή/και ηλεκτρονικές προσκλήσεις / ανακοινώσεις, προσωπικές επαφές κλπ. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει κατ ελάχιστο τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις για τα εξής: το πλαίσιο υλοποίησης των σεµιναρίων/πιλοτικών εφαρµογών τεχνικών δηµιουργικότητας (EKETA/CreaMED) τα κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων (όπως αναφέρονται παρακάτω) τη διαδικασία υλοποίησης (χρόνος και τόπος διεξαγωγής των σεµιναρίων, περιεχόµενο σεµιναρίων, χρόνος, τόπος και τρόπος υλοποίησης πιλοτικών εφαρµογών, ρόλος αναδόχου κλπ) τα οφέλη για την επιχείρηση (γενικά οφέλη από τη χρήση τεχνικών δηµιουργικότητας ενδοεπιχειρησιακά για τη βελτίωση της δυνατότητάς τους να επιλύουν προβληµατικές καταστάσεις, να παράγουν νέες ιδέες/προϊόντα, και εν τέλη να καινοτοµούν ενισχύοντας µε τον τρόπο αυτό την ανταγωνιστικότητά 3

5 τους, ειδικά οφέλη από τη συµµετοχή τους στα συγκεκριµένα σεµινάρια και στις συγκεκριµένες πιλοτικές εφαρµογές τι θα µείνει στην επιχείρηση) τις ελάχιστες υποχρεώσεις της επιχείρησης (δέσµευση της επιχείρησης, απαιτούµενοι πόροι χρόνος/ανθρώπινο δυναµικό τόσο για την παρακολούθηση των σεµιναρίων όσο και για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών) Εκτός από τα παραπάνω ο Ανάδοχος µπορεί να ενηµερώσει τις επιχειρήσεις για ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο για την οµαλή υλοποίηση τόσο των σεµιναρίων όσο και των πιλοτικών εφαρµογών τεχνικών δηµιουργικότητας. Κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων α) Λαµβάνοντας υπόψη ότι το έργο CreaMED υλοποιείται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) και ότι τα σεµινάρια θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής/ΕΚΕΤΑ, οι επιχειρήσεις που τελικά θα επιλεγούν για να συµµετάσχουν θα πρέπει να είναι εγκατεστηµένες στην ΠΚΜ. β) Λαµβάνοντας υπόψη τη φύση των τεχνικών δηµιουργικότητας απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί οι επιλεγµένες επιχειρήσεις να διαθέτουν στοιχειώδη διοικητική οργάνωση (τουλάχιστον 2 επίπεδα διοίκησης). Αυτό γιατί τα σεµινάρια θα κληθούν να τα παρακολουθήσουν στελέχη της ανώτερης-µεσαίας διοίκησης τα οποία στη συνέχεια θα µεταφέρουν τη γνώση µέσα στην επιχείρησή τους και θα δηµιουργήσουν ενδοεπιχειρησιακές οµάδες (5-10 ατόµων από διαφορετικά διοικητικά τµήµατα/επίπεδα) προκειµένου υπό την καθοδήγηση του Αναδόχου/εξειδικευµένου συµβούλου, να επιλύσουν ένα πρόβληµα που έχουν ήδη εντοπίσει µέσω της εφαρµογής στην πράξη κάποιας κατάλληλης τεχνικής δηµιουργικότητας. ιάρκεια υλοποίησης 1 10 ηµερολογιακές ηµέρες Παραδοτέα 1 1. Έκθεση αναφοράς ενεργειών αναζήτησης / προσέλκυσης / τελικής επιλογής 10 ΜµΕ (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word) 2. Κατάλογος µε τις 10 επιχειρήσεις που τελικά επιλέχθηκαν (επωνυµία επιχείρησης, στοιχεία των 10 στελεχών που θα συµµετάσχουν στον κύκλο 3 σεµιναρίων, στοιχεία των 10 ενδοεπιχειρησιακών οµάδων που θα δηµιουργηθούν (1 οµάδα / επιχείρηση, σύνολο ατόµων: 10 επιχειρήσεις Χ 5-10 άτοµα/επιχείρηση) για την υλοποίησης των πιλοτικών εφαρµογών. (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word)) επιστολές δέσµευσης υπογεγραµµένες από τα συµβαλλόµενα µέρη (letters of commitment) (1 / επιχείρηση) (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε έντυπη µορφή) Κόστος συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Παρατηρήσεις: Το Πρότυπο επιστολής δέσµευσης θα συνταχθεί σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή/ΕΚΕΤΑ (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word)). 4

6 2 Υλοποίηση κύκλου 3 σεµιναρίων µε θέµα την καινοτοµία και την εφαρµογή τεχνικών δηµιουργικότητας Περιγραφή δράσης 2 Τρία (3) σεµινάρια δηµιουργικότητας που θα πραγµατοποιηθούν στις εγκαταστάσεις της Αναθέτουσας Αρχής/ΕΚΕΤΑ: Στόχος είναι η προώθηση της έννοιας της δηµιουργικότητας και η χρήση των τεχνικών δηµιουργικότητας, ως τρόπο ανάπτυξης νέων ιδεών που µπορούν να µετασχηµατιστούν σε καινοτόµα προϊόντα-υπηρεσίες ή/και να επιλύσουν τα διάφορα προβλήµατα των ΜµΕ. Σε αυτά θα συµµετέχουν 10 εκπρόσωποι των επιλεγµένων επιχειρήσεων (1 εκπρόσωπος από κάθε επιχείρηση που θα είναι ανώτερο ή µεσαίο διοικητικό στέλεχος). Στόχο αποτελεί η κατάρτιση των στελεχών 10 επιλεγµένων ΜµΕ σε: 1. Θεωρητικό Υπόβαθρο - Βασικές έννοιες της καινοτοµίας, βασικά στοιχεία της δηµιουργικότητας, όπως παράγοντες ενίσχυσης και εµπόδια ανάπτυξης της δηµιουργικότητας, ιδανικό περιβάλλον ανάπτυξης, µελέτες περίπτωσης, µοντέλα διαδικασίας δηµιουργικότητας, δηµιουργικότητα και καινοτοµία, προφίλ και κατηγορίες δηµιουργικών ατόµων κ.ά., και 2. Πρακτικό Επίπεδο Τεχνικές δηµιουργικότητας: Κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων θα περιγραφούν κατ ελάχιστο 8 τεχνικές δηµιουργικότητας (σκοπιµότητα, τρόπος εφαρµογής, οµάδα στόχος, κλπ.) εκ των οποίων θα αναπτυχθούν και θα εφαρµοστούν σε πρακτικό επίπεδο κατ ελάχιστο οι 4 από αυτές (mini workshops). Οι τεχνικές θα πρέπει να καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα αναγκών των ΜµΕ, όπως γέννηση ιδεών, αξιολόγηση ιδεών, προσδιορισµός και αντιµετώπιση προβληµάτων, κ.ά. Οι συµµετέχοντες θα παρουσιάσουν τα αποτελέσµατα των τεχνικών δηµιουργικότητας που θα εφαρµόσουν και θα συζητήσουν γι αυτά, ώστε να προετοιµαστούν για την ενδοεπιχειρησιακή εφαρµογή που ακολουθεί και περιγράφεται αναλυτικά στο 4. Τα σεµινάρια θα αξιολογηθούν από ερωτηµατολόγιο που θα περιέχει ερωτήσεις για τον εισηγητή, το υλικό, τη χρήση τεχνικών, κ.ά. (Θα δοθεί πρότυπο από την Αναθέτουσα Αρχή και θα προσαρµοστεί ανάλογα από τον Ανάδοχο). ιάρκεια υλοποίησης 2 3 διδακτικές ενότητες, 6 διδακτικών ωρών/διδακτική ενότητα κατ ελάχιστο. Σύνολο ελάχιστων διδακτικών ωρών: 18. Χρονικός ορίζοντας υλοποίησης 2: 15 ηµερολογιακές ηµέρες Παραδοτέα 2 1. Πρόγραµµα σεµιναρίων (syllabus, (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή ppt/ pdf) 2. Παρουσιάσεις εισηγητών (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή ppt/ pdf) 3. Εκπαιδευτικό υλικό που θα µοιραστεί στους συµµετέχοντες (πιθανές ασκήσεις, µελέτες περίπτωσης, κ.ά., ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή pdf) 4. Συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε έντυπη µορφή) 5. Έκθεση σεµιναρίων δηµιουργικότητας: 1 έκθεση που εµπεριέχει την υλοποίηση και των 3 σεµιναρίων (περιγραφή ροής & βασικών σηµείων συζήτησης, συµπεράσµατα υλοποίησης, φωτογραφικό υλικό, λίστα 5

7 Κόστος 2 υπογραφών συµµετεχόντων, συνοπτική παρουσίαση της αξιολόγησης & προτάσεις βελτίωσης και ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο ο Ανάδοχος) (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 3 Υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, σε θέµατα καινοτοµίας και δηµιουργικότητας Περιγραφή δράσης 3 Ο Ανάδοχος ως εξειδικευµένος σύµβουλος του έργου CreaMED θα υποστηρίζει ενεργά την ιστοσελίδα του έργου µε τους εξής τρόπους: 1. Παροχή των απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας µε τον ανάδοχο (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf και word), 2. Παροχή σύντοµης περιγραφής του προφίλ του αναδόχου (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf και word), 3. Χρήση του On-line Forum της ιστοσελίδας του έργου για διάδραση µε το σύνολο των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, καθώς και µε τους συµµετέχοντες των σεµιναρίων, όποτε υπάρχει σχετική ανάγκη. ιάρκεια υλοποίησης 3 Καθόλη τη διάρκεια της υπό ανάθεση σύµβασης Παραδοτέα 3 1. Απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας µε τον Ανάδοχο ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή pdf και word) 2. Σύντοµη περιγραφή του προφίλ του Αναδόχου (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή pdf και word) 3. Επίσκεψη του on-line forum, ανάρτηση σχετικών θεµάτων, διάδραση Κόστος συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 4 Πιλοτικές εφαρµογές τεχνικών δηµιουργικότητας σε 10 ΜµΕ Περιγραφή δράσης 4 Η δράση αυτή υλοποιείται εντός των επιχειρήσεων. Καθ όλη τη διάρκεια της δράσης αυτής ο Ανάδοχος είναι παρών και καλείται να καθοδηγήσει κάθε µία από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ως προς τα ακόλουθα: να δηµιουργήσει διατµηµατικές οµάδες (5-10 ατόµων ανάλογα κάθε φορά και µε τις απαιτήσεις της τεχνικής που χρησιµοποιείται), οι οποίες θα εργαστούν υπό τον συντονισµό του επικεφαλής στελέχους της επιχείρησης που εκπαιδεύτηκε κατά τη διάρκεια των σεµιναρίων που προηγήθηκαν (δράση 2) να αναγνωρίσει και να προσδιορίσει τα προβλήµατα που πρόκειται να επιλυθούν µέσω της πιλοτικής εφαρµογής κατάλληλης τεχνικής δηµιουργικότητας 6

8 να διατρέξει όλα τα στάδια της διαδικασίας ανάπτυξης δηµιουργικότητας που διδάχτηκε κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου που προηγήθηκε, µέσω της εφαρµογής κατάλληλης τεχνικής δηµιουργικότητας για την γέννηση και αξιολόγηση νέων ιδεών που θα µπορούσαν να αποτελέσουν καινοτόµες λύσεις (νέα προϊόντα, νέες διαδικασίες ή/και νέες υπηρεσίες) για το συγκεκριµένο πρόβληµα. Εκτός από την καθοδήγηση ο Ανάδοχος είναι επίσης υπεύθυνος για την καταγραφή όλης της διαδικασίας υλοποίησης των πιλοτικών εφαρµογών των τεχνικών δηµιουργικότητας σε κάθε µία από τις συµµετέχουσες ΜµΕ. ιάρκεια υλοποίησης 4 55 ηµερολογιακές ηµέρες Παραδοτέα εκθέσεις αναφοράς (1/επιχείρηση) (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή word και pdf) Κάθε έκθεση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Α. Σύνοψη Β. Εισαγωγή Γ. Σύντοµο Ιστορικό της συµµετοχής της ΜµΕ στο πιλοτικό σεµινάριο µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα (συνοπτικό προφίλ επιχείρησης, προσέγγιση και λόγοι συµµετοχής, συνοπτική παρουσίαση πιλοτικού σεµιναρίου, άλλα πιθανά σχόλια της ΜµΕ, κ.ά.). Σχεδιασµός πιλοτικής εφαρµογής τεχνικής δηµιουργικότητας στην ΜµΕ (δηµιουργία οµάδας, αναγνώριση και προσδιορισµός προβλήµατος, πιθανές ιδιαιτερότητες, κλπ.) Ε. Πιλοτική εφαρµογή τεχνικής δηµιουργικότητας στην ΜµΕ «.» (περιγραφή εφαρµογής τεχνικής /ιδέες, λύσεις, παρατηρήσεις, κλπ.) ΣΤ. Συµπεράσµατα (καταγραφή των οφελών από τη συµµετοχή, προτάσεις βελτίωσης των πιλοτικών εφαρµογών, πιθανά προβλήµατα στην εφαρµογή, κλπ.) Ζ. Παράρτηµα(Φωτογραφικό υλικό, λίστα υπογραφών οµάδας, κλπ.) 2. 1 συνολική έκθεση αναφοράς (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή word και pdf) Η συνολική έκθεση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη A) Executive summary B) Introduction C) Selection of participated SMEs ( 1) D) Training Creativity Workshops structure, content, main points, evaluation, conclusions, etc. ( 2) E) Implementation of Pilot Experiences main points of the implementation procedures followed, results achieved by the participating SMEs, peculiarities observed, etc. ( 4) F) Forum Experience: Main points of the of interaction with CreaMEd committee of experts and participating SMEs ( 3) G) Main conclusions on the creative process implementation on the Region of Central Macedonia. H) ANNEX: Photos, signature lists from the creativity workshops and pilot experiences, etc. Κόστος 4 7

9 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 5 Παρουσίαση αποτελεσµάτων της υλοποίησης των σεµιναρίων και των πιλοτικών εφαρµογών στην ΠΚΜ, συµµετοχή στην τελική συνάντηση των εταίρων του έργου CreaMED Περιγραφή δράσης 5 Ο Ανάδοχος καλείται να παρουσιάσει τα αποτελέσµατα ολόκληρης της διαδικασίας υλοποίησης των πιλοτικών εφαρµογών των τεχνικών δηµιουργικότητας στις 10 ΜµΕ που επιλέχθηκαν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (παρουσίαση παραδοτέου 4) κατά τη διάρκεια της τελικής συνάντησης των εταίρων του έργου CreaMED (Σεβίλλη, Μάϊος 2012) ιάρκεια υλοποίησης 5 ιάρκεια συµµετοχής Αναδόχου στην τελική συνάντηση: 2 ηµέρες. Χρονικό διάστηµα υλοποίησης 5: 10 ηµερολογιακές ηµέρες Παραδοτέα 5 1. Παρουσίαση παραδοτέου 5 (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή ppt και pdf) Κόστος συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Γενική Παρατήρηση: Όλα τα παραδοτέα σε µορφή word και ppt θα γίνουν σε πρότυπα (templates µε τα απαιτούµενα λογότυπα) που θα δοθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. Συγκεντρωτικός πίνακας δράσεων και τεχνικών προδιαγραφών επιµέρους παραδοτέων Πίνακας 1 Φάσεις έργου και παραδοτέα ΡΑΣΕΙΣ 1 Ενέργειες αναζήτησης / προσέλκυσης / τελικής επιλογής 10 ΜµΕ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑ ΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ + 10 ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της υπό ανάθεση σύµβασης ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ 1. Έκθεση αναφοράς ενεργειών αναζήτησης / προσέλκυσης / τελικής επιλογής 10 ΜµΕ (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word) 2. Κατάλογος µε τις 10 επιχειρήσεις που τελικά επιλέχθηκαν (επωνυµία επιχείρησης, στοιχεία των 10 στελεχών που θα συµµετάσχουν στον κύκλο 3 σεµιναρίων, στοιχεία των 10 ενδοεπιχειρησιακών οµάδων που θα δηµιουργηθούν (1 οµάδα / επιχείρηση, σύνολο ατόµων: 10 επιχειρήσεις Χ 5-10 ΚΟΣΤΟΣ µε ΦΠΑ

10 ΡΑΣΕΙΣ 2 Υλοποίηση κύκλου 3 σεµιναρίων µε θέµα την καινοτοµία και την εφαρµογή τεχνικών δηµιουργικότητας ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑ ΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ + 15 ηµερολογιακές ηµέρες από την λήξη της 1 ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ άτοµα/επιχείρηση) για την υλοποίησης των πιλοτικών εφαρµογών. (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word)) επιστολές δέσµευσης υπογεγραµµένες από τα συµβαλλόµενα µέρη (letters of commitment) (1 / επιχείρηση) (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε έντυπη µορφή) 1. Πρόγραµµα σεµιναρίων (syllabus, (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή ppt/ pdf) 2. Παρουσιάσεις εισηγητών (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή ppt/ pdf) 3. Εκπαιδευτικό υλικό που θα µοιραστεί στους συµµετέχοντες (πιθανές ασκήσεις, µελέτες περίπτωσης, κ.ά., ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή pdf) 4. Συµπληρωµένα ερωτηµατολόγια αξιολόγησης (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ σε έντυπη µορφή) 5. Έκθεση σεµιναρίων δηµιουργικότητας: 1 έκθεση που εµπεριέχει την υλοποίηση και των 3 σεµιναρίων (περιγραφή ροής & βασικών σηµείων συζήτησης, συµπεράσµατα υλοποίησης, φωτογραφικό υλικό, λίστα υπογραφών συµµετεχόντων, συνοπτική παρουσίαση της αξιολόγησης & προτάσεις βελτίωσης και ό,τι άλλο κρίνει απαραίτητο ο Ανάδοχος) (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή pdf/word) ΚΟΣΤΟΣ µε ΦΠΑ (3 διδακ.ενότ. * έκθεση * προετοιµασία υλικού *1230) Υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, σε θέµατα καινοτοµίας και Καθόλη τη διάρκεια της υπό ανάθεση σύµβασης 1. Απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας µε τον Ανάδοχο (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή pdf και word) 2. Σύντοµη περιγραφή του προφίλ του Αναδόχου (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή pdf και word) 3. Επίσκεψη του on-line forum, ανάρτηση σχετικών θεµάτων, διάδραση

11 ΡΑΣΕΙΣ δηµιουργικότητας 4 Πιλοτικές εφαρµογές τεχνικών δηµιουργικότητας σε 10 ΜµΕ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑ ΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ + 55 ηµερολογιακές ηµέρες από την λήξη της 2 ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ εκθέσεις αναφοράς (1/επιχείρηση) (ΓΛΩΣΣΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή word και pdf) Κάθε έκθεση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Α. Σύνοψη Β. Εισαγωγή Γ. Σύντοµο Ιστορικό της συµµετοχής της ΜµΕ στο πιλοτικό σεµινάριο µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα (συνοπτικό προφίλ επιχείρησης, προσέγγιση και λόγοι συµµετοχής, συνοπτική παρουσίαση πιλοτικού σεµιναρίου, άλλα πιθανά σχόλια της ΜµΕ, κ.ά.). Σχεδιασµός πιλοτικής εφαρµογής τεχνικής δηµιουργικότητας στην ΜµΕ (δηµιουργία οµάδας, αναγνώριση και προσδιορισµός προβλήµατος, πιθανές ιδιαιτερότητες, κλπ.) Ε. Πιλοτική εφαρµογή τεχνικής δηµιουργικότητας στην ΜµΕ «.» (περιγραφή εφαρµογής τεχνικής /ιδέες, λύσεις, παρατηρήσεις, κλπ.) ΣΤ. Συµπεράσµατα (καταγραφή των οφελών από τη συµµετοχή, προτάσεις βελτίωσης των πιλοτικών εφαρµογών, πιθανά προβλήµατα στην εφαρµογή, κλπ.) Ζ. Παράρτηµα(Φωτογραφικό υλικό, λίστα υπογραφών οµάδας, κλπ.) ΚΟΣΤΟΣ µε ΦΠΑ (10 εκθέσεις * συνολική έκθεση * ) συνολική έκθεση αναφοράς (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή word και pdf) Η συνολική έκθεση θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη I) Executive summary J) Introduction K) Selection of participated SMEs ( 1) L) Training Creativity Workshops structure, content, main points, evaluation, conclusions, etc. ( 2) M) Implementation of Pilot Experiences main points of the implementation procedures followed, results achieved by the participating 10

12 ΡΑΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑ ΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑ ΟΤΕΑ SMEs, peculiarities observed, etc. ( 4) N) Forum Experience: Main points of the of interaction with CreaMEd committee of experts and participating SMEs ( 3) O) Main conclusions on the creative process implementation on the Region of Central Macedonia. P) ANNEX: Photos, signature lists from the creativity workshops and pilot experiences, etc. ΚΟΣΤΟΣ µε ΦΠΑ 5 Παρουσίαση αποτελεσµάτων της υλοποίησης των σεµιναρίων και των πιλοτικών εφαρµογών στην ΠΚΜ, συµµετοχή στην τελική συνάντηση των εταίρων του έργου CreaMED 2 ηµέρες στην συνάντηση των εταίρων που θα καθοριστεί µέσα στο µήνα Μάιο 2012 (θα ενηµερωθεί ο Ανάδοχος) 1. Παρουσίαση παραδοτέου 5 (ΓΛΩΣΣΑ: ΑΓΓΛΙΚΑ, σε ηλεκτρονική µορφή ppt και pdf) (Έξοδα ταξιδίου και συµµετοχής) Πληρωτέο ποσό συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Επισηµαίνεται ότι οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τα ελάχιστα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του έργου και συνεπώς, προσφορές µε επιπλέον προσφερόµενα χαρακτηριστικά πέραν των ανωτέρω τεχνικών προδιαγραφών δεν απορρίπτονται, αλλά συνεκτιµώνται από την επιτροπή αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι στα πλαίσια του ανώτατου προϋπολογισµού του έργου. Με την παράδοση του συνόλου του ανωτέρω έργου και των επιµέρους παραδοτέων αυτού, κάθε δικαίωµα χρήσης και περαιτέρω εκµετάλλευσης του έργου, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας επί αυτού, µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στην Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 4 ο ικαίωµα συµµετοχής Υποβολής Προσφοράς 4.1 ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 11

13 α) Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες, που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων (Σ..Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997, και δραστηριοποιείται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στην παροχή υπηρεσιών συναφών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. β) Ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ή Κοινοπραξίες, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει την Σ.Π.Σ. του ΠΟΕ, και ασχολούνται νόµιµα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό µε την παροχή υπηρεσιών συναφών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. Στην περίπτωση ενώσεων ισχύουν τα ακόλουθα: Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση κατακύρωσης - ανάθεσης της Σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. Οι ενώσεις δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλουν Πρόταση. Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση ανάδειξής τους ως Αναδόχου, πριν από την υπογραφή της Σύµβασης, εάν και εφόσον αυτό τους ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών, αρκεί ένα µέλος αυτών να διαθέτει την απαιτούµενη εµπειρία και τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5.1 της παρούσας. Κάθε συµµετέχων, δεν µπορεί να µετέχει σε περισσότερες από µια προσφορές. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που συµµετέχουν, αυτόνοµα ή σε κοινοπραξία ή ένωση σε παραπάνω από µία προσφορές, αποκλείονται από το διαγωνισµό και µαζί µε αυτούς και οι προσφορές στις οποίες συµµετείχαν Αποκλείονται του δικαιώµατος να υποβάλουν προσφορά οι υποψήφιοι ανάδοχοι: α) σε βάρος των οποίων υπάρχει οριστική καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. β) που βρίσκονται σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή εναντίον των οποίων έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού. γ) που έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική διαγωγή, βάσει απόφασης µε ισχύ δεδικασµένου ή έχουν διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την αναθέτουσα αρχή. ΑΡΘΡΟ 5 ο Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συµµετοχής / Τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες / Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 12

14 5.1. Ειδικότερα, οι Προσφέροντες θα πρέπει να πληρούν και να τεκµηριώνουν επαρκώς, τις κατωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συµµετοχής: α) Οι Προσφέροντες πρέπει να έχουν ως αντικείµενο δραστηριότητας την παροχή υπηρεσιών συναφών µε το αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού και να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας. β) Οι Προσφέροντες θα πρέπει αποδεδειγµένα να έχουν: άµεση επαφή και δικτύωση µε ΜµΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εµπειρία στο συντονισµό δράσεων κατάρτισης ΜµΕ εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης σε θέµατα καινοτοµίας και ανάπτυξης δηµιουργικότητας εµπειρία στην εφαρµογή εξειδικευµένων τεχνικών ανάπτυξης καινοτοµίας και δηµιουργικότητας σε ΜµΕ εµπειρία στη διαχείριση έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (project management, παρακολούθηση πορείας έργου, τήρηση χρονοδιαγράµµατος, υποβολή παραδοτέων, σύνταξη απολογιστικών εκθέσεων, παρουσίαση αποτελεσµάτων κλπ) πολύ καλή γνώση και χρήση της αγγλικής γλώσσας 5.2. Ο Προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την πλήρωση των ανωτέρω ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής, καταθέτοντας µε την προσφορά τους (εντός του Φακέλου ικαιολογητικών) ως στοιχεία τεκµηρίωσης συναφείς δραστηριότητες, καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή βεβαίωση που θεµελιώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες τεχνικές και επαγγελµατικές ικανότητες καθώς και την οικονοµική / χρηµατοοικονοµική επάρκεια, όπως αυτά ειδικότερα προσδιορίζονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 6 ο ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 6.1. Προθεσµία Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή, µέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2012 και µέχρι ώρα 14:00. Η ηµεροµηνία αποδεικνύεται µόνο από το πρωτόκολλο εισερχοµένων της Κεντρικής ιεύθυνσης της Αναθέτουσας Αρχής Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή καµία υποβολή συµπληρωµατικών ή διευκρινιστικών στοιχείων εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού / Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που υποβλήθηκαν µετά από την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα Τόπος Υποβολής Προσφορών ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 13

15 Κτίριο ιοίκησης, Γραφείο Πρωτοκόλλου (2 ος όροφος) 6ο χλµ. Χαριλάου Θέρµης, Τ.Θ GR Θέρµη, Θεσσαλονίκη 6.3. Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές προκειµένου να γίνουν αποδεκτές πρέπει να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική Γλώσσα και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα παρακάτω στα Σηµεία 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 και 6.8 της παρούσης Υποβολή Προσφορών Για ερωτήµατα που ενδεχόµενα προκύψουν σχετικά µε το παρόν τεύχος της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνουν τα ερωτήµατά τους στο ΕΚΕΤΑ (κο Ν. Κατσιαδάκη), στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή µε τηλεοµοιοτυπία στον αριθµό µε την ένδειξη «Ερωτήµατα σχετικά µε τον Πρόχειρο ιαγωνισµό για το έργο Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών του έργου CreaMED µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα» εκτές γίνονται οι προσφορές που υποβάλλονται και µέσω : ΕΛΤΑ Εταιριών Ταχυµεταφορών Όσες Προσφορές υποβληθούν κατά τους παραπάνω τρόπους, θα παραληφθούν µόνο εάν φτάσουν στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής και παραληφθούν, µέχρι την ως άνω ηµέρα και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής τους. Επισηµαίνεται ότι η ηµεροµηνία σφραγίδας του ταχυδροµείου δεν λαµβάνεται υπόψη. Εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων Οι φάκελοι µε τα αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν την επωνυµία και τη διεύθυνση του προσφέροντα καθώς επίσης και τις ενδείξεις: Προσφορά Για τον Πρόχειρο ιαγωνισµό για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών του έργου CreaMED µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα».. Ηµεροµηνία Προσφοράς: (ηµεροµηνία) «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία» εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται από συνοδευτική επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία των προσφερόντων που υποβάλλουν την προσφορά Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να είναι δακτυλογραφηµένος και πρωτότυπα υπογεγραµµένος από το νόµιµο και εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο των προσφερόντων, ενώ όλες οι σελίδες καθώς και οι τυχόν προσθήκες πρέπει να φέρουν τη µονογραφή του. 14

16 Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαµβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) επιµέρους φακέλους: 1. Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στο Σηµείο Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τα περιεχόµενα των οποίων περιγράφονται στο Σηµείο Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που είναι σφραγισµένος επί ποινή αποκλεισµού και περιέχει την Οικονοµική Προσφορά των συµµετεχόντων. Τα περιεχόµενα της οικονοµικής προσφοράς περιγράφονται στο Σηµείο Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται αυτόµατα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον προσφέροντα όλων των όρων της Προκήρυξης. 6.5 Ισχύς προσφορών Οι προσφορές δεσµεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ηµερολογιακές ηµέρες από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Εάν ζητηθεί, µπορεί να γίνει παράταση του χρόνου ισχύος για ίσο διάστηµα Περιεχόµενα φακέλου «ικαιολογητικά» Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους, στον υποφάκελο «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόµενα δικαιολογητικά στην Ελληνική γλώσσα. ικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση τους στην ελληνική γλώσσα Ειδικότερα, ο υποφάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» περιλαµβάνει τα κάτωθι δικαιολογητικά και έγγραφα: Τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσφέροντος καθώς και έγκρισης συµµετοχής και ορισµού νοµίµου εκπρόσωπου (σε περίπτωση νοµικού προσώπου). Ειδικότερα: α) εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο / ατοµική επιχείρηση / επιτηδευµατία, δήλωση του κάθε προσφέροντος για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό και βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια ηµόσια Αρχή ή/και οιοδήποτε στοιχείο από το οποίο να προκύπτει το κύριο αντικείµενο δραστηριότητας του προσφέροντα. β) Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο για τη σύσταση του νοµικού προσώπου: αντίγραφο του καταστατικού ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου του που να αποδεικνύει τη σύσταση του νοµικού προσώπου του προσφέροντος και τυχόν τροποποιήσεις του µαζί µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσης, όπου αυτή προβλέπεται. Ενδείκνυται η προσκόµιση του πιο πρόσφατου κωδικοποιηµένου καταστατικού. Για την έγκριση συµµετοχής και για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου: Πρακτικά αποφάσεων του ιοικητικού Συµβουλίου (σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε.), για την έγκριση συµµετοχής του στο ιαγωνισµό, για τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου (εκτός εάν η εξουσία προς εκπροσώπηση του υπογράφοντος απορρέει από το Καταστατικό ή άλλη πράξη που έχει δηµοσιευθεί κατά τις κείµενες διατάξεις, οπότε απαιτείται το ΦΕΚ της ισχύουσας εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου). γ) Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης, συµφωνητικό συνεργασίας µε το οποίο ορίζεται και ο εκπρόσωπος της Ένωσης ή της Κοινοπραξίας κατά το στάδιο συµµετοχής στο διαγωνισµό, ο οποίος θα εξουσιοδοτείται να υπογράφει για 15

17 λογαριασµό της κοινοπραξίας ή της ένωσης τα έγγραφα της προσφοράς, καθώς και κάθε άλλο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, έγγραφο. Στο συµφωνητικό αυτό θα πρέπει να ορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της ένωσης, οι σχέσεις των µελών της, το ποσοστό συµµετοχής κάθε µέλους καθώς και το µέλος που θα είναι επικεφαλής αυτών Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 όπου να δηλώνεται ότι: Ι. Ο προσφέρων (α) είναι εγγεγραµµένος στο οικείο επαγγελµατικό µητρώο ή Επιµελητήριο ή επαγγελµατική ένωση για το ειδικό επάγγελµά του που αφορά στον παρόντα διαγωνισµό, (β) δεν έχει καταδικασθεί για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην παρ της παρούσας, δηλαδή για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη ή νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, ή για αδίκηµα που αφορά στην επαγγελµατική του διαγωγή και δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα, (γ) δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή αναγκαστικό συµβιβασµό ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού, (δ) είναι φορολογικά ενήµερος, (ε) είναι ασφαλιστικά ενήµερος και (στ) αναλαµβάνει την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται µε την παρούσα διακήρυξη πριν από την υπογραφή της Σύµβασης. ΙΙ. η υποβαλλόµενη προσφορά (α) συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, των οποίων ο Προσφέρων έλαβε γνώση και ανεπιφύλακτα αποδέχεται, (β) καλύπτει το σύνολο του έργου και (γ) τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν είναι αληθή και ακριβή Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την επιχειρηµατική υποδοµή, το απασχολούµενο προσωπικό κατά ειδικότητα και κατά µορφή απασχόλησης, από τα οποία να αποδεικνύεται η εµπειρία και η εξειδίκευση στα αντικείµενα του έργου µέσω της περιγραφής άλλων σχετικών έργων Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, αντίστοιχων µε το προκηρυσσόµενο, έργων, τα οποία υλοποίησαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε ένδειξη της οικονοµικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης και του αποδέκτη του έργου, τυχόν εταίρων καθώς και του ποσοστού συµµετοχής του διαγωνιζοµένου σε αυτό Αναλυτικά βιογραφικά σηµειώµατα των προτεινόµενων στελεχών από τα οποία να προκύπτει η επαγγελµατική εµπειρία και οι εξειδικευµένες γνώσεις των Στελεχών της Οµάδας Έργου τους σε σχέση µε το αντικείµενο της παρούσας. 16

18 6.7. Περιεχόµενα φακέλου «Τεχνική προσφορά» Ο φάκελος 'ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" θα περιέχει τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία εκείνα που διασφαλίζουν την ποιότητα των εργασιών και αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα του υποψηφίου. Ειδικότερα, πρέπει να περιλαµβάνει τις εξής ενότητες: Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου, τεχνική περιγραφή υλοποίησης των επιµέρους παραδοτέων, καταγραφή των παραδοτέων και οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκµηριώνει πληρέστερα την πρόταση του υποψηφίου Αναδόχου και απαντά στις επιµέρους απαιτήσεις του έργου. Χρονοδιάγραµµα έργου (συµπεριλαµβανοµένων των επιµέρους παραδοτέων) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να καλέσει τους προσφέροντες για συνέντευξη προκειµένου να αιτιολογήσουν ή να επεξηγήσουν τη µεθοδολογία υλοποίησης του έργου Περιεχόµενα φακέλου «Οικονοµική προσφορά» Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τη συνολική οικονοµική προσφορά για την εκτέλεση του Έργου, η οποία διατυπώνεται ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ και φέρει την υπογραφή του Προσφέροντα. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Θα πρέπει να δίνεται επίσης και η τιµή ολογράφως και αριθµητικώς, σε ΕΥΡΩ, χωρίς ΦΠΑ και µε ΦΠΑ για τις επί µέρους δράσεις ή/και παραδοτέα που ζητούνται στα υπό στοιχ. 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 της παρούσας. Ο ΦΠΑ αναγράφεται χωριστά ως ποσοστό και ως ποσό. Σε περίπτωση που αναγράφεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός διορθώνεται από την υπηρεσία. Θα δίνεται η τελική τιµή για το σύνολο του έργου υπηρεσιών µετά από πιθανές εκπτώσεις. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται φόροι, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη δαπάνη ή επιβάρυνση που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου εκτός από το ΦΠΑ. Οι τιµές προ ΦΠΑ θα είναι εκείνες που θα λαµβάνονται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη κλπ. Οικονοµική προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό του έργου ή θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος του προκηρυσσόµενου έργου, που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας, δεν γίνονται δεκτές. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, οι δε υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. ΑΡΘΡΟ 7 ο Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης του έργου - Τόπος και χρόνος παράδοσης 17

19 Το έργο θα υλοποιηθεί σε 4 φάσεις, όπως περιγράφεται παρακάτω και, συνολικά, εντός 90 ηµερών από την εποµένη της υπογραφή της σύµβασης στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και το αργότερο έως τις : 1 η φάση Ολοκλήρωση δράσης 1 Ενέργειες αναζήτησης / προσέλκυσης / τελικής επιλογής 10 ΜµΕ για τη συµµετοχή τους στην υλοποίηση των πιλοτικών εφαρµογών του έργου CreaMED µε θέµα την καινοτοµία και τη δηµιουργικότητα: 10 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Ολοκλήρωση δράσης 2 Υλοποίηση κύκλου 3 σεµιναρίων µε θέµα την καινοτοµία και την εφαρµογή τεχνικών δηµιουργικότητας σε 10 ΜµΕ: 25 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Έναρξη υλοποίησης δράσης 3 Υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, σε θέµατα καινοτοµίας και δηµιουργικότητας µε αρχική αποστολή α) απαραίτητων στοιχείων επικοινωνίας, και β) σύντοµης περιγραφής προφίλ αναδόχου καθώς επίσης και µε έναρξη χρήσης του on-line forum του έργου CreaMED (ανάρτηση σχετικών θεµάτων, διάδραση): 25 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Ολοκλήρωση της 1 ης Φάσης συνολικά ηµερολογιακές 25 µέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο 2 η φάση Έναρξη υλοποίησης δράσης 4 Πιλοτικές εφαρµογές τεχνικών δηµιουργικότητας σε 10 ΜµΕ και ολοκλήρωση των πιλοτικών εφαρµογών τεχνικών δηµιουργικότητας σε 4 κατ ελάχιστο ΜµΕ: 50 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Σύνταξη και παράδοση αντίστοιχων εκθέσεων αναφοράς (1/επιχείρηση, σύνολο 4 εκθέσεις κατ ελάχιστο): 50 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Εξακολούθηση υλοποίησης 3 Υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, σε θέµατα καινοτοµίας και δηµιουργικότητας µε συνεχή χρήση του on-line forum του έργου CreaMED (ανάρτηση σχετικών θεµάτων, διάδραση): 50 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Ολοκλήρωση της 2 ης Φάσης συνολικά 50 ηµερολογιακές µέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο 3 η φάση Ολοκλήρωση υλοποίησης δράσης 4 Πιλοτικές εφαρµογές τεχνικών δηµιουργικότητας στο σύνολο των 10 ΜµΕ που θα συµµετάσχουν: 80 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Σύνταξη και παράδοση του συνόλου των 10 εκθέσεων αναφοράς (1/ επιχείρηση, σύνολο 10 εκθέσεις αναφοράς): 80 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο 18

20 Σύνταξη και παράδοση της συνολικής έκθεσης αναφοράς για την υλοποίηση της δράσης 4 στα αγγλικά: 80 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Εξακολούθηση υλοποίησης 3 Υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, σε θέµατα καινοτοµίας και δηµιουργικότητας µε συνεχή χρήση του on-line forum του έργου CreaMED (ανάρτηση σχετικών θεµάτων, διάδραση): 80 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Ολοκλήρωση της 3 ης Φάσης συνολικά 80 ηµερολογιακές µέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο 4 η φάση Εξακολούθηση υλοποίησης 3 Υποστήριξη της διαδικτυακής πλατφόρµας των εξειδικευµένων συµβούλων του έργου CreaMED, σε θέµατα καινοτοµίας και δηµιουργικότητας µε συνεχή χρήση του on-line forum του έργου CreaMED (ανάρτηση σχετικών θεµάτων, διάδραση): 90 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Παρουσίαση αποτελεσµάτων της υλοποίησης των σεµιναρίων και των πιλοτικών εφαρµογών στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συµµετοχή στην τελική συνάντηση των εταίρων του έργου CreaMED: 90 ηµερολογιακές ηµέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Ολοκλήρωση της 4 ης Φάσης συνολικά 90 ηµερολογιακές µέρες µετά την υπογραφή της σύµβασης µε τον Ανάδοχο Η υλοποίηση και παράδοση των ενδιάµεσων παραδοτέων θα γίνεται σε συνεργασία µε την Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος θα ακολουθεί τις υποδείξεις της. Οι χρόνοι παράδοσης δύνανται να τροποποιηθούν κατόπιν υπόδειξης της Αναθέτουσας Αρχής (π,χ σε περίπτωση παράτασης του έργου). Χρονοδιάγραµµα υπό ανάθεσης έργου ΡΑΣΗ 10* 20* 30* 40* 50* 60* 70* 80* 90* *ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης ΑΡΘΡΟ 8 ο Αξιολόγηση προσφορών Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή ιενέργειας ιαγωνισµού/αξιολόγησης Προσφορών που έχει οριστεί µε απόφαση του.σ. της Αναθέτουσας Αρχής (.Σ. 152/ ). Ειδικότερα η Επιτροπή έχει την ευθύνη της παραλαβής, αποσφράγισης, ελέγχου και αξιολόγησης των 19

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΡΟΣ Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση : Πατριάρχου Βαρθολοµαίου 9 Ηµεροµηνία : 10/10/2012 Ταχ. Κώδικας : 72300 Σητεία Αρ. Μελέτης : 29 Αριστοτέλης Πληροφορίες : Μεραµβελιωτάκης Π/Υ :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 04/03/2014 Αρ. Πρωτ.: 1710 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η της Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ με τίτλο: «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. από τις 30/7/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Θεμ. Σοφούλη 62Α Ταχ. Κώδικας: 54655 Θεσσαλονίκη Πληροφορίες: Κ. Μιχαηλίδης ΤΗΛ.: 2310-403004 FAX: 2310-404055 Email k.michailidis@rdfcm.gr

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001898170 2014-02-28

14PROC001898170 2014-02-28 ΑΔΑ: ΒΙΕΚ469ΗΚΥ-ΒΝΟ Αρ. Πρωτ.: 277 Ημερομηνία: 26/02/2014 14PROC001898170 2014-02-28 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ Υποέργου 16 της Πράξης «ENISA Επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4

Περιεχόµενα ΜΕΡΟΣ Α : ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 4 Θεσσαλονίκη 22.05.2013 Αρ. πρωτ. 17779 Πληροφορίες : Αθηνά Ιωάννου, Προϊσταµένη Τµήµατος ιαχείρισης Έργων και ιοικητικής Υποστήριξης Ταχ. ιεύθυνση : Κολοκοτρώνη 21, Μονή Λαζαριστών, Σταυρούπολη Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Κουντουριώτου 80 Τ.Κ. 74100 Ρέθυµνο Πληροφορίες: Σοφία Παλιεράκη Τηλέφωνο : 28310 88331, 2831088311 E-mail : dimosty@rethymno.gr ΡΕΘΥΜΝΟ: ΧΧ/ΧΧ/2009 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ»

«ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ» στο πλαίσιο του Υποέργου 8 με τίτλο «Εξωτερική Αξιολόγησης της Πράξης» ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους

Σελίδα 2. Το παρόν έργο συγχρηµατοδοτείται σε ποσοστό 8575% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 1525% από εθνικούς πόρους ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) Έργο: Επιλογή Συµβούλου Τεχνικής Υποστήριξης του έργου MEDITA στο πλαίσιο του διακρατικού προγράµµατος «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Προϋπολογισµός: 28.000,00

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ»

«ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ TOY ΠΥΡΗΝΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ» Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012

ΑΔΑ: Β4Σ9ΩΡΤ-Μ7Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αριθ.Πρωτ: 28777/16-11-2012 The Programme is co-funded by the European Union (ERDF) and National Funds of Greece and Bulgaria ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ PROJECT: Nº B1.11.15 COMMON PATHS IN NATURA AND RAMSAR AREAS OF STRYMON RIVER

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά για την επιλογή Αναδόχου για τις ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ PROJECT: ACTIONS FOR STRENGTHENING LOCAL HUMAN CAPITAL ACRONYM: CROSS LOHUCA ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr

Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr Γραφείο Αθήνας: Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, ΤΚ 11742, τηλ. +302108706000, φαξ +302106448143 info@filmfestival.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

GREECE ITALY 2007-2013 Programme. Αποφ. ΔΕ : 4/18-2-2015 Αποφ. ΔΣ : 18-2-2015 Aρ. Διακήρυξης: 2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΑΝ.ΕΤ.Ε.Κ.) Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2 και Καποδιστρίου, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο + 30 26610 81005-6 Fax : +30 26610 40088 Πληροφορίες : κα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου

Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού. Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Αναλυτική ιακήρυξη Ανοιχτού ιαγωνισµού Προµήθεια Εξοπλισµού λειτουργίας Πάρκου Το έργο συγχρηµατοδοτείται κατά 79% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 21% από Εθνικούς Πόρους µέσω

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323

ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 376323 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671000 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΠΡΑΞΗ: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΓΚΡΕΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ» ΚΩΔΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΕΣΠΑ 2007-2013 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το έργο «Τεχνικός Σύμβουλος Υποστήριξης για την επιτάχυνση υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων του ΙΝΕΔΙΒΙΜ» με MIS 465618 Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016.

Χρονική διάρκεια του Έργου : Είκοσι (20) Μήνες και μέχρι την 31/3/2016. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Διεύθυνση : Αριστοτέλους 2, 49100 Κέρκυρα Τηλέφωνο : +302661039814 Fax : +302661040088 Πληροφορίες : κα. Σπυριδούλα Κουλούρη email:corfucci@otenet.gr, eparkeia@corfucci.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής

Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής Τεύχος Δημοπράτησης S_10/2015 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ειδών προσωπικής Υγιεινής 21 Απριλίου 2015 Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού για «Προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής» για τον ιατρικό έλεγχο και την ψυχοκοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών»

«Παραγωγή πολυχρηστικών οδηγών» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002396129 2014-11-12

14PROC002396129 2014-11-12 14PROC002396129 2014-11-12 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα