ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΦΑΪΔΑΡΙ, 1/12/2011 Από: Προς: Θέμα: Επιτροπή ύνταξης Σεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαγνωστικής προσέγγισης παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος σε παιδιά για τις ανάγκες της Γ Παιδιατρικής Κλινικής, μέσω πόρων του ΕΠΑ , συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ (23%) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεσιών - Σμήμα Προμηθειών Κατάθεση πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Γ Παιδιατρική Κλινική, μέσω πόρων του ΕΠΑ , προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ (23%). ε εφαρμογή της με αριθμό 31068/2011 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου και λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις καθώς και τις αναγραφόμενες σε αυτή οδηγίες συστάθηκε η παρούσα Επιτροπή με έργο τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Γ Παιδιατρική Κλινική, μέσω πόρων του ΕΠΑ , προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ (23%). Η Επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω: 1. Ανδρέα Υρετζάγια, Καθηγητή Παιδιατρικής, Γ Παιδιατρική Κλινική 2. Ευστάθιο τέφο, Επιμελητή Β, Γ Παιδιατρική Κλινική 3. Μιχαήλ Κούρτογλου, ΣΕ Ιατρικών Οργάνων Η Επιτροπή προτείνει και καταθέτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή προς έγκριση στο Δ.. του Νοσοκομείου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Γ Παιδιατρική Κλινική, μέσω πόρων του ΕΠΑ , προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ (23%) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης για την ρητή κάλυψη κάθε όρου και προδιαγραφής, με τις αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια, περιγραφικά έντυπα και εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου, επί ποινή αποκλεισμού. 2. Σο προϊόν θα πρέπει να είναι καινούριο και αμεταχείριστο, συσκευασμένο σε σφραγισμένη συσκευασία από το εργοστάσιο κατασκευής. 3. Η ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος να μην υπερβαίνει τα δύο έτη πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του. 4. Η εγκατάσταση του προϊόντος θα γίνει από τον προμηθευτή και αφού σύμφωνα με τις υποδείξεις του, δοθεί από το Νοσοκομείο η απαιτούμενη παροχή ρεύματος (230V/50Hz). 5. Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού κράτους. Συχόν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τους χώρους, τις παροχές κλπ θα αναφέρονται ρητά. 6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται: i. Ότι ο συμμετέχων έλαβε πλήρη γνώση των τυπικών συνθηκών της εγκατάστασης. ii. Ότι θα μπορεί να παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη (service, ανταλλακτικά κλπ.) καθώς iii. και αναλώσιμα τουλάχιστον για μία δεκαετία. Ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος για δύο (2) έτη τουλάχιστον χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. H εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει: a. Σους περιοδικούς ελέγχους και εργασίες συντήρησης. b. Σις επισκευαστικές εργασίες. c. Σις εργασίες βαθμονόμησης και πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή και τα Ελληνικά ή διεθνή πρότυπα. d. Σα ανταλλακτικά και τα απαιτούμενα υλικά για τις παραπάνω εργασίες. Συχόν εξαιρούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και να δικαιολογούνται. e. Αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού του συστήματος. 7. Θα πρέπει να δηλωθεί το ποσό που απαιτείται ετησίως μετά την λήξη της εγγύησης και τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια επιπλέον και για τις εξής περιπτώσεις: 1

2 i. Παροχή συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά (το ετήσιο κόστος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 5% της τιμής μονάδος του προϊόντος). ii. Παροχή συντήρησης με ανταλλακτικά (το ετήσιο κόστος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 8% της τιμής μονάδος του προϊόντος). Συχόν εξαιρούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και να δικαιολογούνται. 8. Να δοθεί ενδεικτικός τιμοκατάλογος των σημαντικότερων ανταλλακτικών. 9. Να δοθεί πλήρης τιμοκατάλογος αναλωσίμων του προϊόντος κατ είδος, διάρκεια ζωής, ενδεικτική ποσότητα και αξία ανά έτος καθώς και διευκρινήσεις για τον ορισμό τους ως αναλωσίμων. 10. Σο προϊόν να επιδέχεται μόνο αναλώσιμα πολλών κατασκευαστών και όχι αποκλειστικού τύπου. ε περίπτωση που το προϊόν δεν χρειάζεται αναλώσιμα, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς. 11. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την παράδοση του προϊόντος να παρέχει εκπαίδευση στο ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό για τη χρήση, συντήρηση και επισκευή του, παρέχοντας και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Οι ανωτέρω εκπαιδεύσεις αποτελούν προϋπόθεση οριστικής παραλαβής του προϊόντος από το Νοσοκομείο. Ειδικότερα, η εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του τμήματος Βιοϊατρικής Σεχνολογίας μπορεί να γίνει στην έδρα του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου, κατ επιλογή του Νοσοκομείου, και το χορηγούμενο πιστοποιητικό θα παρέχει τη δυνατότητα επέμβασης για επισκευή και προληπτική συντήρηση. 12. Επίσης ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει δύο πλήρη τεχνικά εγχειρίδια και δυο πλήρη εγχειρίδια χρήστη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης υποχρεούται να παραδώσει νόμιμα αντίγραφα του λογισμικού του συστήματος όπου αυτό εφαρμόζεται καθώς και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης. 13. Επίσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την εγκατάσταση να παραδώσει μαζί με τα σχέδια του προϊόντος, λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. Επισημαίνεται ότι η έλλειψη των ανωτέρω καθιστά αδύνατη την παραλαβή του μηχανήματος. 14. Όλα τα προσφερόμενα να καλύπτονται με πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές της ΕΕ (σήμανση CE και ISO). Ο προμηθευτής να έχει ΕΝ ISO 9001 και να πληροί τις απαιτήσεις της Τπουργικής Απόφασης ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 ή να διαθέτει ΕΝ ISO (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) τουλάχιστον. 15. Επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν όλα τα πιστοποιητικά CE και ISO του συστήματος και του κατασκευαστικού οίκου αντίστοιχα καθώς και όλων των παρελκόμενων που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του σε πλήρη συμφωνία με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. 16. Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης των προσφερομένων ειδών. Ο προμηθευτής να προσκομίσει τα επίσημα πιστοποιητικά. ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 1. Μηχάνημα μέτρησης σπιρομετρίας, διάχυσης, πνευμονικών όγκων, ταλαντωσιμετρίας, πληθυσμογραφίας και βρογχικών προκλήσεων ΣΙΜΗ (με ΥΠΑ) ,00 2. Μηχάνημα εργοσπιρομετρίας με τάπητα ,00 3. Μηχάνημα μέτρησης εκπνεομένου (ρινικά και στοματικά) μονοξειδίου του αζώτου ,00 4. Μηχάνημα παιδικής πληθυσμογραφίας με σύστημα θωρακοκοιλιακών συμπιέσεων για νεογνά και βρέφη ,00 5. Ενδοσκοπικός πύργος video βρογχοσκόπησης ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 2

3 1) ΜΗΦΑΝΗΜΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΙΡΟΜΕΣΡΙΑ, ΔΙΑΦΤΗ, ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΨΝ ΟΓΚΨΝ, ΣΑΛΑΝΣΨΙΜΕΣΡΙΑ, ΠΛΗΘΤΜΟΓΡΑΥΙΑ ΚΑΙ ΒΡΟΓΦΙΚΨΝ ΠΡΟΚΛΗΕΨΝ Αυτόματο σύστημα, τελευταίας τεχνολογίας, για μέτρηση σπιρομετρίας, πνευμονικών όγκων και διάχυσης, με τουλάχιστον 4 διαφορετικές διαδικασίες, καμπύλης όγκου/ροής, ταλαντωσιμετρίας και βρογχικής πρόκλησης. Όλες ανεξαιρέτως οι μετρήσεις να γίνονται σύμφωνα με τις τελευταίες προτάσεις ATS/ERS του Με εργοστασιακό trolley. 2. Με υπολογιστή τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του οποίου να είναι: Pentium IV, 4GB RAM, 80GB σκληρό δίσκο, 1,44ΜΒ floppy, ποντίκι, έγχρωμο εκτυπωτή και έγχρωμη οθόνη 19, CD-ROM. 3. Με αναλυτές αερίων ταχύτατης απόκρισης CO, CH4, C2H2, ήλιο ή άλλων παρεμφερών αερίων. Με εύκολη και γρήγορη αυτόματη βαθμονόμηση. Να πραγματοποιεί αυτόματο μηδενισμό πριν από κάθε μέτρηση. 4. Με πνευμοταχογράφο πλέγματος, περιοχής ροής 0-18 L/sec, υψηλής γραμμικότητας ±2% στην περιοχή 0-12 L/sec, μικρής αντίστασης <0,12 ΚΡα σε 10 L/sec και μικρού νεκρού χώρου. Πολλαπλών χρήσεων, μεγάλου χρόνου ζωής και εύκολο καθαρισμό του πλέγματος. 5. Με πλήρες πρόγραμμα, γραμμένο στα Windows ΦΡ ή 7.0, για τις εξής μετρήσεις: i. Διαχύσεως με τέσσερις τεχνικές, όλες σύμφωνες με τα βήματα και τις απαιτήσεις των οδηγιών ERS 2005: α) Απλής αναπνοής (single breath) με ταχύτατες μετρήσεις σε real time, διασφαλίζοντας την προέλευση του δείγματος αποφεύγοντας τους λανθασμένους υπολογισμούς που οφείλονται στον νεκρό χώρο (dead space). Δεν απαιτείται επανεξέταση και η επιλογή περιοχών γίνεται μετά τη μέτρηση. β) Ενδιάμεσης αναπνοής (intrabreath) για μη συνεργαζόμενους ασθενείς όπως τα παιδιά, που δεν μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους. γ) Επαναπνοής (rebreathing) για μέτρηση κατά τη διάρκεια ήρεμης αναπνοής, κατάλληλη για παιδιά. δ) Μονοξειδίου αζώτου (ΝΟ) για άμεση αξιολόγηση της ικανότητας διάχυσης της κυψελιδικής μεμβράνης (capillary blood volume) και του συντελεστή μεμβράνης (membrane factor). ii. πιρομετρίας, καμπύλης όγκου/ροής και MVV. iii. Πνευμονικών όγκων: FRC με τη μέθοδο έκπλυσης, σύμφωνα με τις οδηγίες ATS/ERS iv. Ισχύος αναπνευστικών μυών (P0.1/PImax/PEmax). v. Σαλαντωσιμετρίας (oscillometry), πολλαπλών συχνοτήτων για τη μέτρηση και διαχωρισμό των διαφόρων τύπων πνευμονικών αντιστάσεων (κεντρικών-περιφερειακών). vi. Βρογχικών προκλήσεων με δοσίμετρο και ειδικό λογισμικό για ακριβή υπολογισμό των δόσεων του βρογχοδιασταλτικού ή άλλου φαρμάκου, κατάλληλο για τις δοκιμές κατά ERS. 6. Να συνοδεύεται από εξαρτήματα και λογισμικό ρινομανομετρίας. 7. Με πληθυσμογράφο με ειδική καμπίνα, ενδοτικότητας (compliance). 8. Μέτρηση παραμέτρων (οι παράμετροι είναι ενδεικτικοί, μπορεί να είναι διαφορετικοί, αλλά να καλύπτουν τις ίδιες τουλάχιστον ανάγκες διάγνωσης): i. Διαχύσεως απλής αναπνοής real time: DLCO-SB, KCO, VA, Vin, RV, FRC, TLC, RV%TLC, DLCOc, DLCO/BSA. ii. Διαχύσεως επαναπνοής: DLCO-RB, KCO-RB, Varb, DLCO-RBc, KCO-RBc, NICO. iii. Διάχυσης ΝΟ: DLCO-NO, DLCO/VA, DLNA/VA, Membrane factor, Capillary blood volume. iv. πιρομετρίας: VT, BF, MV, ERV, IC, IRV, ICin, VCex, VCmax, Tin, Tex, Ttot. v. Καμπύλης όγκου/ροής: FVC, FEV1, FEV0.5, FEV2, FEV3, FEV1%VCmax, FEV1%FVC, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MMEF, FEF75/85, PIF, MIF50, MEF50%, MIF50. vi. MVV, BF/MVV, VT/MVV, P.01, PImax, PEmax. vii. Παλμικής ταλαντωσιμετρίας: R5, R10, R15, R20, R25, R35, X5, X10, X15, X20, X25, X35, Rp, Rc, Rt. 9. Με σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης των αναλυτών. Με εύκολη και γρήγορη βαθμονόμηση του πνευμοταχογράφου με σύριγγα 3 λίτρων που θα το συνοδεύει, όπως απαιτείται από την ATS/ERS. 10. Με ευκολία αρχειοθέτησης νέων ασθενών, εύρεσης παλαιών με όλες τις μετρήσεις τους, δυνατότητα επιλογής δοκιμασιών, ρύθμισης και έκδοσης αποτελεσμάτων, υπολογισμού απόκλισης από φυσιολογικές τιμές. Φώρο για αποτελέσματα περισσότερων των δοκιμασιών. 11. Με δυνατότητα ελέγχου ποιότητας όλων των αποτελεσμάτων, αλλά και του οργάνου. 12. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. 13. Να συνοδεύεται από τα αρχικά αναλώσιμα και αέρια για τουλάχιστον 500 εξετάσεις. 2) ΜΗΦΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΠΙΡΟΜΕΣΡΙΑ ΜΕ ΣΑΠΗΣΑ Αυτόματο εργοσπιρομετρικό σύστημα για τη μέτρηση εργοσπιρομετρικών παραμέτρων, καρδιακής παροχής (υπολογιστικά) και εμμέσου θερμιδομετρίας, σύμφωνα με τις οδηγίες ERS/ATS Να είναι νέας τεχνολογίας, σύμφωνα με τη μέθοδο breath by breath με πραγματική μέτρηση ένδειξη/τιμή ανά αναπνοή. Να δίνει πληροφορίες για τυχόν προβλήματα λόγω μη φυσιολογικής διάχυσης ή κατανομής, μέσω παραμέτρων. 2. Κατάλληλο για παιδιά. 3. Με δυνατότητα αλλαγής όλων των παραμέτρων από το χρήστη. 3

4 4. Με 12κάναλο ενσωματωμένο σύστημα ΗΚΓφήματος, με μεγάλη διακριτική ικανότητα. 5. Με ψηφιακό διπλής κατεύθυνσης ανιχνευτή όγκου, μεγάλης διάρκειας ζωής, εύκολα καθαριζόμενος, ανεπηρέαστος από τους υδρατμούς, χωρίς πρόβλημα υστέρησης, με εύκολο μηδενισμό, με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: i. Εύρος μέτρησης ροής: έως 15 lt/sec, ακρίβειας +3% ή 0,07 L/sec. ii. Mε εύρος μέτρησης όγκου: έως 10 L, ακρίβειας 2% ή 50 ml iii. Μικρή αντίσταση, λιγότερη από 0,12 ΚΡα/L/sec. iv. Νεκρός χώρος: όχι μεγαλύτερος από 30 ml. 6. Με δυνατότητα να προστίθενται κείμενα και τιμές γαλακτικού οξέος και για τον υπολογισμό αερίων αίματος (ph, HCO3, κλπ.) 7. Άμεση παρουσίαση τεσσάρων μεθόδων για τον προσδιορισμό του αναερόβιου κατωφλίου σε μία οθόνη. 8. Να συνοδεύεται από ταχείς (χρόνος απόκρισης μέχρι 130 msec): α) αναλυτή οξυγόνου και β) αναλυτή διοξειδίου του άνθρακα (τύπου υπερύθρου), ακριβείας 0, Με πλήρες αυτόματο σύστημα βαθμονόμησης αναλυτών αερίων μέσω βαθμονόμησης δύο αερίων. Να κάνει αυτόματα μηδενισμό των αναλυτών, μετρήσεις θερμοκρασίας, πιέσεως, έλεγχο πιέσεων, εμφραγμάτων σωληνώσεων, απόκριση αναλυτών, xωρίς αποσύνδεση σωληνώσεων. Με δυνατότητα ενημέρωσης του χειριστή για τη βαθμονόμηση και δυνατότητα δημιουργίας φυσιολογικών τιμών. 10. Ο χειριστής να μπορεί να βλέπει κατά τη διάρκεια των μετρήσεων πάνω από 9 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. 11. Με περισσότερα του ενός σετ φυσιολογικών τιμών εργοσπιρομετρίας, βάσει γνωστών εξισώσεων. 12. Με λογισμικό, γραμμένο στα Windows XP ή 7.0, ικανό να: i. Παράγει καμπύλες συσχετισμού VE/VO2, HR/VO2, VEO2/VECO2, VE/VT, VO2/Watt. ii. Τπολογίζει αυτόματα αλλά και χειροκίνητα το αναερόβιο και αερόβιο κατώφλι, και το αναπνευστικό σημείο αντιστάθμισης. iii. Παρουσιάζει γραφικές παραστάσεις, αποτελέσματα και φυσιολογικές τιμές. iv. Δημιουργεί πλήρη βάση δεδομένων για τους εξεταζόμενους ασθενείς. v. Δημιουργεί πρωτόκολλα άσκησης εργομέτρου/τάπητα. vi. Κάνει σπιρομετρία καμπύλη όγκου/ροής κατά τη διάρκεια της εργοσπιρομετρίας. Με δυνατότητα επιλογής από το χειριστή της μέτρησης της εργοσπιρομετρίας κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση. vii. Μετρά το βασικό μεταβολικό ρυθμό, την κατανάλωση ενέργειας, εξαρτωμένης από την άσκηση, την ανάλυση πρωτεϊνών, λίπους και υδρογονανθράκων. 13. Με σύστημα ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίας. 14. Με υπολογιστή τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του οποίου να είναι: Pentium IV τουλάχιστον, 4GΒ RAM, 120GB σκληρό δίσκο, τελευταίας τεχνολογίας, δύο έγχρωμες οθόνες 19 και έγχρωμο εκτυπωτή. 15. Να συνοδεύεται από εργομετρικό τάπητα, ταχύτητας από 0-22 km/h με διακριτική ικανότητα 0,1 km/h, κλίση 0-24%, μοτέρ ισχύος όχι λιγότερο από 2 KW, και προγραμματισμό με τουλάχιστον 6 πρωτόκολλα, μεταξύ των οποίων και τα κλασικά: Bruce, Conconi, Ellestad, Naughton, κατάλληλο για παιδιά. 16. Να συνοδεύεται από ασύρματη μέτρηση καρδιακού ρυθμού. 3) ΜΗΦΑΝΗΜΑ ΜΕΣΡΗΗ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΤ (ΡΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΜΑΣΙΚΑ) ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΤ ΣΟΤ ΑΖΨΣΟΤ Αναλυτής μονοξειδίου του αζώτου (NO), κατάλληλος για την αξιόπιστη μέτρηση της φλεγμονής των αεραγωγών στα νεογνά, βρέφη, παιδιά, συνεργάσιμους και μη, σύμφωνα με τις οδηγίες ERS/ATS 2005, εγκεκριμένο από διεθνείς οργανισμούς υγείας (π.χ. FDA). 1. Να αναλύει τη συγκέντρωση του ΝΟ στην εισπνοή και εκπνοή ρινική και στοματική, απλής αναπνοής (single breath) και πολλαπλών αναπνοών (multi breath) με περιοχή μέτρησης της συγκέντρωσης ει δυνατόν από 0,1 έως ppb, ελάχιστη συγκέντρωση 0,6 ppb και θόρυβο 0,03 ppb στο μηδέν. Να έχει γραμμικότητα καλύτερη του 1% σε όλη την κλίμακα της συγκέντρωσης. 2. Ο αναλυτής να είναι μεγάλου χρόνου ζωής και απόκρισης (Σ90) μικρότερο του 100 msec. 3. Με δυνατότητα να εκτελεί 3 συνεχόμενες δοκιμασίες για τον ίδιο ασθενή. 4. Να είναι κατάλληλος για τις τεχνικές: απλής και πολλαπλής αναπνοής, 5. Να συνοδεύεται από ενσωματωμένο μετρητή ροής, κατάλληλο και για νεογνά. Να διαθέτει ανιχνευτή ροής (flow sensor) περιοχής μετρήσεως +/-0,5L/sec (+/-2%). 6. Να είναι σχεδιασμένο για τη συνεχή και σύγχρονη μέτρηση των τιμών του ΝΟ, της ροής και του όγκου. 7. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz, να είναι φορητό και μικρών διαστάσεων. 8. Να συνδέεται με εξωτερικό σύστημα παραγωγής ΝΟ (ελεύθερου αέρος). 9. Να έχει δύο ροές δειγματοληψίας τουλάχιστον: 100 και 300 ml/min. 10. Να έχει μικρό εσωτερικό νεκρό χώρο ει δυνατόν 2 ml για τα νεογνά και 7,5 ml για τα παιδιά. 11. Να είναι κατάλληλο για βρογχοδιασταλτικές δοκιμασίες σε νήπια και παιδιά. Η ανάλυση να βασίζεται στην παρακολούθηση της αναπνευστικής ακουστικής του εξεταζόμενου με τη χρήση ακουστικών αισθητήρων. 12. Να έχει μικρό σχετικά κόστος λειτουργίας, και να μην υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εξετάσεων. 13. Να συνδέεται με υπολογιστή και εκτυπωτή για τη λειτουργία του (να προσφερθεί). 14. Με προγραμματισμό χρόνου εξέτασης. 4

5 4) ΜΗΦΑΝΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΛΗΘΤΜΟΓΡΑΥΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑ ΘΨΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΨΝ ΤΜΠΙΕΕΨΝ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΒΡΕΥΗ Πληθυσμογράφος βρεφών, κατάλληλος για βρέφη και νήπια έως περίπου 2 ετών, με θερμαινόμενο πνευμοταχογράφο υψηλής γραμμικότητας και ειδικό διάφραγμα (balloon shutter), σύμφωνα με τα πρότυπα ATS/ERS. 1. Με δυνατότητα μέτρησης παραμέτρων πνευμονικών όγκων, ήρεμης αναπνοής (tidal breathing), αντιστάσεως/ενδοτικότητας. 2. Με εύκολες μετρήσεις πολλαπλών δοκιμών, χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης της μάσκας αναπνοής. 3. Με ελάχιστο νεκρό χώρο πνευμοταχογράφου: <1 ml. 4. Με υπολογιστή τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του οποίου να είναι: Pentium IV, 4GB RAM, σκληρό δίσκο 300.0GB, έγχρωμη οθόνη 19 LCD/TFT, έγχρωμο εκτυπωτή, DVD-ROM. O υπολογιστής, όπως και ο πληθυσμογράφος να μετακινούνται με τρόλεϊ. 5. Με δυνατότητα επαναλύσεως, βάσει της απομνημόνευσης των δεδομένων. Με εύκολη αποθήκευση και ανεύρεση των ασθενών με γραφικές παραστάσεις για κάθε παράμετρο. 6. Mε μαγνητικό σύστημα ασφαλείας (κλείδωμα) του θαλάμου. Μεγάλο και εργονομικό χερούλι στο θάλαμο. 7. Με ρυθμιζόμενο και στις 3 διαστάσεις βραχίονα στήριξης του πνευμοταχογράφου και τους διαφράγματος. 8. Μέτρηση παραμέτρων πληθυσμογραφίας: ITGV, Var, Coef, ITGV, PΙmax, PΕmax, Dvocc, ήρεμης αναπνοής: Tpef%, Tex, Vpef%Vex, Vtaug, αντιστάσεως/ενδοτικότητας: Rrs, Crs. 9. Να διαθέτει απαραίτητα το σύστημα για μέτρηση γρήγορης θωρακικής συμπίεσης (Rapid Thoracic Compression ή Squeeze option) για μέτρηση μέγιστης ροής σε tidal FRC και FEV σε διάφορους χρόνους, π.χ. 0,4/0,5/0,7 sec. 10. Να διαθέτει ανιχνευτή πίεσης ροής, περιοχής περίπου 1ΚΡα (διακριτικής ικανότητας 0,5 ml/sec), ακρίβειας ροής το πολύ 3% και περιοχής όγκου 3000 ml (διακριτικής ικανότητας 0,1 ml). 11. Να διαθέτει ειδικό πνευμοταχογράφο περιοχής ροής: 800 ml/sec (διακριτικής ικανότητας 0,5 ml/sec), ακρίβειας ροής το πολύ 3% και περιοχής όγκου 3000 ml (διακριτικής ικανότητας 0,1 ml). 12. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. 5) ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟ ΠΤΡΓΟ VIDEO ΒΡΟΓΦΟΚΟΠΗΗ Α. Χηφιακός video-επεξεργαστής 1. Να είναι ψηφιακός και να συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο ανάγνωσης εικόνας παρέχοντας μεγάλο μέγεθος εικόνας, στερεάς κατάστασης και τελευταίας γενιάς, να παρέχει φυσικά χρώματα και πιστότητα εικόνας για την αποφυγή φαινομένου ουρανίου τόξου. 2. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ίριδας για την αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας. 3. Να διαθέτει σύστημα ενίσχυσης φωτισμού ρυθμιζόμενο σε διαφορετικά επίπεδα για καλύτερη δυνατή φωτεινότητα ακόμη και σε συvθήκες χαμηλού επιπέδου φωτός. 4. Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεως τoυ κόκκινου και τoυ μπλε χρώματος σε διαφορετικά επίπεδα. Ο μεγαλύτερος αριθμός θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 5. Να διαθέτει σύστημα βελτίωσης της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα για καθαρότερη εικόνα με καλύτερη λεπτομέρεια ακόμη και σε παγωμένη εικόνα. 6. Να διαθέτει ειδικό σύστημα ενίσχυση της εικόνας για την απεικόνιση μεγάλων μορφωμάτων και δομών του βλεννογόνου σε διαφορετικά επίπεδα. 7. Να διαθέτει ειδικό σύστημα, μέσω του οποίου ο γιατρός να μπορεί να παγώσει μία εικόνα για παρατήρηση. 8. Να διαθέτει διακόπτη ισορροπίας λευκού χρώματος για ακρίβεια και πιστότητα χρωμάτων. 9. Να διαθέτει απαραίτητα ενσωματωμένη υποδοχή εισαγωγής κάρτα μνήμης, για την τοποθέτηση αποθηκευτικής κάρτας ώστε να αποθηκεύονται οι εικόνες της εξέτασης. Η λειτουργία αυτή να παρέχεται απαραίτητα από τον video-επεξεργαστή και να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση. 10. Να διαθέτει δυνατότητα επιλογής εικόνων της εξέτασης μέσω menu και εισαγωγής σχολίων σε αυτές για κάθε ασθενή καθώς και αποθήκευσής τους σε αποθηκευτική κάρτα 11. Να συvδέεται με πληκτρολόγιο για καταχώρηση στoιχείωv. 12. Να διαθέτει εξόδους σύνδεσης για περιφερειακά: RGB, Y/C, BNC. 13. Nα διαθέτει απαραίτητα ψηφιακή έξοδο DV(Firewire, IEEE1394), για ψηφιακή μεταφορά του σήματος σε PC ή στο Δίκτυο του Νοσοκομείου. 14. Να πληροί τους καvόvες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ιατροτεχνολογικό εξoπλισμό (CE Mark - MDD). 15. Να διαθέτει σύστημα μεγέθυνσης-σμίκρυνσης της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με τις ανάγκες της εξέτασης (απόσταση μόνιτορ από εξεταστικό κρεβάτι). 16. Να είναι μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους (να αναφέρονται). 5

6 Β. Πηγή ψυχρού φωτισμού 1. Να έχει ισχύ τουλάχιστον 150 Watt. 2. Να έχει απαραίτητα ενσωματωμένη δεύτερη λυχνία αλογόνου επείγουσας λειτουργίας ιδίας ισχύος με την κύρια λυχνία, η oπoία να ενεργοποιείται αυτόματα όταν η κυρίως λυχνία τεθεί εκτός λειτουργίας ώστε vα μηv διακόπτεται η επέμβαση. 3. Να αναφερθεί η ισχύς της εναλλακτικής λυχνίας προς αξιολόγηση. 4. Να φέρει σύστημα διαφράγματος ασφαλείας, ώστε μετά τηv αφαίρεση τoυ εvδoσκoπίoυ vα μηv εξέρχεται φως από τηv πηγή. 5. Να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας αυτόματα ή χειροκίνητα σε διαφορετικά επίπεδα. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση 6. Η πηγή να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τον επεξεργαστή. Γ. Επίπεδη οθόνη απεικόνισης 1. Να διαθέτει επίπεδη οθόνη LCD/TFT τουλάχιστον 19 ιντσών. 2. Να είναι κατάλληλο για Ιατρική χρήση και ειδικά σχεδιασμένο για βιντεοενδοσκοπικές εφαρμογές και εξετάσεις (Medical Grade). 3. Να πληρεί όλα τα χαρακτηριστικά για Ιατρική χρήση και ασφάλεια (CE Mark) καθώς και τα πρότυπα EMC. 4. Να διαθέτει εικόνα υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας με πραγματική αναπαραγωγή χρωμάτων. Να αναφερθεί η ανάλυση προς αξιολόγηση 5. Να διαθέτει στο πρόσθιο τμήμα, κομβία ρυθμίσεων όλων των παραμέτρων 6. Να είναι μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους. 7. Να μπορεί να δεχθεί σήματα με ποικιλία εύρους. 8. Να διαθέτει εισόδου σήματος BNC, RGB, Y/C κτλ. Να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση. 9. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων όπως Brightness, Contrast, Color κτλ. Να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση. 10. Να υπάρχει δυνατότητα επιτοίχιας στήριξής και τοποθέτησης σε τροχήλατο ή σε αναρτώμενο βραχίονα. 11. Να μπορεί να λειτουργεί σε τάσεις V, 50/60Hz. Δ. Video εκτυπωτής έγχρωμων φωτογραφιών 1. Να είναι κατάλληλος για τη λήψη έγχρωμων εικόνων ενδοσκόπησης, να είναι νέας τεχνολογίας και σύγχρονης κατασκευής. 2. Ο εκτυπωτής να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας 423 dpi. 3. Να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης, μίας, δύο ή τεσσάρων φωτογραφιών στο ίδιο χαρτί εκτύπωσης. 4. Να μπορεί να εκτυπώνει σε 256 διαφορετικά επίπεδα με ανάλυση εκτύπωσης 2,132 x 1,600 pixels (dots) περίπου 5. Να έχει δυνατότητα αναγνώρισης σημάτων διαμόρφωσης PAL/NTCS ενώ να δύναται η αυτόματη αναγνώριση σημάτων υψηλής ανάλυσης HDTV 1080/ Η διάρκεια εκτύπωσης να είναι περίπου 29 δευτερόλεπτα για χαρτί μεγέθους Α6 με μέγιστη επιφάνεια εκτύπωσης 127,9 x 96,0 mm περίπου. 7. Να διαθέτει εισόδους/εξόδους S-Video, RGB και Composite Video. 8. Να μπορεί να συνδεθεί με ποδοδιακόπτη καθώς επίσης και να λειτουργήσει με τηλεχειριστήριο. 9. Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων. 10. Να πληροί όλες της προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε. Ενδοσκοπικό τροχήλατο 1. Να είναι εργovoμικά σχεδιασμένο, τρoχήλατo με 4 αντιστατικούς τροχούς με σύστημα πέδησης για μεγαλύτερη σταθερότητα. 2. Να διαθέτει ειδική θέση για ασφαλή τοποθέτηση τωv ενδοσκοπίων για απoφυγή θραύσεως και καταπόνηση τωv ενδοσκοπίων (κρεμάστρα ενδοσκοπίων) 3. Να διαθέτει ειδική θήκη συρόμενη για τοποθέτηση τoυ πληκτρολογίου. 4. Να διαθέτει θέση για τοποθέτηση τoυ ενδοσκοπικού monitor. 5. Να πληροί τους καvόvες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Για όλα τα παραπάνω να υπάρχει βάση εγκατεστημένων παρόμοιων συστημάτων στην Ελλάδα (εμπειρία) και εγγυημένη και συνεχή τεχνική υποστήριξη με έμπειρο τεχνικό ηλεκτρονικό, εκπαιδευμένο στα εργοστάσια κατασκευής. 6

7 ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΑΝΨΣΕΡΨ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Σο ετήσιο κόστος συντήρησης του ανωτέρου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών εκτιμάται στα ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΕΚΣΙΜΗΗ ΑΝΑΛΨΙΜΨΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΨΝ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ - ΕΡΓΑΙΨΝ ΠΟΤ ΘΑ ΕΞΑΥΑΛΙΖΟΤΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ Για τη λειτουργία του εξοπλισμού δεν απαιτείται κατασκευή ή τροποποίηση χώρου και δεν απαιτείται πρόσληψη προσωπικού. Για τη λειτουργία του συστήματος δεν απαιτούνται ειδικά αναλώσιμα αλλά αναλώσιμα που μπορούν να προμηθευτούν από το ελεύθερο εμπόριο. Ta αναλώσιμα και απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία του εξοπλισμού (φιάλες ιατρικών αερίων, επιστόμια, κλπ.) κοστολογούνται στα ετησίως. ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΙΑΣΡΙΚΨΝ ΠΡΑΞΕΨΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΕΛΕΕΙ ΣΟ ΠΑΡΑΠΑΝΨ ΤΣΗΜΑ ΚΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΟΔΨΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΠΟΥΕΡΟΤΝ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΝΣΟ ΔΙΑΣΗΜΑΣΟ ΠΕΝΣΕ (5) ΕΣΨΝ Οι ιατρικές πράξεις που μπορούν να επιτελεσθούν με τον πιο πάνω εξοπλισμό καλύπτουν ευρύ φάσμα του λειτουργικού αναπνευστικού ελέγχου στα παιδιά. Ο αριθμός των πράξεων ποικίλει, εξαρτώμενος από πολλούς παράγοντες όπως το είδος της εξέτασης και τις ανάγκες. Η δυναμική της κίνησης της Παιδιατρικής Κλινικής και του Παιδο-Πνευμονολογικού Εξωτερικού Ιατρείου έχει σταθερά ευδιάκριτη αυξητική πορεία που ξεπερνά το 30% ετησίως. Αναμένεται να είναι πάντως μεγάλος (ετήσια κίνηση ΕΙ άνω των 1500 ασθενών). Σα έσοδα από τον πλήρη έλεγχο σε ένα παιδί από τις κοστολογημένες εξετάσεις μπορεί να είναι περισσότερα από 300 /παιδί. Σο Εργαστήριο θα μπορεί να ελέγχει περισσότερα από 5 παιδιά την εβδομάδα. Σα αναμενόμενα έσοδα ετησίως θα είναι Σο καθαρό όφελος για το Νοσοκομείο ετησίως θα είναι: = και στην πενταετία 5 Φ = υνεπώς, από πλευράς αναμενόμενου οικονομικού οφέλους, εντός διαστήματος τεσσάρων ετών προσδοκάται να υπάρξουν έσοδα που θα αποσβέσουν το κόστος προμήθειας. Η Επιτροπή ύνταξης Σεχνικών Προδιαγραφών Ανδρέας Υρετζάγια, Καθηγητή Παιδιατρικής, Γ Παιδιατρική Κλινική Ευστάθιος τέφος, Επιμελητή Β, Γ Παιδιατρική Κλινική Μιχαήλ Κούρτογλου, ΣΕ Ιατρικών Οργάνων 7

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Η τραπεζα ανάνηψης να είναι τεχνολογίας τελευταίων ετών και να πληροί τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000.

ΠΡΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (CPV 38000000. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: Αντικάλαμος, 24100 Καλαμάτα Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ειδών άμεσης ανάγκης σχολικών μονάδων». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΔΙΗΝΕΚΕΣ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Μαρούσι, 27.01.2014 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: Φ.478.6/5281/11070/ΣΤ3 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2 ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΑΤΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ 2 ΘΥΡΩΝ ΜΕ ΑΤΜΟ ΙΚΤΥΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 8 STU 1. Ο κάθε κλίβανος να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (να αναφερθεί το έτος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans)

Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Τεχνικές Προδιαγραφές Για Την Προμήθεια Τριών (03) Κινητών Συστημάτων Ανίχνευσης (X Ray Vans) Πειραιάς, 08 Απριλίου 2011 Περιεχόμενα 1 Κινητό Όχημα Ανίχνευσης X Ray... 3 1.1 Γενική περιγραφή Συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Ταχ. Διεύθυνση: Ιωλκού & Αναλήψεως Πληροφορίες : Κ.Χριστοδούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ SECURE AIS ΣΕ ΠΛΩΤΑ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...3 3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ...3 4. ΕΓΓΥΗΣΗ...5 5. ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Β1. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Τα υπό προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11

Αθήνα 8/5/12 ΦΥ 72/11 Αθήνα 8/5/12 ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αριθ. Πρωτ.Γ99Φ/58 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Χ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜ/ΚΟΥ & ΑΝ.ΥΓ.ΥΛΙΚΟΥ Ταχ, Δ/νση: ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 16 Πληροφορίες: Αικ.Γωγόλου Αριθ. Τηλεφώνου: 210 5249743 Fax: 210 5224461 ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.570,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 34.570,00 ΕΥΡΩ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ Τ.Κ. 246 TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 24-2-203 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 23 204670-7 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 5990 / 720660

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης

1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού, θλίψης και κάμψης 1.1 ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΩΔ. 1 1.1 ΕΙΔΟΥΣ ΣΥΣΚΕΥΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ ΘΛΙΨΗΣ- KΑΜΨΗΣ 100 ΚΝ 1.1.1. Γενικά Χαρακτηριστικά -Να διαθέτει αρπάγες εφελκυσμού,

Διαβάστε περισσότερα

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC

MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC MoleMax I, MoleMax I Plus, MoleMax II και MoleMax 3 MoleMax DermDOC e-mail: info@hltm.gr url: http://www.hltm.gr.gr Τα πλεονεκτήματα των MoleMax με μια ματιά 1. Ψηφιακή δερματοσκόπηση χωρίς λάδι ή άλλο

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές

Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΩ. ΠΡΑΞΗΣ (ΟΠΣ) 393343 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ. ΚΡΩΠΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα Η/Μ Έργων και Συγκοινωνιών Αρ. Μελέτης: 30/2013 Προϋπολογισμός: 42.067,72 Συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015

Τ.Υ. ΠΑ.Γ.Ν.Η ΓΝΗ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Μάιος 2015 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ Ορισμός Με το όνομα Νοσοκομείο νοείται το κτηριακό συγκρότημα α) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου την Περιοχή Βουτών Ηρακλείου εις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341.

ΜΕΛΕΤΗ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού. Προϋπολογισμός: 220.000 Κ.Α.: 30.7341. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ολοκληρωμένη παρέμβαση εξοικονόμησης και διαχείρισης ενέργειας οδοφωτισμού ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37

Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 Τεχνικές Προδιαγραφές 1 από 37 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ, ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ. Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γενικές Τεχνικές Προδιαγραφές Στο πλαίσιο του έργου «ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 1. Να είναι καινούριο αμεταχείριστο, και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας NO

Διαβάστε περισσότερα

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια.

εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι νόµιµα ασχολούνται µε την κατασκευή ή εµπορία αναλόγων ειδών και είναι εγγεγραµµένοι στα οικεία Επιµελητήρια. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 6 και 23

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣTO ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ AΡ.ΠΡΩΤ. 16984 ΠΛΗΡ: Χ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΗΜΕΡ: 11.07.2014 ΤΗΛ: 213 2058458 FAX: 213 2058614 anastasiou@sismanoglio.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /10/2014 Αριθµ. Πρωτ : 7987 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και ηλεκτρονικών συγκροτημάτων των Κ.Υ Ικαρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ. Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ.Μελέτης: 20 /2014 Ημερομηνία: 27/05/2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π ρ ο μ ή θ ε ι α Ε ξ ο π λ ι σ μ ο ύ γ ι α τ η ν Α υ τ ο μ α

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Για την προμήθεια εξοπλισμού μηχανικού κλειστού συστήματος κομποστοποίησης και κάδων προσωρινής αποθήκευσης οργανικών απορριμμάτων του Έργου «Ανακύκλωση

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α.Δ.Α.ΒΤΝΛ469Η2Ι-ΙΙΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο: 24-10-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: 13149 ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ

2) Μέλη της Επιτροπής ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες: Τηλέφωνο: ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αρ. Πρωτ.: 136672/3614 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: 1) Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επικαιροποιημένη Μελέτη του έργου: «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Παγγαίου Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

Ο οργανισμός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις μεγάλους τομείς επιχειρηματικής πρακτικής:

Ο οργανισμός SCIENCE TECHNOLOGIES (www.sciencetechnologies.org) διαθέτει τρεις μεγάλους τομείς επιχειρηματικής πρακτικής: Βορείου Ηπείρου 76, Άνω Γλυφάδα, TK 165 62, Αθήνα Τηλ: 210 96.90.592-4, 210 96.22.505, 210 96.26.800, 210 96.13.802 Fax: 210 96.90.595, email: info@sciencetechnologies.org Ο οργανισμός Science Technologies

Διαβάστε περισσότερα