ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΦΑΪΔΑΡΙ, 1/12/2011 Από: Προς: Θέμα: Επιτροπή ύνταξης Σεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος διαγνωστικής προσέγγισης παθήσεων του αναπνευστικού συστήματος σε παιδιά για τις ανάγκες της Γ Παιδιατρικής Κλινικής, μέσω πόρων του ΕΠΑ , συνολικού προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ (23%) Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεσιών - Σμήμα Προμηθειών Κατάθεση πρακτικού σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Γ Παιδιατρική Κλινική, μέσω πόρων του ΕΠΑ , προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ (23%). ε εφαρμογή της με αριθμό 31068/2011 απόφασης του Διοικητή του Νοσοκομείου και λαμβάνοντας υπόψη τις κείμενες διατάξεις καθώς και τις αναγραφόμενες σε αυτή οδηγίες συστάθηκε η παρούσα Επιτροπή με έργο τη σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Γ Παιδιατρική Κλινική, μέσω πόρων του ΕΠΑ , προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ (23%). Η Επιτροπή αποτελείται από τους παρακάτω: 1. Ανδρέα Υρετζάγια, Καθηγητή Παιδιατρικής, Γ Παιδιατρική Κλινική 2. Ευστάθιο τέφο, Επιμελητή Β, Γ Παιδιατρική Κλινική 3. Μιχαήλ Κούρτογλου, ΣΕ Ιατρικών Οργάνων Η Επιτροπή προτείνει και καταθέτει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή προς έγκριση στο Δ.. του Νοσοκομείου για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη Γ Παιδιατρική Κλινική, μέσω πόρων του ΕΠΑ , προϋπολογισμού ,00 συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ (23%) ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΣΑΘΕΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΦΝΟΛΟΓΙΚΨΝ ΠΡΟΩΟΝΣΨΝ 1. Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης για την ρητή κάλυψη κάθε όρου και προδιαγραφής, με τις αντίστοιχες παραπομπές στα φυλλάδια, περιγραφικά έντυπα και εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου, επί ποινή αποκλεισμού. 2. Σο προϊόν θα πρέπει να είναι καινούριο και αμεταχείριστο, συσκευασμένο σε σφραγισμένη συσκευασία από το εργοστάσιο κατασκευής. 3. Η ημερομηνία κατασκευής του προϊόντος να μην υπερβαίνει τα δύο έτη πριν από την ημερομηνία εγκατάστασης του. 4. Η εγκατάσταση του προϊόντος θα γίνει από τον προμηθευτή και αφού σύμφωνα με τις υποδείξεις του, δοθεί από το Νοσοκομείο η απαιτούμενη παροχή ρεύματος (230V/50Hz). 5. Η εγκατάσταση θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του Ελληνικού κράτους. Συχόν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τους χώρους, τις παροχές κλπ θα αναφέρονται ρητά. 6. Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται: i. Ότι ο συμμετέχων έλαβε πλήρη γνώση των τυπικών συνθηκών της εγκατάστασης. ii. Ότι θα μπορεί να παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη (service, ανταλλακτικά κλπ.) καθώς iii. και αναλώσιμα τουλάχιστον για μία δεκαετία. Ότι παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας του προϊόντος για δύο (2) έτη τουλάχιστον χωρίς καμία επιβάρυνση για το Νοσοκομείο. H εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει: a. Σους περιοδικούς ελέγχους και εργασίες συντήρησης. b. Σις επισκευαστικές εργασίες. c. Σις εργασίες βαθμονόμησης και πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας του συστήματος σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστή και τα Ελληνικά ή διεθνή πρότυπα. d. Σα ανταλλακτικά και τα απαιτούμενα υλικά για τις παραπάνω εργασίες. Συχόν εξαιρούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και να δικαιολογούνται. e. Αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού του συστήματος. 7. Θα πρέπει να δηλωθεί το ποσό που απαιτείται ετησίως μετά την λήξη της εγγύησης και τουλάχιστον για τρία (3) χρόνια επιπλέον και για τις εξής περιπτώσεις: 1

2 i. Παροχή συντήρησης χωρίς ανταλλακτικά (το ετήσιο κόστος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 5% της τιμής μονάδος του προϊόντος). ii. Παροχή συντήρησης με ανταλλακτικά (το ετήσιο κόστος δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 8% της τιμής μονάδος του προϊόντος). Συχόν εξαιρούμενα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να αναφέρονται ρητά και να δικαιολογούνται. 8. Να δοθεί ενδεικτικός τιμοκατάλογος των σημαντικότερων ανταλλακτικών. 9. Να δοθεί πλήρης τιμοκατάλογος αναλωσίμων του προϊόντος κατ είδος, διάρκεια ζωής, ενδεικτική ποσότητα και αξία ανά έτος καθώς και διευκρινήσεις για τον ορισμό τους ως αναλωσίμων. 10. Σο προϊόν να επιδέχεται μόνο αναλώσιμα πολλών κατασκευαστών και όχι αποκλειστικού τύπου. ε περίπτωση που το προϊόν δεν χρειάζεται αναλώσιμα, αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητώς. 11. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την παράδοση του προϊόντος να παρέχει εκπαίδευση στο ιατρικό, παραϊατρικό και τεχνικό προσωπικό για τη χρήση, συντήρηση και επισκευή του, παρέχοντας και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Οι ανωτέρω εκπαιδεύσεις αποτελούν προϋπόθεση οριστικής παραλαβής του προϊόντος από το Νοσοκομείο. Ειδικότερα, η εκπαίδευση του τεχνικού προσωπικού του τμήματος Βιοϊατρικής Σεχνολογίας μπορεί να γίνει στην έδρα του αντιπροσώπου ή του κατασκευαστικού οίκου, κατ επιλογή του Νοσοκομείου, και το χορηγούμενο πιστοποιητικό θα παρέχει τη δυνατότητα επέμβασης για επισκευή και προληπτική συντήρηση. 12. Επίσης ο προμηθευτής θα πρέπει να παραδώσει δύο πλήρη τεχνικά εγχειρίδια και δυο πλήρη εγχειρίδια χρήστη σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Επίσης υποχρεούται να παραδώσει νόμιμα αντίγραφα του λογισμικού του συστήματος όπου αυτό εφαρμόζεται καθώς και τις αντίστοιχες άδειες χρήσης. 13. Επίσης ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος κατά την εγκατάσταση να παραδώσει μαζί με τα σχέδια του προϊόντος, λεπτομερείς οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης στην Ελληνική, οι οποίες πρέπει να αποδίδουν πιστά το πρωτότυπο κείμενο και να φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή. Επισημαίνεται ότι η έλλειψη των ανωτέρω καθιστά αδύνατη την παραλαβή του μηχανήματος. 14. Όλα τα προσφερόμενα να καλύπτονται με πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διεθνείς προδιαγραφές της ΕΕ (σήμανση CE και ISO). Ο προμηθευτής να έχει ΕΝ ISO 9001 και να πληροί τις απαιτήσεις της Τπουργικής Απόφασης ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 ή να διαθέτει ΕΝ ISO (διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων) τουλάχιστον. 15. Επί ποινή αποκλεισμού να κατατεθούν όλα τα πιστοποιητικά CE και ISO του συστήματος και του κατασκευαστικού οίκου αντίστοιχα καθώς και όλων των παρελκόμενων που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία του σε πλήρη συμφωνία με το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών. 16. Ο προμηθευτής να διαθέτει μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικά εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και υποστήριξης των προσφερομένων ειδών. Ο προμηθευτής να προσκομίσει τα επίσημα πιστοποιητικά. ΕΙΔΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ 1. Μηχάνημα μέτρησης σπιρομετρίας, διάχυσης, πνευμονικών όγκων, ταλαντωσιμετρίας, πληθυσμογραφίας και βρογχικών προκλήσεων ΣΙΜΗ (με ΥΠΑ) ,00 2. Μηχάνημα εργοσπιρομετρίας με τάπητα ,00 3. Μηχάνημα μέτρησης εκπνεομένου (ρινικά και στοματικά) μονοξειδίου του αζώτου ,00 4. Μηχάνημα παιδικής πληθυσμογραφίας με σύστημα θωρακοκοιλιακών συμπιέσεων για νεογνά και βρέφη ,00 5. Ενδοσκοπικός πύργος video βρογχοσκόπησης ,00 ΤΝΟΛΟ ,00 2

3 1) ΜΗΦΑΝΗΜΑ ΜΕΣΡΗΗ ΠΙΡΟΜΕΣΡΙΑ, ΔΙΑΦΤΗ, ΠΝΕΤΜΟΝΙΚΨΝ ΟΓΚΨΝ, ΣΑΛΑΝΣΨΙΜΕΣΡΙΑ, ΠΛΗΘΤΜΟΓΡΑΥΙΑ ΚΑΙ ΒΡΟΓΦΙΚΨΝ ΠΡΟΚΛΗΕΨΝ Αυτόματο σύστημα, τελευταίας τεχνολογίας, για μέτρηση σπιρομετρίας, πνευμονικών όγκων και διάχυσης, με τουλάχιστον 4 διαφορετικές διαδικασίες, καμπύλης όγκου/ροής, ταλαντωσιμετρίας και βρογχικής πρόκλησης. Όλες ανεξαιρέτως οι μετρήσεις να γίνονται σύμφωνα με τις τελευταίες προτάσεις ATS/ERS του Με εργοστασιακό trolley. 2. Με υπολογιστή τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του οποίου να είναι: Pentium IV, 4GB RAM, 80GB σκληρό δίσκο, 1,44ΜΒ floppy, ποντίκι, έγχρωμο εκτυπωτή και έγχρωμη οθόνη 19, CD-ROM. 3. Με αναλυτές αερίων ταχύτατης απόκρισης CO, CH4, C2H2, ήλιο ή άλλων παρεμφερών αερίων. Με εύκολη και γρήγορη αυτόματη βαθμονόμηση. Να πραγματοποιεί αυτόματο μηδενισμό πριν από κάθε μέτρηση. 4. Με πνευμοταχογράφο πλέγματος, περιοχής ροής 0-18 L/sec, υψηλής γραμμικότητας ±2% στην περιοχή 0-12 L/sec, μικρής αντίστασης <0,12 ΚΡα σε 10 L/sec και μικρού νεκρού χώρου. Πολλαπλών χρήσεων, μεγάλου χρόνου ζωής και εύκολο καθαρισμό του πλέγματος. 5. Με πλήρες πρόγραμμα, γραμμένο στα Windows ΦΡ ή 7.0, για τις εξής μετρήσεις: i. Διαχύσεως με τέσσερις τεχνικές, όλες σύμφωνες με τα βήματα και τις απαιτήσεις των οδηγιών ERS 2005: α) Απλής αναπνοής (single breath) με ταχύτατες μετρήσεις σε real time, διασφαλίζοντας την προέλευση του δείγματος αποφεύγοντας τους λανθασμένους υπολογισμούς που οφείλονται στον νεκρό χώρο (dead space). Δεν απαιτείται επανεξέταση και η επιλογή περιοχών γίνεται μετά τη μέτρηση. β) Ενδιάμεσης αναπνοής (intrabreath) για μη συνεργαζόμενους ασθενείς όπως τα παιδιά, που δεν μπορούν να κρατήσουν την αναπνοή τους. γ) Επαναπνοής (rebreathing) για μέτρηση κατά τη διάρκεια ήρεμης αναπνοής, κατάλληλη για παιδιά. δ) Μονοξειδίου αζώτου (ΝΟ) για άμεση αξιολόγηση της ικανότητας διάχυσης της κυψελιδικής μεμβράνης (capillary blood volume) και του συντελεστή μεμβράνης (membrane factor). ii. πιρομετρίας, καμπύλης όγκου/ροής και MVV. iii. Πνευμονικών όγκων: FRC με τη μέθοδο έκπλυσης, σύμφωνα με τις οδηγίες ATS/ERS iv. Ισχύος αναπνευστικών μυών (P0.1/PImax/PEmax). v. Σαλαντωσιμετρίας (oscillometry), πολλαπλών συχνοτήτων για τη μέτρηση και διαχωρισμό των διαφόρων τύπων πνευμονικών αντιστάσεων (κεντρικών-περιφερειακών). vi. Βρογχικών προκλήσεων με δοσίμετρο και ειδικό λογισμικό για ακριβή υπολογισμό των δόσεων του βρογχοδιασταλτικού ή άλλου φαρμάκου, κατάλληλο για τις δοκιμές κατά ERS. 6. Να συνοδεύεται από εξαρτήματα και λογισμικό ρινομανομετρίας. 7. Με πληθυσμογράφο με ειδική καμπίνα, ενδοτικότητας (compliance). 8. Μέτρηση παραμέτρων (οι παράμετροι είναι ενδεικτικοί, μπορεί να είναι διαφορετικοί, αλλά να καλύπτουν τις ίδιες τουλάχιστον ανάγκες διάγνωσης): i. Διαχύσεως απλής αναπνοής real time: DLCO-SB, KCO, VA, Vin, RV, FRC, TLC, RV%TLC, DLCOc, DLCO/BSA. ii. Διαχύσεως επαναπνοής: DLCO-RB, KCO-RB, Varb, DLCO-RBc, KCO-RBc, NICO. iii. Διάχυσης ΝΟ: DLCO-NO, DLCO/VA, DLNA/VA, Membrane factor, Capillary blood volume. iv. πιρομετρίας: VT, BF, MV, ERV, IC, IRV, ICin, VCex, VCmax, Tin, Tex, Ttot. v. Καμπύλης όγκου/ροής: FVC, FEV1, FEV0.5, FEV2, FEV3, FEV1%VCmax, FEV1%FVC, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MMEF, FEF75/85, PIF, MIF50, MEF50%, MIF50. vi. MVV, BF/MVV, VT/MVV, P.01, PImax, PEmax. vii. Παλμικής ταλαντωσιμετρίας: R5, R10, R15, R20, R25, R35, X5, X10, X15, X20, X25, X35, Rp, Rc, Rt. 9. Με σύστημα αυτόματης βαθμονόμησης των αναλυτών. Με εύκολη και γρήγορη βαθμονόμηση του πνευμοταχογράφου με σύριγγα 3 λίτρων που θα το συνοδεύει, όπως απαιτείται από την ATS/ERS. 10. Με ευκολία αρχειοθέτησης νέων ασθενών, εύρεσης παλαιών με όλες τις μετρήσεις τους, δυνατότητα επιλογής δοκιμασιών, ρύθμισης και έκδοσης αποτελεσμάτων, υπολογισμού απόκλισης από φυσιολογικές τιμές. Φώρο για αποτελέσματα περισσότερων των δοκιμασιών. 11. Με δυνατότητα ελέγχου ποιότητας όλων των αποτελεσμάτων, αλλά και του οργάνου. 12. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. 13. Να συνοδεύεται από τα αρχικά αναλώσιμα και αέρια για τουλάχιστον 500 εξετάσεις. 2) ΜΗΦΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΠΙΡΟΜΕΣΡΙΑ ΜΕ ΣΑΠΗΣΑ Αυτόματο εργοσπιρομετρικό σύστημα για τη μέτρηση εργοσπιρομετρικών παραμέτρων, καρδιακής παροχής (υπολογιστικά) και εμμέσου θερμιδομετρίας, σύμφωνα με τις οδηγίες ERS/ATS Να είναι νέας τεχνολογίας, σύμφωνα με τη μέθοδο breath by breath με πραγματική μέτρηση ένδειξη/τιμή ανά αναπνοή. Να δίνει πληροφορίες για τυχόν προβλήματα λόγω μη φυσιολογικής διάχυσης ή κατανομής, μέσω παραμέτρων. 2. Κατάλληλο για παιδιά. 3. Με δυνατότητα αλλαγής όλων των παραμέτρων από το χρήστη. 3

4 4. Με 12κάναλο ενσωματωμένο σύστημα ΗΚΓφήματος, με μεγάλη διακριτική ικανότητα. 5. Με ψηφιακό διπλής κατεύθυνσης ανιχνευτή όγκου, μεγάλης διάρκειας ζωής, εύκολα καθαριζόμενος, ανεπηρέαστος από τους υδρατμούς, χωρίς πρόβλημα υστέρησης, με εύκολο μηδενισμό, με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: i. Εύρος μέτρησης ροής: έως 15 lt/sec, ακρίβειας +3% ή 0,07 L/sec. ii. Mε εύρος μέτρησης όγκου: έως 10 L, ακρίβειας 2% ή 50 ml iii. Μικρή αντίσταση, λιγότερη από 0,12 ΚΡα/L/sec. iv. Νεκρός χώρος: όχι μεγαλύτερος από 30 ml. 6. Με δυνατότητα να προστίθενται κείμενα και τιμές γαλακτικού οξέος και για τον υπολογισμό αερίων αίματος (ph, HCO3, κλπ.) 7. Άμεση παρουσίαση τεσσάρων μεθόδων για τον προσδιορισμό του αναερόβιου κατωφλίου σε μία οθόνη. 8. Να συνοδεύεται από ταχείς (χρόνος απόκρισης μέχρι 130 msec): α) αναλυτή οξυγόνου και β) αναλυτή διοξειδίου του άνθρακα (τύπου υπερύθρου), ακριβείας 0, Με πλήρες αυτόματο σύστημα βαθμονόμησης αναλυτών αερίων μέσω βαθμονόμησης δύο αερίων. Να κάνει αυτόματα μηδενισμό των αναλυτών, μετρήσεις θερμοκρασίας, πιέσεως, έλεγχο πιέσεων, εμφραγμάτων σωληνώσεων, απόκριση αναλυτών, xωρίς αποσύνδεση σωληνώσεων. Με δυνατότητα ενημέρωσης του χειριστή για τη βαθμονόμηση και δυνατότητα δημιουργίας φυσιολογικών τιμών. 10. Ο χειριστής να μπορεί να βλέπει κατά τη διάρκεια των μετρήσεων πάνω από 9 γραφικές παραστάσεις ταυτόχρονα. 11. Με περισσότερα του ενός σετ φυσιολογικών τιμών εργοσπιρομετρίας, βάσει γνωστών εξισώσεων. 12. Με λογισμικό, γραμμένο στα Windows XP ή 7.0, ικανό να: i. Παράγει καμπύλες συσχετισμού VE/VO2, HR/VO2, VEO2/VECO2, VE/VT, VO2/Watt. ii. Τπολογίζει αυτόματα αλλά και χειροκίνητα το αναερόβιο και αερόβιο κατώφλι, και το αναπνευστικό σημείο αντιστάθμισης. iii. Παρουσιάζει γραφικές παραστάσεις, αποτελέσματα και φυσιολογικές τιμές. iv. Δημιουργεί πλήρη βάση δεδομένων για τους εξεταζόμενους ασθενείς. v. Δημιουργεί πρωτόκολλα άσκησης εργομέτρου/τάπητα. vi. Κάνει σπιρομετρία καμπύλη όγκου/ροής κατά τη διάρκεια της εργοσπιρομετρίας. Με δυνατότητα επιλογής από το χειριστή της μέτρησης της εργοσπιρομετρίας κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση. vii. Μετρά το βασικό μεταβολικό ρυθμό, την κατανάλωση ενέργειας, εξαρτωμένης από την άσκηση, την ανάλυση πρωτεϊνών, λίπους και υδρογονανθράκων. 13. Με σύστημα ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίας. 14. Με υπολογιστή τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του οποίου να είναι: Pentium IV τουλάχιστον, 4GΒ RAM, 120GB σκληρό δίσκο, τελευταίας τεχνολογίας, δύο έγχρωμες οθόνες 19 και έγχρωμο εκτυπωτή. 15. Να συνοδεύεται από εργομετρικό τάπητα, ταχύτητας από 0-22 km/h με διακριτική ικανότητα 0,1 km/h, κλίση 0-24%, μοτέρ ισχύος όχι λιγότερο από 2 KW, και προγραμματισμό με τουλάχιστον 6 πρωτόκολλα, μεταξύ των οποίων και τα κλασικά: Bruce, Conconi, Ellestad, Naughton, κατάλληλο για παιδιά. 16. Να συνοδεύεται από ασύρματη μέτρηση καρδιακού ρυθμού. 3) ΜΗΦΑΝΗΜΑ ΜΕΣΡΗΗ ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΤ (ΡΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΟΜΑΣΙΚΑ) ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΤ ΣΟΤ ΑΖΨΣΟΤ Αναλυτής μονοξειδίου του αζώτου (NO), κατάλληλος για την αξιόπιστη μέτρηση της φλεγμονής των αεραγωγών στα νεογνά, βρέφη, παιδιά, συνεργάσιμους και μη, σύμφωνα με τις οδηγίες ERS/ATS 2005, εγκεκριμένο από διεθνείς οργανισμούς υγείας (π.χ. FDA). 1. Να αναλύει τη συγκέντρωση του ΝΟ στην εισπνοή και εκπνοή ρινική και στοματική, απλής αναπνοής (single breath) και πολλαπλών αναπνοών (multi breath) με περιοχή μέτρησης της συγκέντρωσης ει δυνατόν από 0,1 έως ppb, ελάχιστη συγκέντρωση 0,6 ppb και θόρυβο 0,03 ppb στο μηδέν. Να έχει γραμμικότητα καλύτερη του 1% σε όλη την κλίμακα της συγκέντρωσης. 2. Ο αναλυτής να είναι μεγάλου χρόνου ζωής και απόκρισης (Σ90) μικρότερο του 100 msec. 3. Με δυνατότητα να εκτελεί 3 συνεχόμενες δοκιμασίες για τον ίδιο ασθενή. 4. Να είναι κατάλληλος για τις τεχνικές: απλής και πολλαπλής αναπνοής, 5. Να συνοδεύεται από ενσωματωμένο μετρητή ροής, κατάλληλο και για νεογνά. Να διαθέτει ανιχνευτή ροής (flow sensor) περιοχής μετρήσεως +/-0,5L/sec (+/-2%). 6. Να είναι σχεδιασμένο για τη συνεχή και σύγχρονη μέτρηση των τιμών του ΝΟ, της ροής και του όγκου. 7. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz, να είναι φορητό και μικρών διαστάσεων. 8. Να συνδέεται με εξωτερικό σύστημα παραγωγής ΝΟ (ελεύθερου αέρος). 9. Να έχει δύο ροές δειγματοληψίας τουλάχιστον: 100 και 300 ml/min. 10. Να έχει μικρό εσωτερικό νεκρό χώρο ει δυνατόν 2 ml για τα νεογνά και 7,5 ml για τα παιδιά. 11. Να είναι κατάλληλο για βρογχοδιασταλτικές δοκιμασίες σε νήπια και παιδιά. Η ανάλυση να βασίζεται στην παρακολούθηση της αναπνευστικής ακουστικής του εξεταζόμενου με τη χρήση ακουστικών αισθητήρων. 12. Να έχει μικρό σχετικά κόστος λειτουργίας, και να μην υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των εξετάσεων. 13. Να συνδέεται με υπολογιστή και εκτυπωτή για τη λειτουργία του (να προσφερθεί). 14. Με προγραμματισμό χρόνου εξέτασης. 4

5 4) ΜΗΦΑΝΗΜΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΛΗΘΤΜΟΓΡΑΥΙΑ ΜΕ ΤΣΗΜΑ ΘΨΡΑΚΟΚΟΙΛΙΑΚΨΝ ΤΜΠΙΕΕΨΝ ΓΙΑ ΝΕΟΓΝΑ ΚΑΙ ΒΡΕΥΗ Πληθυσμογράφος βρεφών, κατάλληλος για βρέφη και νήπια έως περίπου 2 ετών, με θερμαινόμενο πνευμοταχογράφο υψηλής γραμμικότητας και ειδικό διάφραγμα (balloon shutter), σύμφωνα με τα πρότυπα ATS/ERS. 1. Με δυνατότητα μέτρησης παραμέτρων πνευμονικών όγκων, ήρεμης αναπνοής (tidal breathing), αντιστάσεως/ενδοτικότητας. 2. Με εύκολες μετρήσεις πολλαπλών δοκιμών, χωρίς την ανάγκη αφαίρεσης της μάσκας αναπνοής. 3. Με ελάχιστο νεκρό χώρο πνευμοταχογράφου: <1 ml. 4. Με υπολογιστή τα ελάχιστα χαρακτηριστικά του οποίου να είναι: Pentium IV, 4GB RAM, σκληρό δίσκο 300.0GB, έγχρωμη οθόνη 19 LCD/TFT, έγχρωμο εκτυπωτή, DVD-ROM. O υπολογιστής, όπως και ο πληθυσμογράφος να μετακινούνται με τρόλεϊ. 5. Με δυνατότητα επαναλύσεως, βάσει της απομνημόνευσης των δεδομένων. Με εύκολη αποθήκευση και ανεύρεση των ασθενών με γραφικές παραστάσεις για κάθε παράμετρο. 6. Mε μαγνητικό σύστημα ασφαλείας (κλείδωμα) του θαλάμου. Μεγάλο και εργονομικό χερούλι στο θάλαμο. 7. Με ρυθμιζόμενο και στις 3 διαστάσεις βραχίονα στήριξης του πνευμοταχογράφου και τους διαφράγματος. 8. Μέτρηση παραμέτρων πληθυσμογραφίας: ITGV, Var, Coef, ITGV, PΙmax, PΕmax, Dvocc, ήρεμης αναπνοής: Tpef%, Tex, Vpef%Vex, Vtaug, αντιστάσεως/ενδοτικότητας: Rrs, Crs. 9. Να διαθέτει απαραίτητα το σύστημα για μέτρηση γρήγορης θωρακικής συμπίεσης (Rapid Thoracic Compression ή Squeeze option) για μέτρηση μέγιστης ροής σε tidal FRC και FEV σε διάφορους χρόνους, π.χ. 0,4/0,5/0,7 sec. 10. Να διαθέτει ανιχνευτή πίεσης ροής, περιοχής περίπου 1ΚΡα (διακριτικής ικανότητας 0,5 ml/sec), ακρίβειας ροής το πολύ 3% και περιοχής όγκου 3000 ml (διακριτικής ικανότητας 0,1 ml). 11. Να διαθέτει ειδικό πνευμοταχογράφο περιοχής ροής: 800 ml/sec (διακριτικής ικανότητας 0,5 ml/sec), ακρίβειας ροής το πολύ 3% και περιοχής όγκου 3000 ml (διακριτικής ικανότητας 0,1 ml). 12. Να λειτουργεί στα 220V/50Hz. 5) ΕΝΔΟΚΟΠΙΚΟ ΠΤΡΓΟ VIDEO ΒΡΟΓΦΟΚΟΠΗΗ Α. Χηφιακός video-επεξεργαστής 1. Να είναι ψηφιακός και να συνεργάζεται με έγχρωμο ψηφιακό αισθητήριο ανάγνωσης εικόνας παρέχοντας μεγάλο μέγεθος εικόνας, στερεάς κατάστασης και τελευταίας γενιάς, να παρέχει φυσικά χρώματα και πιστότητα εικόνας για την αποφυγή φαινομένου ουρανίου τόξου. 2. Να διαθέτει σύστημα αυτόματης ίριδας για την αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας. 3. Να διαθέτει σύστημα ενίσχυσης φωτισμού ρυθμιζόμενο σε διαφορετικά επίπεδα για καλύτερη δυνατή φωτεινότητα ακόμη και σε συvθήκες χαμηλού επιπέδου φωτός. 4. Να έχει τη δυνατότητα ρυθμίσεως τoυ κόκκινου και τoυ μπλε χρώματος σε διαφορετικά επίπεδα. Ο μεγαλύτερος αριθμός θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 5. Να διαθέτει σύστημα βελτίωσης της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα για καθαρότερη εικόνα με καλύτερη λεπτομέρεια ακόμη και σε παγωμένη εικόνα. 6. Να διαθέτει ειδικό σύστημα ενίσχυση της εικόνας για την απεικόνιση μεγάλων μορφωμάτων και δομών του βλεννογόνου σε διαφορετικά επίπεδα. 7. Να διαθέτει ειδικό σύστημα, μέσω του οποίου ο γιατρός να μπορεί να παγώσει μία εικόνα για παρατήρηση. 8. Να διαθέτει διακόπτη ισορροπίας λευκού χρώματος για ακρίβεια και πιστότητα χρωμάτων. 9. Να διαθέτει απαραίτητα ενσωματωμένη υποδοχή εισαγωγής κάρτα μνήμης, για την τοποθέτηση αποθηκευτικής κάρτας ώστε να αποθηκεύονται οι εικόνες της εξέτασης. Η λειτουργία αυτή να παρέχεται απαραίτητα από τον video-επεξεργαστή και να περιγραφεί αναλυτικά προς αξιολόγηση. 10. Να διαθέτει δυνατότητα επιλογής εικόνων της εξέτασης μέσω menu και εισαγωγής σχολίων σε αυτές για κάθε ασθενή καθώς και αποθήκευσής τους σε αποθηκευτική κάρτα 11. Να συvδέεται με πληκτρολόγιο για καταχώρηση στoιχείωv. 12. Να διαθέτει εξόδους σύνδεσης για περιφερειακά: RGB, Y/C, BNC. 13. Nα διαθέτει απαραίτητα ψηφιακή έξοδο DV(Firewire, IEEE1394), για ψηφιακή μεταφορά του σήματος σε PC ή στο Δίκτυο του Νοσοκομείου. 14. Να πληροί τους καvόvες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ιατροτεχνολογικό εξoπλισμό (CE Mark - MDD). 15. Να διαθέτει σύστημα μεγέθυνσης-σμίκρυνσης της εικόνας σε διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με τις ανάγκες της εξέτασης (απόσταση μόνιτορ από εξεταστικό κρεβάτι). 16. Να είναι μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους (να αναφέρονται). 5

6 Β. Πηγή ψυχρού φωτισμού 1. Να έχει ισχύ τουλάχιστον 150 Watt. 2. Να έχει απαραίτητα ενσωματωμένη δεύτερη λυχνία αλογόνου επείγουσας λειτουργίας ιδίας ισχύος με την κύρια λυχνία, η oπoία να ενεργοποιείται αυτόματα όταν η κυρίως λυχνία τεθεί εκτός λειτουργίας ώστε vα μηv διακόπτεται η επέμβαση. 3. Να αναφερθεί η ισχύς της εναλλακτικής λυχνίας προς αξιολόγηση. 4. Να φέρει σύστημα διαφράγματος ασφαλείας, ώστε μετά τηv αφαίρεση τoυ εvδoσκoπίoυ vα μηv εξέρχεται φως από τηv πηγή. 5. Να υπάρχει δυνατότητα μεταβολής της φωτεινότητας αυτόματα ή χειροκίνητα σε διαφορετικά επίπεδα. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση 6. Η πηγή να είναι του ίδιου κατασκευαστικού οίκου με τον επεξεργαστή. Γ. Επίπεδη οθόνη απεικόνισης 1. Να διαθέτει επίπεδη οθόνη LCD/TFT τουλάχιστον 19 ιντσών. 2. Να είναι κατάλληλο για Ιατρική χρήση και ειδικά σχεδιασμένο για βιντεοενδοσκοπικές εφαρμογές και εξετάσεις (Medical Grade). 3. Να πληρεί όλα τα χαρακτηριστικά για Ιατρική χρήση και ασφάλεια (CE Mark) καθώς και τα πρότυπα EMC. 4. Να διαθέτει εικόνα υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας με πραγματική αναπαραγωγή χρωμάτων. Να αναφερθεί η ανάλυση προς αξιολόγηση 5. Να διαθέτει στο πρόσθιο τμήμα, κομβία ρυθμίσεων όλων των παραμέτρων 6. Να είναι μικρών διαστάσεων και μικρού βάρους. 7. Να μπορεί να δεχθεί σήματα με ποικιλία εύρους. 8. Να διαθέτει εισόδου σήματος BNC, RGB, Y/C κτλ. Να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση. 9. Να διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης διαφόρων παραμέτρων όπως Brightness, Contrast, Color κτλ. Να αναφερθούν αναλυτικά προς αξιολόγηση. 10. Να υπάρχει δυνατότητα επιτοίχιας στήριξής και τοποθέτησης σε τροχήλατο ή σε αναρτώμενο βραχίονα. 11. Να μπορεί να λειτουργεί σε τάσεις V, 50/60Hz. Δ. Video εκτυπωτής έγχρωμων φωτογραφιών 1. Να είναι κατάλληλος για τη λήψη έγχρωμων εικόνων ενδοσκόπησης, να είναι νέας τεχνολογίας και σύγχρονης κατασκευής. 2. Ο εκτυπωτής να έχει τη δυνατότητα εκτύπωσης φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας 423 dpi. 3. Να υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης, μίας, δύο ή τεσσάρων φωτογραφιών στο ίδιο χαρτί εκτύπωσης. 4. Να μπορεί να εκτυπώνει σε 256 διαφορετικά επίπεδα με ανάλυση εκτύπωσης 2,132 x 1,600 pixels (dots) περίπου 5. Να έχει δυνατότητα αναγνώρισης σημάτων διαμόρφωσης PAL/NTCS ενώ να δύναται η αυτόματη αναγνώριση σημάτων υψηλής ανάλυσης HDTV 1080/ Η διάρκεια εκτύπωσης να είναι περίπου 29 δευτερόλεπτα για χαρτί μεγέθους Α6 με μέγιστη επιφάνεια εκτύπωσης 127,9 x 96,0 mm περίπου. 7. Να διαθέτει εισόδους/εξόδους S-Video, RGB και Composite Video. 8. Να μπορεί να συνδεθεί με ποδοδιακόπτη καθώς επίσης και να λειτουργήσει με τηλεχειριστήριο. 9. Να είναι μικρού βάρους και διαστάσεων. 10. Να πληροί όλες της προδιαγραφές ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε. Ενδοσκοπικό τροχήλατο 1. Να είναι εργovoμικά σχεδιασμένο, τρoχήλατo με 4 αντιστατικούς τροχούς με σύστημα πέδησης για μεγαλύτερη σταθερότητα. 2. Να διαθέτει ειδική θέση για ασφαλή τοποθέτηση τωv ενδοσκοπίων για απoφυγή θραύσεως και καταπόνηση τωv ενδοσκοπίων (κρεμάστρα ενδοσκοπίων) 3. Να διαθέτει ειδική θήκη συρόμενη για τοποθέτηση τoυ πληκτρολογίου. 4. Να διαθέτει θέση για τοποθέτηση τoυ ενδοσκοπικού monitor. 5. Να πληροί τους καvόvες ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Για όλα τα παραπάνω να υπάρχει βάση εγκατεστημένων παρόμοιων συστημάτων στην Ελλάδα (εμπειρία) και εγγυημένη και συνεχή τεχνική υποστήριξη με έμπειρο τεχνικό ηλεκτρονικό, εκπαιδευμένο στα εργοστάσια κατασκευής. 6

7 ΕΚΣΙΜΗΗ ΣΟΤ ΚΟΣΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ ΑΝΨΣΕΡΨ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ Σο ετήσιο κόστος συντήρησης του ανωτέρου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών εκτιμάται στα ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΚΑΙ ΕΚΣΙΜΗΗ ΑΝΑΛΨΙΜΨΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΨΝ ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΨΝ ΤΛΙΚΨΝ - ΕΡΓΑΙΨΝ ΠΟΤ ΘΑ ΕΞΑΥΑΛΙΖΟΤΝ ΣΗΝ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ Για τη λειτουργία του εξοπλισμού δεν απαιτείται κατασκευή ή τροποποίηση χώρου και δεν απαιτείται πρόσληψη προσωπικού. Για τη λειτουργία του συστήματος δεν απαιτούνται ειδικά αναλώσιμα αλλά αναλώσιμα που μπορούν να προμηθευτούν από το ελεύθερο εμπόριο. Ta αναλώσιμα και απαραίτητα υλικά για τη λειτουργία του εξοπλισμού (φιάλες ιατρικών αερίων, επιστόμια, κλπ.) κοστολογούνται στα ετησίως. ΚΑΣΑΓΡΑΥΗ ΟΛΨΝ ΣΨΝ ΙΑΣΡΙΚΨΝ ΠΡΑΞΕΨΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΕΛΕΕΙ ΣΟ ΠΑΡΑΠΑΝΨ ΤΣΗΜΑ ΚΙ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΟΔΨΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΑΠΟΥΕΡΟΤΝ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΝΣΟ ΔΙΑΣΗΜΑΣΟ ΠΕΝΣΕ (5) ΕΣΨΝ Οι ιατρικές πράξεις που μπορούν να επιτελεσθούν με τον πιο πάνω εξοπλισμό καλύπτουν ευρύ φάσμα του λειτουργικού αναπνευστικού ελέγχου στα παιδιά. Ο αριθμός των πράξεων ποικίλει, εξαρτώμενος από πολλούς παράγοντες όπως το είδος της εξέτασης και τις ανάγκες. Η δυναμική της κίνησης της Παιδιατρικής Κλινικής και του Παιδο-Πνευμονολογικού Εξωτερικού Ιατρείου έχει σταθερά ευδιάκριτη αυξητική πορεία που ξεπερνά το 30% ετησίως. Αναμένεται να είναι πάντως μεγάλος (ετήσια κίνηση ΕΙ άνω των 1500 ασθενών). Σα έσοδα από τον πλήρη έλεγχο σε ένα παιδί από τις κοστολογημένες εξετάσεις μπορεί να είναι περισσότερα από 300 /παιδί. Σο Εργαστήριο θα μπορεί να ελέγχει περισσότερα από 5 παιδιά την εβδομάδα. Σα αναμενόμενα έσοδα ετησίως θα είναι Σο καθαρό όφελος για το Νοσοκομείο ετησίως θα είναι: = και στην πενταετία 5 Φ = υνεπώς, από πλευράς αναμενόμενου οικονομικού οφέλους, εντός διαστήματος τεσσάρων ετών προσδοκάται να υπάρξουν έσοδα που θα αποσβέσουν το κόστος προμήθειας. Η Επιτροπή ύνταξης Σεχνικών Προδιαγραφών Ανδρέας Υρετζάγια, Καθηγητή Παιδιατρικής, Γ Παιδιατρική Κλινική Ευστάθιος τέφος, Επιμελητή Β, Γ Παιδιατρική Κλινική Μιχαήλ Κούρτογλου, ΣΕ Ιατρικών Οργάνων 7

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεσιών - Σμήμα Προμηθειών

Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεσιών - Σμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» Φαϊδάρι, 22 Νοεμβρίου 2011 Από: Προς: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΚΑΡΔΑΣΗ ΑΡΓΥΡΩ Τηλέφωνο: 210-4592576 Φαξ: 210-4592597 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 10-09-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. : 11.951 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚO

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 8-4-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΡΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Πλήρες σύστημα Λαπαροσκοπικού Πύργου Χειρουργικής, αποτελούμενο από : 1. Ενδοσκοπική Κάμερα High Definition. 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ Ν. Κηφισιά Αριθ.πρωτ.:20172/26-11-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση: Νουφάρων και Τιμίου Σταυρού

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4)

2 Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ Π.Μ.Δ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΚΤΙΝ.ΛΗΨΕΩΝ ΣΕ CD ΑΝΤΙ ΓΙΑ FILMS (CPV 30233151-4) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Βούλα 27-11-15 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ» Διεύθυνση- Διοικητική Τμήμα -Οικονομικό Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΙ469ΗΖΞ-20Φ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΙ469ΗΖΞ-20Φ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μύρινα 11/6/2013 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθ. Πρωτ. 3859 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- Κ.ΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γραφείο Προμηθειών Υπεύθυνος:

Διαβάστε περισσότερα

1. Δ. Φατζηδάκη, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας, Β Προπαιδευτική

1. Δ. Φατζηδάκη, Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας-Ενδοκρινολογίας, Β Προπαιδευτική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 2 Η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΨ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ «ΑΣΣΙΚΟΝ» ΦΑΪΔΑΡΙ, 1/12/2011 Από: Προς: Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές συστήματος αποτελούμενο από ένα (1) Monitor Κεντρικού Σταθμού και πέντε (5) Monitors ζωτικών λειτουργιών, για να καλύψουν ανάγκες της Κλινικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 1 Εύχρηστο και γρήγορο από την απόκτηση της εικόνας έως την εκτύπωσή της 2 Λήψη εικόνων χαμηλού επιπέδου φωτισμού επισημασμένες με φθορισμό ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ FISH ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ (προϋπολογισμός : 25.000,00 Ευρώ) Σταθμός εργασίας ανάλυσης εικόνων FISH με δυνατότητα αναβάθμισης αποτελούμενο

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Δημόσια ανοικτή διαδικασία συλλογής προσφορών υλικών ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 14118 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Πειραιάς: 21 10-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΜΠΑΡΓΙΑΤΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader)

ΑΘΗΝΑ 21-4-2011. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΣΕΤΩΝ(CR Reader) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Α.Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.. ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΗΣ 1884. ΥΠΗΡΕΣΙΑ : ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΜΗΜΑ : ΒΙΟΪΑΤΡ. ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑ 21-4-2011 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήματος Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) Σάρωσης Πολλαπλών Κασετών 1. Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να είναι σύστημα σάρωσης πολλαπλών κασετών που

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών

Τεχνικές Προδιαγραφές των Ειδών «Διακήρυξη διενέργειας, πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) φωτοτυπικών μηχανημάτων και τεσσάρων (4) FAX, για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Ν.Α. Ημαθίας, ποσού 35.000,00 (Βέροιας-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΥ Γ Σ.Β. (%) ΓΕΝΙΚΑ Αναισθησιολογικό συγκρότημα κατάλληλο για χορήγηση αναισθησίας σε ενήλικες Το συγκρότημα να αποτελείται από: α. Μηχάνημα αναισθησίας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Πρωτ. 06 Θεσσαλονίκη 07-04-2015 Προς Γρ. Προμηθειών Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ Απαντώντας στο υπ. αρ. πρωτ. 1665/14-01-2015 έγγραφό σας, σας επισυνάπτουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για το ΠΠΥΦΥ 2013 όσον αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 10/2010 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ε ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 9 (ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. ΝΑΙ ΟΧΙ ΕΩΣ 16 ΜΑΪΟΥ 2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 08:45 π.μ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07 ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 213 2046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5513/726383 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΩΝ ΟΓΚΟΥ Servo-I & Servo -300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1884. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ Μαρούσι 23-07-06 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προμήθειας Εξοπλισμού Πληροφορικής προς κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών της ΑΔΑΕ 1. Πιστοποιήσεις Συμμορφώσεις Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα κατά ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1 ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 24 / 2007 1. Το 251 ΓΝΑ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές στις 11-9-2007 και με κριτήριο αξιολόγησης τη χαμηλότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ συµπεριλαµβανοµένων των kit συντήρησης, ανταλλακτικών και εργασίας, τριών αναισθησιολογικών µηχανηµάτων PRIMUS του οίκου DRAEGER του

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ

Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές. Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή. 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές. 1.1 Ποσότητα 15 ΝΑΙ Α/Α Περιγραφή / Προδιαγραφές Απαίτηση Απάντηση Παραπομπή 1 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές 1.1 Ποσότητα 15 1.2 Να αναφερθεί ο 1.3 Επεξεργαστής: INTELCOREI3 4 ης γενιάς 3.1GHZ αντίστοιχο ή ανώτερο 1.4 Σκληρός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΨΥΓΕΙΟΥ ΒΙΤΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 1. Να είναι καινούριο αμεταχείριστο, και σε άριστη κατάσταση λειτουργίας, κατακόρυφο, ορθογώνιο, τεχνολογίας NO

Διαβάστε περισσότερα

1. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας

1. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός Γαστρεντερολογικού 1. Πλήρες σύστηµα ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας 1. ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ VIDEO ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ (RADIAL SCANNING) 1. Να διαθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει.

Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει. Ο ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ STARGAS 898 είναι τελευταίας τεχνολογίας, κλάσεως 0, με πολλαπλές επεκτάσεις χάρη στην υψηλή τεχνολογία που διαθέτει. 1) Είναι παλμογράφος ψηφιακός, έγχρωμος, με μνήμη. 2) Είναι ψηφιακό,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 56 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-6-1014 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Ημερομηνία: 09-10-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 580 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1)Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 2)Εκτυπωτής 3)UPS ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49999,50 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. Κ.Α. : 70.01.7134.001 ΕΤΟΣ : 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΙ (06) ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΡΑΝΤΑΡ 1.1 Σκοπός ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ RADAR ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ Το Α.Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. πρόκειται να προβεί στην προμήθεια έξι (06) συσκευών radar ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΠΛΥΣΗΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Να είναι κατάλληλο για πλύση, απολύμανση και στέγνωμα ιατρικού εξοπλισμού (της μικροχειρουργικής, αναισθησιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ 1. To υπό προμήθεια συγκρότημα θα πρέπει να είναι πλήρες, καινούργιο, αμεταχείριστο, άριστης αντοχής, κατάλληλο για νοσοκομειακή χρήση, σύγχρονης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Καμερών για το ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Μάιος 2015 Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Νίκαια: 19/3/2014 «ΑΓΙΟΣ«ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΑΚΕΤΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ» Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ

Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Στατικοί Πνευμονικοί Όγκοι Ν Γ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ Α ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΣΩΤΗΡΙΑ» «Πνευμονικός Όγκος» είναι ο όγκος αέρα που περιέχεταισεκάποιοδιακριτόδιαμέρισμαήχώρο των πνευμόνων.

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ.

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ. ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ α/α Εργαστήριο Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη 65/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ.

Διακήρυξη 65/2014. 2. Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του 401 ΓΣΝΑ. Διακήρυξη 65/2014 1. Το 401 ΓΣΝΑ/Γραφείο Προμηθειών ανακοινώνει, σε εκτέλεση της Φ.814/191/179407/Σ.661/30 Μαϊ 2014/ΑΣΔΥΣ/ΔΥΓ/2 ο, τη διενέργεια προμήθειας υλικών (Εξοπλισμοί χορήγησης φαρμάκων με ορρό,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν. ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Η επιτροπή αφού προέβη στην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 24 9 2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Οι κατωτέρω Τεχνικές Προδιαγραφές,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΣ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΠΑΘ/ΛΣ Προϋπολογισμός : 2.500.000 απαλλάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜ. 3757 Η Eταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σχόλια Τεχνικών Προδιαγραφών προς διαβούλευση ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (FULL HIGH DEFINITION) ΤΥΠΟΥ Β

Θέμα: Σχόλια Τεχνικών Προδιαγραφών προς διαβούλευση ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (FULL HIGH DEFINITION) ΤΥΠΟΥ Β Προς Γ. Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/308 Αθήνα, 21 Μαΐου 2015 Θέμα: Σχόλια Τεχνικών Προδιαγραφών προς διαβούλευση ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ (FULL HIGH DEFINITION) ΤΥΠΟΥ Β Αξιότιμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Το Medicon Pro είναι ένα σύγχρονο εύχρηστο πρόγραμμα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τη δημιουργία Ιατρικού Φακέλου. Παρέχει τη δυνατότητα αρχειοθέτησης ασθενών,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002862788 2015-06-22

15PROC002862788 2015-06-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 36/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 03-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Μέρος Β Δρ. Ανδρέας Φλουρής Ερευνητής Περιβαλλοντικής Φυσιολογίας Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΕΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ 2 ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΘΕΡΜΙΑΣ 1. Η µονάδα είναι σύγχρονης τεχνολογίας και να πληροί τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας. 2. Η διαθερµία να είναι κατάλληλη για ενδοσκοπικές, διουρηθρικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 4/5/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED)

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΙΚΟΝΩΝ (PACS) ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (WEB BASED) Σύστημα Αρχειοθέτησης & Επεξεργασίας Εικόνων (PACS) για την κάλυψη των αναγκών του Ακτινολογικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Βουλγαρίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜΟΣ Π 17/ 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ DICOM ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΕ ΧΑΡΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών Πληρ. : Χαρμανδάρη Γ. Τηλ : 2321351297 Φαξ: 2321351766 Σέρρες 31-10-14

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΑΞΙΔΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Αμαξίδιο μεταφοράς ασθενών, ιδανικό για νοσοκομειακή χρήση, υψηλής ποιότητας κατασκευής, ασφαλές για την μετακίνηση του ασθενή στους χώρους του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΝΤΕΟΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΙΟΥ HIGH DEFINITION ΓΙΑ ΤΟ Α & Β ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Σύγχρονης κατασκευής βιντεο-κολονοσκόπιο που θα ενσωματώνει νέα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υψηλής ανάλυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ. ΝΑΙ Να περιγραφεί αναλυτικά. ΝΑΙ. Να κατατεθεί πιστοποιητικό αξιοπιστίας για την μέτρηση της πίεσης ΝΑΙ. Να αναφερθεί

ΝΑΙ. ΝΑΙ Να περιγραφεί αναλυτικά. ΝΑΙ. Να κατατεθεί πιστοποιητικό αξιοπιστίας για την μέτρηση της πίεσης ΝΑΙ. Να αναφερθεί ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΩΝ ΟΞΥΜΕΤΡΩΝ (προϋπολογισμός 10.000 Ευρώ ΓΙΑ 4 ΤΕΜ.) ΓΕΝΙΚΑ Τροχήλατο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο οξύμετρο για τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών ΤΕΧΝΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002785431 2015-05-19

15PROC002785431 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 25/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 28-04-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Συστήματος αναλυτή για τον Μοριακό έλεγχο Γονιδίων για την στοχευμένη θεραπεία ογκολογικών ασθενών. ΓΕΝΙΚΑ Αγορά για το Παθολογοανατομικό Τμήμα αντιδραστηρίων για την ανίχνευση μεταλλάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΝΗΨΗΣ ΝΕΟΓΝΩΝ ΓΙΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 1. Η τραπεζα ανάνηψης να είναι τεχνολογίας τελευταίων ετών και να πληροί τους διεθνείς και Ευρωπαϊκούς κανονισμούς ασφαλούς λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΩΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ Όροι και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια μιας (1) διπλωτικής μηχανής εντύπων για την παραγωγή διπλωμένων τυπογραφικών τευχών σε 4σέλιδα, 8σέλιδα,

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ. 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 1. Αριθμός προσφερόμενων προσωπικών υπολογιστών 1.1 Τα αποτελούμενα τμήματα μητρικής κάρτας, πληκτρολογίου, συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8.

Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού για το έτος 2013. Προϋπολογισμού: 8. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια εξοπλισμού μηχανοργάνωσης για τις ανάγκες του Δήμου Φαιστού

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181

ΑΔΑ: 4ΙΦΧΚ-Λ. Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2010 Αρ.πρ.:ΔΙΟΙΚ/Φ.371.ΑΠ.13/1/26181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Συσκευών Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) 246,00 Οίκοθεν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΤΜΉΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ, ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΠΕ Ταχ. Δ/νση: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX : e-mail : Γεράνι Χανίων 73014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. ΕΙΔΟΣ Φορητή Μικροφωνική Εγκατάσταση για τις ανάγκες κάλυψης τελετών Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/ΑΛΣ ΕΛ-ΑΚΤ. 2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο υπό προμήθεια μικροφωνικός εξοπλισμός συνίσταται

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών

Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ορθή επανάληψη Προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η μελέτη αφορά στην προμήθεια υπολογιστών, περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλεφ : 213-20 88 715 Fax: 213-20 88 530 Πληροφορίες : Δ.Παρασκευοπούλου ΑΘΗΝΑ 23/5/14 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9295 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Σύστημα καρδιοαναπνευστικής κόπωσης-εργοσπιρομετρίας σύγχρονης τεχνολογίας, συνοδευόμενο από δυο μόνιτορ για την απεικόνιση της εξέτασης κόπωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Θεόδωρος Παπαϊωάννου Επίκουρος Καθηγητής Α Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο ΓΝΑ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών Ιατροτεχνολογικά προϊόντα Ορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (προϋπολογισμός : 24.000,00 Ευρώ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (προϋπολογισμός : 24.000,00 Ευρώ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΣΩΡΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΘΕΣΕΩΝ (προϋπολογισμός : 24.000,00 Ευρώ) ΣΒ 1 ΓΕΝΙΚΑ Καταψύκτης ανθρώπινων σωρών για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου. Το σύστημα να

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού»

Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Απαντήσεις Διευκρινίσεων για το έργο «Τηλεματικές υπηρεσίες επέκτασης διαχείρισης Αστικού ΚΤΕΛ Χανίων Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού» Α/Α ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ-ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1. Μέρος Γ., Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΜ 1 ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1

ΤΕΜ 1 ΩΣ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 ΤΕΜ 1 Ανήκει στο Φ.646.1/34/13/Σ.4819 //26-08-13//ΝΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Νο 34 /13 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1 ΟΜΟΙΩΜΑ (ΠΛΑΚΕΣ ) PLEXIGLASS 2 ΠΛΑΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 3-721 00 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΗΛ: 28410 91110 - FAX: 28410 91120 - E-mail: info@anlas.gr - Web Site: www.anlas.gr Αγιος Νικόλαος, 23-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΑΘΗΝΑ 23 9 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ (ANALOG ADDRESSABLE) ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ Η παρούσα Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116

26-01-2012 13.180,00 320,00 ΤΗΛ. 2410-685232 FAX 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 16-01-2012 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Α.Ε. 955 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) 1) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ (10 ΤΕΜΑΧΙΑ) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 3. Τεχνικές Προδιαγραφές Ελληνικό-Αργυρούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.: 284507/23-6-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για το έργο Integrated Territorial Synergies for Children Health

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Θ Ε Σ Σ Α Λ Ι Α Σ ΚΕΚ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 12131258 ηµοτικό ιαµέρισµα Ν. Περιβολίου ήµος Κιλελέρ Τ.Κ. 41500 Τηλ: 2413506262 2410618000

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 111/2015 ΠΙΣΤΩΣΗ: 20.000,00 πλέον ΦΠΑ (ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 23.200,00 ) ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

και promitheies@noskypar.gr

και promitheies@noskypar.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και υτικής Ελλάδας Γενικό Νοσοκοµείο Μεσσηνίας Νοσηλευτική Μονάδα Κυπαρισσίας ιεύθυνση: ιοικητικού Υποδιεύθυνση: Οικονοµικού Τµήµα: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Το υπό προµήθεια είδος να είναι καινούργιο, αµεταχείριστο, άριστης ποιότητας και κατασκευής και να διαθέτει όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας σύµφωνα µε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Σπιρομετρία στην προσχολική ηλικία

Σπιρομετρία στην προσχολική ηλικία Σπιρομετρία στην προσχολική ηλικία Μ. Ανθρακόπουλος Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών Σημαντικές ιδιαιτερότητες της προσχολικής ηλικίας (2-6 έτη) Ωριμότητα νηπίου ( προσοχή, εύκολη κόπωση) Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 1/9/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Η προμήθεια αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ AGFA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοϊατρική τεχνολογία

Βιοϊατρική τεχνολογία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Βιοϊατρική τεχνολογία Ενότητα: Συσκευές Τηλεμετρίας Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr ΕΕΔΙΠ Μπέλλου Σοφία e-mail: sbellou@uowm.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, στέρεας και ανθεκτικής κατασκευής, λειτουργικός, κατάλληλος για έντονη νοσοκοµειακή χρήση και να διαθέτει χαρακτηριστικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά

Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Ο ΗΥ με μια γρήγορη ματιά Εξωτερικά ένας Η/Υ φαίνεται να αποτελείται από τρία βασικά μέρη. Την οθόνη, το πληκτρολόγιο και την κεντρική μονάδα, ένα κλειστό «κουτί», μέσα στο οποίο βρίσκονται όλα τα βασικά

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων

Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι. Κατάλογος Προϊόντων Λύσεις για την Υγεία στο Σπίτι Κατάλογος Προϊόντων Πίνακας Περιεχομένων Πιεσόμετρα 4-5 Νεφελοποιητές 6-7 Θερμόμετρα 8 Καθημερινότητα 9 Βρεφική Φροντίδα 10 Πιεσόμετρα CHECKY Πιεσόμετρο- ΑΥΤΟΜΑΤΟ Το Πιεσόμετρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Αρ. Διακήρυξης : 11 / 2013. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερομηνία : 2/9/2014

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ- ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΛΗΜΝΟΥ Αρ. Διακήρυξης : 11 / 2013. ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ημερομηνία : 2/9/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ISO 22000:2005 No: 0709103

ISO 22000:2005 No: 0709103 ΠΡΟΣ ΚΑΠΕΤΑΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΑΙΑΝΙΑ, 13/2/13 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΑΣΚΟΥ SYMPATHY Κα Καπετανέα, Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σας παραθέτω προσφορά για γεμιστικό ασκών κατάλληλο για τη συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

Πιθανή δαπάνη 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%.

Πιθανή δαπάνη 20.000,00 συμπεριλαμβανομένου του φπα 23%. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ. ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Εκδοση 2.2 (Οξύτητα, Υπεροξείδια, Κ 232, Κ 270, ΔΚ) Αριστομένους 32, 12135 Περιστέρι Τηλ. : 2105785970, φαξ : 2105785973 E-mail: scientific@analytika.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ / Med.in (Medical Intervention) Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Αρ. Πρωτοδικείου: 5390/2004 Μιχαλακοπούλου 99, Τ.Κ. 11527, Αθήνα Τηλέφωνο: 2107778770 Fax 2107778770 Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 1. Επιδάπεδο φωτοαντιγραφικό μηχάνημα ψηφιακής τεχνολογίας (μία σάρωση, πολλές εκτυπώσεις), μεγάλης αξιοπιστίας για αδιάλειπτη χρήση, καινούργιο, αμεταχείριστο

Διαβάστε περισσότερα

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία.

ξεχωριστό από τους υπόλοιπους κοινόχρηστους χώρους και τη Γραμματεία. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ECDL Οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιεί μία επιχείρηση ώστε να πιστοποιηθεί ως Εξεταστικό Κέντρο ECDL χωρίζονται σε: Α. Χώροι / Απαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Νέα Φιλαδέλφεια : 16 /6/2015 Αριθμ. Πρωτ/λου: 12230 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας "ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΩΝ- " με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα