ðåñéå üìåíá ΕΣΕΙΣ ΚÁΙ ΕΜΕΙΣ 3 Ç ÕÃÅÉÁ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ 4 ÂÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁËÌÁÔÁ 7 XOËÇÓÔÅÑÏËÇ ÊÁÉ ÄÉÁÔÑÏÖÇ 10 ÍÅÁ ÌÅÈÏÄÏÓ ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÔÏÕ ÐÑÏÓÔÁÔÇ 12

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ðåñéå üìåíá ΕΣΕΙΣ ΚÁΙ ΕΜΕΙΣ 3 Ç ÕÃÅÉÁ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ 4 ÂÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁËÌÁÔÁ 7 XOËÇÓÔÅÑÏËÇ ÊÁÉ ÄÉÁÔÑÏÖÇ 10 ÍÅÁ ÌÅÈÏÄÏÓ ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÔÏÕ ÐÑÏÓÔÁÔÇ 12"

Transcript

1 ΓΙΑΤΡΕΥΩ Τεύχος 9/Ioýëéïò - ÓåðôÝìâñéïò 2008 ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ηµήτρης Κατσίµης ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÓ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ o Áêáäçìáéêüò ÄçìÞôñçò Íáíüðïõëïò ÊáèçãçôÞò ÈåùñçôéêÞò ÖõóéêÞò Ðáíåð. Ôexas A&M - Ðñüåäñïò ôïõ Åèíéêïý Óõìâïõëßïõ ñåõíáò êáé Ôå íïëïãßáò ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: Ηλίας Αλεξάκης - Βάιος Σύρρος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ: Χρήστος Γκίκας ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ: INFO HEALTH ltd. ÊÁËËÉÔÅ ÍÉÊÇ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ÐáíôåëÞò ÌðïõóéíÜêïãëïõ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΠΡΟΕ ΡΟΣ: Γ. Ανδρουλάκης, Καθηγητής Χειρουργικής Παν/µιου Αθηνών ιευθυντής Χειρουργικού Τοµέα του «Μ». ΜΕΛΗ: Σ. AðÝñãçò, ÁíáðëçñùôÞò ιευθυντής åéñïýñãïò Σ. Βασιλάκης, Καθηγητής Χειρουργικής Παν/µιου Κρήτης. ιευθυντής Χειρουργικής Κλινικής. Γ. Γεωργιάδης, ιευθυντής Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Στ. Γιακουµάκης, ιευθυντής Ουρολογικής Κλινικής. Α. Γραµµατόπουλος, ιευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής. Kþóôáò ÄåëÞò, ιευθυντής Γαστρεντερολογικής Κλινικής. Ευθ. Καπάνταης, ιευθυντής Τµήµατος ιαβήτη Παχυσαρκίας και Μεταβολισµού. Μιχ. Κυριακίδης, Αν.Καθηγητής Καρδιολογίας Παν/µιου Αθηνών, ιευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής. ÅììáíïõÞë Ëáæáñßäçò, ιευθυντής Áêôéíïöõóéêüò. Γ. Μάκος, ιευθυντής Καρδιοχειρουργικής Κλινικής. Ειρ. Μανουσάκη, ιευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.. Μπαφáëïýκος, ιευθυντής Ογκολογικής Κλινικής. Ιωσήφ Μπουτσικάκης, ιευθυντής Παθολογικής Κλινικής. Γ. Οικονοµόπουλος, ιευθυντής Καρδιοχειρουργός. ÅéñÞíç Oéêïíüìïõ - ÓôáìáôÜêç, ιευθύντρια Παθολογικής Κλινικής.. Πανταζόπουλος, Χειρουργός Ουρολόγος Αν. Καθηγητής Παν/µιου Αθηνών. Χαρ. Παυλόπουλος, Υπεύθυνος Τήµατος Υπερηχογραφίας. Êáëëéüðç ÐåôñÜêç, ιευθύντρια Παθοëïãïáíáôïìéêïý Åñãáóôçñßïõ,. Ρολόãης, ιευθυντής ôçò Íåõñï åéñ/êþò KëéíéêÞò êáé Ðñüåäñïò EðéóôçìïíéêÞò EðéôñïðÞò ôïõ Íïóïêïìåßïõ Ìetropolitan. AíáðëçñùôÞò ÊáèçãçôÞò. Γ. Σάπκας, Χειρουργός Ορθοπεδικός Αν. Καθηγητής Παν/µιου Αθηνών. Γρ.Τσιώτος, ιευθυντής Χειρουργικής Κλινικής. Ε. Χάλαρη, ιευθύντρια Αναισθησιολογικού Τµήµατος. Γραµµατική Χατζηδηµητρίου, ÄéäÜêôùñ, Éáôñüò Áéìáôïëüãïò, ιευθύντρια Αιµοδοσίας. Κ. Χατζησταύρου, Αν. Καθηγητής Πνευµονολογίας Παν/µιου Αθηνών, ιευθυντής Πνευµονολογικής Κλινικής. ðåñéå üìåíá ΕΣΕΙΣ ΚÁΙ ΕΜΕΙΣ 3 Ç ÕÃÅÉÁ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ 4 ÂÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁËÌÁÔÁ 7 XOËÇÓÔÅÑÏËÇ ÊÁÉ ÄÉÁÔÑÏÖÇ 10 ÍÅÁ ÌÅÈÏÄÏÓ ÈÅÑÁÐÅÉÁÓ ÔÏÕ ÐÑÏÓÔÁÔÇ 12 ÁÐÏØÇ: Ï ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÊÁÉ ÔÏ ÑÅÏÓ 15 ÑÏÍÉÁ ÁÐÏÖÑÁÊÔÉÊÇ ÐÍÅÕÌÏÍÏÐÁÈÅÉÁ 16 ÓÁÊ ÁÑÙÄÇÓ ÄÉÁÂÇÔÇÓ: Ç ÄÉÁ ÑÏÍÉÊÇ ÍÏÓÏÓ 20 ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÊÁÕÓÙÍÁ 22 Ç ÍÏÓÏÓ ÐÏÕ...ÅÑÐÅÉ 26 ÊÁÊÙÓÅÉÓ ÓÔÏ ÐÏÄÏÓÖÁÉÑÏ 28 Ç ÁÌÕÍÁ ÔÏÕ ÏÑÃÁÍÉÓÌÏÕ 32 OTAN ÐÑÇÆÅÔÁÉ ÔÏ ÐÑÏÓÙÐÏ 34 Ï ÊÁÑÊÉÍÏÓ ÔÏÕ ÐÁ ÅÏÓ ÅÍÔÅÑÏÕ 38 ÔÉ ËÅÔÅ ÃÉÁÔÑÅ; 40 ÅÍ ÏÉÊÙ 44 EYPHMATA 46 ÔÏ ÉÏÕÌÏÑ ÙÖÅËÅÉ ÓÏÂÁÑÁ ÔÇÍ ÕÃÅÉÁ 48 Το περιοδικό εκδίδεται, áíü ôñßìçíï, από την Επιστηµονική Εταιρεία του Νοσοκοµείου Metropolitan, της οποίας το.σ. έχει ως εξής: Áντιπρόεδρος Áéêáôåñßíç Máóôñïíéêüëá - ÁãáèÜêïõ, ãεν. ãραµµατέας Ãåþñãéïò ÂñåôôÜêïò, ôαµίας Ëßëéáí ÐåôñÜêç και ìέλη Ãñçãüñçò Ôóéþôïò, ííá ÔóïõñåêÜ êáé Áëßíá Ëýñá. 28 ΓΡΑΦΕΙΑ: Εθνάρχου Μακαρίου 9 και Ελευθερίου Βενιζέλου, , Ν. Φάληρο, τηλ , fax To περιοδικό ΓΙΑΤΡΕΥΩ διατίθεται δωρεάν TEYXOS 9 Final.indd 1 26/6/2008 9:01:32 ìì

2 Οι γιατροί που συνεργάζονται για την έκδοση του περιοδικού ΓΙΑΤΡΕΥΩ ΑΝ ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑÍ. ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ÔÏÕ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚÏÕ ÔÏÌÅÁ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, EÐÉÊÏÕÑÏÓ ÊÁÈÇÃÇÔÇÓ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LEICESTER ΑΓΓΛΙΑΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ÓÕÍÅÑÃÁÔÇÓ ÈÙÑÁÊÏ ÅÉÑ/ÊÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ ÁÐÅÑÃÇÓ ÓÔÁÌÁÔÇÓ ÁÍÁÐËÇÑÙÔÇÓ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ΑΦΡΟΥ ΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΑΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, /ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΒΑΛΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, /ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ - /ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- /ΝΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÂÑÏÕÂÁÓ ÉÙÁÍÍÇÓ, /ΝΤΗΣ ÁÊÔÉÍÏÈÅÑÁÐÅÕÔÉÊÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΜΕΘ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝ. ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - /ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΩΜΟΥ ΚΑΙ ΑΓΚΩΝΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, /ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÃÊÉÆÏÐÏÕËÏÕ ÅÕÁÃÃÅËÉÁ, ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÏÓ ÓÔÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÌÅËÅÔÇÓ ÔÇÓ ÁÍÁÐÍÏÇÓ ÊÁÔÁ ÔÏÍ ÕÐÍÏ ΓΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΕΝ ΟΚΡΙΝΩΝ Α ΕΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, /ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- /ΝΤΗΣ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, /ΝΤΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÄÇÌÏÂÅËÇÓ ÐÅÔÑÏÓ, /ΝΤΗΣ ÐËÁÓÔÉÊÇÓ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ /ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΟΥΖΙΝΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, /ΝΤΗΣ ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΖΑÃÊËÇÓ ÄÇÌÇÔÑÉÏÓ, /ΝΤΗΣ ÊÅÍÔÑÏÕ ÊÅÖÁËÁËÃÉÁÓ ΖΑΜΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΣΑΣ ΗΠΑ - /ΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÊÁËËÉÅÑÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË, ÊÁÑÄÉÏËÏÃÏÓ - ÁÍÁÐË. ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ΚΑΝΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, /ΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, /ΝΤΗΣ ΤΜΗΜ. ΙΑΒΗΤΗ - ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, /ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΚΙΤΣIΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, /ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- /ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, /ΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, /ΝΤΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ) ΚΥΡΙΑΚΙ ΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ /ΝΤΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- /ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ËÁÆÁÑÉÄÇÓ ÅÌÌÁÍÏÕÇË, /ΝΤΗΣ ÁÊÔÉÍÏÖÕÓÉÊÏÓ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΛΟΥΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, /ΝΤΗΣ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, CLINICAL ASSISTANT PROFESOR U.M.D.N.J - MEDICAL SCHOOL ΗΠΑ - /ΝΤΗΣ ΚΑΡ ΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΝΩΛΑΚΟΣ ΤΑΚΗΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- /ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΠΑΙÄÏ ÅÉÑÏÕÑÃÏÓ ΜΑΡΙΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, /ΝΤΗΣ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΑΣΤΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΤΕΩΣ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ - /ΝΤΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΛΙΣΣΗΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, /ΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΕΤΣΙΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, /ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΠΑΦΑΛΟΥΚΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ, /ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÌÕËÙÍÁÓ ÁÍÁÓÔÁÓÉÏÓ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- ÁÍ. /ΝΤΗΣ ÃÍÁÈÏÐÑÏÓÙÐÉÊÇÓ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ MURRAY SAMUEL, /ΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, /ΝΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΠΑ ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, /ΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΙΨΙΑΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ - /ΝΤΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟ ΡΟΜΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΙΧΑΗΛ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΥΛΙ ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΕΤΡΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, /ΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, /ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ ΙΟΝΥΣΙΟΣ, /ΝΤΗΣ ΩΡΛ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÑÁÓÉÄÁÊÇÓ ÁÍÔÙÍÇÓ, ÁÍ. ÊÁÈÇÃÇÔÇÓ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÁÓ- /ΝΤΗΣ ÐÍÅÕÌÏÍÏËÏÃÉÊÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ ΡΙΖΟΥ ΗΜΗΤΡΑ, /ΝΤΡΙΑ ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΟΛΟΓΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, /ΝΤΗΣ ÔÇÓ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡ/ΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÊÁÉ ΠΡΟΕ ΡΟΣ THÓ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ÔÏÕ ΝÏÓÏÊÏÌÅÉÏÕ MÅÔROPOLITAN. ΑΝÁÐËÇÑÙÔÇÓ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΡΟΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΑΠΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΟΡΘΟΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÓÊÁÑËÏÓ ÄÇÌÏÓÈÅÍÇÓ, /ΝΤΗΣ ÏÃÊÏËÏÃÏÓ ΣΚΙΑ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, /ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΟΥΡΑΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, /ΝΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, /ΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- /ΝΤΗΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΖΕΡΜΠΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, /ΝΤΗΣ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ & ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΠΟΛΩΝΙΑ ΙΑΤΑΛΙΑΣ - /ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÔÑÉ ÁÓ ÌÉËÔÉÁÄÇÓ, ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜ. ΒΡΑΧΥΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΣΙΩΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΙΖΟΥΡΙ ΗΠΑ - /ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, /ΝΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΤΣΟÕÍÁÊÇÓ ÓÔÁÌÁÔÇÓ, ÅÐÉÌÅËÇÔÇÓ ÐÁÉÄÉÁÔÑÉÊÇÓ ÊËÉÍÉÊÇÓ ΤΣΟΥΡΕΚΑ ΑΝΝΑ, /ΝΤΡΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÔÕÑÏÃÉÁÍÍÇÓ ÃÅÙÑÃÉÏÓ, /ΝΤΗΣ ÐÁÈÏËÏÃÉÊÇÓ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΦΑΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ι ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ- /ΝΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ÁËÁÑÇ ÅËÅÍÇ, /ΝΤΡΙΑ ÁÍÁÉÓÈÇÓÉÏËÏÃÉÊÏÕ ÔÌÇÌÁÔÏÓ ΧΑΤΖΗ ΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, ÄÉÄÁÊÔÙÑ, ÉÁÔÑÏÓ ÁÉÌÁÔÏËÏÃÏÓ, /ΝΤΡΙΑ ΑΙΜΟ ΟΣΙΑΣ ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, /ΝΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΘΕΟ ΩΡΟΣ, /ΝΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - /ΝΤΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, /ΝΤΗΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ, /ΝΤΗΣ ΕΝ ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ TEYXOS 9 Final.indd 2 26/6/2008 9:01:36 ìì

3 Áðï áéñåôéóìüò [åóåßò êáé åìåßò] ¹ ταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, ένας σπουδαίος γιατρός γιατρός των παιδιών ο Βάσος Χαραλαµπίδης, που έφυγε, ôïí ðåñáóìýíï ìþíá, από κοντά µας. Αυτό το «ήταν» είναι που δεν αντέχουµε και δεν κατανοούµε όταν ένας αγαπηµένος άνθρωπος πόσοι τέτοιοι υπάρχουν;- χάνεται, ενώ θα θέλαµε να τον βλέπουµε, να του µιλάµε, να τον ακούµε, να τον χαιρετάµε, να µας χαµογελάει για πάντα. Θυµάµαι ðïíüåé ðïëý να χρησιµοποιώ, ήδη, αυτό το ρήµα µε πόση προθυµία και ενθουσιασµό, ως πρόεδρος και θεµελιωτής της Επιστηµονικής Εταιρείας του Metropolitan, στήριζε, ολόψυχα, την έκδοση αυτού του περιοδικού, που πραγµατικά το αγαπούσε και στο οποίο κατέθετε, συχνά, την αξιοπρόσεκτη άποψη και επιστηµονική του γνώση. Γιατί ο Βάσος Χαραλαµπίδης είχε την ευαισθησία, ôçí åõãýíåéá και το ήθος ενός ανθρώπου του πολιτισµού, της τέχνης, της φιλοσοφηµένης επικοινωνίας µε τον άνθρωπο. Και τώρα, που είναι πλέον µνήµη όσο κι αν αυτό είναι δύσκολο, έως αδύνατο, να το αποδεχτούµε η απουσία του, η απουσία ενός ανθρώπου, που µε τον πολυσήµαντο λόγο και το γενναιόδωρο χαµόγελο του έδινε έκφραση στην καλοσύνη και την ευγένεια του κόσµου, παίρνει στη συνείδηση µας τη διάσταση της απέραντçò, ïäõíçñþò αίσθησης. Η αξία της ζωής µας µετριέται µε τους νεκρούς που θυµόµαστε. Σκέφτοµαι, τώρα που χάθηκε από τα µάτια µας το χαµόγελο του Βάσου Χαραλαµπίδη, πόση αλήθεια έχουν αυτά τα λόγια. Ä.Ê. [3] TEYXOS 9 Final.indd 3 26/6/2008 9:01:38 ìì

4 Ç ÕÃÅÉÁ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ Å é ä Þ ó å é ò ê á é ð ë ç ñ ï ö ï ñ ß å ò á ð ü ô ï Ä é á ä ß ê ô õ ï Ðñþôïé óôï êüðíéóìá ïé ëëçíåò Τον κώδωνα του κινδύνου εκπέµπουν οι επιστήµονες για τη µείωση του καπνίσµατος, ενώ στην Ελλάδα η παγκόσµια «επιδηµία» που λέγεται κάπνισµα και αφήνει πίσω της κάθε χρόνο εκατοντάδες εκατοµµύρια νεκρούς σε όλο τον κόσµο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σε παγκόσµιο επίπεδο -σύµφωνα πάντα µε εκτιµήσεις του Π.ΟΥ.- κατά τη διάρκεια της πενταετίας το κάπνισµα έχει σκοτώσει πάνω από ανθρώπους, ενώ σήµερα εκτιµάται ότι το ένα τρίτο του παγκόσµιου ενήλικου πληθυσµού, δηλ. 1,1 δισεκατοµµύρια άνθρωποι, είναι καπνιστές. Φυσικά, στη λίστα των θυµάτων θα πρέπει να προστεθούν σε ετήσια βάση εκατοντάδες από τις χιλιάδες των ανθρώπων που ποτέ δεν κάπνισαν αλλά πεθαίνουν από ασθένειες που σχετίζονται µε το παθητικό κάπνισµα. Τα παραπάνω στοιχεία παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για τη ιοίκηση τα Οικονοµικά και τις Πολιτικές Υγείας, το οποίο διοργανώθηκε στην Αθή να (12-15 εκεµβρίου) από τον Τοµέα Οικονοµικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας. Όσον αφορά στην χώρα µας, οι Έλληνες καταναλώνουν περισσότερα τσιγάρα κατά κεφαλή από οποιοδήποτε άλλο κράτος, σύµφωνα µε τον Π.Ο.Υ. Μάλιστα, πρόσφατα στοιχεία από το ERC, µία οµάδα έρευνας της αγοράς, δείχνουν πως οι Έλληνες καπνίζουν κατά µέσον όρο τσιγάρα κατά κεφαλή, περισσότερο από τη FYROM, τη Ρωσία, τη Τσεχία και την Ισπανία. Ðåñéóóüôåñá åãêåöáëéêü óôéò ãõíáßêåò Σε ποσοστό 45% πεθαίνουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άντρες από εγκεφαλικά επεισόδια στον Καναδά κάθε χρόνο, σύµφωνα µε στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η Εταιρεία Καρδιολογίας. Σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα στοιχεία, σε όλες τις ηλικίες η πρόγνωση για την ανδρική θνησιµότητα από εµβολή είναι υψηλότερη, αλλά τα τελευταία χρόνια η γυναικεία θνησιµότητα είναι τελικά µεγαλύτερη από την ανδρική όσον αφορά στα καρδιακά νοσήµατα. Όπως εξηγούν οι επιστήµονες, µέρος του προβλήµατος οφείλεται στο ότι από τη στιγµή που οι γυναίκες είναι µακροβιότερες και στις µεγάλες ηλικίες, ο κίνδυνος θανάτου από καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό είναι υψηλότερος. Πάντως, και για τα δύο φύλα οι αιτίες για καρδιακά νοσήµατα είναι η υψηλή πίεση, ο διαβήτης, το κάπνισµα, η σωµατική αδράνεια, καθώς και η υψηλή χοληστερίνη. Νέες έρευνες αποδεικνύουν πως για τη γυναίκα συνιστούν κινδύνους επίσης οι ηµικρανίες, ενώ η λήψη οιστρογόνων και προγεστερόνης για λιγότερο από δύο χρόνια αποτελούν µεγάλη προδιάθεση στη γυναίκα για εµβολή. Επίσης, η λήψη αντισυλληπτικών χαπιών σε συνδυασµό µε υψηλή πίεση, ηµικρανίες ή αιµατολογικές ανωµαλίες είναι επικίνδυνη για καρδιακή προσβολή η εγκεφαλικό. TEYXOS 9 Final.indd 4 26/6/2008 9:01:43 ìì

5 ãêáéñç äéüãíùóç êáñêßíïõ ôùí ùïèçêþí ô õ ï Πιο έγκαιρα µπορεί να διαγνωστεί ο καρκίνος των ωοθηκών όταν η εξέταση γίνεται µε τη χρήση διακολπικού υπερηχογραφήµατος, σύµφωνα µε νέα έρευνα. Σηµειώνεται ότι η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου των ωοθηκών είναι δύσκολη και συχνά η ασθένεια δε διαγιγνώσκεται παρά σε προχωρηµένο στάδιο. Σε σύγκριση µε άλλους γυναικολογικούς καρκίνους, η πρόγνωση του καρκίνου των ωοθηκών είναι αρνητική. Ο Dr. John van Nagell, του Πανεπιστηµίου του Κεντάκυ, στο Λέξιγκτον και οι συνεργάτες του εξέτασαν την αξία της ετήσιας εξέτασης διακολπικού υπερηχογραφήµατος για καρκίνο των ωοθηκών σε γυναίκες κατά το διάστηµα 1987 και Οι γυναίκες ήταν τουλάχιστον 50 ετών και δεν παρουσίαζαν συµπτώµατα καρκίνου ή τουλάχιστον 25 ετών µε οικογενειακό ιστορικό καρκίνου των ωοθηκών. Συνολικά, 364 γυναίκες, ποσοστό 1,4%, εµφάνισαν όγκο στην εξέταση, όπως σηµειώνουν οι ερευνητές στο περιοδικό «Cancer». Έπειτα από πέντε χρόνια οι ειδικοί παρακολούθησαν τις γυναίκες, από τις οποίες 38 ήταν ζωντανές και µε καλή υγεία, 4 είχαν πεθάνει από τον καρκίνο και 2 από άλλες αιτίες. Οι κακοήθεις όγκοι έφταναν τους 51, από τους οποίους 7 ήταν µεταστατικοί. Οι περισσότεροι από τους υπόλοιπους ήταν σε αρχικό στάδιο. Μάλιστα, όσες γυναίκες εξετάζονταν κάθε χρόνο µε διακολπικό υπερηχογράφηµα παρουσίασαν κατά 90% ποσοστό επιβίωσης που έφθανε τα δυο χρόνια. Η πενταετής επιβίωση έφτασε στο 77%. Το διακολπικό υπερηχογράφηµα φάνηκε πως ήταν υψηλής ευαισθησίας στο να διαγιγνώσκει τον καρκίνο των ωοθηκών, αν και λανθασµένα αρνητικά αποτελέσµατα εµφανίστηκαν σε 9 γυναίκες, από τις οποίες 3 πέθαναν. Ãéáôß ôï ìõáëü ìáò áëëüæåé Στο ερώτηµα γιατί τείνουµε να παρουσιάζουµε πνευµατική επιβράδυνση καθώς γερνάµε, επιχειρούν να απαντήσουν Αµερικανοί επιστήµονες σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύονται στο επιστηµονικό έντυπο «Neuron». Συγκεκριµένα, οµάδα ειδικών από το Πανεπιστήµιο του Χάρβαρντ χρησιµοποίησε ιατρικές τεχνικές απεικόνισης για να συγκρίνει τους εγκεφάλους 93 υγιών ατόµων ετών. Οι απεικονίσεις αυτές έδειξαν ότι ο εγκέφαλος βαθµιαία χάνει το υλικό που χρειάζεται µια µείζονα περιοχή για να επικοινωνήσει αποτελεσµατικά µε µια άλλη. Η ρ. Τζέσικα Άντριου - Χάννα εξηγεί: «Η µελέτη θα µας βοηθήσει να κατανοήσουµε πως και γιατί το µυαλό µας αλλάζει καθώς µεγαλώνουµε και γιατί ορισµένα άτοµα παραµένουν πνευµατικά οξυδερκή ακόµα και στα βαθιά γεράµατα ενώ σε άλλους οι πνευµατικές ικανότητες φθίνουν καθώς µεγαλώνουν». Ένας από τους λόγους απώλειας της πνευµατικής ικανότητας µπορεί να είναι ότι τα εγκεφαλικά συστήµατα δεν βρίσκονται πλέον σε συγχρονισµό µεταξύ τους. Παλαιότερες µελέτες είχαν επικεντρωθεί στην επίδραση της γήρανσης σε συγκεκριµένες δοµές του εγκεφάλου. Στην παρούσα µελέτη, οι επιστήµονες, µε τη χρήση λειτουργικής µαγνητικής απεικόνισης, µελέτησαν την επίδραση στην επικοινωνία µεταξύ διαφορετικών εγκεφαλικών περιοχών. Εντόπισαν, λοιπόν, τη γεµάτη νευρώνες λευκή ουσία του εγκεφάλου, η οποία αποτελεί την εγκεφαλική καλωδίωση, επιτρέποντας σε διάφορες περιοχές να επικοινωνούν και να µοιράζονται τις πληροφορίες. Οι απεικονίσεις έδειξαν ότι η λευκή ουσία αποδοµείται µε την πάροδο του χρόνου. Συγκεκριµένα, αποκαλύφθηκε µια µείωση στις συνδέσεις µεταξύ των πρόσθιων και οπίσθιων περιοχών του εγκεφάλου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, ενώ οι νεότεροι εγκέφαλοι είναι σε συγχρονισµό, το ίδιο να µην ισχύει πάντα στους µεγαλύτερους εγκεφάλους. Οι ηλικιωµένοι, των οποίων οι εγκέφαλοι παρέµεναν συγχρονισµένοι, ήταν πιθανότερο να έχουν καλύτερες επιδόσεις, σε οµάδα τεστ για την πνευµατική ικανότητα, συγκριτικά µε συνοµηλίκους τους των οποίων οι εγκεφαλικές απεικονίσεις έδειξαν σηµάδια διαταραχής του συγχρονισµού. Πάντως, το πρότυπο διαταραχής του συγχρονισµού ποικίλε όπως και η επίδοση στα ατοµικά τεστ. Έτσι, οι επιστήµονες παρατήρησαν ότι το σύστηµα που κυβερνά τις εσωτερικές µας σκέψεις, το οποίο τείνει να αναπηδά όταν δεν συγκεντρωνόµαστε στην επεξεργασία των πληροφοριών από τον εξωτερικό κόσµο, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτο στη διαταραχή του συντονισµού. [5] TEYXOS 9 Final.indd 5 26/6/2008 9:01:46 ìì

6 Ëéãüôåñá äüíôéá, ðåñéóóüôåñç Üíïéá Πιθανή σχέση µεταξύ απώλειας δοντιού ή ύπαρξης λίγων δοντιών και της εκδήλωσης άνοιας µετέπειτα εντόπισαν Αµερικανοί ερευνητές, σύµφωνα µε στοιχεία που δηµοσιεύονται στο επιστηµονικό έντυπο «The Journal of the American Dental Association». Συγκεκριµένα, οµάδα ειδικών επιστηµόνων του Κολεγίου Ιατρικής του Πανεπιστηµίου του Κεντάκι µε επικεφαλής την ρ. Πάµελα Σπαρκς Στέιν ανέλυσε τα οδοντιατρικά αρχεία και τα σύγκρινε µε τα αποτελέσµατα των τεστ εγκεφαλικής λειτουργίας που είχαν συγκεντρωθεί για περισσότερα από 12 χρόνια και αφορούσαν 144 άτοµα της µελέτης Nun, µιας µακροπρόθεσµης µελέτης για τη γήρανση και τη νόσο Αλτσχάιµερ µεταξύ των καθολικών µοναχών της Σχολής Μοναχών του Νότρ Ντάµ. Σηµειώνεται ότι η ηλικία όσων συµµετείχαν στη µελέτη κυµαινόταν µεταξύ 75 και 98 έτη. Οι επιστήµονες διαπίστωσαν ότι ανάµεσα στις µοναχές χωρίς άνοια στην πρώτη γνωστική εξέταση, αυτοί χωρίς οδοντοστοιχία ή λιγότερα από εννέα δόντια είχαν πάνω από διπλάσια αύξηση του κινδύνου εκδήλωσης άνοιας µετέπειτα, σε σύγκρίση µε τις µοναχές που είχαν 10 ή περισσότερα δόντια. Σχεδόν το 1/3 των ατόµων που είχαν λιγότερα από εννέα δόντια ή καθόλου, είχαν και άνοια κατά την πρώτη γνωστική εξέταση. Παλαιότερες µελέτες είχαν δείξει ότι τα άτοµα που υποφέρουν από άνοια είναι πιθανότερο, σε σύγκριση µε τους πνευµατικά υγιείς συνοµηλίκους τους, να έχουν κακή στοµατική υγεία, κυρίως λόγω της παραµέλησης της στοµατικής υγιεινής τους. MáíéôÜñé ãéá ôïí êáñêßíï ôïõ ðñïóôüôç Τις θεραπευτικές ιδιότητες ενός σπάνιου µανιταριού, που χρησιµοποιείται εδώ και αιώνες από την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική στη µάχη κατά του καρκίνου του προστάτη, επιβεβαίωσαν Ισραηλινοί επιστήµονες, όπως ανακοίνωσε πρόσφατα το πανεπιστήµιο της Χάιφα. Σύµφωνα µε ερευνητές αυτού του πανεπιστηµίου ένα µόριο που παράγεται από το εν λόγω µανιτάρι, το «ρέισι» ή ganoderma lucidum (η επιστηµονική ονοµασία του), µπορεί «να εµποδίσει τη διάδοση των καρκινικών κυττάρων» του προστάτη. Σύµφωνα µε τον διευθυντή της έρευνας, ρ. Μπεν Ζιόν Ζάιντµαν, «ως τώρα, γνωρίζαµε πως το µανιτάρι µπορεί να εµποδίσει την ανάπτυξη του καρκίνου δρώντας επί του ανοσοποιητικού συστήµατος. Οι δοκιµές που πραγµατοποιήσαµε σε δοκιµαστικό σωλήνα, δείχνουν πως επιτίθεται άµεσα στα καρκινικά κύτταρα. Τα αποτελέσµατα αυτά προσφέρουν ελπίδες για την ανάπτυξη φαρµάκων για τη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη». Το ρέισι είναι ένα ξυλώδες µανιτάρι, πολύ σπάνιο σε άγρια κατάσταση, το οποίο φυτρώνει πάνω στους κορµούς άγριων δαµασκηνιών σε αποσύνθεση, µερικές φορές και σε βελανιδιές, µόνο σε βουνά και µέσα σε βαθιά δάση. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι, µολονότι οι Κινέζοι προσπαθούσαν επί αιώνες να καλλιεργήσουν το ρέισι, τα κατάφεραν µόνο Γιαπωνέζοι ερευνητές στις αρχές της δεκαετίας του TEYXOS 9 Final.indd 6 26/6/2008 9:01:51 ìì

7 ÂÞìáôá êáé Üëìáôá Από τον Καθηγητή Μιχάλη Κυριακίδη Η επιστηµονική έρευνα για την υγεία µας, όπως αποτυπώνεται σε άρθρα διεθνών ιατρικών περιοδικών Πόσο απειλούν τη ζωή μας η ανησυχία και το άγχος; J Am Coll Cardiol. 2007; 49: Shibeshi WA, Xu YY, Blatt CM. Για την απάντηση στην παραπάνω ερώτηση διεξήχθη µια προοπτική µελέτη σε 516 ασθενείς µε στεφανιαία νόσο ανάµεσα στο 1992 και Οι ασθενείς υποβάλλονταν σε ένα ψυχοµετρικό test ετησίως χρησιµοποιώντας ειδικό ερωτηµατολόγιο. Το ζητούµενο της µελέτης ήταν πόσοι έπαθαν έµφραγµα ή πέθαναν από την καρδιά τους ή από άλλες αιτίες. Αποτελέσµατα: Μέση ηλικία των ασθενών ήταν τα 68 χρόνια στην έναρξη της µελέτης και το 82% ήταν άνδρες. Κατά τη διάρκεια παρακολούθησης που διήρκησε κατά µέσο όρο 3,4 χρόνια, υπήρχαν 44 µη θανατηφόρα εµφράγµατα και 19 θάνατοι. Η ανησυχία και το άγχος σχετίζονταν µε υψηλότερο κίνδυνο για έµφραγµα ή θάνατο, κίνδυνο που αυξάνεται µε την αύξηση της έντασης, της ανησυχίας και του άγχους. Συµπεράσµατα: Η συχνότητα και το µέγεθος της ανησυχίας και του άγχους διατηρούµενα µετά τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για έµφραγµα ή θάνατο ανάµεσα στους ασθενείς αυτούς. Αποτελέσµατα: Η επικράτηση της σεξουαλικής δραστηριότητας έφθινε µε την ηλικία : 73% ανάµεσα σε όσους απάντησαν που ήταν 57 έως 64 χρόνων, 53% όσων απάντησαν ηλικίας 65 έως 74 χρόνων και 26% ανάµεσα στους αποκριθέντες ηλικίας 75 έως 85 χρόνων. Οι γυναίκες ήταν σηµαντικά λιγότερες από τους άνδρες σε κάθε ηλικία που ανέφεραν σεξουαλική δραστηριότητα. Ανάµεσα σε εκείνους που ήταν σεξουαλικά δραστήριοι, περίπου οι µισοί από τους άνδρες και τις γυναίκες ανέφεραν τουλάχιστον ένα πρόβληµα. Τα επικρατέστερα προβλήµατα ανάµεσα στις γυναίκες ήταν η χαµηλή επιθυµία (43%), η δυσπαρεύνια (39%) και η ανικανότητα (34%). Ανάµεσα στους άνδρες τα επικρατέστερα προβλήµατα ήταν δυσκολίες στύσης (37%). To 14% όλων των ανδρών ανέφερε χρήση φαρµακευτικής αγωγής ή συµπληρωµάτων για τη βελτίωση της σεξουαλικής λειτουργίας. Άνδρες και γυναίκες που αξιολόγησαν την υγεία τους ως φτωχή ήταν λιγότερο δραστήριοι σεξουαλικά αλλά ακόµα και ανάµεσα σ αυτούς που ήταν δραστήριοι σεξουαλικά, υπήρχαν σεξουαλικά προβλήµατα. Ένα σύνολο 38% των ανδρών και 22% των γυναικών ανέφεραν ότι είχαν συζητήσει για το σεξ µε κάποιον γιατρό απ την ηλικία των 50 ετών. Συµπεράσµατα: Πολλά άτοµα προχωρηµένης ηλικίας είναι σεξουαλικά δραστήρια. Οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό απ ότι οι άνδρες να έχουν συζυγική ή άλλη προσωπική σχέση και να είναι σεξουαλικά δραστήριες. Τα σεξουαλικά προβλήµατα είναι συχνά ανάµεσα στους µεγάλους ενήλικες, όµως τα προβλήµατα αυτά δεν συζητώνται συχνά µε τους γιατρούς. Ο κίνδυνος από τα φάρμακα Circulation 2007; 115: Antman EM, Bennett JS, Daugherty A, Furberg C, Roberts H, Taubert KA. Το σεξ των ηλικιωμένων N Engl J Med 2007; 357: Stacy Tessler Lindau et al. Η αύξηση της επιβίωσης των ατόµων είναι γεγονός, όµως πολύ λίγα είναι γνωστά όσον αφορά στη σεξουαλική συµπεριφορά των ηλικιωµένων ανθρώπων. Στην παρούσα µελέτη εκτιµήθηκε η σεξουαλική δραστηριότητα και τα προβλήµατα που προκύπτουν και αφορούν σ αυτή, σε ένα δείγµα Αµερικανών µεγάλης ηλικίας (1.550 γυναίκες και άνδρες) από 57 έως 85 χρόνων και περιγράφεται η σχέση αυτών µε την ηλικία και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας. Τα σπουδαιότερα σηµεία που θα πρέπει να γνωρίζουµε για τη χρήση των µη στεροειδών αντιφλεγµονόδων φαρµάκων (NSAIDs) είναι : 1. Για ασθενείς µε µυοσκελετικούς πόνους που δεν αντιµετωπίζονται χωρίς φάρµακα, η θεραπεία µε φάρµακα θα πρέπει να λαµβάνει υπ όψιν τόσο την ασφάλεια όσο και την αποτελεσµατικότητα τους. 2. Τόσο ο ασθενής όσο και ο γιατρός θα πρέπει να γνωρίζουν τα οφέλη και τους κινδύνους της φαρµακευτικής αγωγής. 3. Γενικά, πρέπει πρώτα να χορηγούνται τα λιγότερο επικίνδυνα φάρµακα, µε κλιµάκωσή τους µόνο αν δεν είναι αποτελεσµατικά. Στην πρακτική, αυτό συνήθως σηµαίνει έναρξη µε ασπιρίνη στη µικρότερη δραστική δόση. 4. Πρόσφατες ενδείξεις αναδεικνύουν ότι τα µη στεροειδή αντιφλεγµονώδη φάρµακα της κατηγορίας των selective cyclooxygenase (COX) - 2 inhibitors έχουν σηµαντικά δυσµενή δράση στο καρδιαγγειακό σύστηµα µε αποτελέσµατα που περιλαµβάνουν αυξηµένο κίνδυνο για έµφραγµα, καρδιακή ανεπάρκεια, υπέρταση και εγκεφαλικό επεισόδιο. 5. Ο κίνδυνος γι αυτά τα δυσµενή αποτελέσµατα είναι πιθανόν µεγαλύτερος σε ασθενείς µε προηγούµενο ιστορικό καρδιοπάθειας ή σε άτοµα υψηλού κινδύνου για καρδιαγγειακή νόσο. Σε αυτούς τους ασθενείς, η χρήση COX-2 inhibitors για ανακούφιση από τον [7] TEYXOS 9 Final.indd 7 26/6/2008 9:01:54 ìì

8 πόνο πρέπει να γίνεται µόνον αν δεν υπάρχουν κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις και τότε µόνο στη χαµηλότερη δόση και τη µικρότερη απαραίτητη διάρκεια. 6. Χρειάζονται περισσότερα κλινικά στοιχεία για να εκτιµηθεί µε ακρίβεια ο βαθµός στον οποίο δυσµενείς καρδιαγγειακές επιδράσεις των φαρµάκων αυτών αντισταθµίζονται από άλλα ωφέλιµα αποτελέσµατα για τους ασθενείς. 7. Περισσότερα στοιχεία χρειάζονται επίσης για την ασφάλεια όλων των κατηγοριών των µη στεροειδών αντιφλεγµονώδων φαρµάκων (NSAIDs). Ψυχική υγεία και Μ.Μ.Ε The Lancet 2007; 370; 9592: Greg Miller. Τα µέσα µαζικής επικοινωνίας ασκούν σηµαντική επίδραση στη δηµόσια ψυχική υγεία. Το µήνυµα που συχνά εκπέµπουν ενισχύει αρνητικά στερεότυπα για ανθρώπους µε ψυχικές ασθένειες. Για τη βελτίωση αυτής της κατάστασης χρειάζεται προσπάθεια από µέρους τόσο των media όσο και των επαγγελµατιών ψυχικής υγείας. Πρόσφατα, ένα γεγονός στη µικρή πανεπιστηµιακή πόλη Blacksburg της Virginia των ΗΠΑ πρόβαλε την ψυχική υγεία στο επίκεντρο των διεθνών media. Στις 6 Απριλίου του 2007, ένας φοιτητής του Πανεπιστηµίου Virginia Tech έβαλε φωτιά σε έναν κοιτώνα και µετά σε µια αίθουσα, σκοτώνοντας 33 ανθρώπους συµπεριλαµβανοµένου και του ιδίου. Ακολούθησε κατακλυσµός της κάλυψης των media, µε το ενδιαφέρον να εστιάζεται στην ψυχική υγεία του δράστη Seung-Hui Cho. Κάποιες πτυχές αυτής της κάλυψης αντανακλούν ευρύτερα θέµατα κάλυψης των media για την ψυχική υγεία. «εν υπάρχει κανένας τρόπος που να διακρίνει την αντίδραση ενός ψυχοπαθούς και αυτό ακριβώς αντιµετωπίζουµε εδώ.», ανέφερε ο Jack Cafferty, σχολιαστής του CNN λίγες ώρες µετά τους πυροβολισµούς, πριν γίνει γνωστή η ταυτότητα του δράστη στο κοινό (καθώς και οι πληροφορίες για την ψυχική του υγεία). Η βιασύνη στη σύνδεση της ανθρωποκτονίας µε την ψυχική ασθένεια δεν είναι καινούρια και δείχνει την κοινή παρερµηνεία ότι η διανοητική ασθένεια πηγαίνει µαζί µε τη βία. Στην πραγµατικότητα, οι περισσότεροι άνθρωποι µε ψυχιατρικές διαταραχές δεν είναι βίαιοι και παρόλο που η ψυχική ασθένεια µπορεί να έπαιξε τον ρόλο της στην έξαλλη συµπεριφορά στο Blacksburg, αυτή η γενικευµένη προκατάληψη αµβλυνόταν στις επόµενες τηλεοπτικές καλύψεις. Η εφηµερίδα Wall Street Journal ανέφερε ότι οι πυροβολισµοί είχαν προβάλλει µια σειρά ζητηµάτων ασφαλείας, ιδίως το πώς να διακρίνονται οι ψυχοπαθείς προτού βλάψουν άλλους ή τους εαυτούς τους. Τις ηµέρες που ακολούθησαν, µετά τους πυροβολισµούς, το ενδιαφέρον των media επικεντρωνόταν σε ιστορίες πάνω στην αντίδραση της Αµερικανοκορεάτικης κοινότητας, µέλη της οποίας σοκαρίστηκαν και λυπήθηκαν που ο φονιάς ήταν ένας από αυτούς. Μερικοί φοβούνταν ότι το γεγονός αυτό θα οδηγούσε σε προκαταλήψεις απέναντί τους από το ευρύ κοινό. Παρόλα αυτά δεν επιβεβαιώθηκαν. Οι συζητήσεις των media στράφηκαν στα ζητήµατα για τα δικαιώµατα των ψυχασθενών (π.χ. νόµοι για ακούσια ψυχιατρική υποχρέ-ωση, µυστικότητα των αρχείων υγείας και περιορισµούς στην αγορά πυροβόλων) οι απόψεις όµως ατόµων σε δυνητικό κίνδυνο σπάνια ακούγονταν. Ο δηµοσιογράφος του CNN, Cafferty, ήταν ο µόνος µε υβριστικό λεξιλόγιο για τον δολοφόνο. «Ψυχοπαθής, δηλητηριώδη παιχνίδια.», σηµείωνε ένας τίτλος της New York Post µέρες µετά τους πυροβολισµούς. Η αγγλική εφηµερίδα The Sun, αναφερόταν ποικιλοτρόπως στον Cho ως έναν τρελό δολοφόνο και µανιακό. Η κριτική µε τέτοιου είδους γλώσσα σε αυτήν την περίπτωση είναι υπερβολική. Αξίζει να αναρωτηθούµε γιατί εξακολουθούν να εµφανίζονται στα media οι µειωτικές ετικέτες σε σχέση µε την ψυχική ασθένεια, ακόµα και οι µειώσεις οµάδων ατόµων βασισµένες στη φυλή ή τις φυσικές ανικανότητες, που σε κάθε περίπτωση θεωρούνται απαράδεκτες, ακόµα και στην περιγραφή δραστών σοβαρών εγκληµάτων. Η πιθανή απάντηση είναι ότι ïé Üíèñùðïé των media είναι επιρρεπåßò στις ίδιες προκαταλήψεις και τις ίδιες παρανοήσεις για την ψυχική ασθένεια που επικρατούν στο ευρύ κοινό. Παρά τις ανεπάρκειες, τα media έχουν τη δύναµη να επιφέρουν θετική αλλαγή. Η κάλυψη των µέσων του ασιατικού tsunami του 2004 και του τυφώνα Katrina το 2005 επικέντρωσαν την προσοχή και στα ψυχολογικά αποτελέσµατα των καταστροφών και στην ανεπάρκεια των υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις περιοχές της καταστροφής. Πολλά άρθρα στην εφηµερίδα Oregonian, το 2005, οδήγησαν στο κλείσιµο ενός εξαθλιω- µένου κρατικού ψυχιατρικού νοσοκοµείου και βοήθησαν να πεισθούν οι νοµοθέτες για την ψήφιση νοµοσχεδίου που χρηµατοδοτεί, σε ευρύτερο πεδίο, περισσότερες ψυχιατρικές υγειονοµικές υπηρεσίες. Απέτρεψε, επίσης, τους ασφαλιστές στη µη παροχή ίσης κάλυψης για την ψυχική και σωµατική ασθένεια (η εφηµερίδα κέρδισε το Oregonian Βραβείο Pulitzer το 2006). TEYXOS 9 Final.indd 8 26/6/2008 9:01:57 ìì

9 Åγχειρήσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες. The Lancet 2007; 370; 9592: David E Spiegel, Richard A Gosselin. Σε πολλές αναπτυσσόµενες χώρες έχει σηµειωθεί ουσιαστική πρόοδος στην αντιµετώπιση πολλών ασθενειών, κυρίως λοιµωδών, µε αντιβιοτικά και εµβόλια. Στον τοµέα της χειρουργικής όµως, η πρόοδος δεν είναι ανάλογη. Τόσο η νοσηρότητα όσο και η θνητότητα από χειρουργικά αποτρέψιµα νοσήµατα (π.χ. µια κήλη ή οξεία σκωληκοειδίτιδα) µπορούν να µειωθούν σηµαντικά µε απλές χειρουργικές επεµβάσεις. Γιατί θα πρέπει να πεθάνει ένα παιδί από σκωληκοειδίτιδα ή µια µητέρα και ένα παιδί στον τοκετό, όταν απλές εγχειρητικές διαδικασίες µπορούν να τους σώσουν τη ζωή; Γιατί να υποφέρουν οι ασθενείς από χρόνια ανικανότητα επειδή δεν αντιµετωπίστηκαν όπως θα έπρεπε κατάγµατα, εγκαύµατα ή οι επιπλοκές των οξέων λοιµώξεων, όπως η σηπτική αρθρίτιδα και η οστεοµυελίτιδα; Οι διαθέσιµες επιδηµιολογικές πληροφορίες και οι εµπειρικές διαπιστώσεις καταλήγουν στο συµπέρασµα ότι βασικές χειρουργικές και αναισθησιολογικές υπηρεσίες πρέπει να οργανωθούν στις πρωτοβάθµιες ιατρικές υπηρεσίες. Οι εγχειρήσεις που παλιότερα θεωρούνταν ως «ακριβές» θεραπείες και που ήταν εκτός του παραδοσιακού µοντέλου της δηµόσιας υγείας, θεωρούνται πλέον ως θεραπευτικό στοιχείο της που στοχεύει στην αποφυγή θανάτου και ανικανότητας. Οι χειρουργικές επεµβάσεις (οφθαλµολογικές, µαιευτικές και γυναικολογικές) στην πρωτοβάθµια ιατρική περίθαλψη µειώνουν το κόστος της νοσηλείας. Εµπόδια στην ανάπτυξη της χειρουργικής για βασικές χειρουργικές επεµβάσεις αποτελούν, εκτός των άλλων, και ο µικρός αριθµός του κατάλληλου ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού και της έλλειψης χειρουργείων, αν και το κόστος αυτών δεν είναι εξαιρετικά υψηλό. Για τις προφανείς ανάγκες στον τοµέα της χειρουργικής ο ΠΟΥ (Παγκόσµιος Οργανισµός Υγείας) ίδρυσε ειδική µονάδα (Clinical Procedures Unit), το 2004, στο Τµήµα των Ουσιωδών Τεχνολογιών Υγείας (Essential Health Technologies). Το πρόγραµµα Emergency και Essential Surgical Care Project βασίζεται στην ιδέα ότι οι αναγκαίες υπηρεσίες υγείας πρέπει να είναι αποκτήσιµες από όλους. Για να αναπτυχθεί η χειρουργική και η αναισθησιολογία σε επίπεδο πρωτοβάθµιων ιατρικών υπηρεσιών, αναπτύσσεται ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα εκπαίδευσης µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ΠΟΥ και µε τεχνολογίες για περιστατικά έκτακτης ανάγκης και απαραίτητης, άµεσης χειρουργικής φροντίδας. Η εκπαίδευση γίνεται σε συνεργασία µε τις Τοπικές Αρχές Υγείας και µε διεθνείς συνεργάτες (Integrated Management of Emergency and Essential Surgical Care). Στις παραπάνω δραστηριότητες συµπεριλήφθηκαν 18 χώρες και όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιµα στο internet. Το Global Initiative for Emergency and Essential Care (GIEESC) ιδρύθηκε τον εκέµβριο του 2005 και εκπροσωπεί την πρώτη συντονισµένη προσπάθεια για να ανταποκριθεί στην έλλειψη επαρκών δυνατοτήτων έκτακτης ανάγκης και υπηρεσιών ουσιώδους χειρουργικής φροντίδας στο επίπεδο της πρωτοβάθµιας ιατρικής φροντίδας στις αναπτυσσόµενες χώρες. Αυτό το διαφορετικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα που στοχεύει στη µείωση των θανάτων, της ανικανότητας από απλές αντιµετωπίσιµες αιτίες (τραύµατα, µολυσµένες πληγές κλπ.) είναι µια πρόκληση που χρειάζεται προσπάθεια σε πολλά επίπεδα και από διαφορετικές υπηρεσίες για τη βελτίωση του ελλείµµατος των χειρουργικά αντιµετωπίσιµα νοσηµάτων. Η ολοκλήρωση των βασικών χειρουργικών υπηρεσιών σε πρωτοβάθµια προγράµµατα υγείας συµφωνεί µε τις συστάσεις της διακήρυξης Alma-Ata. Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας είναι ουσιώδης φροντίδα υγείας, βασιζόµενη σε πρακτικές και επιστηµονικές µεθόδους κοινωνικά αποδεκτές και σε τεχνολογία προσβάσιµη παγκοσµίως. Η εξάπλωση της παχυσαρκίας N Engl J Med 2007; 357: Nicholas A.Christakis, James H.Fowler. Η επικράτηση της παχυσαρκίας ενισχύεται τα τελευταία 30 χρόνια. Μελετήθηκε µε µια ποσοτική ανάλυση η φύση και η έκτασή της, αλλά και η διάχυση της παχυσαρκίας από άτοµο σε άτοµο σαν ένα πιθανό παράγοντα που συνεισφέρει στην επιδηµία της παχυσαρκίας. Μελετήθηκε µια στενά συνδεόµενη κοινωνική οµάδα ανθρώπων που εξετάζονταν διαδοχικά από το 1971 έως το 2003 σαν µέρος της Καρδιολογικής Μελέτης της πολιτείας του Framingham. Ο είκτης Μάζας Σώµατος ήταν διαθέσιµος για όλα τα άτοµα. Χρησιµοποιήθηκαν στατιστικά µοντέλα για τη συσχέτιση της αύξησης του βάρους σε ένα άτοµο µε την πρόσληψη βάρους φίλων του/της, αδελφών, συζύγου και γειτόνων. ιακεκριµένες οµάδες παχύσαρκων ατόµων [ είκτης Μάζας Σώµατος (το βάρος σε κιλά διαιρούµενο µε το τετράγωνο του ύψους σε µέτρα) µεγαλύτερο ή ίσο µε 30] ήταν παρούσες στον πληθυσµό σε όλα τα χρονικά σηµεία της µελέτης. Τα άτοµα διακρίθηκαν µεταξύ τους σε 3 διαβαθµίσεις παχυσαρκίας, οι οποίες όµως δεν φάνηκε να συσχετίζονται άµεσα µε τις κοινωνικές δοµές τους. Οι πιθανότητες ενός ατόµου να γίνει παχύσαρκο αυξάνονταν κατά 57% αν υπήρχες κάποιος φίλος που είχε γίνει παχύσαρκος σε ένα δεδοµένο διάστηµα. Ανάµεσα σε ανήλικα αδέλφια, αν ο ένας αδελφός γινόταν παχύσαρκος, τότε οι πιθανότητες του άλλου να γίνει παχύσαρκος αυξάνονταν κατά 40%. Αν ένας σύζυγος γινόταν παχύσαρκος, η πιθανότητα του άλλου συζύγου να γίνει παχύσαρκος αυξάνονταν κατά 37%. Τα ευρήµατα αυτά δεν παρατηρήθηκαν ανάµεσα σε γείτονες στην άµεση γεωγραφική περιοχή. Άτοµα του ίδιου φύλου είχαν σχετικά µεγαλύτερη επίδραση µεταξύ τους από άτοµα διαφορετικού φύλου. Η εξάπλωση της διακοπής του καπνίσµατος δεν επέδρασε στην εξάπλωση της παχυσαρκίας στην µελετηθείσα κοινωνική οµάδα. Συµπερασµατικά, οι κοινωνικές επιδράσεις φαίνεται να συσχετίζονται µε τα βιολογικά και τα συµπεριφορικά χαρακτηριστικά της παχυσαρκίας και η παχυσαρκία φαίνεται να εξαπλώνεται µε τους κοινωνικούς δεσµούς. Τα ευρήµατα αυτά έχουν σηµασία για παρεµβάσεις κλινικής και δηµόσιας υγείας. [9] TEYXOS 9 Final.indd 9 26/6/2008 9:01:58 ìì

ðåñéå üìåíá ΕΣΕΙΣ ΚÁΙ ΕΜΕΙΣ: NEOTHTA 3 Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 4 ÂÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁËÌÁÔÁ 6 ÔÏ ÓÙÌÁ ÅÉÍÁÉ ÔÅ ÍÇ 8 ÌÐOÑÅÉÔÅ ÓÔÁ 50 ÍÁ ÄÅÉ ÍÅÔÅ 35 10

ðåñéå üìåíá ΕΣΕΙΣ ΚÁΙ ΕΜΕΙΣ: NEOTHTA 3 Η ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 4 ÂÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁËÌÁÔÁ 6 ÔÏ ÓÙÌÁ ÅÉÍÁÉ ÔÅ ÍÇ 8 ÌÐOÑÅÉÔÅ ÓÔÁ 50 ÍÁ ÄÅÉ ÍÅÔÅ 35 10 ΓΙΑΤΡΕΥΩ Τεύχος 3/ ÓåðôÝìâñéïò - ÍïÝìâñéïò 2006 ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ηµήτρης Κατσίµης ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÓ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ o Áêáäçìáéêüò ÄçìÞôñçò Íáíüðïõëïò ÊáèçãçôÞò ÈåùñçôéêÞò ÖõóéêÞò Ðáíåð. Ôexas A&M - Ðñüåäñïò ôïõ Åèíéêïý

Διαβάστε περισσότερα

ðåñéå üìåíá ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 3 Ç ÕÃÅÉÁ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ 4 ÂÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁËÌÁÔÁ 7 Ç ÈÅÑÁÐÅÉÁ ÔÏÕ ÐÑÙÉÌÏÕ ÊÁÑÊÉÍÏÕ ÌÁÓÔÏÕ ÓÇÌÅÑÁ 10 ΑΝΟΡΕΞΙΑ - ΒΟΥΛΙΜΙΑ 14

ðåñéå üìåíá ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΜΕΙΣ 3 Ç ÕÃÅÉÁ ÓÔÏÍ ÊÏÓÌÏ 4 ÂÇÌÁÔÁ ÊÁÉ ÁËÌÁÔÁ 7 Ç ÈÅÑÁÐÅÉÁ ÔÏÕ ÐÑÙÉÌÏÕ ÊÁÑÊÉÍÏÕ ÌÁÓÔÏÕ ÓÇÌÅÑÁ 10 ΑΝΟΡΕΞΙΑ - ΒΟΥΛΙΜΙΑ 14 ΓΙΑΤΡΕΥΩ Τεύχος13 / Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Δημήτρης Κατσίμης ðåñéå üìåíá ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÓ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ o Áêáäçìáéêüò ÄçìÞôñçò Íáíüðïõëïò ÊáèçãçôÞò ÈåùñçôéêÞò ÖõóéêÞò Ðáíåð. Ôexas A&M - Ðñüåäñïò

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΤΡΕΥΩ. Η ζωη μετα το εμφραγμα. Χρειάζεται συνεχήs φροντίδα. νεεσ θεραπειεσ στον καρκινο του μαστου. σταματήστε το κάπνισμα. αναπλάθοντας το πρόσωπο

ΓΙΑΤΡΕΥΩ. Η ζωη μετα το εμφραγμα. Χρειάζεται συνεχήs φροντίδα. νεεσ θεραπειεσ στον καρκινο του μαστου. σταματήστε το κάπνισμα. αναπλάθοντας το πρόσωπο _COVER4montaz:Layout 1 1/25/11 1:11 PM Page 1 Τεύχος 19/ Χειμώνας 2011 ΓΙΑΤΡΕΥΩ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕΤROPOLITAN σταματήστε το κάπνισμα αναπλάθοντας το πρόσωπο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Εθνικό ίκτυο ήµων Προαγωγής Υγείας Γυναικεία Υγεία :Προλαµβάνοντας τις επτά σοβαρότερες απειλές Οι σοβαρότερες απειλές της γυναικείας υγείας συχνά µπορούν να προληφθούν. Ακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Καρδιαγγειακά Νοσήματα 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr

Διατροφή. www.eligast.gr ΙΟΥΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΤΕΥΧΟΣ 62 / 11 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Χολολιθίαση: Μια νόσος αποτέλεσμα του σύγχρονου τρόπου διατροφής Εποχιακές αλλεργίες στα παιδιά

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 / 6899 Σ Ο ΙΚ Δ Ω Κ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η

Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 / 6899 Σ Ο ΙΚ Δ Ω Κ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η ΜΑΡΤΙΟΣ/ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 1 8 / 4ο έτος έκδοσης & Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Πώς να μιλήσετε στα παιδιά για το σέξ Ελαιόλαδο και Υγεία 10 μικρές συμβουλές για την καούρα editorial Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ - ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΗ της ΙΓΝΑΤΙΑ ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ (Α.Μ. 2904) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΠΕΠΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ιστορίες γυναικων µε καρκίνο-αντιµετώπιση της νόσου και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις» ΣΠΟΥ ΑΣΤΡΙΕΣ: ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Πράσινη βίβλος. Βιολογικά προϊόντα. Διατροφή βρέφους Φυτοστερόλες & καρδιαγγειακά νοσήματα. Άγχος σωματικές & ψυχικές συνέπειες

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Πράσινη βίβλος. Βιολογικά προϊόντα. Διατροφή βρέφους Φυτοστερόλες & καρδιαγγειακά νοσήματα. Άγχος σωματικές & ψυχικές συνέπειες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ/ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007 Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 3 / 5ο έτος έκδοσης Ë Ë Ç Í É Ê Ï É Ä Ñ Õ Ì Á Å Ã Á Ó Ô Ñ Å Í Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã É Á Ó & Ä É Á Ô Ñ Ï Ö Ç Ó & Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Πράσινη βίβλος Βιολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΚΑΡΚΙΝΟΣ Φοιτήτρια: ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Í ÐÇ ÀÌÑÈʽÑÄÏÍ Ä ¼ÑÄÖÆ À ÑÇÔ ÏÍËÇ ÑÈÊ»Ô ÀÑÏÈÊ»Ô

Í ÐÇ ÀÌÑÈʽÑÄÏÍ Ä ¼ÑÄÖÆ À ÑÇÔ ÏÍËÇ ÑÈÊ»Ô ÀÑÏÈÊ»Ô 2,90 SEX ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕΙ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 50 54 6 8 12 18 24 26 30 LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE POSITIVE > LIFE EDITORIAL 10+ 1 ΑΠΟΡΙΕΣ για την υπνική άπνοια 12

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση. Πρόλογος: Professor Sir George Alberti

Έκθεση. Πρόλογος: Professor Sir George Alberti Έκθεση Πρόλογος: Professor Sir George Alberti Συμμετέχοντες συγγραφείς: Dr. Vivian Fonseca Tulane University School of Medicine, USA Dr. Andreas Liebl Centre for Diabetes and Metabolism, Germany Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Συγκριτική διερεύνηση των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων του γενικού πληθυσμού για το

Διαβάστε περισσότερα

«Προβλέπουμε τα πάντα, στην αρχή της εγκυμοσύνης»

«Προβλέπουμε τα πάντα, στην αρχή της εγκυμοσύνης» Tεύχος 15 - Aπρίλιος 2012 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ Προβλήματα γένους... θηλυκού GARY SMITH Στο εργαστήριο, μιμούμαστε τη φύση ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ Οι γονείς, το κλειδί της επιτυχίας ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Καταγραφή προβληµάτων στην Τρίτη ηλικία και ο ρόλος του νοσηλευτή.» Βεβέ Ελισάβετ ιαµαντοπούλου Μόσχα Μαραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

Δηµήτριος Μαντζουράτος Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος

Δηµήτριος Μαντζουράτος Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος ΑΘΗΝΑ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Επιστηµονικοί Εκδότες Δηµήτριος Μαντζουράτος Ιωάννης Στ. Παπαδόπουλος Πρόεδροι Συνεδριών Ηµερίδας: Δηµήτριος Μαντζουράτος, Καρδιολόγος, Δ/ντής Καρδιολογικής Κλινικής, «Γενικό Νοσοκοµείο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης

Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης Α.Τ.Ε.Ι. ιαιτολογίας ιατροφολογίας Κρήτης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Μελέτη Παρέµβασης: «Σύγκριση του ρυθµού απώλειας βάρους ασθενών µε καρκίνο του µαστού σε σχέση µε φυσιολογικά άτοµα». ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ

ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ί ΡΥΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΤΗ Εισηγήτρια :ΖΑΓΚΟΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ Φοιτήτριες: ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ ΤΣΕΡΠΕΛΗ ΑθΗΝΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Α και Β τάξης Αισθητικής ΕΠΑ.Σ ΑΘΗΝΩΝ. Παχυσαρκία και Αισθητική Αποκατάσταση

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Α και Β τάξης Αισθητικής ΕΠΑ.Σ ΑΘΗΝΩΝ. Παχυσαρκία και Αισθητική Αποκατάσταση Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας της Α και Β τάξης Αισθητικής ΕΠΑ.Σ ΑΘΗΝΩΝ Παχυσαρκία και Αισθητική Αποκατάσταση Απρίλιος 2013 2 Περιεχόμενα Κεφάλαιο 1ο. Εισαγωγή... 4 Κεφάλαιο 2ο. Παχυσαρκία... 5 2.1. H παχυσαρκία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη. Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος. Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ. 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη. Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος. Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου σεπτεμβριοσ 2012 - ΤΕΥΧΟΣ 06 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ 2011-2015 45ο Ράλι ΔΕΘ κατά του καρκίνου του προστάτη Aegean Regatta για τον καρκίνο του δέρματος Στοιχεία για τη μάχη κατά του καρκίνου

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. Το αίγειο γάλα στη διατροφή και την υγεία του ανθρώπου. 5 + 1 Ασφαλείς γλυκαντικές ύλες

Διατροφή. Το αίγειο γάλα στη διατροφή και την υγεία του ανθρώπου. 5 + 1 Ασφαλείς γλυκαντικές ύλες ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΤΕΥΧΟΣ 53 / 10 ο έτος έκδοσης & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Το αίγειο γάλα στη διατροφή και την υγεία του ανθρώπου 5 + 1 Ασφαλείς γλυκαντικές ύλες Παιδική Παχυσαρκία: Τι ρόλο παίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Τoμάτα & Καρπούζι, δύο τρόφιμα πλούσια σε Λυκοπένιο Φυτικές ίνες & σωματική υγεία Επιθετικότητα παιδιού & εφήβου

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η. Τoμάτα & Καρπούζι, δύο τρόφιμα πλούσια σε Λυκοπένιο Φυτικές ίνες & σωματική υγεία Επιθετικότητα παιδιού & εφήβου ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 u Τ Ε Υ Χ Ο Σ 5 0 / 9 ο έτος έκδοσης Ë Ë Ç Í É Ê Ï É Ä Ñ Õ Ì Å Á Ã Á Ó Ô Ñ Å Í Ô Å Ñ Ï Ë Ï Ã É Á Ó & Ä É Á Ô Ñ Ï Ö Ç Ó & Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Ω Δ Ι Κ Ο Σ 6 8 9 9 Τoμάτα & Καρπούζι,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Διατροφή και τις Διατροφικές Διαταραχές 2008-2012 2008-2012 για τη Δημόσια Υγεία Εθνικό Σχέδιο Δράσης 2008-2012 Αθήνα 2008 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Στρατηγικής και Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ "ΟΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΧΟΠΑΙΔΙΑ. Κακομαθημένα και παραχαϊδεμένα; Τα μυστικά της μακροζωίας. Είμαι εδώ και χρόνια αγανακτισμένη. Eμμηνόπαυση σημαίνει οστεoπόρωση;

ΜΟΝΑΧΟΠΑΙΔΙΑ. Κακομαθημένα και παραχαϊδεμένα; Τα μυστικά της μακροζωίας. Είμαι εδώ και χρόνια αγανακτισμένη. Eμμηνόπαυση σημαίνει οστεoπόρωση; Tεύχος 9 - Oκτώβριος 2011 υγεία > ψυχολογία > διατροφή ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΠΑΝΤΙΔΕΑΣ Τα μυστικά της μακροζωίας YΓEIA Eμμηνόπαυση σημαίνει οστεoπόρωση; ΜΑΡΘΑ ΦΡΙΤΖΗΛΑ Είμαι εδώ και χρόνια αγανακτισμένη YΠNOΛAΛIA

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές παρεµβάσεις σε νεογνά & παιδιά

Θεραπευτικές παρεµβάσεις σε νεογνά & παιδιά ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 2014 ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ «Έξυπνη» διατροφή 06 ΑΡΘΡΟ Σακχαρώδης ιαβήτης: Άλµατα στο Μέλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σιωπηλή & επικίνδυνη ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Τροφές-σύμμαχοι και επιστημονικές συμβουλές για να τη μειώσουμε. w Πλάνο

ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ. Σιωπηλή & επικίνδυνη ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ. Τροφές-σύμμαχοι και επιστημονικές συμβουλές για να τη μειώσουμε. w Πλάνο ΛΟΓΩ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ ΜΑΪΟΣ 2015 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟ ΜΕΝΟΥ... ΤΗΣ ΠΡΩΤΙΑΣ Εξετάσεις: Η επιτυχία ξεκινάει (και) από το πιάτο τους ΕΠΟΧΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ Τι πρέπει να φάτε για να νιώσετε καλύτερα

Διαβάστε περισσότερα

«Μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να γερνάμε»

«Μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να γερνάμε» Χειμώνας ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ «Μπορούμε να μεγαλώνουμε χωρίς να γερνάμε» ΥΓΕΙΑ Γιατί δεν μπορώ να συγκεντρωθώ; ΚΑΡΔΙΑ Θωρακίστε την με «όπλο» τη διατροφή ΔΙΑΤΡΟΦΗ Μεγαλώστε γερά... παιδιά ΓΙΟΡΤΕΣ Ρεβεγιόν

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφή. www.eligast.gr

Διατροφή. www.eligast.gr ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΪΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΤΕΥΧΟΣ 66 / 12 ο έτος έκδοσης ISSN: 1109-7418 www.eligast.gr & Διατροφή ΚΩΔΙΚΟΣ 6899 Ηπατίτιδα C, ύπουλος αλλά, ιάσιμος κίνδυνος Άσκηση για νέες μητέρες Διαχείριση παιδιών με

Διαβάστε περισσότερα