ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2014) 30 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) EL EL

2 ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Εισαγωγή Αποτελέσματα όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας σε επίπεδο συστημάτων ΕΕΚ Μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ Προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν Η συμβολή του EQAVET στη διαφάνεια της ΕΕΚ Διαχείριση Συμπεράσματα και επόμενα βήματα Συμπεράσματα της αξιολόγησης Συμπληρωματικά στοιχεία του EQAVET Πέρα από το EQAVET EL 2 EL

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Ευρώπη, για να βγει από την οικονομική κρίση, χρειάζεται έξυπνη ανάπτυξη 1, η οποία απαιτεί άτομα με καλύτερες δεξιότητες. Οι προβλέψεις του Cedefop επιβεβαιώνουν ότι η μεν ζήτηση για άτομα με χαμηλό επίπεδο δεξιοτήτων θα μειωθεί, η δε ζήτηση για δεξιότητες υψηλότερου επιπέδου θα αυξηθεί, ενώ η υψηλότερη ζήτηση θα αφορά άτομα μεσαίου επιπέδου δεξιοτήτων 2. Στο πλαίσιο αυτό, η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) έχει καίριο ρόλο, όπως τονίστηκε σε μια σειρά πρόσφατων εγγράφων στρατηγικής της Επιτροπής. Παρά την ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε στην ΕΕΚ σε επίπεδο πολιτικής, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις: αύξηση της ελκυστικότητάς της, ενίσχυση της μάθησης στον χώρο εργασίας, βελτίωση της σύνδεσης με την αγορά εργασίας, κατάρτιση αποτελεσματικότερου εκπαιδευτικού και επαγγελματικού προσανατολισμού, εφαρμογή προγραμμάτων για την επαγγελματική ανέλιξη των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών, και μεγαλύτερη αναγνώριση και διαφάνεια όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα της ΕΕΚ μεταξύ των χωρών και μεταξύ διαφορετικών εκπαιδευτικών διαδρομών. Η διασφάλιση της ποιότητας μπορεί να συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση των εν λόγω προκλήσεων, ιδίως στην αντιμετώπιση της αναντιστοιχίας των δεξιοτήτων και στη βελτίωση της απασχολησιμότητας των νέων, ώστε να διαμορφωθεί επιτέλους κοινή αντίληψη ως προς την αριστεία στο πλαίσιο της ΕΕΚ. Αυτό θα διευκόλυνε την αμοιβαία αναγνώριση της μάθησης που έχει αποκτηθεί σε διάφορες χώρες και, έτσι, θα ήταν εφικτές η ενίσχυση της κινητικότητας και η καλύτερη ανταπόκριση στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις. Η παρούσα έκθεση είναι η πρώτη έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνεται όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας της ΕΕΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την έκδοση της σύστασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στις 18 Ιουνίου 2009, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 3 (στο εξής «σύσταση EQAVET»). Συνοψίζει την πείρα που αποκτήθηκε και παρουσιάζει τις προτάσεις της Επιτροπής για την περαιτέρω πορεία. Η σύσταση EQAVET θεσπίζει ένα μέσο αναφοράς που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να προωθούν και να παρακολουθούν τη συνεχή βελτίωση των συστημάτων ΕΕΚ. Το πλαίσιο αναμένεται ότι θα βελτιώσει την ποιότητα της ΕΕΚ και θα αυξήσει τη διαφάνεια και τη συνεκτικότητα των εξελίξεων της πολιτικής ΕΕΚ στα κράτη μέλη, προωθώντας έτσι την αμοιβαία εμπιστοσύνη, την κινητικότητα των εργαζομένων και των εκπαιδευομένων, καθώς και τη διά βίου μάθηση. Το πλαίσιο περιλαμβάνει κύκλο τεσσάρων σταδίων (σχεδιασμός, υλοποίηση, αξιολόγηση και επανεξέταση) κάθε στάδιο πλαισιώνεται από κριτήρια ποιότητας και ενδεικτικούς περιγραφικούς δείκτες 4, που πρέπει να εφαρμόζονται στο επίπεδο του συστήματος ΕΕΚ, των παρόχων του και των φορέων που χορηγούν τους σχετικούς τίτλους. Το εν λόγω πλαίσιο Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη», COM(2012) 582 τελικό της Cedefop, «Roads to recovery: three skill and labour market scenarios for 2025», Ιούνιος ΕΕ C 155 της , σ. 1. Ενδεικτικά, για το στάδιο του σχεδιασμού σε επίπεδο συστήματος, οι περιγραφικοί δείκτες παρέχουν ορόσημα: π.χ. περιγράφουν τους μακροπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους του συστήματος ΕΕΚ σε διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, καθορίζουν στόχους και δείκτες παρακολούθησης και προσδιορίζουν τις ανάγκες κατάρτισης. EL 3 EL

4 παρέχει συστηματική προσέγγιση όσον αφορά την ποιότητα και δίνει μεγάλη έμφαση στην παρακολούθηση και στη βελτίωση της ποιότητας, συνδυάζοντας την εσωτερική και την εξωτερική αξιολόγηση, την επανεξέταση και άλλες διαδικασίες βελτίωσης, με τη συνδρομή μετρήσιμων στοιχείων και ποιοτικής ανάλυσης. Το πλαίσιο θα πρέπει να θεωρείται «εργαλειοθήκη», από την οποία οι διάφοροι χρήστες μπορούν να επιλέγουν τα στοιχεία που κρίνουν καταλληλότερα για τα δικά τους συστήματα. Οι προτεινόμενοι δείκτες που θα μετρούν τη βελτίωση της ποιότητας της ΕΕΚ αφορούν στοιχεία όπως τις επενδύσεις στην κατάρτιση εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών, τη συμμετοχή, την ολοκλήρωση και το ποσοστό εξεύρεσης εργασίας σε προγράμματα ΕΕΚ, τη χρήση των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στον χώρο εργασίας, το ποσοστό ανεργίας, την επικράτηση ευάλωτων ομάδων, τους μηχανισμούς για τον καθορισμό των αναγκών κατάρτισης στην αγορά εργασίας και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της πρόσβασης στην ΕΕΚ. Η σύσταση καλούσε τα κράτη μέλη να καταρτίσουν μια εθνική προσέγγιση με στόχο τη βελτίωση των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας σε εθνικό επίπεδο, να ορίσουν ένα εθνικό σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας και να συμμετάσχουν στο ευρωπαϊκό δίκτυο (δίκτυο EQAVET). 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2.1. Μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας σε επίπεδο συστημάτων ΕΕΚ Η αριστεία ΕΕΚ σε επίπεδο συστήματος προϋποθέτει μια στρατηγική για τη συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων, με στόχο τα μαθησιακά αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, την κινητικότητα, την αμοιβαία αναγνώριση και τη διαπερατότητα, καθώς και την εφαρμογή τεκμηριωμένων πολιτικών οι οποίες να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα του συστήματος. Επιπλέον, συνεπάγεται τη συνεργασία, τη συνεπένδυση και την ενσωμάτωση της ΕΕΚ στο γενικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης 5. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήγαγε η Γραμματεία του EQAVET 6 και τα αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης 7, περισσότερες από 20 χώρες έχουν ενοποιήσει τις προσεγγίσεις τους όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, ενώ το EQAVET συνέβαλε άμεσα στη διαμόρφωση των εθνικών συστημάτων σε 14 χώρες [BG, CZ, EL, HU, HR, MT, RO, FYROM, και BE (γαλλόφωνες περιοχές), ES, IT, LV, LT και SI, όπου οι μεταρρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη]. Οι περισσότερες προσεγγίσεις καλύπτουν τόσο την αρχική ΕΕΚ 8 όσο και τη συνεχή ΕΕΚ 9 και, ιδίως, τα σχετικά ιδρύματα που λαμβάνουν κρατική χρηματοδότηση. Ορισμένες χώρες ακολουθούσαν ήδη συμβατές προσεγγίσεις EQAVET και, ως εκ τούτου, δεν χρειάστηκε να τις τροποποιήσουν σημαντικά Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, SWD(2012) 375 της , σ. 38. EQAVET, «Supporting the implementation of the European quality assurance reference framework: Results of the EQAVET Secretariat Survey», 2012, σ. 20. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Γραμματείας του EQAVET, ICF GHK, «Evaluation of implementation of EQAVET Final report» (τελική έκθεση για την αξιολόγηση της εφαρμογής του EQAVET, στο εξής «εξωτερική αξιολόγηση») 2013 σ. 51. Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που πραγματοποιείται στο αρχικό εκπαιδευτικό σύστημα, συνήθως πριν από την είσοδο στο επαγγελματικό βίο ο ορισμός αυτός εμπνέεται από το έγγραφο του Cedefop με τίτλο «Terminology of European education and training policy», Υπηρεσία Εκδόσεων, Λουξεμβούργο, Εκπαίδευση ή κατάρτιση μετά την αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση, ή μετά την είσοδο στον επαγγελματικό βίο, Cedefop, idem. EL 4 EL

5 Σήμερα, τα περισσότερα εθνικά συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης στην ΕΕ έχουν πρότυπα ποιότητας για τους παρόχους ΕΕΚ 10, τα οποία χρησιμοποιούνται, κατά κύριο λόγο, ως προϋπόθεση χρηματοδότησης και πιστοποίησης και/ή απαιτούνται στο πλαίσιο της νομοθεσίας. Σχεδόν όλα τα κράτη μέλη συλλέγουν στοιχεία με στόχο να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των συστημάτων τους και έχουν καταρτίσει για τον σκοπό αυτό κατάλληλες μεθοδολογίες συλλογής δεδομένων, π.χ. ερωτηματολόγια και δείκτες/μετρήσιμα στοιχεία. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει αυτομάτως ότι οι διαδικασίες επανεξετάζονται τακτικά και ότι καταρτίζονται σχέδια δράσης για αλλαγές, αφού, όπως προκύπτει από την έρευνα, μόνο το ένα τρίτο περίπου των χωρών διενεργούν πάντα τακτικές αξιολογήσεις και εκπονούν σχέδια δράσης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν στοιχεία σχετικά με τα αποτελέσματα των διαθέσιμων αξιολογήσεων 11. Όσον αφορά τη χρήση των δεικτών, οι πρακτικές μεταξύ των χωρών διαφέρουν σημαντικά. Ενώ ορισμένοι δείκτες φαίνεται να χρησιμοποιούνται από την πλειονότητα των κρατών μελών (π.χ. ποσοστό συμμετοχής και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων ΕΕΚ), άλλοι βασικοί δείκτες αποτελεσμάτων, όπως «η χρήση των δεξιοτήτων στον χώρο εργασίας» ή «το μερίδιο απασχολούμενων εκπαιδευομένων σε ορισμένη χρονική στιγμή μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης» χρησιμοποιούνται λιγότερο, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσαν να παράσχουν καίρια στοιχεία για τη διασφάλιση καλύτερης ανταπόκρισης στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Σε γενικές γραμμές, οι μεγαλύτερες δυσκολίες κατά τη συλλογή στοιχείων αφορούν αυτούς τους δείκτες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα μεταξύ των εθνικών σημείων αναφοράς για το EQAVET, το 75 % θα θεωρούσε χρήσιμο να αυξηθεί η συνεργασία της ΕΕ, προκειμένου να διαμορφωθούν συνθήκες συγκριτικής αξιολόγησης, με τη χρήση ενός ή περισσότερων δεικτών EQAVET 12. Στην ίδια έρευνα επισημαίνει ότι οι ενδεικτικοί περιγραφικοί δείκτες EQAVET χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της ποιότητας σε 22 συστήματα αρχικής ΕΕΚ. Η εξωτερική αξιολόγηση αναφέρει τη δυσκολία που παρουσιάζει η σύγκριση των εθνικών μέτρων διασφάλισης της ποιότητας με τους περιγραφικούς δείκτες του EQAVET, επειδή οι εν λόγω περιγραφικοί δείκτες είναι πολύ γενικοί και, συχνά, αφορούν παραμέτρους που δεν καλύπτονται από ειδικά μέτρα διασφάλισης της ποιότητας, αλλά εμφανίζονται περισσότερο σε πολιτικές για την ΕΕΚ και σε προσεγγίσεις για τη χάραξη πολιτικής 13. Ωστόσο, αυτή η συνολική προσέγγιση διευκολύνει τη μεταστροφή από την προσέγγιση της «εργαλειοθήκης» προς μια νοοτροπία βελτίωσης της ποιότητας. Το σύστημα ΕΕΚ υψηλής ποιότητας διευκολύνει επίσης τη συνεχή ανάπτυξη δεξιοτήτων, την κινητικότητα και τη διαπερατότητα μεταξύ της ΕΕΚ και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Περίπου οι μισές χώρες ισχυρίζονται ότι η διασφάλιση της ποιότητας στα συστήματά τους ΕΕΚ πράγματι βοηθά στην απόκτηση πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω διαφορετικών μηχανισμών: τα προσόντα ΕΕΚ εξασφαλισμένης ποιότητας είτε αναγνωρίζονται ως τυπικά προσόντα για την είσοδο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (π.χ. IE, NL) είτε έχουν διττή σημασία, τόσο εκπαιδευτική όσο και επαγγελματική (π.χ. PT). Ωστόσο, αυτό τονίζει επίσης το γεγονός ότι, σε πολλές χώρες, η διαπερατότητα παραμένει απλώς στόχος και ότι πρέπει να καταβληθούν σημαντικές προσπάθειες για να γίνει πραγματικότητα Έρευνα της Γραμματείας του EQAVET, ό.π., σ. 29. Ibid, σ. 68: BE (ολλανδόφωνες περιοχές), BG, DK, DE, EE, IE, ES, LV, LT, NL, AT, PL, RO, SK, FI, SE, UK και HR. Έρευνα της Γραμματείας του EQAVET, ό.π., κεφάλαιο 5. Εξωτερική αξιολόγηση, ό.π., σ. 32. EL 5 EL

6 Η συντριπτική πλειονότητα των χωρών έχει θεσπίσει μηχανισμούς και διαδικασίες για τον προσδιορισμό των αναγκών κατάρτισης στην αρχική ΕΕΚ (ΑΕΕΚ) και οι περισσότερες από αυτές εφαρμόζουν τέτοιους μηχανισμούς και για τη συνεχή ΕΕΚ (ΣΕΕΚ) 14. Ωστόσο, απαιτείται διεξοδική ανάλυση ώστε να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα αυτών των συστημάτων, οι συνέργειές τους με το πανόραμα δεξιοτήτων στην ΕΕ 15, καθώς και το κατά πόσον η συμμετοχή του επαγγελματικού τομέα (ιδίως των επαγγελματικών οργανώσεων και των επιχειρήσεων) συντελείται με συνεργατικό/διαβουλευτικό τρόπο 16, αφού αυτό έχει αποδειχθεί ότι είναι σημαντικό για τον σχεδιασμό προσόντων υψηλής ποιότητας που να βασίζονται στα μαθησιακά αποτελέσματα και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας Μηχανισμοί διασφάλισης της ποιότητας σε επίπεδο παρόχων ΕΕΚ Τόσο η υποστήριξη της μάθησης και οι εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές υψηλής ποιότητας, όσο και η αποτελεσματική ηγεσία που ασκείται από ειδικευμένο εκπαιδευτικό ηγέτη αποτελούν σημαντικούς παράγοντες ωστόσο, οι πάροχοι ΕΕΚ εξασφαλίζουν με μεγαλύτερη επιτυχία εξαιρετική ΕΕΚ ακόμα και όταν υπάρχουν στρατηγικές διασυνδέσεις και δικτύωση με την ευρύτερη οικονομική κοινότητα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο 17. Οι περισσότερες χώρες είτε έχουν είτε πρόκειται να θεσπίσουν κοινό πλαίσιο για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρόχων ΕΕΚ, συμβατό με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ. Σχεδόν όλες οι χώρες διενεργούν εκ του νόμου εξωτερική αξιολόγηση των παρόχων ΕΕΚ, ενώ 22 χώρες 18 απαιτούν από τους παρόχους ΕΕΚ να εφαρμόζουν εσωτερικούς μηχανισμούς διασφάλισης της ποιότητας, και σε άλλες έξι χώρες [BE (γαλλόφωνες περιοχές), BG, FR, IT, LT και SK] αυτό είναι προαιρετικό, αλλά συνιστάται. Η συνηθέστερη μορφή εξωτερικής αξιολόγησης είναι η επιθεώρηση. Κατά κανόνα, πρόκειται για υπηρεσίες επιθεώρησης σχολείων, που καλύπτουν τόσο την ΑΕΕΚ όσο και τη γενική εκπαίδευση. Υπάρχουν και άλλες μορφές εξωτερικής αξιολόγησης, αλλά αυτές εφαρμόζονται κυρίως στη ΣΕΕΚ και σπανιότερα στην ΑΕΕΚ. Για παράδειγμα, ορισμένα ομόσπονδα κράτη της Γερμανίας απαιτούν από τους παρόχους να εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης της ποιότητας, όπως το Q2E, το EFQM, το QZS ή το ISO Η Μάλτα απαιτεί από τους παρόχους να υποβάλλονται σε ελέγχους ποιότητας από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες. Ορισμένες χώρες έχουν ειδικούς οργανισμούς για τη διασφάλιση της ποιότητας ή την αξιολόγηση: π.χ. στη Φλαμανδική Κοινότητα του Βελγίου, ο οργανισμός για τη διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση καλύπτει το σύνολο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εκτός από την τριτοβάθμια εκπαίδευση το δανικό ινστιτούτο αξιολόγησης καλύπτει το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος και στην Ισπανία υπάρχει το εθνικό ινστιτούτο για την αξιολόγηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Σε πολλές χώρες η νομοθεσία υποχρεώνει τους παρόχους ΕΕΚ να αξιολογούν συστηματικά τις δραστηριότητές τους, καθώς και την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης που παρέχουν. Όσον αφορά τις BG, HR, CZ, DK, EE, HU, RO, SI και SK, αυτό περιλαμβάνει υποχρεωτικές εκθέσεις αυτοαξιολόγησης και σχέδια βελτίωσης που Έρευνα της Γραμματείας του EQAVET, ό.π., σ. 61 και 72. Βλ. Διάφορα ερευνητικά έργα του ΠΠ 7 αφορούσαν τη ΣΕΕΚ και την εκπαίδευση ενηλίκων. Βλ. «Adult and continuing education in Europe. Using public policy to secure a growth in skills», Ευρωπαϊκή Επιτροπή SWD(2012) 375, ό.π., σ. 38. AT, BE (ολλανδόφωνες περιοχές), CY, CZ, DK, EE, FI, HU, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK, HR, IC και FYROM, Έρευνα της Γραμματείας του EQAVET, ό.π., σ. 24. EL 6 EL

7 λειτουργούν ως βάση για τις εξωτερικές αξιολογήσεις. Η αυτοαξιολόγηση, αν και δεν είναι υποχρεωτική, χρησιμοποιείται ευρέως από τους παρόχους ΑΕΕΚ στην Αυστρία. Ένα βασικό επιχείρημα για την αυτοαξιολόγηση σε επίπεδο παρόχων είναι η ανάπτυξη ενός πνεύματος ποιότητας στα ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Υπάρχουν επίσης θετικές συνέπειες όσον αφορά τη λογοδοσία και τη διαχείριση των παρόχων ΕΕΚ, οι οποίοι καθίστανται υπεύθυνοι για την παροχή ποιοτικών αποτελεσμάτων. Δεδομένου ότι το πεδίο κάθε παρόχου ΕΕΚ είναι διαφορετικό, η αυτοαξιολόγηση δίνει τη δυνατότητα σε κάθε οργανισμό να διαμορφώσει το πλαίσιο και τη δέσμη μέτρων που ανταποκρίνονται στο πεδίο του και στην πραγματικότητα. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία πρακτικών ως προς την εσωτερική αξιολόγηση στα κράτη μέλη. Ορισμένες χώρες απαιτούν από τους παρόχους ΕΕΚ να εστιάζουν την εσωτερική αξιολόγηση σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριοτήτων. Άλλες χώρες δεν παρέχουν καμία καθοδήγηση σχετικά με τον ενδεδειγμένο τρόπο διασφάλισης της ποιότητας, ενώ αρκετές χώρες έχουν εγχειρίδια, μεθοδολογίες ή δικτυακούς τόπους για την υποστήριξη της εν λόγω διαδικασίας 19. Ορισμένες χώρες εφαρμόζουν κάποια μορφή αξιολόγησης από ομοτίμους ή αλληλοδιδασκαλίας μεταξύ των παρόχων ΕΕΚ, η οποία, στις περισσότερες περιπτώσεις, βασίζεται σε ευρωπαϊκή μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με ένα έργο Leonardo da Vinci 20. Σε γενικές γραμμές, οι πάροχοι ΕΕΚ τείνουν να χρησιμοποιούν λιγότερο τους περιγραφικούς δείκτες σε σύγκριση με αυτό που συμβαίνει σε επίπεδο συστήματος 21. Οι πάροχοι ΕΕΚ υποβάλλονται συχνά σε διαδικασίες πιστοποίησης 22 και σε διαδικασίες εξωτερικής ή εσωτερικής αξιολόγησης, αλλά δεν συνηθίζεται η εκτεταμένη χρήση του κύκλου EQAVET. Αυτό αποδεικνύει ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την επίτευξη του επιπέδου των παρόχων ΕΕΚ, ιδίως μέσω παραγόντων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Υπό την έννοια αυτή, τα έργα EQAVET θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν ως ορθές πρακτικές. Για παράδειγμα, το σχέδιο της Μάλτας για τη διασφάλιση της ποιότητας της ΕΕΚ είχε ως αποτέλεσμα τη σύνταξη κατευθυντήριων γραμμών προς τα ιδρύματα ΕΕΚ για την εφαρμογή των δεικτών. Επιπλέον, ένα ολλανδικό έργο ανέπτυξε μια προσέγγιση από κάτω προς τα πάνω όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας σε συνεργασία με τους παρόχους ΕΕΚ και προώθησε ένα πνεύμα ποιότητας 23. Σημαντική πρόκληση για τη διασφάλιση της ποιότητας είναι η διάσταση της μάθησης στον χώρο εργασίας. Συχνά, η κατάρτιση των επιμορφωτών δεν είναι εξασφαλισμένη και, συνήθως, οι σχετικές πληροφορίες είναι ανεπαρκείς. Το κριτήρια, οι περιγραφικοί δείκτες και οι δείκτες EQAVET δεν παρέχουν ειδική καθοδήγηση για τη διασφάλιση της ποιότητας όσον αφορά τη μάθηση στον χώρο εργασίας. Η σχετική αυτή αδυναμία αποκαταστάθηκε, σε πολιτικό επίπεδο, με την ανακοίνωση της Μπριζ, που καλούσε τις συμμετέχουσες χώρες να διαμορφώσουν, έως το 2015, ένα κοινό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας για τους παρόχους ΕΕΚ, το οποίο θα εφαρμόζεται και σε συναφείς δραστηριότητες μάθησης στον χώρο εργασίας και θα είναι συμβατό με το Εξωτερική αξιολόγηση, ό.π., σ Έρευνα της Γραμματείας του EQAVET, ό.π., σ Στο παρόν έγγραφο, ο όρος «πιστοποίηση» έχει την έννοια της «εκπαιδευτικής πιστοποίησης» και όχι την έννοια της «διαπίστευσης», όπως στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008. Βλ. EL 7 EL

8 EQAVET 24. Το δίκτυο EQAVET δημιούργησε μια ομάδα εργασίας και, επί του παρόντος, καταρτίζει τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. 3. ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ Η έρευνα και η εξωτερική αξιολόγηση του EQAVET δείχνουν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά τού EQAVET είναι βαθιά ριζωμένα στο πνεύμα διασφάλισης της ποιότητας που έχουν τα κράτη μέλη. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την επίτευξη κοινής αντίληψης, η οποία θα διευκόλυνε αισθητά την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και θα αύξανε την κινητικότητα Η συμβολή του EQAVET στη διαφάνεια της ΕΕΚ Το γεγονός ότι δεν αξιοποιείται ακόμα πλήρως το δυναμικό του EQAVET για τους σκοπούς της διαφάνειας με τη στήριξη της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της κινητικότητας μεταξύ των χωρών και της διά βίου μάθησης μπορεί να γίνει αντιληπτό από την περιορισμένη συνέργεια με τα ευρωπαϊκά εργαλεία που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη διαφάνεια των επαγγελματικών προσόντων και των δεξιοτήτων: το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα επαγγελματικά προσόντα (ΕΠΕΠ) 25, το ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων στην ΕΕΚ (ECVET) 26 και το ευρωπαϊκό βιβλιάριο κατάρτισης Europass 27, τα οποία εστιάζονται στα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας, δηλ. στις γνώσεις και στις δεξιότητες που αποκτήθηκαν. Ενώ η ποιότητα των αποτελεσμάτων είναι το τελικό κριτήριο της απόφασης σχετικά με την ποιότητα των ευκαιριών μάθησης, στην ουσία η συγκεκριμένη πτυχή δεν εξετάζεται από το EQAVET, το οποίο δεν καλύπτει ειδικά τη διασφάλιση της ποιότητας του σχεδιασμού, της αξιολόγησης και της πιστοποίησης των επαγγελματικών προσόντων, αν και η σύσταση προβλέπει ότι το πλαίσιο θα πρέπει να εφαρμόζεται και στο επίπεδο απόκτησης των εν λόγω προσόντων. Αυτό, συνηγορεί υπέρ της ανάγκης για στενότερη σχέση με τα πλαίσια επαγγελματικών προσόντων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν ρυθμίσεις που διευκολύνουν την αμοιβαία αναγνώριση στον τομέα της ΕΕΚ (διεθνείς πιστοποιήσεις για ορισμένα επαγγέλματα) και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δίκτυα ENIC/NARIC). Ωστόσο, είναι σαφές ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν ωριμάσει ακόμα. Ένας άλλος πιθανός τομέας ανάπτυξης θα μπορούσε να είναι η στενότερη διασύνδεση μεταξύ του EQAVET και του ECVET. Πράγματι, ένας από τους αρχικούς στόχους του EQAVET ήταν να στηρίξει τη δημιουργία του ECVET. Ωστόσο, ελάχιστες μόνο χώρες έχουν αναπτύξει συστήματα μεταφοράς ακαδημαϊκών μονάδων ΕΕΚ (FI, IE, UK, EE, SE, SL και LU, IT για την ΑΕΕΚ) 28, ενώ το ECVET εξακολουθεί να βρίσκεται, στις περισσότερες χώρες, στο στάδιο της ανάπτυξης 29. Το θέμα της κινητικότητας μεταξύ εκπαιδευτικών επιμέρους τομέων έχει καίρια σημασία. Η δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (διαπερατότητα) αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την ελκυστικότητα της ΕΕΚ και για την επιδίωξη αριστείας στο συγκεκριμένο πλαίσιο. Ως προς αυτό, εξακολουθούν να υπάρχουν σήμερα περιθώρια ανάπτυξης. Τα Βλ. Ανακοίνωση της Μπριζ για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, , στρατηγικός στόχος 2β. Σύσταση 2008/C 111/01 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008 (ΕΕ C 111 της , σ. 1). Σύσταση 2009/C 155/02 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009 (ΕΕ C 155 της , σ. 11). Απόφαση αριθ. 2241/2004/ΕΚ (ΕΕ L 390 της , σ. 6). EQAVET, Serban Iosifescu, «Quality assurance procedures in the processes of certification, curricula setting, accreditation and training of trainers in European VET systems», Cedefop, «Trends in VET policy in Europe », 2012, σ. 59. EL 8 EL

9 ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές (ESG) για τη διασφάλιση της ποιότητας στον τομέα της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 30 περιλαμβάνουν κοινές αρχές, αλλά επιτρέπουν την εφαρμογή διαφορετικών επιχειρησιακών προσεγγίσεων και απαιτούν ελάχιστο συντονισμό μεταξύ των εργαλείων. Ωστόσο, ο διάλογος και η συνεργασία αυξήθηκαν πρόσφατα με τη διοργάνωση αρκετών κοινών εκδηλώσεων. Στο παράρτημα 3 του ΕΠΕΠ προτείνονται κοινές αρχές διασφάλισης της ποιότητας τόσο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση όσο και για την ΕΕΚ, αλλά δεν περιλαμβάνεται ρητή αναφορά ούτε στα ESG ούτε στο EQAVET 31. Η επαρκής ανάπτυξη του μοντέλου του EQAVET ενδεχομένως, με μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των μαθησιακών αποτελεσμάτων είναι ένα μέτρο που προτείνει η ευρωπαϊκή ομάδα εργασίας για την ποιότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων (άρα και στη συνεχή ΕΕΚ), με πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας της διά βίου μάθησης σε πιο μακροπρόθεσμη βάση Διαχείριση Ενώ η σύσταση EQAVET ζητεί τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων καθ όλη τη διάρκεια του κύκλου διασφάλισης της ποιότητας, η δομή διαχείρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται να αποτελείται κυρίως από εκπροσώπους του τομέα της αρχικής ΕΕΚ. Όταν πρόκειται για εθνικές δομές διαχείρισης, η έρευνα της Γραμματείας του EQAVET επισημαίνει την ανάγκη να εξασφαλιστεί βελτιωμένη και διαρκής συμμετοχή ορισμένων κατηγοριών ενδιαφερομένων, ιδίως των εκπαιδευόμενων, του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, των εργοδοτών και των παραγόντων της αγοράς εργασίας, καθώς και των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Στον βαθμό που το EQAVET συνέβαλε στην καλύτερη διασφάλιση της ποιότητας στα εθνικά συστήματα ΕΕΚ, διευκόλυνε επίσης την επικοινωνία και την ανταλλαγή μεταξύ των συστημάτων αυτών και, παράλληλα, προώθησε τη συνεκτικότητα των εξελίξεων της ΕΕΚ στις διάφορες χώρες. Αυτό συμβάλλει, σε κάποιο βαθμό, στην επίτευξη του γενικού στόχου, ο οποίος έγκειται στην προώθηση της διαφάνειας και της συνεκτικότητας των εξελίξεων όσον αφορά την πολιτική για την ΕΕΚ μεταξύ των κρατών μελών. Ωστόσο, αυτό δεν είχε ως αποτέλεσμα εύκολα συγκρίσιμες περιγραφές των εθνικών μέτρων για τη διασφάλιση της ποιότητας, που συχνά δεν παρουσιάζονται σε πλήρη έγγραφα και δεν ακολουθούν αναγκαστικά τη διάρθρωση του EQAVET. Οι χώρες περιγράφουν κυρίως τα συστήματά τους για τη διασφάλιση της ποιότητας παραπέμποντας στην εσωτερική και την εξωτερική αξιολόγηση των παρόχων ΕΕΚ, στην αξιολόγηση σε επίπεδο συστήματος με σκοπό τη χάραξη πολιτικής, καθώς και στην ποιότητα του σχεδιασμού και της απόκτησης των επαγγελματικών προσόντων. Ως έναν βαθμό, αυτό οφείλεται στην ευέλικτη προσέγγιση της σύστασης EQAVET, η οποία επιτρέπει στις χώρες και στους παρόχους ΕΕΚ να επιλέγουν εργαλεία και στοιχεία από ένα ευρύτερο φάσμα και να τα προσαρμόζουν. Αυτό, αν και έχει αποδειχτεί αποτελεσματικό για τη διάδοση της χρήσης των συγκεκριμένων εργαλείων, δεν οδήγησε στη διακρατική έγκριση ENQA, «European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area», Αν και, τότε, δεν υπήρχε ακόμα το EQAVET με τη σημερινή του μορφή, εφαρμοζόταν ήδη ένα κοινό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας για την ΕΕΚ. Τελική έκθεση της θεματικής ομάδας εργασίας για την ποιότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων. Πρβλ. την παράλληλη μελέτη για την ποιότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων, EL 9 EL

10 μιας κοινής προσέγγισης για την περιγραφή των μέτρων διασφάλισης της ποιότητας και των εξελίξεων στον τομέα της ΕΕΚ. Η απευθείας χρήση του EQAVET ως στοιχείου αναφοράς για την περιγραφή των εθνικών μέτρων μπορεί επίσης να αποδειχθεί δυσχερής, επειδή το EQAVET προτείνει διαφορετική ορολογία για την ποιότητα τόσο στο επίπεδο του συστήματος ΕΕΚ όσο και στο επίπεδο των παρόχων της ΕΕΚ 33. Αυτό δεν αντιστοιχεί στην πρακτική που ακολουθείται σε εθνικό επίπεδο, όπου ένα κλασικό μέτρο, όπως οι επιθεωρήσεις, μπορεί να αφορά τόσο το σύστημα όσο και τον μεμονωμένο πάροχο. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ 4.1. Συμπεράσματα της αξιολόγησης Οι προβληματισμοί που παρουσιάστηκαν στις προηγούμενες ενότητες μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: Το EQAVET συνέβαλε στην προώθηση ενός πνεύματος ποιότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ στις ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στην πρακτική εφαρμογή του, πρωτίστως μέσω της κατάρτισης επιχειρησιακών μέτρων για την ποιότητα στο πλαίσιο του δικτύου EQAVET 34. Ωστόσο, αυτά τα μέτρα εστιάστηκαν στην παροχή (κυρίως αρχικής και εν μέρει συνεχούς) ΕΕΚ στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, και ιδίως στα σχολεία, με λιγότερο αισθητό αντίκτυπο στη μάθηση στον χώρο εργασίας και στη μη τυπική μάθηση (η οποία αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνεχούς ΕΕΚ, αλλά θα μπορούσε επίσης να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αρχική ΕΕΚ σε διπλά συστήματα). Η ευέλικτη προσέγγιση του EQAVET, που παρέχει εργαλεία προς επιλογή και προσαρμογή, διευκόλυνε τη χρήση του αλλά, ταυτόχρονα, μείωσε τις δυνατότητές του ως κοινού γλωσσικού και εννοιολογικού πλαισίου μεταξύ των χωρών. Ως εκ τούτου, ανακύπτει η αδήριτη ανάγκη να αυξηθεί η συνεργασία με άλλα ευρωπαϊκά μέσα για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη διαφάνεια. Το EQAVET εφαρμόζει ένα πλαίσιο αναφοράς που επιτρέπει την ευέλικτη χρήση. Μπορεί να διερευνηθεί ο βαθμός στον οποίο η διάσταση του πλαισίου είναι αναγκαία για την κατάρτιση κριτηρίων ποιότητας, περιγραφικών δεικτών και δεικτών, αφού η χρήση τους είναι, ούτως ή άλλως, ευέλικτη. Θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη η πείρα από τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ESG) και όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής (τα ESG υποστηρίζουν συγκεκριμένα την ποιότητα των ιδρυμάτων και όχι του συστήματος), αν και είναι γνωστό ότι παρουσιάζουν ορισμένες ελλείψεις Συμπληρωματικά στοιχεία του EQAVET Ο τελικός στόχος των μέτρων ποιότητας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι η ποιότητα των αποτελεσμάτων της μαθησιακής διαδικασίας δηλ., οι εκπαιδευόμενοι στο πλαίσιο της ΕΕΚ θα πρέπει να αποκτούν επαρκείς επαγγελματικές και εγκάρσιες δεξιότητες. Η πρόσφατη έρευνα σχετικά με τις δεξιότητες των ενηλίκων (PIAAC), σ ένα συγκεκριμένο σημείο, επισήμαινε τη σημασία των επιπέδων δεξιοτήτων: μεταξύ των χωρών, Το στοιχείο αυτό συνιστά σημαντική διαφορά μεταξύ του EQAVET και των ESG, που αφορούν μόνο τα ιδρύματα. Βλ. ιδίως το ηλεκτρονικό εργαλείο για τον κύκλο ποιότητας. EL 10 EL

11 ενήλικες με το ίδιο επίπεδο επαγγελματικών προσόντων διέθεταν σημαντικά διαφορετικό επίπεδο δεξιοτήτων 35. Η σαφέστερη έμφαση στη διασφάλιση της ποιότητας του σχεδιασμού και της απονομής τίτλων, η οποία θα συνδεόταν με το ΕΠΕΠ, το ECVET και το συμπλήρωμα πιστοποιητικού Europass, θα επέτρεπε, ενδεχομένως, στο EQAVET να ασχοληθεί αποτελεσματικότερα με τη μη τυπική ΕΕΚ και την ΕΕΚ στον χώρο εργασίας, αλλά και να αντιμετωπίσει το ζήτημα που ανακύπτει με τους ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους (OER) ή τα μαζικά ανοικτά ηλεκτρονικά μαθήματα (MOOC), καθώς και να βελτιώσει τον αντίκτυπό της στη διαφάνεια και την αμοιβαία αναγνώριση, με βάση τις αρχές που ορίζονται στη σύσταση του Συμβουλίου για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης 36. Για την πιο ολοκληρωμένη υλοποίηση του EQAVET, η Επιτροπή προτίθεται να αναλάβει, με τη συμμετοχή των αρμόδιων εθνικών αρχών και των ενδιαφερομένων, τις ακόλουθες ενέργειες: κατάρτιση περιγραφικών δεικτών, δεικτών και σχετικών κατευθυντήριων γραμμών, ώστε να αποτυπώνονται καλύτερα η ποιότητα και το κατάλληλο επίπεδο επάρκειας όσον αφορά τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουν οι εκπαιδευόμενοι στο πλαίσιο της ΕΕΚ. Αυτό απαιτεί τον συντονισμό με άλλες πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ποιότητας και μέσα διαφάνειας, καθώς και τη συνεργασία με τους σχετικούς φορείς και δίκτυα σύνταξη και δοκιμή κατευθυντήριων γραμμών για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους παρόχους, καθώς και συνοδευτικών φύλλων ελέγχου, περιγραφικών δεικτών και δεικτών, προσανατολισμένων προς την πολλαπλή πραγματικότητα της συνεχούς ΕΕΚ και τα ειδικά χαρακτηριστικά της μάθησης στον χώρο εργασίας. Αυτό απαιτεί τη συνεργασία με τους διάφορους ενδιαφερομένους και τον συντονισμό με τις εξελίξεις που αφορούν την ποιότητα στην εκπαίδευση ενηλίκων διερεύνηση της δυνατότητας των ευρωπαϊκών ρυθμίσεων να προσδώσουν μεγαλύτερη διαφάνεια στα εθνικά μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας μεταξύ των χωρών. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ενημερωτικού δελτίου, ώστε να διευκολύνεται η κοινή αντίληψη των εθνικών διαδικασιών πιστοποίησης των παρόχων ΕΕΚ, με την προώθηση κοινών κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την περιγραφή των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας συμβατών με το EQAVET, ή με τη μετάβαση προς κοινό πλαίσιο για την πιστοποίηση των παρόχων ΕΕΚ, με βάση και την πείρα από το ευρωπαϊκό μητρώο οργανισμών διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (EQAR) 37 και τις εθνικές εκθέσεις για την αντιστοίχιση με το ΕΠΕΠ 38. Μέσω του Erasmus+, η ΕΕ θα παρέχει: στήριξη στη διασυνοριακή συνεργασία για τη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ μέσω στρατηγικών εταιρικών σχέσεων και τομεακών συμμαχιών δεξιοτήτων που υποστηρίζουν την ουσιαστική συμμετοχή μεγάλου φάσματος ενδιαφερομένων, και την ενίσχυση του διατομεακού διαλόγου με την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση ενηλίκων σχετικά με το θέμα της διασφάλισης της ποιότητας ΟΟΣΑ, «Skills Outlook 2013», ιδίως σ Σύσταση 2012/C 398/01 του Συμβουλίου. Βλ. Βλ. EL 11 EL

12 στήριξη περαιτέρω διαλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω: του δικτύου EQAVET για την ανάπτυξη πνεύματος ποιότητας, με την υποστήριξη ομάδων εργασίας, σεμιναρίων και δραστηριοτήτων αλληλοδιδασκαλίας, εμπλέκοντας τους ενδιαφερομένους στη διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ της ανάπτυξης συνοδευτικού υλικού, όπως εργαλείων ΤΠ και εγχειριδίων καινοτόμων έργων που να ενισχύουν την ικανότητα που έχει η διασφάλιση της ποιότητας να υποστηρίζει τη βελτίωση της ΕΕΚ. Μέσω του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», η ΕΕ: θα προωθεί τις γνώσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των κρατικών πολιτικών για τη ΣΕΕΚ και άλλες μορφές εκπαίδευσης ενηλίκων (συμπεριλαμβανομένων των πτυχών που αφορούν τη διασφάλιση της ποιότητας) στην ΕΕ και τη συμπληρωματικότητά τους με τη δυναμική των ιδιωτικών αγορών. Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι ορισμένες χώρες σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν ένα τμήμα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων για τη χρηματοδότηση μεταρρυθμίσεων στα συστήματα ΕΕΚ. Για την υλοποίηση αυτών των πρωτοβουλιών, είναι απαραίτητο να τεθεί στο επίκεντρο η ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας στην ΕΕΚ Πέρα από το EQAVET Οι πολίτες μετακινούνται ολοένα και περισσότερο μεταξύ των συστημάτων τόσο στο πλαίσιο της παραδοσιακής διαδρομής της αρχικής εκπαίδευσης όσο και προκειμένου να αναβαθμίσουν και να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οι συμβατικές ταξινομήσεις αποδεικνύονται πλέον ανεπαρκείς για διαρκώς αυξανόμενο αριθμό ευκαιριών μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν ολοένα και περισσότερο και πολύ σωστά τη δυνατότητα να διαμορφώνουν τη μαθησιακή τους διαδρομή, επιλέγοντας ευκαιρίες από διάφορα επιμέρους συστήματα και μορφές παροχής, όπως με μαθησιακούς πόρους μέσω ΤΠΕ, και πρέπει να μπορούν να εμπιστεύονται την ποιότητά τους. Η εμφάνιση πλαισίων επαγγελματικών προσόντων διασφαλισμένης ποιότητας για τη διά βίου μάθηση, που προωθείται σθεναρά από το ΕΠΕΠ, καθιστά αναγκαία την εξέταση μιας τομεακής προσέγγισης για τη διασφάλιση της ποιότητας, καθώς και της δυνατότητας προσδιορισμού ορισμένων βασικών αρχών και κατευθυντήριων γραμμών οι οποίες να ισχύουν για όλους τους τομείς και για όλα τα προσόντα. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, θα ήταν πολύ χρήσιμο να εξεταστεί το EQAVET στο πλαίσιο όλων των μέσων για τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της ποιότητας. Η Επιτροπή διερευνά τη σκοπιμότητα ενός στενότερου συντονισμού όλων των ευρωπαϊκών μέσων για τη διαφάνεια και τη διασφάλιση της ποιότητας, ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει ως μέσο για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τομέα δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων 39. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Επιτροπή, αποβλέποντας στην καλύτερη ευρωπαϊκή συνεργασία όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας για τη διά βίου μάθηση, σχεδιάζει να αναλάβει τις ακόλουθες δράσεις: διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους σχετικά με τις διαπιστώσεις της παρούσας έκθεσης και την ανάγκη και τη σκοπιμότητα βελτίωσης της συνοχής μεταξύ των συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας στους επιμέρους τομείς της εκπαίδευσης, 39 Ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ανασχεδιασμός της εκπαίδευσης: επενδύοντας στις δεξιότητες για καλύτερα κοινωνικοοικονομικά αποτελέσματα», COM(2012) 669 τελικό, EL 12 EL

13 στο πλαίσιο της προσεχούς δημόσιας διαβούλευσης για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού τομέα δεξιοτήτων και επαγγελματικών προσόντων, με στόχο περισσότερες συνέργειες και σύγκλιση των ενωσιακών μέσων διαφάνειας και αναγνώρισης εξέταση των τρόπων με τους οποίους οι στόχοι του EQAVET θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσω ολοκληρωμένης προσέγγισης όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας στη διά βίου μάθηση σε συντονισμό με άλλες πρωτοβουλίες για τη διασφάλιση ποιότητας και μέσα διαφάνειας, εξέταση των πρακτικών απαιτήσεων που αφορούν την ανάπτυξη διατομεακών αρχών και κατευθυντήριων γραμμών για τη διασφάλιση της ποιότητας στη διά βίου μάθηση και των προϋποθέσεων για τη διαφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζουν τα επιμέρους συστήματα ή η κατάσταση που επικρατεί στην κάθε χώρα. EL 13 EL

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2015 21.9.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-0000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης

Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Η προώθηση της Διασφάλισης Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παρουσίαση 23.9.2014 Παυλίνα Φιλιπποπούλου Εθνικός Εκπρόσωπος στο δίκτυο EQAVET & Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας-

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105

την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα) το Συμβούλιο 6084/14 SOC 36 EDUC 76 ECOFIN 105 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Φεβρουαρίου 2014 (17.02) (OR. en) 6285/14 EDUC 44 SΟC 98 ΕCOFIN 129 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς αριθ. προηγ. εγγρ. Θέμα: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Tμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts

Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts Ημερίδες προς Εκπαιδευτικούς/Εκπαιδευτές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ΙΔΕΠ Διά Βίου Μάθησης και ECVET Experts 23-24-25-29/09/2014 Πλαίσιο Πολιτικής Στρατηγική της Λισσαβόνας Διαδικασία της Κοπεγχάγης

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

MEMO/08/

MEMO/08/ MEMO/08/740 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2008 Ο δρόµος προς την ανάκαµψη: το πακέτο συνοχής - Ερωτήσεις και απαντήσεις για τη συµβολή της πολιτικής για τη συνοχή στο σχέδιο για την ανάκαµψη της οικονοµίας Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των πόλεων στην πολιτική συνοχής

Ο ρόλος των πόλεων στην πολιτική συνοχής ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ο ρόλος των πόλεων στην πολιτική συνοχής 2014-2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Σύνοψη Οι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2020 ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ EL Η ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μετά τη Λισσαβόνα: προς μια κοινωνία της γνώσης Η δομή των επαγγελματικών προσόντων αλλάζει Από τη μεσοπρόθεσμη

Διαβάστε περισσότερα

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία

ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία ECVET ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 15 Οκτωβρίου 2014 Λευκωσία Περιεχόμενα Α Β Γ Δ Ε Πλαίσιο Πολιτικής για την ΕΕΚ (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Απριλίου 2013 (02.05) (OR. en) 8574/13 EDUC 111 SOC 252 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (EQF)

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (EQF) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2013 COM(2013) 897 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αξιολόγηση του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων (EQF) Εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 181 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης σύστασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της. Πρότασης σύστασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.6.2016 COM(2016) 383 final ANNEXES 1 to 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της Πρότασης σύστασης του Συμβουλίου σχετικά το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Το κείμενο χαίρει πλέον της σύμφωνης γνώμης όλων των αντιπροσωπιών.

Το κείμενο χαίρει πλέον της σύμφωνης γνώμης όλων των αντιπροσωπιών. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2014 8883/14 EDUC 124 SOC 285 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET. Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για το ECVET Σεπτέμβριος 2014, 23 Λευκωσία, 24 Πάφο, 25 Λεμεσό και 29 Λάρνακα 1 Περιεχόμενα Α Β Γ Το ECVET και ο Σκοπός του Τα Βασικά Στοιχεία του ECVET Τα Οφέλη του ECVET 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Eυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στην τελική ευθεία: Aπό την Κοπεγχάγη στο Μπορντό

Eυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στην τελική ευθεία: Aπό την Κοπεγχάγη στο Μπορντό Eυρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης EL Στην τελική ευθεία: Aπό την Κοπεγχάγη στο Μπορντό Προς έναν ευρωπαϊκό χώρο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση Η επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna

Οι Στόχοι της Διαδικασίας της Bologna Η Διαδικασία της Bologna και o Ευρωπαϊκός Χώρος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο πρωταρχικός στόχος της διαδικασίας της Bologna είναι η δημιουργία ενός ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου στην Ανώτερη Εκπαίδευση, που προωθεί

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης.

Εθνική στρατηγική εφαρμογής για τη μετατροπή τρέχουσας μη τυπικής μάθησης σε τυπική μορφή και την επικύρωση προηγούμενης γνώσης. Leonardo da Vinci 2013-1-FR1-LEO05-48134 AGROSKILL Μεταφορά μεθόδων επικύρωσης της άτυπης μάθησης ΕΕΚ σε ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στον τομέα της βιώσιμης γεωργίας Εθνική στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C

12485/16 MAK/γομ/ΑΒ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή Απασχόλησης Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities»

«H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» «H Εθνική Ομάδα Εμπειρογνωμόνων ECVET Πρώτα συμπεράσματα από την οργάνωση των Peer Learning Activities» ΝΙKOΣ Φ Ω Τ Ο Π Ο ΥΛ Ο ς Ε Π Ι Κ Ο Υ Ρ Ο ς Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η ς Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Δ Υ Τ Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 8.3.2016 SWD(2016) 53 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ C 26/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.1.2017 V (Γνωστοποιήσεις) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ EACEA/04/2017 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης

Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Πλαίσια επαγγελματικών προσόντων: καταλύτες για τη δια βίου μάθηση Το νέο Ευρωπαϊκό περιβάλλον εκπαίδευσης και κατάρτισης Αθήνα 18 Ιουνίου 2009, Διήμερη συνάντηση εργασίας του ΤΕΕ «Πιστοποίηση Επαγγελματικής

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε.

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ε.Ε. Τα Κράτη μέλη της Ε.Ε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενίσχυσαν τη συνεργασία τους το 2009 με το Στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή

Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες απαντήσεις στα υποβληθέντα ερωτή Κοινή ανακοίνωση σχετικά µε την κοινή πρακτική όσον αφορά τις γενικές ενδείξεις των επικεφαλίδων των κλάσεων της ταξινόµησης της 1 Νίκαιας v1.2, 28 Οκτωβρίου 2015 Στις 19/06/2012 το ικαστήριο εξέδωσε την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2006 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 3 2. Ευρυζωνική πρόσβαση... 4 3. Πρόσβαση xdsl... 7 4. Αδεσμοποίητη Πρόσβαση στον Τοπικό Βρόγχο (ΑΠΤΒ)...11

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 669 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B

8461/17 ΘΚ/ριτ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8461/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα.

Γίνεται αναφορά στις πρωτοβουλίες της ΕΕΤΤ για να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ευρυζωνικότητα. Η 14 η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της Αγοράς Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στην Ευρώπη Συμπεράσματα για την Ελληνική Αγορά και το έργο της ΕΕΤΤ Σύνοψη Δόθηκε στη δημοσιότητα η 14 η Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ

Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ Διασφάλιση της Ποιότητας και η εφαρμογή της στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Ανδρέας Έλληνας Εκπαιδευτής ΜΤΕΕ 1 Η Επαγγελματική αποτελεί κεντρικό παράγοντα για την επιτυχία της Στρατηγικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.1.2014 COM(2014) 29 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών

ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση: Ο ρόλος των παρόχων κατάρτισης και των εκπαιδευτών Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50) Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ECVET : ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 2 Οκτωβρίου 2006, Espoo ECVET : Προσχέδιο τεχνικών προδιαγραφών Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωµα της ETUCE σχετικά µε το ιστορικό του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET)

Σηµείωµα της ETUCE σχετικά µε το ιστορικό του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Σηµείωµα της ETUCE σχετικά µε το ιστορικό του ευρωπαϊκού συστήµατος µεταφοράς µονάδων για την Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET) Βασισµένη σε απαντήσεις από τη διαβούλευση µεταξύ των κρατών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάϊος 2014 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διαδικασία και Προσδιορισµός Κριτηρίων Πιστοποίησης ΑΔΙΠ / HQA ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC QUALITY ASSURANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Εθνική Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για Επισκέψεις Μελέτης 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B

10668/16 ΘΚ/νκ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10668/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες FSTR 36 FC 30 REGIO 43 SOC 435

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 324/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 324/5 1.12.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 324/5 Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου, σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Παυλίνα Φιλιπποπούλου Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Διασφάλιση Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης. Παυλίνα Φιλιπποπούλου Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π Διασφάλιση Ποιότητας στο πεδίο της Διά Βίου Μάθησης Παυλίνα Φιλιπποπούλου Προϊσταμένη Τμήματος Εθνικού Συστήματος Ποιότητας Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 10.10.2012 Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΟΠΕΝΧΑΓΗΣ (2002)/ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 COM(2014) 592 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικ με την εφαρμογή, κατ την περίοδο από τις 4

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης

Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης Η συμβολή και η σημασία των δράσεων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στην προώθηση της Διά Βίου Μάθησης Ιωάννα Δέδε Διεύθυνση Πιστοποίησης Προσόντων Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. 6.9.2012 Η εφαρμογή μιας κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής επικεντρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή πολιτική για την ποιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Νατάσσα Καζαντζίδου

Ευρωπαϊκή πολιτική για την ποιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς. Νατάσσα Καζαντζίδου Ευρωπαϊκή πολιτική για την ποιότητα στην εκπαίδευση και κατάρτιση Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς Νατάσσα Καζαντζίδου Ιστορία Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βαρκελώνης 2002 : στόχος να γίνουν τα Ευρωπαϊκά συστήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.11.2015 COM(2015) 563 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την προσπάθεια των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του 2013 για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2307(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2016/2307(INI) 23.11.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 14402/14 EDUC 307 SOC 698 JEUN 95 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ

Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ Πρόταση της ΑΔΙΠ ΕΣΠΑ 2014-2020 Υποβολή στο πλαίσιο εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» Άξονας προτεραιότητας 6 «Βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 2008/0070(COD) 22.9.2008 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 10-28 Σχέδιο έκθεσης Thomas Mann (PE409.704v01-00) σχετικά με την πρόταση σύστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης

Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης Επικύρωσητηςμητυπικήςκαι άτυπηςμάθησης Θεσσαλονίκη 30 Νοεμβρίου 2011 Λουκάς Ζαχείλας, Cedefop, loukas.zahilas@cedefop.europa.eu 1 Ευρώπη2020 ΣτοεπίπεδοτηςΕΕ Εφαρμογή των αρχών της ΔΒΜ χρησιμοποιώντας και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012

ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 Εκπαίδευση και Πολιτισμός Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 2012 ΔΗΜΗΤΡΑΚΑ ΘΑΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ LdV Αθήνα, 6/7/2012 1 ΚΥΚΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας

Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Δεξιότητες και εργασία: Συμβουλεύοντας τους νέους εν μέσω αβεβαιότητας Κ. Πουλιάκας. Ρ. Ψηφίδου, P. Da Fonseca Εμπειρογνώμονες, Cedefop «Ολύμπιον» Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2014 25/10/ 2011 1 Πουλιάκας,

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.6.2010 COM(2010) 296 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη σύνοδό του στις 26 Μαΐου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος.

Κατά τη σύνοδό του στις 26 Μαΐου 2015, το Συμβούλιο ενέκρινε τα συμπεράσματα του Συμβουλίου που παρατίθενται στο Παράρτημα του παρόντος σημειώματος. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2015 (OR. en) 9145/15 DEVGEN 79 ACP 83 RELEX 416 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες Συμπεράσματα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα

Κινητικοτητα. Εκπαιδευση Προτυπα Αναγνωριση Ποιοτητα Κινητικοτητα Εκπαιδευση Προτυπα Απασχολησιµοτητα Ανάπτυξη της Αγοράς Εργασίας Σχετικά Προσόντα και κατάρτιση Η VSPORT + Έργο Ο βασικός στόχος του VSPORT είναι να αναπτυχθεί ένα διατομεακό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2015 COM(2015) 408 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

05 Χρήση δεδομένων και ανατροφοδότησης για τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Η εισήγηση πλαισίων διασφάλισης ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (VET) αποτελεί προτεραιότητα τα τελευταία χρόνια. Οι πάροχοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, κατά τα πρώιμα

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3)

Προετοιμασία περιόδου Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Καμένα Βούρλα, 22 Απριλίου 2013 Ε. Δαλαμπούρα Γ. Περουλάκης EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΜΑ καλείται να προωθήσει το σχέδιο συμπερασμάτων στο Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Καταναλωτές» προς έγκριση.

Η ΕΜΑ καλείται να προωθήσει το σχέδιο συμπερασμάτων στο Συμβούλιο «Απασχόληση, Κοινωνική πολιτική, Υγεία, Καταναλωτές» προς έγκριση. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 7 Μαΐου 2010 (17.05) (OR. en) 9183/1/10 REV 1 SOC 304 EDUC 84 ECOFIN 230 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Ομάδας Κοινωνικών Θεμάτων προς : την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προπαρασκευαστική δράση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Υφιστάμενη και επιθυμητή κατάσταση του οικονομικού δυναμικού σε περιοχές εκτός της περιοχής της ελληνικής πρωτεύουσας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αυτή η προπαρασκευαστική

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu).

Τα αποτελέσµατα θα παρουσιαστούν στις 6 Οκτωβρίου 2010, στις Βρυξέλλες, στη διάρκεια της 8 ης εκδήλωσης Open Days (www.opendays.europa.eu). European Commission ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Αναθεώρηση του κανονισµού ΕΟΕΣ (Ευρωπαϊκός Όµιλος Εδαφικής Συνεργασίας) Με τη συµµετοχή σας στη διαβούλευση αυτή, θα συµβάλετε στην κατάρτιση της γνωµοδότησης πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά της Υγείας

Τα Οικονομικά της Υγείας ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τα Οικονομικά της Υγείας (Κωδ. Μαθήματος 510076) Παναγιώτης Μανωλιτζάς, PhD Σχολή Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ

Εισαγωγή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ Εισαγωγή Σκοπός του εντύπου είναι η παρουσίαση των βασικών προνοιών του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή»,

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ

Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ Επίλυση Διαφορών και Προστασία του Φορολογούμενου Η Σύμβαση Διαιτησίας της ΕΕ Ανδρέας Τσουρουφλής Η Σύμβαση Διαιτησίας Σύμβαση της 23.7.1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα