Σύμβαση αριθμός 39/2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμβαση αριθμός 39/2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Λάρισα, 18 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμ. πρωτ.: Σύμβαση αριθμός 39/2012 μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ και της εταιρίας με την επωνυμία «GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GE HEALTHCARE A.E.» σχετικά με την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου υπερηχοτομογράφου γυναικολογικής μαιευτικής χρήσης για τον προγεννητικό έλεγχο του Π.Γ.Ν.Λ., συμβατικού τιμήματος ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 1

2 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Ορισμοί Άρθρο 2 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης Άρθρο 3 Διάρκεια της σύμβασης Άρθρο 4 Ποινικές ρήτρες, εκπτώσεις Άρθρο 5 Αμοιβή, τρόπος πληρωμής Άρθρο 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Άρθρο 7 Υποχρεώσεις προμηθευτή Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα Άρθρο 9 Ανωτέρα βία Άρθρο 10 Λύση της σύμβασης Άρθρο 11 Εκτέλεση της σύμβασης Άρθρο 12 Λοιπές διατάξεις Άρθρο 13 Γενικοί όροι Άρθρο 14 Εφαρμοστέο δίκαιο Επίλυση διαφορών 2

3 Σύμβαση αριθμός 39/2012 Στη Λάρισα σήμερα την 18 η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 του έτους 2012, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: αφενός ο κ. Ηλίας Δημοσθένης Θ. Σκυλλάκος, Διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. και Γ.Ν.Λ., ο οποίος εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή νόμιμα το εδρεύον στη Λάρισα (περιοχή Μεζούρλο) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Π.Γ.Ν.Λ.), που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία «GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GE HEALTHCARE A.E.» που εδρεύει στην Αττική (Σωρού 8-10, Κτίριο C, Τ.Κ Μαρούσι, Αθήνα, τηλ , Φαξ , έχει αριθμό φορολογικού μητρώου , υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων επιχειρήσεων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Λάζαρη Σπυρίδων του Μιχαήλ σύμφωνα με το Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΦΕΚ 4571/ ), και που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο προμηθευτής», λαμβάνοντας υπ όψιν : 1) τη με αριθμό 47/2012 (ΑΔΑ: Β4Θ Δ3) διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής για την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου υπερηχοτομογράφου γυναικολογικής μαιευτικής χρήσης για τον προγεννητικό έλεγχο του Π.Γ.Ν.Λ. 2) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 45551/ προσφορά του προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης 3) τη με αριθμό 21/15/ (ΑΔΑ: Β4Σ Ε2Ζ) απόφαση της αναθέτουσας αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης στον προμηθευτή 4) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3470/ (ΑΔΑ: Β4Θ ΦΥΚ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για το οικονομικό έτος 2012, ποσού ύψους ,00 στον Κ.Α.Ε. 1731α, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1. Ορισμοί Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο προμηθευτής με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή 3

4 σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Προμήθεια: Η προμήθεια ενός (1) έγχρωμου υπερηχοτομογράφου γυναικολογικής μαιευτικής χρήσης για τον προγεννητικό έλεγχο του Π.Γ.Ν.Λ., όπως εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επόμενη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η με αριθμό πρωτοκόλλου 45551/ προσφορά του προμηθευτή προς την αναθέτουσα αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής. Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του προμηθευτή, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη σύμβαση, β) τη διακήρυξη, γ) την προσφορά του προμηθευτή. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. Επιτροπή παραλαβής Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή ειδικά για την παραλαβή των συγκεκριμένων ειδών και έχει την ευθύνη της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής τους. Άρθρο 2. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης Με την παρούσα η αναθέτουσα αρχή αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας ενός (1) έγχρωμου υπερηχοτομογράφου γυναικολογικής μαιευτικής χρήσης για τον προγεννητικό έλεγχο του Π.Γ.Ν.Λ.. Συγκεκριμένα η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου υπερηχοτομογράφου τύπου VOLUSON S6 του Οίκου Ge Medical Systems GE Healthcare Technologies. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 45551/ προσφορά του προμηθευτή σε συνδυασμό με τους όρους της με αριθμό 47/2012 (ΑΔΑ: Β4Θ Δ3) διακήρυξης και της με αριθμό 21/15/ (ΑΔΑ: Β4Σ Ε2Ζ) απόφασης κατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής. 4

5 Άρθρο 3. Διάρκεια της σύμβασης Η σύμβαση αυτή ισχύει μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπερηχοτομογράφου, η οποία θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Μέσα σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το Π.Γ.Ν.Λ. με όλα τα συμβατικά είδη μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Η παράδοση των ειδών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης θα γίνει στο χώρο της διαχείρισης υλικού του Π.Γ.Ν.Λ. ή όπου αλλού υποδειχθεί από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Λ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα σύμβαση αποτελεί και την έγγραφη παραγγελία για την προμήθεια των συμβατικών ειδών. Άρθρο 4. Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση της προμήθειας ή σε περίπτωση παράβασης από τον προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το ελληνικό δημόσιο. Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/2007. Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας την παράδοση των υλικών πέρα από τα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται στη με αριθμό 47/2012 διακήρυξη και γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σχετική σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/2007). Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα παρακρατώντας είτε μέρος της πληρωμής είτε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Άρθρο 5. Αμοιβή τρόπος πληρωμής Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή στον προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτών (36.000,00 ), πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 5

6 συνολικά στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ και μηδέν λεπτών (44.280,00 ). Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων για μεταφορικά εργατικά και λοιπές νόμιμες κρατήσεις, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού και τις εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση του εξοπλισμού στο χώρο του νοσοκομείου και σε πλήρη λειτουργία, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. Η δαπάνη για την προμήθεια του αντικειμένου της παρούσας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι ,00 με το Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 7131 «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων». Η πληρωμή της αξίας των συμβατικών υλικών θα γίνει για το 100% της αξίας τους εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του εκάστοτε τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α /1994, όπως εκάστοτε ισχύει). Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων Συγκεκριμένα, οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 1. 1,50 % υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α. 2. Χαρτόσημο 2% επί της προαναφερόμενης κράτησης 3. 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου 4. 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω κρατήσεων πλην του φόρου) 5. Ο φόρος 4% επί του φορολογητέου ποσού Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Π.Γ.Ν.Λ. Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ολοκλήρωση της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την παράδοση όλων των συμβατικών ειδών. 6

7 Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων. Τέλος, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της με αριθμό 47/2012 διακήρυξης στον τοπικό τύπο [(Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α / )] και πιο συγκεκριμένα στην εφημερίδα «Κόσμος Λάρισας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» του νόμου 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α / ). Το ύψος της σχετικής δαπάνης ανέρχεται σε 129,15 (αριθμ. παραστ. 657/ ). Άρθρο 6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο προμηθευτής κατέθεσε στην αναθέτουσα αρχή τη με αριθμό GRH εγγυητική επιστολή της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. (κατάστημα ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0146), ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00 ) (10% της συμφωνημένης με την παρούσα αμοιβής του προμηθευτή, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας), η οποία θα ισχύει για πέντε (05) μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και θα έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της με αριθμό 47/2012 διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας σύμβασης ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Άρθρο 7. Υποχρεώσεις προμηθευτή Καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ο προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπ όψιν του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή της. Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με 7

8 τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με την προσφορά του. Ο προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από υπάλληλό του που θα σχετίζεται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. Ο προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της αναθέτουσας αρχής. Απαγορεύεται στον προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν γι αυτόν από την παρούσα. Άρθρο 8. Εμπιστευτικότητα Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της συμβατικής παραγγελίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της προμήθειας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα ο προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του προμηθευτή καθ οιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρίες. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ο προμηθευτής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Επίσης, υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρεί την ως άνω υποχρέωση. 8

9 Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο προμηθευτής δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την υπό ανάθεση προμήθεια χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν τη δεσμεύει με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Άρθρο 9. Ανωτέρα βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερολογιακών ημερών στο σχετικό αίτημα του προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. Άρθρο 10. Λύση της σύμβασης Σε περίπτωση λύσης της προμηθεύτριας εταιρίας ή πτώχευσης του προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ του δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/2007. Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμοστεί με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία. Άρθρο 11. Εκτέλεση της σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί αφενός με την παρέλευση του συμβατικού χρόνου ισχύος της και την παράδοση στο Π.Γ.Ν.Λ. όλων των συμβατικών ειδών μέσα στις προβλεπόμενες από την παρούσα προθεσμίες και αφετέρου με την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, την εκπλήρωση των τυχόν λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη και την αποδέσμευση των σχετικών εγγυήσεων κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 9

10 Άρθρο 12. Λοιπές διατάξεις Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από 47/2012 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η υπ αριθμ. πρωτ / κατατεθείσα προσφορά του προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του προμηθευτή Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την αναθέτουσα αρχή προς τον ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ. Λάζαρης Σπυρίδων του Μιχαήλ, κάτοικος Κηφισιάς-Αττικής, ΤΚ 14563, τηλ: , φαξ Η κοινοποίηση εγγράφων από την αναθέτουσα αρχή στον προμηθευτή θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. Άρθρο 13. Γενικοί όροι Για τον προσφερόμενo έγχρωμο ψηφιακό υπερηχοτομογράφο, τύπου VOLUSON S6, του Οίκου GE Medical Systems GE Healthcare Technologies δίδεται από την προμηθεύτρια εταιρεία πλήρης εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του, και υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει δωρεάν εργασίες επισκευής και προληπτικής συντήρησης και δωρεάν παροχή των απαιτούμενων ανταλλακτικών (εκτός των αναλωσίμων) για επανόρθωση κάθε βλάβης. Κατά την διάρκεια εγγύησης το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου μηχανήματος, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του. Από την εγγύηση εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την Εταιρία μας παράγοντες, όπως: βίαιη καταστροφή, όλες οι επίσημα αναγνωριζόμενες περιπτώσεις ανώτερης βίας. μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρήση. χρήση ακατάλληλων αναλωσίμων υλικών Κατά την διάρκεια εγγύησης το Νοσοκομείο δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ, και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, εκτός των αναλωσίμων. Ως αναλώσιμα ορίζονται: Το χαρτί εκτύπωσης των προσφερομένων καταγραφικών μέσων. To ζελέ που απαιτείται για τις Υπερηχογραφικές εξετάσεις. 10

11 Τα προφυλακτικά αποστείρωσης ηχοβόλων κεφαλών. Ο προσφερόμενος έγχρωμος ψηφιακός υπερηχοτομογράφος, τύπου VOLUSON S6, του Οίκου GE Medical Systems GE Healthcare Technologies δεν ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του κατασκευαστικού οίκου. Τα αναλώσιμα υλικά κυκλοφορούν στο ελεύθερο εμπόριο απ όπου μπορεί το Νοσοκομείο να τα προμηθευτεί. Η προμηθεύτρια εταιρεία διαθέτει πλήρη και οργανωμένη, Τεχνική Υπηρεσία με άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και αποθήκη ανταλλακτικών, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του προσφερόμενου έγχρωμου ψηφιακού υπερηχοτομογράφου, τύπου VOLUSON S6, του Οίκου GE Medical Systems GE Healthcare Technologies τόσο κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, όσο και μετά την λήξη αυτής, και για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Τα ανταλλακτικά θα είναι σε επάρκεια και θα παραδίδονται στo Νοσοκομείο, σε κάθε ζήτηση, τουλάχιστον για δέκα (10) έτη, από την εγκατάσταση του συστήματος. Η Τεχνική Υπηρεσία της προμηθεύτριας εταιρείας είναι σε θέση να αναλάβει με σύμβαση την πλήρη τεχνική κάλυψη του μηχανήματος (μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης). Υπεύθυνος τεχνικός υπάλληλος για την αναγγελία τυχόν βλάβης και την οργάνωση της διαδικασίας επισκευής είναι η Διευθύντρια του Τεχνικού Τμήματος Υπερήχων της εταιρείας κα. Κοσκίνη Ζαμπία. Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης η προμηθεύτρια εταιρεία είναι σε θέση να αναλάβει τη συντήρηση και επισκευή του προσφερομένου συστήματος (τουλάχιστον για μία δεκαετία) από την εγκατάστασή του, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής Η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει δωρεάν την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του Νοσοκομείου στην σωστή χρήση και συντήρηση του προσφερομένου συστήματος Ειδικότερα η εκπαίδευση περιλαμβάνει τα εξής: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου (ιατροί - χειριστές) στη χρήση και την εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων του συστήματος διάρκειας πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η εκπαίδευση θα είναι θεωρητική και πρακτική περιλαμβάνοντας τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων και οδηγίες για τη βέλτιστη χρήση στην αντιμετώπιση των απαιτούμενων κλινικών εφαρμογών. Η εκπαίδευση θα γίνει στον χώρο εγκατάστασης, βάσει εξειδικευμένων προγραμμάτων του Οίκου GΕ Medical Systems και θα γίνει από ειδικούς Application Specialists / τεχνικούς της εταιρείας μας, στην ελληνική γλώσσα. Η έναρξη της εκπαίδευσης θα γίνει αμέσως μετά το πέρας της εγκατάστασης σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο. 11

12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εκπαίδευση τεχνικών του Νοσοκομείου με θέμα την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση του μηχανήματος από εξειδικευμένους στον Οίκο General Electric Medical Systems τεχνικούς μας εταιρείας μας, στην ελληνική γλώσσα. Η εκπαίδευση θα γίνει στον χώρο εγκατάστασης μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο και θα είναι διάρκειας μίας (1) εργάσιμης ημέρας. Επιπλέον, οι τεχνικοί / Application Specialists της εταιρείας μας θα βρίσκονται στη διάθεση των ιατρών χειριστών του Νοσοκομείου σας για την επίλυση τυχόν αποριών, τη βελτιστοποίηση της χρήσης του συστήματος σε περιστατικά ρουτίνας και την πλήρη εκμάθηση της λειτουργίας του υπερηχοτομογράφου για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Όλα τα έξοδα εκπαιδεύσεως θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Η παράδοση του μηχανήματος σε άριστη κατάσταση θα γίνει μέσα σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης, με έξοδα, μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. Η εγκατάσταση του συστήματος σε λειτουργία θα γίνει από εξειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό του προμηθευτή, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους τις οδηγίες & σχέδια του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και τις οδηγίες των αρμοδίων, στους χώρους θα τους υποδειχθούν. Κατά την παράδοση το σύστημα θα συνοδεύεται από πρωτότυπα πλήρη επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου: Επίσημο Εγχειρίδιο Λειτουργίας (User Manual), του κατασκευαστικού οίκου, με οδηγίες χρήσης και προληπτικής συντήρησης με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην Ελληνική & Αγγλική Γλώσσα. Επίσημο Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual), του κατασκευαστικού οίκου με όλα τα ηλεκτρονικά σχεδιαγράμματα (Electronic diagrams) & συνδεσμολογίες, στην Αγγλική γλώσσα. Το μηχάνημα που θα παραδοθεί στο Π.Γ.Ν.Λ. κατασκευάζεται από την GE Healthcare (Υπεύθυνος κατασκευής: GE Ultrasound Korea Ltd., στο εργοστάσιό της στην 65-1, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KOREA), θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, χωρίς ελαττώματα και θα πληροί όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στη με αριθμό πρωτοκόλλου 45551/ προσφορά του προμηθευτή. Ο προσφερόμενος υπερηχοτομογράφος είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή standard ποιότητας ISO, διαθέτει σήμανση CE και πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας ιατρικών μηχανημάτων της IEC

13 Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς αναφέρονται για παράδοση υλικού ελεύθερου στον τόπο προορισμού του και περιλαμβάνουν τις κρατήσεις που αναλογούν, καθώς και τα έξοδα για την μεταφορά, εγκατάσταση του υλικού και παράδοσή του σε πλήρη και άρτια λειτουργία μέσα στους χώρους που θα υποδειχθούν στον προμηθευτή από τους αρμοδίους, με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα είναι κατάλληλοι, καθ' όλα έτοιμοι και θα διαθέτουν τις σχετικές ηλεκτρικές παροχές στις θέσεις που χρειάζονται (Ρεύμα τάσης 220 V / 50 Hz, με ρευματολήπτη τύπου «ΣΟΥΚΟ»). Η μεταφορά και η εγκατάσταση του μηχανήματος θα πραγματοποιηθεί με έξοδα, μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. Άρθρο 14. Εφαρμοστέο δίκαιο Επίλυση διαφορών Ο προμηθευτής και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Λάρισας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της «GE HEALTHCARE A.E.» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Γ Χ Ρ Ω Μ Ο Υ Υ Π Ε Ρ Η Χ Ο Τ Ο Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ - Μ Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Σ Τ Υ Π Ο Σ : VOLUSON S6 T O Y K A T A Σ K E Y A Σ T I K O Y O I K O Y : g GE Mediccal l Syssttemss GE Healtthccarre Tecchnol logiess Ο Healthcare Technologies είναι υψηλής ποιότητας, της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, υψηλών προδιαγραφών, σε όλες τις λειτουργίες και τεχνικές απεικόνισης, διαθέτοντας σύγχρονο ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης, (digital beamformer) εκπομπής και λήψης για δημιουργία εικόνας υψηλής διακριτικής ικανότητας και υψηλού ρυθμού εναλλαγής (frames / sec), ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ευαισθησία του συστήματος. Αποτελεί νέα πρωτοποριακή πλατφόρμα Υπερηχοτομογραφίας η οποία εισάγει νέας γενιάς ποιότητα απεικόνισης σε συνδυασμό με επαναστατικά νέα εργαλεία διάγνωσης και την μοναδική αποκλειστική τεχνολογία ογκομετρικής απεικόνισης Real time 4D, θέτοντας νέα δεδομένα στην σύγχρονη Υπερηχογραφία. Ενσωματώνει πλήρως την τεχνολογία τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου Real Time 4D στην τεχνολογία διαχείρισης των αυθεντικών ψηφιακών ακουστικών δεδομένων (digital raw data) TruScan Architecture. Νέα επαναστατική πλατφόρμα υπερηχοτομογραφίας μέσω της οποίας τα αυθεντικά υπερηχογραφικά δεδομένα (digital raw data) λαμβάνονται και αποθηκεύονται στην αυθεντική τους ψηφιακή μορφή. έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος τύπου VOLUSON S6 του Οίκου GE Medical Systems GE 13

14 Αποτέλεσμα, η επίτευξη εικόνων δραματικά υψηλής διακριτικής ικανότητας και διαγνωστικής αξίας καθώς και η εφαρμογή νέων τεχνικών ποσοτικοποίησης και ανάλυσης που επαναπροσδιορίζουν την μέχρι σήμερα υπερηχοτομογραφία. Είναι κατάλληλος για εξετάσεις με όλες τις σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές σε όλο το φάσμα της Μαιευτικής Γυναικολογίας καθώς και σε όλα τα όργανα και αγγεία και σε όλες τις ειδικότητες της ιατρικής. Επίσης είναι κατάλληλος για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου σε όλα τα όργανα και αγγεία που απαιτούνται καθώς και για εξετάσεις Εμβρυοκαρδιολογίας. Ειδικότερα είναι κατάλληλος για: - Μαιευτική - Γυναικολογία - Προγεννητικό έλεγχο - Εμβρυοκαρδιολογία - Ακτινολογία (Ανω και κάτω ενδοκοιλιακά όργανα, επιφανειακά και εν τω βάθει όργανα και αγγεία όλου του σώματος) -Aγγειολογία (Περιφερειακά και επιφανειακά αγγεία και εξειδικευμένες ενδοκρανιακές εφαρμογές) - Γενική Παθολογία - Παιδιατρικές εφαρμογές - Καρδιολογία - Ουρολογία - Μικρά και επιφανειακά όργανα αδένες - μαστός - Ορθοπεδική / Μυοσκελετικές εφαρμογές - Νευρολογικές εφαρμογές O πρωτοποριακός ψηφιακός σχεδιασμός και η ειδική ευέλικτη ψηφιακή αρχιτεκτονική του προσφερόμενου υπερηχοτομογράφου επιτρέπει να δέχεται εύκολα και γρήγορα νέες αναβαθμίσεις με την μορφή λογισμικού (Software), μέσω του σκληρού δίσκου (HDD), του οπτικού δίσκου (DVD-RW/CD- RW) που διατίθενται στη βασική μονάδα. τόσο των προγραμμάτων λειτουργίας, κ.λ.π.) κ.λ.π. ΑΔΑ: Β4Μ Ν1Η επεξεργασίας και μετρήσεων (μαιευτικών, γυναικολογικών όσο και των βασικών παραμέτρων δημιουργίας της εικόνας (ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης, τρόποι απεικόνισης, αποδοχή κεφαλών νέας τεχνολογίας κ.λ.π.) με αποτέλεσμα την πραγματική αναβάθμιση των κλινικών επιδόσεων του συστήματος σύμφωνα με την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων. Επίσης δέχεται και αναβαθμίσεις μέσω Hardware (ηλεκτρονικές πλακέτες, ηχοβόλες κεφαλές κ.λ.π.). Ο οίκος GE Medical Systems GE Healthcare Technologies ανακοινώνει σημαντικές αναβαθμίσεις ετησίως μέσα από τις εκτεταμένες διαδικασίες έρευνας. Η ετήσια αυτή αναβάθμιση έχει τον τίτλο Breakthrough. Το μηχάνημα που θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο σας σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία μας θα είναι κατασκευής σύγχρονης της ημερομηνίας υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο έγχρωμος ψηφιακός υπερηχοτομογράφος είναι ανθεκτικής κατασκευής και μεγάλης αντοχής για διεκπεραίωση μεγάλου όγκου εξετάσεων στις πλέον δύσκολες συνθήκες. Είναι σύγχρονου εργονομικού σχεδιασμού διαθέτοντας έγχρωμη επίπεδη οθόνη TFT /LCD 19 και σύγχρονη κονσόλα χειρισμού με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για ευκολία στη χρήση. Είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή standard ποιότητας ISO, διαθέτει σήμανση CE και πληρεί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας ιατρικών μηχανημάτων της IEC Ο Healthcare Technologies είναι της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας (full digital), υψηλών προδιαγραφών, σε όλες τις λειτουργίες και τεχνικές απεικόνισης, διαθέτοντας σύγχρονο ψηφιακό έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος τύπου VOLUSON S6 του Οίκου GE Medical Systems GE 14

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων αφενός:

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων αφενός: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. 10/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, την 10/09/2012 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο:

Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υποέργου 3 με τίτλο: «Απόκτηση πολυμεσικού περιεχομένου (βίντεο, κείμενα, μεταφράσεις)» στο πλαίσιο της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ,

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ TΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ. Φ1/2/27671/5171/23-9-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε ανοικτό δημόσιο και μειοδοτικό διαγωνισμό, για την ανάθεση της μεταφόρτωσης, μεταφοράς και απόρριψης σύμμεικτων αστικών απορριμμάτων του Δήμου Βέροιας. Η εκτέλεση της υπηρεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/34/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ. (ΑΔΑ: 6ΚΠΥ46ΨΖΣΠ-ΑΤ7) Προϋπολογισμός: 60.000,00 (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 69/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ

ΑΡΘΡΟ 2Ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΙΘ. 39./2014 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠAΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΥΛΙΚΟΥ ( ΓΕΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΙΚΑ- ΕΤΑΜ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002395670 2014-11-11

14PROC002395670 2014-11-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ (ΦΟΡΕΑΣ Γ.Ν. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ) Τμήμα: Οικονομικού Γραφείο: Προμηθειών Πληροφ.: Μαργαριτίδου Ειρήνη Ταχ.Δ/νση: 25 ης

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 96/2014 ΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη (2310) 892268, Fax (2310)

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα