Σύμβαση αριθμός 39/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύμβαση αριθμός 39/2012"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Λάρισα, 18 Δεκεμβρίου 2012 Αριθμ. πρωτ.: Σύμβαση αριθμός 39/2012 μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ και της εταιρίας με την επωνυμία «GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GE HEALTHCARE A.E.» σχετικά με την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου υπερηχοτομογράφου γυναικολογικής μαιευτικής χρήσης για τον προγεννητικό έλεγχο του Π.Γ.Ν.Λ., συμβατικού τιμήματος ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι ,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. 1

2 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Ορισμοί Άρθρο 2 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης Άρθρο 3 Διάρκεια της σύμβασης Άρθρο 4 Ποινικές ρήτρες, εκπτώσεις Άρθρο 5 Αμοιβή, τρόπος πληρωμής Άρθρο 6 Εγγύηση καλής εκτέλεσης Άρθρο 7 Υποχρεώσεις προμηθευτή Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα Άρθρο 9 Ανωτέρα βία Άρθρο 10 Λύση της σύμβασης Άρθρο 11 Εκτέλεση της σύμβασης Άρθρο 12 Λοιπές διατάξεις Άρθρο 13 Γενικοί όροι Άρθρο 14 Εφαρμοστέο δίκαιο Επίλυση διαφορών 2

3 Σύμβαση αριθμός 39/2012 Στη Λάρισα σήμερα την 18 η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 του έτους 2012, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: αφενός ο κ. Ηλίας Δημοσθένης Θ. Σκυλλάκος, Διοικητής των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Π.Γ.Ν.Λ. και Γ.Ν.Λ., ο οποίος εκπροσωπεί με την ιδιότητά του αυτή νόμιμα το εδρεύον στη Λάρισα (περιοχή Μεζούρλο) Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας (Π.Γ.Ν.Λ.), που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «η αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου η εταιρία με την επωνυμία «GE HEALTHCARE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «GE HEALTHCARE A.E.» που εδρεύει στην Αττική (Σωρού 8-10, Κτίριο C, Τ.Κ Μαρούσι, Αθήνα, τηλ , Φαξ , έχει αριθμό φορολογικού μητρώου , υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Μεγάλων επιχειρήσεων και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Λάζαρη Σπυρίδων του Μιχαήλ σύμφωνα με το Τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΦΕΚ 4571/ ), και που στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως «ο προμηθευτής», λαμβάνοντας υπ όψιν : 1) τη με αριθμό 47/2012 (ΑΔΑ: Β4Θ Δ3) διακήρυξη της αναθέτουσας αρχής για την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου υπερηχοτομογράφου γυναικολογικής μαιευτικής χρήσης για τον προγεννητικό έλεγχο του Π.Γ.Ν.Λ. 2) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 45551/ προσφορά του προμηθευτή, που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης 3) τη με αριθμό 21/15/ (ΑΔΑ: Β4Σ Ε2Ζ) απόφαση της αναθέτουσας αρχής, με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης στον προμηθευτή 4) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 3470/ (ΑΔΑ: Β4Θ ΦΥΚ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης για το οικονομικό έτος 2012, ποσού ύψους ,00 στον Κ.Α.Ε. 1731α, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1. Ορισμοί Αντίκλητος: Το πρόσωπο που ο προμηθευτής με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής με αυτόν και αυτός με υπεύθυνη δήλωσή του αποδέχθηκε το διορισμό αυτό. Διοικητική εντολή: οιαδήποτε οδηγία ή εντολή δίδεται γραπτώς από την αναθέτουσα αρχή 3

4 σχετικά με την υλοποίηση της προμήθειας. Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφημένη ή έντυπη ειδοποίηση, εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται βάσει της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των τηλετυπιών, των τηλεγραφημάτων και των τηλεομοιοτυπιών. Προμήθεια: Η προμήθεια ενός (1) έγχρωμου υπερηχοτομογράφου γυναικολογικής μαιευτικής χρήσης για τον προγεννητικό έλεγχο του Π.Γ.Ν.Λ., όπως εξειδικεύεται στην παρούσα σύμβαση. Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης: Η επόμενη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης. Ημέρα: η ημερολογιακή ημέρα. Προθεσμίες: τα αναφερόμενα στη σύμβαση χρονικά διαστήματα σε ημέρες, που αρχίζουν να υπολογίζονται από την επόμενη της πράξης, ενέργειας ή γεγονότος που ορίζεται στη σύμβαση ως αφετηρία. Όταν η τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος συμπίπτει με μη εργάσιμη ημέρα, η προθεσμία λήγει στο τέλος της πρώτης εργάσιμης ημέρας μετά την τελευταία ημέρα του χρονικού διαστήματος. Προσφορά: η με αριθμό πρωτοκόλλου 45551/ προσφορά του προμηθευτή προς την αναθέτουσα αρχή. Σύμβαση: η παρούσα συμφωνία που συνάπτουν και υπογράφουν τα συμβαλλόμενα μέρη για την εκτέλεση της προμήθειας, όπως είναι δυνατό να τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί με μεταγενέστερη απόφαση του Δ.Σ. της αναθέτουσας αρχής. Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του προμηθευτή, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α) τη σύμβαση, β) τη διακήρυξη, γ) την προσφορά του προμηθευτή. Συμβατικό τίμημα: το συνολικό συμβατικό αντάλλαγμα για την υλοποίηση της προμήθειας. Επιτροπή παραλαβής Το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο συγκροτείται από την αναθέτουσα αρχή ειδικά για την παραλαβή των συγκεκριμένων ειδών και έχει την ευθύνη της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής τους. Άρθρο 2. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης Με την παρούσα η αναθέτουσα αρχή αναθέτει και ο προμηθευτής αναλαμβάνει, έναντι της αμοιβής που αναφέρεται πιο κάτω στην παρούσα, την υλοποίηση της προμήθειας ενός (1) έγχρωμου υπερηχοτομογράφου γυναικολογικής μαιευτικής χρήσης για τον προγεννητικό έλεγχο του Π.Γ.Ν.Λ.. Συγκεκριμένα η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την προμήθεια ενός (1) έγχρωμου υπερηχοτομογράφου τύπου VOLUSON S6 του Οίκου Ge Medical Systems GE Healthcare Technologies. Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με την με αριθμό πρωτοκόλλου 45551/ προσφορά του προμηθευτή σε συνδυασμό με τους όρους της με αριθμό 47/2012 (ΑΔΑ: Β4Θ Δ3) διακήρυξης και της με αριθμό 21/15/ (ΑΔΑ: Β4Σ Ε2Ζ) απόφασης κατακύρωσης της αναθέτουσας αρχής. 4

5 Άρθρο 3. Διάρκεια της σύμβασης Η σύμβαση αυτή ισχύει μέχρι την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υπερηχοτομογράφου, η οποία θα γίνει από αρμόδια επιτροπή παραλαβής. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ : Μέσα σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης. Κατά τη διάρκεια της ισχύος της ο προμηθευτής υποχρεούται να προμηθεύσει το Π.Γ.Ν.Λ. με όλα τα συμβατικά είδη μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Η παράδοση των ειδών που αποτελούν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης θα γίνει στο χώρο της διαχείρισης υλικού του Π.Γ.Ν.Λ. ή όπου αλλού υποδειχθεί από τη Διοίκηση του Π.Γ.Ν.Λ. κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα σύμβαση αποτελεί και την έγγραφη παραγγελία για την προμήθεια των συμβατικών ειδών. Άρθρο 4. Ποινικές ρήτρες - Εκπτώσεις Σε περίπτωση επανειλημμένων καθυστερήσεων στην εκτέλεση της προμήθειας ή σε περίπτωση παράβασης από τον προμηθευτή οποιουδήποτε όρου της παρούσας διακήρυξης και της σχετικής σύμβασης ή πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεων του, η αναθέτουσα αρχή ύστερα από πρόταση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής δικαιούται να κηρύξει τον προμηθευτή έκπτωτο και να λύσει τη σύμβαση αζημίως για το ελληνικό δημόσιο. Η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο προμηθευτής αποδείξει ότι η καθυστέρηση οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της αναθέτουσας αρχής. Σε περίπτωση έκπτωσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και υποχρεούται ο προμηθευτής σε αποκατάσταση κάθε ζημίας από την παράβαση για την οποία επιβλήθηκε η έκπτωση. Για τη διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 34 του ΠΔ 118/2007. Επίσης, σε περίπτωση που ο προμηθευτής καθυστερεί χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας την παράδοση των υλικών πέρα από τα χρονικά περιθώρια που αναφέρονται στη με αριθμό 47/2012 διακήρυξη και γίνουν αμοιβαία αποδεκτά στη σχετική σύμβαση, η αναθέτουσα αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις με τη μορφή προστίμων. Τα πρόστιμα ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κανονισμού Προμηθειών Δημοσίου (ΠΔ 118/2007). Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί την ευχέρεια να εισπράξει τα πρόστιμα παρακρατώντας είτε μέρος της πληρωμής είτε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. Άρθρο 5. Αμοιβή τρόπος πληρωμής Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την αναθέτουσα αρχή στον προμηθευτή ανέρχεται στο ποσό των τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ και μηδέν λεπτών (36.000,00 ), πλέον ΦΠΑ 23% ήτοι 5

6 συνολικά στο ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ογδόντα ευρώ και μηδέν λεπτών (44.280,00 ). Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης θεωρώντας το συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας μετά από συνολική έρευνα που πραγματοποίησε πριν από την κατάθεση της προσφοράς του. Στο τίμημα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων για μεταφορικά εργατικά και λοιπές νόμιμες κρατήσεις, καθώς και οι δαπάνες που αφορούν την εκπαίδευση του προσωπικού και τις εργασίες που απαιτούνται για την τοποθέτηση του εξοπλισμού στο χώρο του νοσοκομείου και σε πλήρη λειτουργία, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση της αναθέτουσας αρχής. Η δαπάνη για την προμήθεια του αντικειμένου της παρούσας, η οποία ανέρχεται στο ποσό των ,00 πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι ,00 με το Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του νοσοκομείου και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 7131 «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων». Η πληρωμή της αξίας των συμβατικών υλικών θα γίνει για το 100% της αξίας τους εντός εξήντα (60) ημερών από την υποβολή του εκάστοτε τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 166/2003 (ΦΕΚ138/Α/ ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Ν. 2238/94, ΦΕΚ 151/Α /1994, όπως εκάστοτε ισχύει). Όλες οι πληρωμές θα γίνονται σε ευρώ με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Για όλες τις πληρωμές θα εκδίδονται τα απαραίτητα νόμιμα παραστατικά / δικαιολογητικά. Από κάθε τιμολόγιο του προμηθευτή θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και σχετικές εγκυκλίους των αρμόδιων Υπουργείων Συγκεκριμένα, οι κρατήσεις που βαρύνουν τον προμηθευτή είναι οι ακόλουθες: 1. 1,50 % υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στην καθαρή τιμή του τιμολογίου χωρίς Φ.Π.Α. 2. Χαρτόσημο 2% επί της προαναφερόμενης κράτησης 3. 20% ΟΓΑ χαρτοσήμου επί του χαρτοσήμου 4. 2% υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (μετά την αφαίρεση όλων των παραπάνω κρατήσεων πλην του φόρου) 5. Ο φόρος 4% επί του φορολογητέου ποσού Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Π.Γ.Ν.Λ. Στην αμοιβή του προμηθευτή, χωρίς ΦΠΑ, περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων νόμιμες κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την ολοκλήρωση της σύμβασης, δηλαδή μέχρι την παράδοση όλων των συμβατικών ειδών. 6

7 Η αναθέτουσα αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων. Τέλος, ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της με αριθμό 47/2012 διακήρυξης στον τοπικό τύπο [(Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α / )] και πιο συγκεκριμένα στην εφημερίδα «Κόσμος Λάρισας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» του νόμου 3801/2009 «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης» (ΦΕΚ 163/Α / ). Το ύψος της σχετικής δαπάνης ανέρχεται σε 129,15 (αριθμ. παραστ. 657/ ). Άρθρο 6. Εγγύηση καλής εκτέλεσης Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο προμηθευτής κατέθεσε στην αναθέτουσα αρχή τη με αριθμό GRH εγγυητική επιστολή της ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. (κατάστημα ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 0146), ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (3.600,00 ) (10% της συμφωνημένης με την παρούσα αμοιβής του προμηθευτή, χωρίς το φόρο προστιθέμενης αξίας), η οποία θα ισχύει για πέντε (05) μήνες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης και θα έχει συνταχθεί κατά το αντίστοιχο υπόδειγμα της με αριθμό 47/2012 διακήρυξης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά τη λήξη της ισχύος της παρούσας σύμβασης ύστερα από την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής με την έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον προμηθευτή σε περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση. Άρθρο 7. Υποχρεώσεις προμηθευτή Καθ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, ο προμηθευτής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπ όψιν του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεσή της. Ο προμηθευτής θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή, ο οποίος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημερολογιακές μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με 7

8 τους όρους της παρούσας σύμβασης, τους όρους της διακήρυξης και σύμφωνα με την προσφορά του. Ο προμηθευτής εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα σύμβαση και το νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από υπάλληλό του που θα σχετίζεται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της. Ο προμηθευτής θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της αναθέτουσας αρχής. Απαγορεύεται στον προμηθευτή να αναθέσει σε τρίτους οποιεσδήποτε υπευθυνότητες και ευθύνες, που απορρέουν γι αυτόν από την παρούσα. Άρθρο 8. Εμπιστευτικότητα Καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη ή τη λύση αυτής, ο προμηθευτής θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει σε οποιοδήποτε τρίτο, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση της συμβατικής παραγγελίας και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του. Επίσης θα αναλάβει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει μέρος ή το σύνολο της προμήθειας που θα εκτελέσει χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Ειδικότερα ο προμηθευτής δύναται να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε όσους υπαλλήλους ασχολούνται άμεσα με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι αυτοί είναι σε πλήρη γνώση και συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. Ο προμηθευτής μεταφέρει αυτές τις υποχρεώσεις του και στους υπεργολάβους του και στους με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με αυτόν για την εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση ή εκμετάλλευση των πληροφοριών οι οποίες θα περιέλθουν σε γνώση του προμηθευτή καθ οιονδήποτε τρόπο στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης, οι οποίες είναι εμπιστευτικές για σκοπούς διαφορετικούς από την εκτέλεση της σύμβασης αυτής. Ως εμπιστευτικές πληροφορίες και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους ακόμα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των πληροφοριακών στοιχείων στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης αποκλειόμενης της διαφυγής, διαρροής ή μεταφοράς σε άλλα άτομα, χώρους ή εταιρίες. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της αναθέτουσας αρχής ο προμηθευτής δεν αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της σύμβασης ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Επίσης, υποχρεούται να μεριμνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόμενος με αυτόν να τηρεί την ως άνω υποχρέωση. 8

9 Σε περίπτωση αθέτησης από τον προμηθευτή της ως άνω υποχρέωσής του, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της, την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. Ο προμηθευτής δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με την υπό ανάθεση προμήθεια χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν τη δεσμεύει με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. Άρθρο 9. Ανωτέρα βία Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο προμηθευτής, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την αναθέτουσα αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερολογιακών ημερών στο σχετικό αίτημα του προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του αιτήματος. Άρθρο 10. Λύση της σύμβασης Σε περίπτωση λύσης της προμηθεύτριας εταιρίας ή πτώχευσης του προμηθευτή που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτει υπέρ του δημοσίου και η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα. Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ΠΔ 118/2007. Επίσης η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακοπεί μονομερώς από την εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμοστεί με κοινή συμφωνία των δύο μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του Ελληνικού Δημοσίου με συμφερότερους όρους για όμοιο προϊόν ή υπηρεσία. Άρθρο 11. Εκτέλεση της σύμβασης Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί αφενός με την παρέλευση του συμβατικού χρόνου ισχύος της και την παράδοση στο Π.Γ.Ν.Λ. όλων των συμβατικών ειδών μέσα στις προβλεπόμενες από την παρούσα προθεσμίες και αφετέρου με την αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, την εκπλήρωση των τυχόν λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων από τα συμβαλλόμενα μέρη και την αποδέσμευση των σχετικών εγγυήσεων κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 9

10 Άρθρο 12. Λοιπές διατάξεις Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου, η από 47/2012 διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού και η υπ αριθμ. πρωτ / κατατεθείσα προσφορά του προμηθευτή αποτελούν συμπληρωματικά της παρούσας σύμβασης συμβατικά τεύχη. Σε περίπτωση ασάφειας ή διαφορετικής ρύθμισης μεταξύ των συμβατικών τευχών, η σειρά προτεραιότητας και ισχύος είναι η ακόλουθη: α) Η παρούσα σύμβαση β) Ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου γ) Η διακήρυξη του διαγωνισμού δ) Η προσφορά του προμηθευτή Για τα θέματα που καθορίζονται στην παρούσα, κανένα συναφές κείμενο ή έγγραφο ή στοιχείο προϋπάρχον αυτής δεν έχει οποιαδήποτε ισχύ ή μπορεί να ληφθεί υπ όψιν για την ερμηνεία των όρων της παρούσας. Αντίκλητος του Αναδόχου, στον οποίο μπορούν να γίνονται όλες οι κοινοποιήσεις από την αναθέτουσα αρχή προς τον ανάδοχο ορίζεται με την παρούσα ο κ. Λάζαρης Σπυρίδων του Μιχαήλ, κάτοικος Κηφισιάς-Αττικής, ΤΚ 14563, τηλ: , φαξ Η κοινοποίηση εγγράφων από την αναθέτουσα αρχή στον προμηθευτή θα γίνεται ταχυδρομικά στη διεύθυνση αυτή ή με φαξ. Άρθρο 13. Γενικοί όροι Για τον προσφερόμενo έγχρωμο ψηφιακό υπερηχοτομογράφο, τύπου VOLUSON S6, του Οίκου GE Medical Systems GE Healthcare Technologies δίδεται από την προμηθεύτρια εταιρεία πλήρης εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος από την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του, και υπογραφή του σχετικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής. Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει δωρεάν εργασίες επισκευής και προληπτικής συντήρησης και δωρεάν παροχή των απαιτούμενων ανταλλακτικών (εκτός των αναλωσίμων) για επανόρθωση κάθε βλάβης. Κατά την διάρκεια εγγύησης το Νοσοκομείο δεν θα ευθύνεται για καμία βλάβη του όλου μηχανήματος, προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του. Από την εγγύηση εξαιρούνται οι περιπτώσεις ζημιών που οφείλονται σε εξωτερικούς μη ελεγχόμενους από την Εταιρία μας παράγοντες, όπως: βίαιη καταστροφή, όλες οι επίσημα αναγνωριζόμενες περιπτώσεις ανώτερης βίας. μη σύμφωνη με τις οδηγίες του κατασκευαστή χρήση. χρήση ακατάλληλων αναλωσίμων υλικών Κατά την διάρκεια εγγύησης το Νοσοκομείο δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά κλπ, και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης, εκτός των αναλωσίμων. Ως αναλώσιμα ορίζονται: Το χαρτί εκτύπωσης των προσφερομένων καταγραφικών μέσων. To ζελέ που απαιτείται για τις Υπερηχογραφικές εξετάσεις. 10

11 Τα προφυλακτικά αποστείρωσης ηχοβόλων κεφαλών. Ο προσφερόμενος έγχρωμος ψηφιακός υπερηχοτομογράφος, τύπου VOLUSON S6, του Οίκου GE Medical Systems GE Healthcare Technologies δεν ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του κατασκευαστικού οίκου. Τα αναλώσιμα υλικά κυκλοφορούν στο ελεύθερο εμπόριο απ όπου μπορεί το Νοσοκομείο να τα προμηθευτεί. Η προμηθεύτρια εταιρεία διαθέτει πλήρη και οργανωμένη, Τεχνική Υπηρεσία με άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό, καθώς και αποθήκη ανταλλακτικών, έτσι ώστε να εξασφαλίζει την πλήρη και απρόσκοπτη λειτουργία του προσφερόμενου έγχρωμου ψηφιακού υπερηχοτομογράφου, τύπου VOLUSON S6, του Οίκου GE Medical Systems GE Healthcare Technologies τόσο κατά την διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, όσο και μετά την λήξη αυτής, και για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Τα ανταλλακτικά θα είναι σε επάρκεια και θα παραδίδονται στo Νοσοκομείο, σε κάθε ζήτηση, τουλάχιστον για δέκα (10) έτη, από την εγκατάσταση του συστήματος. Η Τεχνική Υπηρεσία της προμηθεύτριας εταιρείας είναι σε θέση να αναλάβει με σύμβαση την πλήρη τεχνική κάλυψη του μηχανήματος (μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης). Υπεύθυνος τεχνικός υπάλληλος για την αναγγελία τυχόν βλάβης και την οργάνωση της διαδικασίας επισκευής είναι η Διευθύντρια του Τεχνικού Τμήματος Υπερήχων της εταιρείας κα. Κοσκίνη Ζαμπία. Μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης η προμηθεύτρια εταιρεία είναι σε θέση να αναλάβει τη συντήρηση και επισκευή του προσφερομένου συστήματος (τουλάχιστον για μία δεκαετία) από την εγκατάστασή του, έναντι ιδιαίτερης ετήσιας αμοιβής Η προμηθεύτρια εταιρεία αναλαμβάνει δωρεάν την εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού του Νοσοκομείου στην σωστή χρήση και συντήρηση του προσφερομένου συστήματος Ειδικότερα η εκπαίδευση περιλαμβάνει τα εξής: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ Εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου (ιατροί - χειριστές) στη χρήση και την εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων του συστήματος διάρκειας πέντε (5) εργασίμων ημερών. Η εκπαίδευση θα είναι θεωρητική και πρακτική περιλαμβάνοντας τις βασικές αρχές λειτουργίας των συστημάτων και οδηγίες για τη βέλτιστη χρήση στην αντιμετώπιση των απαιτούμενων κλινικών εφαρμογών. Η εκπαίδευση θα γίνει στον χώρο εγκατάστασης, βάσει εξειδικευμένων προγραμμάτων του Οίκου GΕ Medical Systems και θα γίνει από ειδικούς Application Specialists / τεχνικούς της εταιρείας μας, στην ελληνική γλώσσα. Η έναρξη της εκπαίδευσης θα γίνει αμέσως μετά το πέρας της εγκατάστασης σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο. 11

12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Εκπαίδευση τεχνικών του Νοσοκομείου με θέμα την προληπτική και επανορθωτική συντήρηση του μηχανήματος από εξειδικευμένους στον Οίκο General Electric Medical Systems τεχνικούς μας εταιρείας μας, στην ελληνική γλώσσα. Η εκπαίδευση θα γίνει στον χώρο εγκατάστασης μετά από συνεννόηση με το Νοσοκομείο και θα είναι διάρκειας μίας (1) εργάσιμης ημέρας. Επιπλέον, οι τεχνικοί / Application Specialists της εταιρείας μας θα βρίσκονται στη διάθεση των ιατρών χειριστών του Νοσοκομείου σας για την επίλυση τυχόν αποριών, τη βελτιστοποίηση της χρήσης του συστήματος σε περιστατικά ρουτίνας και την πλήρη εκμάθηση της λειτουργίας του υπερηχοτομογράφου για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας. Όλα τα έξοδα εκπαιδεύσεως θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. Η παράδοση του μηχανήματος σε άριστη κατάσταση θα γίνει μέσα σε ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης, με έξοδα, μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. Η εγκατάσταση του συστήματος σε λειτουργία θα γίνει από εξειδικευμένο και ασφαλισμένο προσωπικό του προμηθευτή, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, τους κανονισμούς του Ελληνικού Κράτους τις οδηγίες & σχέδια του κατασκευαστικού οίκου, καθώς και τις οδηγίες των αρμοδίων, στους χώρους θα τους υποδειχθούν. Κατά την παράδοση το σύστημα θα συνοδεύεται από πρωτότυπα πλήρη επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστικού οίκου: Επίσημο Εγχειρίδιο Λειτουργίας (User Manual), του κατασκευαστικού οίκου, με οδηγίες χρήσης και προληπτικής συντήρησης με αναλυτική περιγραφή των αντίστοιχων πρωτοκόλλων και λειτουργιών για όλες τις αντίστοιχες εφαρμογές στην Ελληνική & Αγγλική Γλώσσα. Επίσημο Εγχειρίδιο Συντήρησης (Service Manual), του κατασκευαστικού οίκου με όλα τα ηλεκτρονικά σχεδιαγράμματα (Electronic diagrams) & συνδεσμολογίες, στην Αγγλική γλώσσα. Το μηχάνημα που θα παραδοθεί στο Π.Γ.Ν.Λ. κατασκευάζεται από την GE Healthcare (Υπεύθυνος κατασκευής: GE Ultrasound Korea Ltd., στο εργοστάσιό της στην 65-1, Sangdaewon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, KOREA), θα είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, χωρίς ελαττώματα και θα πληροί όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στη με αριθμό πρωτοκόλλου 45551/ προσφορά του προμηθευτή. Ο προσφερόμενος υπερηχοτομογράφος είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή standard ποιότητας ISO, διαθέτει σήμανση CE και πληροί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας ιατρικών μηχανημάτων της IEC

13 Οι τιμές της Οικονομικής Προσφοράς αναφέρονται για παράδοση υλικού ελεύθερου στον τόπο προορισμού του και περιλαμβάνουν τις κρατήσεις που αναλογούν, καθώς και τα έξοδα για την μεταφορά, εγκατάσταση του υλικού και παράδοσή του σε πλήρη και άρτια λειτουργία μέσα στους χώρους που θα υποδειχθούν στον προμηθευτή από τους αρμοδίους, με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα είναι κατάλληλοι, καθ' όλα έτοιμοι και θα διαθέτουν τις σχετικές ηλεκτρικές παροχές στις θέσεις που χρειάζονται (Ρεύμα τάσης 220 V / 50 Hz, με ρευματολήπτη τύπου «ΣΟΥΚΟ»). Η μεταφορά και η εγκατάσταση του μηχανήματος θα πραγματοποιηθεί με έξοδα, μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. Άρθρο 14. Εφαρμοστέο δίκαιο Επίλυση διαφορών Ο προμηθευτής και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης που θα υπογραφεί, βάσει της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα δικαστήρια της Λάρισας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι το Ελληνικό και το κοινοτικό. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε δύο πρωτότυπα, ένα έλαβε έκαστο συμβαλλόμενο μέρος. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ της «GE HEALTHCARE A.E.» Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Ε Γ Χ Ρ Ω Μ Ο Υ Υ Π Ε Ρ Η Χ Ο Τ Ο Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ο Υ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Σ - Μ Α Ι Ε Υ Τ Ι Κ Η Σ Χ Ρ Η Σ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ε Ρ Ο Μ Ε Ν Ο Σ Τ Υ Π Ο Σ : VOLUSON S6 T O Y K A T A Σ K E Y A Σ T I K O Y O I K O Y : g GE Mediccal l Syssttemss GE Healtthccarre Tecchnol logiess Ο Healthcare Technologies είναι υψηλής ποιότητας, της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, υψηλών προδιαγραφών, σε όλες τις λειτουργίες και τεχνικές απεικόνισης, διαθέτοντας σύγχρονο ψηφιακό διαμορφωτή δέσμης, (digital beamformer) εκπομπής και λήψης για δημιουργία εικόνας υψηλής διακριτικής ικανότητας και υψηλού ρυθμού εναλλαγής (frames / sec), ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ευαισθησία του συστήματος. Αποτελεί νέα πρωτοποριακή πλατφόρμα Υπερηχοτομογραφίας η οποία εισάγει νέας γενιάς ποιότητα απεικόνισης σε συνδυασμό με επαναστατικά νέα εργαλεία διάγνωσης και την μοναδική αποκλειστική τεχνολογία ογκομετρικής απεικόνισης Real time 4D, θέτοντας νέα δεδομένα στην σύγχρονη Υπερηχογραφία. Ενσωματώνει πλήρως την τεχνολογία τρισδιάστατης απεικόνισης πραγματικού χρόνου Real Time 4D στην τεχνολογία διαχείρισης των αυθεντικών ψηφιακών ακουστικών δεδομένων (digital raw data) TruScan Architecture. Νέα επαναστατική πλατφόρμα υπερηχοτομογραφίας μέσω της οποίας τα αυθεντικά υπερηχογραφικά δεδομένα (digital raw data) λαμβάνονται και αποθηκεύονται στην αυθεντική τους ψηφιακή μορφή. έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος τύπου VOLUSON S6 του Οίκου GE Medical Systems GE 13

14 Αποτέλεσμα, η επίτευξη εικόνων δραματικά υψηλής διακριτικής ικανότητας και διαγνωστικής αξίας καθώς και η εφαρμογή νέων τεχνικών ποσοτικοποίησης και ανάλυσης που επαναπροσδιορίζουν την μέχρι σήμερα υπερηχοτομογραφία. Είναι κατάλληλος για εξετάσεις με όλες τις σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές σε όλο το φάσμα της Μαιευτικής Γυναικολογίας καθώς και σε όλα τα όργανα και αγγεία και σε όλες τις ειδικότητες της ιατρικής. Επίσης είναι κατάλληλος για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου σε όλα τα όργανα και αγγεία που απαιτούνται καθώς και για εξετάσεις Εμβρυοκαρδιολογίας. Ειδικότερα είναι κατάλληλος για: - Μαιευτική - Γυναικολογία - Προγεννητικό έλεγχο - Εμβρυοκαρδιολογία - Ακτινολογία (Ανω και κάτω ενδοκοιλιακά όργανα, επιφανειακά και εν τω βάθει όργανα και αγγεία όλου του σώματος) -Aγγειολογία (Περιφερειακά και επιφανειακά αγγεία και εξειδικευμένες ενδοκρανιακές εφαρμογές) - Γενική Παθολογία - Παιδιατρικές εφαρμογές - Καρδιολογία - Ουρολογία - Μικρά και επιφανειακά όργανα αδένες - μαστός - Ορθοπεδική / Μυοσκελετικές εφαρμογές - Νευρολογικές εφαρμογές O πρωτοποριακός ψηφιακός σχεδιασμός και η ειδική ευέλικτη ψηφιακή αρχιτεκτονική του προσφερόμενου υπερηχοτομογράφου επιτρέπει να δέχεται εύκολα και γρήγορα νέες αναβαθμίσεις με την μορφή λογισμικού (Software), μέσω του σκληρού δίσκου (HDD), του οπτικού δίσκου (DVD-RW/CD- RW) που διατίθενται στη βασική μονάδα. τόσο των προγραμμάτων λειτουργίας, κ.λ.π.) κ.λ.π. ΑΔΑ: Β4Μ Ν1Η επεξεργασίας και μετρήσεων (μαιευτικών, γυναικολογικών όσο και των βασικών παραμέτρων δημιουργίας της εικόνας (ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης, τρόποι απεικόνισης, αποδοχή κεφαλών νέας τεχνολογίας κ.λ.π.) με αποτέλεσμα την πραγματική αναβάθμιση των κλινικών επιδόσεων του συστήματος σύμφωνα με την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων. Επίσης δέχεται και αναβαθμίσεις μέσω Hardware (ηλεκτρονικές πλακέτες, ηχοβόλες κεφαλές κ.λ.π.). Ο οίκος GE Medical Systems GE Healthcare Technologies ανακοινώνει σημαντικές αναβαθμίσεις ετησίως μέσα από τις εκτεταμένες διαδικασίες έρευνας. Η ετήσια αυτή αναβάθμιση έχει τον τίτλο Breakthrough. Το μηχάνημα που θα παραδοθεί στο Νοσοκομείο σας σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στην εταιρεία μας θα είναι κατασκευής σύγχρονης της ημερομηνίας υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο έγχρωμος ψηφιακός υπερηχοτομογράφος είναι ανθεκτικής κατασκευής και μεγάλης αντοχής για διεκπεραίωση μεγάλου όγκου εξετάσεων στις πλέον δύσκολες συνθήκες. Είναι σύγχρονου εργονομικού σχεδιασμού διαθέτοντας έγχρωμη επίπεδη οθόνη TFT /LCD 19 και σύγχρονη κονσόλα χειρισμού με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για ευκολία στη χρήση. Είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα διεθνή standard ποιότητας ISO, διαθέτει σήμανση CE και πληρεί τους Ευρωπαϊκούς και διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας ιατρικών μηχανημάτων της IEC Ο Healthcare Technologies είναι της πλέον σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας (full digital), υψηλών προδιαγραφών, σε όλες τις λειτουργίες και τεχνικές απεικόνισης, διαθέτοντας σύγχρονο ψηφιακό έγχρωμος Υπερηχοτομογράφος τύπου VOLUSON S6 του Οίκου GE Medical Systems GE 14

15 διαμορφωτή δέσμης, (digital beamformer) καναλιών επεξεργασίας εκπομπής και λήψης για δημιουργία εικόνας υψηλής διακριτικής ικανότητας και υψηλού ρυθμού εναλλαγής (frames / sec), ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή ευαισθησία του συστήματος. Αποτελεί πρωτοποριακή πλατφόρμα Υπερηχοτομογραφίας τελευταίας έκδοσης, ειδικά σχεδιασμένη για υψηλής διαγνωστικής ποιότητας εξετάσεις κατάλληλη για την επεξεργασία και απεικόνιση μέσω της αποκλειστικής τεχνικής Real time 4D. Είναι κατάλληλος για εξετάσεις με όλες τις σύγχρονες απεικονιστικές τεχνικές σε όλο το φάσμα της Μαιευτικής Γυναικολογίας καθώς και σε όλα τα όργανα και αγγεία και σε όλες τις ειδικότητες της ιατρικής. Επίσης είναι κατάλληλος για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου σε όλα τα όργανα και αγγεία που απαιτούνται κaθώς και για εξετάσεις Εμβρυοκαρδιολογίας. Ειδικότερα είναι κατάλληλος για: - Μαιευτική - Γυναικολογία - Προγεννητικό έλεγχο - Εμβρυοκαρδιολογία - Ακτινολογία (Ανω και κάτω ενδοκοιλιακά όργανα, επιφανειακά και εν τω βάθει όργανα και αγγεία όλου του σώματος) -Aγγειολογία (Περιφερειακά και επιφανειακά αγγεία και εξειδικευμένες ενδοκρανιακές εφαρμογές) - Γενική Παθολογία - Παιδιατρικές εφαρμογές - Καρδιολογία - Ουρολογία - Μικρά και επιφανειακά όργανα αδένες - μαστός - Ορθοπεδική / Μυοσκελετικές εφαρμογές - Νευρολογικές εφαρμογές ΑΔΑ: Β4Μ Ν1Η O πρωτοποριακός ψηφιακός σχεδιασμός και η ειδική ευέλικτη ψηφιακή αρχιτεκτονική του προσφερόμενου υπερηχοτομογράφου επιτρέπει να δέχεται εύκολα και γρήγορα νέες αναβαθμίσεις με την μορφή λογισμικού (Software), μέσω του σκληρού δίσκου (HDD), του οπτικού δίσκου (DVD-RW/CD- RW) που διατίθενται στη βασική μονάδα. τόσο των προγραμμάτων λειτουργίας, κ.λ.π.) κ.λ.π. επεξεργασίας και μετρήσεων (μαιευτικών, γυναικολογικών όσο και των βασικών παραμέτρων δημιουργίας της εικόνας (ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης, τρόποι απεικόνισης, αποδοχή κεφαλών νέας τεχνολογίας κ.λ.π.) με αποτέλεσμα την πραγματική αναβάθμιση των κλινικών επιδόσεων του συστήματος σύμφωνα με την ταχύτητα των τεχνολογικών εξελίξεων. Επίσης δέχεται και αναβαθμίσεις μέσω Hardware (ηλεκτρονικές πλακέτες, ηχοβόλες κεφαλές κ.λ.π.). Ο οίκος GE Medical Systems GE Healthcare Technologies ανακοινώνει σημαντικές αναβαθμίσεις ετησίως μέσα από τις εκτεταμένες διαδικασίες έρευνας. Η ετήσια αυτή αναβάθμιση έχει τον τίτλο Breakthrough. Το μηχάνημα που θα παραδοθεί στο Π.Γ.Ν.Λ. είναι κατασκευής σύγχρονης της ημερομηνίας υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Ο προσφερόμενος υπερηχοτομογράφος του Οίκου GE Medical Systems «GE Healthcare Technologies 15

16 έχει τη δυνατότητα να δέχεται νέες πρωτοποριακές τεχνολογίες και τεχνικές οι οποίες βελτιστοποιούν την απεικόνιση, αποδοτικότητα και εργονομία του συστήματος και προσφέρουν εικόνες υψηλότατης διακριτικής ικανότητας, όπως: SonoNT: Nέα πρωτοποριακή τεχνική ημι-αυτόματης μέτρησης και υπολογισμού της αυχενικής διαφάνειας. SonoAVC follicle (Sonography based Automated Volume Count Analysis): Aποκλειστική τεχνική ογκομετρική λήψης υπόηχων δομών και αυτόματος υπολογισμός του αριθμού και του όγκου τους (π.χ. κύστες ωοθηκών, κοιλίες εγκεφάλου εμβρύου, κ.λ.π.). Από τον υπολογιζόμενο όγκο είναι δυνατή η εξαγωγή μέσης τιμής διαμέτρου της δομής. Επιπλέον ταξινομεί τις υπόηχες δομές ανάλογα με το μέγεθός τους. Είναι έτσι δυνατή η παρακολούθηση της ανάπτυξης των ωοθυλλακίων (SonoAVC follicle). ScanAssistant: Νέος επαναστατικός σχεδιασμός αυτοματοποίησης μεγάλου αριθμού λειτουργιών η οποία αυξάνει την εργονομία και τη λειτουργικότητα στη μέγιστη απόδοση. Αυτό έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση της παραγωγικότητας καθώς δεν απαιτείται μεγάλος αριθμός χειρισμών για την επίτευξη της ιδανικής υπερηχογραφικής εικόνας. Υπενθυμίζει» στον χρήστη μετρήσεις που απαιτούνται, ή υπολλείπονται για την ολοκλήρωση μιας εξέτασης (π.χ. υπερηχογράφημα εμβρύου β επιπέδου), ή επισημαίνει μετρήσεις που τυχόν έχουν επαναληφθεί, ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα ανθρωπίνου λάθους. Πραγματοποιεί αυτόματη βελτιστοποίηση της υπερηχογραφικής εικόνας με προσαρμογή παραμέτρων απεικόνισης όπως δυναμικό εύρος, ενίσχυση (Gain), χρονικά αντισταθμιζόμενης ενίσχυσης (TGC). αντίθεσης (Contrast), αυτόματη ρύθμιση χρωματικής ενίσχυσης (Color Gain) και ταχύτητες χρωματικής ροής, αυτόματη προσαρμογή (Steering) δείγματος τόσο στο έγχρωμο όσι και στο φασματικό Doppler, αυτόματη εισαγωγή σχολίων (Comments) στην εικόνα. XTD View: Εκτεταμένη πανοραμική απεικόνιση από ανασύνθεση σειράς τομών σάρωσης. Το σύστημα λειτουργεί με ρεύμα τάσης VAC - 50/60 Hz, μέσω εύκαμπτου τριπολικού καλωδίου σε απ ευθείας σύνδεση με ρευματολήπτη τύπου «ΣΟΥΚΟ». Ο προσφερόμενος υπερηχοτομογράφος διαθέτει σύγχρονη, υψηλής αισθητικής και εργονομίας κονσόλα χειρισμού, με δυνατότητα κίνησης δεξιά αριστερά και ανύψωσης, ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με την εξέταση και την εκάστοτε θέση του χειριστή, με σύγχρονο εργονομικά τοποθετημένο, φωτιζόμενο, πλήρες αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για την εισαγωγή στοιχείων ασθενούς και πληκτρολόγιο χειρισμού για το σύνολο των ρυθμίσεων επιλογών (επιλογή κεφαλών, συχνοτήτων, μετρήσεων, ρυθμίσεων καθώς και έλεγχο των αποθηκευμένων εικόνων) με λογισμικό αυτόματης προσαρμογής στην εκάστοτε εξέταση. Επίσης διαθέτει σύστημα ολισθήνουσας σφαίρας (trackball). Το σύστημα διαθέτει ενσωματωμένη ελεύθερα μετακινούμενη έγχρωμη οθόνη, υψηλής διακριτικής ικανότητας TFT/ LCD 19 ιντσών υψηλής ανάλυσης και ευκρίνειας με ειδικό βραχίονα για περιστροφή, κλίση, ανύψωση, για ευκολία στην μετακίνηση του συστήματος. Ανάλυση οθόνης : 1280 x 1024 pixels. Το σύστημα διαθέτει τρεις (3) ενσωματωμένες ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση τριών (3) ηλεκτρονικών ηχοβόλων κεφαλών απεικόνισης (δύο διαστάσεων (B-Mode) / Παλμικού (PW) Doppler Συνεχούς (CW) Doppler / εγχρώμου (CFM) Doppler/3D-4D) και μία (1) θύρα για σύνδεση κεφαλής pencil με επιλογή τους από το χειριστήριο. O προσφερόμενος υπερηχοτομογράφος λειτουργεί αποκλειστικά με ηχοβόλες κεφαλές ηλεκτρονικής σάρωσης: Convex Array, Microconvex Array, Linear Array, Phased Array Sector, Volume Probes τεχνολογίας ευρέως φάσματος συχνοτήτων (WIDE BAND) οι οποίες καλύπτουν όλες τις απαιτούμενες εφαρμογές. Το συνολικό φάσμα συχνοτήτων είναι: ΜΗz!!! 16

17 παράγοντας εικόνες απαράμιλλης διακριτικότητας. Οι ανωτέρω συχνότητες είναι οι πραγματικές και ωφέλιμες συχνότητες απεικόνισης που λειτουργεί ο υπερηχοτομογράφος, όπως ορίζονται στο τεχνικό φυλλάδιο του κατασκευαστή οίκου. Οι ηχοβόλες κεφαλές της σειράς VOLUSON διαθέτουν την τεχνολογία WideBand, για λήψη και απεικόνιση επιπλέον κλινικών πληροφοριών σε όλο το φάσμα των συχνοτήτων λειτουργίας, σε συνδυασμό με την τεχνολογία πολλαπλών επιλεγομένων συχνοτήτων Multifrequency που επιτρέπει την επιλογή από το χειριστήριο διαφορετικής κεντρικής συχνότητας κατά την εκπομπή του φάσματος δίνοντας έμφαση στο βάθος της εξεταζόμενης περιοχής που υπάρχει μεγαλύτερο κλινικό ενδιαφέρον. Μέσω της τεχνολογίας Wideband-Multifrequency οι ηχοβόλες κεφαλές του υπερηχοτομογράφου μπορούν να λειτουργούν σε οποιαδήποτε συχνότητα ζητηθεί από το φάσμα συχνοτήτων που διαθέτει η κάθε μία, κατ επιλογή του χειριστή. Eπιπλέον έχουν την ικανότητα να αλλάζουν συχνότητα στην έγχρωμη απεικόνιση (CFM) και στο φασματικό Doppler. Αναλυτικά ο προσφερόμενος υπερηχοτομογράφος δέχεται τις παρακάτω ηχοβόλες κεφαλές: ΑΔΑ: Β4Μ Ν1Η Hχοβόλες κεφαλές Convex ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας ήτοι: 4C-RS: Convex probe: ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας AB2-7-RS: Convex probe: ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας E8C-RS: MicroConvex probe: ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας 8C-RS: Convex probe: ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας RAB4-8-RS: 4D Convex probe: ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας RAB2-5-RS: 4D Convex probe: ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας RIC5-9W-RS: 4D Micro-Convex probe: ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας Hχοβόλες κεφαλές Linear ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας ήτοι: 12L-RS: Linear probe ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας 9L-RS: Linear probe ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας Hχοβόλες κεφαλές Phased Array Sector ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας ήτοι: - 3Sc-RS: phased array sector probe: ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας Hχοβόλoς κεφαλή Pencil: P2D: CW Doppler Pencil Λειτουργεί με τις πιο κάτω τεχνικές απεικόνισης : - δύο διαστάσεων Β-Mode (2D) - κίνησης / χρόνου Μ-Mode - Παλμικό (PW) Doppler καθώς και τεχνική παλμικού Doppler κύματος υψηλής επαναλαμβανόμενης συχνότητας (HPRF) - Έγχρωμο Doppler (CFM) - Power Doppler (Doppler Ισχύος) - HD-Flow Doppler Mode (HD-Flow) - Tissue Doppler Mode - M-Mode Flow Modes (M/CF, M/HD-Flow,M/TD) - Volume Mode (3D/4D): 3D Static: B-Mode 4D Real Time VCI-SingleView - Extended View (XTD View) (κατ επιλογήν επέκταση) 17

18 Eπιπλέον έχει δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης των πιο κάτω απαιτούμενων και πλέον συνδυασμών δύο (2) ή τριών (3) μεθόδων πραγματικού χρόνου: Συνδυασμός εικόνας 2D / PW Doppler Συνδυασμός εικόνας 2D / CFM Συνδυασμός εικόνας 2D / POWER Doppler Συνδυασμός εικόνας 2D / Tissue Doppler Συνδυασμός εικόνας 2D / HD-Flow Συνδυασμός εικόνας 2D / Μ-Mode Συνδυασμός εικόνας 2D / Anatomical M-mode Συνδυασμός B-Mode/3D Συνδυασμός B-Mode/4D Συνδυασμός B-Mode+CRI Συνδυασμός B-Mode +SRI Συνδυασμός B-Mode+CRI + SRI Συνδυασμός BF +SRI Συνδυασμός B-Mode +SRI/4D+SRI Συνδυασμός B-Mode +CRI/3D+CRI Συνδυασμός B+CRI+SRI/3D+CRI+SRI Συνδυασμός B+CRI/4D+CRI Συνδυασμός B+SRI/4D+SRI Συνδυασμός B+CRI+SRI/4D+CRI+SRI Συνδυασμός B/B+SRI Συνδυασμός B/CFM+CRI Συνδυασμός B/CFM+SRI Συνδυασμός B/CFM+CRI+SRI Συνδυασμός B/PD+CRI Συνδυασμός B/PD+SRI Συνδυασμός B/PD+CRI+SRI Συνδυασμός Real-time Triplex Mode B/CFM/PW - B/PD/PW - B/HD-Flow/PW Συνδυασμός B/TD/PW Συνδυασμός B/M/CFM Συνδυασμός B/M/HD-Flow Συνδυασμός B/M/TD Συνδυασμός B/AMM/CFM Συνδυασμός B/AMM/HD-Flow Συνδυασμός B +PW ή CW Συνδυασμός B/CFM +PW ή CW Συνδυασμός B/PD+PW ή CW Συνδυασμός B/HD-Flow+PW ή CW Συνδυασμός B +CFMή PDή HD-Flow ή CW Συνδυασμός B/TD+PW Eπιπλέον έχει δυνατότητα απεικόνισης τεσσάρων εικόνων επί της οθόνης (quad screen). Προσφέρεται ενσωματωμένη στην βασική μονάδα η τεχνική ανίχνευσης και λήψης της παραγόμενης από τους ιστούς 2 ης (CHI) με Pulse Inversion Technology (τεχνική απεικόνισης καθαρού σήματος), η οποία λειτουργεί τόσο στη δισδιάστατη απεικόνιση (B-Mode) όσο και στην έγχρωμη απεικόνιση, προσφέροντας υψηλή ευκρίνεια σε όλες τις ζητούμενες απεικονιστικές εξετάσεις καθώς και στις εξετάσεις ρουτίνας. H τεχνική λειτουργεί σε ΟΛΕΣ τις ηχοβόλες κεφαλές Sector Phased Array, Convex και Linear για εφαρμογή σε πολλαπλές ειδικότητες και εφαρμογές. Αναλυτικά η ανωτέρω τεχνική 2 ης αρμονικής συχνότητας λειτουργεί σε όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήματος, ήτοι : Hχοβόλες κεφαλές Convex ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας: αρμονικής συχνότητας (χωρίς χρήση σκιαγραφικών) Coded Harmonic Imaging 4C-RS: Συχνότητες αρμονικών: 2.38, 2.27, 2.08 MHz ΑΔΑ: Β4Μ Ν1Η 18

19 AB2-7-RS: Συχνότητες αρμονικών: 2.78, 2.33 MHz E8C-RS: Συχνότητες αρμονικών: 4.55, 4.17, 3.70 MHz 8C-RS: Συχνότητες αρμονικών: 4.55, 4.17, 3.70 MHz RAB4-8-RS: Συχνότητες αρμονικών: 3.03, 2.78, 2.56 MHz RAB2-5-RS: Συχνότητες αρμονικών: 2.13, 2.0 MHz RIC5-9W-RS: Συχνότητες αρμονικών: 4.17, 4.17, 3.70 MHz Hχοβόλες κεφαλές Linear ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας: 12L-RS Συχνότητες αρμονικών: 5.56, 5.00, 4.55 MHz 9L-RS Συχνότητες αρμονικών: 5.26, 4.55, 3.70 MHz Hχοβόλες κεφαλές Phased Array Sector ευρέως φάσματος συχνοτήτων λειτουργίας: - 3Sc-RS: Συχ`νότητες αρμονικών: 2.0, 1.92 MHz. Διαθέτει ενσωματωμένη ψηφιακή κινηματογραφική μνήμη (Cine Memory) 140 MB αποθήκευσης και αναπαραγωγής εγχρώμων και ασπρόμαυρων εικόνων με δυνατότητα κινηματογραφικής αναπαραγωγής τους με επιλεγόμενη ταχύτητα και εφαρμογή όλων των μετρήσεων και υπολογισμών επ αυτών. Διαθέτει μνήμη κυματομορφών (Scrolling Τimeline Memory) στις λειτουργίες DOPPLER (PW και CW) και Μ-MODE έως 60 sec, ανάλογα με την ταχύτητα και το βάθος σάρωσης. Προσφέρεται στη βασική σύνθεση του συστήματος η πλέον σύγχρονη υπερηχογραφική τεχνολογία Speckle Reduction Imaging (SRI). Αποτελεί τον πρώτο πραγματικού χρόνου αλγόριθμο ο οποίος επεξεργάζεται την εικόνα σε επίπεδο pixel και επιτυγχάνει σημαντική μείωση του κόκκου - «θορύβου» (speckle) που εμπεριέχεται στις υπερηχογραφικές εικόνες. Με τη χρήση του αλγοριθμού αυτού εξομαλύνεται η απεικόνιση του παρεγχυματικού ιστού, διατηρώντας αναλλοίωτα τα όρια και τις παρυφές καθώς και την εμπεριεχόμενη στον παρεγχυματικό ιστό πληροφορία. Ο λόγος σήματος προς θόρυβο (Signal to Noise ratio) με τη χρήση του SRI αυξάνεται κατά 153% σε σχέση με τη συμβατική απεικόνιση, αυξάνοντας κατά συνέπεια δραματικά την ευκρίνεια και διακριτική ικανότητα. Η τεχνική SRI λειτουργεί με τις τεχνικές B-Mode, Color Mode, Coded Harmonics, CRI και 3D/ Real Time 4D. Δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης με την τρισδιάστατη εικόνα (SRI / 3D). Η χρήση της ανωτέρω τεχνικής η οποία επικεντρώνεται στη μείωση του θορύβου, σε συνδυασμό με την τεχνική CRI (Compound Resolution Imaging) η οποία επικεντρώνεται στην αύξηση του σήματος, αποδίδουν την βέλτιστη υπερηχογραφική απεικόνιση που μπορεί να προσφέρει η υπερηχογραφία σήμερα. H τεχνική λειτουργεί με όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήματος (Convex, Linear, Sector) και ενεργοποιείται κaτά βούληση του χρήστη με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου, σε κινούμενες αλλά και παγωμένες εικόνες. Προσφέρεται στη βασική σύνθεση του συστήματος η συνθετική απεικονιστική τεχνική επεξεργασίας εικόνας CrossXBeam CRI (Compound Resolution Imaging) (CRI). H τεχνική CRI παρέχει τη δυνατότητα εκπομπής και λήψης του ηχητικού σήματος προς την περιοχή ενδιαφέροντος υπό διαφορετικές γωνίες. Επιτυγχάνεται ανάκτηση, επεξεργασία και απεικόνιση μεγάλου αριθμού επιπρόσθετων εικόνων/ τομών από διαφορετικές οπτικές γωνίες σάρωσης και την απεικόνισή τους σε πραγματικό χρόνο. Με τον τρόπο αυτό η πληροφορία που συλλέγεται από κάθε σημείο της υπό εξέταση περιοχής είναι πολλαπλάσια συγκριτικά με τις συμβατικές μεθόδους σάρωσης. 19

20 Μέσω της τεχνικής αυτής επιτυγχάνεται αύξηση της διακριτικής ικανότητας της απεικόνισης, υψηλής ανάλυσης αντίθεση (contrast resolution), βέλτιστη διαφοροδιάγνωση ιστών (textural differentiation) και διαυγή όρια των εσωτερικών οργάνων και ιστικών δομών. Προσδίδεται δραματική ευκρίνεια και σαφής διαχωρισμός των ορίων των οργάνων, πολύ λεπτών δομών καθώς και διαφοροποίηση των τοιχωμάτων των αγγείων. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο σύστημα να απεικονίσει με διαγνωστική ακρίβεια σημεία τα οποία λόγω της ανατομίας της περιοχής η συμβατική απεικόνιση δεν θα μπορούσε να εντοπίσει (ιστοί όπισθεν κύστεων, περιοχές όπισθεν οστών, αυχενική διαφάνεια, περιοχές εγκεφάλου εμβρύου, κ.λ.π.). H τεχνική λειτουργεί με όλες τις ηχοβόλες κεφαλές του συστήματος και ενεργοποιείται κaτά βούληση του χρήστη, με το πάτημα ενός μόνο πλήκτρου. Διαθέτει τεχνική τρισδιάστατης (3D) απεικόνισης 3D Static για απεικόνιση τόσο οργάνων (ασπρόμαυρη απεικόνιση στο Β-Mode) 3D Static και για απεικόνιση αιματικών ροών αγγείων (αρτηριών-φλεβών) (στο B- Mode & έγχρωμο Doppler / Power Doppler) 3D CFM. Επίσης ο προσφερόμενος Υπερηχοτομογράφος διαθέτει τεχνική 3D/4D Αdvanced μέσω της οποίας εκτελείται συνεχής τρισδιάστατη ογκομετρική (στερεοσκοπικής) απεικόνιση οργάνων και ανατομικών περιοχών σε πραγματικό χρόνο Real Τime 4D (ο χρόνος σαν τέταρτη διάσταση) για τη διάγνωση τυχόν ανατομικών ανωμαλιών εμβρύου (προσώπου, ορθοπεδικών ανωμαλιών ανάπτυξης κ.λ.π.). Με την τοποθέτηση της κεφαλής και την επιλογή του πλήκτρου 4D έχουμε άμεση ενεργοποίηση της λειτουργίας και συνεχή τρισδιάστατη στερεοσκοπική απεικόνιση πραγματικού χρόνου με ταυτόχρονη απεικόνιση της 2D εικόνας (δισδιάστατη απεικόνιση) παράλληλα με τις προκύπτουσες δισδιαστατες εικόνες 2D στους άλλους δύο άξονες y και z, οι οποίες προκύπτουν από την τετραδιάστατη επεξεργασία καθώς και την 3D εικόνα (τρισδιάστατη απεικόνιση) που προκύπτει από την ίδια επεξεργασία και την εφαρμογή εξειδικευμένου αλγορίθμου (surface rendering algorithm). Διαθέτει λειτουργία Curved Render Start : Το «παράθυρο» απεικόνισης 4D προσαρμόζεται ανάλογα με τη μορφολογία της περιοχής ενδιαφέροντος, για βελτιστοποίηση της 4D εικόνας. Διαθέτει λειτουργία Translation Cine. O χειριστής μπορεί να επιλέξει είτε διπλή απεικόνιση επί της οθόνης (συμβατική 2D και 4D εικόνας) είτε τετραπλή απεικόνιση (3 εικόνες 2D στους άξονες x, y, z και 4D εικόνα). Ανάλογα με το επιθυμητό αποτέλεσμα όσον αφορά την τρισδιάστατη απεικόνιση, το σύστημα μας δίδει τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε πληθώρα διαφορετικών ρυθμίσεων (render modes), τονίζοντας έτσι είτε την εξωτερική τρισδιάστατη μορφή του εμβρύου είτε π.χ. την σκελετική του δομή ή ακόμα και λεπτομερέστατη απεικόνιση εσωτερικών οργάνων. Η τεχνική 3D/4D Advanced διαθέτει λειτουργία Sono Render Start (Εύκολο στη χρήση εργαλείο που καθοδηγεί τον χρήστη στην ορθή λήψη όγκου με την ελάχιστη προσπάθεια). Το «παράθυρο» απεικόνισης 4D προσαρμόζεται ανάλογα με τη μορφολογία της περιοχής ενδιαφέροντος, για βελτιστοποίηση της 4D εικόνας. H ανωτέρω τεχνική διαθέτει ενσωματωμένες τις παρακάτω εξειδικευμένες τεχνικές: Render Mode / Μagic Cut GlassBody Rendering: τεχνική που συνδυάζει της πληροφορίες από την τρισδιάστατη απεικόνιση Power Doppler και Grey Scale της δομής για ακριβή ανάλυση της αγγείωση και της θέσης των αγγείων σε σχέση με την εκάστοτε ανατομική δομή. Beta-View Τεχνική που επιτρέπει την ακριβή μέτρηση δύσκολων στην προσέγγιση δομών σε αγγειολογικές, γυναικολογικές και ουρολογικές εφαρμογές, παρέχοντας τη δυνατότητα μετακίνησης του επιπέδου σάρωσης της οποιαδήποτε πλάγια κατεύθυνση, ως προς τον άξονα της κεφαλής. 3D Μultiplanar Display Τεχνική απεικόνισης υπερηχογραφικών τομών και της τρεις άξονες x, y, z (οριζόντια, εγκάρσια και στεφανιαία τομή Sono Render Start: Εύκολο στη χρήση εργαλείο που καθοδηγεί τον χρήστη στην ορθή λήψη όγκου με την ελάχιστη προσπάθεια. H τεχνική 3D/4D Advanced λειτουργεί με εξειδικευμένες Real Time 3D/4D ηχοβόλες κεφαλές (Volume Probes) τρισδιάστατης πραγματικού χρόνου απεικόνισης που σαρώνουν τον όγκο, οι οποίες λειτουργούν 20

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ -ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗΣ (προϋπολογισμός 30.000Ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα υπερηχοτομογραφίας για Νεογνική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range)

ΝΑΙ (Να περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) Σηµεία εστίασης (focal points) 7 υναµικό εύρος (dynamic range) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΗΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΥΠΟΥ Α (µηχάνηµα Γ και ) (Ενιαίες προδιαγραφές ΕΚΕΒΥΛ, διαφοροποιηµένες χωρίς αλλαγή προϋπολογισµού) ΓΕΝΙΚΑ-ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Φορητό σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα: (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: Προς ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Ο ζητούμενος έγχρωμος υπερηχοτοµογράφος θα πρέπει να είναι της πλέον πρόσφατης, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας και να διαθέτει οπωσδήποτε ψηφιακό διαμορφωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: 210-4592592 Φαξ: 210-4592597.

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: 210-4592592 Φαξ: 210-4592597. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 18-09-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 11248 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Καρδιολογικής Χρήσης, μικρού όγκου και βάρους, ευέλικτο για εύκολη μετακίνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ - ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΝΑ (1) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 38.000 Ο έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος γενικής καρδιολογικής χρήσης να είναι πλήρης, καινούργιος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: Φαξ:

ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αφεντούλη και Ζαννή Πληροφορίες: ΛΑΖΑΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Τηλέφωνο: Φαξ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς: 25-10-2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτοκ. 14687 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ. ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΑ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σύστημα Υπερηχοτομογραφίας Ακτινολογικής χρήσης (κατάλληλο για εξετάσεις κυρίως επιφανειακών και εν τω

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ YΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οι Τεχνικές Προδιαγραφές προμήθειας συστήματος υπερηχοτομογραφίας τίθενται σε Δημόσια Διαβούλευση προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2019 / 2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2019 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΖΑΝΕΙΟ ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού - ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 210-4592592, FAX:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα, 27-6-14 Αριθμ. Πρωτ.: 21534 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ΜΕ ΦΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟ 3 0 ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΡΩΘΡΟΥ 2m3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Βιομηχανική Περιοχή Ταχ. Κωδ. :. Τηλ : 2813409630 Fax : 2813409619 ΠΡΟΫΠ. :165000,00 με το Φ.Π.Α. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2012, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού 2 Τ.Κ. 540 13 Θεσσαλονίκη ΣΥΜΒΑΣΗ Στη Θεσσαλονίκη σήμερα Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 0, στα γραφεία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Λεωφόρος Στρατού Τ.Κ. 540 3 Θεσσαλονίκη αφενός:. H Προϊσταμένη του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

13SYMV001689733 2013-10-30

13SYMV001689733 2013-10-30 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πέραμα 30/10/2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ Αρ. Πρωτ. 19325 13SYMV001689733 2013-10-30 ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ *

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ * ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ * 1. ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΕΦΑΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV 14SYMV002051942 2014-05-15 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 42 /23-04-2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ SECURITY ΕΠΕ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Αρ. Γαλανάκης τηλ.: 213-20.86.333, φαξ: 213-20.86.757/670 e-mail: prom3@kat-hosp.gr ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 23/2015 ΚΗΦΙΣΙΑ, 23-04-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV002077624 2014-05-29

14SYMV002077624 2014-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV002077624 2014-05-29 ΣΥΜΒΑΣΗ 17.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΡ ΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισµού : συµφερότερη προσφορά Προϋπολογισµός προµήθειας : 30000 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ Το σύστηµα υπερηχοτοµογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ- Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» ------------ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» EKTEΛΕΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6 /2015 Στο Μαρούσι σήμερα 20 / 02 2015 ημέρα Παρασκευή μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της οδού Αποστόλου Παύλου 12, εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης».

Θέμα: «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες της Κεντρικής Υπηρεσίας της 4 ης Δ.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους 16 Tαχ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση αριθμός 34/2012

Σύμβαση αριθμός 34/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 5 η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας Λάρισα, 23 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ CAFÉ-NET ΝΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ µε αριθµό πρωτοκόλλου 7362-11/12/2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 15-7-14 Αριθμ. Πρωτ.:23744 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ - OIK/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Συγγραφή Υποχρεώσεων 3. Τεχνικές Προδιαγραφές 4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τ Ε Χ Ν Ι ΚΗ Ε Κ Θ Ε Σ Η Η μελέτη συντάχτηκε σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13)

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η (α/α 16/13) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Π.ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80-ΤΚ 11528 ΤΗΛΕΦΩΝΟ-FAX:2103381138

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα»

ΣΥΜΒΑΣΗ. «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την προμήθεια ελληνικών εφημερίδων και περιοδικών για ένα (1) μήνα» Στην Αθήνα, σήμερα την 15 η Μαρτίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 49 Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2014 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV001932451 2014-03-19

14SYMV001932451 2014-03-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 14SYMV001932451 2014-03-19 ΣΥΜΒΑΣΗ 5.788,38 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670.

Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών   Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670. Προς Γ. Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» Γραφείο Προμηθειών e-mail: prom@nikaia-hosp.gr Αρ. Πρωτοκόλλου: OL2015/1670 24 Νοεμβρίου 2015 Θέμα: Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/16: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΤΟΥ 57OΥ KAI 58OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑ- ΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 19OΥ ΚΑΙ 20OΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00

ΜΕΛΕΤΗ ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ: 4.000,00 Φ.Π.Α. 24%: 960,00 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.960,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Μελέτης : 95/08.09.2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ CPV : 33100000-1 & ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 33182100-0 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η Διεύθυνση : Καραολή Δημητρίου 2, ΤΚ 15232 Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 21-1-15 Αριθμ. Πρωτ.:1376 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚ/ΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝOΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Θηβών 46-48 Ημερ. : 14/4/2016

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ GE HEALTHCARE DATEX-OHMEDA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ.ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. ΑΘΗΝΩΝ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ -------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ Μυτιλήνη 27/10/2014 Αρ. Πρωτ. 8983 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3D printing

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Πράσινο Ταμείο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια δύο (2) οικολογικών βυθιζόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΙΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΙΩΝ, ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΙΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΙΩΝ, ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΕΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΙΛΙΑΣ, ΑΓΓΕΙΩΝ, ΔΙΟΙΣΟΦΑΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘ μέσω του ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ για το ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΠΑ 2014-2020) Να προσφερθεί

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001738626 2013-11-26

13PROC001738626 2013-11-26 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΡΟΥ 13PROC001738626 2013-11-26 Μυτιλήνη, 20.11.2013 Αρ. Πρωτ. 7090 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 1/11/2013 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ 14SYMV001984791 2014-04-11 ΚΑΙ ΤΗΣ COMITECH Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΥΛΛΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ. του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ. Για την υλοποίηση του έργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 167/2014 ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» ΚΑΙ του ΗΡΩΔΗ-ΑΝΔΡΕΑ ΡΟΔΑΚΟ Για την υλοποίηση του έργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OAEE ΑΝΑΤ.

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OAEE ΑΝΑΤ. 1 Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OAEE ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Σ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 4, Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟ Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ Τ/Φ ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡ/ΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΑΕΕ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ & ΤΟ ΤΜΗΜΑ Κ. ΠΕΙΡΑΙΑ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ:

Μελέτη προμήθειας για τον Δήμο Ζίτσας ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 Αριθμ. Μελέτης: 13 Ταχ. Δ/νση: Λασκαρίνας 3 Α Ταχ. Κώδικας: 454 45 Τηλ.: 2651360222 Fax: 2651061971 Πληροφορίες: Στέφου Νικολέττα ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Τσιμέντου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Στην Αθήνα σήμερα, την 07, του μήνα Αυγούστου, του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων,

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 11377

Αθήνα: Αριθμ. Πρωτ.: 11377 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 03-06-16 Αριθμ. Πρωτ.: 11377 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Σελ. 5) συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

(Σελ. 5) συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Δ/ΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Νο. 1595/10 (Σελ. 5) Ποσό: 100.158,90 Προμηθευτής:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. 13-2056125 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΠΑPA ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 13/2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΕΡΙ) ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Τ.Υ.Δ.Α. Στην Αθήνα σήμερα την 02/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προμήθεια και διανομή της έκδοσης του περιοδικού Κ. Μ. : Π19/2010 ΠΡΟΫΠ. : 69.597,00 με το Φ. Π. Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη

Διαβάστε περισσότερα

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων

ΓENIKH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διεύθυνση Εξοπλισμού Σχολείων ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Παροχή Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας για τη διαχείριση των εξοπλιστικών ειδών που διατίθενται πανελλαδικά στα Σχολεία και τις Υπηρεσίες της δημόσιας Εκπαίδευσης»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΤΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ» Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Το Σύστημα Ψηφιακής Υπολογιστικής Ακτινογραφίας (CR) να

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. ΑΡΘΡΟ 1 ο. ΑΡΘΡΟ 2 ο. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ Γ. Ι. ΚΑΤΣΙΓΡΑ ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2 Τ.Κ. : 413 34 ΝΕΑΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ Τηλ. : 2410 621.205, 2410 623.615 Τηλ./Fax. : 2410 621.204 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Προμήθεια & εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 14SYMV001939413 2014-03-21 ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΛΑΚΩΝ ( Κ.Α.Υ.Φ. ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ: 09/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Στη Μυτιλήνη, σήμερα 29/5/2008, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός του Πανεπιστημίου Αιγαίου που εδρεύει στη Μυτιλήνη (Λόφος Πανεπιστημίου Κτίριο Διοίκησης) Α.Φ.Μ.: 090166310,

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / «Προμήθειας εξοπλισμού» Κωδικός MIS

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / «Προμήθειας εξοπλισμού» Κωδικός MIS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / «Προμήθειας εξοπλισμού» για την πράξη «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ - Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στο ΤΕΙ-Αθήνας» υποέργο [48] Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ)»CPV 33171110-3 του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ A ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΔΩΝ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΑΣΚΑΙ ΝΑΡΚΩΣΕΩΣ)»CPV 33171110-3 του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 6-2-2014 Αριθμ. Πρωτ.: 3552 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ

ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΙΔΟΣ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΕΣ ΣΧΕΔΙΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 1. ΣΚΟΠΟΣ - ΓΕΝΙΚΑ 1.1. Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά στον καθορισμό των απαιτήσεων για την προμήθεια αυτόματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ ΥΠ ΑΡΙΘ. ΠΑΡ. Π.47/2013/3-2 14SYMV002000144 2014-04-17 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ROCHE Diagnostics (HELLAS) Α.Ε ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ,06 ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ΑΜ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14SYMV002057554 2014-05-20 ΣΥΜΒΑΣΗ Για την συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. 3 / 15-3-2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (S/W) ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Στη Θεσσαλονίκη και στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΤΙΩΝ ΣΗΨΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Κ.Α.: 20.7131.0008 Κάδοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την./../2016 μεταξύ: Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», που εδρεύει στο Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 997889618,

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ π. ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧ. ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,16 (με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

µεταξύ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» και ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DUCASCO ΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ» για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ»

µεταξύ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» και ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DUCASCO ΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ» για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ. 190/2012 µεταξύ του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ» και ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «DUCASCO ΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΕΒΕ» για την προµήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ» Προϋπολογιζόµενης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων

Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (σπιρόμετρα) για τις λειτουργικές ανάγκες των Δημοτικών Ιατρείων Κ. Μ. : Π 59 /2011

Διαβάστε περισσότερα