Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Η ιοίκηση της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α / ), 2. Τις διατάξεις του Ν. 3527/ ΦΕΚ 25/ «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/ / τεύχος Α ), 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 4. Το Ν.. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π...», 5. Το Π.. 715/1979 (ΦΕΚ Α 212) «Περί του τρόπου ενέργειας υπό των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...) προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», 6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α ), 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 41 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 τ.α ), 8. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/ τεύχος Α ). 9. Το Π.. 34/95 (ΦΕΚ 30 τ. Α ) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων» όπως ισχύει σήµερα, 10. Την Πράξη µε αριθµό 110 έτους 2014 του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου απανών του IV Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 11. Την υπ αριθµ / Κοινή Απόφαση των ιοικητών της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 12. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 ΦΕΚ 134/ / Τεύχος Α «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. 6311/ (ΦΕΚ 390/ Τεύχος Β / ) του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1585/ ) «Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόµενων Φορέων έτους 2013, µε χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» 14. Την υπ αριθµ. 1974/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1053/ ) «Ορισµός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων

2 Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών» 15. Την ένταξη της συγκεκριµένης δαπάνης στον CPV «Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση ( )» του ΠΠΥΥ 2013 της 4ης.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 16. Την ένταξη της συγκεκριµένης δαπάνης στον CPV «Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης εταιρειών ( )» του ΠΠΥΥ 2013 της 3ης.Υ.Πε. Μακεδονίας. 17. Την µε αριθµ. 924/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α Α:ΒΤΟΤΟΡ1Ο-7Τ1) της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ύψους ,00 ευρώ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της (Κ.Α.Ε. 0813,01), για κάθε ένα από τα Οικονοµικά Έτη 2015 έως και 2019 για την πληρωµή, κατά το ήµισυ, µετά τη διενέργεια διαγωνισµού, του ετήσιου µισθώµατος για το ακίνητο που θα καλύπτει τις ανάγκες στέγασης της. 18. Την µε αριθµ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α Α:ΩΟ7ΒΟΡΕΠ-1ΗΕ) της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, ύψους ,00 ευρώ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού της (ΚΑΕ 0813), για κάθε ένα από τα έτη 2015 έως και 2019, µετά τη διενέργεια διαγωνισµού, του ετήσιου µισθώµατος για το ακίνητο που θα καλύπτει τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της. Προκηρύσσει ηµόσιο Μειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 715/ 1979 όπως αυτό ισχύει σήµερα καθώς και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και νοµολογία περί µισθώσεων ακινήτων από τα Ν.Π..., για την µίσθωση ακινήτου στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, για την στέγαση των υπηρεσιών της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ετήσιας προϋπολογισθείσης δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένων των τελών χαρτοσήµου, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, και προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν προσφορές, σε προθεσµία είκοσι oκτώ (28) ηµερών από την πρώτη δηµοσίευση της διακήρυξης, και µέχρι µετά την παρέλευση της προβλεπόµενης προθεσµίας των είκοσι οκτώ (28) ηµερών, ήτοι µέχρι την Το προσφερόµενο ακίνητο, θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β του παρόντος. 2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται έως τις , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ. να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µε έγγραφες προσφορές, τις οποίες θα υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων. Ο διορισµός αντιπροσώπου µπορεί να γίνεται µέσω απλής επιστολής η οποία θα φέρει την υπογραφή του ιδιοκτήτη και βεβαίωση αρµόδιας αρχής για το γνήσιο της υπογραφής αυτού. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του προσφερόµενου κτιρίου από περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, η προσφορά υπογράφεται από όλους και συνοδεύεται από κοινή εξουσιοδότηση όλων περί του νοµίµου εκπροσώπου τους, η οποία επίσης φέρει βεβαίωση αρµόδιας αρχής για το γνήσιο της υπογραφής αυτών. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στη ιοίκηση της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , στην Θεσσαλονίκη, και θα γίνονται δεκτές µέχρι την ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ.. Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν προσφορά για το σύνολο του ζητούµενου ακινήτου. Προσφορές ποσοστού ακινήτου ή τµηµατικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Μετά την παρέλευση της προβλεπόµενης προθεσµίας των είκοσι οκτώ ηµερών (28) ήτοι µετά την παρέλευση της 29 ης /10/2014 και ώρας 15:00 οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσµη. 2

3 3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας του ιαγωνισµού στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στο Γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 715/ 1979 όπως αυτό ισχύει σήµερα καθώς και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και νοµολογία περί µισθώσεων ακινήτων από τα Ν.Π.... Μετά την καταχώρηση των προσφορών, η Επιτροπή του ιαγωνισµού (η οποία έχει συγκροτηθεί µε βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Π.. 715/79) ορίζει µε πρακτικό της, την ηµέρα (ή τις ηµέρες) και την ώρα (ή τις ώρες), κατά τις οποίες θα πραγµατοποιήσει επιτόπιες επισκέψεις, προκειµένου να εξετάσει καθένα από τα προταθέντα για µίσθωση ακίνητα. 4. Μετά από επιτόπια επίσκεψη και εξέταση καθενός από τα προταθέντα προς µίσθωση ακίνητα, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θα συντάξει αιτιολογηµένη έκθεση καταλληλότητας ή µη αυτών, αντίγραφο της οποίας θα κοινοποιηθεί µε απόδειξη σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά κατά το διαγωνισµό, µε δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά αυτής, ενώπιον του ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίησή της. 5. Σε περίπτωση που, µε βάση την έκθεση της Επιτροπής του ιαγωνισµού, κριθεί κατάλληλο µόνο ένα από τα προσφερθέντα προς µίσθωση ακίνητα, ο διαγωνισµός περατώνεται και τα πρακτικά υποβάλλονται προς έγκριση στον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, στην κρίση του οποίου εναπόκειται η απόφαση για επανάληψη του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του Π.. 715/79, ή για κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 6. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα εγκριθούν ως κατάλληλα, θα κληθούν να προσέλθουν καθορισµένη ηµέρα και ώρα για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και προς συνέχιση του διαγωνισµού µεταξύ αυτών, µε προφορική µειοδοσία. 7. Κατά την προφορική µειοδοσία, οι ιδιοκτήτες µειοδοτούν προφορικά επί της µικρότερης έγγραφης προσφοράς, µε προσφορές οι οποίες πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό (2%) µικρότερες από την µικρότερη έγγραφη προσφορά, ή από την αµέσως προηγούµενη έγκυρη προφορική προσφορά, ενώ απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά διαφέρει από την προηγούµενη κατά µικρότερο ποσοστό. Σε περίπτωση που δε γίνουν κατά τη διάρκεια της προφορικής µειοδοσίας νέες προσφορές, ως επιτευχθέν µίσθωµα θεωρείται το αιτούµενο από τη µικρότερη έγγραφη προσφορά. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες ίσες µεταξύ τους προσφορές, η τελική επιλογή γίνεται από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. 8. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής µειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, µόνο από τους συµµετέχοντες στον προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή µέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες από τη διενέργειά του, ενώπιον της Επιτροπής του ιαγωνισµού, η οποία αποφαίνεται οριστικά επί αυτών. 9. Μετά τη λήξη της προφορικής µειοδοσίας και την εκδίκαση των ενστάσεων, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θα προβεί σε σύνταξη πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού, µε το οποίο θα προτείνει αιτιολογηµένα στον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας τη µίσθωση ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Το πρακτικό αυτό θα συνοδεύεται από την έκθεση της Επιτροπής περί καταλληλότητας του ακινήτου και θα επισυνάπτονται σε αυτό οι προσφορές των µειοδοτών των ενστάσεων και των επ αυτών αποφάσεων της Επιτροπής. 10. Ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µέσα σε δεκαπέντε µέρες (15) από την υποβολή του πρακτικού και την απόφαση της Επιτροπής, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή την επανάληψή του. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π 715/79, για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, τόσο η Επιτροπή του ιαγωνισµού, όσο και ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, δε δεσµεύονται από το τυχόν µικρότερο µίσθωµα άλλου ακινήτου, και µπορούν, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης, να προτιµήσουν οποιοδήποτε από τα προσφερόµενα προς µίσθωση ακίνητα. Εάν θεωρηθεί από τον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 3

4 ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή εάν δεν προσέλθει κανένας µειοδότης στο διαγωνισµό που διενεργήθηκε, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. 11. Οι εγγυητικές συµµετοχής θα επιστραφούν σε όλους τους διαγωνιζόµενους, πλην του µειοδότη, µέσα σε πέντε (5) µέρες από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Η εγγυητική συµµετοχής του µειοδότη θα του επιστραφεί µε την εγκατάσταση της υπηρεσίας στο µίσθιο, ενώ, σε περίπτωση που αυτός δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση υπογραφής συµφωνητικού, καταπίπτει υπέρ της υπηρεσίας. 12. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα κληθεί, µε έγγραφη και αποδείξιµη γνωστοποίηση, να προσέλθει µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες (15) για την υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, η οποία θα καταρτιστεί µε ιδιωτικό έγγραφο. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία, ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα µειοδότη, η εγγύηση συµµετοχής του οποίου καταπίπτει υπέρ της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Στην περίπτωση αυτή, η 3 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και η 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης θα προβούν σε µίσθωση ανάλογου µισθίου και χωρίς διαγωνισµό εις βάρος του µειοδότη, ο οποίος υποχρεούται την πληρωµή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του µισθώµατος, µέχρι τη λήξη του ορισθέντα στη διακήρυξη χρόνου µίσθωσης, καθώς επίσης και την αποκατάσταση όποιας άλλης ζηµιάς που τυχόν θα προκαλέσει στην υπηρεσία η αθέτηση της υποχρέωσής του να υπογράψει τη σύµβαση. 13. Ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει προς χρήση στο συµφωνηθέντα χρόνο το µίσθιο στη ιοίκηση της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, κατάλληλο και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και του µισθωτηρίου συµβολαίου. Σε διαφορετική περίπτωση, η µίσθωση θα λυθεί από την Υγειονοµική Περιφέρεια, υπέρ της οποίας θα καταπέσει η κατατεθείσα εγγύηση, και στη συνέχεια η υπηρεσία θα προβεί σε νέα µίσθωση ανάλογου µισθίου και χωρίς διαγωνισµό, σε βάρος του µειοδότη, κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο. 14. Η παραλαβή του µισθίου από την 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και την 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, καθώς επίσης και η απόδοση αυτού στον εκµισθωτή µετά τη λήξη της µίσθωσης, θα γίνει από τριµελή Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί σε κάθε περίπτωση µε απόφαση των ιοικητών της 3 ης και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. Ο εκµισθωτής θα κληθεί εγγράφως και µε απόδειξη να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε δια εξουσιοδοτηµένου προσώπου κατά την παραλαβή ή την απόδοση στον ίδιο του µισθίου. Σε περίπτωση που αρνηθεί να προσέλθει κατά την απόδοση, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο από την Επιτροπή, το οποίο θα του κοινοποιηθεί µε απόδειξη. Η παραλαβή του µισθίου µε πρωτόκολλο από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες δεν απαλλάσσει τον εκµισθωτή από την ευθύνη για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώµατα του µισθίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί µισθώσεως πράγµατος του Αστικού Κώδικα. 15. Η µίσθωση θα λήξει κατά το χρόνο που θα ορίζει η σύµβαση, και παρατείνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί στεγάσεως ηµοσίων Υπηρεσιών, οπότε η Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να παραδώσει το µίσθιο στον εκµισθωτή, εκτός αν έχει συµφωνηθεί ότι µπορεί να το παραδώσει αργότερα, όχι πάντως πέραν του διµήνου από τη λήξη της µισθώσεως, µε καταβολή στον εκµισθωτή του συµφωνηθέντος µισθώµατος. 16. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, η 3 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και η 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης δικαιούνται να στεγάζουν στο µίσθιο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία τους, υφιστάµενη ή µη, κατά το χρόνο της µίσθωσης, χωρίς να δικαιούται ο εκµισθωτής να προβάλλει αξιώσεις αποζηµίωσης ή πρόσθετου µισθώµατος. 17. Η Υπηρεσία δεν οφείλει καµία αποζηµίωση υπέρ του εκµισθωτή για βλάβες ή ζηµιές που τυχόν θα επέλθουν στο µίσθιο από τη συνηθισµένη χρήση (µε ευρύτερη έννοια από αυτή των κοινών µισθώσεων) ή την κακή κατασκευή του κτιρίου και από γεγονότα τυχαία ή ανωτέρας βίας. 18. Εάν το µίσθιο, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, περιέλθει κατά οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο στην κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση κλπ. άλλου προσώπου, η µίσθωση θα συνεχιστεί αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη κλπ., θεωρούµενος ο τελευταίος στο εξής ως εκµισθωτής. Σε αυτόν θα καταβάλλονται από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες τα µισθώµατα, από τη στιγµή που θα τους κοινοποιηθεί νόµιµα ο οικείος νόµιµος τίτλος, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριος, νοµέας, επικαρπωτής, χρήσης κλπ. νόµιµα µετεγγραµµένος. 4

5 19. Ο εκµισθωτής υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, να αναλαµβάνει ο ίδιος τις αναγκαίες επισκευές στο µίσθιο και να επανορθώνει τις φθορές από τη συνηθισµένη χρήση, µέσα σε εύλογη προθεσµία από τη σχετική ειδοποίηση των στεγαζόµενων υπηρεσιών της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Σε περίπτωση άρνησης του εκµισθωτή να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες, οι Υγειονοµικές Περιφέρειες θα έχουν το δικαίωµα ή να διακόψουν την καταβολή των µισθωµάτων µέχρι αυτές να εκτελεστούν ή να προβούν στη µονοµερή λύση της µίσθωσης και στην απευθείας ή µε διαγωνισµό µίσθωση άλλου ανάλογου ακινήτου σε βάρος του εκµισθωτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του Π.. 715/79 ή να υλοποιήσουν τις εργασίες εις βάρος του εκµισθωτή, από την εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό των Υγειονοµικών Περιφερειών πίστωση των µισθωµάτων. Το ποσό της δαπάνης θα παρακρατηθεί από τα πρώτα, µετά την επισκευή, µισθώµατα που θα πληρωθούν, αφού προηγηθεί βεβαίωση της ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας των Υγειονοµικών Περιφερειών. 20. Οι Υγειονοµικές Περιφέρειες, ως µισθωτές, µπορούν να προβούν, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και χωρίς καµία αποζηµίωση του εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση ή τροποποίηση της µίσθωσης, εάν: α) καταργηθεί το σύνολο ή µέρος των στεγαζόµενων στο µίσθιο υπηρεσιών β) µεταφέρουν τις στεγαζόµενες υπηρεσίες σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους γ) της προσφερθούν από τρίτο η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της µίσθωσης δ) αναδιοργανωθούν οι υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ώστε το µίσθιο να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες τους ή να µην είναι απαραίτητο ε) µεταφερθούν σε άλλο τόπο οι εγκατεστηµένες υπηρεσίες στο µίσθιο, έστω και προσωρινά. Για την κατά τα παραπάνω λύση της µίσθωσης απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκµισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον µέρες πριν από την καθοριζόµενη στη σχετική ειδοποίηση ηµεροµηνία λύσης της µίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση των Υγειονοµικών Περιφερειών προς καταβολή µισθώµατος. Σε περίπτωση τροποποίησης της µίσθωσης µε ενοικίαση λιγότερων τετραγωνικών µέτρων, η σύµβαση συνεχίζει να ισχύει µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στο µισθωτήριο συµβόλαιο, και µε αναλογική µείωση του συνολικού µισθώµατος κατά το ίδιο ποσοστό που θα µειωθεί η ενοικιαζόµενη επιφάνεια του κτιρίου. 21. Εάν υπάρξει µελλοντική µίσθωση πρόσθετου χώρου στην ίδια οικοδοµή από την 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και την 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, αυτή θα γίνει µε τους ίδιους όρους που θα διέπουν την παρούσα σύµβαση και µε το ίδιο τίµηµα ανά επιπλέον τετραγωνικό µέτρο. 22. Σε περίπτωση προσφοράς χώρου σε πολυκατοικία, η 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και η 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης θα επιβαρύνονται µε την αναλογούσα σε αυτό δαπάνη κοινοχρήστων κατά τον κανονισµό της πολυκατοικίας, ενώ ο εκµισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει χωριστούς µετρητές καταµέτρησης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι λοιπές δαπάνες κοινοχρήστων θα βαρύνουν τον εκµισθωτή. 23. Εάν το µίσθιο δεν παραδοθεί στην καθορισµένη ηµεροµηνία, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται στην κάλυψη της διαφοράς µισθώµατος που θα προκύψει µεταξύ εκείνου που ήδη καταβάλλεται από την υπηρεσία και εκείνου που επιτεύχθηκε κατά τη δηµοπρασία και ορίζεται στο µισθωτήριο συµβόλαιο, για όσο διάστηµα καθυστερεί η παράδοση του µισθίου, το οποίο παρακρατείται από τα πρώτα µισθώµατα που θα αρχίσουν να καταβάλλονται µε την έναρξη της µίσθωσης. Ανεξάρτητα της υποχρέωσης αυτής, ο υπερήµερος µειοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει, για κάθε µία µέρα, ποσό ίσο µε 1/10 του µηνιαίου µισθώµατος που έχει εγκριθεί, ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα που θα καθυστερεί η παράδοση. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, εφαρµόζονται όπου είναι δυνατόν οι σχετικές µε τη µισθωτική σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 24. Η διακήρυξη αυτή θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και περίληψη αυτής θα δηµοσιευτεί α. στον τοπικό τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 3-5 του Π.. 715/79, και β. στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 25. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 26. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής ΜΕΡΟΣ Α : «ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΜΕΡΟΣ Β : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» 5

6 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 27. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Μειοδότη. ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη εκµισθωτή για την µίσθωση ακινήτου στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπου θα στεγαστούν οι υπηρεσίες της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, ετήσιας προϋπολογισθείσης δαπάνης ,000 συµπεριλαµβανοµένων των τελών χαρτοσήµου. Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαµηλότερη τιµή. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε το ακίνητο ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του ακινήτου. Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος ή ποσοστό ακινήτου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π 715/79, για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, τόσο η Επιτροπή του ιαγωνισµού, όσο και ο ιοικητής 4 ης της Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, δεν δεσµεύονται από το τυχόν µικρότερο µίσθωµα άλλου ακινήτου, και µπορούν, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης, να προτιµήσουν οποιοδήποτε από τα προσφερόµενα προς µίσθωση ακίνητα. Εάν θεωρηθεί από τον ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή εάν δεν προσέλθει κανένας µειοδότης στο διαγωνισµό που διενεργήθηκε, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Αναθέτουσα Αρχή Η 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 16, Τ.Κ στην Θεσσαλονίκη και προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό. Αρµόδιος Υπηρεσίας ιενέργειας Η κα Μ. Σοφικίτου που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας , Fax: , όλες τις εργάσιµες ηµέρες 10:00-12:00). ιακήρυξη Η παρούσα ιακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Αντικείµενο - Περιγραφή του Ακινήτου Τεχνικές Προδιαγραφές και το Παράρτηµα : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής σε ιαγωνισµό. Ακίνητο Μισθίο Ακίνητο στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπου θα στεγαστούν οι υπηρεσίες της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης. Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης ιαγωνισµού Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 6

7 Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης µε τις Υγειονοµικές Περιφέρειες. Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Μειοδότης Εκµισθωτής Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η µίσθωση του ακινήτου του µειοδότη - εκµισθωτή. Σύµβαση Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και του Εκµισθωτή, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων / υποψηφίων Εκµισθωτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Συµβατικά τεύχη Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Εκµισθωτή του ακινήτου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύµβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονοµική Προσφορά του Εκµισθωτή και δ. την Τεχνική Προσφορά του Εκµισθωτή. Προϋπολογισµός Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή ετήσια δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης µίσθωσης, ήτοι : ,00 συµπεριλαµβανοµένων των τελών χαρτοσήµου. Συµβατικό Τίµηµα Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η µίσθωση. Επιτροπή Παραλαβής Το αρµόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα έχει την ευθύνη για την παραλαβή του Ακινήτου από τον Εκµισθωτή. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Μειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 715/ 1979 όπως αυτό ισχύει σήµερα καθώς και 7

8 σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και νοµολογία περί µισθώσεων ακινήτων από τα Ν.Π..., για την µίσθωση ακινήτου στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπου θα στεγαστούν οι υπηρεσίες της 3ης και 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, ετήσιας προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένων των τελών χαρτοσήµου και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. Το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η µίσθωση χρηµατοδοτείται από τους προϋπολογισµούς της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Ο ετήσιος προϋπολογισµός της Μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένων των τελών χαρτοσήµου. Το καταβαλλόµενο µίσθωµα θα καταβάλλεται κατ ισοµοιρία ½ από τις δύο Υγειονοµικές Περιφέρειες. ΑΡΘΡΟ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι η 4 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ιεύθυνση Αναθέτουσας Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : Φαξ : Πληροφορίες : Μ. Σοφικίτου A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της διακήρυξης, των αποφάσεων των ιοικήσεων της 3 ης και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας νοµολογίας σχετικά µε τις µισθώσεις ακινήτων από τα Ν.Π... Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 30 και 31 του Π 715/1979. Ειδικότερα : Κατά της έκθεσης καταλληλότητας ή µη των προσφεροµένων ακινήτων δίδεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά αυτής, ενώπιον του ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίησή της αποφάσεως της Επιτροπής του ιαγωνισµού περί της µη καταλληλότητας του προσφερόµενου ακινήτου. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής µειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως ενώπιον της Επιτροπής, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις, υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες στον προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, εγγράφως, κατά την διάρκεια τούτου, ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήψεως της διενέργειας αυτού. 8

9 ΑΡΘΡΟ 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση : 1. Στον ηµερήσιο τύπο και δηµοσιεύθηκε στις και στις στην εφηµερίδα ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, στις στην εφηµερίδα ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ και στον τοπικό τύπο στις στην εφηµερίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ( ) στις Επικολλήθηκε σε εµφανές µέρος της εισόδου της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ιακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισµό έγγραφα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr). Σε περίπτωση αδυναµίας λήψης σχετικών εγγράφων µε τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε την καταβολή 10,00 στο Λογιστήριο, έναντι απόδειξης (5ος όροφος Α ασανσέρ), να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ιακήρυξης από το Τµήµα Προµηθειών (6ος όροφος Α ασανσέρ) της 4ης.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη καθηµερινά και τις ώρες 10:00-14:00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διατηρεί ειδικό έντυπο στο οποίο όσοι παραλαµβάνουν την διακήρυξη υποχρεούνται να καταγράφουν τα στοιχεία τους (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), θα αναγράφεται δε ακόµα και η ηµέρα παραλαβής της διακήρυξης, σε περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλει σε αυτούς τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι Εκµισθωτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 29/10/2014 και ώρα 15:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, (στο Γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ) επί της οδού Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη στις και ώρα 10:00 π.µ. A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 12. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.. 60/2007) ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την παρούσα µίσθωση κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ όσον το 9

10 θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. ΑΡΘΡΟ 13. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα: Α. Έλληνες Πολίτες Α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Όλα τα στοιχεία ταυτότητας µε πλήρεις διευθύνσεις του ή των προσφερόντων ιδιοκτητών εκµισθωτών. Εφόσον οι εκµισθωτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό τους, ή εκπρόσωπό τους, θα αναφέρουν όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά το έγγραφο της εξουσιοδότησης, πάνω στο οποίο θα βεβαιώνεται από αρµόδια κατά νόµο Αρχή, το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος ή το παραστατικό εκπροσώπησης (επίσης θεωρηµένο από αρµόδια κατά νόµο Αρχή). 2. Α. Νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, ή επικαρπίας, νοµίµων µετεγγραµµένων στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρηµένων στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο σύµφωνα µε πιστοποιητικά µεταγραφής ή καταχώρησης αντίστοιχα Β. Πιστοποιητικά Βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό Γραφείο από τα οποία προκύπτει ότι δεν έχουν γίνει κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για µίσθωση καθώς και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (µη εκποιήσεως), βαρών και µη διεκδικήσεως. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει αρχικά µε την υποβολή της αίτησης συµµετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις, βάρη, διεκδικήσεις σε σχέση µε το ακίνητο και δεν έχει εκποιηθεί. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού θα πρέπει να προσκοµισθούν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά. 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις», χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής και η οποία φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι : 1. Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του ακινήτου. 4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση µαταίωση του διαγωνισµού. 6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 10

11 Α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 4. Φορολογική Ενηµερότητα (όλων των τυχόν συνιδιοκτητών σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της παραπάνω περίπτωσης εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος ή γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, ποσού έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (6.868,70 ) (εκτιµωµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3, του Π.. 715/1979) ως εγγύηση ότι οι διαγωνιζόµενοι θα προσέλθουν σε σύνταξη του οικείου µισθωτηρίου συµβολαίου µέσα στην οριζόµενη προθεσµία και θα παραδώσουν το µισθίο στην χρήση της 3 ης και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας στην κατάσταση που θα συµφωνηθεί και στον οριζόµενο στην παρούσα διακήρυξη χρόνο. Απαλλάσσονται της προς εγγυοδοσία υποχρέωσης το ηµόσιον, τα Ν.Π... και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Π.. 715/1979). 6. Περιγραφή µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια του προσφερόµενου ακινήτου (τοποθεσία, διεύθυνση, όροφοι, τετραγωνικά µέτρα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιµο κατά τη γνώµη προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισµό ή την περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη µισθωτική του αξία). α.α Β. Νοµικά πρόσωπα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες, αντιστοίχως. ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο του.σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 2. Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριµένα: 2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. Πρακτικό απόφασης.σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής σε ιαγωνισµούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή 11

12 Γ. Συνεταιρισµοί α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. Επισηµάνσεις για τις προς υποβολή Υπεύθυνες ηλώσεις Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του. ιευκρινίζεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 14. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, 4 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης µέχρι την 29/10/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ. β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την 29/10/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. ΑΡΘΡΟ 15. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για σαράντα πέντε (45) µέρες από τη διεξαγωγή της µειοδοσίας, Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι Υποψήφιοι εκµισθωτές δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση ΑΡΘΡΟ 16. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος εκµισθωτής, 12

13 ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 17. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές για την υλοποίηση µέρους του διακηρυσσοµένου ακινήτου, δεν γίνονται δεκτές ΑΡΘΡΟ 18. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 715/1979, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ να µονογράφεται από τον υποψήφιο Εκµισθωτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού, καθώς και το ακίνητο για το οποίο υποβάλλεται προσφορά Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 3.1. ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Οι φάκελοι ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. 5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. 6. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση του προσφερόµενου ακινήτου σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ιακήρυξης. 7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά 13

14 από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης, όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 13 της παρούσης. 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο συγκεκριµένο φάκελο θα τοποθετηθούν : Πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφεροµένου ακινήτου στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς, από Μηχανικό, οι υπάρχοντες χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου. Θα περιγράφεται συνοπτικά η κατάσταση του ακινήτου, κατά τρόπο που να προκύπτουν ασφαλή και αληθή συµπεράσµατα για την ποιότητα, πολυτέλεια των υλικών, την πληρότητα και το είδος των εγκαταστάσεων και γενικά το είδος και η ποιότητα της κατασκευής του. Ενδεικτικά θα υπάρχουν και θα περιγράφονται τα ακόλουθα : Άδεια οικοδοµής, θεωρηµένη από την αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή για τη νοµιµότητα κατασκευής του, η οποία θα κατατεθεί σε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο. Θα αναφέρεται η χρονολογία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας και των τυχόν αναθεωρήσεών της, καθώς και η παλαιότητα του ακινήτου σε συνδυασµό µε το έτος αποπεράτωσης, οι προβλεπόµενες από την άδεια χρήσεις και οι αλλαγές τους. Η οικοδοµική άδεια θα πρέπει να εκδοθεί η αν χρειάζεται, να µετατραπεί, µε µέριµνα του ιδιοκτήτη, για τη χρήση του ακινήτου, ως στέγαση γραφείων Υγειονοµικών Περιφερειών. Θα συνοδεύεται από πλήρεις σειρές των εγκεκριµένων αρχιτεκτονικών κατόψεων και σχεδίων ξυλοτύπων καθώς και του τεύχους υπολογισµών στατικής µελέτης, σε επικυρωµένα από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία αντίγραφα. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ΦΕΚ Α 75/86), από Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό, για την πλήρη τήρηση του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού και του Κτιριοδοµικού Κανονισµού Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ΦΕΚ Α 75/86), από Πολιτικό Μηχανικό, για τη στατική και αντισεισµική επάρκεια του χρόνου ανέγερσής του. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ΦΕΚ Α 75/86), ότι ο προσφέρων σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στο όνοµά του, θα αναλάβει την υποχρέωση και την δαπάνη να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες και θα προσκοµίσει κατάλληλο Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σχετικά µε τη λήψη των απαιτούµενων µέσων και µέτρων Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ΦΕΚ Α 75/86), ότι ο προσφέρων σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στο όνοµά του, θα αναλάβει την υποχρέωση και την δαπάνη να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες και θα προσκοµίσει κατάλληλο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Ν 1122/2008 ΦΕΚ 407 τ.β / ) όπου ρητά αναφέρεται ότι «Σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός Πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συµβολαιογραφικό µισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί µισθωτήρια έγγραφα αν δεν προσκοµίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ». Επίσης η 14

15 έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4122/2013 ΦΕΚ 42/τ.Α / Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ΦΕΚ Α 75/86), ότι παρέχονται οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία διευκολύνσεις για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας Α.Μ.Ε.Α. Σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετες εργασίες προσαρµογής του ακινήτου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εν λόγω προσβασιµότητα, αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί προ της παράδοσης του ακινήτου, µε δαπάνες του προσφέροντος και υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών της 3 ης και 4 ης Υ.Πε. Να υπάρχει συνοπτική περιγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων ΕΗ και UPS και δοµηµένης καλωδίωσης του κτιρίου σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. (ενοποιηµένο δίκτυο φωνής και δεδοµένων) Να υπάρχει συνοπτική περιγραφή της υδραυλικής εγκατάστασης (θέσεις και αριθµός WC, υδροληψίες και αποχετεύσεις. Να υπάρχει γενικά οτιδήποτε πρόσθετο που θα µπορούσε να συµβάλει στην αξιολόγηση της κατάστασης ποιότητας του ακινήτου. 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή απόρριψης, την οικονοµική προσφορά η οποία θα πρέπει να περιέχει το αιτούµενο µηνιαίο µίσθωµα, η τιµή του οποίου θα δοθεί υποχρεωτικά ανά τετραγωνικό µέτρο και συνολικά. ΑΡΘΡΟ 20. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι τιµές των προσφορών για το προσφερόµενο ακίνητο θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 4. Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς το τίµηµα της µίσθωσης. 5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρο το προσφερόµενο ακίνητο, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 8. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 21. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ και ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή ιαγωνισµού ακολουθεί την προβλεπόµενη από τα άρθρα 30 και 31 του Π 715/1979 διαδικασία. 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή του ιαγωνισµού, η οποία προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 2. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 15

16 3. Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. 4. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων ικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 5. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 6. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισµένοι µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 7. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. 8. Μετά την καταχώρηση των προσφορών, η Επιτροπή του ιαγωνισµού ορίζει µε πρακτικό της, την ηµέρα (ή τις ηµέρες) και την ώρα (ή τις ώρες), κατά τις οποίες θα πραγµατοποιήσει επιτόπιες επισκέψεις, προκειµένου να εξετάσει καθένα από τα προταθέντα για µίσθωση ακίνητα. 9. Οι διαγωνιζόµενοι µειοδότες εκµισθωτές υποχρεούνται, επί ποινή απορρίψεως πάσης περί αποζηµιώσεως αιτήσεως των κατά της Αναθέτουσας Αρχής, να ζητούν εγγράφως και επί αποδείξει, από την Επιτροπή του ιαγωνισµού, προ της υποβολής των πρακτικών αυτής, όσες διασαφήσεις θεωρούν αναγκαίες. Τις διασαφήσεις αυτές, οφείλει η Επιτροπή του ιαγωνισµού, να τις ανακοινώνει στον τόπο του διαγωνισµού και να τις καταχωρεί στα σχετικά πρακτικά της, µαζί µε την µνεία των ανακοινώσεων. ΑΡΘΡΟ 22. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού των άρθρων άρθρου 13 και 19 του Μέρους Α της παρούσας. 2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών των άρθρων 13 και 19 του Μέρους Α της παρούσας. 3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρα 13 και 19 του Μέρους Α της παρούσας). 4. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο. 5. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. 6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. 7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ιακήρυξης 8. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 9. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 23. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μετά από επιτόπια επίσκεψη και εξέταση καθενός από τα προταθέντα προς µίσθωση ακίνητα, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θα συντάξει αιτιολογηµένη έκθεση καταλληλότητας ή µη αυτών, αντίγραφο της οποίας θα κοινοποιηθεί µε απόδειξη σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά κατά το 16

17 διαγωνισµό, µε δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά αυτής, ενώπιον του ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίησή της. ΑΡΘΡΟ 24. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Η ΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ Κατά της έκθεσης καταλληλότητας ή µη των προσφεροµένων ακινήτων επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως, ενώπιον του ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίησή της αποφάσεως της Επιτροπής του ιαγωνισµού περί της µη καταλληλότητας του προσφερόµενου ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 25. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟ ΟΣΙΑ Σε περίπτωση που, µε βάση την έκθεση της Επιτροπής του ιαγωνισµού, κριθεί κατάλληλο µόνο ένα από τα προσφερθέντα προς µίσθωση ακίνητα, ο διαγωνισµός περατώνεται και τα πρακτικά υποβάλλονται προς έγκριση στον ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, στην κρίση των οποίου εναπόκειται η απόφαση για επανάληψη του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του Π.. 715/79, ή για κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 26. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟ ΟΣΙΑ 1. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα εγκριθούν ως κατάλληλα, θα κληθούν να προσέλθουν καθορισµένη ηµέρα και ώρα για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και προς συνέχιση του διαγωνισµού µεταξύ αυτών, µε προφορική µειοδοσία. 2. Κατά την προφορική µειοδοσία, οι ιδιοκτήτες µειοδοτούν προφορικά επί της µικρότερης έγγραφης προσφοράς, µε προσφορές οι οποίες πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό (2%) µικρότερες από την µικρότερη έγγραφη προσφορά, ή από την αµέσως προηγούµενη έγκυρη προφορική προσφορά, ενώ απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά διαφέρει από την προηγούµενη κατά µικρότερο ποσοστό. Σε περίπτωση που δε γίνουν κατά τη διάρκεια της προφορικής µειοδοσίας νέες προσφορές, ως επιτευχθέν µίσθωµα θεωρείται το αιτούµενο από τη µικρότερη έγγραφη προσφορά. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες ίσες µεταξύ τους προσφορές, η τελική επιλογή γίνεται από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 27. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟ ΟΣΙΑ Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής µειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, µόνο από τους συµµετέχοντες στον προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή µέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες από τη διενέργειά του, ενώπιον της Επιτροπής του ιαγωνισµού, η οποία αποφαίνεται οριστικά επί αυτών. ΑΡΘΡΟ 28. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ Μετά τη λήξη της προφορικής µειοδοσίας και την εκδίκαση των ενστάσεων, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θα προβεί σε σύνταξη πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού, µε το οποίο θα προτείνει αιτιολογηµένα στον ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας τη µίσθωση ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Το πρακτικό αυτό θα συνοδεύεται από την έκθεση της Επιτροπής περί καταλληλότητας του ακινήτου και θα επισυνάπτονται σε αυτό οι προσφορές των µειοδοτών των ενστάσεων και των επ αυτών αποφάσεων της Επιτροπής. Ο ιοικητής της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, µέσα σε δεκαπέντε µέρες (15) από την υποβολή του πρακτικού και την απόφαση της Επιτροπής, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή την επανάληψή του. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π 715/79, για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, τόσο η Επιτροπή του ιαγωνισµού, 17

18 όσο και ο ιοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας δε δεσµεύονται από το τυχόν µικρότερο µίσθωµα άλλου ακινήτου, και µπορούν, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης, να προτιµήσουν οποιοδήποτε από τα προσφερόµενα προς µίσθωση ακίνητα. Εάν θεωρηθεί από τον ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή εάν δεν προσέλθει κανένας µειοδότης στο διαγωνισµό που διενεργήθηκε, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 29. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα κληθεί, µε έγγραφη και αποδείξιµη γνωστοποίηση, να προσέλθει µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες (15) για την υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, η οποία θα καταρτιστεί µε ιδιωτικό έγγραφο (ιδιωτικό συµφωνητικό). Εάν ο ιδιοκτήτης δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία, ο ιοικητής της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα µειοδότη, η εγγύηση συµµετοχής του οποίου καταπίπτει υπέρ της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή, η 3η και η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια θα προβεί σε µίσθωση ανάλογου µισθίου και χωρίς διαγωνισµό εις βάρος του µειοδότη, ο οποίος υποχρεούται την πληρωµή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του µισθώµατος, µέχρι τη λήξη του ορισθέντα στη διακήρυξη χρόνου µίσθωσης, καθώς επίσης και την αποκατάσταση όποιας άλλης ζηµιάς που τυχόν θα προκαλέσει στην υπηρεσία η αθέτηση της υποχρέωσής του να υπογράψει τη σύµβαση. Η Σύµβαση (το ιδιωτικό συµφωνητικό) θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη ιακήρυξη και την Προσφορά του Εκµισθωτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος µεταφράσεων εγγράφων του Εκµισθωτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον εκµισθωτή. ΑΡΘΡΟ 30. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον εκµισθωτή θα είναι πέντε (5) έτη. Η µίσθωση αρχίζει µε την εγκατάσταση της υπηρεσίας στο µίσθιο, που βεβαιώνεται µε έκθεση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής, σύµφωνα µε τους όρους του Π.. 715/79 και της παρούσας διακήρυξης, και θα λήξει µετά από πέντε (5) χρόνια, σύµφωνα και µε τους όρους του περί συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων δηµοσίου συµφωνητικού που θα υπογραφεί. ΑΡΘΡΟ 31. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη ιακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα του Παραρτήµατος της παρούσας. 18

19 Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 32. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Το ακίνητο θα παραδοθεί έτοιµο, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υπογραφή του συµφωνητικού, η οποία µπορεί να παραταθεί για έναν ακόµη µήνα µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του ιδιοκτήτη, εφόσον έχουν υλοποιηθεί σε αυτό όλες οι εσωτερικές διαρρυθµίσεις και οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες που θα υποδειχθούν επακριβώς (επί των κατόψεων και µε τεχνικές εκθέσεις) από την υπηρεσία, και µε ειδική αναφορά στο µισθωτήριο συµβόλαιο. Το κόστος των εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν θα βαρύνει αποκλειστικά τον εκµισθωτή. Η παραλαβή του µισθίου από την 3η και την 4η Υγειονοµική Περιφέρεια, καθώς επίσης και η απόδοση αυτού στον εκµισθωτή µετά τη λήξη της µίσθωσης, θα γίνει από τριµελή Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί σε κάθε περίπτωση µε απόφαση των ιοικητών της 3ης και της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. Ο εκµισθωτής θα κληθεί εγγράφως και µε απόδειξη να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε δια εξουσιοδοτηµένου προσώπου κατά την παραλαβή ή την απόδοση στον ίδιο του µισθίου. Σε περίπτωση που αρνηθεί να προσέλθει κατά την απόδοση, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο από την Επιτροπή, το οποίο θα του κοινοποιηθεί µε απόδειξη. Η παραλαβή του µισθίου µε πρωτόκολλο από την 3η και την 4η Υγειονοµική Περιφέρεια δεν απαλλάσσει τον εκµισθωτή από την ευθύνη για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώµατα του µισθίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί µισθώσεως πράγµατος του Αστικού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 33. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Εάν το µίσθιο, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, περιέλθει κατά οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο στην κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση κλπ. άλλου προσώπου, η µίσθωση θα συνεχιστεί αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη κλπ., θεωρούµενος ο τελευταίος στο εξής ως εκµισθωτής. Σε αυτόν θα καταβάλλονται από τις ιοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών τα µισθώµατα, από τη στιγµή που θα της κοινοποιηθεί νόµιµα ο οικείος νόµιµος τίτλος, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριος, νοµέας, επικαρπωτής, χρήσης κλπ. νόµιµα µετεγγραµµένος. ΑΡΘΡΟ 34. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΒΛΑΒΕΣ Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, η 3η και η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια δικαιούται να στεγάζουν στο µίσθιο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία τους, υφιστάµενη ή µη, κατά το χρόνο της µίσθωσης, χωρίς να δικαιούται ο εκµισθωτής να προβάλλει αξιώσεις αποζηµίωσης ή πρόσθετου µισθώµατος. Η Υπηρεσία δεν οφείλει καµία αποζηµίωση υπέρ του εκµισθωτή για βλάβες ή ζηµιές που τυχόν θα επέλθουν στο µίσθιο από τη συνηθισµένη χρήση (µε ευρύτερη έννοια από αυτή των κοινών µισθώσεων) ή την κακή κατασκευή του κτιρίου και από γεγονότα τυχαία ή ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 35. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ Ο εκµισθωτής υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, να αναλαµβάνει ο ίδιος τις αναγκαίες επισκευές στο µίσθιο και να επανορθώνει τις φθορές από τη συνηθισµένη χρήση, µέσα σε εύλογη προθεσµία από τη σχετική ειδοποίηση των στεγαζόµενων υπηρεσιών της 3ης και της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας. Σε περίπτωση άρνησης του εκµισθωτή να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες, οι Υγειονοµικές Περιφέρειες θα έχουν το δικαίωµα ή να διακόψουν την καταβολή των µισθωµάτων µέχρι αυτές να εκτελεστούν ή να προβούν στη µονοµερή λύση της µίσθωσης και στην απευθείας ή µε διαγωνισµό µίσθωση άλλου ανάλογου ακινήτου σε βάρος του εκµισθωτή, 19

20 σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του Π.. 715/79 ή να υλοποιήσουν τις εργασίες εις βάρος του εκµισθωτή, από την εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό των Υγειονοµικών Περιφερειών πίστωση των µισθωµάτων. Το ποσό της δαπάνης θα παρακρατηθεί από τα πρώτα, µετά την επισκευή, µισθώµατα που θα πληρωθούν, αφού προηγηθεί βεβαίωση της ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της Υγειονοµικής Περιφέρειας. ΑΡΘΡΟ 36. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι Υγειονοµικές Περιφέρειες, ως µισθωτές, µπορούν να προβούν, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και χωρίς καµία αποζηµίωση του εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση ή τροποποίηση της µίσθωσης, εάν: α) καταργηθεί το σύνολο ή µέρος των στεγαζόµενων στο µίσθιο υπηρεσιών β) µεταφέρουν τις στεγαζόµενες υπηρεσίες σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους γ) της προσφερθούν από τρίτο η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της µίσθωσης δ) αναδιοργανωθούν οι υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ώστε το µίσθιο να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες τους ή να µην είναι απαραίτητο ε) µεταφερθούν σε άλλο τόπο οι εγκατεστηµένες υπηρεσίες στο µίσθιο, έστω και προσωρινά. Για την κατά τα παραπάνω λύση της µίσθωσης απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκµισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον µέρες πριν από την καθοριζόµενη στη σχετική ειδοποίηση ηµεροµηνία λύσης της µίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση των Υγειονοµικών Περιφερειών προς καταβολή µισθώµατος. Σε περίπτωση τροποποίησης της µίσθωσης µε ενοικίαση λιγότερων τετραγωνικών µέτρων, η σύµβαση συνεχίζει να ισχύει µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στο µισθωτήριο συµβόλαιο, και µε αναλογική µείωση του συνολικού µισθώµατος κατά το ίδιο ποσοστό που θα µειωθεί η ενοικιαζόµενη επιφάνεια του κτιρίου. ΑΡΘΡΟ 37. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Εάν υπάρξει µελλοντική µίσθωση πρόσθετου χώρου στην ίδια οικοδοµή από την 3η και την 4η Υγειονοµική Περιφέρεια, αυτή θα γίνει µε τους ίδιους όρους που θα διέπουν την παρούσα σύµβαση και µε το ίδιο τίµηµα ανά επιπλέον τετραγωνικό µέτρο. ΑΡΘΡΟ 38. ΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Σε περίπτωση προσφοράς χώρου σε πολυκατοικία, η 3η και η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια θα επιβαρύνεται µε την αναλογούσα σε αυτό δαπάνη κοινοχρήστων κατά τον κανονισµό της πολυκατοικίας, ενώ ο εκµισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει χωριστούς µετρητές καταµέτρησης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι λοιπές δαπάνες κοινοχρήστων θα βαρύνουν τον εκµισθωτή. ΑΡΘΡΟ 39. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Εάν το µίσθιο δεν παραδοθεί στην καθορισµένη ηµεροµηνία, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται στην κάλυψη της διαφοράς µισθώµατος που θα προκύψει µεταξύ εκείνου που ήδη καταβάλλεται από την υπηρεσία και εκείνου που επιτεύχθηκε κατά τη δηµοπρασία και ορίζεται στο µισθωτήριο συµβόλαιο, για όσο διάστηµα καθυστερεί η παράδοση του µισθίου, το οποίο παρακρατείται από τα πρώτα µισθώµατα που θα αρχίσουν να καταβάλλονται µε την έναρξη της µίσθωσης. Ανεξάρτητα της υποχρέωσης αυτής, ο υπερήµερος µειοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει, για κάθε µία µέρα, ποσό ίσο µε 1/10 του µηνιαίου µισθώµατος που έχει εγκριθεί, ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα που θα καθυστερεί η παράδοση. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, εφαρµόζονται όπου είναι δυνατόν οι σχετικές µε τη µισθωτική σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 20

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 16.09.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 5913 / 2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προµήθεια «Αντιδραστήρια & Αναλώσιµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΣΝ ΚΙΛΚΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Α ΑΜ : Πειραιάς, 17 Φεβρουαρίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 2476/Α2-1227

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ.

17-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 14:30 µ.µ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 18-12-2014 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 11:00 π.µ. Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 03-12-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ. Β/28368 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2014 Διεθνής ανοικτός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ: 30 01-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1479 Ταχ. Δ/νση: Δημητσάνας 7 Αμπελόκηποι Αθήνα Τ.Κ. 11522 URL: www.elpis.gr ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΔΑ: Β41Ξ4690ΒΑ-8Η1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ΕΙ ΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51551-51351

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 325/2014 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.),

2012, 17/26-07-2012 και 20/06-09-2012 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου, εφεξής Δ.Σ.), ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6η Υ.ΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.Αθηνών 53 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ.Κ.20100 Πληροφορίες : Σ.Κουτσουδάκη-Ε.Καρυώτη ΤΗΛ.27413 61 818-835 FAX:2741020529

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου στο Δήμο της Τρίπολης για τη στέγαση των Υπηρεσιών του Υποκ/τος ΕΛ.Γ.Α. Τρίπολης. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 03-12- 2013 Αριθμ. Πρωτ. Διακήρυξης: 14970/2013 Πάτρας ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα: Προμηθειών Λεωφ. Μεσογείων 45

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Φ235/14 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 235/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο, 2 0-1 - 2 0 1 5 Αρ. Πρωτ.:759 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-ΗΠΕΙΡΟΥ & ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.669.458,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 06-06-2014 Αρ. Πρωτ.: 18855 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. Πρ.: 20912/ 04.09.2014 Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων: Αθηναίων, Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, Αμαρουσίου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995)

Α Α: Α ΑΜ. 1.2. Του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/27-11-1995) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Α: Α ΑΜ ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Κουρνιώτη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29)

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου: 1C-MED12-29) ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑ ΩΝ MED PROGRAMME ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FIREMED Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area (κωδικός έργου:

Διαβάστε περισσότερα