Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014. εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 13/2014 ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 3ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Η ιοίκηση της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας & Θράκης έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.3329/2005 «Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α / ), 2. Τις διατάξεις του Ν. 3527/ ΦΕΚ 25/ «Κύρωση συµβάσεων υπέρ νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25/ / τεύχος Α ), 3. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», 4. Το Ν.. 496/1974 «Περί Λογιστικού Ν.Π...», 5. Το Π.. 715/1979 (ΦΕΚ Α 212) «Περί του τρόπου ενέργειας υπό των Νοµικών Προσώπων ηµοσίου ικαίου (Ν.Π...) προµηθειών, µισθώσεων και εκµισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγµάτων ως και εκτελέσεως εργασιών», 6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272 Α ), 7. Τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 41 του Ν. 2648/1998 (ΦΕΚ 238 τ.α ), 8. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 43 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/ τεύχος Α ). 9. Το Π.. 34/95 (ΦΕΚ 30 τ. Α ) «Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων περί εµπορικών µισθώσεων» όπως ισχύει σήµερα, 10. Την Πράξη µε αριθµό 110 έτους 2014 του Κλιµακίου Προληπτικού Ελέγχου απανών του IV Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 11. Την υπ αριθµ / Κοινή Απόφαση των ιοικητών της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, 12. Τις διατάξεις του Ν.3580/2007 ΦΕΚ 134/ / Τεύχος Α «Προµήθειες Φορέων εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» 13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση µε αριθµ. 6311/ (ΦΕΚ 390/ Τεύχος Β / ) του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 1585/ ) «Έγκριση Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων των Μονάδων Υγείας και Εποπτευόµενων Φορέων έτους 2013, µε χρηµατοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισµό, το Πρόγραµµα ηµοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές» 14. Την υπ αριθµ. 1974/ Απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΦΕΚ 1053/ ) «Ορισµός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράµµατος Προµηθειών, Υπηρεσιών και Φαρµάκων

2 Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), έτους 2013, πιστώσεις 2014 και εξουσιοδότηση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διεξαγωγή των διαγωνισµών» 15. Την ένταξη της συγκεκριµένης δαπάνης στον CPV «Υπηρεσίες ενοικίασης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης ιδιόκτητων ακινήτων που προορίζονται για κατοίκηση ( )» του ΠΠΥΥ 2013 της 4ης.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης 16. Την ένταξη της συγκεκριµένης δαπάνης στον CPV «Υπηρεσίες ενοικίασης ή πώλησης εταιρειών ( )» του ΠΠΥΥ 2013 της 3ης.Υ.Πε. Μακεδονίας. 17. Την µε αριθµ. 924/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α Α:ΒΤΟΤΟΡ1Ο-7Τ1) της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ύψους ,00 ευρώ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού εξόδων της (Κ.Α.Ε. 0813,01), για κάθε ένα από τα Οικονοµικά Έτη 2015 έως και 2019 για την πληρωµή, κατά το ήµισυ, µετά τη διενέργεια διαγωνισµού, του ετήσιου µισθώµατος για το ακίνητο που θα καλύπτει τις ανάγκες στέγασης της. 18. Την µε αριθµ / Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α Α:ΩΟ7ΒΟΡΕΠ-1ΗΕ) της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, ύψους ,00 ευρώ για την πληρωµή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισµού της (ΚΑΕ 0813), για κάθε ένα από τα έτη 2015 έως και 2019, µετά τη διενέργεια διαγωνισµού, του ετήσιου µισθώµατος για το ακίνητο που θα καλύπτει τις ανάγκες στέγασης και λειτουργίας της. Προκηρύσσει ηµόσιο Μειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 715/ 1979 όπως αυτό ισχύει σήµερα καθώς και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και νοµολογία περί µισθώσεων ακινήτων από τα Ν.Π..., για την µίσθωση ακινήτου στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, για την στέγαση των υπηρεσιών της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, ετήσιας προϋπολογισθείσης δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένων των τελών χαρτοσήµου, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, µε γραπτές σφραγισµένες προσφορές, και προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν προσφορές, σε προθεσµία είκοσι oκτώ (28) ηµερών από την πρώτη δηµοσίευση της διακήρυξης, και µέχρι µετά την παρέλευση της προβλεπόµενης προθεσµίας των είκοσι οκτώ (28) ηµερών, ήτοι µέχρι την Το προσφερόµενο ακίνητο, θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β του παρόντος. 2. Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται έως τις , ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ. να εκδηλώσουν ενδιαφέρον µε έγγραφες προσφορές, τις οποίες θα υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως είτε µέσω νοµίµως εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων. Ο διορισµός αντιπροσώπου µπορεί να γίνεται µέσω απλής επιστολής η οποία θα φέρει την υπογραφή του ιδιοκτήτη και βεβαίωση αρµόδιας αρχής για το γνήσιο της υπογραφής αυτού. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας του προσφερόµενου κτιρίου από περισσότερους του ενός ιδιοκτήτες, η προσφορά υπογράφεται από όλους και συνοδεύεται από κοινή εξουσιοδότηση όλων περί του νοµίµου εκπροσώπου τους, η οποία επίσης φέρει βεβαίωση αρµόδιας αρχής για το γνήσιο της υπογραφής αυτών. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στη ιοίκηση της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Τ.Κ , στην Θεσσαλονίκη, και θα γίνονται δεκτές µέχρι την ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ.. Οι προσφορές θα πρέπει απαραιτήτως να πρωτοκολλούνται υπ ευθύνη του ενδιαφερόµενου. Οι ενδιαφερόµενοι καταθέτουν προσφορά για το σύνολο του ζητούµενου ακινήτου. Προσφορές ποσοστού ακινήτου ή τµηµατικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Μετά την παρέλευση της προβλεπόµενης προθεσµίας των είκοσι οκτώ ηµερών (28) ήτοι µετά την παρέλευση της 29 ης /10/2014 και ώρας 15:00 οποιαδήποτε υποβολή προσφοράς είναι εκπρόθεσµη. 2

3 3. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή διενέργειας του ιαγωνισµού στις 30/10/2014 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στο Γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 715/ 1979 όπως αυτό ισχύει σήµερα καθώς και σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και νοµολογία περί µισθώσεων ακινήτων από τα Ν.Π.... Μετά την καταχώρηση των προσφορών, η Επιτροπή του ιαγωνισµού (η οποία έχει συγκροτηθεί µε βάση την παράγραφο 2 του άρθρου 26 του Π.. 715/79) ορίζει µε πρακτικό της, την ηµέρα (ή τις ηµέρες) και την ώρα (ή τις ώρες), κατά τις οποίες θα πραγµατοποιήσει επιτόπιες επισκέψεις, προκειµένου να εξετάσει καθένα από τα προταθέντα για µίσθωση ακίνητα. 4. Μετά από επιτόπια επίσκεψη και εξέταση καθενός από τα προταθέντα προς µίσθωση ακίνητα, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θα συντάξει αιτιολογηµένη έκθεση καταλληλότητας ή µη αυτών, αντίγραφο της οποίας θα κοινοποιηθεί µε απόδειξη σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά κατά το διαγωνισµό, µε δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά αυτής, ενώπιον του ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίησή της. 5. Σε περίπτωση που, µε βάση την έκθεση της Επιτροπής του ιαγωνισµού, κριθεί κατάλληλο µόνο ένα από τα προσφερθέντα προς µίσθωση ακίνητα, ο διαγωνισµός περατώνεται και τα πρακτικά υποβάλλονται προς έγκριση στον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, στην κρίση του οποίου εναπόκειται η απόφαση για επανάληψη του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του Π.. 715/79, ή για κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. 6. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα εγκριθούν ως κατάλληλα, θα κληθούν να προσέλθουν καθορισµένη ηµέρα και ώρα για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και προς συνέχιση του διαγωνισµού µεταξύ αυτών, µε προφορική µειοδοσία. 7. Κατά την προφορική µειοδοσία, οι ιδιοκτήτες µειοδοτούν προφορικά επί της µικρότερης έγγραφης προσφοράς, µε προσφορές οι οποίες πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό (2%) µικρότερες από την µικρότερη έγγραφη προσφορά, ή από την αµέσως προηγούµενη έγκυρη προφορική προσφορά, ενώ απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά διαφέρει από την προηγούµενη κατά µικρότερο ποσοστό. Σε περίπτωση που δε γίνουν κατά τη διάρκεια της προφορικής µειοδοσίας νέες προσφορές, ως επιτευχθέν µίσθωµα θεωρείται το αιτούµενο από τη µικρότερη έγγραφη προσφορά. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες ίσες µεταξύ τους προσφορές, η τελική επιλογή γίνεται από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. 8. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής µειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, µόνο από τους συµµετέχοντες στον προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή µέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες από τη διενέργειά του, ενώπιον της Επιτροπής του ιαγωνισµού, η οποία αποφαίνεται οριστικά επί αυτών. 9. Μετά τη λήξη της προφορικής µειοδοσίας και την εκδίκαση των ενστάσεων, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θα προβεί σε σύνταξη πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού, µε το οποίο θα προτείνει αιτιολογηµένα στον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας τη µίσθωση ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Το πρακτικό αυτό θα συνοδεύεται από την έκθεση της Επιτροπής περί καταλληλότητας του ακινήτου και θα επισυνάπτονται σε αυτό οι προσφορές των µειοδοτών των ενστάσεων και των επ αυτών αποφάσεων της Επιτροπής. 10. Ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µέσα σε δεκαπέντε µέρες (15) από την υποβολή του πρακτικού και την απόφαση της Επιτροπής, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή την επανάληψή του. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π 715/79, για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, τόσο η Επιτροπή του ιαγωνισµού, όσο και ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, δε δεσµεύονται από το τυχόν µικρότερο µίσθωµα άλλου ακινήτου, και µπορούν, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης, να προτιµήσουν οποιοδήποτε από τα προσφερόµενα προς µίσθωση ακίνητα. Εάν θεωρηθεί από τον ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης 3

4 ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή εάν δεν προσέλθει κανένας µειοδότης στο διαγωνισµό που διενεργήθηκε, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. 11. Οι εγγυητικές συµµετοχής θα επιστραφούν σε όλους τους διαγωνιζόµενους, πλην του µειοδότη, µέσα σε πέντε (5) µέρες από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Η εγγυητική συµµετοχής του µειοδότη θα του επιστραφεί µε την εγκατάσταση της υπηρεσίας στο µίσθιο, ενώ, σε περίπτωση που αυτός δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση υπογραφής συµφωνητικού, καταπίπτει υπέρ της υπηρεσίας. 12. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα κληθεί, µε έγγραφη και αποδείξιµη γνωστοποίηση, να προσέλθει µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες (15) για την υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, η οποία θα καταρτιστεί µε ιδιωτικό έγγραφο. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία, ο ιοικητής της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα µειοδότη, η εγγύηση συµµετοχής του οποίου καταπίπτει υπέρ της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Στην περίπτωση αυτή, η 3 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και η 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης θα προβούν σε µίσθωση ανάλογου µισθίου και χωρίς διαγωνισµό εις βάρος του µειοδότη, ο οποίος υποχρεούται την πληρωµή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του µισθώµατος, µέχρι τη λήξη του ορισθέντα στη διακήρυξη χρόνου µίσθωσης, καθώς επίσης και την αποκατάσταση όποιας άλλης ζηµιάς που τυχόν θα προκαλέσει στην υπηρεσία η αθέτηση της υποχρέωσής του να υπογράψει τη σύµβαση. 13. Ο εκµισθωτής είναι υποχρεωµένος να παραδώσει προς χρήση στο συµφωνηθέντα χρόνο το µίσθιο στη ιοίκηση της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, κατάλληλο και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης και του µισθωτηρίου συµβολαίου. Σε διαφορετική περίπτωση, η µίσθωση θα λυθεί από την Υγειονοµική Περιφέρεια, υπέρ της οποίας θα καταπέσει η κατατεθείσα εγγύηση, και στη συνέχεια η υπηρεσία θα προβεί σε νέα µίσθωση ανάλογου µισθίου και χωρίς διαγωνισµό, σε βάρος του µειοδότη, κατά τον ίδιο τρόπο που περιγράφεται στην παραπάνω παράγραφο. 14. Η παραλαβή του µισθίου από την 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και την 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, καθώς επίσης και η απόδοση αυτού στον εκµισθωτή µετά τη λήξη της µίσθωσης, θα γίνει από τριµελή Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί σε κάθε περίπτωση µε απόφαση των ιοικητών της 3 ης και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. Ο εκµισθωτής θα κληθεί εγγράφως και µε απόδειξη να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε δια εξουσιοδοτηµένου προσώπου κατά την παραλαβή ή την απόδοση στον ίδιο του µισθίου. Σε περίπτωση που αρνηθεί να προσέλθει κατά την απόδοση, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο από την Επιτροπή, το οποίο θα του κοινοποιηθεί µε απόδειξη. Η παραλαβή του µισθίου µε πρωτόκολλο από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες δεν απαλλάσσει τον εκµισθωτή από την ευθύνη για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώµατα του µισθίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί µισθώσεως πράγµατος του Αστικού Κώδικα. 15. Η µίσθωση θα λήξει κατά το χρόνο που θα ορίζει η σύµβαση, και παρατείνεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί στεγάσεως ηµοσίων Υπηρεσιών, οπότε η Υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να παραδώσει το µίσθιο στον εκµισθωτή, εκτός αν έχει συµφωνηθεί ότι µπορεί να το παραδώσει αργότερα, όχι πάντως πέραν του διµήνου από τη λήξη της µισθώσεως, µε καταβολή στον εκµισθωτή του συµφωνηθέντος µισθώµατος. 16. Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, η 3 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και η 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης δικαιούνται να στεγάζουν στο µίσθιο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία τους, υφιστάµενη ή µη, κατά το χρόνο της µίσθωσης, χωρίς να δικαιούται ο εκµισθωτής να προβάλλει αξιώσεις αποζηµίωσης ή πρόσθετου µισθώµατος. 17. Η Υπηρεσία δεν οφείλει καµία αποζηµίωση υπέρ του εκµισθωτή για βλάβες ή ζηµιές που τυχόν θα επέλθουν στο µίσθιο από τη συνηθισµένη χρήση (µε ευρύτερη έννοια από αυτή των κοινών µισθώσεων) ή την κακή κατασκευή του κτιρίου και από γεγονότα τυχαία ή ανωτέρας βίας. 18. Εάν το µίσθιο, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, περιέλθει κατά οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο στην κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση κλπ. άλλου προσώπου, η µίσθωση θα συνεχιστεί αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη κλπ., θεωρούµενος ο τελευταίος στο εξής ως εκµισθωτής. Σε αυτόν θα καταβάλλονται από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες τα µισθώµατα, από τη στιγµή που θα τους κοινοποιηθεί νόµιµα ο οικείος νόµιµος τίτλος, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριος, νοµέας, επικαρπωτής, χρήσης κλπ. νόµιµα µετεγγραµµένος. 4

5 19. Ο εκµισθωτής υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, να αναλαµβάνει ο ίδιος τις αναγκαίες επισκευές στο µίσθιο και να επανορθώνει τις φθορές από τη συνηθισµένη χρήση, µέσα σε εύλογη προθεσµία από τη σχετική ειδοποίηση των στεγαζόµενων υπηρεσιών της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Σε περίπτωση άρνησης του εκµισθωτή να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες, οι Υγειονοµικές Περιφέρειες θα έχουν το δικαίωµα ή να διακόψουν την καταβολή των µισθωµάτων µέχρι αυτές να εκτελεστούν ή να προβούν στη µονοµερή λύση της µίσθωσης και στην απευθείας ή µε διαγωνισµό µίσθωση άλλου ανάλογου ακινήτου σε βάρος του εκµισθωτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του Π.. 715/79 ή να υλοποιήσουν τις εργασίες εις βάρος του εκµισθωτή, από την εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό των Υγειονοµικών Περιφερειών πίστωση των µισθωµάτων. Το ποσό της δαπάνης θα παρακρατηθεί από τα πρώτα, µετά την επισκευή, µισθώµατα που θα πληρωθούν, αφού προηγηθεί βεβαίωση της ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας των Υγειονοµικών Περιφερειών. 20. Οι Υγειονοµικές Περιφέρειες, ως µισθωτές, µπορούν να προβούν, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και χωρίς καµία αποζηµίωση του εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση ή τροποποίηση της µίσθωσης, εάν: α) καταργηθεί το σύνολο ή µέρος των στεγαζόµενων στο µίσθιο υπηρεσιών β) µεταφέρουν τις στεγαζόµενες υπηρεσίες σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους γ) της προσφερθούν από τρίτο η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της µίσθωσης δ) αναδιοργανωθούν οι υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ώστε το µίσθιο να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες τους ή να µην είναι απαραίτητο ε) µεταφερθούν σε άλλο τόπο οι εγκατεστηµένες υπηρεσίες στο µίσθιο, έστω και προσωρινά. Για την κατά τα παραπάνω λύση της µίσθωσης απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκµισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον µέρες πριν από την καθοριζόµενη στη σχετική ειδοποίηση ηµεροµηνία λύσης της µίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση των Υγειονοµικών Περιφερειών προς καταβολή µισθώµατος. Σε περίπτωση τροποποίησης της µίσθωσης µε ενοικίαση λιγότερων τετραγωνικών µέτρων, η σύµβαση συνεχίζει να ισχύει µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στο µισθωτήριο συµβόλαιο, και µε αναλογική µείωση του συνολικού µισθώµατος κατά το ίδιο ποσοστό που θα µειωθεί η ενοικιαζόµενη επιφάνεια του κτιρίου. 21. Εάν υπάρξει µελλοντική µίσθωση πρόσθετου χώρου στην ίδια οικοδοµή από την 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και την 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, αυτή θα γίνει µε τους ίδιους όρους που θα διέπουν την παρούσα σύµβαση και µε το ίδιο τίµηµα ανά επιπλέον τετραγωνικό µέτρο. 22. Σε περίπτωση προσφοράς χώρου σε πολυκατοικία, η 3η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και η 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης θα επιβαρύνονται µε την αναλογούσα σε αυτό δαπάνη κοινοχρήστων κατά τον κανονισµό της πολυκατοικίας, ενώ ο εκµισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει χωριστούς µετρητές καταµέτρησης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι λοιπές δαπάνες κοινοχρήστων θα βαρύνουν τον εκµισθωτή. 23. Εάν το µίσθιο δεν παραδοθεί στην καθορισµένη ηµεροµηνία, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται στην κάλυψη της διαφοράς µισθώµατος που θα προκύψει µεταξύ εκείνου που ήδη καταβάλλεται από την υπηρεσία και εκείνου που επιτεύχθηκε κατά τη δηµοπρασία και ορίζεται στο µισθωτήριο συµβόλαιο, για όσο διάστηµα καθυστερεί η παράδοση του µισθίου, το οποίο παρακρατείται από τα πρώτα µισθώµατα που θα αρχίσουν να καταβάλλονται µε την έναρξη της µίσθωσης. Ανεξάρτητα της υποχρέωσης αυτής, ο υπερήµερος µειοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει, για κάθε µία µέρα, ποσό ίσο µε 1/10 του µηνιαίου µισθώµατος που έχει εγκριθεί, ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα που θα καθυστερεί η παράδοση. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, εφαρµόζονται όπου είναι δυνατόν οι σχετικές µε τη µισθωτική σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 24. Η διακήρυξη αυτή θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και περίληψη αυτής θα δηµοσιευτεί α. στον τοπικό τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28, παρ. 3-5 του Π.. 715/79, και β. στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 25. ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί που πληρούν τους όρους που καθορίζονται στη συνέχεια της παρούσας. 26. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισµός θα γίνει σύµφωνα µε τα τµήµατα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής ΜΕΡΟΣ Α : «ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΜΕΡΟΣ Β : «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» 5

6 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» 27. Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Μειοδότη. ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ A.1. ΟΡΙΣΜΟΙ KAI ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Αντικείµενο της διακήρυξης είναι η ανάδειξη εκµισθωτή για την µίσθωση ακινήτου στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπου θα στεγαστούν οι υπηρεσίες της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, ετήσιας προϋπολογισθείσης δαπάνης ,000 συµπεριλαµβανοµένων των τελών χαρτοσήµου. Κριτήριο Αξιολόγησης είναι η χαµηλότερη τιµή. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι απαιτήσεις σχετικά µε το ακίνητο ορίζονται στο Μέρος Β της διακήρυξης. Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του ακινήτου. Προσφορές που υποβάλλονται για µέρος ή ποσοστό ακινήτου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π 715/79, για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, τόσο η Επιτροπή του ιαγωνισµού, όσο και ο ιοικητής 4 ης της Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, δεν δεσµεύονται από το τυχόν µικρότερο µίσθωµα άλλου ακινήτου, και µπορούν, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης, να προτιµήσουν οποιοδήποτε από τα προσφερόµενα προς µίσθωση ακίνητα. Εάν θεωρηθεί από τον ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή εάν δεν προσέλθει κανένας µειοδότης στο διαγωνισµό που διενεργήθηκε, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. ΑΡΘΡΟ 2. ΟΡΙΣΜΟΙ Αναθέτουσα Αρχή Η 4 η Υγειονοµική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, που εδρεύει στην οδό Αριστοτέλους 16, Τ.Κ στην Θεσσαλονίκη και προκηρύσσει τον διαγωνισµό αυτό. Αρµόδιος Υπηρεσίας ιενέργειας Η κα Μ. Σοφικίτου που παρέχει σχετικές µε το διαγωνισµό πληροφορίες (τηλέφωνο επικοινωνίας , Fax: , όλες τις εργάσιµες ηµέρες 10:00-12:00). ιακήρυξη Η παρούσα ιακήρυξη που αποτελείται από το Μέρος Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι, το Μέρος Β: Αντικείµενο - Περιγραφή του Ακινήτου Τεχνικές Προδιαγραφές και το Παράρτηµα : Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής σε ιαγωνισµό. Ακίνητο Μισθίο Ακίνητο στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπου θα στεγαστούν οι υπηρεσίες της 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Μέρος Β της παρούσης. Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης ιαγωνισµού Το αρµόδιο για την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτήθηκε ειδικά για το σκοπό αυτό και το οποίο λειτουργεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις περί λειτουργίας των συλλογικών οργάνων της διοίκησης. 6

7 Προσφέρων Οποιοδήποτε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα προσώπων συµµετέχει στο διαγωνισµό και υποβάλλει προσφορά µε σκοπό τη σύναψη Σύµβασης Μίσθωσης µε τις Υγειονοµικές Περιφέρειες. Εκπρόσωπος Ο υπογράφων την προσφορά -στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα- που µπορεί να είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από τον Προσφέροντα ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων, πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από όλα τα µέλη της ένωσης. Αντίκλητος Το πρόσωπο που ο Προσφέρων µε δήλωσή του, στην οποία περιλαµβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοµατεπώνυµο, ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax κ.λπ.), ορίζει σαν υπεύθυνο για τις ενδεχόµενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Προσφέροντα. Μειοδότης Εκµισθωτής Ο Προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύµβαση µε την Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στην παρούσα. Κατακύρωση Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής µε την οποία κατακυρώνεται η µίσθωση του ακινήτου του µειοδότη - εκµισθωτή. Σύµβαση Η έγγραφη συµφωνία µεταξύ της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας, της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης και του Εκµισθωτή, η οποία καταρτίζεται µετά την ανακοίνωση της Κατακύρωσης. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η σύµβαση είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζοµένων / υποψηφίων Εκµισθωτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Συµβατικά τεύχη Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής µε τον Εκµισθωτή του ακινήτου και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύµβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος µε τους όρους της διακήρυξης, γ. την Οικονοµική Προσφορά του Εκµισθωτή και δ. την Τεχνική Προσφορά του Εκµισθωτή. Προϋπολογισµός Η εκτιµώµενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή ετήσια δαπάνη για την υλοποίηση της προκηρυσσόµενης µίσθωσης, ήτοι : ,00 συµπεριλαµβανοµένων των τελών χαρτοσήµου. Συµβατικό Τίµηµα Η τιµή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί η µίσθωση. Επιτροπή Παραλαβής Το αρµόδιο συλλογικό όργανο το οποίο θα συγκροτηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και θα έχει την ευθύνη για την παραλαβή του Ακινήτου από τον Εκµισθωτή. ΑΡΘΡΟ 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) προκηρύσσει Μειοδοτικό διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.. 715/ 1979 όπως αυτό ισχύει σήµερα καθώς και 7

8 σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και νοµολογία περί µισθώσεων ακινήτων από τα Ν.Π..., για την µίσθωση ακινήτου στο πολεοδοµικό συγκρότηµα του Ιστορικού Κέντρου της Θεσσαλονίκης, όπου θα στεγαστούν οι υπηρεσίες της 3ης και 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών, ετήσιας προϋπολογιζόµενης δαπάνης ,00 συµπεριλαµβανοµένων των τελών χαρτοσήµου και µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή. Το προσφερόµενο ακίνητο θα πρέπει να πληρεί τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β του παρόντος. ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Η µίσθωση χρηµατοδοτείται από τους προϋπολογισµούς της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Ο ετήσιος προϋπολογισµός της Μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένων των τελών χαρτοσήµου. Το καταβαλλόµενο µίσθωµα θα καταβάλλεται κατ ισοµοιρία ½ από τις δύο Υγειονοµικές Περιφέρειες. ΑΡΘΡΟ 5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Αναθέτουσα Αρχή είναι η 4 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ιεύθυνση Αναθέτουσας Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη Τηλέφωνο : Φαξ : Πληροφορίες : Μ. Σοφικίτου A.2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΡΘΡΟ 6. ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο διαγωνισµός διέπεται από τις διατάξεις που αναφέρονται στο προοίµιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την προκήρυξή του. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, σχετικό µε τον διαγωνισµό, εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές. Η συµµετοχή στον διαγωνισµό, συνεπάγεται αυτόµατα την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το διαγωνιζόµενο όλων των όρων της διακήρυξης, των αποφάσεων των ιοικήσεων της 3 ης και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και της ισχύουσας νοµοθεσίας νοµολογίας σχετικά µε τις µισθώσεις ακινήτων από τα Ν.Π... Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια, σύµφωνα µε την υφιστάµενη Ελληνική Νοµοθεσία. Εφαρµοστέο δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. ΑΡΘΡΟ 7. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 30 και 31 του Π 715/1979. Ειδικότερα : Κατά της έκθεσης καταλληλότητας ή µη των προσφεροµένων ακινήτων δίδεται η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά αυτής, ενώπιον του ιοικητή της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίησή της αποφάσεως της Επιτροπής του ιαγωνισµού περί της µη καταλληλότητας του προσφερόµενου ακινήτου. Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής µειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως ενώπιον της Επιτροπής, η οποία και αποφαίνεται οριστικώς επί τούτων. Οι εν λόγω ενστάσεις, υποβάλλονται µόνο από τους συµµετέχοντες στον προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, εγγράφως, κατά την διάρκεια τούτου, ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από της λήψεως της διενέργειας αυτού. 8

9 ΑΡΘΡΟ 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ - ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η Περίληψη της παρούσας Προκήρυξης του ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση : 1. Στον ηµερήσιο τύπο και δηµοσιεύθηκε στις και στις στην εφηµερίδα ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ, στις στην εφηµερίδα ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ και στον τοπικό τύπο στις στην εφηµερίδα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 2. Καταχωρήθηκε επίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση ( ) στις Επικολλήθηκε σε εµφανές µέρος της εισόδου της 3 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ιακήρυξης και όλα τα απαραίτητα για το διαγωνισµό έγγραφα από την ιστοσελίδα της Αναθέτουσας Αρχής (www.4ype.gr). Σε περίπτωση αδυναµίας λήψης σχετικών εγγράφων µε τον παραπάνω τρόπο, εναλλακτικά, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν µε την καταβολή 10,00 στο Λογιστήριο, έναντι απόδειξης (5ος όροφος Α ασανσέρ), να παραλαµβάνουν τα τεύχη της ιακήρυξης από το Τµήµα Προµηθειών (6ος όροφος Α ασανσέρ) της 4ης.Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη καθηµερινά και τις ώρες 10:00-14:00. Η Αναθέτουσα Αρχή θα διατηρεί ειδικό έντυπο στο οποίο όσοι παραλαµβάνουν την διακήρυξη υποχρεούνται να καταγράφουν τα στοιχεία τους (επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), θα αναγράφεται δε ακόµα και η ηµέρα παραλαβής της διακήρυξης, σε περίπτωση που χρειαστεί να αποστείλει σε αυτούς τυχόν συµπληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινίσεις. Σε περίπτωση που οι παραλήπτες της ιακήρυξης διαπιστώσουν ότι το παραληφθέν αντίγραφο δεν είναι πλήρες, σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον αριθµό σελίδων, δικαιούνται να ζητήσουν από την Υπηρεσία ιενέργειας, νέο πλήρες αντίγραφο. ΑΡΘΡΟ 10. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποψήφιοι Εκµισθωτές πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα ιακήρυξη το αργότερο µέχρι τις 29/10/2014 και ώρα 15:00 στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, οδός Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη. Προσφορές που θα κατατεθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. ΑΡΘΡΟ 11. ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, (στο Γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της 4 ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης ) επί της οδού Αριστοτέλους 16, Θεσσαλονίκη στις και ώρα 10:00 π.µ. A.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΘΡΟ 12. ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισµοί, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και των πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (άρ. 4 Π.. 60/2007) ή προερχόµενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συµφωνίες µε την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας. Οι ενώσεις προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισµένη νοµική µορφή για την υποβολή της προσφοράς τους. Ωστόσο, σε περίπτωση που η διακηρυσσόµενη µε την παρούσα µίσθωση κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ όσον το 9

10 θεωρήσει αναγκαίο για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύµβασης, να ζητήσει από την ένωση να περιβληθεί ορισµένη νοµική µορφή και η ένωση, στην περίπτωση αυτή, υποχρεούται να το πράξει. ΑΡΘΡΟ 13. ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά µαζί µε την προσφορά τους στο φάκελο των δικαιολογητικών συµµετοχής εγκαίρως και προσηκόντως, ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα: Α. Έλληνες Πολίτες Α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Όλα τα στοιχεία ταυτότητας µε πλήρεις διευθύνσεις του ή των προσφερόντων ιδιοκτητών εκµισθωτών. Εφόσον οι εκµισθωτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε νόµιµα εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό τους, ή εκπρόσωπό τους, θα αναφέρουν όλα τα στοιχεία της ταυτότητάς του και θα υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά το έγγραφο της εξουσιοδότησης, πάνω στο οποίο θα βεβαιώνεται από αρµόδια κατά νόµο Αρχή, το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος ή το παραστατικό εκπροσώπησης (επίσης θεωρηµένο από αρµόδια κατά νόµο Αρχή). 2. Α. Νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα τίτλων κυριότητας του ακινήτου, ή επικαρπίας, νοµίµων µετεγγραµµένων στο αρµόδιο Υποθηκοφυλακείο ή καταχωρηµένων στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο σύµφωνα µε πιστοποιητικά µεταγραφής ή καταχώρησης αντίστοιχα Β. Πιστοποιητικά Βεβαιώσεις από το οικείο Υποθηκοφυλακείο και Κτηµατολογικό Γραφείο από τα οποία προκύπτει ότι δεν έχουν γίνει κατασχέσεις στο ακίνητο που προσφέρεται για µίσθωση καθώς και πιστοποιητικά ιδιοκτησίας (µη εκποιήσεως), βαρών και µη διεκδικήσεως. Σε περίπτωση που η έκδοση τέτοιων πιστοποιητικών είναι χρονοβόρα, ο ενδιαφερόµενος υποχρεούται να προσκοµίσει αρχικά µε την υποβολή της αίτησης συµµετοχής αντίγραφα των αιτήσεων που υπέβαλε για την έκδοσή τους και υπεύθυνη δήλωση µε την οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν κατασχέσεις, βάρη, διεκδικήσεις σε σχέση µε το ακίνητο και δεν έχει εκποιηθεί. Εφόσον κριθεί το ακίνητο κατάλληλο και πριν την κατακύρωση του αποτελέσµατος του µειοδοτικού διαγωνισµού θα πρέπει να προσκοµισθούν τα ανωτέρω Πιστοποιητικά. 3. Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), όπως αυτή τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014 «ιοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ηµοσίου Τοµέα Τροποποίηση ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθµίσεις», χωρίς θεώρηση γνήσιου υπογραφής και η οποία φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ της παρ.4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986(Α/75), πρέπει: Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισµού, στον οποίο συµµετέχουν οι προσφέροντες. Να δηλώνεται ότι : 1. Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 2. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση. 3. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του ακινήτου. 4. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. 5. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικά µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση µαταίωση του διαγωνισµού. 6. Συµµετέχει σε µια µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού. 10

11 Α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 4. Φορολογική Ενηµερότητα (όλων των τυχόν συνιδιοκτητών σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά της παραπάνω περίπτωσης εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 5. Εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένου πιστωτικού ιδρύµατος ή γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων, ποσού έξι χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα οκτώ ευρώ και εξήντα οκτώ λεπτών (6.868,70 ) (εκτιµωµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 3, του Π.. 715/1979) ως εγγύηση ότι οι διαγωνιζόµενοι θα προσέλθουν σε σύνταξη του οικείου µισθωτηρίου συµβολαίου µέσα στην οριζόµενη προθεσµία και θα παραδώσουν το µισθίο στην χρήση της 3 ης και της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας στην κατάσταση που θα συµφωνηθεί και στον οριζόµενο στην παρούσα διακήρυξη χρόνο. Απαλλάσσονται της προς εγγυοδοσία υποχρέωσης το ηµόσιον, τα Ν.Π... και οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Π.. 715/1979). 6. Περιγραφή µε τη µεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια του προσφερόµενου ακινήτου (τοποθεσία, διεύθυνση, όροφοι, τετραγωνικά µέτρα καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται χρήσιµο κατά τη γνώµη προσφέροντος, για τον καλύτερο προσδιορισµό ή την περιγραφή του προσφερόµενου ακινήτου, καθώς και κάθε κριτήριο που επηρεάζει τη µισθωτική του αξία). α.α Β. Νοµικά πρόσωπα ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες, αντιστοίχως. ιευκρινίζεται ότι οι απαιτούµενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Πρόεδρο ή από τον ιευθύνοντα Σύµβουλο του.σ., στις περιπτώσεις Α.Ε. 2. Όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης. Συγκεκριµένα: 2Α. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή Ανωνύµου Εταιρείας (Α.Ε.) ή Εταιρείας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας καθώς και όλων των τροποποιήσεων ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας Πρόσφατο κωδικοποιηµένο καταστατικό, θεωρηµένο από την αρµόδια αρχή. Βεβαίωση της αρµόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν µεταβολές, που έχουν επέλθει στο νοµικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού. Πρακτικό απόφασης.σ. περί εγκρίσεως συµµετοχής σε ιαγωνισµούς και εξουσιοδότηση σε συγκεκριµένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά. 2Β. Για Ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα µε τη µορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.): Επίσηµο αντίγραφο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του συµφωνητικού σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρίας. Πιστοποιητικό περί µεταβολών της εταιρείας από την αρµόδια αρχή 11

12 Γ. Συνεταιρισµοί α.α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 1. Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχεία Α, Β καθώς και υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού του προµηθευτή από τον διαγωνισµό. Επισηµάνσεις για τις προς υποβολή Υπεύθυνες ηλώσεις Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του. ιευκρινίζεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. A.4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 14. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές είναι δυνατό: α. να υποβάλλονται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, 4 η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης µέχρι την 29/10/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ. β. να αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση µε οποιοδήποτε τρόπο και να παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση να έχουν παραληφθεί από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την 29/10/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 µ.µ. Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία ιενέργειας µε οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη γραµµατεία». Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αναλαµβάνει καµία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση στην άφιξη των προσφορών, από οποιαδήποτε αιτία, που αποστέλλονται µε τον ως άνω τρόπο. Οι προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη ηµεροµηνία είτε δεν έφθασαν έγκαιρα στην Υπηρεσία ιενέργειας, θα επιστρέφονται στους Προσφέροντες χωρίς να έχουν αποσφραγισθεί. ΑΡΘΡΟ 15. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για σαράντα πέντε (45) µέρες από τη διεξαγωγή της µειοδοσίας, Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου χρόνου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι Υποψήφιοι εκµισθωτές δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους, ή µέρος της, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί ο διαγωνιζόµενος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση ΑΡΘΡΟ 16. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος εκµισθωτής, 12

13 ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών. ΑΡΘΡΟ 17. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορές για την υλοποίηση µέρους του διακηρυσσοµένου ακινήτου, δεν γίνονται δεκτές ΑΡΘΡΟ 18. ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Π.. 715/1979, στην ελληνική γλώσσα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε δυο αντίγραφα. Σε ένα από τα αντίγραφα που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται ευκρινώς η λέξη ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ να µονογράφεται από τον υποψήφιο Εκµισθωτή και να φέρει συνεχή αρίθµηση. Το περιεχόµενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από κάθε αντίγραφο της προσφοράς. 2. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 2.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό Ο αριθµός της διακήρυξης και το αντικείµενο του διαγωνισµού, καθώς και το ακίνητο για το οποίο υποβάλλεται προσφορά Η ηµεροµηνία διενεργείας του διαγωνισµού Τα στοιχεία του αποστολέα 3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής: 3.1. ΤΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ της προσφοράς, (Πρωτότυπα και αντίγραφα), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς (πρωτότυπο και αντίγραφο), τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» TA OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ (Πρωτότυπο και αντίγραφο) επί ποινή απορρίψεως τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» Οι φάκελοι ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του διαγωνισµού και όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία του Φακέλου προσφοράς θα πρέπει να είναι συνταγµένα ή επίσηµα µεταφρασµένα στην Ελληνική γλώσσα. 5. Ο υποψήφιος υποχρεούται να προσκοµίσει όλα τα ζητούµενα στοιχεία, σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση οδηγίες. Παραποµπές σε έγγραφα επιτρέπονται εφόσον αυτά προσαρτώνται στην προσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός παραγράφου και σελίδας. 6. Επισηµαίνεται ότι ο υποψήφιος θα δηλώνει αναλυτικά τη συµµόρφωση ή απόκλιση του προσφερόµενου ακινήτου σε σχέση µε τις αντίστοιχες προδιαγραφές της ιακήρυξης. 7. Για την εύκολη σύγκριση των προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων της διακήρυξης. Οι απαντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Προσφορά η οποία, κατά την κρίση της Επιτροπής, περιλαµβάνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις θα αποκλείεται από τη συνέχεια της αξιολόγησης. 8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 9. ιευκρινίσεις που δίνονται από τους υποψηφίους οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις δίδονται µόνον επί νοµίµως υποβληθέντων δικαιολογητικών και όταν αυτές ζητούνται από συλλογικό όργανο, είτε ενώπιόν του είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά 13

14 από σχετική γνωµοδότηση του συλλογικού οργάνου. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίδονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 10. Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εµπροθέσµως, ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, µε την προσφορά του ή µε οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εµµέσως, τους όρους της διακήρυξης. ΑΡΘΡΟ 19. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΩΝ 1. ΦΑΚΕΛΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ο Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» πρέπει να περιλαµβάνει, επί ποινή απόρριψης, όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Άρθρο 13 της παρούσης. 2. ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς θα πρέπει να περιλαµβάνεται σφραγισµένος υποφάκελος µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στο συγκεκριµένο φάκελο θα τοποθετηθούν : Πλήρης τεχνική περιγραφή του προσφεροµένου ακινήτου στην οποία θα περιγράφονται λεπτοµερώς, από Μηχανικό, οι υπάρχοντες χώροι, η επιφάνεια, η θέση και τα λοιπά χαρακτηριστικά του ακινήτου. Θα περιγράφεται συνοπτικά η κατάσταση του ακινήτου, κατά τρόπο που να προκύπτουν ασφαλή και αληθή συµπεράσµατα για την ποιότητα, πολυτέλεια των υλικών, την πληρότητα και το είδος των εγκαταστάσεων και γενικά το είδος και η ποιότητα της κατασκευής του. Ενδεικτικά θα υπάρχουν και θα περιγράφονται τα ακόλουθα : Άδεια οικοδοµής, θεωρηµένη από την αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή για τη νοµιµότητα κατασκευής του, η οποία θα κατατεθεί σε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο. Θα αναφέρεται η χρονολογία έκδοσης της οικοδοµικής άδειας και των τυχόν αναθεωρήσεών της, καθώς και η παλαιότητα του ακινήτου σε συνδυασµό µε το έτος αποπεράτωσης, οι προβλεπόµενες από την άδεια χρήσεις και οι αλλαγές τους. Η οικοδοµική άδεια θα πρέπει να εκδοθεί η αν χρειάζεται, να µετατραπεί, µε µέριµνα του ιδιοκτήτη, για τη χρήση του ακινήτου, ως στέγαση γραφείων Υγειονοµικών Περιφερειών. Θα συνοδεύεται από πλήρεις σειρές των εγκεκριµένων αρχιτεκτονικών κατόψεων και σχεδίων ξυλοτύπων καθώς και του τεύχους υπολογισµών στατικής µελέτης, σε επικυρωµένα από την αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία αντίγραφα. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ΦΕΚ Α 75/86), από Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό, για την πλήρη τήρηση του Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού και του Κτιριοδοµικού Κανονισµού Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ΦΕΚ Α 75/86), από Πολιτικό Μηχανικό, για τη στατική και αντισεισµική επάρκεια του χρόνου ανέγερσής του. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ΦΕΚ Α 75/86), ότι ο προσφέρων σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στο όνοµά του, θα αναλάβει την υποχρέωση και την δαπάνη να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες και θα προσκοµίσει κατάλληλο Πιστοποιητικό Πυρασφαλείας της αρµόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σχετικά µε τη λήψη των απαιτούµενων µέσων και µέτρων Ενεργητικής Πυροπροστασίας. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ΦΕΚ Α 75/86), ότι ο προσφέρων σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισµού στο όνοµά του, θα αναλάβει την υποχρέωση και την δαπάνη να προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες και θα προσκοµίσει κατάλληλο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισµού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Ν 1122/2008 ΦΕΚ 407 τ.β / ) όπου ρητά αναφέρεται ότι «Σε κάθε µίσθωση ακινήτου, ο αριθµός Πρωτοκόλλου του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συµβολαιογραφικό µισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί µισθωτήρια έγγραφα αν δεν προσκοµίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ». Επίσης η 14

15 έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε το άρθρο 12 του Ν. 4122/2013 ΦΕΚ 42/τ.Α / Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ΦΕΚ Α 75/86), ότι παρέχονται οι προβλεπόµενες από την ισχύουσα νοµοθεσία διευκολύνσεις για την εξασφάλιση της προσβασιµότητας Α.Μ.Ε.Α. Σε περίπτωση που απαιτηθούν πρόσθετες εργασίες προσαρµογής του ακινήτου έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η εν λόγω προσβασιµότητα, αυτές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί προ της παράδοσης του ακινήτου, µε δαπάνες του προσφέροντος και υπό την επίβλεψη των τεχνικών υπηρεσιών της 3 ης και 4 ης Υ.Πε. Να υπάρχει συνοπτική περιγραφή της ηλεκτρικής εγκατάστασης ισχυρών ρευµάτων ΕΗ και UPS και δοµηµένης καλωδίωσης του κτιρίου σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα. (ενοποιηµένο δίκτυο φωνής και δεδοµένων) Να υπάρχει συνοπτική περιγραφή της υδραυλικής εγκατάστασης (θέσεις και αριθµός WC, υδροληψίες και αποχετεύσεις. Να υπάρχει γενικά οτιδήποτε πρόσθετο που θα µπορούσε να συµβάλει στην αξιολόγηση της κατάστασης ποιότητας του ακινήτου. 3. ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Ο φάκελος «Οικονοµική Προσφορά» πρέπει να περιλαµβάνει επί ποινή απόρριψης, την οικονοµική προσφορά η οποία θα πρέπει να περιέχει το αιτούµενο µηνιαίο µίσθωµα, η τιµή του οποίου θα δοθεί υποχρεωτικά ανά τετραγωνικό µέτρο και συνολικά. ΑΡΘΡΟ 20. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 1. Οι τιµές των προσφορών για το προσφερόµενο ακίνητο θα εκφράζονται σε Ευρώ. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόµιµη επιβάρυνση που προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 3. Η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 4. Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς το τίµηµα της µίσθωσης. 5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρο το προσφερόµενο ακίνητο, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 6. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 7. Η τιµή της προσφοράς δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια του χρόνου ισχύος της. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς, οι διαγωνιζόµενοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους, να υποβάλλουν νέο πίνακα µε την τιµή προσφοράς. 8. Προσφορές που οι τιµές τους υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη απορρίπτονται. ΑΡΘΡΟ 21. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ και ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η Επιτροπή ιαγωνισµού ακολουθεί την προβλεπόµενη από τα άρθρα 30 και 31 του Π 715/1979 διαδικασία. 1. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή του ιαγωνισµού, η οποία προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 2. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισµού για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 15

16 3. Οι δικαιούµενοι που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων στο διαγωνισµό. 4. Η αποσφράγιση κάθε προσφοράς γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων του ιαγωνισµού όλα τα πρωτότυπα στοιχεία των Φακέλων ικαιολογητικών και Φακέλων Τεχνικών προσφορών κατά φύλλο, (εκτός των τεχνικών φυλλαδίων). 5. Κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του ιαγωνισµού οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση µόνο των συµµετεχόντων στο ιαγωνισµό. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα γίνει χωρίς αποµάκρυνσή τους από το χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγραφή. 6. Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, δεν συµµετέχουν στη φάση της οικονοµικής αξιολόγησης και οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών επιστρέφονται σφραγισµένοι µετά την ολοκλήρωση του διαγωνισµού. 7. Η αποσφράγιση των οικονοµικών προσφορών θα γίνει µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης. 8. Μετά την καταχώρηση των προσφορών, η Επιτροπή του ιαγωνισµού ορίζει µε πρακτικό της, την ηµέρα (ή τις ηµέρες) και την ώρα (ή τις ώρες), κατά τις οποίες θα πραγµατοποιήσει επιτόπιες επισκέψεις, προκειµένου να εξετάσει καθένα από τα προταθέντα για µίσθωση ακίνητα. 9. Οι διαγωνιζόµενοι µειοδότες εκµισθωτές υποχρεούνται, επί ποινή απορρίψεως πάσης περί αποζηµιώσεως αιτήσεως των κατά της Αναθέτουσας Αρχής, να ζητούν εγγράφως και επί αποδείξει, από την Επιτροπή του ιαγωνισµού, προ της υποβολής των πρακτικών αυτής, όσες διασαφήσεις θεωρούν αναγκαίες. Τις διασαφήσεις αυτές, οφείλει η Επιτροπή του ιαγωνισµού, να τις ανακοινώνει στον τόπο του διαγωνισµού και να τις καταχωρεί στα σχετικά πρακτικά της, µαζί µε την µνεία των ανακοινώσεων. ΑΡΘΡΟ 22. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις : 1. Έλλειψη οποιουδήποτε δικαιολογητικού των άρθρων άρθρου 13 και 19 του Μέρους Α της παρούσας. 2. Μη έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση δικαιολογητικών των άρθρων 13 και 19 του Μέρους Α της παρούσας. 3. Έλλειψη πλήρους και αιτιολογηµένης τεκµηρίωσης της κάλυψης των ελάχιστων προϋποθέσεων συµµετοχής στο διαγωνισµό (άρθρα 13 και 19 του Μέρους Α της παρούσας). 4. Προσφορά µε χρόνο υλοποίησης µεγαλύτερο από τον προβλεπόµενο. 5. Προσφορά που ορίζει µικρότερο από το ζητούµενο χρόνο ισχύος. 6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση. 7. Προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από απαράβατους όρους της ιακήρυξης 8. Προσφορά στην οποία δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 9. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη. 10. Για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη. ΑΡΘΡΟ 23. ΕΠΙΤΟΠΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Μετά από επιτόπια επίσκεψη και εξέταση καθενός από τα προταθέντα προς µίσθωση ακίνητα, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θα συντάξει αιτιολογηµένη έκθεση καταλληλότητας ή µη αυτών, αντίγραφο της οποίας θα κοινοποιηθεί µε απόδειξη σε όλους όσους υπέβαλαν προσφορά κατά το 16

17 διαγωνισµό, µε δυνατότητα υποβολής ενστάσεων κατά αυτής, ενώπιον του ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίησή της. ΑΡΘΡΟ 24. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ Η ΜΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ Κατά της έκθεσης καταλληλότητας ή µη των προσφεροµένων ακινήτων επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεως, ενώπιον του ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, µέσα σε 48 ώρες από την κοινοποίησή της αποφάσεως της Επιτροπής του ιαγωνισµού περί της µη καταλληλότητας του προσφερόµενου ακινήτου. ΑΡΘΡΟ 25. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟ ΟΣΙΑ Σε περίπτωση που, µε βάση την έκθεση της Επιτροπής του ιαγωνισµού, κριθεί κατάλληλο µόνο ένα από τα προσφερθέντα προς µίσθωση ακίνητα, ο διαγωνισµός περατώνεται και τα πρακτικά υποβάλλονται προς έγκριση στον ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, στην κρίση των οποίου εναπόκειται η απόφαση για επανάληψη του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 32 του Π.. 715/79, ή για κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 26. ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟ ΟΣΙΑ 1. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων που τυχόν θα υποβληθούν, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα ακίνητα θα εγκριθούν ως κατάλληλα, θα κληθούν να προσέλθουν καθορισµένη ηµέρα και ώρα για το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών και προς συνέχιση του διαγωνισµού µεταξύ αυτών, µε προφορική µειοδοσία. 2. Κατά την προφορική µειοδοσία, οι ιδιοκτήτες µειοδοτούν προφορικά επί της µικρότερης έγγραφης προσφοράς, µε προσφορές οι οποίες πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά δύο τοις εκατό (2%) µικρότερες από την µικρότερη έγγραφη προσφορά, ή από την αµέσως προηγούµενη έγκυρη προφορική προσφορά, ενώ απορρίπτεται οποιαδήποτε προσφορά διαφέρει από την προηγούµενη κατά µικρότερο ποσοστό. Σε περίπτωση που δε γίνουν κατά τη διάρκεια της προφορικής µειοδοσίας νέες προσφορές, ως επιτευχθέν µίσθωµα θεωρείται το αιτούµενο από τη µικρότερη έγγραφη προσφορά. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες ίσες µεταξύ τους προσφορές, η τελική επιλογή γίνεται από την Επιτροπή του ιαγωνισµού. ΑΡΘΡΟ 27. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΕΙΟ ΟΣΙΑ Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής µειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του προφορικού διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων, µόνο από τους συµµετέχοντες στον προφορικό µειοδοτικό διαγωνισµό, εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή µέσα σε εικοσιτέσσερις ώρες από τη διενέργειά του, ενώπιον της Επιτροπής του ιαγωνισµού, η οποία αποφαίνεται οριστικά επί αυτών. ΑΡΘΡΟ 28. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ Μετά τη λήξη της προφορικής µειοδοσίας και την εκδίκαση των ενστάσεων, η Επιτροπή του ιαγωνισµού θα προβεί σε σύνταξη πρακτικού διενέργειας του διαγωνισµού, µε το οποίο θα προτείνει αιτιολογηµένα στον ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας τη µίσθωση ακινήτου ή την επανάληψη του διαγωνισµού. Το πρακτικό αυτό θα συνοδεύεται από την έκθεση της Επιτροπής περί καταλληλότητας του ακινήτου και θα επισυνάπτονται σε αυτό οι προσφορές των µειοδοτών των ενστάσεων και των επ αυτών αποφάσεων της Επιτροπής. Ο ιοικητής της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, µέσα σε δεκαπέντε µέρες (15) από την υποβολή του πρακτικού και την απόφαση της Επιτροπής, αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού ή την επανάληψή του. Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 32 του Π 715/79, για την επιλογή του καταλληλότερου ακινήτου, τόσο η Επιτροπή του ιαγωνισµού, 17

18 όσο και ο ιοικητής της Υγειονοµικής Περιφέρειας δε δεσµεύονται από το τυχόν µικρότερο µίσθωµα άλλου ακινήτου, και µπορούν, κατόπιν ειδικά αιτιολογηµένης απόφασης, να προτιµήσουν οποιοδήποτε από τα προσφερόµενα προς µίσθωση ακίνητα. Εάν θεωρηθεί από τον ιοικητή της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας ασύµφορο το επιτευχθέν αποτέλεσµα ή εάν δεν προσέλθει κανένας µειοδότης στο διαγωνισµό που διενεργήθηκε, ο διαγωνισµός επαναλαµβάνεται. A.5. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΡΘΡΟ 29. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί το αποτέλεσµα του διαγωνισµού, θα κληθεί, µε έγγραφη και αποδείξιµη γνωστοποίηση, να προσέλθει µέσα σε δεκαπέντε ηµέρες (15) για την υπογραφή σύµβασης µίσθωσης, η οποία θα καταρτιστεί µε ιδιωτικό έγγραφο (ιδιωτικό συµφωνητικό). Εάν ο ιδιοκτήτης δεν προσέλθει προς υπογραφή της σύµβασης µίσθωσης µέσα στην προβλεπόµενη προθεσµία, ο ιοικητής της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας κηρύσσει έκπτωτο τον ανακηρυχθέντα µειοδότη, η εγγύηση συµµετοχής του οποίου καταπίπτει υπέρ της 4 ης Υγειονοµικής Περιφέρειας. Στην περίπτωση αυτή, η 3η και η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια θα προβεί σε µίσθωση ανάλογου µισθίου και χωρίς διαγωνισµό εις βάρος του µειοδότη, ο οποίος υποχρεούται την πληρωµή της τυχόν επιπλέον διαφοράς του µισθώµατος, µέχρι τη λήξη του ορισθέντα στη διακήρυξη χρόνου µίσθωσης, καθώς επίσης και την αποκατάσταση όποιας άλλης ζηµιάς που τυχόν θα προκαλέσει στην υπηρεσία η αθέτηση της υποχρέωσής του να υπογράψει τη σύµβαση. Η Σύµβαση (το ιδιωτικό συµφωνητικό) θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη ιακήρυξη και την Προσφορά του Εκµισθωτή, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και δεν µπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας. Επίσης επίσηµη γλώσσα κατά την εφαρµογή της Σύµβασης θα είναι η ελληνική. Το σύνολο των εγγράφων που απορρέουν από τη Σύµβαση (εκθέσεις, αναλύσεις, κλπ.) θα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρξει κόστος µεταφράσεων εγγράφων του Εκµισθωτή, το κόστος αυτό θα βαρύνει τον εκµισθωτή. ΑΡΘΡΟ 30. ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί µε τον εκµισθωτή θα είναι πέντε (5) έτη. Η µίσθωση αρχίζει µε την εγκατάσταση της υπηρεσίας στο µίσθιο, που βεβαιώνεται µε έκθεση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής, σύµφωνα µε τους όρους του Π.. 715/79 και της παρούσας διακήρυξης, και θα λήξει µετά από πέντε (5) χρόνια, σύµφωνα και µε τους όρους του περί συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων δηµοσίου συµφωνητικού που θα υπογραφεί. ΑΡΘΡΟ 31. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Οι εγγυήσεις που αναφέρονται στη ιακήρυξη, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και έχουν, σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών αυτών, αυτό το δικαίωµα. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Οι εγγυήσεις πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε τα αντίστοιχα υποδείγµατα του Παραρτήµατος της παρούσας. 18

19 Στην περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας εταιρειών οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. ΑΡΘΡΟ 32. ΠΑΡΑ ΟΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Το ακίνητο θα παραδοθεί έτοιµο, µέσα σε προθεσµία δύο (2) µηνών από την υπογραφή του συµφωνητικού, η οποία µπορεί να παραταθεί για έναν ακόµη µήνα µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του ιδιοκτήτη, εφόσον έχουν υλοποιηθεί σε αυτό όλες οι εσωτερικές διαρρυθµίσεις και οι ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες που θα υποδειχθούν επακριβώς (επί των κατόψεων και µε τεχνικές εκθέσεις) από την υπηρεσία, και µε ειδική αναφορά στο µισθωτήριο συµβόλαιο. Το κόστος των εργασιών που θα πραγµατοποιηθούν θα βαρύνει αποκλειστικά τον εκµισθωτή. Η παραλαβή του µισθίου από την 3η και την 4η Υγειονοµική Περιφέρεια, καθώς επίσης και η απόδοση αυτού στον εκµισθωτή µετά τη λήξη της µίσθωσης, θα γίνει από τριµελή Επιτροπή, η οποία θα συγκροτηθεί σε κάθε περίπτωση µε απόφαση των ιοικητών της 3ης και της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, και αφού συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. Ο εκµισθωτής θα κληθεί εγγράφως και µε απόδειξη να παραστεί είτε αυτοπροσώπως είτε δια εξουσιοδοτηµένου προσώπου κατά την παραλαβή ή την απόδοση στον ίδιο του µισθίου. Σε περίπτωση που αρνηθεί να προσέλθει κατά την απόδοση, θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο από την Επιτροπή, το οποίο θα του κοινοποιηθεί µε απόδειξη. Η παραλαβή του µισθίου µε πρωτόκολλο από την 3η και την 4η Υγειονοµική Περιφέρεια δεν απαλλάσσει τον εκµισθωτή από την ευθύνη για ελλείψεις ή για πάσης φύσεως ελαττώµατα του µισθίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις περί µισθώσεως πράγµατος του Αστικού Κώδικα. ΑΡΘΡΟ 33. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ Εάν το µίσθιο, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, περιέλθει κατά οποιονδήποτε νόµιµο τρόπο στην κυριότητα, νοµή, επικαρπία, χρήση κλπ. άλλου προσώπου, η µίσθωση θα συνεχιστεί αναγκαστικά στο πρόσωπο του νέου ιδιοκτήτη, νοµέα, επικαρπωτή, χρήστη κλπ., θεωρούµενος ο τελευταίος στο εξής ως εκµισθωτής. Σε αυτόν θα καταβάλλονται από τις ιοικήσεις των Υγειονοµικών Περιφερειών τα µισθώµατα, από τη στιγµή που θα της κοινοποιηθεί νόµιµα ο οικείος νόµιµος τίτλος, βάσει του οποίου αυτός κατέστη κύριος, νοµέας, επικαρπωτής, χρήσης κλπ. νόµιµα µετεγγραµµένος. ΑΡΘΡΟ 34. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΩΤΗ ΒΛΑΒΕΣ Κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, η 3η και η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια δικαιούται να στεγάζουν στο µίσθιο και οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία τους, υφιστάµενη ή µη, κατά το χρόνο της µίσθωσης, χωρίς να δικαιούται ο εκµισθωτής να προβάλλει αξιώσεις αποζηµίωσης ή πρόσθετου µισθώµατος. Η Υπηρεσία δεν οφείλει καµία αποζηµίωση υπέρ του εκµισθωτή για βλάβες ή ζηµιές που τυχόν θα επέλθουν στο µίσθιο από τη συνηθισµένη χρήση (µε ευρύτερη έννοια από αυτή των κοινών µισθώσεων) ή την κακή κατασκευή του κτιρίου και από γεγονότα τυχαία ή ανωτέρας βίας. ΑΡΘΡΟ 35. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ Ο εκµισθωτής υποχρεούται, κατά τη διάρκεια της σύµβασης, να αναλαµβάνει ο ίδιος τις αναγκαίες επισκευές στο µίσθιο και να επανορθώνει τις φθορές από τη συνηθισµένη χρήση, µέσα σε εύλογη προθεσµία από τη σχετική ειδοποίηση των στεγαζόµενων υπηρεσιών της 3ης και της 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας. Σε περίπτωση άρνησης του εκµισθωτή να εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες, οι Υγειονοµικές Περιφέρειες θα έχουν το δικαίωµα ή να διακόψουν την καταβολή των µισθωµάτων µέχρι αυτές να εκτελεστούν ή να προβούν στη µονοµερή λύση της µίσθωσης και στην απευθείας ή µε διαγωνισµό µίσθωση άλλου ανάλογου ακινήτου σε βάρος του εκµισθωτή, 19

20 σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του Π.. 715/79 ή να υλοποιήσουν τις εργασίες εις βάρος του εκµισθωτή, από την εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό των Υγειονοµικών Περιφερειών πίστωση των µισθωµάτων. Το ποσό της δαπάνης θα παρακρατηθεί από τα πρώτα, µετά την επισκευή, µισθώµατα που θα πληρωθούν, αφού προηγηθεί βεβαίωση της ιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της Υγειονοµικής Περιφέρειας. ΑΡΘΡΟ 36. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Οι Υγειονοµικές Περιφέρειες, ως µισθωτές, µπορούν να προβούν, κατά τη διάρκεια της µίσθωσης και χωρίς καµία αποζηµίωση του εκµισθωτή, σε µονοµερή λύση ή τροποποίηση της µίσθωσης, εάν: α) καταργηθεί το σύνολο ή µέρος των στεγαζόµενων στο µίσθιο υπηρεσιών β) µεταφέρουν τις στεγαζόµενες υπηρεσίες σε ακίνητο ιδιοκτησίας τους γ) της προσφερθούν από τρίτο η δωρεάν χρήση κατάλληλου ακινήτου για τον υπόλοιπο χρόνο της µίσθωσης δ) αναδιοργανωθούν οι υπηρεσίες τους κατά τη διάρκεια της µίσθωσης, ώστε το µίσθιο να µην εξυπηρετεί τις ανάγκες τους ή να µην είναι απαραίτητο ε) µεταφερθούν σε άλλο τόπο οι εγκατεστηµένες υπηρεσίες στο µίσθιο, έστω και προσωρινά. Για την κατά τα παραπάνω λύση της µίσθωσης απαιτείται έγγραφη ειδοποίηση προς τον εκµισθωτή εξήντα (60) τουλάχιστον µέρες πριν από την καθοριζόµενη στη σχετική ειδοποίηση ηµεροµηνία λύσης της µίσθωσης, από την οποία παύει και κάθε υποχρέωση των Υγειονοµικών Περιφερειών προς καταβολή µισθώµατος. Σε περίπτωση τροποποίησης της µίσθωσης µε ενοικίαση λιγότερων τετραγωνικών µέτρων, η σύµβαση συνεχίζει να ισχύει µε τους ίδιους όρους που καθορίζονται στο µισθωτήριο συµβόλαιο, και µε αναλογική µείωση του συνολικού µισθώµατος κατά το ίδιο ποσοστό που θα µειωθεί η ενοικιαζόµενη επιφάνεια του κτιρίου. ΑΡΘΡΟ 37. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΧΩΡΟΥ Εάν υπάρξει µελλοντική µίσθωση πρόσθετου χώρου στην ίδια οικοδοµή από την 3η και την 4η Υγειονοµική Περιφέρεια, αυτή θα γίνει µε τους ίδιους όρους που θα διέπουν την παρούσα σύµβαση και µε το ίδιο τίµηµα ανά επιπλέον τετραγωνικό µέτρο. ΑΡΘΡΟ 38. ΑΠΑΝΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ Σε περίπτωση προσφοράς χώρου σε πολυκατοικία, η 3η και η 4η Υγειονοµική Περιφέρεια θα επιβαρύνεται µε την αναλογούσα σε αυτό δαπάνη κοινοχρήστων κατά τον κανονισµό της πολυκατοικίας, ενώ ο εκµισθωτής υποχρεούται να εξασφαλίσει χωριστούς µετρητές καταµέτρησης ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης και αποχέτευσης. Οι λοιπές δαπάνες κοινοχρήστων θα βαρύνουν τον εκµισθωτή. ΑΡΘΡΟ 39. ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ Εάν το µίσθιο δεν παραδοθεί στην καθορισµένη ηµεροµηνία, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται στην κάλυψη της διαφοράς µισθώµατος που θα προκύψει µεταξύ εκείνου που ήδη καταβάλλεται από την υπηρεσία και εκείνου που επιτεύχθηκε κατά τη δηµοπρασία και ορίζεται στο µισθωτήριο συµβόλαιο, για όσο διάστηµα καθυστερεί η παράδοση του µισθίου, το οποίο παρακρατείται από τα πρώτα µισθώµατα που θα αρχίσουν να καταβάλλονται µε την έναρξη της µίσθωσης. Ανεξάρτητα της υποχρέωσης αυτής, ο υπερήµερος µειοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει, για κάθε µία µέρα, ποσό ίσο µε 1/10 του µηνιαίου µισθώµατος που έχει εγκριθεί, ως ποινική ρήτρα για κάθε µέρα που θα καθυστερεί η παράδοση. Συµπληρωµατικά προς τα παραπάνω, εφαρµόζονται όπου είναι δυνατόν οι σχετικές µε τη µισθωτική σύµβαση διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 20

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.»

«Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού µε κριτήριο ανάθεσης την οικονοµικότερη προσφορά για το Έργο «Ανάδειξη Μειοδότη για την φύλαξη του κτιρίου του Ο.ΕΠ.ΕΚ.» Ο.ΕΠ.ΕΚ. 1-8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ A ΜΕΡΟΣ : ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 11/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμος Νέας Σμύρνης διακηρύσσει ότι εκτίθεται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ.31/

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ με αριθμ.31/ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Tαχ. Διεύθυνση: Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Δ.Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. : 25310 35313, 25310 35314 FAX : 25310 20960 email : tee_thrace@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ. ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΣ: Ηρακλείου ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΙΑΚΗΡΡΥΥΞΗ ΗΜΟΠΡΡΑΣΣΙΙΑΣΣ Ο ήµος Ηρακλείου διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΙΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ), ΓΙΑ ΤΗΝ 1 Η ΔΙΕΘΝΗ TRIENNALE ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ & ΑΝΟΙΚΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ 2.1 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ

Τηλ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κυπαρισσία 28/09/2016 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ Τµήµα: Οικονοµικό Γραφείο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ.Πρωτ:921 Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Α Ρ. 2 5/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2006 ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30-6- 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αριθ. Πρωτ. 31732 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Διακ.: 14/2011 ΤΜΗΜΑ Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. την ΚΥΑ υπ αρ. 58193/1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής

3. την ΚΥΑ υπ αρ. 58193/1999 (ΦΕΚ 2277/Β/99) «Κανονισμός Οικονομικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡ. Γ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Αθήνα : 19/3/2015 ΤΗΛ. 2108802974 Αρ. Πρωτ :34870 ΘΕΜΑ: Επαναληπτική πρόσκληση υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2013 K.A.: 10.7134.0002 ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ήµος Νέας Σµύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ05/102013 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 162.433,69 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε

Η παράδοση της συνολικής µελέτης θα γίνει σε µία φάση. Σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία, µελέτες ή εγκρίσεις, ο Ανάδοχος είναι υποχρε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α : ΩΚΕ346907Ο-ΡΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Α ΑΜ : 16PROC005134678 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Μυτιλήνη: 23-9-2016 2η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αρ.Πρωτ.: 15567 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικοί όροι διενέργειας του Διαγωνισμού 1. Υποχρεωτικοί Όροι Όλοι οι περιεχόμενοι στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών και στα σχετικά Παραρτήματα όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ TMHMA ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Ταχ. /νση: Κλεάνθους 18 Ταχ. Κώδικας: 54642 ΕΡΓΟ: Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια τεσσάρων (4) ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ λυόμενων αιθουσών σε σχολεία Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ του Δήμου Ηρακλείου. ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α.15-7135.068. Δ Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 29 10 2014 Δ/νση: Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα: Διοικητικών Υπηρεσιών Αριθ. Πρωτ.: 10947 Ταχ. Κώδικας: 220 01 Άστρος Πληρ:

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 341 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 341 ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Χ. Μαχαίρας Θεσσαλονίκη: 30-12-2014 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νέα Σμύρνη, 30.03.2016 Αρ. Πρωτ.: 10617 Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 16 Τ.Κ. 17121, Νέα Σμύρνη Πληροφορίες: Α. ΚΩΣΤΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Κωνσταντινουπόλεως 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Υποδιεύθυνση Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη:

Το ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ ΝΠΔΔ που εδρεύει στην Αθήνα στην οδό Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι, έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 14-11- 2016 Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Τμήμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ

Ηµεροµηνία: Ηµέρα: Πέµπτη Ώρα: 13:00 µ.µ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 19-01-2015 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ /νση ιοικητικής - Οικονοµικής Υπηρεσίας Υποδ/νση ιοικητικού Οικονοµικού Τµήµα Οικονοµικό Ταχ. /νση : Νεάπολη, Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Καστοριά 15-06 - 2015 Αριθ. Πρωτ.:16427 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Έχοντας υπόψη: Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α'

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» ΚΩ ΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ15/102015 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 88.155,90 ΕΥΡΩ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α.

Άρθρο 1: Εργασία Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία με τίτλο «ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ» προϋπολογισθείσας δαπάνης ,72 με Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.755,72 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία με τίτλο: ΑΝΤΛΗΣΗ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ Έχοντας υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Α-1 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α-1 ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» στη διακήρυξη Φ.965/56/6551420/Σ.3218 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α4 ΤΜΗΜΑ IV 17 Οκτ 16 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Έργο : «Προμήθεια πάγκων, πλαστικών καθισμάτων, ατομικών φοριαμών και επίπλου αποδυτηρίου» Προϋπολογισμός : 41.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη:

Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Τµήµα: Οικονοµική Υπηρεσία Αµύνταιο 10/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 22458 Ο ήµαρχος Αµυνταίου έχοντας υπ όψη: 1) τις διατάξεις του Π.. 270/1981 2) τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης

Ο Πρόεδρος.Σ. ΗΚΕΘ κ. ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ. δ) την µε αριθ. 44/2012 Απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της ΗΚΕΘ για τη µίσθωση ακινήτου Όροι δηµοπράτησης ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ - ΗΚΕΘ - ------------------------------------- Έδρα : Πλ. Ι. Μεταξά ΕΠΑΝΟΜΗ Επανοµή 25/05/2012 ΑΦΜ : 997567943 ΟΥ : Καλαµαριάς Αρ. πρωτ.: 325 Τ.Κ. : 57500 ΕΠΑΝΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΡΓΟ : Επιλογή εταιρίας ταχυμεταφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ επιστολών και δεμάτων από ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ και προς των Δήμο. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Ηράκλειο.../.../ 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργο: Προµήθεια Λαµπτήρων ιαφόρων Τύπων ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ.Α. 20-6673.005 για το 2013 /ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : Ηλεκτροφωτισµού και Σήµανσης Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΔΑΜ: 16PROC004885960 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: ΨΒ314691ΩΓ-7ΤΓ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & Αθήνα, 02/08/2016 ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. Γ99/ΠΟΥ/35/3088 ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΔΙΑΓ/ΣΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20 /2016

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20 /2016 Άρτα, 16/06 /2016 Αριθ. Πρωτ.: Φ23/2851 Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132 Άρτα Σάββας Απόστολος 26810 50024 26810 76404 asavvas@teiep.gr www.teiep.gr Προς: Ενδιαφερόμενους Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 20

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008

Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 Έκδ.1 αναθ.4 ηµ/νία έγκρ. 6/2/2012 ΠΡΟ-ΠΣΠ 008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : Προµηθειών Αρµόδιος : Τζανιδάκης e-mail : Prom@heraklion.gr Ηράκλειο.. / 0 /2012 Aρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΑΡΘΡΟ 1 ο Δαπάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προμήθεια είναι ,70 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εντύπων και βιβλίων των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ του Δήμου για το έτος 2015. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Οικήματος. Η Β Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α Λευκάδας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Οικήματος. Η Β Νομαρχιακή Επιτροπή Ν.Α Λευκάδας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Λ Ε Υ Κ Α Δ Α Σ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΟΙΚ. 3772/09-09-2009 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. Β Ν.Ε. 31/07-09-2009

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Φ. 13/14 Ά ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝ.& ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Αθήνα 23-12-2014 Αριθ.Πρωτ. 19391 Τμήμα Οικονομικό Γρ. Προμηθειών Ταχ. Διεύθ. : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός

Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Διαδικασία Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός Τροποποιήσεις Τροποποίηση Ημερομηνία Σχόλια 1.0 01-12-10 1.1 24-03-11 1.2 01-09-16 Σελίδα 1 από 8 1. Σκοπός Σκοπός της διαδικασίας είναι: Να περιγράψει τη διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου:

ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ. Ανοικτό Διαγωνισμό. Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό Διαγωνισμό Για την επιλογή Αναδόχου για την Εκτέλεση του Έργου: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΡΓΟ: Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 13/03/2012 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ταχ. Δ/νση:Πλατεία Καλλεργών και Ανδρόγεω Τ.Κ:71202 Πληροφορίες:Γιάννα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 09 /10/2013 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 12240 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 09 /10/2013 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 12240 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 09 /10/2013 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 12240 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Αυτοτελές Ν.Π... Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 21/02/2011 Τηλ.: 210.5294852 Αριθµ. Πρωτ.: Fax: 210.3471105

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC

ΑΔΑ: ΩΗΧ7ΩΗΜ-ΖΟΗ ΑΔΑΜ: 16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 14-6-2016 Αριθμός πρωτ. 11227 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΜΥΚΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 06-03-2015 Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Ν Ο Τ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Αριθμ. Πρωτ. 21960/1689 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Τις διατάξεις του άρθρου 194 και 201 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α ): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 194 και 201 Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/ τεύχος Α ): Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Κ.Ε.ΔΗ.Ρ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αρκαδίου 50 74 100, Ρέθυμνο Τηλ. : 2831040157 Fax : 2831040149 e-mail : info@kedir.gr Ρέθυμνο 16/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 1.285 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης (Νεάπολη, Τ.Κ , ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη 06-04-2016 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Δ/νση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας Υποδ/νση Διοικητικού Οικονομικού Τμήμα Οικονομικό Γραφείο Διαγωνισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35

Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Ταχ. Διεύθυνση: Λυκαβηττού 21, 10671 Αθήνα 06-06-2014 Τηλέφωνο: 211 4000551 Αρ. Πρωτ. 35 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μίσθωσης χώρου για την λειτουργία του υποέργου 1 «ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL: Α.Π. 499

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ URL:  Α.Π. 499 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 15-01-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π. 499

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαµία, 25-7-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: B/17864 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Ταχ. /νση: ΠΑΠΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΜΑ Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Συνοπτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 3 ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 3 ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 41081 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕ ΟΥ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ 3 ου ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ Έχοντας υπ όψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση ακινήτου. προς στέγαση του Τµήµατος Αγροτικής Οικονοµίας Aλιβερίου Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ Χαλκίδα 10-2-2012 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.14824/605 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για την µίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Πληροφορίες: Ν. Ηλίου Τηλέφωνο: 2310891233 Fax: 2310891232 Θεσσαλονίκη 24/02/2016 Αρ. Διακ. 03/16 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προκηρύσσει πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας

3) Την με υπ αριθ. 69/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση χώρου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών Θήβας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 75P3ΩPM-9ΩΦ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα