ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και τον Κανονισµό Σπουδών του Ιδρύµατος εξειδικεύεται από τον ακόλουθο κανονισµό. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών, και διεξάγεται µε την επίβλεψη εκπαιδευτικού προσωπικού. Το θέµα της πτυχιακής εργασίας άπτεται του γνωστικού αντικειµένου όπως αυτό περιγράφεται στο πρόγραµµα σπουδών του τµήµατος. Μπορεί να είναι: α/ παραγωγή έργου που συνοδεύεται από γραπτό κείµενο β/ αµιγώς θεωρητική εργασία. 2. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η πτυχιακή εργασία oφείλει να είναι πρωτότυπη. Σκοπός της είναι να προαγάγει τη γνώση στο γνωστικό αντικείµενο της φωτογραφίας και των οπτικοακουστικών τεχνών. Μέσω της πτυχιακής εργασίας, οι σπουδαστές αποδεικνύουν τις δηµιουργικές, θεωρητικές, τεχνικές και ερευνητικές τους ικανότητες. Τα τακτικά µέλη του Ε.Π. και οι Επιστηµονικοί Συνεργάτες που διδάσκουν στο Τµήµα προτείνουν θέµατα πτυχιακής εργασίας, που ανακοινώνονται έγκαιρα στους σπουδαστές. 3. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3.1. Χρόνος - διάρκεια πτυχιακής εργασίας: Η πτυχιακή εργασία ανατίθεται σε σπουδαστή/τρια του Τµήµατος µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα υπό την προϋπόθεση ότι έχει συµπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) εξάµηνα σπουδών. Ο σπουδαστής/τρια έχει συντάξει πρόταση (έως 250 λέξεις) στην οποία αναφέρει το θέµα, τη βιβλιογραφία και τη µεθοδολογία που θα ακολουθήσει στην ανάπτυξη του θέµατος και τα µέσα (εξοπλισµός, αναλώσιµα) τα οποία θα χρησιµοποιήσει για την ολοκλήρωση της

2 πτυχιακής εργασίας. Η διαδικασία της ανάθεσης πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο ένα µήνα µετά την έναρξη των µαθηµάτων του εξαµήνου. Η πτυχιακή εργασία πρέπει να περατώνεται µέσα σε ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις και µε τη σύµφωνη γνώµη του επιβλέποντα καθηγητή, η διάρκεια της πτυχιακής εργασίας µπορεί να παραταθεί το πολύ µέχρι ένα εξάµηνo. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού ο σπουδαστής ή σπουδάστρια αναλαµβάνει νέο θέµα πτυχιακής εργασίας Επίβλεψη πτυχιακών εργασιών: Πτυχιακές εργασίες επιβλέπουν τα µέλη Ε.Π. του Τµήµατος καθώς και οι Επιστηµονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες. Αλλαγή θέµατος πτυχιακής εργασίας ή/και επιβλέποντα καθηγητή δεν είναι δυνατή παρά µόνον µετά από κοινή αίτηση και σύµφωνη γνώµη του σπουδαστή και του επιβλέποντα καθηγητή και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τοµέα. 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4.1. Το ύφος στη συγγραφή της πτυχιακής εργασίας. Το έργο που παρουσιάζεται την πτυχιακή εργασία οφείλει να είναι πρωτότυπο και ολοκληρωµένο. Το κείµενο θα πρέπει να είναι τεκµηριωµένο και να χαρακτηρίζεται από πληρότητα και επιστηµονικότητα, δοµή και οργάνωση, γλωσσική σαφήνεια και ακρίβεια. Ο σπουδαστής καλείται να διατυπώσει τη σκέψη του µε σαφήνεια και οφείλει να χρησιµοποιεί δοµηµένες προτάσεις µε ορθή σύνταξη Τµήµατα της γραπτής εργασίας. Το κείµενο της πτυχιακής απαρτίζεται από τα παρακάτω µέρη : I. Eξώφυλλο, II. Περίληψη, III. Περιεχόµενα, IV. Εισαγωγή, V. Κυρίως µέρος, VI. Γενικά συµπεράσµατα της µελέτης, VII. Βιβλιογραφία VIII. Παράρτηµα

3 Ειδικότερα : Η εργασία πρέπει να έχει τη δοµή η οποία περιγράφεται αναλυτικά στο συνοδευτικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος κανονισµού Μέγεθος της πτυχιακής. Για µια πτυχιακή που περιλαµβάνει παραγωγή φωτογραφικού ή οπτικοακουστικού έργου, ελάχιστος όγκος κειµένου (χωρίς την εικονογράφηση) θεωρούνται οι 20 (είκοσι) σελίδες [περίπου 5000 λέξεις] και µέγιστος οι 30 (τριάντα) σελίδες [περίπου 7500 λέξεις]. Για µια θεωρητική εργασία, ελάχιστος όγκος κειµένου (επίσης χωρίς την εικονογράφηση) θεωρούνται οι 50 (πενήντα) σελίδες [περίπου λέξεις] και µέγιστος οι 70 (εβδοµήντα) σελίδες [περίπου λέξεις]. Η µείωση ή η υπέρβαση των προαναφεροµένων ορίων (πχ. ιδιαιτερότητα εργασίας, συλλογική εκπόνηση) εξαρτάται από αιτιολογηµένη απόφαση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού. 5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 5.1. Κατάθεση πτυχιακών : Ο επιβλέπων καθηγητής προτείνει την παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας αφού πρώτα βεβαιωθεί ότι ικανοποιεί τα κριτήρια προβιβασµού και ακολουθεί τους συγκεκριµένους κανόνες συγγραφής οι οποίοι προσδιορίζονται στο συνοδευτικό παράρτηµα. Πτυχιακές εργασίες που δεν ακολουθούν τους κανόνες συγγραφής δεν υποβάλλονται για παρουσίαση. Η πτυχιακή εργασία κατατίθεται σε τέσσερα (4) αντίγραφα στη Γραµµατεία και δέκα (10) ηµέρες τουλάχιστον πριν την παρουσίαση της, ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για την ανάγνωση της από τα µέλη της τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης, στα οποία µε ευθύνη της Γραµµατείας διατίθεται έγκαιρα ένα αντίγραφο. Τα αντίτυπα που υποβάλλονται είναι βιβλιοδετηµένα. Επίσης κατατίθεται στη Γραµµατεία ένα αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας σε ηλεκτρονική µορφή (CD ή δισκέτα). Ο/η σπουδαστής/στρια οφείλει να καταθέσει στη Γραµµατεία το απαραίτητο υλικό (ένα σύντοµο κείµενο, λέξεων, στο οποίο περιγράφει το θέµα της πτυχιακής, και εφόσον πρόκειται για παραγωγή έργου που συνοδεύεται από γραπτό κείµενο, µια ενδεικτική φωτογραφία του έργου) για την ανακοίνωση παρουσίασης της πτυχιακής στον ιστότοπο του Τµήµατος.

4 5.23. Ο ρόλος του επιβλέποντα καθηγητή : Ο επιβλέπων καθηγητής έχει την ευθύνη της οµαλής παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών και της αξιολόγησής τους από τα µέλη της τριµελούς επιτροπής. Πιο συγκεκριµένα : Μεριµνά σε συνεργασία µε το ΕΤΠ για την εγκατάσταση στο χώρο των παρουσιάσεων των κατάλληλων εποπτικών µέσων που θα χρησιµοποιηθούν στην παρουσίαση. Φροντίζει να ολοκληρώνεται η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών και η υποβολή των ερωτήσεων στη προβλεπόµενη χρονική διάρκεια. Με την έναρξη της διαδικασίας, καλωσορίζει τους παρευρισκόµενους και εξηγεί τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, υπενθυµίζοντας τα χρονικά περιθώρια για τις παρουσιάσεις και τις ερωτήσεις Κηρύσσει το τέλος της διαδικασίας, συλλέγει τα έντυπα αξιολόγησης τα οποία και παραδίδει στην Γραµµατεία του Τµήµατος και φροντίζει για την τυχόν µεταφορά του εποπτικού εξοπλισµού στο χώρο φύλαξής του. 5.3 Πρόγραµµα παρουσίασης : Το πρόγραµµα παρουσίασης των πτυχιακών εργασιών ορίζεται από το Συµβούλιο του Τµήµατος και σε αυτό αναφέρονται: η ηµέρα, η ώρα και ο χώρος (αίθουσα) που θα πραγµατοποιηθεί η παρουσίαση, τα ονόµατα των σπουδαστών που θα παρουσιάσουν την πτυχιακή τους εργασία, οι τίτλοι των πτυχιακών εργασιών, και τα ονόµατα της τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης εκ των οποίων ένα µέλος είναι ο επιβλέπων καθηγητής, και δυο εκπαιδευτικοί του Τοµέα στον οποίο υπάγεται το θέµα της πτυχιακής εργασίας. 5.4 Παρουσίαση: Η παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας Η παρουσίαση είναι ανοιχτή για το κοινό και γίνεται µε χρήση εποπτικών µέσων που διαθέτει το Τµήµα. Η διάρκειά της είναι λεπτά ανά σπουδαστή και ακολουθείται από λεπτά ερωτήσεων ανά πτυχιακή εργασία. Ερωτήσεις υποβάλλουν τόσο τα µέλη της τριµελούς επιτροπής όσο και οι παρευρισκόµενοι στην παρουσίαση. 5.5 Βαθµολόγηση : Μετά το πέρας των ερωτήσεων κάθε µέλος της επιτροπής βαθµολογεί ανεξάρτητα την πτυχιακή εργασία. Ο µέσος όρος της βαθµολογίας των τριών αξιολογητών, αποτελεί τη βαθµολογία της πτυχιακής εργασίας. Αναποµπή της πτυχιακής εργασίας είναι

5 δυνατή µόνο σε περίπτωση ελλιπούς παρουσίασης και µόνο για µία φορά. Η βαθµολόγηση της πτυχιακής λαµβάνει υπόψη την ικανότητα διαχείρισης και εκπόνησης του θέµατος, τη δηµιουργική και πρωτότυπη σκέψη, την έκταση της βιβλιογραφικής επισκόπησης και το βαθµό κατανόησής της, την εξαγωγή σηµαντικών και πρωτότυπων συµπερασµάτων και αποτελεσµάτων, την ποιότητα της παρουσίασης και τέλος την ικανότητα απάντησης στις ερωτήσεις της επιτροπής. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ Πρωτοτυπία επεξεργασίας θέµατος. (Δηµιουργική και πρωτότυπη σκέψη). 3 / 10 2/10 Πληρότητα θέµατος, σαφήνεια γραπτού λόγου & χρήση δόκιµων επιστηµονικών όρων. Ικανότητα αξιολόγησης & αξιοποίησης βιβλιογραφίας. 2 /10 6 /10 Τεχνική πληρότητα & αξιοποίηση των ποιοτήτων του εκφραστικού µέσου/µέσων σε σχέση µε το θέµα 4 / 10 -

6 Προφορική Υποστήριξη 1 / 10 2 / ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 6.1. Πρόσβαση στις πτυχιακές εργασίες Ένα αντίγραφο της πτυχιακής εργασίας κατατίθεται στην βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος και φυλάσσεται σε συγκεκριµένο χώρο όπου θα διατηρούνται εκτυπωµένα αντίτυπα των πτυχιακών εργασιών του Τµήµατος. Οι πτυχιακές αυτές εργασίες θα έχουν ευρετήριο και γενικά θα ενταχθούν στο σύστηµα ταξινόµησης υλικού της βιβλιοθήκης, αλλά δεν θα δανείζονται παρά µόνο θα επιτρέπεται η πρόσβαση και η αναπαραγωγή τους στο χώρο της βιβλιοθήκης Διανοµή του κανονισµού πτυχιακής εργασίας Ο παρόν κανονισµός διανέµεται από το Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών στα µέλη του µόνιµου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, στους Εργαστηριακούς και Επιστηµονικούς Συνεργάτες και στους σπουδαστές του Τµήµατος που βρίσκονται στο 8 ο εξάµηνο των σπουδών τους Βελτιώσεις Ο παρόν κανονισµός θα βελτιώνεται συνεχώς µετά από τεκµηριωµένες προτάσεις που θα καταθέτουν τα µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος και σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τµήµατος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

7 Δοµή και Μορφή πτυχιακής της πτυχιακής εργασίας. Η πτυχιακή εκτυπώνεται σε χαρτί Α4, µε γράµµατα µεγέθους 12 στιγµών (12pt) και διάστηµα ένα και µισό (1,5) ανάµεσα στις γραµµές του κειµένου. Εκτυπώνεται µόνο η µια σελίδα του κάθε φύλλου. I. Η πρώτη σελίδα: Περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυµο, τον αριθµό µητρώου του ή των συγγραφέων, τον τίτλο, τη χρονολογία που δηµιουργήθηκε και τον τίτλο του Τµήµατος. Στην κορυφή, στην αρχή της σελίδας, χρησιµοποιώντας έντονα γράµµατα µεγέθους 16 στιγµών γράφουµε ΤΕΙ Αθήνας σε δεύτερη γραµµή Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών. Σε ύψος που βρίσκεται στο ένα τρίτο του ύψους της σελίδας µετρώντας από την κορυφή της, γράφουµε τον τίτλο της πτυχιακής και αµέσως µετά τη φράση «Πτυχιακή εργασία». Χρησιµοποιούµε έντονα γράµµατα 14 στιγµών. Λίγο πιο κάτω, γράφουµε τα στοιχεία του/της ή των συγγραφέων και πιο κάτω το όνοµα του επιβλέποντα µε το χαρακτηρισµό : «Επιβλέπων : Όνοµα Επίθετο, βαθµίδα». Χρησιµοποιούµε γράµµατα 14 στιγµών, όχι έντονα. Στο τέλος της σελίδας αναφέρουµε πότε συγγράφτηκε η εργασία. Χρησιµοποιούµε έντονα γράµµατα 16 στιγµών. II. Περίληψη: Παρουσιάζει σύντοµα και συγκροτηµένα την κεντρική ιδέα της εργασίας και αναφέρει τι διαπραγµατεύεται, µε ποιο τρόπο το διαπραγµατεύεται και τι συµπεράσµατα βγάζει. Καταλαµβάνει µια παράγραφο µεγέθους µέχρι 250 λέξεις. Η περίληψη πρέπει να δίνει ικανοποιητικές πληροφορίες για την εργασία και όχι απλώς να αναφέρει ξανά τον τίτλο της εργασίας. III. Περιεχόµενα: Περιέχει τίτλους και υπότιτλους που περιλαµβάνονται στα τµήµατα της εργασίας, µε τις σελίδες που αυτά βρίσκονται. Θα πρέπει ο αναγνώστης να µπορεί να καταλάβει τι διαπραγµατεύεται και πώς διαρθρώνεται η εργασία. Στη συνέχεια, µετά την παρουσίαση των περιεχοµένων ακολουθεί ο «κατάλογος εικόνων» και ο «κατάλογος σχεδιαγραµµάτων»(εφ όσον υπάρχουν), οι οποίες περιλαµβάνουν την αρίθµηση, τον τίτλο και τη σελίδα που τοποθετείται στο κείµενο η κάθε εικόνα και σχεδιάγραµµα.

8 Τέλος, σε περίπτωση που ο φοιτητής το επιθυµεί, παρουσιάζονται οι «Ευχαριστίες». Για τη συγγραφή των ευχαριστιών αποκλειστικά αρµόδιος είναι ο φοιτητής. Ο επιβλέπων καθηγητής και η επιτροπή αξιολόγησης της πτυχιακής δεν επιτρέπεται να παρέµβουν. IV. Εισαγωγή: Περιγράφει τη συλλογιστική της εργασίας, περιέχει στοιχεία από τη βιβλιογραφία και περιγράφει συνοπτικά πώς άλλοι δηµιουργοί ή ερευνητές έχουν διαπραγµατευτεί το συγκεκριµένο θέµα (το οποίο αναπτύσεται εκτενέστερα στο κύριο µέρος της εργασίας). Τέλος περιγράφει ποια είναι τα κεφάλαια της εργασίας και τι διαπραγµατεύεται το καθένα. V. Το κύριο µέρος της εργασίας: Το κύριο µέρος της εργασίας είναι διαρθρωµένο σε κεφάλαια που φέρουν συνεχή αρίθµηση. Στην περίπτωση θεωρητικής εργασίας τα κεφάλαια περιλαµβάνουν: - παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου και περιγραφή της µεθοδολογίας/µεθόδου της έρευνας - βιβλιογραφική έρευνα σχετική µε τη ιστορική/γνωστική επισκόπηση του θεµατικού πλαισίου στο οποίο εντάσσεται και αναπτύσσεται η εργασία - διατύπωση υποθέσεων - ανάλυση, σχολιασµός - σύνδεση της βιβλιογραφίας µε τα αποτελέσµατα της µελέτης Στην περίπτωση παραγωγής έργου: - ιστορική επισκόπηση του θέµατος (αναφορά σε έργα µε αντίστοιχο θέµα) και βιβλιογραφική έρευνα (αναφορά στη θεωρητική προσέγγιση αυτών των έργων) περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής του έργου. - περιγραφή της παρουσίασης του έργου (τεχνικά χαρακτηριστικά, αιτιολόγηση επιλογής κλπ) και παραδείγµατα από το ίδιο το έργο - ανάλυση, σχολιασµός

9 VI. Γενικά συµπεράσµατα της µελέτης: Μια συνοπτική περιγραφή των όσων διαπραγµατεύεται η εργασία µε έµφαση στα συµπεράσµατα και τις εφαρµογές τους. Στην περίπτωση θεωρητικής εργασίας περιλαµβάνει και κριτική (αναφορά στους περιορισµούς της έρευνας), καθώς και προτάσεις για πιθανή µελλοντική έρευνα. VII. Βιβλιογραφία: Μπαίνει µετά τα τελικά συµπεράσµατα. Βιβλιογραφικές αναφορές κάνουµε : (α) µέσα στο κείµενο της εργασίας µας, όπου αναφέρουµε το όνοµα του ή των συγγραφέων από τους οποίους έχουµε αντλήσει υλικό και το περιγράφουµε στην εργασία, καθώς και τη χρονολογία δηµοσίευσης του έργου τους, και (β) στο τέλος της εργασίας στο ειδικό τµήµα που ονοµάζεται «Βιβλιογραφία», όπου περιγράφουµε αναλυτικά πια, όλες της αναφορές (και µόνον αυτές) που έχουν γίνει µέσα στην εργασία. Μορφές αναφορών (Σύστηµα Χάρβαρντ): Εσωτερική Βιβλιογραφία Για Ένα Συγγραφέα: (Sontag, 1998: 49) ή Sontag, (1998: 49) Για Δύο Συγγραφείς: (Miller & Twining-Ward, 2005: 24) ή Miller και Twining-Ward (2005: 24) Για Περισσότερους από Δύο Συγγραφείς (Cooper & συν., 1999: 200) ή Cooper & συν. (1999: 200) Για Πολλαπλές Πηγές: (Clancy, 1999, Σόνταγκ, 1998, Gunn, 1994, Miller & Twining- Ward, 2005) Τελική Βιβλιογραφία i. Αναφορά σε βιβλίο : Συγγραφέας (χρονολογία): Τίτλος. Eκδόσεις. Παράδειγµα: Αντωνιάδης, Κ.(1995): Λανθάνουσα εικόνα. Εκδόσεις Μωρεσόπουλος/Φωτογραφία. ii. Αναφορά σε άρθρο που δηµοσιεύεται σε περιοδικό: Συγγραφέας (χρονολογία): «Tίτλος», περιοδικό, τεύχος, σελίδα. Παράδειγµα: Αντωνιάδης, Κ. (1995): «Λανθάνουσα εικόνα», Φωτογράφος, τεύχος 56, σσ

10 iii. Αναφορά σε σε άρθρο που δηµοσιεύεται στο διαδίκτυο: Συγγραφέας (χρονολογία): «Tίτλος», περιοδικό, τεύχος, πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση [ηµεροµηνία πρόσβασης]. Παράδειγµα: Αντωνιάδης, Κ. (1995): «Λανθάνουσα εικόνα», Φωτογράφος, (Ηλεκτρονική έκδοση) τεύχος 56. [πρόσβαση ]. iv. Αναφορά σε γενική πηγή προερχόµενη από το διαδίκτυο: Συγγραφέας (χρονολογία): «Tίτλος», πλήρης ηλεκτρονική διεύθυνση [ηµεροµηνία πρόσβασης]. Παράδειγµα: Αντωνιάδης, Κ. (1995): «Λανθάνουσα εικόνα», [πρόσβαση ]. ή Ανώνυµου, (1995): «Λανθάνουσα εικόνα», [πρόσβαση ]. v. Αναφορά σε άρθρο εφηµερίδας: Συγγραφέας (χρονολογία): «Tίτλος», εφηµερίδα, ηµεροµηνία, σελίδα. Παράδειγµα: Ανώνυµου, (1995): «Λανθάνουσα εικόνα», ΤΑ ΝΕΑ. 22 Σεπτεµβρίου, σ. 11. ή Αντωνιάδης, K. (1995). «Λανθάνουσα εικόνα», ΤΑ ΝΕΑ. 22 Σεπτεµβρίου, σ. 11. Οι αναφορές γίνονται κατ αλφαβητική σειρά των συγγραφέων. Η ταξινόµηση των έργων του ίδιου συγγραφέα γίνεται κατά χρονολογική σειρά δηµοσίευσης τους. Αν ο ίδιος συγγραφές έχει δηµοσιεύσει περισσότερες της µιας εργασίες την ίδια χρονιά, τότε αναφέρουµε την πρώτη σαν α, τη δεύτερη σαν β, κοκ. Τα γράµµατα α, β, κλπ, µπαίνουν µαζί µε τη χρονολογία, 1995α, 1995β, κλπ. Παράδειγµα: Αντωνιάδης, Κ. (1995α): Λανθάνουσα εικόνα. Εκδόσεις Μωρεσόπουλος/Φωτογραφία. Αντωνιάδης, Κ. (1995β): «Η σκοτεινή όψη του φωτογραφικού ντοκουµέντου», Φωτογράφος, τεύχος 59, σσ Αντωνιάδης, Κ. (1998): «Η ελληνική φωτογραφία», Φωτογράφος, τεύχος 90, σσ VIII. Παράρτηµα-Παραρτήµατα :

11 Στα παραρτήµατα τοποθετούµε το υλικό της έρευνας µας που είτε γιατί είναι εκτενές είτε δευτερεύουσας σηµασίας, και που δε χρειάζεται να τοποθετηθεί µέσα στο κυρίως κείµενο της. Περιλαµβάνουν υλικό που µπορεί να δει ο αναγνώστης αργότερα και δεν αλλοιώνει ή διαταράσσει τη ροή της εργασίας το αν δεν περιέχεται στο κυρίως κείµενο αλλά σε ξεχωριστή θέση. Σε παραρτήµατα τοποθετούµε συνήθως εκτενείς πίνακες, γραφικά, καταλόγους, εκτενείς αναφορές, χάρτες, συνεντεύξεις, ερωτηµατολόγια, κλπ Τα παραρτήµατα µπορούν να είναι ένα ή πολλά. Κάθε παράρτηµα πρέπει να έχει ενιαίο θέµα. Αν πρέπει να παραθέσουµε και άλλο υλικό τότε δηµιουργούµε άλλο παράρτηµα µετά το πρώτο. Αν το παράρτηµα είναι ένα τότε ονοµάζεται απλώς Παράρτηµα, αν είναι πολλά τότε τα αναφέρουµε ως Παράρτηµα Α, Παράρτηµα Β, κλπ. Το παράρτηµα µπαίνει στο τέλος της εργασίας, µετά τη βιβλιογραφία, αποτελεί ξεχωριστό τµήµα της εργασίας και αναφέρεται στα περιεχόµενα. Δεν γράφουµε στα περιεχόµενα τι περιλαµβάνει το παράρτηµα, παρά µόνο τη λέξη Παράρτηµα (ή Παράρτηµα Α, κλπ). Το παράρτηµα ξεκινάµε µε τον τίτλο Παράρτηµα και στη συνέχεια αναφέρεται το περιεχόµενό του. Τέλος στην δεύτερη σελίδα - εσωτερικά - της πτυχιακής εργασίας περιέχεται υπεύθυνη δήλωση του συντάκτη της (των συντακτών της) µε τα εξής : Υπεύθυνη Δήλωση : Βεβαιώνω ότι είµαι συγγραφέας αυτής της πτυχιακής εργασίας και ότι κάθε βοήθεια την οποία είχα για την προετοιµασία της, είναι πλήρως αναγνωρισµένη και αναφέρεται στην πτυχιακή εργασία. Επίσης έχω αναφέρει τις όποιες πηγές από τις οποίες έκανα χρήση δεδοµένων, ιδεών ή λέξεων, είτε αυτές αναφέρονται ακριβώς είτε παραφρασµένες. Επίσης βεβαιώνω ότι αυτή η πτυχιακή εργασία προετοιµάστηκε από εµένα προσωπικά ειδικά για τις απαιτήσεις του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ.

ΘΕΜΑ: Αξιολόγηση μαθητών Α και Β τάξεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α, Β και Γ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. ΦΕΚ Β 862 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Θεσσαλονίκη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ οδηγός για τις εξετάσεις πιστοποίησης της ελληνομάθειας Θεσσαλονίκη Επιστημονική επιτροπή πιστοποίησης ελληνομάθειας: Σ. Ευσταθιάδης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΠΑΓΚΥΠΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2015 ΤΟΜΟΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010

ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ω Ν Σ Τ Ο Π Λ Α Ι Σ Ι Ο Τ Η Σ ΕΣΜΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2009-2010 Τ Ο Υ Ι Ρ Υ Μ Α Τ Ο Σ Π Ρ Ο Ω Θ Η Σ Η Σ Ε Ρ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2

Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: Αθήνα, 04-03-2014 Αρ. Πρωτ. 30631/Γ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ----- ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ: Άτομα με Προβλήματα Όρασης Χειριστές Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 2003 0 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τομέας Ειδικότητα Επιμέλεια Συντάκτες Επιμέλεια έκδοσης Ιδιοκτησία Τιράζ Ημερομηνία 1 ης έκδοσης Τρέχουσα έκδοση Κωδικός ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σημαντικό διακύβευμα του μεταρρυθμιστικού εγχειρήματος συνιστά η μετάβαση

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής

Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Β5. Κανονισµός Λειτουργίας Κέντρου Υπολογιστών και Δικτύων (Κ.Υ.Δ.) Τµήµα Στατιστικής Μηχανογράφησης & Πληροφορικής Θεσσαλονίκη 19/12/2006 88 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας»

Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Αναλυτικό Εγχειρίδιο («Οδηγός Εφαρμογής») για τη λειτουργία και τη διαχείριση των «Κυψελών Επιχειρηματικότητας» Επικαιροποιημένη Έκδοση μετά τη λήξη της Πιλοτικής Φάσης Επωνυμία: ENVIROMETRICS ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕ» Κ. Κουνενού, Επικ. Καθηγήτρια ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Moodle ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Moodle Στόχοι: Με τη βοήθεια του οδηγού αυτού ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να: Γνωρίσει τα βασικά εργαλεία δημιουργίας περιεχομένου στο Moodle Κατανοήσει τη δομή ενός μαθήματος στο Moodle Δημιουργήσει

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα