ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μεσολόγγι, Οκτώβριος 2013

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Γενικά Ανακοίνωση Θεµάτων Ανάθεση Πτυχιακής Εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας Διαδικασία κατάθεσης Πτυχιακής εργασίας Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Πτυχιακών Εργασιών Ανακοίνωση παρουσίασης-εξέτασης Πτυχιακής εργασίας Απαιτούµενα για την παρουσίαση-εξέταση Πτυχιακής εργασίας Αξιολόγηση Πτυχιακής εργασίας Ισχύς του κανονισµού.. 2

3 1. Γενικά Κάθε σπουδαστής είναι υποχρεωµένος να εκπονήσει πτυχιακή εργασία µε θέµα που σχετίζεται µε το γνωστικό αντικείµενο του τµήµατος και έχει τη δυνατότητα να σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε την αγορά εργασίας. Τα µέλη του Ε. Π. και οι Επιστηµονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες που διδάσκουν στο τµήµα προτείνουν θέµατα πτυχιακής εργασίας, που ανακοινώνονται έγκαιρα στους σπουδαστές. Πτυχιακή εργασία µπορεί να πραγµατοποιηθεί και εκτός Τ.Ε.Ι. όπως: σε οργανισµούς, ιδρύµατα, υπηρεσίες, ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λ.π. µε απόφαση του Προέδρου του τµήµατος. Κάθε τακτικό µέλος του Ε.Π. του τµήµατος στο πλαίσιο απασχόλησής του υποχρεούται να αναλάβει την επίβλεψη αριθµού πτυχιακών εργασιών. Από τον Τοµέα Μαθηµάτων ορίζεται για κάθε θέµα πτυχιακής εργασίας ένα τακτικό µέλος του Ε.Π, ή Επιστηµονικός ή Εργαστηριακός Συνεργάτης που επιβλέπει τη πρόοδο στην επεξεργασία του θέµατος, καθοδηγεί τους σπουδαστές στην αναζήτηση της καλύτερης λύσης, φροντίζει για την παροχή των αναγκαίων διευκολύνσεων σε χώρους και σε εξοπλισµό και εποπτεύει τα µέλη του Ε.Τ.Π., όπου η συµβολή τους κρίνεται αναγκαία. Για πτυχιακές εργασίες που πραγµατοποιούνται σε χώρους εκτός Τ.Ε.Ι., ο επιβλέπων εκπαιδευτικός περιορίζεται στην επίβλεψη και καθοδήγηση του επιστηµονικού και τεχνικού µέρους της εργασίας. Επίβλεψη πτυχιακής εργασίας µπορεί να ανατεθεί σε µέλη Ε.Π. ή Επιστηµονικούς Συνεργάτες άλλου τµήµατος, µετά από κοινή απόφαση των Γ.Σ. των δύο Τµηµάτων. Η επεξεργασία της πτυχιακής εργασίας µπορεί να επεκταθεί και πέρα από τη λήξη του τελευταίου έτους σπουδών ανάλογα µε την έκταση και τις απαιτήσεις του θέµατος. 2. Ανακοίνωση Θεµάτων Τα τακτικά µέλη Ε.Π. και οι Επιστηµονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες υποχρεούνται να προτείνουν και να υποβάλουν κατ ελάχιστο 3 θέµατα για πτυχιακές εργασίες (στην αρχή του κάθε εξαµήνου), σύµφωνα µε το παρακάτω ενδεικτικό πρότυπο: Ακαδηµαϊκό έτος: Εξάµηνο: 3

4 Θέµα: Επιβλέπων Καθηγητής: τηλέφωνα: Στόχοι: Αντικείµενο: Ειδικές προϋποθέσεις. Παρέχεται η δυνατότητα ώστε αντί για συγκεκριµένα θέµατα, να προτείνονται θεµατικές ενότητες. Σε αυτή την περίπτωση ο τίτλος γίνεται συγκεκριµένος µετά την οριστική ανάθεση στον σπουδαστή. Είναι δυνατόν να ορίζονται ειδικές προϋποθέσεις για την ανάθεση των πτυχιακών εργασιών όπως προαπαιτούµενα µαθήµατα, ειδικά και γενικά βαθµολογικά κριτήρια κτλ. Τα θέµατα θα πρέπει να αποστέλλονται ηλεκτρονικά ( ) στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών. Η λίστα των διαθέσιµων θεµάτων ανακοινώνεται στον Ιστότοπο του τµήµατος και συγκεκριµένα στο πεδίο: «Για Σπουδαστές/Πτυχιακές εργασίες» ή/και στην πλατφόρµα υποστήριξης µαθηµάτων Eclass. 3. Ανάθεση Πτυχιακής Για να ανατεθεί µία πτυχιακή εργασία θα πρέπει ο σπουδαστής να βρίσκεται στο 8 ο εξάµηνο σπουδών. Κάθε πτυχιακή µπορεί να ανατεθεί το πολύ σε δύο (2) σπουδαστές µε ισοδύναµη κατανοµή εργασίας στον κάθε σπουδαστή. Η ανάθεση των θεµάτων σε σπουδαστές γίνεται αποκλειστικά από τον αρµόδιο εκπαιδευτικό σύµφωνα µε τα κριτήρια που αυτός έχει θέσει. Με την ανάθεση του θέµατος, ο σπουδαστής/ές, µετά από συνεννόηση µε τον επιβλέποντα, καταθέτει αίτηση στην Γραµµατεία του Τµήµατος όπου δηλώνει το θέµα της πτυχιακής εργασίας. Οι δήλωσεις συγκεντρώνονται από τη Γραµµατεία του τµήµατος και προωθούνται στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών για αρχειοθέτηση. Παράλληλα, ενηµερώνεται το ηλεκτρονικό σύστηµα της Γραµµατείας για την ανάθεση του θέµατος στους σπουδαστές. 4

5 4. Εκπόνηση Πτυχιακής εργασίας Η εκπόνηση και η ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί σε ένα το πολύ εξάµηνο από την ηµεροµηνία ανάθεσης της πτυχιακής εργασίας. Σε εξαιρετικές και µόνο περιπτώσεις και µε άδεια του επιβλέποντα, ο χρόνος αυτός µπορεί να παραταθεί για ένα εξάµηνο. Με απόφαση της Επιτροπής Πτυχιακών Εργασιών, όταν οι συνθήκες είναι ιδιαίτερες, οι χρόνοι αυτοί µπορούν να επεκταθούν ή να µειωθούν. Σε περίπτωση που ο σπουδαστής δεν ολοκληρώσει επιτυχώς την πτυχιακή του εντός του καθορισµένου χρονικού διαστήµατος, αυτή θεωρείται ως µη ολοκληρωµένη και δεν βαθµολογείται. Το θέµα της πτυχιακής αυτής εργασίας µπορεί να ανατεθεί προς εκπόνηση σε κάποιο άλλο σπουδαστή. Πτυχιακή εργασία η οποία είναι ανενεργή (δεν έχει πραγµατοποιηθεί καµία εργασία) για ένα ακαδηµαϊκό εξάµηνο, δύναται να ακυρωθεί µε αίτηση του καθηγητή προς την Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών και ειδοποιείται ο σπουδαστής να αναζητήσει νέα πτυχιακή εργασία. Η πτυχιακή εργασία που ακυρώθηκε µπορεί να ανατεθεί προς εκπόνηση σε κάποιο άλλο σπουδαστή. Ο επιβλέπων µπορεί επίσης να ακυρώσει την εκπόνηση µίας πτυχιακής εργασίας εάν συντρέχουν ειδικοί λόγοι όπως αξεπέραστες δυσκολίες στη συνεργασία/επικοινωνία µε τους σπουδαστές, µη αναµενόµενα αποτελέσµατα, καθυστερήσεις ή λογοκλοπή. Η διακοπή γίνεται µε αίτηση του επιβλέποντα προς την επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών όπου αναφέρεται και ο λόγος της διακοπής. Για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας χρησιµοποιούνται, εφόσον είναι απαραίτητο, οι χώροι και ο εξοπλισµός καθώς επίσης και τυχόν αναγκαία οικονοµικά µέσα του τµήµατος και πάντα σε συνεννόηση µε τον Πρόεδρο του τµήµατος. 5. Διαδικασία κατάθεσης Πτυχιακής εργασίας Παρουσίαση της Πτυχιακής εργασίας γίνεται αφού δοθεί έγκριση προς τούτο από τον επιβλέποντα. Ο σπουδαστής συµπληρώνει τη σχετική αίτηση για παρουσίαση και την καταθέτει στη Επιτροπή Πτυχιακής Εργασίας µέσω της Γραµµατείας του τµήµατος. Η επιτροπή στη συνέχεια ορίζει την τριµελή 5

6 επιτροπή εξέτασης, την ηµεροµηνία και την ώρα της παρουσίας, σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα. Η επιτροπή µπορεί να συµπληρωθεί από µέλη Ε.Π. άλλου τµήµατος του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδος µε γνωστικό αντικείµενο συναφές προς το αντικείµενο της Πτυχιακής. Ενδεικτικά κριτήρια αξιολόγησης της Πτυχιακής από την επιτροπή είναι: 1. η συµµόρφωση µε το πρότυπο πτυχιακών του τµήµατος (εξώφυλλο, περιεχόµενα, αρίθµηση κεφαλαίων, βιβλιογραφία, ορθή σελιδοποίηση), 2. η πληρότητα της πτυχιακής όσον αφορά την κάλυψη του θέµατος (αναφορά στο σκοπό και τα αποτελέσµατα της πτυχιακής, χρήση µεθοδολογίας έρευνας, βιβλιογραφική έρευνας, αναφορά αποτελεσµάτων) 3.όγκος της πτυχιακής εργασίας (θα πρέπει να είναι ανάλογος του αριθµού των σπουδαστών που συµµετέχουν). Σε περίπτωση που έστω και µικρά κοµµάτια του κειµένου βρεθούν αντιγραµµένα από άλλη πηγή ή αποτελούν προϊόν αυτόµατης µετάφρασης αγγλικού κειµένου, η πτυχιακή απορρίπτεται. 6. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη Πτυχιακών Εργασιών Με την αίτηση παρουσίασης της πτυχιακής εργασίας, ο σπουδαστής οφείλει να καταθέσει, εκτός από τα προβλεπόµενα έντυπα αντίγραφα της πτυχιακής στη Γραµµατεία του τµήµατος, και ένα ηλεκτρονικό αντίγραφο στην Επιτροπή Πτυχιακών Εργασιών µέσω . To αντίγραφο θα πρέπει να είναι σε µορφή Word, και να αποτελεί την τελική µορφή της πτυχιακής. 7. Ανακοίνωση παρουσίασης - εξέτασης Πτυχιακής εργασίας Μετά την κατάθεση της Πτυχιακής εργασίας η γραµµατεία, σε συνεννόηση µε τον επιβλέποντα Καθηγητή ενηµερώνει τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής για την ηµεροµηνία, την ώρα και την αίθουσα που θα πραγµατοποιηθεί παρουσίαση-εξέταση. 8. Απαιτούµενα για την παρουσίαση-εξέταση Πτυχιακής εργασίας 6

7 Έπειτα από την έγκριση του Επιβλέποντος, ο σπουδαστής πριν την έναρξη της διαδικασίας παρουσίασης-εξέτασης οφείλει να καταθέσει στη Γραµµατεία τα ακόλουθα: α) 3 αντίγραφα σε έντυπη µορφή της πτυχιακής εργασίας. β) 2 αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή (CD) µε το πλήρες κείµενο της πτυχιακής σε Word, ακολουθώντας συγκεκριµένο template κειµένου. γ) 2 αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή (CD-στο ίδιο CD µε το προηγούµενο) της παρουσίασης σε Powerpoint. Στην παρουσίαση θα πρέπει να υπάρχει το λογότυπο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην αρχική σελίδα. δ) Την "Αίτηση Υποβολής Αντιγράφων και Βαθµολογίας" (συµπληρωµένη). Αν η πτυχιακή παρουσιάζεται από δύο σπουδαστές, θα πρέπει η αίτηση να περιλαµβάνει και τα 2 ονόµατα των σπουδαστών. Στην περίπτωση που η πτυχιακή εργασία παρουσιάζεται από δύο σπουδαστές, θα πρέπει να συµπληρωθεί η βεβαίωση ΧΩΡΙΣΤΑ για κάθε ένα από αυτούς. Όλα τα παραπάνω έντυπα διατίθενται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του τµήµατος. Το αντίγραφο που κατατίθεται στη Γραµµατεία του Τµήµατος, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης αποστέλλεται στη βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Τα πνευµατικά δικαιώµατα ανήκουν σε αυτούς που συνέβαλαν στην εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας εκτός και εάν συντρέχουν άλλοι λόγοι. Πτυχιακές εργασίες που κρίθηκαν άξιες βαθµολόγησης µε άριστα, µετά από εισήγηση της επιτροπής Πτυχιακών εργασιών µπορούν να προταθούν και να εκδοθούν ως Τεχνικές αναφορές του Τµήµατος. 9. Αξιολόγηση Πτυχιακής εργασίας Τα µέλη της επιτροπής παρακολουθούν την παρουσίαση της εργασίας και υποβάλλουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, ώστε να διαµορφώσουν άποψη για την ορθότητα και την πληρότητα της λύσης που δόθηκε στο πρόβληµα και για το βαθµό συµµετοχής καθενός από τους συµµετέχοντες στην επεξεργασία του θέµατος σπουδαστές. Μετά την ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας η τριµελής επιτροπή συνεδριάζει και καθορίζει το βαθµό του/των σπουδαστή/ών που 7

8 παρουσίασαν την πτυχιακή εργασία τους, χωρίς την παρουσία του/των σπουδαστή/ών. Κάθε µέλος της επιτροπής εξέτασης της πτυχιακής εργασίας αποφασίζει ξεχωριστά για το βαθµό που θα δοθεί στην πτυχιακή εργασία ή σε καθένα από τους συµµετέχοντες στην οµάδα επεξεργασίας ξεχωριστά. Ο βαθµός πτυχιακής εργασίας του φοιτητή είναι ο µέσος όρος των βαθµών που προτάθηκαν από τα µέλη της εξεταστικής επιτροπής. Όταν η πτυχιακή εργασία δίνεται σε περισσότερους από έναν σπουδαστές, τότε η βαθµολογία τίθεται χωριστά για κάθε ένα σπουδαστή. Το πρακτικό βαθµολογίας υποβάλλεται από τον επιβλέποντα στη Γραµµατεία και λαµβάνει αρθ. πρωτοκόλλου. Σε περίπτωση που µια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής από την Εξεταστική Επιτροπή αναπέµπεται για συµπληρωµατική επεξεργασία, οπότε επαναλαµβάνεται η διαδικασία υποβολής της καθώς και η παρουσίασή της. 10. Ισχύς του κανονισµού Η ισχύς του παρόντος κανονισµού αρχίζει µε την έγκρισή του από τη Γ.Σ. του τµήµατος και τη δηµοσίευσή του στον ιστότοπο του τµήµατος. 8

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Εσωτερικός Κανονισμός για εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΥΔ.Α.Δ.) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ομάδα Εργασίας Δρ. Κων/νος Μπαταργιάς

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21

Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014. Σελίδα 1 από 21 Εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης πτυχιακών εργασιών Αντίρριο, Απρίλιος 2014 Σελίδα 1 από 21 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Γενικό πλαίσιο Σκοπός της πτυχιακής εργασίας... 2 Διαδικασία υποβολής και έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ Πτυχιακής Εργασίας ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. Εισαγωγή Οι σπουδαστές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν το πτυχίο τους, εκπονούν υποχρεωτικά πτυχιακή εργασία, υπό την

Διαβάστε περισσότερα

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών.

Να εντοπίζει και να χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους πόρους πληροφοριών. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ- ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΏΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΝOΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΪΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Ι Ο Ν Ι Ω Ν Ν Η Σ Ω Ν ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Παναγούλα, Ζάκυνθος, Τ.Κ 29100 τηλ.: 2695027228, fax: 2695042977

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Θεσσαλονίκη, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 4 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 Α1. Νομοθεσία...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Η διαδικασία ανάθεσης και αξιολόγησης της πτυχιακής εργασίας σύµφωνα µε τον Ν. 2916/2001 και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ. Συνοπτικός Οδηγός Πτυχιακής Εργασίας ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Συνοπτικός Καστοριά 2012 Περιεχόµενα 1. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...3 1.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων

Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας ΤΕΙ Πάτρας ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Επιμέλεια: Απόστολος Ραφαηλίδης Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στο Τµήµα Πληροφορικής & Επικοινωνιών του Τ.Ε.Ι. Σερρών 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό µάθηµα του προγράµµατος σπουδών του Τµήµατος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Ο ΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ 2007 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια ολοκλήρωσης των σπουδών για την απόκτηση προπτυχιακού διπλώµατος του Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας

Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΕΙ Αθήνας Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Επιτροπή Σύνταξης: Κ. Γεωργούλη Κ. Βουδούρης Θ. Γεροστάθης 1. Εισαγωγικό σημείωμα Η παρούσα έκδοση αποτελεί έναν οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής & Πολυμέσων Οδηγός Εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας Έκδοση 1.0 Ηράκλειο - Οκτώβριος 2010 Πίνακας Περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σέρρες 31/10/2012 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Π.Ε.) Δρ. Α. Λ. Αθανάσαινας, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης

Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης. Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης Eπιτροπή σύνταξης-επιμέλεια έκδοσης Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σιαμάγκα Καθηγητής Εφαρμογών Δήμος Μαστρογιάννης Καθηγητής Εφαρμογών Παύλος Σαράφης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός...4 Γενικά...4 Συνοπτική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Συντάκτες Πρόεδρος Επιτροπής Μέλη Εκπρόσωποι φοιτητών Καθηγητής Β. Παπαδόπουλος Καθηγητής Αθ. Καραμπίνης Καθηγητής Βλ. Χρυσάνθου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Σκοπός της διπλωματικής εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΠΑΣΤΕΡ (κατηγορίες μεταπτυχιακών σπουδαστών Ε.Ι.Π. κατανομή μεταπτυχιακών σπουδαστών με υποτροφία Ε.Ι.Π. στα εργαστήρια του Ε.Ι.Π. διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 1 MΕΡΟΣ Α':...4 ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ...4 ΑΡΘΡΟ 1 - ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ...4 ΑΡΘΡΟ 2 - ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ...5 ΑΡΘΡΟ 3 - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα