ιεύθυνση έδρας: Μεσογείων 2-4, Αθήνα Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 48879/01/Β/01/276 Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, /νση Ανωνύµων Εταιριών και Πίστεως

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ιεύθυνση έδρας: Μεσογείων 2-4, Αθήνα Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 48879/01/Β/01/276 Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, /νση Ανωνύµων Εταιριών και Πίστεως"

Transcript

1 Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2018 µέχρι (δηµοσιευόµενα βάσει του ν.2190 άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα ΛΠ ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ Α.Ε. Συνιστούµε εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική ή άλλη συναλλαγή µε την εταιρεία, να ανατρέξει στην διεύθυνση διαδικτύου της εταιρείας, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ιεύθυνση έδρας: Μεσογείων 2-4, Αθήνα Αριθ. Μητρώου ΑΕ: 48879/01/Β/01/276 Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, /νση Ανωνύµων Εταιριών και Πίστεως Σύνθεση ιοικητικού Συµβουλίου: Γεώργιος Καλφαρέντζος, Πρόεδρος, Νικόλαος Μαρίου, Αντιπρόεδρος, Χρήστος -Εµµανουήλ ηµητρακόπουλος,σταύρος Θεοδωρόπουλος,Παναγιώτης Σκιαδάς, Χασιώτης Ανδρέας Ηµεροµηνία έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων (από τις οποίες αντλήθηκαν τα συνοπτικά στοιχεία): 30/8/2019 Ορκωτός ελεγκτής : ηµήτριος Σούρµπης (Α.Μ. ΣΟΕΛ16891) Ελεγκτική εταιρία : PRICEWATERHOUSECOOPERS Ανώνυµη Ελεγκτική Εταιρία Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών: Με σύµφωνη γνώµη ιεύθυνση διαδικτύου Εταιρίας: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά εκφρασµένα σε ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ ΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31- εκ εκ-17 1 Ιαν - 31 εκ Ιαν - 31 εκ 2017 Οικόπεδα & κτίρια Σύνολο κύκλου εργασιών Μηχανολογικός εξοπλισµός Κόστος πωληθέντων Επενδύσεις σε επιχειρήσεις (συµµετοχές) Μικτά Κέρδη Λοιπά πάγια στοιχεία ενεργητικού Έξοδα διάθεσης Αποθέµατα Έξοδα διοίκησης Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπά έσοδα / (έξοδα) εκµετάλλευσης (καθαρά) Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις αποσβέσεων Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Κέρδη προ φόρων Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Μείον φόροι Σύνολο υποχρεώσεων (α) Κέρδη µετά από φόρους Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή - βασικά 0,60 0,89 Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων Εταιρίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (β) Αποσβέσεις ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος ΣΥΝΟΛΟ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) = (α) + (β) ,09 0 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ) Ιαν - 31 εκ Ιαν - 31 εκ 2017 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων έναρξης περιόδου (1/1/2018 και 1/1/2017 αντίστοιχα) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους Σύνολο ιδίων κεφαλαίων λήξης περιόδου (31/12/2018 και 31/12/2017 αντίστοιχα) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜEΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (Ποσά εκφρασµένα σε ) - Έµµεση Μέθοδος Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες : 1.Επί των παγίων στοιχείων της Εταιρείας δεν υπάρχουν υποθήκες και προσηµείωσεις. 1 Ιαν - 31 εκ Ιαν - 31 εκ 2017 Λειτουργικές δραστηριότητες 2. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας Κέρδη προ φόρων VIOHALCO SA/NV µε τα ακόλουθα στοιχεία Πλέον / µείον προσαρµογές Επωνυµία εταιρείας Χώρα έδρας Συµµετοχή Μέθ. ενσωµάτωσης για: Αποσβέσεις VIOHALCO SA/NV Βέλγιο 90% Ολική ενοποίηση (Κέρδη)/ ζηµιές από πώληση ενσώµατων παγίων στοιχείων Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη, ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας Αριθµός αποσχολούµενου προσωπικού στο τέλος ( ). της χρήσης : 61 ( ),58 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Άλλα ποσά που επηρεάζουν τις λειτουργικές δραστηριότητες Ποσά πωλήσεων και αγορών σωρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου και υποχρεώσεων της εταιρείας στη λήξη της τρέχουσας περιόδου, που έχουν προκύψει από συναλλαγές της µε κίνησης ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: συνδεδεµένα κατά την έννοια του ΛΠ 24 προς αυτήν µέρη, είναι ως εξής: Mείωση / (αύξηση) αποθεµάτων (Αύξηση)/ µείωση απαιτήσεων (Ποσά σε ) 31/12/ /12/2017 (Μείωση) / Αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: i) Πωλήσεις αγαθών, υπηρεσιών και παγίων Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα ii) Αγορές αγαθών, υπηρεσιών και παγίων Καταβεβληµένοι φόροι iii) Απαιτήσεις από συνδεδεµένα µέρη Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) iv) Υποχρεώσεις προς συνδεδεµένα µέρη Επενδυτικές δραστηριότητες v) Παροχές προς τη ιοίκηση - Αγορές ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις ενσώµατων παγίων Στη κατάσταση αποτελεσµάτων το στοιχείο "φόροι" αναλύεται ως παρακάτω: Τόκοι που εισπράχθηκαν Φόρος εισοδήµατος Μερίσµατα εισπραχθέντα Αναβαλλόµενος φόρος Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Η εταιρεία έχει ελεγχθεί από τις αρµόδιες φορολογικές αρχές µέχρι και τη χρήση συνέπεια 2009, κατά Εξοφλήσεις δανείων υπάρχει το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων όταν εξεταστεί και οριστικοποιηθεί. Εισπράξεις επιχορηγησεων Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα περιόδου (α) + (β) + (γ) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην αρχή της περιόδου Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο τέλος της περιόδου Αθήνα, 30η Αυγούστου 2019 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Σαράντη Ιωάννα Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α..Τ: ΑΕ Καλφαρέντζος Γεώργιος Μαρίου Νικόλαος Α ΕΙΑΣ: Α ΑΡ. ΤΑΞΗΣ Α..Τ: Φ Α..Τ: ΑΕ

2 Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2018 έως 31 η εκεµβρίου 2018 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε:48879/01/Β/01/276 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΑΘΗΝΑ

3 Περιεχόµενα Σελίδα Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης 2 Κατάσταση αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων 3 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 4 Κατάσταση Ταµειακών Ροών 5 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες 6 1 Γενικές πληροφορίες 6 2 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών 6 3 ιαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου 19 4 Λογιστικές Εκτιµήσεις και Κρίσεις της ιοικήσεως 23 5 Ανάλυση πωλήσεων 24 6 Ενσώµατα πάγια στοιχεία 24 7 Επενδύσεις σε θυγατρικές 24 8 Αναβαλλόµενη Φορολογία 25 9 Αποθέµατα Εµπορικές & Λοιπές Απαιτήσεις Ταµειακά ιαθέσιµα Μετοχικό Κεφάλαιο Λοιπά Αποθεµατικά ανεισµός Πρόβλεψη Αποζηµίωσης Προσωπικού λόγω εξόδου από την Υπηρεσία Προµηθευτές και Λοιπές Υποχρεώσεις Προβλέψεις Επιχορηγήσεις Έξοδα ανά Κατηγορία Παροχές στο Προσωπικό Χρηµατοοικονοµικό Κόστος Φόρος Εισοδήµατος Άλλα Έσοδα Έξοδα Λειτουργικές Ταµειακές Ροές εσµεύσεις Ενδεχόµενες υποχρεώσεις απαιτήσεις Συνδεδεµένα Μέρη Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 0 1

4 Κατάσταση Χρηµατοοικονοµικής Θέσης Ποσά σε ευρώ Σηµ. 31/12/ /12/2017 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώµατα πάγια Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις Λοιπές απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Εµπορικές και Λοιπές απαιτήσεις Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον Σύνολο ιδίων κεφαλαίων ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Προβλέψεις Επιχορηγήσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις άνεια Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 2

5 Κατάσταση αποτελεσµάτων και λοιπών συνολικών εισοδηµάτων Ποσά σε Σηµ. 12 µήνες έως 31/12/ µήνες έως 31/12/2017 Πωλήσεις Κόστος Πωληθέντων Μεικτό Κέρδος Έξοδα διάθεσης Έξοδα διοίκησης Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης Χρηµατοοικονοµικά έσοδα Χρηµατοοικονοµικά έξοδα Έσοδα από µερίσµατα Αποτελέσµατα προ φόρων Φόρος εισοδήµατος Αποτελέσµατα µετά φόρων Λοιπά Συνολικά Εισοδήµατα Στοιχεία που δεν θα µεταφερθούν µεταγενέστερα στα αποτελέσµατα: Αναλογιστικά κέρδη /( ζηµίες ) Αναβαλλόµενος φόρος που αναλογεί Λοιπά συνολικά εισοδήµατα χρήσης µετά φόρων: Συνολικά εισοδήµατα χρήσης µετά φόρων Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 3

6 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Μετοχικό κεφάλαιο & Αποτελέσµατα εις Λοιπά αποθεµατικά Ποσά σε Αποθεµατικό Υπέρ το Άρτιο νέον Σύνολο Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου Καθαρά κέρδη χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήµατα Χρήσης Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους χρήσης Μεταφορά σε αποθεµατικά Υπόλοιπο στις 31 εκεµβρίου Υπόλοιπο στις 1 Ιανουαρίου Καθαρά κέρδη χρήσης Λοιπά συνολικά εισοδήµατα Χρήσης Σύνολο αναγνωρισµένου καθαρού κέρδους χρήσης Μεταφορά σε αποθεµατικά Υπόλοιπο στις Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 4

7 Κατάσταση Ταµειακών Ροών Ποσά σε Σηµ 1/1 έως 31/12/2018 1/1 έως 31/12/2017 Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καταβληθέντες τόκοι Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος Καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις ενσώµατων περιουσιακών στοιχείων Μερίσµατα εισπραχθέντα Τόκοι που εισπράχθηκαν (επενδυτικής δραστηριότητας) Καθαρές ταµειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες άνεια αναληφθέντα Αποπληρωµή δανεισµού Είσπραξη επιχορηγήσεων Καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Καθαρή (µείωση)/ αύξηση στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Ταµειακά διαθέσιµα στην αρχή της χρήσης Ταµειακά διαθέσιµα στο τέλος της χρήσης Αθήνα 30 Αυγούστου 2019 Ο Πρόεδρος.Σ Ο Αντιπρόεδρος.Σ Η Οικονοµική ιευθύντρια Καλφαρέντζος Γεώργιος Μαρίου Νικόλαος Σαράντη Ιωάννα Α..Τ. Φ Α..Τ. ΑΕ Αρ. Αδείας Α ΤΑΞΗ Οι σηµειώσεις στις σελίδες 6 έως 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων. 5

8 Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες Γενικές πληροφορίες Οι παρούσες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις ετήσιες εταιρικές οικονοµικές καταστάσεις της ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ. Οι κυριότερες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η επεξεργασία και η ανακύκλωση παραπροϊόντων χαλυβουργείων καθώς επίσης και η διάλυση (κανιβαλισµός) µεταχειρισµένων µεταλλικών απορριµµάτων (αυτοκίνητα) για τη λήψη επαναχρησιµοποιούµενων εξαρτηµάτων και για την αποµάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π.χ. λάδια, καύσιµα κ.λ.π.). Η Εταιρεία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και είναι θυγατρική της ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ. Η ΑΝΑΜΕΤ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ ανήκει στον Όµιλο ΒΙΟΧΑΛΚΟ. Οι οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής Εταιρείας "VIOHALCO SA/NV, Η Εταιρεία εδρεύει στην Ελλάδα, Νοµό Αττικής, στο ήµο Αθήνας, στην οδό Μεσογείων 2-4. Η ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας είναι Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν εγκριθεί προς δηµοσίευση από το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας την 30/8/2019 και υπόκεινται σε έγκριση από τη Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα συνεδριάσει την 10/9/2019 Σύνοψη σηµαντικών λογιστικών αρχών Οι βασικές λογιστικές πολιτικές που έχει εφαρµόσει η Εταιρεία κατά τη σύνταξη αυτών των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Οι πολιτικές αυτές έχουν εφαρµοσθεί µε συνέπεια σε όλες τις χρήσεις που παρουσιάζονται. 2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί από τη διοίκηση µε βάση τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς ( ΠΧΑ), που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ ΛΠ), συµπεριλαµβανοµένων και των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ( ΛΠ) και ερµηνειών που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή ιερµηνειών των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους όπως έχει τροποποιηθεί µε την εκτίµηση σε εύλογη αξία των επενδύσεων διαθέσιµων προς πώληση και των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού και παθητικού σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων. Η σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ΠΧΑ απαιτεί τη χρήση ορισµένων σηµαντικών λογιστικών εκτιµήσεων και την άσκηση κρίσης από τη ιοίκηση στη διαδικασία εφαρµογής των λογιστικών αρχών. Επίσης απαιτείται η χρήση υπολογισµών και υποθέσεων που επηρεάζουν τα αναφερθέντα ποσά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τη γνωστοποίηση ενδεχόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ηµεροµηνία των οικονοµικών καταστάσεων και τα αναφερθέντα ποσά εισοδηµάτων και εξόδων κατά τη διάρκεια της υπό αναφορά χρήσης. Παρά το γεγονός ότι αυτοί οι υπολογισµοί βασίζονται στην καλύτερη δυνατή γνώση της ιοίκησης σε σχέση µε τις τρέχουσες συνθήκες και ενέργειες, τα πραγµατικά αποτελέσµατα µπορεί τελικά να διαφέρουν από αυτούς τους υπολογισµούς (βλέπε σηµ. 4). Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του ιστορικού κόστους και µε βάση την αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας. 6

9 Μακροοικονοµικό περιβάλλον Η Ελληνική οικονοµία παρουσίασε ανάκαµψη το Οι περισσότεροι περιορισµοί στην κίνηση των κεφαλαίων έχουν πλέον αρθεί η δε επιστροφή στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές εντός του 2019 αποτελεί ένδειξη βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας του Ελληνικού ηµοσίου. Οι εξαγωγές και η ιδιωτική κατανάλωση παραµένουν οι βασικοί αναπτυξιακοί µοχλοί της οικονοµίας. Η Εταιρεία ανταπεξήλθε µε επιτυχία στους µακροοικονοµικούς κινδύνους του παρελθόντος. Η ιοίκηση εκτιµά ότι η δραστηριότητα της Εταιρείας θα βοηθήσει να ανταπεξέλθει σε τυχόν νέα δυσµενή πορεία της ελληνικής οικονοµίας. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία παρακολουθεί σε συνεχή βάση το οικονοµικό περιβάλλον και προσαρµόζει έγκαιρα τις στρατηγικές ενέργειες για προστασία από τους κινδύνους. Η ιοίκηση δεν είναι σε θέση να προβλέψει τις πιθανές εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, ωστόσο µε βάση την αξιολόγησή της, έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι δεν απαιτούνται πρόσθετες προβλέψεις αποµείωσης των χρηµατοοικονοµικών και µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας την. 2.2 Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες Νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες: Συγκεκριµένα νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί, τα οποία είναι υποχρεωτικά για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µεταγενέστερα. Η εκτίµηση της Εταιρείας σχετικά µε την επίδραση από την εφαρµογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερµηνειών παρατίθεται παρακάτω. Πρότυπα και ιερµηνείες υποχρεωτικά για την τρέχουσα οικονοµική χρήση ΠΧΑ 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα» Το ΠΧΑ 9 αντικαθιστά τις πρόνοιες του ΛΠ 39 που αφορούν στην ταξινόµηση και επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων και συµπεριλαµβάνει επίσης ένα µοντέλο αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών το οποίο αντικαθιστά το µοντέλο των πραγµατοποιηµένων πιστωτικών ζηµιών που εφαρµοζόταν βάσει του ΛΠ 39. Επιπλέον, το ΠΧΑ 9 καθιερώνει µία προσέγγιση της λογιστικής αντιστάθµισης βασιζόµενη σε αρχές και αντιµετωπίζει ασυνέπειες και αδυναµίες στο προηγούµενο µοντέλο του ΛΠ 39. Η εφαρµογή του προτύπου ΠΧΑ 9 δεν είχε επίδραση στην Εταιρεία. ΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συµβόλαια µε Πελάτες» Το ΠΧΑ 15 εκδόθηκε τον Μάιο του Σκοπός του προτύπου είναι να παρέχει ένα ενιαίο, κατανοητό µοντέλο αναγνώρισης των εσόδων από όλα τα συµβόλαια µε πελάτες ώστε να βελτιώσει τη συγκρισιµότητα µεταξύ εταιρειών του ίδιου κλάδου, διαφορετικών κλάδων και διαφορετικών κεφαλαιαγορών. Περιλαµβάνει τις αρχές που πρέπει να εφαρµόσει µία οικονοµική οντότητα για να προσδιορίσει την επιµέτρηση των εσόδων και τη χρονική στιγµή της αναγνώρισής τους. Η βασική αρχή είναι ότι µία οικονοµική οντότητα αναγνωρίζει τα έσοδα µε τρόπο που να απεικονίζει τη µεταβίβαση των αγαθών ή υπηρεσιών στους πελάτες στο ποσό το οποίο αναµένει να δικαιούται σε αντάλλαγµα για αυτά τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. εν υπήρξε επίδραση από την εφαρµογή του ΠΧΑ 15 στην Εταιρεία, εκτός από την εµφάνιση των προπληρωµών στη διακριτή γραµµή «Συµβατικές υποχρεώσεις» στη σηµείωση «Προµηθευτές και Λοιπές υποχρεώσεις». ΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019 Το ΠΧΑ 16 εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2016 και αντικαθιστά το ΛΠ 17. Σκοπός του προτύπου είναι να εξασφαλίσει ότι οι µισθωτές και οι εκµισθωτές παρέχουν χρήσιµη πληροφόρηση που παρουσιάζει εύλογα την ουσία των συναλλαγών που αφορούν µισθώσεις. Το ΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο µοντέλο για 7

10 το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του µισθωτή, το οποίο απαιτεί ο µισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις για όλες τις συµβάσεις µισθώσεων µε διάρκεια άνω των 12 µηνών, εκτός εάν το υποκείµενο περιουσιακό στοιχείο είναι µη σηµαντικής αξίας. Σχετικά µε το λογιστικό χειρισµό από την πλευρά του εκµισθωτή, το ΠΧΑ 16 ενσωµατώνει ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΛΠ 17. Εποµένως, ο εκµισθωτής συνεχίζει να κατηγοριοποιεί τις συµβάσεις µισθώσεων σε λειτουργικές και χρηµατοδοτικές µισθώσεις, και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισµό για κάθε τύπο σύµβασης. Κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου οι υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις υφιστάµενες λειτουργικές µισθώσεις (οι δεσµεύσεις λειτουργικής µίσθωσης αναφέρονται στη Σηµ.25) θα προεξοφλούνται χρησιµοποιώντας το σχετικό το σχετικό επιτόκιο προεξόφλησης (incremental borrowing rate).. Η παρούσα αξία που θα προκύψει θα αναγνωρίζεται ως υποχρέωση µίσθωσης. Τα δικαιώµατα χρήσης των περιουσιακών στοιχείων θα µετρούνται µε τον ίδιο τρόπο µε την υποχρέωση µίσθωσης, προσαρµοσµένη κατά το ποσό των τυχόν προπληρωµένων ή δεδουλευµένων ενοικίων. Η Εταιρεία θα εφαρµόσει το νέο πρότυπο χρησιµοποιώντας την τροποποιηµένη αναδροµική µέθοδο εποµένως η αρχική εφαρµογή θα αναγνωριστεί σωρευτικά στα Αποτελέσµατα εις νέο και δεν θα οδηγήσει σε επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων. Όσον αφορά τις επιλογές και εξαιρέσεις που επιτρέπονται βάσει του ΠΧΑ 16 η Εταιρεία θα ακολουθήσει την παρακάτω προσέγγιση: Τα περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης καθώς και οι υποχρεώσεις από µισθώµατα θα παρουσιάζονται ξεχωριστά στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Οι απαιτήσεις αναγνώρισης, µέτρησης, και γνωστοποίησης του ΠΧΑ16 θα ισχύουν για όλες τις µισθώσεις. Ως αποτέλεσµα, η εταιρεία αναµένεται να κεφαλαιοποιήσει όλες τις µισθώσεις εκτός από τις µισθώσεις χαµηλής αξίας (κάτω από περίπου ευρώ) και τις βραχυπρόθεσµες µισθώσεις, δηλαδή 12µηνες ή λιγότερο. Η Εταιρεία θα χρησιµοποιήσει την πρακτική δυνατότητα να µην διαχωρήσει τα µη µισθωµένα µέρη από τα µισθωµένα µέρη και εποµένως θα ασχοληθεί µε οποιαδήποτε υποκείµενα µίσθωσης και µη, ως ενιαία µίσθωση. Η υιοθέτηση του ΠΧΑ 16 θα έχει τα ακόλουθα σηµαντικά αποτελέσµατα για την Εταιρεία : Οι πληρωµές µισθωµάτων εταιρειών σχετίζονται κυρίως µε µισθώσεις οχηµάτων και κτιρίων. Κατά την υιοθέτηση του ΠΧΑ16 οι υποχρεώσεις που απορρέουν από λειτουργικές µισθώσεις θα εµφανίζονται ως περιουσιακά στοιχεία µε δικαίωµα χρήσης και υποχρεώσεις από χρηµατοδοτικές µισθώσεις στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Ως εκ τούτου, αναµένεται σηµαντική αύξηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων κατά την πρώτη εφαρµογή λόγω της κεφαλαιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που πληρούν τις προϋποθέσεις της αναγνώρισης των αντίστοιχων υποχρεώσεων. Η φύση των δαπανών που σχετίζονται µε αυτές τις µισθώσεις θα αλλάξει επίσης, καθώς το ΠΧΑ16 αντικαθιστά το λειτουργικό κόστος της µίσθωσης µε το κόστος της απόσβεσης για τα περιουσιακά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις και το έξοδο τόκων για τις προκυπτούσες υποχρεώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε βελτίωση στα " Κέρδη προ τόκων επενδυτικών δραστηριοτήτων και αποσβέσεων ". Στην κατάσταση ταµειακών ροών το τµήµα της αποπληρωµής κεφαλαίου αναµένεται να µειώσει τις καθαρές ταµειακές ροές από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες και δεν θα περιλαµβάνεται πλέον στις καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες. Μόνο το µέρος των µισθωµάτων που σχετίζονται µε τόκους µίσθωσης θα εξακολουθήσει να περιλαµβάνεται στις καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, οι οποίες θα αυξηθούν. Ο πραγµατικός αντίκτυπος της εφαρµογής του ΠΧΑ 16 θα εξαρτηθεί από το προεξοφλητικό επιτόκιο της Εταιρείας την 1η Ιανουαρίου 2019, τον καθορισµό των συµβάσεων µίσθωσης που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του νέου προτύπου κατά την ηµεροµηνία αυτή και την τελική αξιολόγηση της εταιρείας για τη διάρκεια της µίσθωσης, ιδίως όσον αφορά την άσκηση των δικαιωµάτων ανανέωσης και τερµατισµού. 8

11 Με βάση τα πιο πάνω, η Εταιρεία ανέλυσε την αναµενόµενη επίδραση του ΠΧΑ 16 την 1η Ιανουαρίου 2019 καθώς και την εκτιµώµενη επίπτωση στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων για το έτος Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της διοίκησης, η επίδραση από την υιοθέτηση του ΠΧΑ 16 αναµένεται να είναι ως εξής: Την 1η Ιανουαρίου 2019 αναµένουµε αύξηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης του δικαιώµατος χρήσης περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου και αντίστοιχη αύξηση των υποχρεώσεων µίσθωσης. Για το έτος 2019 αναµένουµε ότι η "απόσβεση" θα αυξηθεί κατά περίπου και οι "τόκοι και συναφή έξοδα" αναµένεται να αυξηθούν κατά Η µείωση του κόστους µίσθωσης αναµένεται να οδηγήσει σε βελτίωση στα «Κέρδη προ τόκων από επενδυτικές δραστηριότητες και αποσβέσεων», τα οποία θα ανέλθουν σε περίπου Το εκτιµώµενο αποτέλεσµα αφορά αποκλειστικά τις υφιστάµενες συµβάσεις την 1η Ιανουαρίου Το νέο λογιστικό πρότυπο για µισθώσεις δεν έχει σηµαντική επίπτωση στην Εταιρεία ως εκµισθωτή. ΛΠ 28 (Τροποποιήσεις) Μακροπρόθεσµες συµµετοχές σε συγγενείς και κοινοπραξίες (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι οντότητες πρέπει να λογιστικοποιούν τις µακροπρόθεσµες συµµετοχές τους σε µία συγγενή εταιρεία ή κοινοπραξία - στις οποίες δεν εφαρµόζεται η µέθοδος της καθαρής θέσης - µε βάση το ΠΧΑ 9. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε...Π.Χ.Π 23 Αβεβαιότητα σχετικά µε τον χειρισµό θεµάτων φορολογίας εισοδήµατος (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) Η ιερµηνεία παρέχει επεξηγήσεις ως προς την αναγνώριση και επιµέτρηση του τρέχοντος και αναβαλλόµενου φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά µε την φορολογική αντιµετώπιση κάποιων στοιχείων. Το Ε...Π.Χ.Π 23 έχει εφαρµογή σε όλες τις πτυχές της λογιστικοποίησης του φόρου εισοδήµατος όταν υπάρχει τέτοια αβεβαιότητα, συµπεριλαµβανοµένου του φορολογητέου κέρδους/ζηµιάς, της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, τα φορολογικά κέρδη και φορολογικές ζηµιές και τους φορολογικούς συντελεστές. ΛΠ 19 (Τροποποιήσεις) Τροποποίηση προγράµµατος, περικοπή ή διακανονισµός (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) Οι τροποποιήσεις καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν τα συνταξιοδοτικά έξοδα όταν λαµβάνουν χώρα αλλαγές σε συνταξιοδοτικά προγράµµατα καθορισµένων παροχών. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΠΧΑ 3 (Τροποποιήσεις) Ορισµός συνένωσης επιχειρήσεων (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020) Ο νέος ορισµός εστιάζει στην έννοια της απόδοσης µιας επιχείρησης µε τη µορφή παροχής αγαθών και υπηρεσιών στους πελάτες σε αντίθεση µε τον προηγούµενο ορισµό ο οποίος εστίαζε στις αποδόσεις µε τη µορφή µερισµάτων, χαµηλότερου κόστους ή άλλου οικονοµικού οφέλους σε επενδυτές και λοιπά µέρη. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΛΠ 1 και ΛΠ 8 (Τροποποιήσεις) Ορισµός του ουσιώδους (εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2020) Οι τροποποιήσεις αποσαφηνίζουν τον ορισµό του ουσιώδους και πώς πρέπει να χρησιµοποιείται, συµπληρώνοντας τον ορισµό µε οδηγίες οι οποίες παρέχονταν έως τώρα σε άλλα σηµεία των ΠΧΑ. Επιπλέον, έχουν βελτιωθεί οι διευκρινίσεις που συνοδεύουν τον ορισµό. Τέλος, οι τροποποιήσεις 9

12 διασφαλίζουν ότι ο ορισµός του ουσιώδους εφαρµόζεται µε συνέπεια σε όλα τα ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες βελτιώσεις σε ΠΧΑ (Κύκλος ) (εφαρµόζονται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2019) Οι τροποποιήσεις που παρατίθενται παρακάτω περιλαµβάνουν αλλαγές σε τέσσερα ΠΧΑ. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν υιοθετηθεί ακόµη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΛΠ 12 Φόροι εισοδήµατος Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν πως µία οντότητα λογιστικοποιεί όλες τις επιπτώσεις στο φόρο εισοδήµατος από πληρωµές µερισµάτων µε τον ίδιο τρόπο. (α) 2.3 Επενδύσεις σε θυγατρικές Θυγατρικές εταιρείες Θυγατρικές είναι οι επιχειρήσεις (συµπεριλαµβανοµένων των επιχειρήσεων ειδικού σκοπού) στις οποίες ο όµιλος ασκεί έλεγχο. Ο όµιλος ασκεί έλεγχο σε µια επιχείρηση όταν ο όµιλος εκτίθεται ή έχει δικαιώµατα σε µεταβλητές αποδόσεις από τη συµµετοχή του στην επιχείρηση και έχει την ικανότητα να επηρεάζει αυτές τις αποδόσεις µέσω της δύναµης που ασκεί στην επιχείρηση. Η Εταιρεία δεν συντάσσει και δεν δηµοσιεύει ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις λόγω του ότι οι οικονοµικές καταστάσεις της ίδιας και των θυγατρικών της περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η µητρική Εταιρεία VIOHALCO SA/NV και για το λόγο αυτό, µε βάση το.λ.π. 27, δεν υποχρεούται στην σύνταξη ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Έλεγχος µπορεί να υπάρχει και σε περιπτώσεις όπου η συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο µε δικαίωµα ψήφου είναι µικρότερη του 50%, αλλά η Εταιρεία είναι σε θέση να εξασκήσει έλεγχο στις χρηµατοοικονοµικές και επιχειρηµατικές πολιτικές, de facto. De facto έλεγχος υφίσταται όταν ο αριθµός των δικαιωµάτων ψήφου της Εταιρείας, σε σχέση µε τον αριθµό αλλά και την κατανοµή των δικαιωµάτων των άλλων µετόχων, δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου από την Εταιρεία των χρηµατοοικονοµικών και επιχειρηµατικών πολιτικών. Η απόκτηση θυγατρικών εταιρειών λογιστικοποιείται µε τη µέθοδο της εξαγοράς. Το τίµηµα της εξαγοράς περιλαµβάνει και την εύλογη αξία όλων των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρέωσης που προκύπτει από τυχόν συµφωνία ενδεχόµενου τιµήµατος. Οι δαπάνες που σχετίζονται µε την εξαγορά εξοδοποιούνται. Εάν η επιχειρηµατική συνένωση επιτυγχάνεται σταδιακά, η εύλογη αξία της συµµετοχής που κατείχε η Εταιρεία στην αποκτηθείσα εταιρεία επαναµετράται στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει από την επαναµέτρηση αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα αναγνωρίσιµα στοιχεία ενεργητικού και υποχρεώσεων και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις που αποκτώνται σε µια επιχειρηµατική συνένωση, επιµετρώνται αρχικά κατά την ηµεροµηνία απόκτησης στην εύλογη αξία τους. Ανά περίπτωση εξαγοράς, η Εταιρεία αναγνωρίζει τυχόν µη ελέγχουσα συµµετοχή της θυγατρικής είτε στην εύλογη αξία, είτε στην αξία του µεριδίου της µη ελέγχουσας συµµετοχής στην καθαρή θέση της θυγατρικής. Τυχόν ενδεχόµενο αντάλλαγµα που µεταβιβάζεται από τον αποκτώντα αναγνωρίζεται στην εύλογη αξία κατά την ηµεροµηνία απόκτησης. Οποιεσδήποτε µεταγενέστερες µεταβολές στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου ανταλλάγµατος, που τεκµαίρεται ότι αποτελούν στοιχείο του ενεργητικού ή παθητικού, αναγνωρίζονται σύµφωνα µε το ΛΠ 39 είτε στα αποτελέσµατα είτε ως µεταβολή στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Εάν το ενδεχόµενο αντάλλαγµα κατατάσσεται ως στοιχείο των Ιδίων Κεφαλαίων, δεν επαναµετράται έως την τελική τακτοποίησή του µέσω των Ιδίων Κεφαλαίων. Η εταιρεία καταχωρεί τις επενδύσεις σε θυγατρικές, στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις της, σε κόστος µείον αποµείωση. Επιπλέον, το κόστος κτήσης προσαρµόζεται ώστε να αντανακλά τις µεταβολές στο τίµηµα που προκύπτουν από τυχόν τροποποιήσεις του ενδεχόµενου τιµήµατος 10

13 (β) Αύξηση ποσοστού σε θυγατρικές Η Εταιρεία χειρίζεται τις συναλλαγές µε τους κατόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών µε τον ίδιο τρόπο που χειρίζεται τις συναλλαγές µε τους κύριους µετόχους της Εταιρείας. (γ) Πώληση Θυγατρικών Όταν η Εταιρεία παύσει να έχει έλεγχο, το εναποµένον ποσοστό συµµετοχής επιµετράτε εκ νέου στην εύλογη αξία του, ενώ τυχόν διαφορές που προκύπτουν καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Κατόπιν, το περιουσιακό αυτό στοιχείο αναγνωρίζεται ως συγγενής επιχείρηση, κοινοπραξία ή χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αυτή αξία. Επιπροσθέτως, σχετικά ποσά που είχαν προηγουµένως καταχωρηθεί απευθείας στην καθαρή θέση λογιστικοποιούνται µε τον ίδιο τρόπο που θα ακολουθούνταν σε περίπτωση πώλησης των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, ήτοι µεταφέρονται στα αποτελέσµατα. 2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές (α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης. Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας καταχωρούνται στο νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος, στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί («λειτουργικό νόµισµα»). Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα αποτίµησης και το νόµισµα παρουσίασης της Εταιρείας. (β) Συναλλαγές και υπόλοιπα Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο λειτουργικό νόµισµα µε την χρήση των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία των συναλλαγών. Κέρδη και ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εκκαθάριση τέτοιων συναλλαγών κατά την διάρκεια της χρήσης και από την µετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων που εκφράζονται σε ξένο νόµισµα µε τις ισχύουσες ισοτιµίες κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, καταχωρούνται στα αποτελέσµατα. Οι συναλλαγµατικές διαφορές από µη νοµισµατικά στοιχεία, που αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, θεωρούνται ως τίµηµα της εύλογης αξίας και συνεπώς καταχωρούνται όπου και οι διαφορές αυτής. 2.5 Ενσώµατα Πάγια Τα ενσώµατα πάγια παρουσιάζονται στο κόστος κτήσεως µείον συσσωρευµένες αποσβέσεις και τυχόν αποµείωση. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα σχετιζόµενες δαπάνες για την απόκτηση των στοιχείων. Μεταγενέστερες δαπάνες καταχωρούνται σε επαύξηση της λογιστικής αξίας των ενσωµάτων παγίων ή ως ξεχωριστό πάγιο µόνον εάν είναι πιθανό τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη να εισρεύσουν στην Εταιρεία και το κόστος τους µπορεί να επιµετρηθεί αξιόπιστα. Το κόστος επισκευών και συντηρήσεων καταχωρείται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται. Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε την σταθερή µέθοδο µε ισόποσες ενδιάµεσες επιβαρύνσεις στο διάστηµα της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής του στοιχείου, έτσι ώστε να διαγραφεί το κόστος στην υπολειµµατική του αξία, ως εξής: - Κτίρια Έτη - Μηχανολογικός εξοπλισµός 5-15 Έτη - Αυτοκίνητα 5-7 Έτη - Λοιπός εξοπλισµός 3-5 Έτη 11

14 Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ενσωµάτων παγίων υπόκεινται σε επανεξέταση, εάν χρειάζεται σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού. Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία τους, η διαφορά (αποµείωση) καταχωρείται άµεσα ως έξοδο στα αποτελέσµατα. Κατά την πώληση ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα που αφορούν στην κατασκευή στοιχείων ενεργητικού κεφαλαιοποιούνται για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής. Όλα τα άλλα χρηµατοοικονοµικά έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα χρήσεως. 2.6 Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών στοιχείων Τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στον ισολογισµό εφόσον υπάρχει ένα έννοµο δικαίωµα για συµψηφισµό και η πρόθεση να διακανονιστούν σε καθαρή βάση ή να αναγνωριστεί το στοιχείο του ενεργητικού και να διακανονιστεί το στοιχείο του παθητικού ταυτόχρονα. 2.7 Αποµείωση αξίας µη χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων Τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν απροσδιόριστη ωφέλιµη ζωή δεν αποσβένονται αλλά υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης ετησίως και όταν κάποια γεγονότα καταδεικνύουν ότι η λογιστική αξία µπορεί να µην είναι ανακτήσιµη. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποσβένονται υπόκεινται σε έλεγχο αποµείωσης της αξίας τους όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η λογιστική αξία τους δε θα ανακτηθεί. Η ανακτήσιµη αξία είναι η µεγαλύτερη µεταξύ της εύλογης αξίας µείον έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης (παρούσα αξία χρηµατοροών που αναµένεται να δηµιουργηθούν µε βάση την εκτίµηση της διοίκησης για τις µελλοντικές οικονοµικές και λειτουργικές συνθήκες). Οι ζηµιές αποµείωσης καταχωρούνται σαν έξοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων στη χρήση που προκύπτουν. Για την εκτίµηση των ζηµιών αποµείωσης τα περιουσιακά στοιχεία εντάσσονται στις µικρότερες δυνατές µονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών. 2.8 Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία Ενεργητικού Αρχική αναγνώριση και επιµέτρηση Η ταξινόµηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται στις εξής κατηγορίες: - Στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία επιµετρώνται σε εύλογη αξία (είτε στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα, είτε στα αποτελέσµατα χρήσης) και - Στα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται στο αποσβέσιµο κόστος. Η ταξινόµηση εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και τα συµβατικά χαρακτηριστικά των ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Η Εταιρεία επιµετρά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία αρχικά στην εύλογη αξία τους προσθέτοντας κόστη συναλλαγής, στη περίπτωση που ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο δεν επιµετράται στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης. Ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο για να ταξινοµηθεί και να αποτιµηθεί στο αποσβεσµένο κόστος ή στην εύλογη αξία µέσω των συνολικών εισοδηµάτων, πρέπει να προκύπτουν ταµειακές ροές οι οποίες να είναι πληρωµές µόνο κεφαλαίου και τόκων (SPPI) επί του αρχικού κεφαλαίου. 12

15 Το επιχειρηµατικό µοντέλο της Εταιρείας για τη διαχείριση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων αναφέρεται στον τρόπο µε τον οποίο τα διαχειρίζεται για να δηµιουργήσει ταµειακές ροές. Επίσης, καθορίζει εάν οι ταµιακές ροές θα προκύψουν από την πώληση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, τη συλλογή ταµειακών ροών ή και από τα δύο. Για σκοπούς µεταγενέστερης επιµέτρησης τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία ταξινοµούνται στις παρακάτω κατηγορίες Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε αποσβεσµένο κόστος Αποκτώνται στα πλαίσια ενός επιχειρηµατικού µοντέλου, που σκοπό έχει τη διατήρηση τους ώστε να εισπραχθούν οι συµβατικές ταµειακές ροές, ενώ ταυτόχρονα πληρούν το SPPI κριτήριο. Τα έσοδα των τόκων αυτών των στοιχείων περιλαµβάνονται στα χρηµατοοικονοµικά έσοδα και αναγνωρίζονται µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου. Οποιοδήποτε κέρδος ή ζηµία που προκύπτει από τη διαγραφή αναγνωρίζεται αµέσως στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω λοιπών συνολικών εισοδηµάτων Κατά την αρχική αναγνώριση, η Εταιρεία µπορεί να επιλέξει να ταξινοµήσει τις συµµετοχικές επενδύσεις της, ως συµµετοχικούς τίτλους που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία µέσω συνολικών εισοδηµάτων, όταν ο σκοπός κατοχής δεν είναι η εµπορία τους. Τα κέρδη και οι ζηµίες από αυτά τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία δεν ανακυκλώνονται ποτέ στα κέρδη ή τις ζηµίες. Τα µερίσµατα αναγνωρίζονται ως άλλα έσοδα στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Οι συµµετοχικοί τίτλοι που προσδιορίζονται στην εύλογη αξία µέσω των συνολικών εισοδηµάτων δεν υπόκεινται σε εξέταση αποµείωσης. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης Περιλαµβάνονται τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία η Εταιρεία κατέχει προς εµπορία, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία που επιµετρώνται υποχρεωτικά στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ή που έχουν ταξινοµηθεί κατά την αρχική αναγνώριση. Αυτή η κατηγορία περιλαµβάνει επίσης χρεόγραφα των οποίων οι ταµειακές ροές δεν πληρούν το SPPI κριτήριο ή η Εταιρεία δεν τους κατέχει στα πλαίσια ενός επιχειρηµατικού µοντέλου µε σκοπό την είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών, ή την είσπραξη συµβατικών ταµειακών ροών και την πώλησή τους. Το κέρδος ή ζηµία από χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων χρήσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Η Εταιρεία δεν διαθέτει περιουσιακά στοιχεία που να αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των λοιπών συνολικών εισοδηµάτων ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτιµούνται σε εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων κατά την. Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών µέσων Τα χρηµατοοικονοµικά πάγια και οι υποχρεώσεις συµψηφίζονται και παρουσιάζονται καθαρά στην κατάσταση οικονοµικής θέσης εάν υπάρχει νόµιµο δικαίωµα να συµψηφιστούν τα ποσά που έχουν αναγνωριστεί και επιπλέον υπάρχει πρόθεση να γίνει εκκαθάριση του καθαρού ποσού, δηλαδή πάγια και υποχρεώσεις να τακτοποιηθούν παράλληλα. Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις συµψηφίζονται και το καθαρό ποσό παρουσιάζεται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης, όταν υπάρχει το νοµικό εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφιστούν τα ποσά που έχουν αναγνωρισθεί και υπάρχει η πρόθεση να γίνει εκκαθάριση του καθαρού ποσού. 13

16 Αποµείωση χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων Η Εταιρεία αναγνωρίζει προβλέψεις αποµείωσης για αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές για όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές βασίζονται στη διαφορά µεταξύ των συµβατικών ταµειακών ροών και όλων των ταµειακών ροών που η Εταιρεία αναµένει να λάβει. Η διαφορά προεξοφλείται χρησιµοποιώντας µια εκτίµηση του αρχικού πραγµατικού επιτοκίου του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου. Για τις εµπορικές απαιτήσεις, η Εταιρεία εφάρµοσε την απλοποιηµένη προσέγγιση του προτύπου και υπολόγισαν τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές µε βάση τις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές για όλη τη διάρκεια ζωής των στοιχείων αυτών. Για τα υπόλοιπα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές υπολογίζονται µε βάση τις ζηµιές των επόµενων 12 µηνών. Οι αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές των επόµενων 12 µηνών είναι ένα µέρος των αναµενόµενων πιστωτικών ζηµιών για όλη τη διάρκεια ζωής των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, που προκύπτει από τη πιθανότητα αθέτησης πληρωµής ενός στοιχείου εντός των επόµενων 12 µηνών από την ηµεροµηνία αναφοράς. Σε περίπτωση που υπάρχει σηµαντική αύξηση του πιστωτικού κινδύνου από την αρχική αναγνώριση, η πρόβλεψη αποµείωσης θα βασίζεται στις αναµενόµενες πιστωτικές ζηµιές όλης της διάρκειας ζωής του στοιχείου. 2.9 Αποθέµατα Τα αποθέµατα αποτιµώνται στην χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας. Το κόστος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο του µέσου µηνιαίου σταθµικού κόστους. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα δεν περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως των αποθεµάτων. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της συνήθους δραστηριότητας αφαιρουµένων και των τυχόν εξόδων πώλησης όπου συντρέχει περίπτωση Εµπορικές και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Οι εµπορικές απαιτήσεις είναι υπόλοιπα οφειλόµενα από τους πελάτες για την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε αυτούς από τη συνήθη δραστηριότητα της Εταιρείας. Εάν η είσπραξη των υπολοίπων αυτών αναµένεται να πραγµατοποιηθεί εντός ενός έτους ή και λιγότερο (ή και περισσότερο εάν αποτελεί το γεγονός αυτό µέρος του κανονικού λειτουργικού κύκλου της επιχειρηµατικής δραστηριότητας), τότε οι απαιτήσεις ταξινοµούνται ως κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Εάν όχι, τότε ταξινοµούνται ως µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία. Λεπτοµέρειες σχετικά µε τις πολιτικές αρχικής αναγνώρισης και επιµέτρησης της Εταιρείας αναφέρονται στη σηµείωση Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν τα µετρητά, και τις καταθέσεις όψεως Μετοχικό κεφάλαιο Οι κοινές µετοχές περιλαµβάνονται στα ίδια κεφάλαια. Άµεσα έξοδα για την έκδοση µετοχών, εµφανίζονται µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος αφαιρετικά στη καθαρή θέση. Το κόστος κτήσης ιδίων µετοχών εµφανίζεται αφαιρετικά από τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας, µέχρι οι ίδιες µετοχές πωληθούν, ακυρωθούν ή επανεκδοθούν. Κάθε κέρδος ή ζηµιά από πώληση ιδίων µετοχών καθαρό από άµεσα για την συναλλαγή λοιπά έξοδα και φόρους, εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 14

17 2.13 Προµηθευτές Οι υποχρεώσεις προς προµηθευτές καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους και µεταγενέστερα αποτιµούνται στο αναπόσβεστο κόστος µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου ανεισµός Τα δάνεια καταχωρούνται αρχικά στην εύλογη αξία τους, µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα έξοδα για την πραγµατοποίηση της συναλλαγής. Μεταγενέστερα αποτιµώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τυχόν διαφορά µεταξύ του εισπραχθέντος ποσού (καθαρό από σχετικά έξοδα) και της αξίας εξόφλησης αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα κατά την διάρκεια του δανεισµού βάσει της µεθόδου του πραγµατικού επιτοκίου. Τα δάνεια ταξινοµούνται ως βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις εκτός εάν η Εταιρεία έχει το δικαίωµα να αναβάλλει την εξόφληση της υποχρέωσης για τουλάχιστον 12 µήνες από την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Σε αυτή την περίπτωση ταξινοµούνται ως µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις. Τα γενικά κόστη δανεισµού καθώς και τα κόστη δανεισµού που έχουν αναληφθεί ειδικά για την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου που πληροί τις προϋποθέσεις, κεφαλαιοποιούνται, ως τµήµα του κόστους του στοιχείου αυτού, για το χρονικό διάστηµα που απαιτείται µέχρι το συγκεκριµένο περιουσιακό στοιχείο να είναι έτοιµο για χρήση ή πώληση. Περιουσιακό στοιχείο που πληρεί τις προϋποθέσεις είναι ένα περιουσιακό στοιχείο για το οποίο απαιτείται εκτεταµένη χρονική περίοδος, προκειµένου να είναι έτοιµο για τη χρήση για την οποία προσδιορίζεται ή την πώληση. Το έσοδο από τόκους από την προσωρινή τοποθέτηση του δανεισµού που έχει αναληφθεί ειδικά για την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός περιουσιακού στοιχείου αφαιρείται από τα κόστη δανεισµού που επιτρέπεται να κεφαλαιοποιηθούν. Όλα τα υπόλοιπα κόστη δανεισµού καταχωρούνται στα αποτελέσµατα µε την πραγµατοποίησή τους Αναβαλλόµενος Φόρος Εισοδήµατος Η φορολογία της χρήσης περιλαµβάνει τρέχοντα φόρο και αναβαλλόµενο φόρο. Η φορολογία αναγνωρίζεται στα αποτελέσµατα εκτός εάν αφορά στοιχεία που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα ή απευθείας στην καθαρή θέση. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόρος επίσης αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά εισοδήµατα ή απευθείας στην καθαρή θέση αντίστοιχα. Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς νόµους που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού. Η ιοίκηση αξιολογεί περιοδικά τις θέσεις στις φορολογικές δηλώσεις σχετικά µε καταστάσεις όπου η φορολογική νοµοθεσία υπόκειται σε ερµηνεία. Σχηµατίζει προβλέψεις, όπου είναι απαραίτητο, σε σχέση µε τα ποσά που αναµένονται να πληρωθούν στις φορολογικές αρχές. Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προκύπτει από τις προσωρινές διαφορές µεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις. Ωστόσο, δεν αναγνωρίζονται οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις αν προκύπτουν από την αρχική αναγνώριση της υπεραξίας. Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος δε λογίζεται εάν προκύπτει από την αρχική αναγνώριση στοιχείου ενεργητικού ή παθητικού σε συναλλαγή, εκτός επιχειρηµατικής συνένωσης, η οποία όταν έγινε η συναλλαγή δεν επηρέασε ούτε το λογιστικό ούτε το φορολογικό κέρδος ή ζηµιά. Ο αναβαλλόµενος φόρος προσδιορίζεται µε βάση τους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόµους) που έχουν θεσπιστεί ή ουσιωδώς θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού και αναµένεται να είναι σε ισχύ όταν η αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση θα ανακτηθεί ή η αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση θα τακτοποιηθεί. 15

18 Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται κατά την έκταση στην οποία θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση. Αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση αναγνωρίζεται για τις εκπεστέες προσωρινές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και από κοινού ελεγχόµενες εταιρείες κατά την έκταση στην οποία αναµένεται ότι η προσωρινή διαφορά θα αναστραφεί στο µέλλον και θα υπάρξει µελλοντικό φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς. Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει νόµιµα εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφίζονται οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις και όταν οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος που επιβάλλονται από την ίδια φορολογική αρχή είτε στην ίδια επιχείρηση που είναι υπόχρεη φόρου είτε σε διαφορετικές επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες φόρου, όταν υπάρχει η πρόθεση να τακτοποιηθούν τα υπόλοιπα σε καθαρή βάση Φορολογία Η φορολογία εισοδήµατος υπολογίζεται µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία και τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στις χώρες όπου διεξάγονται οι εργασίες της Εταιρείας και καταχωρείται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία προκύπτουν τα εισοδήµατα Παροχές στο προσωπικό Οι παροχές µετά την έξοδο από την υπηρεσία περιλαµβάνουν τόσο προγράµµατα καθορισµένων παροχών όσο και προγράµµατα καθορισµένων εισφορών και προγράµµατα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης µετά την έξοδο από την υπηρεσία. (α) Παροχές µετά την έξοδο από την Υπηρεσία Πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα, στο οποίο η εταιρεία πληρώνει πάγιες εισφορές σε µία ξεχωριστή εταιρεία. Η εταιρεία δεν έχει καµία νοµική ή τεκµαιρόµενη δέσµευση να πληρώσει επιπλέον εισφορές, αν τα επενδυµένα περιουσιακά στοιχεία είναι ανεπαρκή για να αντιµετωπίσουν τις αναµενόµενες παροχές για την υπηρεσία των εργαζοµένων που αφορά την τρέχουσα περίοδο καθώς και προγενέστερες περιόδους. Πρόγραµµα καθορισµένων παροχών είναι ένα συνταξιοδοτικό πρόγραµµα που δεν είναι πρόγραµµα καθορισµένων εισφορών. Συνήθως, τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών καθορίζουν το ποσό της συνταξιοδοτικής παροχής που θα λάβει ένας εργαζόµενος κατά τη συνταξιοδότησή του, η οποία εξαρτάται συνήθως από έναν ή περισσότερους παράγοντες όπως η ηλικία, τα χρόνια προϋπηρεσίας και η αποζηµίωση. Η υποχρέωση που καταχωρείται στην κατάσταση οικονοµικής θέσης για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή κατά την ηµεροµηνία αναφοράς µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. Η δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως από ανεξάρτητο αναλογιστή µε τη χρήση της µεθόδου της προβεβληµένης πιστωτικής µονάδος. Η παρούσα αξία της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή υπολογίζεται µε την προεξόφληση των αναµενόµενων µελλοντικών ταµειακών εκροών χρησιµοποιώντας επιτόκια υψηλής ποιότητας εταιρικών οµολόγων που εκφράζονται στο νόµισµα στο οποίο η παροχή θα πληρωθεί και που έχουν διάρκεια που προσεγγίζει τη διάρκεια της σχετικής συνταξιοδοτικής υποχρέωσης. Στις χώρες όπου δεν υπάρχει συγκροτηµένη αγορά σε τέτοια οµόλογα, χρησιµοποιούνται τα επιτόκια της αγοράς των κρατικών οµολόγων. Το κόστος τρέχουσας απασχόλησης του προγράµµατος καθορισµένων παροχών αναγνωρίζεται στην κατάσταση αποτελεσµάτων εκτός από την περίπτωση που συµπεριλαµβάνεται στο κόστος ενός 16

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε:48879/01/Β/01/276 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΑΘΗΝΑ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε:48879/01/Β/01/276 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΑΘΗΝΑ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2016 έως 31 η εκεµβρίου 2016 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε:48879/01/Β/01/276 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε:48879/01/Β/01/276 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΑΘΗΝΑ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε:48879/01/Β/01/276 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 2-4 ΑΘΗΝΑ Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2017 έως 31 η εκεµβρίου 2017 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε:48879/01/Β/01/276 Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2005

ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΝ ΡΟΜΑΧΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΑΛΑΜΑΓΚΑ 12 ΙΩΑΝΝΙΝΑ -45 332 Α.Φ.Μ.: 099945499.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της

ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (Ισολογισµός) της της Για την εταιρεία «ΜΠΛΑΝΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΟΓΑΙΑ Α.Ε.» παρουσιάζονται οι χρηµατοοικονοµικές της καταστάσεις για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2015. Ετήσιες χρηµατοοικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΙΚΤΥΑ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε. HITECH SNT A.E. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής. Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής. Πληροφόρησης ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2007 έως 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 18 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 152 32 Α.Φ.Μ.: 999839600.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 50297/01ΑΤ/Β/01/443 Α.Φ. 370270 Περιεχόµενα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ

(1) Ισολογισµός της εταιρείας ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 30/9/ /12/2004 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Λοιπά Άυλα περ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΛΥ Α ΑΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΙΛΥ Α ΑΕ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ΙΛΥ Α ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ . Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2015 έως 31 η εκεµβρίου 2015 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20806/62/Β/89/277, ΓΕΜΗ:57649304000

Διαβάστε περισσότερα

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια

1. Στοιχεία Ισολογισµού Εταιρείας της 31 Μαρτίου ΣTOIXEIA IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ποσά εκφρασµένα σε ευρώ) Ε Ν Ε Ρ Γ Η T Ι Κ Ο Πάγια ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Ε. ΠΑΪΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ . Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2013 έως 31 η εκεµβρίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20806/62/Β/89/277, ΓΕΜΗ:57649304000

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Μαρτίου 2012 Σύμφωνα με την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ . Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η εκεµβρίου 2014 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20806/62/Β/89/277, ΓΕΜΗ:57649304000

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση διαδικτύου: Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012

Διεύθυνση διαδικτύου:  Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των οικονομικών καταστάσεων: 26 Νοεμβρίου 2012 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ

Ισολογισµός της 30 ης Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου 1 Ιανουαρίου 30 Σεπτεµβρίου 2007 Κατάσταση µεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 1 Ιανουαρ ! "! # $ % & ' ( " )! "! # # ) ) ) - / - / 0 / & ) ) ) ) 1 & 2 - & 2 2 3 & 2 - - ' Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΕΔΡΑ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 56 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε 1027/01/Β/86/1028 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 000259801000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.4308/2014, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΝΤΑΝΑ ΒΙΛΛΑΣ A.E

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.4308/2014, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΝΤΑΝΑ ΒΙΛΛΑΣ A.E ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν.4308/2014, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΝΤΑΝΑ ΒΙΛΛΑΣ A.E 1. Άρθρο 29 παρ. 3(α-ε): Βασικές πληροφορίες της οντότητας. Επωνυµία: ΝΤΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ Α.Ε.. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες συνοπτικές οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ελληνική Βιοµηχανία Τηλεπικοινωνιών και Συστηµάτων Πληροφορικής σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 31 Μαρτίου 2005 (Μη ελεγµένες) 31 Μαρτίου 2005 Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την τριµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Οι συνηµµένες Συνοπτικές Ενδιάµεσες Καταστάσεις έχουν δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή τους στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΔΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ . Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2016 έως 31 η Δεκεμβρίου 2016 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20806/62/Β/89/277, ΓΕΜΗ:57649304000

Διαβάστε περισσότερα

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005.

REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών. Ενδιάμεσες συνοπτικές Οικονομικές καταστάσεις για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. REDS Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης Ακινήτων & Υπηρεσιών για την 3μηνη περίοδο έως 31 Μαρτίου 2005. Περιεχόμενα Ισολογισμός... 3 Κατάσταση αποτελεσμάτων... 5 Κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων... 6 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Χρήσης 1 η Ιουλίου 2017 έως 30 η Ιουνίου 2018 Σύμφωνα με τις διατάξεις του N.4308/2014 για Μικρές οντότητες που συντάσσουν ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις κατά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου ΑΡ. Μ.Α.Ε /65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ.

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου ΑΡ. Μ.Α.Ε /65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ ΕΔΡΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΕΒΡΟΥ Σ. Οικονόμου 3 681 31 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11131/65/Β/86/03 ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 54408321000 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2017

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 094211792.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015)

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία. Αποτέλεσμα προ φόρων , ,26. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗΣ Α.Ε. ΑΡ.ΜΑ.Ε.11285/67/Β/86/27- ΓΕΜΗ 123355999000 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (1/1-31/12/2015) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 879.895,72 854.503,99

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 30.09.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε.

ΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΩΡΙΚΗ ΛΑΤΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ ΒΟΥΛΓΑΡΑ ΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ -41000 ΛΑΡΙΣΑ Α.Φ.Μ.: 999641670.Ο.Υ.: Γ` ΛΑΡΙΣΑΣ Περιεχόµενα Έκθεση Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 31.03.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016]

ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016] 2016 ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΡ.ΓΕΜΗ 42055906000 [ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016] ΦΙΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΜΙΧ.ΨΕΛΛΟΥ 32, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΦΜ 094519910 Δ0Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές

Διαβάστε περισσότερα

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το

H γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Πληροφορίες: ΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΝΑ Τηλέφωνο: 2103382428 Fax: 2103617217 E-mail: fantopoulou@acci.gr Αθήνα,11/07/2018 Αριθ.Πρωτ.:455934

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31/12/2018

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31/12/2018 ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της 31/12/2018 AΡ.Μ.Α.Ε. 9699/12/β/86/52 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Φ.Μ. 094102876 - Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΡ.ΓΕΜΗ 046133622000 Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Βασιλικά Βουτών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Βασιλικά Βουτών ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης Βασιλικά Βουτών Αρ.Μ.ΑΕ 30539/70/Β/94/06 Αριθμός ΓΕ.ΜΗ. 77122427000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2017 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος 5 886,67 Λοιποί φόροι και τέλη 1.447,17 Σύνολο 2.333,84

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος 5 886,67 Λοιποί φόροι και τέλη 1.447,17 Σύνολο 2.333,84 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόµος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2.6.2017 31.12.2017 Κ-Μ GROUP FINANCE Ι ΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Πανταζή 76 - Ηλιούϖολη Αριθµός µητρώου ΓΕ.ΜΗ. 142774203000

Διαβάστε περισσότερα

Για την εταιρεία «ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ» παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2016

Για την εταιρεία «ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ» παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2016 Για την εταιρεία «ALTIUS IT SOLUTIONS ΕΠΕ» παρουσιάζονται οι χρηματοοικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 2016 12 η Εταιρική χρήση (1/1/2016 31/12/2016) Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Προσάρτημα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΚΟΥΛΕΝΙΟΥ 4, ΤΚ.10561, Αθήνα ΑΦΜ. 998808218, Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 007468501000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 Για την εταιρεία «FREENET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2017 ΕΩΣ 30.09.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/ ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/ ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ . Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η εκεµβρίου 2011 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20806/62/Β/89/277 13 ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού

Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ ΑΕ του φορολογικού έτους 2016. 20 η Εταιρική Χρήση (01-01-2016 έως 31-12-2016) Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΑΦΟΙ ΣΕΒΑΣΤΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2016 BRAINBOX (ΜΠΡΕΪΝΜΠΟΞ) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ.: BRAINBOX Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Τ.Κ.: 55 133 ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2005

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΠΛΩ-ΚΑΤ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΑ ΜΠΡΩΚΟΥΜΗ 30Β ΞΑΝΘΗ Α.Φ.Μ.: 099490464.Ο.Υ.: Α ΞΑΝΘΗΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 47025/66/Β/00/0010 Περιεχόµενα Έκθεση Ορκωτού

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») 31 εκεµβρίου 2006

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») ΣΙ ΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙ ΗΡΟΥ A.E. AP.M.A.E: 2310/06/B/86/20 Λ. Μεσογείων 2-4 Αθήνα Περιεχόµενα Σελίδα Ισολογισµός 2 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ELGEKA FERFELIS ROMANIA SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 57.187.149,00 53.558.445,00 Κόστος πωληθέντων (47.391.060,00) (43.824.420,00) Μικτό κέρδος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΙΓΝΙΤΕΣ Α.Ε. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 999641370.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 539.478,00 127.613,00 Κόστος πωληθέντων (468.970,00) (241.979,70) Μικτό κέρδος 70.508,00

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .Λ.Π. 1 1 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Όµιλος ΧΨΩ Ισολογισµός την 31η εκεµβρίου 20Χ2 ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 20Χ2 20Χ1 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Χ Χ Υπεραξία Χ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ CERA VILLA DESIGN SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 1.902.345,00 2.224.922,00 Κόστος πωληθέντων (1.479.967,00) (1.610.359,37) Μικτό κέρδος 422.378,00

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2016 Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 2016 2015 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Σηµ Ακίνητα 6.1 214.489.659,72 190.407.283,43 Μηχανολογικός εξοπλισµός 6.1 16.938.514,15

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα (2) / (21)

Περιεχόµενα (2) / (21) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις Περιεχόµενα Ισολογισµός... 3 Κατάσταση αποτελεσµάτων... 4 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων...

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ FOLLI FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ: 3027701000 23 Ο ΧΛΜ. ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ 145 65 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 01.01.2016 ΕΩΣ 31.03.2016

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ σελ. 1 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΛΠ Νόμος 4308 / 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.07.2015 30.06.2016 4G ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έδρα : Εθνικής Αντιστάσεως 14, Τ.Κ. 152 32, Χαλάνδρι Αριθμός μητρώου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/277, ΓΕΜΗ: ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ . Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2012 έως 31 η εκεµβρίου 2012 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20806/62/Β/89/277, ΓΕΜΗ:57649304000

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός

Σημ Ενσώματα πάγια Ακίνητα Μηχανολογικός εξοπλισμός Λοιπός εξοπλισμός Ετήσιες χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ του 2016 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της MEDISOL ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ της 31.12.2016 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01-30.09.2013 Νοεµβρίου 2013 Περιεχόµενα 1 Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης...3 2 Κατάσταση Συνολικών Εισοδηµάτων...4 3 Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός 2013. Νομαρχία Αγίας Παρασκευής http://www.cardlink.gr. Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01AT/Β/04/196 ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε.

ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 094211792.Ο.Υ.: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 ης Ιανουαρίου 2006 έως 31 ης Μαρτίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 52460/01ΝΤ/Β/02/200 Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 362 & ΕΥΡΙΠΙ ΟΥ 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 από 1η Ιανουαρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

Β.1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PENIFARM PENIFARM ΕΠΕ

Β.1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PENIFARM PENIFARM ΕΠΕ Α.Φ.Μ.: 095575978 Β.1.1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ PENIFARM PENIFARM ΕΠΕ Έτη: 2014-2015 Σημείωση 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 0,00 0,00 Μηχανολογικός εξοπλισμός 0,00 0,00 Λοιπός

Διαβάστε περισσότερα

) /62/ /02/ :

) /62/ /02/ : . Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2009 έως 31 η εκεµβρίου 2009 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 51487/62/Β/02/0081 13 ο ΧΛΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 BRAINBOX ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ 2-4 Τ.Κ.: 55 133, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 829729, FAX: 2311 829721 Α.Φ.Μ.: 998829969, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/ ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε /62/Β/89/ ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης Βεροίας ΑΦΜ : ΟΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ . Της Χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2010 έως 31 η εκεµβρίου 2010 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (.Π.Χ.Α.) ΕΤΗΛ ΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 20806/62/Β/89/277 13 ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005

ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίµηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων 2. Στοιχεία ισολογισµού 3. Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία κατάστασης ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2005

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2005 Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΑΘΕΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΛΟΥΪΖΗΣ ΡΙΑΝΚΟΥΡ 78 Α ΑΘΗΝΑ 115 23 Α.Φ.Μ.: 099940351.Ο.Υ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου:

Ισολογισμός Νομαρχία Αττικής  Αρμόδια Νομαρχία: Διεύθυνση διαδικτύου: Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/15 έως 31/12/15

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010.

Ισολογισμός Ημερομηνία έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων: 7 Μαΐου 2010. Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ ΑΡ.Μ.ΑΕ. 57121/01/Β/04/321 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 5 10678 ΑΘΗΝΑ Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/09 έως 31/12/09

Διαβάστε περισσότερα