ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ που ετζκθ από τθ Δ.Ε.Τ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α. με αρ.πρωτ. εις.: 2476/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ που ετζκθ από τθ Δ.Ε.Τ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α. με αρ.πρωτ. εις.: 2476/"

Transcript

1 ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του ερωτιματοσ που ετζκθ από τθ Δ.Ε.Τ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α. με αρ.πρωτ. εις.: 2476/ ΘΕΜΑ: «ασ διαβιβάηουμε αίτθςθ τθσ υπαλλιλου ςχετικά με ερωτιματα που αφοροφν τθ μετάβαςι τθσ από κατθγορία Τ.Ε. ςε Δ.Ε. μετά το πζρασ τθσ οκταετίασ ΦΕΚ διοριςτζων 321/τ.Γ / θ οποία όμωσ, δεν πραγματοποιικθκε τότε λόγω παγϊματοσ των διοριςμϊν τθν περίοδο εκείνθ, και ανζλαβε υπθρεςία τθν Επίςθσ ηθτά αν θ περίοδοσ αυτι υπολογίηεται ωσ χρόνοσ υπθρεςίασ». κατά τθν γνϊμθ μασ προςικει θ εξισ απάντθςθ: ****** Ι. ΝΟΜΙΚΟ ΚΕΠΣΙΚΟ Ζχοντασ υπόψιν: 1. Σθ διάταξθ του ά. 1 του ν.1069/1980 «1. Οι Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ Υδρευςθσ και Αποχζτευςθσ (Δ.Ε.Τ.Α.) αποτελοφν ν.π.ι.δ. τθσ παρ. 4του ά. 252 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (ΚΔΚ), όπωσ κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν.3463/2006 ζχουν 1

2 κοινωφελι και μθ κερδοςκοπικό χαρακτιρα και διζπονται από τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ οικονομίασ, εφόςον δεν ορίηεται διαφορετικά από άλλεσ ειδικζσ διατάξεισ του παρόντοσ, του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων και του ν.3852/2010». 2. Σθ διάταξθ του ά. 7 του ν.1069/1980 «1. Δι Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ ςυνταςςόμενον δι αποφάςεωσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ επιχειριςεωσ, εγκρινομζνθσ υπό του Τπουργοφ Εςωτερικϊν μετά γνϊμθν των οικείων Δθμοτικϊν ι Κοινοτικϊν υμβουλίων, κακορίηεται θ οργάνωςισ, θ ςφνκεςισ και θ αρμοδιότθσ των υπθρεςιϊν, ο αρικμόσ των κζςεων του πάςθσ φφςεωσ προςωπικοφ αναλόγωσ προσ τασ ανάγκασ τθσ επιχειριςεωσ, θ κατά μιςκολογικά κλιμάκια κατανομι των κζςεων του προςωπικοφ κακ ομάδασ ειδικοτιτων και αναλόγωσ τθσ βακμίδοσ εκπαιδεφςεωσ αι αποδοχαί, ωσ και ο τρόποσ προςλιψεωσ και απολφςεωσ και το αρμόδιον προσ τοφτο όργανον. 2. Σο κατά τθν προθγοφμενθν παράγραφον προςωπικόν τθσ επιχειριςεωσ ςυνδζεται μετ αυτισ δια ςυμβάςεωσ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου, επιφυλαςςομζνθσ τθσ ιςχφοσ των διατάξεων τθσ παραγράφου 3 του παρόντοσ άρκρου. ( )». 3. Σον Οργανιςμό Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. (ΦΕΚ Β 718/ ) ςτο ά. 43 του οποίου ορίηεται ότι «1. Η πρόςλθψθ του τακτικοφ προςωπικοφ γίνεται εφόςον υπάρχουν κενζσ οργανικζσ κζςεισ και πάγιεσ ανάγκεσ τθσ επιχείρθςθσ, από το Διοικθτικό υμβοφλιο που βεβαιϊνονται με γραπτζσ ειςθγιςεισ του Διευκυντι. Κάκε προςλαμβανόμενοσ πρζπει να ζχει τα προβλεπόμενα από τον Ο.Ε.Τ. προςόντα τθσ αντίςτοιχθσ 2

3 ειδικότθτασ. 2. Η πρόςλθψθ του τακτικοφ προςωπικοφ γίνεται από το Δ.. λαμβανομζνων υπόψθ των διατάξεων τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, μετά από ειςιγθςθ του Γεν. Δ/ντι και κατόπιν προκιρυξθσ τθσ κζςθσ. 3. Κάκε πρόςλθψθ είναι δοκιμαςτικι. Ο χρόνοσ τθσ δοκιμισ είναι ζνα ζτοσ πραγματικισ υπθρεςίασ, ςτθ διάρκεια του οποίου με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου είναι δυνατι θ απόλυςθ, αν ο εργαηόμενοσ δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτα κακικοντα τθσ ειδικότθτασ για τθν οποία προςλιφκθκε. Το αργότερο μζςα ςε ζνα μινα από τθ ςυμπλιρωςθ του ζτουσ τθσ δοκιμαςτικισ υπθρεςίασ το Διοικθτικό Συμβοφλιο πρζπει να αποφαςίςει για τθν ζνταξθ ςτο τακτικό προςωπικό ι τθν απόλυςι του. Αν δεν αποφανκεί, μετά τθν παρζλευςθ τθσ παραπάνω προκεςμίασ θ πρόςλθψθ γίνεται αυτοδίκαια οριςτικι» και ςτο ά. 60 «1. Μεταβολι του κλάδου ι τθσ κατθγορίασ ι τθσ ειδικότθτασ που ανικει ο μιςκωτόσ (μετάταξθ) γίνεται από το Διοικθτικό υμβοφλιο τθσ Επιχείρθςθσ, φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερομζνου, εφόςον τθροφνται οι νόμιμεσ προυποκζςεισ. 2. Για τθ μετάταξθ κα πρζπει να εκφράςουν γραπτϊσ τισ απόψεισ τουσ ο Γεν. Δ/ντισ τθσ επιχείρθςθσ, ο Δ/ντισ Τπθρεςίασ ςτθν οποία ανικει ο εργαηόμενοσ και ο Προϊςτάμενοσ του τμιματοσ προζλευςθσ αλλά και προοριςμοφ του ενδιαφερομζνου». 4. Σθ διάταξθ του ά. 7 του ν.4354/2015 «1. Στισ διατάξεισ του παρόντοσ υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δθμόςιοι υπάλλθλοι, κακϊσ και οι υπάλλθλοι με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου και οριςμζνου χρόνου: 3

4 Α). τ) των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου (ν.π.ι.δ.) που ανικουν ςτο κράτοσ ι ςε ν.π.δ.δ. ι ςε ΟΣΑ κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ διοίκθςισ τουσ ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από κρατικοφσ πόρουσ κατά πενιντα τοισ εκατό (50%) τουλάχιςτον του ετιςιου προυπολογιςμοφ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Κζντρων Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων και Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ ( )». 5. Σθ διάταξθ του ά. 9 του ν.4354/2015 «1. Σα μιςκολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) των υπαλλιλων των κατθγοριϊν: -Πανεπιςτθμιακισ Εκπαίδευςθσ (Π.Ε.) με πτυχίο ι δίπλωμα Πανεπιςτθμίου θμεδαπισ ι ιςότιμο Σχολϊν αλλοδαπισ, -Τεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.) με πτυχίο ι δίπλωμα Τεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Τ.Ε.Ι.) τθσ θμεδαπισ λθ ιςότιμο Σχολϊν θμεδαπισ ι αλλοδαπισ, -Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Δ.Ε.)και -Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (Τ.Ε.) ορίηονται τα εξισ: ε δεκαεννζα (19) για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Σ.Ε. και Π.Ε. και ςε δεκατρία (13) για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Τ.Ε. και Δ.Ε. Οι υπάλλθλοι των κατθγοριϊν Σ.Ε. και Π.Ε. εξελίςςονται ςε αυτά με ειςαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταλθκτικό το Μ.Κ. 19, ενϊ των κατθγοριϊν Τ.Ε. και Δ.Ε. με ειςαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταλθκτικό το Μ.Κ Τπάλλθλοι των κατθγοριϊν Σ.Ε. ι Π.Ε. χωρίσ πτυχίο ι δίπλωμα Σεχνολογικοφ Εκπαιδευτικοφ Ιδρφματοσ (Σ.Ε.Ι.) ι Ανϊτατου Εκπαιδευτικοφ 4

5 Ιδρφματοσ (Α.Ε.Ι.) αντίςτοιχα, ι ιςότιμο με αυτά, εξελίςςονται ςτα Μ.Κ. τθσ Δ.Ε. κατθγορίασ με ειςαγωγικό το Μ.Κ. αυτισ. Τπάλλθλοι που διορίςκθκαν ι μετατάχκθκαν ςτθ ΔΕ κατθγορία, χωρίσ απολυτιριο τίτλο αντίςτοιχθσ ειδικότθτασ αναγνωριςμζνθσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ ι με τον απαιτοφμενο από τισ οικείεσ διατάξεισ χρόνο εμπειρίασ, εξελίςςονται ςτα Μ.Κ. τθσ ΔΕ κατθγορίασ». 6. Σθ διάταξθ του ά. 10 του ν.4354/2015 «1. Ο διοριηόμενοσ υπάλλθλοσ ειςζρχεται ςτθν Τπθρεςία με το ειςαγωγικό μιςκολογικά κλιμάκιο τθσ κατθγορίασ ςτθν οποία ανικει ι ςτο μιςκολογικά κλιμάκιο, που προβλζπεται από τισ διατάξεισ του προθγοφμενου άρκρου». 7. Σθ διάταξθ του ά. 11 του ν.4354/2015 «1. Για τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των υπαλλιλων όλων των κατθγοριϊν, από κατϊτερο ςε ανϊτερο μιςκολογικό κλιμάκιο απαιτείται υπθρεςία ωσ εξισ: Α. Για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Τ.Ε. και Δ.Ε. υπθρεςία τριϊν (3) ετϊν ςε κάκε μιςκολογικό κλιμάκιο. Β. Για τουσ υπαλλιλουσ των κατθγοριϊν Τ.Ε. και Π.Ε. υπθρεςία δφο (2) ετϊν ςε κάκε μιςκολογικό κλιμάκιο. 2. Για τθ μιςκολογικι εξζλιξθ των υπαλλιλων από το κατϊτερο μιςκολογικό κλιμάκιο ςτο αμζςωσ ανϊτερο, απαιτείται να ζχει ςυμπλθρωκεί ο κακοριςμζνοσ χρόνοσ υπθρεςίασ ςτο κατϊτερο μιςκολογικό κλιμάκιο. 3. Η κατά τθν προθγοφμενθ παράγραφο εξζλιξθ του υπαλλιλου γίνεται με πράξθ του αρμόδιου για το διοριςμό οργάνου, που δεν δθμοςιεφεται ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ» 5

6 8. Σθ διάταξθ του ά. 26 του ν.4354/2015 «1. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ, θ μιςκολογικι κατάταξθ των υπαλλιλων ςτα μιςκολογικά κλιμάκια του άρκρου 9 πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα τυπικά τουσ προςόντα, το χρόνο υπθρεςίασ ςτο φορζα που υπθρετοφν, κακϊσ και το χρόνο υπθρεςίασ, που ζχει αναγνωριςτεί από το φορζα αυτόν, μζχρι και ςτισ Μετά τθ μιςκολογικι κατάταξθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, θ μιςκολογικι εξζλιξθ όλων των υπαλλιλων αναςτζλλεται μζχρι τισ Από θ μιςκολογικι εξζλιξθ ενεργοποιείται εκ νζου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 ςυνυπολογιηομζνου και του τυχόν πλεονάηοντοσ χρόνου, που είχε υπολογιςκεί κατά τθν αρχικι κατάταξθ, χωρίσ όμωσ να λαμβάνεται υπόψθ το χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου μζχρι τισ ». 9. Σθν εγκφκλιο υπ αρικ.πρωτ. 2/1015/ΔΕΠ/ του Τπουργείου Οικονομικϊν με κζμα: «Παροχι οδθγιϊν για τθν εφαρμογι των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 4354/2015 Μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ των υπαλλιλων του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΟΣΑ) πρϊτου και δεφτερου βακμοφ, των ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. κακϊσ και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α του ν.3429/2005 και άλλεσ μιςκολογικζσ διατάξεισ» και ςυγκεκριμζνα επί του άρκρου 26 αναφζρονται τα κάτωκι: «Με τθν παρ. 1 προβλζπεται ότι κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι των διατάξεων του νζου νόμου (με τον οποίο επζρχεται πλζον θ αποςφνδεςθ βακμοφ-μιςκοφ) θ μιςκολογικι κατάταξθ των υπαλλιλων ςτα μιςκολογικά κλιμάκια του ά. 3 πραγματοποιείται 6

7 ςφμφωνα με τα τυπικά τουσ προςόντα, το χρόνο υπθρεςίασ ςτο φορζα που υπθρετοφν, κακϊσ και το χρόνο υπθρεςίασ, που ζχει αναγνωριςτεί από τον φορζα αυτόν μζχρι και ςτισ 31/12/2015. Ο χρόνοσ υπθρεςίασ που πλεονάηει μετά τθν κατάταξι τουσ κεωρείται ότι ζχει διανυκεί ςτο Μ.Κ. κατάταξθσ, για τθν απονομι του επόμενου Μ.Κ. ( ) Με τθν παρ. 2 προβλζπεται ότι, μετά τθν μιςκολογικι κατάταξθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, θ μιςκολογικι εξζλιξθ όλων των υπαλλιλων αναςτζλλεται μζχρι τισ Από θ μιςκολογικι εξζλιξθ ενεργοποιείται εκ νζου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 ςυνυπολογιηομζνου και του τυχόν πλεονάηοντοσ χρόνου, που είχε υπολογιςκεί κατά τθν αρχικι κατάταξθ, χωρίσ όμωσ να λαμβάνεται υπόψθ το χρονικό διάςτθμα που μεςολάβθςε από τθν θμερομθνία ζναρξθσ ιςχφοσ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου μζχρι τισ Π.χ. υπάλλθλοσ Π.Ε. κατθγορίασ με χρόνο υπθρεςίασ, κατά τθν , 4 ζτθ και 6 μινεσ κατατάςςεται ςτο Μ.Κ. 3 τθσ κατθγορίασ του με πλεονάηοντα χρόνο 6 μινεσ. Σα ζτθ 2016 και 2017 δεν μετροφν ςτο χρόνο υπθρεςίασ του για τθν απονομι του επόμενου μιςκολογικοφ κλιμακίου, κακϊσ για αυτά τα δφο ζτθ δεν προβλζπεται καμία μιςκολογικι εξζλιξθ. Από το 2018, που ενεργοποιείται εκ νζου θ μιςκολογικι εξζλιξθ, ο ςυγκεκριμζνοσ υπάλλθλοσ κα καταταγεί ςτο επόμενο Μ.Κ. (Μ.Κ. 4) μετά τθν παρζλευςθ 18 μθνϊν, ςυμπλθρϊνοντασ τουσ απαιτοφμενουσ 24 για τθν αλλαγι κλιμακίου». 10. Σθν υπ αρικ. 60/2018 απόφαςθ του Μονομελοφσ Εφετείου φρου (Διαδικαςία Εργατικϊν Διαφορϊν) δια τθσ οποίασ απερρίφκθ θ ζφεςθ 7

8 των εργαηομζνων τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. κατά τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. και από τθν οποία προκφπτει ότι οι διατάξεισ που αφοροφν το βακμολογικό και μιςκολογικό κακεςτϊσ των δθμοςίων υπαλλιλων ζχουν ανάλογθ εφαρμογι από και ςτο προςωπικό των ν.π.ι.δ. που ανικουν ςτο κράτοσ ι ςε ν.π.δ.δ. ι ςε ΟΣΑ κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ. υγκεκριμζνα, παρακζτω απόςπαςμα από το ςκεπτικό τθσ ωσ άνω αποφάςεωσ: «Κατ εφαρμογιν του ν.4046/2012 «Ζγκριςθ των Σχεδίων Συμβάςεων Χρθματοδοτικισ Διευκόλυνςθσ μεταξφ του Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ (Ε.Τ.Χ.Σ.), τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, του Σχεδίου του Μνθμονίου Συνεννόθςθσ μεταξφ τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ, τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ για τθ μείωςθ του δθμόςιου χρζουσ και τθ διάςωςθ τθσ εκνικισ οικονομίασ» και ςτο πλαίςιο του εκεί τεκζντοσ ςτόχου τθσ επίτευξθσ, με δθμοςιονομικζσ παρεμβάςεισ, πρωτογενοφσ πλεονάςματοσ τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ, που κα επζτρεπε τθ ςτακεροποίθςθ, ςε πρϊτθ φάςθ, και τθ μείωςθ, ςτθ ςυνζχεια του δθμόςιου χρζουσ, εκδόκθκε ο ν.4093/2012 Ζγκριςθ Μεςοπροκζςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν.4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ (Α 222/ ), ο οποίοσ ςτθν υποπαράγραφο Γ1 Μιςκολογικζσ διατάξεισ του Δθμοςίου Σομζα τθσ παραγράφου Γ Ρυκμίςεισ Θεμάτων Γενικισ Γραμματείασ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ του άρκρου πρϊτου, ορίηει ότι: 1. ( ) 2. Αναςτζλλεται μζχρι θ εφαρμογι των διατάξεων ( ) τθσ περίπτωςθσ β του τελευταίου 8

9 εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 29 του ν.4024/2011 ( ) Οι διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου ιςχφουν από ( ) 12. Οι διατάξεισ του Κεφαλαίου Δεφτερου του ν.4024/2011 που αφοροφν το βακμολογικό και μιςκολογικό κακεςτϊσ των υπαλλιλων του άρκρου 4 του ίδιου νόμου, ζχουν ανάλογθ εφαρμογι, από , και ςτο προςωπικό των νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου, (ν.π.ι.δ.), που ανικουν ςτο Κράτοσ ι ςε ν.π.δ.δ. ι ςε ΟΣΑ, κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμόςιου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ Διοίκθςισ τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των Γενικϊν και Σοπικϊν Οργανιςμϊν Εγγείων Βελτιϊςεων, ι επιχορθγοφνται τακτικά, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, από πόρουσ των ωσ άνω φορζων κατά 50% του λάχιςτον του ετιςιου προυπολογιςμοφ τουσ. ( ). υνεπϊσ, θ υπαγωγι του προςωπικοφ ιδιωτικοφ δικαίου των επιχειριςεων αυτϊν που ζχουν κοινωφελι χαρακτιρα και ανικουν ςτουσ ΟΣΑ, κατά τθν ζννοια τθσ επίτευξθσ κρατικοφ ι δθμοςίου ι αυτοδιοικθτικοφ ςκοποφ, εποπτείασ, διοριςμοφ και ελζγχου τθσ πλειοψθφίασ τθσ διοίκθςισ τουςτισ ρυκμίςεισ του ωσ άνω νόμου (ν.4024/2011) και κατ επζκταςθ, ςτισ ρυκμίςεισ του ν.4093/2012 (όπωσ άλλωςτε και ςτισ ρυκμίςεισ των ν. 3833/2010 και 3845/2010), με ςυνζπεια τθν ανάλογθ μείωςθ των αποδοχϊν τουσ, εξυπθρετεί κεμιτό ςκοπό δθμόςιασ ωφζλειασ και βρίςκει αιτιολογικό ζρειςμα ςτθν ζκτακτθ και πρωτοφανι δθμοςιονομικι κρίςθ που αντιμετϊπιςε θ Χϊρα μασ (ςυνεπεία τθσ οποίασ μάλιςτα μεγάλο ποςοςτό των απαςχολουμζνων ςτον ιδιωτικό τομζα-είτε μιςκωτϊν είτε αυτοπαςχολουμζνων-κατζςτθςαν άνεργοι ςε αντίκεςθ με τουσ απαςχολοφμενουσ ςτο ςτενό και ευρφτερο δθμόςιο τομζα). Σε κάκε περίπτωςθ, θ ζλλειψθ αμιγϊσ προςωρινοφ χαρακτιρα 9

10 των μζτρων αυτϊν (ζςτω κι αν θ παρζμβαςθ του νομοκζτθ υπόκειται ςε χρονικό περιοριςμό, ο οποίοσ ςυμπίπτει με τθ λιξθ του εγκρικζντοσ με το ν.4093/2012 Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ) είναι δικαιολογθμζνθ, διότι ο ςκοπόσ του νομοκζτθ ιταν όχι μόνο να αντιμετωπίςει τθν οξεία δθμοςιονομικι κρίςθ, αλλά κυρίωσ να εξυγιάνει τα δθμόςια οικονομικά, κατά τρόπο μόνιμο, θ λιψθ δε των μζτρων αυτϊν δικαιολογείται ςτο πλαίςιο υιοκζτθςθσ ενόσ ευρφτερου προγράμματοσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ και προϊκθςθσ διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, το οποίο ςτόχευε ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ άμεςθσ ανάγκθσ χρθματοδότθςθσ τθσ χϊρασ, αλλά και ςτθν βελτίωςθ τθσ μελλοντικισ δθμοςιονομικισ και οικονομικισ κατάςταςθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, το οποίο ςτόχευε ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ άμεςθσ ανάγκθσ χρθματοδότθςθσ τθσ χϊρασ, αλλά και ςτθν βελτίωςθ τθσ μελλοντικισ δθμοςιονομικισ και οικονομικισ κατάςταςθσ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ (βλ. ΟλΣΤΕ 668/2012, ΣτΕ 1283/2012, ΕΔΔΑ απόφαςθ τθσ , Κουφάκθ κατά Ελλάδοσ και ΑΔΕΔΥ κατά Ελλάδοσ).( ) και ουδεμία νομικι επιρροι αςκεί ο διατυπωκείσ από τουσ εκκαλοφντεσ ιςχυριςμόσ ότι οι Δ.Ε.Τ.Α. δεν ανικουν ςτον δθμόςιο τομζα, δεδομζνου ότι Οι επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ, ζχοντασ εξ οριςμοφ ωσ αντικείμενο τθν εξυπθρζτθςθ κοινωφελϊν ςκοπϊν, για τουσ οποίουσ πρωτίςτωσ ενδιαφζρεται το Κράτοσ, αποτελοφν κατά κανόνα κατθγορία δθμοςίων επιχειριςεων, που ελζγχονται από το δθμόςιο ι άλλα νομικά πρόςωπα ι οργανιςμοφσ δθμοςίου χαρακτιρα. Αποφαςιςτικό, όμωσ ςτοιχείο για τον χαρακτθριςμό μιασ επιχειριςεωσ ωσ κοινισ ωφζλειασ δεν είναι θ νομικι μορφι ι ο φορζασ τθσ, οφτε το νομικό κακεςτϊσ που διζπει 10

11 τθν ίδρυςθ και λειτουργία τθσ, αλλά θ φφςθ των υπθρεςιϊν τθσ, οι οποίεσ πρζπει να είναι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν εξυπθρζτθςθ βαςικϊν αναγκϊν του κοινωνικοφ ςυνόλου (ΟλΑΠ 20/2006). Στθν παρ. 3 του ά. 1 του ν.1069/1980 προβλζπεται θ ςφςταςθ των Δ.Ε.Τ.Α. κατόπιν απόφαςθσ του οικείου δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Με τθν ίδια απόφαςθ ορίηονται τα παραχωροφμενα ςε αυτι περιουςιακά ςτοιχεία του διμου. Εξ αυτοφ του λόγου οι Δ.Ε.Τ.Α. ςφμφωνα με τθν παρ. 1του ίδιου ωσ άνω άρκρου, διζπονται ωσ προσ τθν διοίκθςθ, οργάνωςθ, εκτζλεςθ, λειτουργία, ςυντιρθςθ των ζργων τθσ αρμοδιότθτάσ των κακϊσ και τισ πθγζσ τθσ χρθματοδοτιςεϊσ τουσ από τισ διατάξεισ του ν.1069/1980, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των ςχετικϊν διατάξεων του «Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα». 11. Σθ διάταξθ του πρϊτου εδαφίου τθσ περ. 3 ττθσ παρ. Σ υποπαράγραφοσ Σ.1 του ν.4093/2012 όπωσ ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςι του από το άρκρου 7 του ν.4368/2016 «Οι προςλιψεισ και διοριςμοί τακτικοφ προςωπικοφ των κατθγοριϊν ΥΕ και ΔΕ, όλων των κλάδων και ειδικοτιτων των ΟΤΑ αϋκαι β βακμοφκαι των νπιδ αναςτζλλονται ζωσ τθν 31/12/2016. Από τθν ανωτζρω αναςτολι εξαιροφνται οι διοριςμοί προςωπικοφ των ανωτζρω κατθγοριϊν ςε υπθρεςίεσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, για τουσ οποίουσ δεν απαιτείται απόφαςθ κατανομισ τθσ παρ. 5 του ά. 11 του ν.3833/2010, όπωσ ιςχφει». 12. Σθν υπ αρικ. πρωτ. οικ. 8402/ εγκφκλιο του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςτθν οποία προβλζπεται ότι «Με το πρϊτο εδάφιο τθσ περ.3 τθσ παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ1 του ν.4093/2012 ζχει επιβλθκεί πλιρθσ αναςτολι προςλιψεων 11

12 προςωπικοφ των κατθγοριϊν ΥΕ και ΔΕ ςτουσ ΟΤΑ ζωσ Εξαιτίασ αυτοφ, ζχουν εμφανιςτεί πολλζσ ελλείψεισ προςωπικοφ και ςοβαρζσ δυςχζρειεσ ςτθ λειτουργία υπθρεςιϊν ηωτικισ ςθμαςίασ για το κοινωνικό ςφνολο. Με τθ διάταξθ του ά. 7 του ν.4368/2016 εξαιροφνται από τθν ανωτζρω αναςτολι οι διοριςμοί και προςλιψεισ μόνιμου και ΙΔΑΧ προςωπικοφ των κατθγοριϊν ΤΕ και ΔΕ ςε υπθρεςίεσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, δθλαδι προςωπικοφ που κα ςτελεχϊςει τισ Τπθρεςίεσ Κακαριότθτασ, Δ.Ε.Τ.Α., Ηλεκτροφωτιςμοφ, Υδρευςθσ-Αποχζτευςθσ και Δθμοτικϊν Κοιμθτθρίων κλπ. Σο τακτικό προςωπικό των κατθγοριϊν ΤΕ και ΔΕ που κα καλφπτει κενζσ κζςεισ ειδικά των ανωτζρω Τπθρεςιϊν προςλαμβάνεται χωρίσ πλζον να απαιτείται απόφαςθ κατανομισ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, του ν.3833/2010μ όπωσ ιςχφει. Επιςθμαίνεται ότι, εάν εκκρεμοφν διοριςμοί επιτυχόντων κατθγοριϊν ΥΕ και ΔΕ παλαιότερων προκθρφξεων ΑΣΕΠ, προσ κάλυψθ κενϊν κζςεων ςτισ ανωτζρω υπθρεςίεσ των φορζων, οι φορείσ πρζπει άμεςα να ολοκλθρϊςουν τουσ διοριςμοφσ αυτοφσ, ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία των ά του Κϊδικα Κατάςταςθσ Δθμοτικϊν Υπαλλιλων (ν.3584/2007). Αμζςωσ μετά τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ από τα άτομα αυτά, ο φορζασ κα πρζπει να ενθμερϊςει ςχετικά τθν υπθρεςία μασ». 13. Σο προςοντολόγιο των δθμοςίων υπαλλιλων και ςυγκεκριμζνα το Π.Δ. 50/2001 άρκρα 18 και 25. υγκεκριμζνα, ςφμφωνα με το ά. 18 του Π.Δ. 50/2001 «Κλάδοσ ΔΕ Διοικθτικϊν Γραμματζων 12

13 1. Προςόν διοριςμοφ ςτον ειςαγωγικό βακμό ορίηεται: -Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ ΙΕΚ, οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Χρθματοπιςτωτικϊν και Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν (πρϊθν Οικονομίασ και Διοίκθςθσ) ι -πτυχίο Α ι Β κφκλου Σπουδϊν Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Οικονομίασ και Διοίκθςθσ ι -Απολυτιριοσ τίτλοσ: -Ενιαίου Λυκείου ι -Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου, Κλάδων: Α) Διοικθτικϊν Υπθρεςιϊν-Γραμματζων Β) Οικονομίασ Γ) Βιβλιοκθκονομίασ ι -Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου των τμθμάτων: Α) Ξενοδοχειακϊν Επιχειριςεων Β) Υπαλλιλων Επιχειριςεων Μεταφορϊν Γ) Υπαλλιλων Λογιςτθρίου Δ) Υπαλλιλων Διοίκθςθσ Ε) Εμπορικϊν Επιχειριςεων ι -Λυκείου Γενικισ Κατεφκυνςθσ ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ και επιπλζον γνϊςθ χειριςμοφ Η/Υ ςτα αντικείμενα: α) επεξεργαςία κειμζνων β) υπολογιςτικά φφλλα γ) υπθρεςίεσ διαδικτφου». 13

14 ενϊ ςτο ά. 25 ορίηονται τα προςόντα διοριςμοφ ςε κλάδουσ ΤΕ. υγκεκριμζνα: «Προςόν διοριςμοφ ςτον ειςαγωγικό βακμό των κλάδων ΥΕ ορίηεται ο απολυτιριοσ τίτλοσ υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (δθλαδι απολυτιριο τριταξίου γυμναςίου ι για υποψθφίουσ που ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο δθμοτικοφ ςχολείου), ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ τεχνικισ ςχολισ του Ν.Δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ, του άρκρου 1 του ν.2817/2000». 14. Σθν υπ αρικ. 1/666Μ/2008 Προκιρυξθ πλιρωςθσ κζςεων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου τθσ Δ.Ε.Τ.Α... και ςυγκεκριμζνα τθν παρ. ΙΙ ςτθν οποία μνθμονεφονται τα τυπικά προςόντα πρόςλθψθσ κατά κατθγορία και ειδικότθτα. τθν κατθγορία δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ (ΔΕ) και ειδικότθτα : ΔΕ Γραμματζα, κζςθ μία (1) ωσ τυπικά προςόντα απαιτοφνται: 1. Δίπλωμα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ (ΙΕΚ) οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Χρθματοπιςτωτικϊν και Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν (πρϊθν Οικονομίασ και Διοίκθςθσ) ι Πτυχίο Β κφκλου πουδϊν Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου (ΣΕΕ) οποιαςδιποτε ειδικότθτασ του τομζα Οικονομίασ και Διοίκθςθσ ι -Απολυτιριοσ τίτλοσ: -Ενιαίου Λυκείου ι -Ενιαίου Πολυκλαδικοφ Λυκείου, Κλάδων: Διοικθτικϊν Τπθρεςιϊν-Γραμματζων ι 14

15 Οικονομίασ ι Βιβλιοκθκονομίασ ι Σεχνικοφ Επαγγελματικοφ Λυκείου των Σμθμάτων: Ξενοδοχειακϊν Επιχειριςεων ι Τπαλλιλων Επιχειριςεων Μεταφορϊν ι Τπαλλιλων Λογιςτθρίου ι Τπαλλιλων Διοίκθςθσ ι Εμπορικϊν Επιχειριςεων ι -Λυκείου Γενικισ Κατεφκυνςθσ ι άλλοσ ιςότιμοσ και αντίςτοιχοσ τίτλοσ ςχολικισ μονάδασ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ 2. Γνϊςθ Χειριςμοφ Η/Τ ςτα αντικείμενα: Ι) επεξεργαςίασ κειμζνων, ιι) υπολογιςτικϊν φφλλων ιιι) υπθρεςιϊν διαδικτφου 3.Καλι γνϊςθ τθσ αγγλικισ γλϊςςασ. 2) ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ: ΔΕ Καταμετρθτισ Τδρομζτρων, κζςθ μία (1) Οποιοδιποτε πτυχίο ι δίπλωμα ι απολυτιριοσ τίτλοσ δευτεροβάκμιασ ι μεταδευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ τθσ θμεδαπισ ι ιςότιμοσ τίτλοσ ςχολϊν τθσ αλλοδαπισ, ανεξαρτιτωσ ειδικότθτασ. τθν κατθγορία υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ (ΤΕ) και ειδικότθτα: ΤΕ Εργάτθσ, κζςθ μία (1) απαιτοφνται ωσ τυπικά προςόντα: Απολυτιριοσ τίτλοσ Τποχρεωτικισ Εκπαίδευςθσ (Απολυτιριοσ τίτλοσ Σριταξίου Γυμναςίου ι για όςουσ ζχουν αποφοιτιςει μζχρι και το 1980 απολυτιριο Δθμοτικοφ χολείου), ι ιςοδφναμοσ απολυτιριοσ τίτλοσ κατϊτερθσ Σεχνικισ χολισ του ν.δ. 580/1970 ι απολυτιριοσ τίτλοσ Εργαςτθρίων Ειδικισ Επαγγελματικισ Εκπαίδευςθσ και Κατάρτιςθσ του άρκρου 1 του ν.2817/2000 ι άλλοσ ιςότιμοσ τίτλοσ τθσ αλλοδαπισ. 15

16 Απολυτιριοι τίτλοι Γ Γυμναςίου των ςχολικϊν περιόδων ζωσ και κα γίνονται δεκτοί. 15. Σον πίνακα διοριςτζων (ΦΕΚ Γ 321/ ) με τθν 286/ απόφαςθ του Γ Σμιματοσ του ΑΕΠ, ςφμφωνα με τθν 1/666Μ/2008 προκιρυξθ τθσ Δθμοτικισ Επιχείρθςθσ Υδρευςθσ- Αποχζτευςθσ που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 90/ (τεφχοσ προκθρφξεων ΑΕΠ) ωσ εξισ: ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ..... ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΕ ΚΑΣΑΜΕΣΡΗΣΗ ΤΔΡΟΜΕΣΡΩΝ-Θζςθ (1) ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ.. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΕ ΕΡΓΑΣΩΝ-Θζςθ (1) ΕΠΩΝΤΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ..... Η Επιτροπι

17 16. Σθν υπ αρικ. 965/ απόφαςθ του Ανωτάτου υμβουλίου Επιλογισ Προςωπικοφ Σμιμα Δ με τθν οποία αποφαςίςτθκε ότι: «Η επόμενθ αδιάκετθ υποψιφια για τθ κζςθ κατθγορίασ ΤΕ του κλάδου/ειδικότθτασ Εργατϊν. ζχει καταταγεί 3 θ ςτθ ςειρά του οικείου πίνακα τθσ ανωτζρω ειδικότθτασ με ςυνολικι βακμολογία 1102 μονάδεσ από τον κφριο πίνακα κατάταξθσ, 200 μονάδεσ για δφο ανιλικα τζκνα, 300 μονάδεσ ωσ τζκνο πολφτεκνθσ οικογζνειασ, 304 μονάδεσ για επαγγελματικι εμπειρία 41 μθνϊν και 148 μονάδεσ για προςαυξθμζνθ εμπειρία κατά 50% χρόνου απαςχόλθςθσ 40 μθνϊν. Από τον αυτεπάγγελτο ζλεγχο που διενεργικθκε ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ, κακϊσ και ςτα επιςυναπτόμενα ςε αυτιν δικαιολογθτικά, διαπιςτϊκθκε ότι θ ανωτζρω υποψιφια διακζτει τα απαιτοφμενα από τθν οικεία προκιρυξθ προςόντα και αποδεικνφει τα κριτιρια, από τθ βακμολόγθςθ των οποίων προζκυψε θ ςυνολικι βακμολογία των 1102 μονάδων, καταταςςόμενθ ορκϊσ από τθν αρμόδια επιτροπι του οικείου φορζα ςτθ 3 θ ςειρά του οριςτικοφ πίνακα κατάταξθσ τθσ εν λόγω ειδικότθτασ και κατά ςυνζπεια πρζπει να διατεκεί προσ διοριςμό για τθν πλιρωςθ τθσ κζςθσ τθσ εν λόγω ειδικότθτασ, να διαγραφεί από τον οικείο πίνακα κατάταξθσ και ακολοφκωσ να εγγραφεί ςτον ςυμπλθρωματικό πίνακα διοριςτζων τθσ εν λόγω ειδικότθτασ. ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ Σο Σμιμα αποφαςίηει: 1. Διαγράφει από τον πίνακα καταταξθσ και διοριςτζων κατθγορίασ ΤΕ του κλάδου/ειδικότθτασ Εργατϊν τον υποψιφιο... και από τον πίνακα κατάταξθσ τον υποψιφιο, κατά τα εκτικζμενα ςτο ςκεπτικό τθσ παροφςασ. 2. Διακζτει προσ διοριςμό 17

18 τθν υποψιφια.. για τθν πλιρωςθ τθσ κζςεωσ τθσ ανωτζρω ειδικότθτασ, τθν οποία διαγράφει από τον οικείο πίνακα κατάταξθσ και εγγράφει αυτιν ςτον ςυμπλθρωματικό πίνακα διοριςτζων τθσ εν λόγω ειδικότθτασ, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτο ςκεπτικό τθσ παροφςασ. Οι αναμορφωμζνοι πίνακεσ να αποςταλοφν άμεςα ςτο ΑΣΕΠ προσ ενθμζρωςθ του ςχετικοφ φακζλου». 17. Σθν υπ αρικ. 1738/ απόφαςθ του Προζδρου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. ςφμφωνα με τθν οποία αποφαςίςκθκε ο διοριςμόσ τθσ κασ., ςε κενι οργανικι κζςθ του ΟΕΤ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.., κατθγορίασ κλάδου ΤΕ Εργατϊν, ςτο Σ βακμό, κακότι ζχει όλα τα νόμιμα τυπικά και ουςιαςτικά προςόντα, όπωσ αυτά κακορίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και αποδεικνφονται από τα δικαιολογθτικά που κατζκεςε κακϊσ και τθν υπ αρικ. πρωτ. 1946/ επακολουκιςαςα ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου μεταξφ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. και τθσ κασ. με τθν οποία θ Δ.Ε.Τ.Α... ορίηεται ότι κα απαςχολεί τθν ωσ άνω με τθν ιδιότθτά τθσ ωσ ΤΕ ΕΡΓΑΣΗ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου. 18. Σθν από βεβαίωςθ πρόςλθψθσ τθσ κ..... από το Μθτρϊο Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ από τισ Σθν υπ αρικ. 285/2018 Απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α... περί αποδοχισ του διοριςμοφ τθσ εν λόγω υπαλλιλου ιδθ από τισ και επικφρωςθσ τθσ υπ αρικ. 1738/2016 αποφάςεωσ του Προζδρου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. 18

19 20. Σθν υπ αρικ. 70/ απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α... κατόπιν αιτιςεωσ τθσ περί αναγνϊριςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ προςόντων με βάςθ τουσ τίτλουσ ςπουδϊν που ζχει ςτθν κατοχι τθσ και ειδικότερα τον τίτλο ςπουδϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ από το Ενιαίο Λφκειο. τον οποίο κατζκεςε και ςτο αποφαςιςτικό μζροσ τθσ οποίασ διατυπϊνονται τα εξισ: Α. Εγκρίνεται θ αναγνϊριςθ των εκπαιδευτικϊν τθσ προςόντων και Β. Μετατάςςεται θ εν λόγω υπάλλθλοσ ςτθν κατθγορία ΔΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ. 21. Σθν από 8/10/2018 αίτθςθ τθσ. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Τ.Α. με τθν οποία ηθτά τθ μετάταξι τθσ από τθν κατθγορία διοριςμοφ τθσ ΤΕ ςτθν κατθγορία ΔΕ βάςει τίτλου ςπουδϊν και τθν αναγνϊριςθ τθσ υπθρεςίασ τθσ κατά τθν χρονικι περίοδο από ζωσ ΙΙ. ΤΜΠΕΡΑΜΑ Η μιςκολογικι κατάταξθ τθσ.. ςτο Μ.Κ. 1 τθσ κατθγορίασ ΤΕ Εργάτθ ςυντελζςτθκε ςτισ 17/10/2016 βάςει τθσ υπ αρικ. 1738/2016 αποφάςεωσ του Προζδρου τθσ Δ.Ε.Τ.Α.. θ οποία επικυρϊκθκε με τθν υπ αρικ. 285/ απόφαςθ του Δ.. τθσ Δ.Ε.Τ.Α., τθσ υπ αρικ. πρωτ. 1946/ ςφμβαςθσ εργαςίασ αορίςτου χρόνου κακϊσ και τθσ από βεβαίωςθσ πρόςλθψθσ τθσ εν λόγω υπαλλιλου του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. 19

20 Από το ςυνδυαςμό των διατάξεων του ν.4093/2012 και ν.4387/2016 προκφπτει ότι εξαιροφνται τθσ αναςτολισ προςλιψεων οι υπάλλθλοι που εργάηονται ςε φορείσ που παρζχουν υπθρεςίεσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα όπωσ εν προκειμζνω όςον αφορά τθν πρόςλθψθ τθσ ςτθ Δ.Ε.Τ.Α.. θ οποία κεωρείται ότι προςλιφκθκε από τισ ωσ ΤΕ Εργάτθσ. Σο γεγονόσ ότι οι διατάξεισ που αφοροφν το μιςκολογικό και βακμολογικό κακεςτϊσ των δθμοςίων υπαλλιλων εφαρμόηονται και ςτουσ υπαλλιλουσ των Δ.Ε.Τ.Α. προκφπτει από τθ διάταξθ τθσ υποπαραγράφου Γ1 τθσ παραγράφου Γ του ν.4093/2012 περ. 12. Βάςει του ά. 26 του ν.4354/2015 μετά τθ μιςκολογικι κατάταξθ των υπαλλιλων, θ μιςκολογικι τουσ εξζλιξθ αναςτζλλεται μζχρι τισ επομζνωσ πριν τισ δεν μπορεί θ ςυγκεκριμζνθ υπάλλθλοσ να εξελιχκεί μιςκολογικά, επομζνωσ θ μιςκολογικι τθσ εξζλιξθ αναςτζλλεται από τισ ζωσ τισ και ενεργοποιείται εκ νζου από τισ οπότε θ μετάταξι τθσ ζχει μεν ςυντελεςτεί από τισ δεδομζνου ότι διακζτει το απαιτοφμενο τυπικό προςόν για τθ ςυντζλεςι τθσ και ελιφκθ θ υπ αρικ. 70/ απόφαςθ του Δ.. περί μετάταξισ τθσ ςτθ κζςθ ΔΕ Διοικθτικοφ Οικονομικοφ εντοφτοισ, θ μιςκολογικι τθσ εξζλιξθ ςυντελείται ςτισ Ακινα, 26/10/2018 Ο γνωμοδοτϊν δικθγόροσ Πάνοσ Ζυγοφρθσ 20

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2170/3.3.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2170/3.3. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του με αρικμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2056/ ερωτιματοσ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2056/ ερωτιματοσ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 3649/14.05. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1947/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ.εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1947/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επί του με αρικμ. πρωτ.εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1947/16.4.2013 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Ερωτάται αν: 1. Μπορεί το εργατοτεχνικό προςωπικό Τ.Ε. τθσ Δ.Ε.Τ.Α. να ενταχκεί ςτθν κατθγορία Δ.Ε. 2. Αν ο Πρόεδροσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αριθμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2207/ ΘΕΜΑ: Ορκι κατάταξθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αριθμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2207/ ΘΕΜΑ: Ορκι κατάταξθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του με αριθμ. πρωτ. εις.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α υπ αρικμ. πρωτ. 2429/ ωσ εξισ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α υπ αρικμ. πρωτ. 2429/ ωσ εξισ: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πζραμα, 03/08/2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. Πρωτ.: 17972/12135 ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πζραμα, 03/08/2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. Πρωτ.: 17972/12135 ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πζραμα, 03/08/2017 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αρ. Πρωτ.: 17972/12135 ΔΗΜΟ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Για πρόςληψη είκοςι δφο (22) ατόμων με ςφμβαςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου διάρκειασ δφο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Μπαλάγκασ Γιάννθσ Ειδικόσ ςυνεργάτθσ Δ.Ο.Ε. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ Με αφορμι απορίεσ και ερωτιματα ςυναδζλφων, που προζκυψαν από τα εκκακαριςτικά ςθμειϊματα που ζλαβαν, ςχετικά με τθ διαμόρφωςθ των

Διαβάστε περισσότερα

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2030/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2030/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2030/27.2.2014 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Ενόψει του Ν. 4093/2012, ο οποίοσ επεξζτεινε το πεδίο εφαρμογισ του Ν. 4024/2011 (ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο) από 1-1-2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Επί του υπ αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2186/

Επί του υπ αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2186/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com Επί του υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2154/2.2.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2154/2.2. ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α.. με αρ.πρωτ. εισ: 4131/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α.. με αρ.πρωτ. εισ: 4131/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α.. με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΚΙΝ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΚΙΝ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1 - FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ ςτθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. με αρ.πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Τ.Α. προσ τθν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ: ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΚΙΝ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΚΙΝ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ερωτιματοσ προσ τθ Δ.Ε.Υ.Α. με

Διαβάστε περισσότερα

Επί του με αρικμ. πρωτ. 2072/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Επί του με αρικμ. πρωτ. 2072/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com Επί του με αρικμ.

Διαβάστε περισσότερα

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 2013/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 2013/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 2013/16.1.2014 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Δεδομζνου ότι ςτθ Δ.Ε.Υ.Α. απαςχολοφνται επτά (7) άτομα δυνάμει ςυμβάςεων ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου, οι οποίεσ ςυνιφκθςαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί των υποβλθκζντων από τθν Δ.Ε.Υ.Α., μζςω Ε.Δ.Ε.Υ.Α., προσ θμάσ ερωτθμάτων ςτισ 13/11/2017:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί των υποβλθκζντων από τθν Δ.Ε.Υ.Α., μζςω Ε.Δ.Ε.Υ.Α., προσ θμάσ ερωτθμάτων ςτισ 13/11/2017: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 1887/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. ΘΕΜΑ: Δάνειο ςε εργαηόμενο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ίςο με μιςκοφσ 6 μθνϊν (υπό μορφι προκαταβολισ μιςκϊν)

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. ΘΕΜΑ: Δάνειο ςε εργαηόμενο τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ίςο με μιςκοφσ 6 μθνϊν (υπό μορφι προκαταβολισ μιςκϊν) ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΑΡΙΑ, 5/7/2017 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ Α.Π.: 3304 ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΛΑΡΙΑ (Δ.Ε.Τ.Α.Λ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΑΡΙΑ, 5/7/2017 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ Α.Π.: 3304 ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΛΑΡΙΑ (Δ.Ε.Τ.Α.Λ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΑΡΙΑ, 5/7/2017 ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ Α.Π.: 3304 ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ ΛΑΡΙΑ (Δ.Ε.Τ.Α.Λ.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ υπ' αρικμ. ΟΧ 1/2017 για τθ ςφναψθ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ Η ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΤΔΡΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2022/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2022/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. με αρικμ. πρωτ. εις. 1842/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α.,

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. με αρικμ. πρωτ. εις. 1842/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ Επί του επιβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρικμ. πρωτ. εις. 1842/9-7-2012, από τθ Δ.Ε.Υ.Α., υποβλθκζντοσ ερωτιματοσ. ΕΡΩΤΑΤΑΙ: «Σο Δθμοτικό υμβοφλιο. με τθν υπ αρικμ. 363/2012 απόφαςι του

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ αρ. 8 ησ /2016 υνεδρίαςησ του Δημοτικοφ υμβουλίου. Αριθμόσ Απόφαςησ 99/2016

Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ αρ. 8 ησ /2016 υνεδρίαςησ του Δημοτικοφ υμβουλίου. Αριθμόσ Απόφαςησ 99/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΔΗΜΟ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ Εκ του Πρακτικοφ τησ υπ αρ. 8 ησ /2016 υνεδρίαςησ του Δημοτικοφ υμβουλίου 10o Θζμα Ημερήςιασ Διάταξησ: «χετικά με πρόςληψη μόνιμου προςωπικοφ κατηγοριϊν εκπαίδευςησ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ

ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΔΑ: ΒΛ93Χ-Ζ3Ζ Ακινα,23 Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.4.1/10/οικ. 25699 ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

************************

************************ Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1999/15.11.2013 ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. Ερωτάται από τθ Δ.Ε.Υ.Α.: Τπάλλθλοσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α. ηθτά με τθν από 23.04.2013 αίτθςι του να του χορθγθκεί το επίδομα ανκυγιεινισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Χαϊδάρι, ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.: οικ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Χαϊδάρι, ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.: οικ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Χαϊδάρι, 01-06-2018 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 11335 ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΤ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η Ζχοντασ υπόψθ: 1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεφχοσ Α ). 2. Σισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με αρικμ. πρωτ. εις. 1847/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με αρικμ. πρωτ. εις. 1847/ , από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ. ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α. με αρικμ. πρωτ. εις. 1847/25-7-2012, από τθ Δ.Ε.Υ.Α., ερωτιματοσ. ΕΡΩΣΑΣΑΙ: «Με το άρκρο 3 τθσ Κλαδικισ ΣΣΕ ζτουσ 2012 τροποποιείται θ παρ.6 του άρκρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX:

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ. ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ: FAX: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705, e-mail :pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ ΑΙΘ.

ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ ΑΙΘ. ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ ΑΙΘ. «Κακοριςμόσ των κριτθρίων και τθσ διαδικαςίασ κατάρτιςθσ των πινάκων κατάταξθσ του πλεονάηοντοσ προςωπικοφ του άρκρου 37 παρ. 7 του Ν. 3986/2011» Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. 2220/ ερωτιματοσ τθσ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θζμα: Χοριγθςθ άδειασ φροντίδασ τζκνου ςε εργαηόμενο των Δ.Ε.Τ.Α. Επί του ωσ άνω κζματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θζμα: Χοριγθςθ άδειασ φροντίδασ τζκνου ςε εργαηόμενο των Δ.Ε.Τ.Α. Επί του ωσ άνω κζματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2265 /15.02.2016 ερωτιματοσ Θζμα: Χοριγθςθ άδειασ φροντίδασ τζκνου ςε εργαηόμενο των Δ.Ε.Τ.Α. Επί του ωσ άνω κζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2118/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2118/ ερωτιματοσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΓΛΑΛΕΝΕΛΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΛΟ Ε.Ε..

ΚΟΡΓΛΑΛΕΝΕΛΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΛΟ Ε.Ε.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΓΛΑΛΕΝΕΛΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΛΟ Ε.Ε.. Δ/ΝΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΠ/ΝΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Σθλ.: 2132068965-911

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ. - ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Γπαθείο Γιοικηηή Γημόζιαρ Απχήρ Λιμένων (Γ.Α.Λ.) Σαχ. Γ/νζη: Ακηή Βαζιλειάδη, Πύλερ Δ1-Δ2 Σ.Κ. 185 10 Λιμέναρ Πειπαιά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/

Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/ υγγροφ 83,11745 Αθήνα, Σηλ. 2109285120, Fax 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, www. firstreception.gov.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Αθήνα, 09/11/2016 Αριθ. πρωτ.: 16.1/14590/8-11-2016 Θζμα: «Ανοιχτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογι μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ ςε υπαλλιλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου»

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογι μειωμζνου ωραρίου εργαςίασ λόγω αναπθρίασ ςε υπαλλιλουσ που απολαμβάνουν ειδικοφ ωραρίου κανονιςτικά κακοριςμζνου» ΑΔΑ: ΒΕΤΩΧ-ΔΞΜ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ι) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ ΚΑΙ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ Ι) ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΡΟ: Αποδζκτεσ Πίνακα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ακινα, 27 Δεκεμβρίου 2018. ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρ. πρωτ. 2/94863/ΔΛΓΚ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΘΗΑΤΡΟΦΤΛΑΚΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα

Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα Αποτελζςματα Ζρευνασ για τθν Απαςχολθςιμότθτα ςτθν Ελλάδα Ιοφνιοσ 2017 Ταυτότθτα τθσ Ζρευνασ Η παροφςα ζρευνα διεξιχκθ το διάςτθμα Μαΐου - Ιουνίου 2017. Δείγμα: 180 επιχειριςεισ που δραςτθριοποιοφνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩ ΔΤΟ ΜΗΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΜΕ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΙΔΙΩΣΙΚΟΤ ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΩ ΔΤΟ ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΚΗΦΙΙΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» Ν.Π.Δ.Δ. ANAΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΙΟΝΤΟΤ 73 & ΓΟΡΣΤΝΙΑ Σ.Κ. : 14563 ΚΗΦΙΙΑ Αρ. Πρωτ: 659 / 3.5.2018 ----------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γοφρνεσ: ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γοφρνεσ: ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Αρ.Πρωτ.: ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Γοφρνεσ: 27.06.2019 ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ Αρ.Πρωτ.: 11271 ΔΗΜΟ ΧΕΡΟΝΗΟΤ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου οριςμζνου χρόνου (ζωσ 3 μθνϊν) για τθ λειτουργία τθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε. ΘΕΜΑ: «Έκδοση εγκυκλίου για την απογραφή σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας»

Ο.Σ.Υ.Ε. ΘΕΜΑ: «Έκδοση εγκυκλίου για την απογραφή σύνδεση με καταβολή επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας» Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

& ( ) 2018

& ( ) 2018 201 2017 & (2008-2018) 2018 Περιεχόμενα Ειςαγωγι... 2 Ομάδα αντίςτοιχων Σμθμάτων Οικονομικϊν Επιςτθμϊν... 4 Ομάδα αντίςτοιχων Σμθμάτων Οργάνωςθσ και Διοίκθςθσ Επιχειριςεων... 6 Ομάδα αντίςτοιχων Σμθμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ - ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κθφιςιά 19/11/2014 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αρικ. πρωτ.: 18437 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςθ:

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ζχοντασ υπόψθ: β) του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ»,

ΑΠΟΦΑΗ Η ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ. Ζχοντασ υπόψθ: β) του ν. 4174/2013 (Αϋ 170) «Φορολογικζσ διαδικαςίεσ και άλλεσ διατάξεισ», ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑΣΑ Α - Ε Σαχ. Δ/νςθ : Καρ. ερβίασ 10 Σαχ. Κϊδικασ : 10184 Ακινα Σθλζφωνο : 210 3635007

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΘΣ ΜΕΤΑΥΘΜΙΣΘΣ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 8 Ιανουαρίου 2013 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ-ΔΙΡΙΔ/οικ. 559 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΘΕΜΑ: φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςληψη οδηγϊν και ςυνοδϊν ςχολικϊν λεωφορείων των χολικϊν Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ (ΜΕΑΕ)»

ΘΕΜΑ: «Πρόςληψη οδηγϊν και ςυνοδϊν ςχολικϊν λεωφορείων των χολικϊν Μονάδων Ειδικήσ Αγωγήσ και Εκπαίδευςησ (ΜΕΑΕ)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ ΑΤΣΟΣΕΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΣΜΗΜΑ Γ' Αν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΔΓΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αρικμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ ΠΡΟ : Όπωσ πίνακασ αποδεκτών Με θλεκτρονικό ταχυδρομείο

ΑΓΑ: ΒΔΓΧΧ-ΧΤΒ. Αθήνα, 19 Μαρτίου 2013 Αρικμ. Πρωτ.: ΔΙΠΙΔΔ/B.1.1/3/οικ ΠΡΟ : Όπωσ πίνακασ αποδεκτών Με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ΑΓΑ: ΒΔΓΧΧ-ΧΤΒ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Σαχ. Διεφθυνςη: Βας. οφίασ 15 106 74, Αθήνα ΣΗΛ.:213 131-3240, 3250, 3253,

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.) ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΑΠΟΠΑΕΙ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ (Δ.Α.Λ.) ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ - ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Γπαθείο Γιοικηηή Γημόζιαρ Απχήρ Λιμένων (Γ.Α.Λ.) Σαχ. Γ/νζη: Ακηή Βαζιλειάδη, Πύλερ Δ1-Δ2 Σ.Κ. 185 10 Λιμέναρ Πειπαιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩ Η ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ

ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩ Η ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Τ.Α. 1995/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ

Α. ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΑΙΣΗΗ ΤΠΟΨΗΦΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ φςτθμα Βακμολογικϊν Προαγωγϊν και Μιςκολογικισ Εξζλιξθσ των Τπαλλιλων του Κράτουσ, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Αϋ και Βϋ βακμοφ και άλλων φορζων του δθμόςιου τομζα και

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ,

Ο Περιφερειακόσ Διευθυντήσ Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Δυτικήσ Μακεδονίασ, ΕΝΝΘΟΙΜΘ ΔΘΞΡΜΡΑΣΙΑ ΤΠΡΤΡΓΕΙΡ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΡΕΤΟΑ ΜΑΙ ΘΡΘΜΕΤΞΑΣΩΟ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΜΘ ΔΙΕΤΘΤΟΘ Π/ΘΞΙΑ & Δ/ΘΞΙΑ ΕΜΠΑΙΔΕΤΘ ΔΤΣΙΜΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑ ΤΠΘΡΕΙΑ ΣΞΘΞΑ ΕΙΔΙΜΘ ΑΓΩΓΘ Διεφκυνςθ: Ξακρυγιάννθ 5 Μοηάνθ Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ: ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2201/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2201/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό με αριθ.30/2018 υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό με αριθ.30/2018 υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό με αριθ.30/2018 υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΘΕΜΑ : «Ζγκριςη του Σαμειακοφ Απολογιςμοφ και Ιςολογιςμοφ ζτουσ 2017

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650 Ηράκλειο, 14-5-2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/17/3650 ΤΠ. ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Β ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: Σχολικζσ Μονάδεσ Δ/νςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΠΟΦΑΗ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΠΟΦΑΗ. Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: Μαροφςι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΣΡΑΣΘΓΙΚΟΤ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΞΕΣΑΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΟΠΟΙΘΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Βακμόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΠΑΝΟ ΕΤΓΟΤΡΖ - ΓΗΚΖΓΟΡΟ ΑΘΖΝΩΝ ΝΟΜΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΓΖΜΩΝ ΔΛΛΑΓΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΗΝΑ 9-11 (2 ος όροφος) ΑΘΖΝΑ ΣΖΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΗΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΦΤΠOΤΡΓΟΤ 2. ΑΑΔΕ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡ/ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 1. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΘΜΑ Αϋ Σθλ: 210 3635963 2. ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ. Ακινα, 5 Απριλίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ. Ακινα, 5 Απριλίου 2013 ΑΔΑ: ΒΕΑΦΧ-ΜΙ7 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΑΠΛΟΤΣΕΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ

ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΡΟΔΟΠΗ ΣΡΟΠΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΕΙΡΙΜΟΤ Η/Τ (αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ αρικ. πρωτ. 21229/06-12-2016 πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν των ζργων υπό τθ διαχείριςθ του ΕΛΚΕ

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY. Υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν των ζργων υπό τθ διαχείριςθ του ΕΛΚΕ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2018.04.27 14:41:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΙ6469Β7Ι-ΤΜΗ Υποςτθρικτικζσ λειτουργίεσ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ χολι: Επιςτθμϊν Σροφίμων Πανεπιςτθμιοφπολθ 1 Σμιμα: Επιςτθμϊν Οίνου, Αμπζλου & Ποτϊν Ημερομθνία: 12/2/2019 Σθλζφωνο: 210 5385364 E-mail: ekoussissi@uniwagr ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ ΜΕΩ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ Δ.Ε.Τ.Α. ΜΕΩ Ε.Δ.Ε.Τ.Α. ΘΕΜΑ: ΠΑΝΟ ΗΤΓΟΤΡΘ - ΔΙΚΘΓΟΡΟ ΑΘΘΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΕΝΩΘ ΔΘΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΘΝΑ ΣΘΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΘΘ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ. Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Τπόδειγμα 1: Μθνιαία ςυνοπτικι ζκκεςθ απλιρωτων και λθξιπροκζςμων υποχρεϊςεων Φορζα Κεντρικισ Διοίκθςθσ 3 ΤΠΟΔΕΚΓΜΑ 1 ΜΗΝΚΑΚΑ ΤΝΟΠΣΚΚΗ ΕΚΙΕΗ ΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΚΑΚ ΛΗΞΚΠΡΟΙΕΜΩΝ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΦΟΡΕΑ ΚΕΝΣΡΚΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό με αριθ.30/2018 υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ

ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό με αριθ.30/2018 υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ ΑΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό με αριθ.30/2018 υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΘΕΜΑ : «Ζγκριςη του Σαμειακοφ Απολογιςμοφ και Ιςολογιςμοφ ζτουσ 2017

Διαβάστε περισσότερα

Θ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΔΘΜΟΤ ΗΘΡΟΤ

Θ ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΤ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΔΘΜΟΤ ΗΘΡΟΤ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΠΕΙΡΟΤ ΝΟΜΟ ΠΡΕΒΕΗΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ ΔΘΜΟΤ ΗΘΡΟΤ ΕΔΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΣΘΛ: 2683029177 Φιλιππιάδα 28/11/2017 Αρικμ. Πρωτ.: 605 Για τθν πρόςλθψθ εποχικοφ προςωπικοφ με ςφμβαςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΗΝΧ Ζ σπ' αρηζκ. ΟΥ 2/2018 γηα ηε ζύλαψε ΤΜΒΑ Ζ ΔΡΓΑ ΗΑ ΟΡΗ ΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖ Ζ ΤΓΡΔΤ Ζ ΑΠΟΥΔΣΔΤ Ζ ΛΑΡΗ Α (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.

ΑΝΑΚΟΗΝΧ Ζ σπ' αρηζκ. ΟΥ 2/2018 γηα ηε ζύλαψε ΤΜΒΑ Ζ ΔΡΓΑ ΗΑ ΟΡΗ ΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖ Ζ ΤΓΡΔΤ Ζ ΑΠΟΥΔΣΔΤ Ζ ΛΑΡΗ Α (Γ.Δ.Τ.Α.Λ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖ Ζ ΤΓΡΔΤ Ζ ΑΠΟΥΔΣΔΤ Ζ ΛΑΡΗ Α (Γ.Δ.Τ.Α.Λ.) ΛΑΡΗ Α, /8/08 Α.Π.: ΑΝΑΚΟΗΝΧ Ζ σπ' αρηζκ. ΟΥ /08 γηα ηε ζύλαψε ΤΜΒΑ Ζ ΔΡΓΑ ΗΑ ΟΡΗ ΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖ Ζ ΤΓΡΔΤ

Διαβάστε περισσότερα