ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 10η Διαχειριστική Χρήση [από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 10η Διαχειριστική Χρήση [από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014]"

Transcript

1 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε.: 56183/01/Β/04/73 Γενικό Εμπορικό Μητρώο: Πανεπιστημίου 9, Αθήνα Τηλ.: , Fax: ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 10η Διαχειριστική Χρήση [από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014]

2 ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 10η διαχειριστική χρήση (1/1/ /12/2014) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικές πληροφορίες Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Κατάσταση Ταμειακών Ροών Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων Περιγραφή της Εταιρείας Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Εφαρμογή νεoεκδοθέντων και αναθεωρηθέντων λογιστικών προτύπων Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Διαχείριση κεφαλαίων Εκτίμηση εύλογων αξιών Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) Άλλα έσοδα Αποθέματα και κόστος πωλήσεων Λειτουργικά έξοδα Μισθοδοτικό κόστος και αποζημιώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού Αποσβέσεις Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα Φορολογία εισοδήματος Κέρδη ανά μετοχή Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Βάρη Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ Χρηματικά διαθέσιμα

3 8.26 Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αδιανέμητα κέρδη και μερίσματα Δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών Χρηματοοικονομικά προϊόντα ανά κατηγορία Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Μεταγενέστερα γεγονότα

4 1 Γενικές πληροφορίες Πλήρης επωνυμία Αττικά Πολυκαταστήματα Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 56183/01/Β/04/73 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Έδρα Πανεπιστημίου 9, Αθήνα τηλ.: , fax: Διοικητικό Συμβούλιο Γεώργιος Κουτσολιούτσος Πρόεδρος Κωνσταντίνος Τσουβελεκάκης Αντιπρόεδρος Ηλίας Κούκουτσας Διευθύνων Σύμβουλος Αικατερίνη Κουτσολιούτσου Μέλος Εμμανουήλ Ζαχαρίου Μέλος Ευαγγελία Λαμπροπούλου Μέλος Αλέξιος Σγουμπόπουλος Μέλος Αρμόδιοι για Παροχή Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών Διονύσιος Δουλαβέρης, Οικονομικός Διευθυντής τηλ.: fax: Ελεγκτές Ελπίδα Λεωνίδου, ΑΜ ΣΟΕΛ (τακτική ελέγκτρια) Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Ζεφύρου 56, Παλαιό Φάληρο τηλ.: , fax:

5 2 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου Κύριοι Μέτοχοι Έχουμε την τιμή να σας παρουσιάσουμε τον απολογισμό των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. για την 10 η διαχειριστική χρήση, η οποία καλύπτει την περίοδο από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου Εισαγωγή Η Εταιρεία συστάθηκε το 2004 από μία ομάδα Ελλήνων επιχειρηματιών από τον χώρο της ένδυσης και των πολυκαταστημάτων μόδας, με σκοπό να αναλάβει την κατασκευή και λειτουργία του μεγαλύτερου ελληνικού πολυκαταστήματος. Ο χώρος που επελέγη για το πολυκατάστημα εκτείνεται σε 25 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα, σε 8 επίπεδα, εντός του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στον αριθμό 9 της οδού Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας. Το πολυκατάστημα της Εταιρείας έχει το όνομα Attica, the department store και είναι το μεγαλύτερο, πιο μοντέρνο και πιο πλήρες εμπορικό πολυκατάστημα της ελληνικής αγοράς. Η Εταιρεία προμηθεύεται εμπορεύματα από περίπου brands της Ελλάδας και του εξωτερικού και τα διαθέτει λιανικώς μέσα από το attica, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου λειτουργεί με συμφωνίες τύπου shops in a-shop. 2.2 Εγκαταστάσεις Οι κύριες εγκαταστάσεις της Εταιρείας είναι το ανωτέρω περιγραφέν πολυκατάστημα που βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου 9 στην Πλατεία Συντάγματος καθώς και τα πολυκαταστήματα στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, στο εμπορικό κέντρο The Mall, τα οποία περιήλθαν στην κυριότητα της Εταιρείας λόγω της συγχώνευσης της Εταιρείας με τις Εταιρείες Northlandmark Α.Ε. και Καταστήματα Βορείου Ελλάδας Α.Ε, καθώς και το νέο πολυκατάστημα επί της οδού Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επίσης διατηρεί γραφεία που στεγάζουν τις Διοικητικές της Υπηρεσίες επί της οδoύ Αμερικής 10 στην Αθήνα. 2.3 Επιχειρηματική δομή Η Εταιρεία προμηθεύεται εμπορεύματα από μεγάλο αριθμό οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού και τα διαθέτει λιανικώς μέσα από το πολυκατάστημα της. Το μεγαλύτερο μέρος του πολυκαταστήματος λειτουργεί με συμφωνίες συνεργασίας τύπου shops in-a-shop. Κάθε προμηθευτής που έχει συνάψει με την Εταιρεία σύμβαση shops-in-a-shop αναλαμβάνει την διαχείριση ενός χώρου (corner) εντός του πολυκαταστήματος και αναλαμβάνει την υποχρέωση να δεχθεί την επιστροφή από την Εταιρεία των εμπορευμάτων που παραμένουν απούλητα στην λήξη κάθε εμπορευματικής περιόδου (σεζόν), εκδίδοντας το αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο. Οι πωλήσεις είναι αποκλειστικά λιανικές και τακτοποιούνται, σχεδόν στο σύνολο τους σε μετρητά ή μέσω πιστωτικής κάρτας. Εξαίρεση αποτελούν μόνο οι πωλήσεις με αντικαταβολή και οι χοντρικές πωλήσεις σε άλλες εταιρείες του ομίλου. 5

6 Τα προϊόντα που διατίθενται από το πολυκατάστημα καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα των αναγκών του σύγχρονου καταναλωτή: γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ενδύματα και υποδήματα, αθλητικά είδη, αξεσουάρ, καλλυντικά, δερμάτινα είδη και πολλά άλλα. Παράλληλα το Αttica προσφέρει μια σειρά πρωτοποριακών υπηρεσιών στους πελάτες του: δωρεάν στάθμευση, γραφείο, προγράμματα άτοκων δόσεων, πρόγραμμα επιβράβευσης μέσω της χρήσης πιστωτικής κάρτας Reward Visa, υπηρεσία Personal Shopping καθώς και υπηρεσίες εστίασης από το καφέ-εστιατόριο. 2.4 Διαχειριστικός και οικονομικός απολογισμός της εξεταζόμενης χρήσης Η χρήση 2014 που αφορά περίοδο από 01/01/2014 έως 31/12/2014 αποτελεί την 10 η διαχειριστική χρήση για την Εταιρεία κατά την οποία η Εταιρεία βελτίωσε τα οικονομικά της μεγέθη Το εξωτερικό περιβάλλον κατά την εξεταζόμενη χρήση Κατά την χρονιά που πέρασε τα έσοδα της Εταιρείας αυξήθηκαν ως συνέπεια της σταθεροποίησης της οικονομικής κατάστασης, την αύξηση της ζήτησης καθώς και στην ενισχυμένη τουριστική κίνηση στο κέντρο της Αθήνας Κύκλος εργασιών Η Εταιρεία μας κατά την εξεταζόμενη χρήση σημείωσε πωλήσεις ύψους 141,08 εκατ. ευρώ έναντι 91,84 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Συγκεκριμένα η Εταιρεία παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά το ,6%. Σημειώνετε ότι στα συγκριτικά αποτελέσματα της Εταιρείας συμπεριλαμβάνονται έσοδα, λόγω συγχώνευσης, των καταστημάτων στο Golden Hall και στο M. Cosmos για το διάστημα 1/9/ /12/2013, ενώ στα έσοδα για την φετινή χρήση από τις 3/10/ /12/2014 έχουν ενσωματωθεί τα έσοδα του νέου καταστήματος στην Θεσσαλονίκη στην οδό Τσιμισκή Κερδοφορία Τα μικτά κέρδη της Εταιρείας παρουσίασαν αύξηση 54,25% κυρίως λόγω της αύξησης του τζίρου και σύναψης νέων επικερδών συνεργασιών από το εξωτερικό Περιθώριο μικτού κέρδους 31,54% 31,41% Περιθώριο λειτουργικού κέρδους 9,94% 8,06% (προ αποσβέσεων) Περιθώριο καθαρού κέρδους 5,52% 4,52% Το σύνολο των δαπανών διαμορφώθηκε στο 24,65% επί του Κύκλου εργασιών από 26,72%. 6

7 2.4.4 Μεταβολές παγίων Κατά την χρήση 2014 συνολικά οι προσθήκες ενσώματων παγίων ανέρχονται στο ποσό των 6,5 εκ. ευρώ και αποτελούνται κυρίως από προσθήκες που έγιναν για το νέο κατάστημα στην Θεσσαλονίκη (Τσιμισκή) ενώ οι υπόλοιπες προσθήκες αφορούν την συνεχιζόμενη προσπάθεια για συνεχή ανανέωση των πολυκαταστημάτων με σκοπό την διατήρηση των πωλήσεων σε υψηλά επίπεδα Αποθέματα, απαιτήσεις & υποχρεώσεις Τα αποθέματα της Εταιρείας ανήλθαν από 40,06 εκατ. ευρώ σε 51,66 εκατ. ευρώ και αποτελούν το 33,16% του Ενεργητικού της Εταιρείας. Σημειώνεται ότι για το ποσό 39,95 εκατ. ευρώ των αποθεμάτων η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα επιστροφής με την λήξη της εμπορευματικής περιόδου. Οι εμπορικές απαιτήσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε 21,68 εκατ. ευρώ έναντι 19,72 εκατ. ευρώ το περασμένο έτος. Οι εμπορικές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται σε 88,26 εκατ. ευρώ από τα οποία 75,40 εκατ. ευρώ αφορούν ανοικτά υπόλοιπα σε προμηθευτές εμπορευμάτων, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων δεν έχει καταστεί την 31/12/2014 δεδουλευμένο και καταβλητέο. Δεδουλευμένο και πληρωτέο θα καταστεί μόνον αφού πωληθούν τα εν λόγω εμπορεύματα σε τελικούς καταναλωτές. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθεται οι βασικοί αριθμοδείκτες ρευστότητας και κυκλοφοριακής ταχύτητας: Γενική Ρευστότητα 1,23 1,20 Άμεση Ρευστότητα 0,70 0,71 Κεφάλαιο Κίνησης 0,78 0,80 Ταμειακή Ρευστότητα 0,48 0,47 Κυκλοφοριακή ταχύτητα απαιτήσεων 6,51 4,66 Ημέρες είσπραξης απαιτήσεων Ημέρες εξόφλησης υποχρεώσεων Κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων 2,12 2,00 Ημέρες ρευστοποίησης αποθεμάτων Δάνεια Οι δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 13,29 εκ. ευρώ από τα οποία 8,3 εκ. ευρώ αφορούν ομολογιακά δάνεια εκ των οποίων τα 2,3 εκ μετατρέψιμο, και 5 εκ. ευρώ βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 2.5 Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες πέντε (16.505) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη. 7

8 2.6 Διαχείριση κινδύνων Παράγοντες κινδύνου Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την αφήνουν εκτεθειμένη σε κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο και κίνδυνο ρευστότητας. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας. Η Οικονομική Διεύθυνση της Εταιρείας αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τα εμπορικά τμήματα της Εταιρείας Κίνδυνος της αγοράς Συναλλαγματικός κίνδυνος Όλες οι πωλήσεις και οι απαιτήσεις της Εταιρείας είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Το ύψος των αγορών και των υποχρεώσεων της Εταιρείας που είναι εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα είναι αμελητέο σε σχέση με τα μεγέθη της εταιρείας, επομένως ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ασήμαντος και δεν τυγχάνει ιδιαίτερου χειρισμού από την Εταιρεία Κίνδυνος τιμών Ο εν λόγω κίνδυνος για την Εταιρεία πηγάζει από ενδεχόμενες αρνητικές μεταβολές στις τρέχουσες τιμές αποτίμησης του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού αποτιμώμενο στην εύλογη αξία μέσω αποτελέσματος. Οι μεταβολές στο εν λόγω χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού δεν κρίνονται σημαντικές για τα μεγέθη της Εταιρείας Κίνδυνος επιτοκίου Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που χρησιμοποιεί η Εταιρεία. Τα κυμαινόμενα επιτόκια βασίζονται στο Euribor. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει χορηγήσει δάνειο στην συνδεδεμένη εταιρεία Carelab by attica A.E., ύψους ,00 ευρώ. Το δάνειο συμβάλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι πρόκειται για συνεργαζόμενη εταιρεία με συνυφασμένα εταιρικά συμφέροντα. Τα λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι λοιπές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις έχουν σταθερά ποσοστά επιτοκίων ενώ τα λειτουργικά έσοδα της Εταιρείας είναι ουσιωδώς ανεξάρτητα από τις μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων Πιστωτικός κίνδυνος Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Εταιρείας είναι λιανικές πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών. Το τίμημα των λιανικών πωλήσεων εισπράττεται είτε με μετρητά είτε μέσω πιστωτικών καρτών. Στις πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών η απαίτηση της Εταιρείας στρέφεται κατά της μεσολαβούσας τράπεζας. Παράλληλα οι απαιτήσεις από πωλήσεις μέσω πιστωτικών 8

9 καρτών μοιράζονται μεταξύ ικανού αριθμού αξιόπιστων τραπεζικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα ο πιστωτικός κίνδυνος να είναι πολύ χαμηλός. Η Εταιρεία εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσίας κυρίως προς τους προμηθευτές της στα πλαίσια των συμφωνιών τύπου shops in a shop όπως προαναφέρθηκε. Στην πλειοψηφία τους τα τιμολόγια αυτά συμψηφίζονται με αντίστοιχες υποχρεώσεις που έχει η Εταιρεία προς τους προμηθευτές της. Κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος να είναι πολύ μικρός. Η Εταιρεία όμοια για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα συναλλάσσεται με τα πιο αξιόπιστα πιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης Κίνδυνος ρευστότητας Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι υπάρχουν επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και επαρκείς διαθέσιμες πιστωτικές διευκολύνσεις ώστε να είναι σε θέση να καλύπτει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρηματικές ανάγκες. Η Εταιρεία παρά την πορεία των εργασιών της μέσα σε ένα πρωτόγνωρα κακό χρηματοοικονομικό περιβάλλον διατηρεί ικανοποιητική ρευστότητα χάρη στην λιανική φύση των δραστηριοτήτων της. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία διαθέτει υπόλοιπο απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών ύψους 14,47 εκατ. ευρώ τα οποία θα μπορούσαν άμεσα και με χαμηλό κόστος να ρευστοποιηθούν (προεξοφληθούν) ενισχύοντας την ρευστότητα της Εταιρείας. Η Οικονομική Διεύθυνση συντάσσει καταστάσεις προσδοκώμενων ταμιακών ροών οι οποίες επισκοπούνται από την Διοίκηση της Εταιρείας με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό της διαχείρισης ρευστότητας Κίνδυνος πτώχευσης προμηθευτών Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η μείωση της κατανάλωσης έχει αυξήσει τον κίνδυνο για τις εταιρείες του κλάδου ένδυσης υπόδησης με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδεχόμενη πτώχευση για κάποιους από αυτούς. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει τον ανωτέρω κίνδυνο για τις συνεργασίες shop in shops καθώς μια ενδεχόμενη πτώχευση για κάποιους από αυτούς θα οδηγούσε σε επιβράδυνση των πωλήσεων. 2.7 Εργασιακά θέματα Το προσωπικό της Εταιρείας ανήλθε την 31/12/2014 στους 726 εργαζόμενους, ενώ την 31/12/2013 ανερχόταν σε 595. Συνολικά στα καταστήματα απασχολούνται επιπλέον 1060 εργαζόμενοι που μισθοδοτούνται από τους προμηθευτές που έχουν υπογράψει σύμβαση shops in a shop. 2.8 Στόχοι, επιδιώξεις και προβλεπόμενη εξέλιξη των δραστηριοτήτων της Εταιρείας Η Εταιρεία κατά το 2014 βελτίωσε τα οικονομικά της μεγέθη και ενίσχυσε την κερδοφορία της. Στο άμεσο μέλλον σχεδιάζει την ανακαίνιση του κεντρικού της καταστήματος επί της οδού Πανεπιστημίου και θα συνεχίσει να αναζητά ευκαιρίες ανάπτυξης. 9

10 2.9 Κατακλείδα Η Εταιρεία ελέγχθηκε φορολογικά για τις χρήσεις Για την χρήση 2014 οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από Νόμιμους Ελεγκτές και Ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο μητρώο του ν. 3693/2008. Για το έλεγχο αυτόν θα χορηγηθεί Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό. Κλείνοντας θέτουμε στην έγκριση σας τις επισυναπτόμενες καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2014 (1/1/ /12/2014) στις οποίες έχει προβλεφθεί σχηματισμός τακτικού αποθεματικού τουλάχιστον 5% από τα μετά φόρων κέρδη της χρήσεως, ήτοι ,00 ευρώ. Η Εταιρεία τέλος δεν θα διανείμει μέρισμα για την φετινή χρήση. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015 Γεώργιος Κουτσολιούτσος Ηλίας Κούκουτσας Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου Διευθύνων Σύμβουλος 10

11 3 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που αποτελούνται από την κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2014, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. 11

12 Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2014, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015 Η Ορκωτή Ελέγκτρια Λογίστρια Ελπίδα Λεωνίδου Α.Μ. ΣΟΕΛ

13 4 Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Σημ. 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Κύκλος εργασιών Κόστος πωλήσεων 8.11 ( ) ( ) Μικτά κέρδη Άλλα έσοδα Έξοδα διοίκησης 8.12 ( ) ( ) Έξοδα διάθεσης 8.12 ( ) ( ) Λειτουργικά κέρδη προ αποσβέσεων Αποσβέσεις 8.14 ( ) ( ) Λειτουργικά κέρδη Χρηματοοικονομικά έσοδα Χρηματοοικονομικά έξοδα 8.15 ( ) ( ) Λοιπά Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα Ζημιά από πώληση επενδύσεων 8.15 (33.336) Κέρδη προ φόρων Φόροι 8.16 ( ) ( ) Κέρδη μετά από φόρους Ποσά που δεν αναταξινομούνται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερες περιόδους Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 8.13 ( ) Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού (10.908) Αναβαλλόμενος φόρος επί της αλλαγής φορολογικού συντελεστή 8.16 (2.770) Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους Κέρδη ανά μετοχή βασικά ,4718 0,4697 Κέρδη ανά μετοχή προσαρμοσμένα ,4198 0,4361 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 13

14 5 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 31/12/ /12/2013 Σημ. ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν ενεργητικό Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Άυλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέματα Πελάτες και λοιπές βραχ/μες απαιτήσεις Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αδιανέμητα κέρδη Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους Προβλέψεις για κινδύνους & έξοδα Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ & ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 14

15 6 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων Σημ. Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικά Αδιανέμητα κέρδη Σύνολο Υπόλοιπο την 1/1/ Σχηματισμός αποθεματικών ( ) Αναβαλλόμενοι φόροι στα ίδια κεφάλαια Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Αποτέλεσμα περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα: Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού 8.16 (10.908) (10.908) Αναβαλλόμενος φόρος από την αλλαγή του φορολογικού συντελεστή 8.16 (2.770) (2.770) Σύνολο κερδών/(ζημιών) χρήσης Ποσά μεταφερόμενα από συγχωνευόμενες εταιρείες Υπόλοιπο την 31/12/ Υπόλοιπο την 1/1/ Διανομή μερισμάτων ( ) ( ) Σχηματισμός αποθεματικών ( ) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Αποτέλεσμα περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα: Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού 8.13 ( ) ( ) Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης

16 παροχών προσωπικού Σύνολο κερδών/(ζημιών) χρήσης ( ) Υπόλοιπο την 31/12/ Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 16

17 7 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 1/1/ /12/2014 1/1/ /12/2013 Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Αποτέλεσμα Περιόδου (Προ φόρου) Σύνολο Προσαρμογών στα Κέρδη για Ταμειακές Ροές Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης (Αύξηση) / μείωση αποθεμάτων (Αύξηση) / μείωση απαιτήσεων Αύξηση/ (μείωση) υποχρεώσεων Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Καταβληθέντες και εισπραχθέντες τόκοι Καταβληθείς φόρος εισοδήματος Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές ενσώματων παγίων Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων Πωλήσεις ενσώματων παγίων Αγορά χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων Τόκοι που εισπράχθηκαν Μερίσματα εισπραχθέντα Δάνεια χορηγηθέντα Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Μερίσματα πληρωθέντα σε ς

18 Δάνεια αναληφθέντα Αποπληρωμή δανεισμού Ληφθείσες επιχορηγήσεις Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων Σύνολο Καθαρή αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα από συγχωνευόμενες εταιρείες Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Προσαρμογές στα Κέρδη για: Φόρο Αποσβέσεις ενσώματων & άυλων στοιχείων του ενεργητικού Προβλέψεις (Κέρδη)/ ζημιές από πώληση ενσώματων παγίων στοιχείων Έσοδα τόκων Έξοδα τόκων Έσοδα από μερίσματα Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων. 18

19 8 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 8.1 Περιγραφή της Εταιρείας Γενικές πληροφορίες Η Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ (στο εξής "η Εταιρεία") ιδρύθηκε την 12η Φεβρουαρίου 2004 και η διάρκειά της ορίστηκε σε πενήντα έτη. Η πλήρης επωνυμία της είναι "Αττικά Πολυκαταστήματα Ανώνυμη Εταιρεία". Είναι Ανώνυμη Εταιρεία που λειτουργεί κάτω από την ελληνική νομοθεσία. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης με αριθμό 56183/01/Β/04/73. Η έδρα της βρίσκεται στην οδό Πανεπιστημίου 9 στην Αθήνα. Το κύριο αντικείμενο των εργασιών της, βάσει του άρθρου 4 του Καταστατικού της, είναι η διαχείριση και εκμετάλλευση εμπορικών πολυκαταστημάτων. Δραστηριότητα - εγκαταστάσεις Βασική δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η λειτουργία του πρότυπου πολυκαταστήματος "attica, the department store". Το "attica" λειτουργεί τα βασικά του πολυκαταστήματα στις εξής διευθύνσεις: Πανεπιστημίου 9 στο εμπορικό κέντρο City Link, Λ. Κηφισίας 37 α στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, Α. Παπανδρέου 35 στο εμπορικό κέντρο The Mall Athens, στο 11 ο χλμ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης Μουδανιών στο εμπορικό κέντρο Mediterranean Cosmos και στην οδό Τσιμισκή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μικρότερες εγκαταστάσεις (γραφεία Διοίκησης) λειτουργούν στη διεύθυνση Αμερικής 10. Η Εταιρεία λειτουργεί επιπλέον υποκατάστημα με σκοπό την πώληση ρούχων και αξεσουάρ στο 40 ο χλμ Λ. Αθηνών Σουνίου εντός του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Lagonissi Grant Resort. Η Εταιρεία προμηθεύεται εμπορεύματα από μεγάλο αριθμό επώνυμων οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού και τα διαθέτει λιανικώς μέσα από το πολυκατάστημά της. Το μεγαλύτερο μέρος του πολυκαταστήματος λειτουργεί με συμφωνίες συνεργασίας τύπου "shops-in-a-shop". Πιο συγκεκριμένα, κάθε προμηθευτής που έχει συνάψει με την Εταιρεία σύμβαση shops-ina-shop αναλαμβάνει τη διαχείριση ενός χώρου (corner) εντός του πολυκαταστήματος, συμμετέχει στα έξοδα διαμόρφωσης του χώρου αυτού, αμείβει το προσωπικό που απασχολείται στο corner, συμμετέχει στα έξοδα διαφήμισης του πολυκαταστήματος, και αναλαμβάνει την υποχρέωση να δεχθεί την επιστροφή από την Εταιρεία των εμπορευμάτων που παραμένουν απούλητα στη λήξη κάθε εμπορευματικής περιόδου (σεζόν), εκδίδοντας το αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο. Σχέσεις μητρικής θυγατρικής Η Αττικά Πολυκαταστήματα AE είναι θυγατρική της Folli Follie Group AEBTE 23ο χλμ Αθηνών Λαμίας Άγιος Στέφανος, ΤΚ 14565, η οποία έχει εισαγάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αμφότερες οι εταιρείες Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ και Folli Follie Group AEBTE ανήκουν στον Όμιλο Εταιρειών F.F. Group. 19

20 8.2 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων Αντικείμενο και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας (στο εξής "οικονομικές καταστάσεις") αναφέρονται στη 10η διαχειριστική χρήση της Εταιρείας, η οποία καλύπτει την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014, και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της Πέμπτης 23 Μαρτίου Δημοσιότητα των οικονομικών καταστάσεων Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Folli Follie Group (www.follifolliegroup.com) και παραμένουν προσπελάσιμες μετά την έκδοσή τους. Βάση προετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Αττικά Πολυκαταστήματα A.E. της 31ης Δεκεμβρίου 2014, έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του ιστορικού κόστους, την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern) και είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), καθώς και των ερμηνειών τους, όπως αυτές έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή Ερμηνείας Προτύπων (I.F.R.I.C.) της IASB και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 31 η Δεκεμβρίου Η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί την χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και κρίσης της διοίκησης κατά την εφαρμογή των λογιστικών αρχών της εταιρείας. Σημαντικές παραδοχές από την διοίκηση για την εφαρμογή των λογιστικών μεθόδων της εταιρείας έχουν επισημανθεί όπου κρίνεται κατάλληλο. Τα μεγέθη των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων της Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε. της 31ης Δεκεμβρίου 2014 δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με τα μεγέθη της 31/12/2013, καθώς εντός της προηγούμενης χρήσης συνέβη το κάτωθι γεγονός: Το 2013 καταχωρήθηκε στο Γ.Ε.Μ.Η. με κωδικό αριθμό καταχώρησης η με αρ. πρωτ /12/2013 απόφαση της Αντιπεριφερειάρχου ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε η Συγχώνευση δια απορροφήσεως των Α.Ε. με τις επωνυμίες α) Northlandmark Ανώνυμη Εταιρεία και β) Καταστήματα Βορείου Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία από την Εταιρεία Αττικά Πολυκαταστήματα Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69-77α του ΚΝ 2190/20 όπως ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν.2166/93 τους όρους των από καταρτισθέντων και εγκριθέντων σχεδίων σύμβασης συγχώνευσης των εταιρειών, τις από εκθέσεις διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των απορροφούμενων Ανωνύμων Εταιρειών του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Γεωργίου Βαρθαλίτη επί των ισολογισμού μετασχηματισμού της 31/8/2013, την πράξη της συμβολαιογράφου Αθηνών Κυριακούλα Κανακίδου Κοψιδά και τις αποφάσεις των Γ.Σ. των μετόχων της 10/12/

21 8.3 Εφαρμογή νεoεκδοθέντων και αναθεωρηθέντων λογιστικών προτύπων Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες, αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία έχουν τεθεί σε ισχύ και έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι ακόλουθες τροποποιήσεις και Διερμηνείες των ΔΠΧΑ εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από την 01/01/2014 ή μεταγενέστερα. ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις», ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» (Joint Arrangements), ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες», ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Μάιο του 2011 το IASB εξέδωσε τρία νέα Πρότυπα και συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12. Το ΔΠΧΑ 10 «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» αναφέρει ένα μοντέλο ενοποίησης που καθορίζει τον έλεγχο ως τη βάση για την ενοποίηση όλων των τύπων επιχειρήσεων. Το ΔΠΧΑ 10 αντικαθιστά το ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και την ΜΕΔ 12 «Ενοποίηση Οικονομικές Μονάδες Ειδικού Σκοπού». Το ΔΠΧΑ 11 «Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο» καθορίζει τις αρχές αναφορικά την χρηματοοικονομική πληροφόρηση των μελών που συμμετέχουν σε έναν Κοινό Διακανονισμό (Joint Arrangement). Το ΔΠΧΑ 11 αντικαθιστά το ΔΛΠ 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από Κοινού Ελεγχόμενες Οικονομικές Μονάδες Μη Νομισματικές Συνεισφορές από Μέλη μίας Κοινοπραξίας». Το ΔΠΧΑ 12 «Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες» συνενώνει, εμπλουτίζει και αντικαθιστά τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τις θυγατρικές, τις από κοινού ελεγχόμενες επιχειρήσεις, τις συγγενείς επιχειρήσεις και τις μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις. Ως συνέπεια των ανωτέρω νέων Προτύπων, το IASB εξέδωσε επίσης το τροποποιημένο ΔΛΠ 27 με τίτλο ΔΛΠ 27 «Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» και το τροποποιημένο ΔΛΠ 28 με τίτλο ΔΛΠ 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς και Κοινοπραξίες». Τα πρότυπα δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Οδηγός Μετάβασης: Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, Σχήματα Υπό Κοινό Έλεγχο, Γνωστοποιήσεις Συμμετοχών σε άλλες Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Ιούνιο του 2012, το IASB προέβη στην εν λόγω έκδοση η οποία παρέχει διευκρινίσεις αναφορικά με τις μεταβατικές διατάξεις του ΔΠΧΑ 10. Οι τροποποιήσεις παρέχουν επιπλέον 21

22 πρόσθετες διευκολύνσεις κατά την μετάβαση στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 11 και ΔΠΧΑ 12 μειώνοντας τις απαιτήσεις παροχής προσαρμοσμένων συγκριτικών πληροφοριών μόνο κατά την προηγούμενη συγκριτική περίοδο. Επιπλέον, αναφορικά με τις γνωστοποιήσεις για μη ενοποιούμενες επιχειρήσεις, οι τροποποιήσεις αφαιρούν την απαίτηση παρουσίασης συγκριτικής πληροφόρησης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Επενδυτικές Οντότητες (Τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 ΚΑΙ ΔΛΠ 27) (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Οκτώβριο του 2012, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 27. Οι τροποποιήσεις έχουν εφαρμογή στην κατηγορία «Επενδυτικές Οντότητες». Το IASB χρησιμοποιεί τον όρο «Επενδυτικές Οντότητες» για να αναφερθεί σε όσες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην επένδυση κεφαλαίων για τις αποδόσεις από την υπεραξία του κεφαλαίου, για εισόδημα από επενδύσεις ή και τα δύο. Οι επενδυτικές οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την απόδοση των επενδύσεών τους με βάση την εύλογη αξία. Στην εν λόγω κατηγορία μπορούν να συμπεριληφθούν εταιρίες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οργανισμοί διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων, ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά επενδυτικά κεφάλαια και λοιπά επενδυτικά κεφάλαια. Ορίζεται, ως εξαίρεση στις απαιτήσεις του ΔΠΧΑ 10 σχετικά με την ενοποίηση, ότι οι επενδυτικές οντότητες θα επιμετρούν συγκεκριμένες θυγατρικές στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και δεν θα τις ενοποιούν, παραθέτοντας τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» - Συμψηφισμός χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Δεκέμβριο του 2011, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων του ΔΛΠ 32 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Παρουσίαση» προκειμένου να παράσχει διευκρινήσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του Προτύπου για τις περιπτώσεις συμψηφισμού χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού» - Γνωστοποιήσεις για το Ανακτήσιμο Ποσό Μη-Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) 22

23 Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 36 «Μείωση της Αξίας Στοιχείων του Ενεργητικού». Η παρούσα τροποποίηση ορίζει τις γνωστοποιήσεις που θα πρέπει να πραγματοποιούνται αναφορικά με το ανακτήσιμο ποσό ενός στοιχείου του ενεργητικού που έχει υποστεί μείωση της αξίας του, εάν αυτό το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία μείον τα κόστη πώλησης. Η τροποποίηση δεν έχει επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση» - Αντικατάσταση παραγώγων και αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Ιούνιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίμηση». Ο στόχος των προτεινόμενων τροποποιήσεων είναι η εισαγωγή μίας εξαίρεσης περιορισμένου σκοπού, αναφορικά με την αναστολή της λογιστικής αντιστάθμισης, σύμφωνα με τις αρχές του ΔΛΠ 39. Συγκεκριμένα, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, προτείνεται μία εξαίρεση όταν ο αντισυμβαλλόμενος ενός παραγώγου που έχει προσδιοριστεί ως μέσο αντιστάθμισης, αντικαθίσταται από έναν κύριο αντισυμβαλλόμενο, ως αποτέλεσμα αλλαγών σε νόμους ή κανονισμούς. Σχετική εξαίρεση θα περιλαμβάνεται και στο ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα». Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. ΕΔΔΠΧΑ 21 «Εισφορές (Levies)» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2014) Τον Μάιο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση της ΕΔΔΠΧΑ 21. Η Διερμηνεία αποσαφηνίζει πότε μία εταιρεία θα πρέπει να αναγνωρίσει την υποχρέωση για την καταβολή εισφοράς που έχει επιβληθεί από το κράτος, στις Οικονομικές της Καταστάσεις. Το ΕΔΔΠΧΑ 21 είναι μία διερμηνεία του ΔΛΠ 37 «Προβλέψεις, Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και Ενδεχόμενα Στοιχεία του Ενεργητικού». Το ΔΛΠ 37 θέτει τα κριτήρια για την αναγνώριση μίας υποχρέωσης, ένα εκ των οποίων είναι η παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονός του παρελθόντος, γνωστό ως δεσμευτικό γεγονός. Η διερμηνεία αναφέρει ότι το δεσμευτικό γεγονός που δημιουργεί την υποχρέωση για την καταβολή της εισφοράς είναι η ενέργεια που περιγράφεται στη σχετική νομοθεσία και η οποία επιφέρει την πληρωμή της εισφοράς. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν επίδραση στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις Νέα Πρότυπα, Διερμηνείες και τροποποιήσεις υφιστάμενων Προτύπων τα οποία δεν έχουν ακόμα τεθεί σε ισχύ ή δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Τα ακόλουθα νέα Πρότυπα και Αναθεωρήσεις Προτύπων αλλά και οι ακόλουθες Διερμηνείες για τα υπάρχοντα Πρότυπα, έχουν δημοσιευθεί αλλά είτε δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα: 23

24 ΔΠΧΑ 9 «Χρηματοοικονομικά Μέσα» (εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2018) Τον Ιούλιο του 2014 το IASB εξέδωσε την τελική έκδοση του ΔΠΧΑ 9. Οι βελτιώσεις που επέφερε το νέο πρότυπο αφορούν την ύπαρξη ενός λογικού μοντέλου για την ταξινόμηση και την επιμέτρηση, ένα ενιαίο προνοητικό μοντέλο για αναμενόμενες ζημιές από απομείωση και επίσης μια ουσιαστικά αναμορφωμένη προσέγγιση για την λογιστική αντιστάθμισης. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 14 «Μεταβατικοί λογαριασμοί Ρυθμιζόμενων Δραστηριοτήτων» ( εφαρμογή για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Τον Ιανουάριο του 2014, εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 14. Στόχος του ενδιάμεσου αυτού προτύπου είναι η ενίσχυση της συγκρισιμότητας των χρηματοοικονομικών αναφορών των εταιρειών που έχουν ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Σε πολλές χώρες υπάρχουν κλάδοι που υπόκεινται σε ειδική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές αρχές ρυθμίζουν την παροχή και την τιμολόγηση των συγκεκριμένων τύπων δραστηριοτήτων οικονομικής οντότητας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. ΔΠΧΑ 15 «Έσοδα από Συμβάσεις με Πελάτες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2017) Τον Μάιο του 2014 το IASB εξέδωσε ένα νέο πρότυπο, το ΔΠΧΑ 15. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις όσον αφορά την αναγνώριση των εσόδων τόσο κάτω από τις αρχές των ΔΠΧΑ όσο και των Αμερικάνικων λογιστικών αρχών (US GAAP). Το νέο πρότυπο έρχεται να αντικαταστήσει το ΔΛΠ 18 Έσοδα, ΔΛΠ 11 Κατασκευαστικές συμβάσεις και κάποιες διερμηνείες που είναι σχετιζόμενες με τα έσοδα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 8 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι οι εξής: ΔΠΧΑ 2: Ορισμός των προϋποθέσεων κατοχύρωσης, ΔΠΧΑ 3: Λογιστική αντιμετώπιση ενός ενδεχόμενου ανταλλάγματος σε συνενώσεις επιχειρήσεων, ΔΠΧΑ 8: Συνάθροιση λειτουργικών τομέων, ΔΠΧΑ 8: Συμφωνία του συνόλου των στοιχείων του ενεργητικού των προς παρουσίαση τομέων με τα στοιχεία του ενεργητικού της επιχείρησης, ΔΠΧΑ 13: Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, ΔΛΠ 7: Καταβληθέντες τόκοι που 24

25 κεφαλαιοποιούνται, ΔΛΠ 16/ΔΛΠ 38: Μέθοδος αναπροσαρμογής αναλογική αναδιατύπωση των συσσωρευμένων αποσβέσεων και ΔΛΠ 24: Βασικά Διευθυντικά Στελέχη. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) Το IASB προχώρησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2014, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 1: Η έννοια των υφιστάμενων ΔΠΧΑ, ΔΠΧΑ 3: Εξαιρέσεις για κοινοπραξίες, ΔΠΧΑ 13: Πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 52 (εξαίρεση χαρτοφυλακίου), και ΔΛΠ 40: Αποσαφήνιση της αλληλεξάρτησης του ΔΠΧΑ 3 Συνενώσεις Επιχειρήσεων και ΔΛΠ 40 Επενδύσεις σε ακίνητα κατά την ταξινόμηση των ακινήτων ως επενδύσεις σε ακίνητα ή ως ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ετήσιες Βελτιώσεις Προτύπων Κύκλος (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Το IASB προχώρησε τον Σεπτέμβριο του 2014 στην έκδοση «Ετήσιες Βελτιώσεις των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Κύκλος », το οποίο αποτελείται από μία σειρά προσαρμογών σε 4 Πρότυπα και αποτελεί μέρος του προγράμματος για τις ετήσιες βελτιώσεις στα Πρότυπα. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016, αν και οι οικονομικές οντότητες επιτρέπεται να τις εφαρμόσουν νωρίτερα. Τα θέματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον κύκλο είναι τα εξής: ΔΠΧΑ 5: Αλλαγές στις μεθόδους της Πώλησης, ΔΠΧΑ 7: Συμβάσεις υπηρεσίας και εφαρμογή των απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 7 στις Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, ΔΛΠ 19: Επιτόκιο προεξόφληση, και ΔΛΠ 34: Γνωστοποιήσεις πληροφοριών στην ενδιάμεση οικονομική αναφορά. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποίηση στο ΔΛΠ 19: «Πρόγραμμα Καθορισμένων Παροχών: Εισφορές εργαζομένων» (για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/07/2014) Το Νοέμβριο του 2013, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποίησης περιορισμένου σκοπού στο ΔΛΠ 19 «Παροχές σε εργαζομένους» με τίτλο Πρόγραμμα καθορισμένων παροχών: Εισφορές Εργαζομένων (Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 19). Η παρούσα τροποποίηση έχει εφαρμογή σε εισφορές εργαζομένων ή τρίτων μερών αναφορικά με προγράμματα καθορισμένων παροχών. Ο σκοπός της τροποποίησης είναι να απλοποιήσει την λογιστική 25

26 αντιμετώπιση για τις εισφορές που είναι ανεξάρτητες από τα έτη υπηρεσίας των εργαζομένων, όπως είναι για παράδειγμα, οι εισφορές που υπολογίζονται ως σταθερό ποσοστό επί της μισθοδοσίας. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον Δεκέμβριο του Τροποποίηση στο ΔΛΠ 27: «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016): Τον Αύγουστο του 2014, το IASB έκδωσε περιορισμένου σκοπού τροποποίηση στο ΔΛΠ 27 «Μέθοδος της καθαρής θέσης σε ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Με την παρούσα τροποποίηση, μία εταιρεία έχει την επιλογή να επιμετρήσει τις επενδύσεις της σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς βάσει της μεθόδου της καθαρής θέσης στις ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις της, κάτι το οποίο έως και την έκδοση της συγκεκριμένης τροποποίησης, δεν ίσχυε. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10 και στο ΔΛΠ 28: «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας του» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Το Σεπτέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση περιορισμένου σκοπού «Πωλήσεις ή Εισφορές Στοιχείων του Ενεργητικού μεταξύ ενός Επενδυτή και της Συγγενούς ή της Κοινοπραξίας» (τροποποιήσεις στα ΔΠΧΑ 10 και ΔΛΠ 28). Η τροποποίηση θα εφαρμόζεται από τις οικονομικές οντότητες μελλοντικά για πωλήσεις ή εισφορές στοιχείων του ενεργητικού που πραγματοποιούνται στις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016. Προγενέστερη εφαρμογή επιτρέπεται, με απαραίτητη τη σχετική γνωστοποίηση αυτής στις Οικονομικές Καταστάσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 41: «Γεωργία: Καρποφόρες Φυτείες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Το Ιούνιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων μέσω των οποίων αλλάζει η χρηματοοικονομικά αναφορά καρποφόρων φυτειών. Με την τροποποίηση αυτή, αποφασίστηκε ότι οι καρποφόρες φυτείες που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αύξηση της παραγωγής, θα πρέπει να λογιστικοποιούνται με το ίδιο τρόπο όπως τα ενσώματα πάγια (ΔΛΠ 16). Συνεπώς οι τροποποιήσεις συμπεριλαμβάνουν τις καρποφόρες φυτείες στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 16 αντί του ΔΛΠ 41. Η παραγωγή που αναπτύσσεται στις καρποφόρες φυτείες παραμένει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 41. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 26

27 Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 16 και στο ΔΛΠ 38: «Διευκρινήσεις αναφορικά με Αποδεκτές Μεθόδους Αποσβέσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 16 και ΔΛΠ 38. Το ΔΛΠ 16 και το ΔΛΠ 38 καθιερώνουν τις αρχές προκειμένου να διευκρινιστεί ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι αποσβέσεις στο ρυθμό της αναμενόμενης ανάλωσης των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Το IASB έχει διευκρινίσει ότι η χρήση των μεθόδων που βασίζονται στα έσοδα για τον υπολογισμό της απόσβεσης ενός περιουσιακού στοιχείου δεν είναι κατάλληλη, διότι τα έσοδα που δημιουργούνται από μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου γενικά αντανακλούν άλλους παράγοντες και όχι την ανάλωση των μελλοντικών οικονομικών ωφελειών που ενσωματώνονται στο περιουσιακό στοιχείο. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11: «Λογιστικός χειρισμός των αποκτήσεων συμμετοχών σε από κοινού λειτουργίες» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Το Μάιο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΠΧΑ 11. Οι εν λόγω τροποποιήσεις προσθέτουν νέες οδηγίες σχετικά με την λογιστική αντιμετώπιση της απόκτησης συμμετοχής σε μία από κοινού δραστηριότητα η οποία αποτελεί μία οικονομική οντότητα και διευκρινίζουν το κατάλληλο λογιστικό χειρισμό για τέτοιες αποκτήσεις. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις στο ΔΛΠ 1: «Πρωτοβουλία Γνωστοποιήσεων» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων στο ΔΛΠ 1. Οι εν λόγω τροποποιήσεις έχουν ως στόχο την επίλυση θεμάτων που αφορούν στις υφιστάμενες απαιτήσεις παρουσίασης και γνωστοποίησης και τη διασφάλιση της ικανότητας άσκησης κρίσης από τις οικονομικές οντότητες κατά την κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28: «Επενδυτικές οντότητες: Εφαρμόζοντας την εξαίρεση από την Ενοποίηση» (εφαρμόζεται για ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2016) Τον Δεκέμβριο του 2014, το IASB προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στα ΔΠΧΑ 10, ΔΠΧΑ 12 και ΔΛΠ 28. Οι εν λόγω τροποποιήσεις εισάγουν επεξηγήσεις αναφορικά με τις απαιτήσεις λογιστικοποίησης των επενδυτικών οντοτήτων, ενώ παρέχουν εξαιρέσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες θα μειώσουν τα κόστη που σχετίζονται με την εφαρμογή των προτύπων. Η Εταιρεία θα εξετάσει την επίπτωση όλων των παραπάνω 27

28 στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις, αν και δεν αναμένεται να έχει καμία. Τα ανωτέρω δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 8.4 Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών Μετατροπή ξένων νομισμάτων Το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Εταιρείας είναι το ευρώ. Οι συναλλαγές σε άλλα νομίσματα μετατρέπονται σε ευρώ με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ήταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία των συναλλαγών. Κατά την ημερομηνία σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, τα νομισματικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού που είναι εκφρασμένα σε άλλα νομίσματα προσαρμόζονται ώστε να αντανακλούν τις τρέχουσες συναλλαγματικές ισοτιμίες. Τα κέρδη και οι ζημίες που προκύπτουν από την αποτίμηση τέλους χρήσεως νομισματικών στοιχείων σε ξένα νομίσματα απεικονίζονται στη συνημμένη κατάσταση συνολικών εσόδων. Τα κέρδη ή ζημίες που προκύπτουν από συναλλαγές απεικονίζονται επίσης στη συνημμένη κατάσταση συνολικών εσόδων. Ασώματες ακινητοποιήσεις Οι ασώματες ακινητοποιήσεις αποτελούνται αποκλειστικά από εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών (λογισμικό). Η απόσβεσή τους διενεργείται με τη σταθερή μέθοδο, βάσει της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής τους, η οποία έχει οριστεί στα επτά (7) έτη. Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι πιθανό ότι τα οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στην Εταιρεία και τα σχετικά ποσά μπορούν να μετρηθούν αξιόπιστα. Τα παρακάτω συγκεκριμένα κριτήρια αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να ικανοποιούνται κατά την αναγνώριση του εσόδου. Πώληση αγαθών Τα έσοδα από την πώληση αγαθών, μετά την αφαίρεση των εκπτώσεων τζίρου, κινήτρων πωλήσεων και του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), αναγνωρίζονται όταν μεταφέρονται στον αγοραστή οι σημαντικοί κίνδυνοι και τα οφέλη που απορρέουν από την ιδιοκτησία των αγαθών. Έσοδα από υπηρεσίες Η Εταιρεία έχει έσοδα από υπηρεσίες που παρέχει σε προμηθευτές της με τους οποίους έχει υπογράψει σύμβαση εμπορικής συνεργασίας τύπου "shops-in-a-shop". Τα έσοδα αυτά αναγνωρίζονται σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων. Τόκοι Τα έσοδα τόκων αναγνωρίζονται με βάση τη λογιστική αρχή του δεδουλευμένου. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 28

29 Τα πάγια της Εταιρείας αποτιμώνται στο ιστορικό κόστος μείον τις σωρευμένες αποσβέσεις και τις τυχόν προβλέψεις απομείωσης τους. Οι επισκευές και συντηρήσεις καταχωρούνται στα έξοδα της χρήσης κατά την οποία πραγματοποιούνται. Σημαντικές βελτιώσεις κεφαλαιοποιούνται στο κόστος των αντίστοιχων παγίων εφόσον αυτές προσαυξάνουν την ωφέλιμη ζωή, αυξάνουν την ικανότητα παραγωγής ή βελτιώνουν την αποδοτικότητα των αντίστοιχων παγίων. Τα στοιχεία των ενσώματων ακινητοποιήσεων διαγράφονται κατά την πώληση ή την απόσυρσή τους, καθώς και όταν δεν αναμένονται περαιτέρω οικονομικά οφέλη από τη συνεχιζόμενη χρήση τους. Τα κέρδη ή οι ζημιές που προκύπτουν από τη διαγραφή ενός παγίου περιλαμβάνονται στα αποτελέσματα της χρήσης κατά την οποία διαγράφεται το εν λόγω πάγιο. Οι αποσβέσεις υπολογίζονται βάσει της σταθερής μεθόδου με συντελεστές οι οποίοι προσεγγίζουν τις σχετικές ωφέλιμες διάρκειες ζωής των σχετικών παγίων. Τα ποσοστά που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: Εγκαταστάσεις σε κτίρια τρίτων 1,6%-11,01% Μηχανήματα και Εξοπλισμός 10% - 14,30% Μεταφορικά Μέσα 6,6% - 25% Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 10% - 14,30% Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Οι λογιστικές αξίες των παγίων στοιχείων του ενεργητικού ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Όταν η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο ποσό του, η αντίστοιχη ζημία απομείωσης του καταχωρείται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Η ανακτήσιμη αξία προσδιορίζεται ως η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως. Καθαρή τιμή πώλησης ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το ποσό που μπορεί να ληφθεί από την πώλησή του στα πλαίσια μιας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και προσχωρούν οικειοθελώς, μετά την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του περιουσιακού στοιχείου, ενώ αξία χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου είναι η καθαρή παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη συνεχή χρήση του στοιχείου και από την πρόσοδο που αναμένεται να προκύψει από τη διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης ζωής του. Για τους σκοπούς προσδιορισμού της απομείωσης, τα στοιχεία του ενεργητικού ομαδοποιούνται στο χαμηλότερο επίπεδο για το οποίο οι ταμειακές ροές δύναται να αναγνωριστούν ξεχωριστά. Επενδύσεις σε Συγγενείς Οι επενδύσεις σε συγγενείς στις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις αποτιμώνται στο κόστος. Σε ετήσια βάση οι επενδύσεις σε συγγενείς ελέγχονται για σκοπούς απομείωσης 29

30 όταν γεγονότα ή αλλαγές στις συνθήκες υποδηλώνουν ότι η λογιστική αξία μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. Η τυχόν ζημιά που προκύπτει αναγνωρίζεται απευθείας στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων ως μόνιμη μείωση της αξίας της επένδυσης. Χρηματοοικονομικά Μέσα Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μία χρηματοοικονομική υποχρέωση ή έναν συμμετοχικό τίτλο σε μία άλλη επιχείρηση. Αρχική Αναγνώριση Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται κατά την ημερομηνία της συναλλαγής που είναι και η ημερομηνία κατά την οποία η Εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ή να πουλήσει το στοιχείο. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στην εύλογη αξία τους πλέον των άμεσα επιρριπτόμενων στη συναλλαγή δαπανών, με εξαίρεση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις που αποτιμώνται στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Ταξινόμηση και Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Στοιχείων του Ενεργητικού Τα χρηματοοικονομικά μέσα της Εταιρείας ταξινομούνται στις παρακάτω κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης και τον σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η κατηγορία στην οποία ταξινομείται κάθε χρηματοοικονομικό μέσο διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες, καθώς ανάλογα με την κατηγορία στην οποία θα ταξινομηθεί το μέσο, ισχύουν διαφορετικοί κανόνες όσον αφορά στην αποτίμησή του αλλά και στον τρόπο αναγνώρισης κάθε προσδιοριζόμενου αποτελέσματος είτε στα κέρδη ή στις ζημιές της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων είτε στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων και σωρευτικά στα ίδια κεφάλαια. Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού της Εταιρείας περιλαμβάνουν τις εξής κατηγορίες στοιχείων του ενεργητικού: Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων, και Δάνεια και απαιτήσεις (i) Χρηματοοικονομικά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Πρόκειται για χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, που ικανοποιούν την παρακάτω προϋπόθεση: (1) Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού που κατέχονται για εμπορικούς σκοπούς. Πρόκειται για χρεόγραφα που αγοράστηκαν με σκοπό την επίτευξη κέρδους από βραχυπρόθεσμες μεταβολές τιμών. Τα στοιχεία του χαρτοφυλακίου αυτού αποτιμώνται στην εύλογη αξία τους και οι μεταβολές στην εύλογη αξία αναγνωρίζονται στα κέρδη ή τις ζημιές της Κατάστασης 30

31 Συνολικών Εσόδων, ως αποτελέσματα από χρηματοοικονομικές πράξεις. Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας τα χρηματοοικονομικά μέσα της κατηγορίας αυτής περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και λοιπά χρηματοοικονομικά μέσα σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων». ii) Δάνεια και απαιτήσεις Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές ή προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές και για τα οποία η Εταιρεία δεν έχει σκοπό την άμεση πώλησή τους. Τα δάνεια και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων αναγνωρίζεται στα κέρδη ή στις ζημιές της περιόδου όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά τη διενέργεια της απόσβεσης. Αποτίμηση Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας περιλαμβάνουν κυρίως Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο και δάνεια τραπεζών. Οι δανειακές υποχρεώσεις αρχικά αναγνωρίζονται στο κόστος, που είναι η εύλογη αξία του ανταλλάγματος που λαμβάνεται εκτός του κόστους έκδοσης σχετικά με τον δανεισμό. Μετά την αρχική αναγνώριση, τα δάνεια αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος με βάση τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Τα δάνεια ταξινομούνται στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, εκτός εάν η Εταιρεία διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα να μεταφέρει την τακτοποίηση της υποχρέωσης τουλάχιστον 12 μήνες μετά την ημερομηνία αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων. Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις δύναται να ταξινομηθούν κατά την αρχική αναγνώριση ως αποτιμώμενες στην εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων αν ικανοποιούνται τα κάτωθι κριτήρια. (α) Η ταξινόμηση αντιστρέφει ή μειώνει σε σημαντικό βαθμό τις επιδράσεις της λογιστικής ασυνέπειας (accounting mismatch) που θα προέκυπτε αν η υποχρέωση είχε αποτιμηθεί στο αποσβεσμένο κόστος. (β) Οι εν λόγω υποχρεώσεις αποτελούν μέρος μιας ομάδας υποχρεώσεων οι οποίες διαχειρίζονται ή αξιολογούνται ως προς την απόδοσή τους στην βάση της εύλογης αξίας, σύμφωνα με τις στρατηγικές διαχείρισης χρηματοοικονομικών κινδύνων της Εταιρείας. (γ) Η χρηματοοικονομική υποχρέωση περιέχει ένα ενσωματωμένο παράγωγο το οποίο ταξινομείται και αποτιμάται διακεκριμένα. Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο Η Εταιρεία ταξινομεί ένα χρηματοοικονομικό μέσο έκδοσής του στα ίδια κεφάλαια ή στις υποχρεώσεις ανάλογα με την ουσία των συμβατικών όρων του μέσου. Το μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο διαχωρίζεται σε δύο τμήματα, αφενός στην χρηματοοικονομική υποχρέωση και αφετέρου στο τμήμα των ιδίων κεφαλαίων που αφορά στο δικαίωμα προαίρεσης που παρέχεται στον κάτοχο να μετατρέψει τις ομολογίες του σε κοινές μετοχές της Εταιρείας. 31

32 Η χρηματοοικονομική υποχρέωση αποτιμάται αρχικά στην παρούσα αξία όλων των μελλοντικών πληρωμών που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει η Εταιρεία ανεξάρτητα από την εξάσκηση ή όχι των δικαιωμάτων προαίρεσης των ομολογιούχων. Ως επιτόκιο προεξόφλησης λαμβάνεται το επιτόκιο που ισχύει στην αγορά κατά την ημερομηνία της έκδοσης για ένα όμοιο δάνειο χωρίς το ενσωματωμένο δικαίωμα μετατροπής. Μεταγενέστερα, η υποχρέωση αποτιμάται στο αποσβεσμένο κόστος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου. Οι τόκοι που προκύπτουν από το ομολογιακό δάνειο περιλαμβάνονται στο κονδύλι «Χρηματοοικονομικά έξοδα». Η υπολειμματική αξία μεταξύ του καθαρού προϊόντος της έκδοσης και της παρούσας αξίας της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης αναγνωρίζεται, μετά την αφαίρεση του αναλογούντα φόρου εισοδήματος, απευθείας σε λογαριασμό των ιδίων κεφαλαίων. Αποαναγνώριση Ένα χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού απο-αναγνωρίζεται όταν η Εταιρεία χάνει τον έλεγχο επί των συμβατικών δικαιωμάτων που περιέχονται στο στοιχείο αυτό. Αυτό συμβαίνει όταν τα δικαιώματα λήγουν ή μεταβιβάζονται και η Εταιρεία έχει μεταβιβάσει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τις ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις απο-αναγνωρίζονται όταν η συμβατική δέσμευση της Εταιρείας για καταβολή μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών μέσων λήγει, ακυρώνεται ή εξαλείφεται. Όταν μία υφιστάμενη χρηματοοικονομική υποχρέωση αντικαθίσταται από μία άλλη από τον ίδιο τρίτο (δανειστή) με ουσιαστικά διαφορετικούς όρους ή όταν οι υφιστάμενοι όροι μιας υποχρέωσης διαφοροποιούνται ουσιαστικά τότε από-αναγνωρίζεται η υφιστάμενη υποχρέωση, αναγνωρίζεται η διαφοροποιημένη και η διαφορά μεταξύ των δύο, αναγνωρίζεται στα αποτελέσματα χρήσης. Συμψηφισμός Χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού και των υποχρεώσεων συμψηφίζονται και το καθαρό ποσό εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, μόνο όταν η Εταιρεία έχει το νομικό δικαίωμα και προτίθεται να προβεί στον ταυτόχρονο διακανονισμό της απαίτησης και υποχρέωσης στο καθαρό ποσό. Έξοδα και έσοδα συμψηφίζονται μόνο αν κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τα πρότυπα ή όταν αφορούν κέρδη ή ζημιές που προέκυψαν από μία ομάδα παρόμοιων συναλλαγών, όπως συναλλαγές εμπορικού χαρτοφυλακίου. Αποθέματα Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ κόστους και καθαρής ρευστοποιήσιμης αξίας. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των εμπορευμάτων είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης στην κανονική λειτουργία της Εταιρείας μείον τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώλησή τους. Χρηματικά διαθέσιμα 32

33 Η Εταιρεία θεωρεί τις προθεσμιακές καταθέσεις και άλλες υψηλής ρευστότητας επενδύσεις με αρχική λήξη μικρότερη των τριών μηνών ως χρηματικά διαθέσιμα. Για τη σύνταξη των καταστάσεων ταμειακών ροών, τα χρηματικά διαθέσιμα αποτελούνται από μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες καθώς και χρηματικά διαθέσιμα όπως προσδιορίζονται ανωτέρω. Μετοχικό Κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο προσδιορίζεται σύμφωνα με την ονομαστική αξία των μετοχών που έχουν εκδοθεί. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών περιλαμβάνει κάθε διαφορά υπέρ το άρτιο κατά την αρχική έκδοση του μετοχικού κεφαλαίου. (α) Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου Τα άμεσα έξοδα σχετικά με την έκδοση νέων μετοχών απεικονίζονται αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων, καθαρά από φόρους. (β) Μερίσματα μετοχών Τα μερίσματα μετοχών αναγνωρίζονται ως υποχρέωση στην χρήση που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Κόστη δανεισμού Τα κόστη δανεισμού αναγνωρίζονται ως έξοδο στην περίοδο κατά την οποία πραγματοποιούνται. Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης Οι υποχρεώσεις για αποζημίωση συνταξιοδότησης υπολογίζονται στην προεξοφλημένη αξία των μελλοντικών παροχών που έχουν συσσωρευτεί κατά τη λήξη του έτους, με βάση την αναγνώριση δικαιώματος παροχών των εργαζομένων κατά τη διάρκεια της αναμενόμενης εργασιακής ζωής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις οικονομικές και αναλογιστικές παραδοχές και καθορίζονται χρησιμοποιώντας την αναλογιστική μέθοδο αποτίμησης των εκτιμώμενων μονάδων υποχρέωσης (Projected Unit Method). Τα καθαρά κόστη συνταξιοδότησης της περιόδου συμπεριλαμβάνονται στο κόστος μισθοδοσίας στις συνημμένες καταστάσεις αποτελεσμάτων και αποτελούνται από την παρούσα αξία των παροχών που έγιναν δεδουλευμένες κατά τη διάρκεια του έτους, τους τόκους επί της υποχρέωσης παροχών, το κόστος προγενέστερης υπηρεσίας και όποια άλλα πρόσθετα συνταξιοδοτικά κόστη. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζημίες αναγνωρίζονται απευθείας στα Ίδια Κεφάλαια σύμφωνα με το αναθεωρημένο πρότυπο ΔΛΠ 19. Τα κόστη προγενέστερης υπηρεσίας αναγνωρίζονται σε σταθερή βάση πάνω στη μέση περίοδο έως ότου τα οφέλη του προγράμματος κατοχυρωθούν. Οι υποχρεώσεις για παροχές συνταξιοδότησης δε χρηματοδοτούνται. Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα 33

34 Το προσωπικό της Εταιρείας καλύπτεται κυρίως από τον κύριο κρατικό ασφαλιστικό φορέα που καλύπτει τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα (ΙΚΑ), ο οποίος χορηγεί συνταξιοδοτικές και ιατροφαρμακευτικές παροχές. Κάθε εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να συνεισφέρει μέρος του μηνιαίου μισθού του στο ΙΚΑ, ενώ τμήμα της συνολικής εισφοράς ("εργοδοτική εισφορά") καλύπτεται από την Εταιρεία. Οι εργοδοτικές εισφορές που καταβάλλονται στα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία κάθε χρήση συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Κατά τη συνταξιοδότηση, το συνταξιοδοτικό ταμείο είναι υπεύθυνο για την καταβολή των συνταξιοδοτικών παροχών στους εργαζομένους. Κατά συνέπεια η Εταιρεία δεν έχει καμία νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση για την πληρωμή μελλοντικών παροχών με βάση αυτό το πρόγραμμα. Φόρος εισοδήματος (τρέχων και αναβαλλόμενος) Ο τρέχων και αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζονται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που ισχύουν στην Ελλάδα. Ο φόρος εισοδήματος αποτελείται από το φόρο επί των κερδών της κάθε εταιρείας, όπως αυτά αναμορφώνονται στη φορολογική της δήλωση, από πρόσθετους φόρους εισοδήματος που προκύπτουν από τους φορολογικούς ελέγχους των φορολογικών αρχών, από προβλέψεις έναντι πιθανών επιπλέον φόρων που θα προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους, και, τέλος, από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος βάσει των θεσμοθετημένων φορολογικών συντελεστών. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος υπολογίζεται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της υποχρέωσης σε όλες τις προσωρινές διαφορές κατά την ημερομηνία του ισολογισμού μεταξύ της φορολογικής βάσης και της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογητέες προσωρινές διαφορές: Εκτός εάν η υποχρέωση για αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος προκύπτει από την απόσβεση της υπεραξίας ή την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού σε μία συναλλαγή η οποία δεν είναι συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζει ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και Αναφορικά με τις προσωρινές φορολογικές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς εταιρείες και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, εκτός όπου ο χρόνος αντιστροφής των προσωρινών διαφορών μπορεί να ελεγχθεί και είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές δε θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον. Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για όλες τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές και μεταφερόμενες φορολογικές απαιτήσεις και φορολογικές ζημίες, στο βαθμό που είναι πιθανό ότι θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των εκπιπτόμενων προσωρινών διαφορών και των μεταφερόμενων αχρησιμοποίητων φορολογικών απαιτήσεων και των αχρησιμοποίητων φορολογικών ζημιών. Εκτός της περίπτωσης όπου η απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος που σχετίζεται με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές προκύπτει από την αρχική αναγνώριση ενός στοιχείου του ενεργητικού ή του παθητικού σε μια συναλλαγή που 34

35 δεν αποτελεί συνένωση εταιρειών και κατά τη στιγμή της συναλλαγής δεν επηρεάζεται ούτε το λογιστικό κέρδος ούτε το φορολογητέο κέρδος ή ζημία, και Αναφορικά με τις εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές, συγγενείς και συμμετοχές σε κοινοπραξίες, αναγνωρίζεται απαίτηση από αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στο βαθμό που είναι πιθανό ότι οι προσωρινές διαφορές θα αντιστραφούν στο προβλεπόμενο μέλλον και θα υπάρχει διαθέσιμο φορολογητέο κέρδος το οποίο θα χρησιμοποιηθεί έναντι των προσωρινών διαφορών. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εκτιμώνται σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού και μειώνονται στο βαθμό που δε θεωρείται πιθανό ότι θα υπάρξουν αρκετά φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων από αναβαλλόμενους φόρους εισοδήματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις υπολογίζονται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που αναμένεται να είναι σε ισχύ τη χρήση που η απαίτηση θα πραγματοποιηθεί ή η υποχρέωση θα τακτοποιηθεί, και βασίζονται στους φορολογικούς συντελεστές (και φορολογικούς νόμους) που είναι σε ισχύ ή έχουν θεσμοθετηθεί κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση αποτελεσμάτων. Χρηματοδοτικές μισθώσεις Οι χρηματοδοτικές μισθώσεις που μεταφέρουν στην Εταιρεία ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και τα οφέλη που σχετίζονται με το μισθωμένο πάγιο κεφαλαιοποιούνται κατά την έναρξη της μίσθωσης στην εύλογη αξία του μισθωμένου παγίου ή, αν αυτή είναι χαμηλότερη, στη παρούσα αξία των ελάχιστων μισθωμάτων. Οι πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις επιμερίζονται μεταξύ των χρηματοοικονομικών εξόδων και της μείωσης της χρηματοδοτικής υποχρέωσης, ώστε να επιτευχθεί ένα σταθερό επιτόκιο στο εναπομείναν υπόλοιπο της υποχρέωσης. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα χρεώνονται απ ευθείας στα αποτελέσματα. Μισθώσεις όπου ο εκμισθωτής διατηρεί όλους τους κινδύνους και τα οφέλη της ιδιοκτησίας του παγίου λογιστικοποιούνται ως λειτουργικές μισθώσεις. Οι πληρωμές των λειτουργικών μισθωμάτων αναγνωρίζονται ως έξοδο στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε σταθερή βάση κατά τη διάρκεια της μίσθωσης. Προβλέψεις και ενδεχόμενες υποχρεώσεις Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται όταν η Εταιρεία έχει παρούσα νομική ή τεκμαρτή υποχρέωση ως αποτέλεσμα προγενέστερων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή της μέσω εκροής πόρων και μία αξιόπιστη εκτίμηση της υποχρέωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί. Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία ισολογισμού και προσαρμόζονται έτσι ώστε να απεικονίζουν την παρούσα αξία του εξόδου που αναμένεται να χρειαστεί για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. Αν η επίδραση της χρονικής αξίας του χρήματος είναι σημαντική, οι προβλέψεις υπολογίζονται προεξοφλώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές ταμειακές ροές με έναν συντελεστή προ φόρων ο οποίος αντικατοπτρίζει τις 35

36 τρέχουσες εκτιμήσεις της αγοράς για την χρονική αξία του χρήματος και, όπου κρίνεται απαραίτητο, τους κινδύνους που σχετίζονται συγκεκριμένα με την υποχρέωση. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, εκτός εάν η πιθανότητα μιας εκροής πόρων που περιλαμβάνουν οικονομικά οφέλη είναι ελάχιστη. Ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν αναγνωρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται όταν μια εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. Κέρδη ανά μετοχή Η Εταιρεία εφαρμόζει προαιρετικά το ΔΛΠ 33 "Κέρδη ανά μετοχή". Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται με διαίρεση των καθαρών κερδών με το μέσο σταθμισμένο αριθμό κοινών μετοχών που είναι σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια κάθε έτους, εξαιρώντας το μέσο όρο των κοινών μετοχών που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ως ίδιες μετοχές. Τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το καθαρό κέρδος που αποδίδεται στους ς της μητρικής (αφού αφαιρεθεί ο τόκος επί των μετατρέψιμων μετοχών μετά φόρων) με τον μέσο σταθμισμένο αριθμό των μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια του έτους (προσαρμοσμένο για την επίδραση των απομειούμενων μετατρέψιμων μετοχών). Ο μέσος σταθμισμένος αριθμός των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της λογιστικής περιόδου και για όλες τις παρουσιαζόμενες λογιστικές περιόδους προσαρμόζεται για γεγονότα που έχουν μεταβάλει τον αριθμό των κοινών μετοχών σε κυκλοφορία χωρίς αντίστοιχη μεταβολή στους πόρους. Πληροφορίες κατά τομέα δραστηριότητας Η Εταιρεία δεν έχει υποχρέωση παρουσίασης πληροφοριών κατά τομέα δραστηριότητας, δεδομένου ότι δεν έχει εισαγάγει τις μετοχές της σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά. 8.5 Σημαντικές λογιστικές κρίσεις και κύριες πηγές αβεβαιότητας Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ απαιτεί όπως η Διοίκηση προβαίνει στην διενέργεια κρίσεων, εκτιμήσεων και υποθέσεων που επηρεάζουν τα ποσά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, τα ποσά των ενδεχόμενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία των οικονομικών καταστάσεων, καθώς και τα ποσά των εσόδων και εξόδων κατά την διάρκεια της χρήσεως. Οι εν λόγω εκτιμήσεις βασίζονται σε ιστορικά στοιχεία και άλλους παράγοντες που θεωρούνται σχετικοί. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εκτιμήσεις. Όπου απαιτείται από τα ΔΠΧΑ ή έχει κριθεί αναγκαίο από τη Διοίκηση, οι εν λόγω εκτιμήσεις και υποθέσεις της Διοίκησης παρατίθενται, είτε στη Σημείωση 8.4 "Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών", είτε στη σημείωση που αναλύει τα επηρεαζόμενα από τις εκτιμήσεις στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού ή των αποτελεσμάτων. Οι εκτιμήσεις και οι υποθέσεις που ενέχουν ουσιαστικό κίνδυνο να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές στα ποσά των απαιτήσεων και υποχρεώσεων εντός της επόμενης χρήσης παρατίθενται παρακάτω. 36

37 Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις Η Εταιρεία έχει διαγράψει από τις οικονομικές της καταστάσεις όλες τις απαιτήσεις που θεωρούνται ανεπίδεκτες είσπραξης και έχει σχηματίσει συνολική πρόβλεψη 304 χιλ. ευρώ περίπου έναντι απαιτήσεων οι οποίες, είτε λόγω μεγάλων καθυστερήσεων στην είσπραξή των, είτε για άλλους λόγους, εκτιμώνται ως επισφαλείς. Πρόβλεψη για Αποζημίωση Προσωπικού Το ύψος της πρόβλεψης για αποζημίωση προσωπικού βασίζεται σε αναλογιστική μελέτη. Η αναλογιστική μελέτη περιλαμβάνει την στοιχειοθέτηση παραδοχών σχετικών με το προεξοφλητικό επιτόκιο, το ποσοστό αύξησης των αμοιβών των εργαζομένων, την αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και την αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή ζωή. Οι παραδοχές που χρησιμοποιούνται εμπεριέχουν σημαντική αβεβαιότητα και η Διοίκηση της Εταιρείας προβαίνει σε συνεχή επανεκτίμησή τους Φόρος εισοδήματος Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές ελέγξουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. 8.6 Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Οι δραστηριότητες της Εταιρείας την αφήνουν εκτεθειμένη σε κίνδυνο αγοράς, πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας και κίνδυνο πτώχευσης προμηθευτών. Η διαχείριση κινδύνου διενεργείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων της Εταιρείας. Το τμήμα διαχείρισης διαθεσίμων αναγνωρίζει, υπολογίζει και αντισταθμίζει χρηματοοικονομικούς κινδύνους σε στενή συνεργασία με τα εμπορικά τμήματα της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο χαράσσει τη γενικότερη στρατηγική και τις πολιτικές διαχείρισης κινδύνου Παράγοντες κινδύνου Κίνδυνος της αγοράς Συναλλαγματικός κίνδυνος Όλες οι πωλήσεις και οι απαιτήσεις της Εταιρείας είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Το ύψος των αγορών και των υποχρεώσεων της Εταιρείας που είναι εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα είναι αμελητέο σε σχέση με τα μεγέθη της Εταιρείας, επομένως ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ασήμαντος και δεν τυγχάνει ιδιαίτερου χειρισμού από την Εταιρεία. 37

38 Κίνδυνος τιμών Ο εν λόγω κίνδυνος για την Εταιρεία πηγάζει από ενδεχόμενες αρνητικές μεταβολές στις τρέχουσες τιμές αποτίμησης του χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού αποτιμώμενο στην εύλογη αξία μέσω αποτελέσματος. Οι μεταβολές στο εν λόγω χρηματοοικονομικό στοιχείο του ενεργητικού δεν κρίνονται σημαντικές για τα μεγέθη της Εταιρείας. Εξάλλου, οι τιμές των εμπορευμάτων που εμπορεύεται η Εταιρεία (ενδύματα, υποδήματα, καλλυντικά κλπ.) δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη διακύμανση. Κίνδυνος επιτοκίου Ο κίνδυνος αυτός πηγάζει από τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου που χρησιμοποιεί η Εταιρεία. Τα κυμαινόμενα επιτόκια βασίζονται στο Euribor. Σημειώνεται ότι η Εταιρεία έχει χορηγήσει δάνειο στην συνδεδεμένη εταιρείας Carelab by attica A.E., ύψους ,00 ευρώ. Το δάνειο συμβάλει στην εξυπηρέτηση και προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας και υπηρετεί το εταιρικό συμφέρον διότι πρόκειται για συνεργαζόμενη εταιρεία με συνυφασμένα εταιρικά συμφέροντα. Πιστωτικός κίνδυνος Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της εταιρείας είναι λιανικές πωλήσεις και παροχή υπηρεσιών. Το τίμημα των λιανικών πωλήσεων εισπράττεται είτε με μετρητά είτε μέσω πιστωτικών καρτών. Στις πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών η απαίτηση της εταιρείας στρέφεται κατά της μεσολαβούσας τράπεζας. Παράλληλα οι απαιτήσεις από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών μοιράζονται μεταξύ ικανού αριθμού αξιόπιστων τραπεζικών ιδρυμάτων, με αποτέλεσμα ο πιστωτικός κίνδυνος να είναι πολύ χαμηλός. Η εταιρεία εκδίδει τιμολόγια παροχής υπηρεσίας κυρίως προς τους προμηθευτές της στα πλαίσια των συμφωνιών τύπου shops in a shop όπως προαναφέρθηκε. Στην πλειοψηφία τους τα τιμολόγια αυτά συμψηφίζονται με αντίστοιχες υποχρεώσεις που έχει η εταιρεία προς τους προμηθευτές της. Κατά συνέπεια ο πιστωτικός κίνδυνος να είναι πολύ μικρός. Η εταιρεία όμοια για την ελαχιστοποίηση του πιστωτικού κινδύνου σε διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα συναλλάσσεται με τα πιο αξιόπιστα πιστωτικά ιδρύματα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Κίνδυνος ρευστότητας Συνετή διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας προϋποθέτει (α) επαρκείς εξασφαλίσεις χρηματικών διαθεσίμων και (β) τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης μέσω επαρκών πιστοδοτικών γραμμών. Παρά την πρωτόγνωρη χρηματοοικονομική κρίση και τον περιορισμό της ρευστότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, η Εταιρεία διατηρεί υψηλή ρευστότητα χάρη στη λιανική φύση μεγάλου μέρους των πωλήσεών του. Παράλληλα, διατηρεί υπόλοιπο απαιτήσεων από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών ύψους 14,47 εκατ. ευρώ περίπου, τα οποία θα μπορούσαν άμεσα και με χαμηλό κόστος να ρευστοποιηθούν (προεξοφληθούν) ενισχύοντας τη ρευστότητα της Εταιρείας. 38

39 Το Τμήμα Διαχείρισης Διαθεσίμων συντάσσει καταστάσεις προσδοκώμενων ταμειακών ροών οι οποίες επισκοπούνται από τη Διοίκηση με σκοπό τον καλύτερο προγραμματισμό της διαχείρισης ρευστότητας. Οι δανειακές και λοιπές υποχρεώσεις της Εταιρείας, ταξινομημένες με βάση τον ορίζοντα αποπληρωμής τους, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα. 31/12/2014 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο Δανεισμός Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις /12/2013 <1 έτος 1-2 έτη 2-5 έτη Πάνω από 5 έτη Σύνολο Δανεισμός Προμηθευτές και άλλες υποχρεώσεις Αντιθέτως, οι απαιτήσεις κατά πελατών και οι λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, συνολικού ύψους ,19 ευρώ την 31/12/2014 και ,56 ευρώ την 31/12/2013, ταξινομούνται με βάση τον ορίζοντα είσπραξής τους ως βραχυπρόθεσμες, δεδομένου ότι εισπράττονται εντός του επόμενου έτους. Κίνδυνος πτώχευσης προμηθευτών Η οικονομική κρίση έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα κυρίως στις ελληνικές επιχειρήσεις. Η μείωση της κατανάλωσης έχει αυξήσει τον κίνδυνο για τις εταιρείες του κλάδου ένδυσης υπόδησης με αποτέλεσμα να υπάρχει ενδεχόμενη πτώχευση για κάποιους από αυτούς. Η Εταιρεία αντιμετωπίζει τον ανωτέρω κίνδυνο για τις συνεργασίες shop in shops καθώς μια ενδεχόμενη πτώχευση για κάποιους από αυτούς θα οδηγούσε σε επιβράδυνσης των πωλήσεων. 8.7 Διαχείριση κεφαλαίων Η διαχείριση κεφαλαίων αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει στην Εταιρεία τη δυνατότητα να συνεχίσει τις δραστηριότητές της, ώστε να παρέχει κέρδη στους ς και οφέλη στους άλλους ενδιαφερόμενους, διατηρώντας παράλληλα μια κεφαλαιουχική δομή που θα ελαχιστοποιεί το κόστος κεφαλαίου. Τα εργαλεία της διαχείρισης κεφαλαίων είναι η μερισματική πολιτική, η έκδοση ή η επιστροφή κεφαλαίου και η αγοραπωλησία στοιχείων του ενεργητικού. Βασικός δείκτης που χρησιμοποιείται κατά τη διαχείριση κεφαλαίων είναι ο συντελεστής μόχλευσης, ο οποίος υπολογίζεται ως το καθαρό χρέος διαιρούμενο με τα συνολικά κεφάλαια. Το καθαρό χρέος υπολογίζεται ως ο συνολικός δανεισμός (συμπεριλαμβάνονται 39

40 βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια) μείον τα χρηματικά διαθέσιμα. Τα συνολικά κεφάλαια υπολογίζονται ως τα ίδια κεφάλαια που εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης συν το καθαρό χρέος. Ο συντελεστής μόχλευσης διαμορφώθηκε κατά την 31/12/2014 και την 31/12/2013 αντιστοίχως ως εξής: 31/12/ /12/2013 Σύνολο δανειακών κεφαλαίων Μείον: Χρηματικά διαθέσιμα Καθαρό δανειακό υπόλοιπο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων Συντελεστής μόχλευσης -210,42% -201,85% Η εμφάνιση αρνητικού καθαρού δανειακού υπόλοιπου, και κατά συνέπεια αρνητικού συντελεστή μόχλευσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη μορφή εμπορικής συνεργασίας "shops-in-a-shop" που έχει επιλέξει η Διοίκηση της Εταιρείας για το μεγαλύτερο μέρος του πολυκαταστήματος αλλά και στον χαμηλό δανεισμό συγκριτικά με τα ταμειακά διαθέσιμα της Εταιρείας. Η μορφή αυτή συνεργασίας με τους προμηθευτές εξασφαλίζει στην Εταιρεία μεγάλο διάστημα πίστωσης, ενώ την ίδια στιγμή η Εταιρεία εισπράττει μεγάλο μέρος του κύκλου εργασιών της άμεσα τοις μετρητοίς. 8.8 Εκτίμηση εύλογων αξιών Το σύνολο των λογιστικών αρχών και χειρισμών που υιοθετεί η Εταιρεία για την αναγνώριση και την αποτίμηση κάθε κατηγορίας χρηματοοικονομικών μέσων παρατίθενται στη Σημείωση 4 "Περίληψη βασικών λογιστικών αρχών" και στις επιμέρους σημειώσεις για τα χρηματοοικονομικά μέσα. 8.9 Κύκλος εργασιών (Πωλήσεις) Ο κύκλος εργασιών της Εταιρείας αναλύεται ως εξής: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Πωλήσεις εμπορευμάτων Παροχή υπηρεσιών Η Εταιρεία έχει επίσης έσοδα και από παροχή υπηρεσιών στους προμηθευτές-συνεργάτες της, τα οποία έχουν συμπεριληφθεί στο κονδύλι "Άλλα έσοδα" της συνημμένης Κατάστασης Συνολικών Εσόδων. 40

41 8.10 Άλλα έσοδα Το κονδύλι "Άλλα έσοδα" της κατάστασης συνολικών εσόδων περιλαμβάνει μη χρηματοοικονομικά έσοδα της Εταιρείας τα οποία δεν συγκαταλέγονται στον κύκλο εργασιών, αναλύεται δε ως εξής: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Έσοδα από μη κύριες δραστηριότητες Έσοδα από ενοίκια Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις Έσοδα από αποζημιώσεις Κέρδη από πώληση παγίων 299 Έσοδα από προβλέψεις Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές Άλλα λειτουργικά έσοδα Το κονδύλι "Έσοδα από μη κύριες δραστηριότητες" περιλαμβάνει υπηρεσίες και έξοδα που χρεώνει η Εταιρεία στις επιχειρήσεις που λειτουργούν σημεία πωλήσεων (corners) εντός του πολυκαταστήματός της, όπως ενδεικτικά: έξοδα διαμόρφωσης σημείου πώλησης, τηλεφωνικές χρεώσεις, χρεώσεις προσωπικού πωλήσεων, δαπάνες κοινών διαφημιστικών ενεργειών κ.α Αποθέματα και κόστος πωλήσεων Τα αποθέματα αναλύονται ως εξής: 31/12/ /12/2013 Εμπορεύματα Μείον: Διαφορές αποτίμησης ( ) ( ) Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων Τα ποσά που σχετίζονται με τα αποθέματα και έχουν αναγνωριστεί ως "κόστος πωλήσεων" στη συνημμένη κατάσταση συνολικών εσόδων έχουν ως εξής: 41

42 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Αποθέματα έναρξης Αγορές χρήσης Αποθ/τα μεταφερόμενα από συγχωνευόμενες εταιρείες Αποθέματα λήξης ( ) ( ) Ιδιόχρηση κ.α. διαφορές (22.865) (11.539) Κόστος πωληθέντων αποθεμάτων Απομείωση αποθεμάτων Αναστροφή απομείωσης (92.745) Κόστος παρασχεθεισών υπηρεσιών Σύνολο κόστους πωλήσεων Λειτουργικά έξοδα Το άθροισμα των εξόδων διοίκησης και διάθεσης της Εταιρείας αναλύεται κατά κατηγορία εξόδου ως εξής: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Αμοιβές & έξοδα συνεργατών Έξοδα προβολής & διαφήμισης Έξοδα μεταφορών, μετακινήσεων & ταξιδίων Ενοίκια Μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων 138 Ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση, καθαριότητα Επισκευές & συντηρήσεις Τηλεφωνικά & ταχυδρομικά έξοδα Ασφάλιστρα Γραφική ύλη, έντυπα & λ/αναλώσιμα υλικά Φόροι & τέλη Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις Διάφορα πρόστιμα & προσαυξήσεις 86 Ζημίες από πώληση παγίων Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές Λοιπά έξοδα

43 Η κατανομή των ανωτέρω κατά κατηγορία εξόδων της χρήσης 2014 στις λειτουργίες διοίκησης και διάθεσης, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 1/1-31/12/2014 Διοίκηση Διάθεση Σύνολο Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Αμοιβές & έξοδα συνεργατών Έξοδα προβολής & διαφήμισης Έξοδα μεταφορών, μετακινήσεων & ταξιδιών Ενοίκια Ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση, καθαριότητα Επισκευές & συντηρήσεις Τηλεφωνικά & ταχυδρομικά έξοδα Ασφάλιστρα Γραφική ύλη, έντυπα & λ/αναλώσιμα υλικά Φόροι & τέλη Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις Ζημίες από πώληση παγίων Έξοδα προηγούμενων χρήσεων Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές Λοιπά έξοδα Η κατανομή των ανωτέρω κατά κατηγορία εξόδων της χρήσης 2013 στις λειτουργίες διοίκησης και διάθεσης, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: 1/1-31/12/2013 Διοίκηση Διάθεση Σύνολο Αμοιβές & έξοδα προσωπικού Αμοιβές & έξοδα συνεργατών Έξοδα προβολής & διαφήμισης Έξοδα μεταφορών, μετακινήσεων & ταξιδιών Ενοίκια Μισθώματα λειτουργικών μισθώσεων Ηλεκτρισμός, ύδρευση, θέρμανση, καθαριότητα Επισκευές & συντηρήσεις Τηλεφωνικά & ταχυδρομικά έξοδα Ασφάλιστρα Γραφική ύλη, έντυπα & λ/αναλώσιμα υλικά Φόροι & τέλη Φορολογικά πρόστιμα & προσαυξήσεις Διάφορα πρόστιμα & προσαυξήσεις Ζημίες από πώληση παγίων Έξοδα προηγούμενων χρήσεων

44 Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές Λοιπά έξοδα Μισθοδοτικό κόστος και αποζημιώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού Προσωπικό Το προσωπικό της εταιρείας ανήλθε την 31/12/2014 στους 726 εργαζόμενους, ενώ την 31/12/2013 ανερχόταν σε 595. Συνολικά στα καταστήματα απασχολούνται επιπλέον εργαζόμενοι που μισθοδοτούνται από τους προμηθευτές που έχουν υπογράψει σύμβαση shops in a shop. Ανάλυση κόστους προσωπικού Στα κονδύλια "Έξοδα διοίκησης" και "Έξοδα διάθεσης" της συνημμένης κατάστασης συνολικών εσόδων περιλαμβάνονται αμοιβές και άλλες παροχές στο προσωπικό που αναλύονται ως εξής: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Μισθοί Ημερομίσθια και ωρομίσθια Εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία Αποζημιώσεις απολυομένων Πρόβλεψη αποζημιώσεων προσωπικού Λοιπές παροχές προσωπικού Κατανεμημένο στα έξοδα διοίκησης Κατανεμημένο στα έξοδα διάθεσης Κρατικά ασφαλιστικά προγράμματα Οι εισφορές που κατέβαλε η Εταιρεία στα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία ("εργοδοτικές εισφορές") επιβάρυναν τα αποτελέσματα της χρήσης, όπως φαίνεται στον αμέσως προηγούμενο πίνακα. Υποχρεώσεις συνταξιοδότησης προσωπικού Σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση στην περίπτωση απόλυσης ή συνταξιοδότησής τους. Το ύψος των 44

45 αποζημιώσεων ποικίλει ανάλογα με τον μισθό, τα έτη υπηρεσίας και τον τρόπο της αποχώρησης (αιτιολογημένη απόλυση, αναίτια απόλυση, συνταξιοδότηση) του εργαζομένου. Η πληρωτέα αποζημίωση σε περίπτωση συνταξιοδότησης ισούται με το 40% της αποζημίωσης που θα ήταν πληρωτέα σε περίπτωση αναίτιας απόλυσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τοπική πρακτική, αυτά τα προγράμματα δεν χρηματοδοτούνται και συνιστούν προγράμματα καθορισμένων παροχών (defined benefit plans) σύμφωνα με το ΔΛΠ 19. Από έχει αλλάξει η πολιτική αναγνώρισης στις οικονομικές καταστάσεις των υποχρεώσεων συνταξιοδοτικών παροχών καθώς τίθεται σε εφαρμογή το αναθεωρημένο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 19, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το τέταρτο τρίμηνο του Το αναθεωρημένο πρότυπο περιέχει τροποποιήσεις, οι οποίες εκτείνονται από θεμελιώδεις αλλαγές, όπως η κατάργηση του μηχανισμού γνωστού ως μέθοδος περιθωρίου και της έννοιας της αναμενόμενης απόδοσης από περιουσιακά στοιχεία προγραμμάτων έως και απλές διευκρινίσεις και αναδιατυπώσεις. Το ποσό της υποχρέωσης που έχει καταχωρηθεί στην κατάσταση οικονομικής θέσης συνίσταται εξ ολοκλήρου από την παρούσα αξία των ως άνω μη χρηματοδοτούμενων υποχρεώσεων. Η μεταβολή αυτής της υποχρέωσης παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα. Όλα τα ποσά του πίνακα έχουν αναγνωριστεί στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 31/12/ /12/2013 Προγράμματα Προγράμματα καθορισμένων καθορισμένων Σύνολο παροχών (Mη παροχών (Mη χρηματοδοτούμενα) χρηματοδοτούμενα) Σύνολο Υποχρέωση καθορισμένων παροχών Ταξινομημένη ως : Μακροπρόθεσμη υποχρέωση /12/ /12/2013 Προγράμματα Προγράμματα καθορισμένων καθορισμένων Σύνολο παροχών (Mη παροχών (Mη Σύνολο χρηματοδοτούμενα) χρηματοδοτούμενα) Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την η Ιανουαρίου Υποχρέωση καθορισμένων παροχών από - Συγχωνευμένες Εταιρείες Τρέχον κόστος απασχόλησης Έξοδο τόκων Επανεκτιμήσεις - αναλογιστικές ζηµιές /(κέρδη) από μεταβολές χρηματοοικονομικών παραδοχών Παροχές πληρωθείσες ( ) ( ) ( ) ( ) Κόστος

46 περικοπών/διακανονισμών/τερματισμού υπηρεσίας Υποχρέωση καθορισμένων παροχών την 31η Δεκεμβρίου Οι σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για την αποτίμηση είναι οι ακόλουθες: 31/12/ /12/2013 Προεξοφλητικό επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2,18% 3,82% Μελλοντικές αυξήσεις μισθών 1,75% 1,75% Πληθωρισμός 1,75% 1,75% Τα ποσά που αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων είναι: 31/12/ /12/2013 Προγράμματα Προγράμματα καθορισμένων καθορισμένων Σύνολο παροχών (Mη παροχών (Mη χρηματοδοτούμενα) χρηματοδοτούμενα) Σύνολο Κόστος τρέχουσας απασχόλησης Kαθαρός τόκος πάνω στην υποχρέωση παροχών Κόστος περικοπών / διακανονισμών / τερματισμού υπηρεσίας Συνολικά έξοδα αναγνωρισμένα στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων 4 Τα ποσά που αναγνωρίζονται στα λοιπά συνολικά έσοδα της Κατάστασης Λοιπών Συνολικών Εσόδων είναι: 31/12/ /12/2013 Προγράμματα Προγράμματα καθορισμένων καθορισμένων Σύνολο παροχών (Mη παροχών (Mη Σύνολο χρηματοδοτούμενα) χρηματοδοτούμενα) Αναλογιστικά κέρδη /(ζημιές) από μεταβολές σε ( ) ( ) χρηματοοικονομικές παραδοχές Συνολικά έσοδα /(έξοδα) αναγνωρισμένα στα λοιπά συνολικά έσοδα ( ) ( ) Η επίδραση των μεταβολών σε σημαντικές αναλογιστικές παραδοχές είναι: 46

47 Προεξοφλητικό επιτόκιο 0,50% -0,50% Αύξηση / (μείωση) στην υποχρέωση καθορισμένων παροχών (86.399) Αποσβέσεις Τα κονδύλια "έξοδα διοίκησης" και "έξοδα διάθεσης" των συνημμένων καταστάσεων συνολικών εσόδων απεικονίζονται ελεύθερα αποσβέσεων. Η κατανομή των αποσβέσεων χρήσεως στα ανωτέρω κονδύλια θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Έξοδα διοίκησης Έξοδα διάθεσης Χρηματοοικονομικά έσοδα και έξοδα Τα αποτελέσματα της επενδυτικής και χρηματοδοτικής δραστηριότητας της Εταιρείας, όπως αυτά απεικονίζονται στη συνημμένη κατάσταση συνολικών εσόδων, αναλύονται ως εξής: Χρηματοοικονομικά έσοδα: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Μερίσματα από συγγενείς επιχειρήσεις Τόκοι από διαθέσιμα Τόκοι από χορηγούμενο δάνειο σε συνδεδεμένο μέρος Χρηματοοικονομικά έξοδα: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Ζημίες πώλησης επενδ. εύλογης αξίας Τόκοι μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων Τόκοι βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων Τόκοι χρηματοδοτικών μισθώσεων 75 Προμήθειες πιστωτικών καρτών Τραπεζικές προμήθειες και λοιποί τόκοι Λοιπά χρηματοοικονομικά αποτελέσματα: 47

48 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Κέρδη/(ζημιές) εύλογης αξίας εμπορικού χαρτοφυλακίου (14.001) 0 Κέρδη από συναλλαγματικές διαφορές Φορολογία εισοδήματος Ο φόρος εισοδήματος που εμφανίζεται στην κατάσταση συνολικών εσόδων αναλύεται ως εξής: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Τρέχων φόρος Αναβαλλόμενοι φόροι ( ) Επιπλέον φόροι προηγούμενων χρήσεων Χρησιμοποίηση πρόβλεψης για επιπλέον φόρους ( ) Αναβαλλόμενο φορολογικό αποτέλεσμα αναγνωρισμένο απευθείας στα λοιπά συνολικά έσοδα (13.677) Τρέχουσα φορολογία Με τις διατάξεις του Ν.4110/2013 ο συντελεστής φορολόγησης των νομικών προσώπων διαμορφώθηκε σε 26% για τα εισοδήματα που αποκτώνται από 01/01/2013 και συνεπώς η Εταιρεία που έχει την έδρα της στην Ελλάδα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 26%. Αναβαλλόμενη φορολογία Αναβαλλόμενος φόρος λογίζεται επί των μη μόνιμων αποκλίσεων των λογιστικών μεγεθών από την αντίστοιχη φορολογική βάση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στα ΔΠΧΑ και τις λογιστικές αρχές που εφαρμόζει η Εταιρεία. Οι αναβαλλόμενοι φόροι υπολογίζονται με βάση το φορολογικό συντελεστή που θα βαρύνει τα κέρδη της Εταιρείας κατά τη χρήση που αναμένεται ότι θα τακτοποιηθεί η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση, λαμβάνοντας υπ' όψιν τις φορολογικές διατάξεις που είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος που σχετίζεται με στοιχεία τα οποία έχουν αναγνωρισθεί απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια καταχωρείται απ ευθείας στα ίδια κεφάλαια και όχι στην κατάσταση συνολικών εσόδων. 48

49 Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τις μεταβολές στο υπόλοιπο των αναβαλλόμενων φόρων, καθώς και την ανάλυσή τους με βάση το είδος της προσωρινής διαφοράς που τους δημιούργησε: ΑΦ από πάγια ΑΦ από leasing ΑΦ από προβλέψεις ΑΦ από δεδουλευμένα ΑΦ από μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Σύνολο Υπόλοιπο την 1/1/2013 ( ) ( ) (67.111) Αναγνώριση στο αποτέλεσμα (28.792) Αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια (13.677) (7.392) Μεταφορά από συγχωνευόμενες εταιρείες ( ) (21.302) ( ) Υπόλοιπο την 31/12/2013 ( ) ( ) (21.302) ( ) Υπόλοιπο την 1/1/2014 ( ) ( ) (21.302) ( ) Αναγνώριση στο αποτέλεσμα (50.975) (15.265) (35.351) Αναγνώριση στα ίδια κεφάλαια Μεταφορές Συναλλαγματικές διαφορές Υπόλοιπο την 31/12/2014 ( ) ( ) (21.302) ( ) Τα θετικά ποσά στον ανωτέρω πίνακα συμβολίζουν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση, ενώ τα αρνητικά αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Το σύνολο της αναβαλλόμενης φορολογίας υπολογίστηκε με βάση το φορολογικό συντελεστή που ισχύει για τα εταιρικά κέρδη της χρήσης 2014, δηλαδή με ποσοστό 26%. Περιγραφή των υποκείμενων προσωρινών διαφορών Παρακάτω, δίδεται μια σύντομη εξήγηση των αιτίων που δημιουργούν τις ανωτέρω αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις: Πάγια Η εκτίμηση της Διοίκησης της Εταιρείας για την ωφέλιμη ζωή των παγίων, βάσει της οποίας συντάχθηκαν οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, είναι υψηλότερη της ωφέλιμης ζωής που αναγνωρίζει η ελληνική φορολογική νομοθεσία. Συνεπώς, το έξοδο των αποσβέσεων 49

50 που έχει αναγνωριστεί στη συνημμένη κατάσταση συνολικών εσόδων είναι χαμηλότερο εκείνου που έχει εκπέσει από τα φορολογητέα κέρδη της χρήσεως, και η διαφορά μεταξύ των δύο δημιουργεί αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση. Προβλέψεις Η εν λόγω αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση προκύπτει από το γεγονός ότι η ελληνική φορολογική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει ως έξοδα κάποιες εκ των σχηματιζόμενων από την Εταιρεία προβλέψεις, ενώ αναγνωρίζει τα σχετικά έξοδα στη χρήση που αυτά θα πραγματοποιηθούν. Δεδουλευμένα έσοδα/έξοδα Η εν λόγω αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση/(υποχρέωση) προκύπτει από το γεγονός ότι η ελληνική φορολογική νομοθεσία δεν αναγνωρίζει κάποιες από τις προσαρμογές στα έσοδα και έξοδα της χρήσης που γίνονται με σκοπό την εφαρμογή της αρχής του δεδουλευμένου, ενώ αναγνωρίζει τα σχετικά έσοδα και έξοδα στη χρήση που θα εκδοθούν τα σχετικά παραστατικά. Μακροχρόνιες υποχρεώσεις Η εν λόγω αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση προκύπτει από το γεγονός ότι η ελληνική φορολογική νομοθεσία αναγνωρίζει το ομολογιακό δάνειο στην ονομαστική του αξία. Φορολογικός έλεγχος και σχηματισθείσες προβλέψεις για φόρους Η ελληνική φορολογική νομοθεσία και οι σχετικές διατάξεις υπόκεινται σε ερμηνείες από τις φορολογικές αρχές. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος κατατίθενται σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή οι ζημιές που δηλώνονται για φορολογικούς σκοπούς παραμένουν προσωρινά έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία του φορολογούμενου, στιγμή κατά την οποία θα εκκαθαριστούν και οι σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις. Η Εταιρεία δεν είχε ελεγχθεί για τη χρήση 2009 και 2010 για τις οποίες όμως ελέγχθηκε εντός της ελεγχόμενης χρήσης 2014 τόσο για την Εταιρεία όσο και για την εταιρεία Northlandmark A.E (συγχωνευόμενη εταιρεία από 31/12/2013). Για την Εταιρεία προέκυψε επιπλέον φόρος συνολικού ποσού ,26 ενώ για την Northlandmark A.E. προέκυψε επιπλέον φόρος συνολικού ποσού ,22. Η Εταιρεία είχε σχηματίσει πρόβλεψη έναντι επιπλέον φόρων που ενδέχεται να προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους των εκάστοτε ανέλεγκτων χρήσεων, η οποία απεικονίζεται σε ιδιαίτερη γραμμή του παθητικού στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της χρήσης 2013 την οποία όμως χρησιμοποίησε εντός της τρέχουσας χρήσης λόγω της οριστικοποίησης των φορολογικών ελέγχων για τις χρήσεις 2009 και Αναλυτικά, η κίνηση του κονδυλίου αυτού ("Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους") έχει ως εξής: Πρόβλεψη για επιπλέον φόρους Υπόλοιπο την 1/1/ Μεταφορά από συγχωνευόμενες εταιρείες

51 Υπόλοιπο την 31/12/ Υπόλοιπο την 1/1/ Χρησιμοποίηση πρόβλεψης ( ) Υπόλοιπο την 31/12/2014 0,00 Για τις χρήσεις 2011, 2012 και 2013, η Εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά με βάση την ΠΟΛ 1159/26/7/2011. Εκκρεμεί η οριστικοποίηση του ελέγχου από το Υπουργείο Οικονομικών. Για τη χρήση 2014 η Εταιρεία έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 65Α παραγρ. 1 του Ν.4174/2013. Ο έλεγχος έχει ξεκινήσει και το σχετικό φορολογικό πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσης Ο εν λόγω δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στις φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν ενσωματωθεί στις Οικονομικές Καταστάσεις Συμφωνία του φόρου Ο φόρος εισοδήματος που απεικονίζεται στις συνημμένες καταστάσεις συνολικών εσόδων διαφέρει από το ποσό που θα προέκυπτε από τον απλό πολλαπλασιασμό των προ φόρων κερδών επί το φορολογικό συντελεστή που αντιστοιχεί σε κάθε διαχειριστική χρήση. Οι διαφορές οφείλονται: (α) Στην αναγνώριση στις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εξόδων που δεν εκπίπτουν, ούτε αναμένεται να εκπέσουν στο μέλλον, από το φορολογητέο εισόδημα, καθώς και εσόδων που από τη φύση τους δεν μετέχουν στο φορολογητέο εισόδημα. (β) Στο σχηματισμό προβλέψεων έναντι μελλοντικών φορολογικών ελέγχων. Αναλυτικά, οι διαφορές αυτές παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 Κέρδη/(ζημίες) προ φόρων Τρέχων φορολογικός συντελεστής 26% 26% Φόρος που αναλογεί Μη αναστρέψιμες αποκλίσεις από φορ/κή βάση Επίδραση διαφορετικού συντ/τή αναβαλ. φόρων Επιπλέον φόροι προηγούμενων χρήσεων Χρησιμοποίηση πρόβλεψης για επιπλέον φόρους ( )

52 8.17 Κέρδη ανά μετοχή Ο υπολογισμός των βασικών κερδών ανά μετοχή γίνεται στη βάση του μέσου σταθμικού αριθμού των σε κυκλοφορία μετοχών, που είναι τεμάχια. Ο υπολογισμός έχει ως εξής: 1/1/2014 Υπόλοιπο απογραφής Μετοχές σε κυκλοφορία Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία /12/ Υπόλοιπο Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν για τη χρήση 2014 σε 0,4718 ευρώ έναντι 0,4697 ευρώ για τη χρήση Κέρδη Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 01/01-31/12/ /01-31/12/2013 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους ς από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους ς για σκοπούς βασικών κερδών ανά μετοχή Αριθμός μετοχών Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών υπό έκδοση που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των βασικών κερδών ανά μετοχή Bασικά κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,4718 0,4697 Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,4718 0,

53 Ο υπολογισμός των κερδών ανά μετοχή γίνεται στη βάση του μέσου σταθμικού αριθμού των σε κυκλοφορία μετοχών, με τις επιδράσεις όλων των δυνητικών τίτλων των μετατρέψιμων ομολογιών σε κοινές μετοχές, οι οποίες προκύπτουν τεμάχια (παρανομαστής). Οι ομολογίες του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου αποτελούν τη μοναδική κατηγορία δυνητικών τίτλων μετατρέψιμων σε κοινές μετοχές, που έχει η Εταιρεία ( τεμάχια). Αναπροσαρμογή γίνεται στα κέρδη αφαιρώντας τους τόκους της χρήσης μετά φόρων (αριθμητής). Ο υπολογισμός έχεις ως εξής: 1/1/2014 1/1/2014 Μετοχές σε κυκλοφορία Μέσος σταθμικός αριθμός μετοχών σε κυκλοφορία Υπόλοιπο απογραφής Δυνητικοί τίτλοι Υπόλοιπο Τα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν για τη χρήση 2014 σε 0,4198 ευρώ έναντι 0,4361 ευρώ για τη χρήση (β) Mειωμένα Κέρδη ανά Μετοχή Κέρδη 01/01-31/12/ /01-31/12/2013 Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους ς από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους ς για σκοπούς βασικών κερδών ανά μετοχή Έξοδο τόκου μετατρέψιμων ομολόγων Αριθμός μετοχών 01/01-31/12/ /01-31/12/2013 Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών υπό έκδοση που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των βασικών κερδών ανά μετοχή Επίδραση απομείωσης: - - Πλέον: Αύξηση αριθμού μετοχών από πιθανή εξάσκηση δικαιωμάτων μετατροπής ομολόγων

54 Μέσος σταθμικός αριθμός κοινών μετοχών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των μειωμένων κερδών ανά μετοχή (ε) Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή από συνεχιζόμενες δραστηριότητες 0,4198 0,4361 Μειωμένα κέρδη ανά μετοχή 0,4198 0, Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Τα ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας, οι αποσβέσεις αυτών, καθώς και οι μεταβολές τους κατά την κλειόμενη χρήση, έχουν ως ακολούθως: (α) ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ Κτίρια & εγκ/σεις Κτίρια μισθ/να Μηχανήματα Οχήματα Οχήματα μισθωμένα Λοιπά πάγια Πάγια υπό κατασκευή Σύνολο Υπόλοιπο 1/1/ Προσθήκες Μειώσεις (1.255) (44.712) (45.967) Μεταφορές ( ) (196) Μεταφορά από συγχωνευόμενες εταιρείες Υπόλοιπο 31/12/ Υπόλοιπο 1/1/ Προσθήκες Μειώσεις (42.115) (55) (73.940) ( ) Μεταφορές ( ) Υπόλοιπο 31/12/ , , (β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Κτίρια & εγκ/σεις Κτίρια μισθ/να Μηχανήματα Οχήματα Οχήματα μισθωμένα Λοιπά πάγια Πάγια υπό κατασκευή Σύνολο Υπόλοιπο 1/1/2013 ( ) ( ) (52.222) (20.342) (24.708) ( ) ( ) Προσθήκες ( ) (21.816) (8.186) (21.220) (4.942) ( ) ( ) Μειώσεις

55 Μεταφορά από συγχωνευόμενες εταιρείες ( ) (655) (2.377) ( ) ( ) Υπόλοιπο 31/12/2013 ( ) ( ) (61.064) (43.939) (29.650) ( ) ( ) Υπόλοιπο 1/1/2014 ( ) ( ) (61.064) (43.939) (29.650) ( ) ( ) Προσθήκες ( ) (21.816) (9.828) (21.621) ( ) ( ) Μειώσεις Υπόλοιπο 31/12/2014 ( ) ( ) (70.862) (65.560) (29.650) ( ) ( ) (γ) ΚΑΘΑΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Κτίρια & εγκ/σεις Κτίρια μισθ/να Μηχανήματα Οχήματα Οχήματα μισθωμένα Λοιπά πάγια Πάγια υπό κατασκευή Σύνολο Υπόλοιπο 31/12/ Υπόλοιπο 31/12/ Βάρη Δεν υφίστανται εμπράγματα βάρη, περιορισμοί στην ιδιοκτησία ή τη μεταβίβαση ή άλλες επιβαρύνσεις επί των ιδιόκτητων παγίων περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας Άυλα περιουσιακά στοιχεία Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας συνίστανται στο σύνολό τους από εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών (λογισμικό). Τα περιουσιακά αυτά στοιχεία, οι αποσβέσεις αυτών, καθώς και οι μεταβολές τους κατά την κλειόμενη χρήση, έχουν ως ακολούθως: (α) ΣΕ ΑΞΙΕΣ ΚΤΗΣΗΣ Λογισμικό Σύνολο Υπόλοιπο 1/1/ Προσθήκες Μειώσεις Μεταφορές Μεταφορά από συγχωνευόμενες εταιρείες Πώληση θυγατρικής Υπόλοιπο 31/12/ Υπόλοιπο 1/1/

56 Προσθήκες Μειώσεις Μεταφορές Υπόλοιπο 31/12/ (β) ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ Λογισμικό Σύνολο Υπόλοιπο 1/1/2013 ( ) ( ) Προσθήκες (38.757) (38.757) Μεταφορά από συγχωνευόμενες εταιρείες (56.261) (56.261) Υπόλοιπο 31/12/2013 ( ) ( ) Υπόλοιπο 1/1/2014 ( ) ( ) Προσθήκες (57.597) (57.597) Μειώσεις Μεταφορές Υπόλοιπο 31/12/2014 ( ) ( ) (γ) ΚΑΘΑΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ Λογισμικό Σύνολο Υπόλοιπο 31/12/ Υπόλοιπο 31/12/ Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις Υπόλοιπο κατά την 31/12/2012 Προσθήκες χρήσεως 2013 Απομειώσεις χρήσεως 2013 Υπόλοιπο κατά την 31/12/2013 Συμμετοχές σε συγγενή εταιρεία Σύνολο Υπόλοιπο κατά την 31/12/2013 Προσθήκες χρήσεως 2014 Απομειώσεις χρήσεως 2014 Υπόλοιπο κατά την 31/12/2014 Συμμετοχές σε συγγενή εταιρεία

57 Σύνολο Η Εταιρεία λόγω της συγχώνευσης των εταιρειών (καταχώρηση στο Γ.Ε.Μ.Η. με κωδικό αριθμό καταχώρησης ) την 31/12/2013 πρόσθεσε μέσα στη προηγούμενη χρήση από την απορροφείσα εταιρεία Northlandmark A.E. ποσό ,00 ευρώ και κατά συνέπεια, κατέχει από την 31/12/2013 ποσοστό συμμετοχής 49,90% στην εταιρεία Carelab by Attica A.E. Το ποσοστό αυτό δεν μεταβλήθηκε κατά την διάρκεια της χρήσης Επωνυμία Χώρα εγκατάστασης Κόστος κτήσης συμμετοχής Απομείωση Αξία Ισολογισμού % Ποσοστό συμμετοχής 31/12/2014 CARELAB BY ATTICA A.E. Ελλάδα , ,00 49,90% , ,00 Σύμφωνα με το IAS 28 παράγραφος 17 (όπως τροποποιήθηκε το 2011) η Εταιρεία εξαιρείται από την εφαρμογή της μεθόδου της καθαρής θέσης καθώς είναι θυγατρική, μητρικής εισηγμένου στο Χ.Α.Α. Ομίλου (F.F.GROUP AEBTE), η οποία συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 31/12/ /12/2013 Προκαταβολές για μελλοντικά μισθώματα Καταβληθείσες εγγυήσεις Στο κονδύλι αυτό το ποσό ευρώ για τις καταβληθείσες εγγυήσεις κατά την 31/12/2014, συντίθεται εξ ολοκλήρου από καταβληθείσες εγγυήσεις και μακροχρόνιες προκαταβολές σε εκμισθωτές ακινήτων και σε δημόσιες εταιρείες κοινής ωφελείας για τη σύνδεση στα δίκτυα αυτών, ενώ το ποσό για τις προκαταβολές σε μισθώματα αφορά την μίσθωση του ακινήτου της οδού Τσιμισκή από την Ιερά Μονή Αγ. Θεοδώρας Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις Το κονδύλι αυτό αναλύεται ως εξής: 31/12/ /12/2013 Πελάτες

58 Επιταγές εισπρακτέες Απαιτήσεις από πωλήσεις μέσω πιστωτικών καρτών Πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις ( ) ( ) Απαιτήσεις από το δημόσιο Απαιτήσεις από φόρους- τέλη Απαιτήσεις από χορήγηση δανείου σε συνδεδεμένο μέρος Μερίσματα εισπρακτέα Προκαταβολές για μελλοντικά μισθώματα Προκαταβολές στο προσωπικό Προκ/λές σε λ/συνεργάτες & άλλες απαιτήσεις Αγορές υπό παραλαβή Αγορές υπό τακτοποίηση Έξοδα επόμενων χρήσεων Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Το κονδύλι "Απαιτήσεις από το Δημόσιο" αφορά την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος για τις επόμενες χρήσεις, καθώς και το χρεωστικό υπόλοιπο από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας Εμπορικό χαρτοφυλάκιο και χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω ΚΑΧ Μετοχές και Αμοιβαία 31/12/ /12/2013 Υπόλοιπο ανοίγματος 0 0 Προσθήκες Πωλήσεις Κέρδη/ ζημιές) από αποτίμηση εύλογης αξίας Συναλλαγματικές διαφορές Υπόλοιπο κλεισίματος /12/ /12/2013 Μετοχές και Αμοιβαία - Αμοιβαία κεφάλαια εξωτερικού Χρηματικά διαθέσιμα Τα χρηματικά διαθέσιμα αναλύονται ως κάτωθι: 58

59 31/12/ /12/2013 Μετρητά Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας Μετοχικό κεφάλαιο Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ,00 ευρώ διαιρούμενο σε δεκαέξι χιλιάδες πεντακόσιες πέντε (16.505) κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη Αποθεματικά Τα αποθεματικά που εμφανίζονται στην κατάσταση οικονομικής θέσης συνίστανται από "τακτικό αποθεματικό", το οποίο σχηματίζεται κατ' επιταγήν της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας στο τέλος κάθε κερδοφόρας χρήσης, καθώς και την επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω της τροποποίησης του ΔΛΠ 19. Το τακτικό αποθεματικό υπολογίζεται ως το 5% των καθαρών κερδών της χρήσης (μετά από φόρους), αφού αφαιρεθούν τυχόν σωρευμένες ζημίες, επιπλέον φόροι που προέκυψαν από φορολογικούς ελέγχους προηγουμένων χρήσεων και προβλέψεις για επιπλέον φόρους που θα προκύψουν από μελλοντικούς φορολογικούς ελέγχους. Η κίνηση του λογαριασμού αυτού αναλύεται πλήρως στη συνημμένη κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων καθώς και στον ακόλουθο πίνακα: Τακτικό αποθεματικ ό Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίω ν Αποθεματικά από Απαλλασόμενα Έσοδα Σύνολο Υπόλοιπο την 1/1/ Ποσά μεταφερόμενα από συγχωνευόμενες εταιρείες Σχηματισμός αποθεματικών Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού (10.908) (10.908) 59

60 Αναβαλλόμενος φόρος επί της αλλαγής του φορολογικού συντελεστή (2.770) (2.770) Υπόλοιπο την 31/12/ Υπόλοιπο την 1/1/ Σχηματισμός αποθεματικών Επανεκτίμηση υποχρεώσεων παροχών προσωπικού ( ) ( ) Αναβαλλόμενος φόρος επί της επανεκτίμησης της υποχρέωσης παροχών προσωπικού Υπόλοιπο την 31/12/ (45.113) Αδιανέμητα κέρδη και μερίσματα Το ποσό των καθαρών κερδών της χρήσης που απομένει μετά τον κατά τα ανωτέρω σχηματισμό των αποθεματικών πιστώνεται στο λογαριασμό "Αδιανέμητα κέρδη". Όπως φαίνεται από τη συνημμένη κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων, το ποσό αυτό για την κλειόμενη χρήση ήταν ευρώ και προκύπτει ως εξής: Αδιανέμητα κέρδη Υπόλοιπο την 1/1/ Σχηματισμός αποθεματικών ( ) Αναβαλλόμενοι φόροι στα ίδια κεφάλαια Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Αποτέλεσμα περιόδου Λοιπά συνολικά έσοδα: Σύνολο κερδών/(ζημιών) χρήσης Ποσά μεταφερόμενα από συγχωνευόμενες εταιρείες Αυτούσια διανομή θυγατρικής Υπόλοιπο την 31/12/ Υπόλοιπο την 1/1/ Διανομή μερισμάτων ( ) Σχηματισμός αποθεματικών ( ) Συναλλαγές με ιδιοκτήτες Αποτέλεσμα περιόδου

61 Λοιπά συνολικά έσοδα: Σύνολο κερδών/(ζημιών) χρήσης Υπόλοιπο την 31/12/ Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής εμπορικής νομοθεσίας, η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να διανέμει κάθε έτος μέρισμα τουλάχιστον ίσο προς το 35% των κερδών μετά φόρων και μετά τον σχηματισμό του κατά νόμο τακτικού αποθεματικού (5%), εκτός αν η Γενική Συνέλευση με ενισχυμένη πλειοψηφία αποφανθεί διαφορετικά. Κατά τη συνεδρίασή του που ενέκρινε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος από τα κέρδη της εξεταζόμενης χρήσης Δάνεια και χρηματοδοτικές μισθώσεις 31/12/ /12/2013 Μη μετατρέψιμο Ομολογιακό δάνειο Μετατρέψιμο Ομολογιακό δάνειο Τραπεζικά δάνεια Κατανεμημένα στις μακρ/μες υποχρεώσεις Κατανεμημένα στις βραχ/μες υποχρεώσεις Οι τόκοι για όλα τα ανωτέρω δάνεια υπολογίζονται με κυμαινόμενο επιτόκιο συνδεδεμένο με το EURIBOR Προμηθευτές και λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Οι λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμφανίζονται στην κατάσταση συνολικών εσόδων αναλύονται ως εξής: 31/12/ /12/2013 Προμηθευτές Επιταγές πληρωτέες Προκαταβολές πελατών Μερίσματα πληρωτέα Εισπραχθείσες εγγυήσεις Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Υποχρεώσεις σε λοιπούς συνεργάτες Έξοδα χρήσεως δεδουλευμένα

62 Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Οι τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας αναλύονται ως εξής: 31/12/ /12/2013 Φόρος εισοδήματος Φόροι από φορολογικούς ελέγχους Παρακρατηθέντες φόροι Λοιποί φόροι & τέλη , Προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα Η πρόβλεψη των χιλ. ευρώ έχει σχηματιστεί από την Εταιρεία με στόχο την κάλυψη τυχόν μελλοντικών αποζημιώσεων εμπορικών συνεργατών Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις 31/12/ /12/2013 Ληφθείσες εγγυήσεις Το σύνολο των λοιπών μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά ληφθείσες εγγυήσεις, οι οποίες αφορούν υπενοικίαση ακινήτων Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών Τα συνδεδεμένα με την Εταιρεία μέρη φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα: Συνδεδεμένο μέρος Folli Follie Group A.E. Folli Follie Συμμετοχών Α.Ε. Golden Ventures Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών Retail Ventures Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών Σχέση που το καθιστά ως συνδεδεμένο μέρος Μέτοχος Μέτοχος Μέτοχος Μέτοχος 62

63 Picar A.E. BRIGHTTYPE LTD CARELAB BY ATTICA FOLLI - FOLLIE SOURCING LTD FOLLI - FOLLIE ASIA LTD FOLLI - FOLLIE UK LTD FOLLI - FOLLIE FRANCE SA FOLLI - FOLLIE SPAIN SA FOLLI-FOLLIE TAIWAN LTD FOLLI-FOLLIE KOREA LTD FOLLI-FOLLIE SINGAPORE LTD FOLLI-FOLLIE MACAU LTD FOLLI-FOLLIE MALAYSIA LTD FOLLI-FOLLIE THAILAND LTD FOLLI-FOLLIE CHINA(PILION LTD) FOLLI-FOLLIE SHENZHEN LTD BLUEFOL GUAM LTD BLUEFOL HAWAII LTD BLUEFOL HONG KONG LTD FF GROUP FINANCE LUXEMBOURG SA STRENABY FINANCE LTD FOLLI-FOLLIE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΕ LINKS OF LONDON (INTERNATIONAL) LTD LINKS OF LONDON COM LTD (UK) LINKS OF LONDON INC (USA) JUICY COUTURE EUROPE LTD Μέτοχος Μέτοχος Συγγενής εταιρεία 63

64 JUICY COUTURE IRELAND LTD LINKS OF LONDON (ASIA)LTD LINKS OF LONDON JAPAN CO.LTD FF GROUP ROMANIA SRL APPAREL ROMANIA SRL MKF FASHION LTD PLANACO ABEE LINKS OF LONDON LTD ΜΑΡΙΝΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΕ FF GROUP BULGARIA EOOD ΜΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΕΕ LOGISTICS EXPRESS A.E. ICE CUBE A.E. COLLECTIVE ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε. Συγγενής εταιρία Στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταβλήθηκαν εντός της χρήσης 2014 αμοιβές ,59 ευρώ, ενώ οι αμοιβές τους τη χρήση του 2013 ήταν ,01 ευρώ. Η Εταιρεία έχει συναλλαγές με ορισμένα από τα συνδεδεμένα με αυτήν μέρη. Οι συναλλαγές γίνονται στη βάση ιδιωτικών συμφωνητικών εμπορικής συνεργασίας, που δε διαφέρουν από τις αντίστοιχες συμφωνίες που συνάπτει η Εταιρεία με άλλους προμηθευτές της, λαμβανομένου υπ' όψιν του μεγέθους και της εμπορικής ισχύος των εν λόγω εταιρειών. Τα ανοιχτά υπόλοιπα τέλους χρήσεως είναι χωρίς εξασφαλίσεις και η τακτοποίηση γίνεται σε μετρητά. Δεν έχουν παρασχεθεί ή ληφθεί εγγυήσεις για τις παρακάτω απαιτήσεις. Η Εταιρεία δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη για επισφάλειες η οποία να σχετίζεται με ποσά που οφείλονται από συνδεδεμένες εταιρείες. Οι πωλήσεις εμπορευμάτων προς συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 FOLLI FOLLIE GROUP CARELAB BY ATTIKA

65 Οι αγορές εμπορευμάτων από συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 FOLLI FOLLIE GROUP CARELAB BY ATTIKA Η λήψη υπηρεσιών από συνδεδεμένα μέρη έχει ως εξής: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 FOLLI FOLLIE GROUP (1.239) CARELAB BY ATTIKA ΔΗΜ. ΜΠΟΥΜΗΣ PICAR A.E Η παροχή υπηρεσιών σε συνδεδεμένα μέρη έχει ως εξής: 1/1-31/12/2014 1/1-31/12/2013 CARELAB BY ATTIKA FOLLI FOLLIE GROUP LT HOLDING A.E RETAIL VENTURES A.E GOLDEN VENTURES A.E PICAR A.E Οι απαιτήσεις της Εταιρείας από συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 31/12/ /12/2013 CARELAB BY ATTIKA

66 FOLLI FOLLIE GROUP LT HOLDING A.E RETAIL VENTURES A.E GOLDEN VENTURES A.E PICAR A.E Μερίσματα εισπρακτέα 31/12/ /12/2013 CARELAB BY ATTIKA Οι υποχρεώσεις της Εταιρείας προς συνδεδεμένα μέρη έχουν ως εξής: 31/12/ /12/2013 FOLLI FOLLIE GROUP Logistics Express AE 0 25 CARELAB BY ATTIKA PICAR A.E Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις από μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 31/12/ /12/2013 Golden Ventures A.E Λαμπρόπουλος Κων/νος Καταβληθέντες τόκοι από μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο 31/12/ /12/2013 Golden Ventures A.E Λαμπρόπουλος Κων/νος

67 Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις από μη μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο Εντός του πρώτου εξαμήνου η Εταιρεία προέβη σε διανομή μερίσματος προς τους ς από κέρδη παρελθουσών χρήσεων /12/ /12/2013 Απαίτηση για δανειοδότηση προς CARELAB BY ATTICA A.E Χρηματοοικονομικά προϊόντα ανά κατηγορία 31/12/2014 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΌΠΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Λογιστικές πρακτικές Απαιτήσεις σε Δάνεια & εύλογη αξία μέσω απαιτήσεις της ΚΑΧ Σύνολο Πελάτες & άλλες απαιτήσεις Χρηματοοικονομικά στοιχεία μέσω ΚΑΧ Μετρητά και ισοδύναμα ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Άλλες υποχρεώσεις Σύνολο Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις /12/2013 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΌΠΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Λογιστικές πρακτικές Δάνεια & Απαιτήσεις σε εύλογη αξία μέσω Σύνολο απαιτήσεις της ΚΑΧ Πελάτες & άλλες απαιτήσεις Μετρητά και ισοδύναμα

68 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ Άλλες υποχρεώσεις Σύνολο Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις Ενδεχόμενες υποχρεώσεις Λειτουργικές μισθώσεις - έξοδα Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με την εταιρεία PICAR AEEE η οποία λήγει την 31/12/2025 και δύναται να παραταθεί μονομερώς από την Εταιρεία για 24 επιπλέον έτη. Στα πλαίσια της σύμβασης αυτής, η Εταιρεία αποκτά το δικαίωμα χρήσης των 25 χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων εντός του Μεγάρου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στα οποία στεγάζεται το πολυκατάστημα της Εταιρείας και λαμβάνει ένα πλέγμα υπηρεσιών από την PICAR AEEE. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει στην PICAR AEEE εγγυητική επιστολή ύψους προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης από την Εταιρεία των όρων της ανωτέρω σύμβασης. Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση εμπορικής συνεργασίας, για την εκμετάλλευση του πολυκαταστήματος στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, με την εταιρεία LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε. για 10 έτη, με μονομερές δικαίωμα παράτασης της διάρκειας της σύμβασης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για επιπλέον 28 έτη (14 έτη + 14 έτη ). Η εταιρεία έχει αναλάβει την υποχρέωση να λειτουργεί το κατάστημα ως εμπορικό κατάστημα το οποίο θα διαθέτει καλλυντικά, αξεσουάρ, ανδρική, γυναικεία και παιδική ένδυση και υπόδηση. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει στην LAMDA ΔΟΜΗ Α.Ε. εγγυητική επιστολή ύψους ,14 ευρώ προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης από την εταιρεία των όρων της ανωτέρω εμπορικής συνεργασίας. Για το κατάστημα στο The Mall Athens η εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με την εταιρεία LAMDA OLYMPIA VILLAGE AE Α.Ε. για 10 έτη. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει στην LAMDA OLYMPIA VILLAGE Α.Ε. εγγυητική επιστολή ύψους ,36 ευρώ προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης από την εταιρεία των όρων της ανωτέρω εμπορικής συνεργασίας. Η Εταιρεία έχει συνάψει σύμβαση εμπορικής συνεργασίας με την εταιρεία ΠΥΛΑΙΑ Α.Ε. για 20 έτη χωρίς οποιαδήποτε παράταση με την επιφύλαξη οι συμβαλλόμενοι έως τον χρόνο λήξης της ισχύος της σύμβασης να απευθύνουν ο ένας στον άλλο προτάσεις για την κατάρτιση νέας σύμβασης. Η Εταιρεία έχει αναλάβει την υποχρέωση να λειτουργεί το κατάστημα ως εμπορικό κατάστημα το οποίο θα διαθέτει καλλυντικά, αξεσουάρ, ανδρική 68

69 και γυναικεία ένδυση και υπόδηση. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει στην ΠΥΛΑΙΑ ΑΕ εγγυητικές επιστολές ύψους ,63 ευρώ προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης από την Εταιρεία των όρων της ανωτέρω εμπορικής συνεργασίας. Η Εταιρεία έχει συνάψει μισθωτήριο συμβόλαιο με το ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για την εκμίσθωση κτιρίου στην Θεσσαλονίκη επί της οδού Τσιμισκή για 12 έτη με δυνατότητα μονομερούς παράτασης από την πλευρά της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει παραχωρήσει στην ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της μισθωτικής συμβάσεως ύψους ,00 ευρώ Μεταγενέστερα γεγονότα Με πρακτικό Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από την η Εταιρεία αποφάσισε την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά (εννιακόσιες ενενήντα χιλιάδες και τριακόσια ευρώ ), και επιστροφή μετρητών στους ς, με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών κατά 0,66 ευρώ ανά μετοχή. Αθήνα, 23 Μαρτίου 2015 Ο Πρόεδρος Ο Διευθύνων Ο Οικονομικός Η Προϊσταμένη του Δ.Σ. Σύμβουλος Διευθυντής Λογιστήριου Γεώργιος Ηλίας Διονύσιος Κυριακή Κουτσολιούτσος Κούκουτσας Δουλαβέρης Ηλιοπούλου ΑΔΤ ΑΔΤ ΑΔΤ ΑΔΤ ΑΒ Π Χ ΑΒ

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 11η Διαχειριστική Χρήση [από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015]

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 11η Διαχειριστική Χρήση [από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015] ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε.: 56183/01/Β/04/73 Γενικό Εμπορικό Μητρώο: 005628201000 Πανεπιστημίου 9, 10564 Αθήνα Τηλ.: +30 2111802500, Fax: +30 2111802515 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε.: 56183/01/Β/04/73 Γενικό Εμπορικό Μητρώο: 005628201000 Πανεπιστημίου 9, 10564 Αθήνα Τηλ.: +30 2111802500, Fax: +30 2111802515 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

CARELAB BY ATTICA A.E.

CARELAB BY ATTICA A.E. CARELAB BY ATTICA A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ,ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Γ.Ε.ΜΗ.: 120195201000 Αμερικής 10, 10671 Αθήνα Τηλ.: +30 2111802500, Fax: +30 2111802515 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε.: 56183/01/Β/04/73 Πανεπιστημίου 9, 10564 Αθήνα Τηλ.: +30 2109699360, Fax: +30 2109648336 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 7η Διαχειριστική Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014

ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 ΜΕΤΑΣΟΦΤ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2014 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

«ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

COSMOBRANDS A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ,ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Γ.Ε.ΜΗ.:

COSMOBRANDS A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ,ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Γ.Ε.ΜΗ.: ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ,ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Γ.Ε.ΜΗ.: 120195201000 Αμερικής 10, 10671 Αθήνα Τηλ.: +30 2111802500, Fax: +30 2111802515 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε.: 56183/01/Β/04/73 Πανεπιστημίου 9, 10564 Αθήνα Τηλ.: +30 2111802500, Fax: +30 2111802515 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την 8η Διαχειριστική Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

CARELAB BY ATTICA A.E.

CARELAB BY ATTICA A.E. CARELAB BY ATTICA A.E. ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ,ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ. Γ.Ε.ΜΗ.: 120195201000 Αμερικής 10, 10671 Αθήνα Τηλ.: +30 2111802500, Fax: +30 2111802515 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΓΚΕΪΜΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΝΤΕΡΤΕΪΝΜΕΝΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι Αριθμ. Γ.Ε.Μ.Η. 116292301000 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ. Πλουτάρχου 21, Παλλήνη. Αρ.Μ.Α.Ε /01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΛΕΓΙΟΥΝΙΚΟΜ EIΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΕ Πλουτάρχου 21, 153 51 Παλλήνη Αρ.Μ.Α.Ε. 66972/01/Β/08/568 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 8497601000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α) ΕΔΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 30235/01ΑΤ/Β/93/179(07) 1 Περιεχόμενα ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2014 (περίοδος από 01.01.2014 έως και 31.12.2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

MIG ENVIRONMENT A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ.: MIG ENVIRONMENT

MIG ENVIRONMENT A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ.: MIG ENVIRONMENT MIG ENVIRONMENT A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ δ.τ.: MIG ENVIRONMENT Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2014 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Papageorgiou Food Service S.A.

Papageorgiou Food Service S.A. Papageorgiou Food Service S.A. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ FOOD SERVICE ABEE - PFS A.B.E.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 61602/31/Β/06/29 ΑΡΙΘΜΟΣΓ.Ε.ΜΗ. 27027740000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΓΚΟΛΦ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Ακίνητα 6.1 73.333,20 73.333,20 Μηχανολογικός εξοπλισμός 6.1 886.665,40 578.583,42

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση (15 η Μαΐου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 4 Β. Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα 1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση

Σημείωση Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως (κατά λειτουργία) (ποσά σε ευρώ) Από 1 η Ιανουαρίου έως Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα 1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 2. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 6 3. Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών SAFE ADVISORS Ανώνυμη Εταιρία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών για την περίοδο 1 Ιανουαρίου σύμφωνα το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Νοέμβριος 2016 Περιεχόμενα SAFE ADVISORS Α.Ε.Π.Ε.Υ. Σελίδα Α) Βεβαίωση 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ «JUMBO A.E.E.» ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε: 7650/06/B/86/04 - Γ.Ε.ΜΗ 121653960000 ΚΥΠΡΟΥ 9 & ΥΔΡΑΣ, ΜΟΣΧΑΤΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 183 46 Της περιόδου από 1 η Ιουλίου 2014 έως 31 η Μαρτίου 2015 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2012 (χρήση από 01.01.2012 έως και 31.12.2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013

GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 GREEK INFORMATION TECHNOLOGY HOLDINGS A.E. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2013 είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων 2 Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων έγινε κατόπιν εντολής της μητρικής εταιρείας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.», εισηγμένης στο Χ.Α.Α., για τους σκοπούς της ενοποίησης και

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ) Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Για τη χρήση που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2014 Περιεχόμενα ΈΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 01/01/2014-31/12/2014 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

EVERCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ

EVERCAT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ (Τα ποσά είναι εκπεφρασμένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα 1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή...3

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000

InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών. δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 InfoCard Ανώνυμη Εταιρεία διαχείρισης & λειτουργρίας δικτύων ηλεκτρονικών συναλλαγών δ.τ.: InfoCard Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 132017001000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 7 Οκτωβρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

QuestOnLine Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/09/45 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:

QuestOnLine Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/09/45 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: QuestOnLine Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου δ.τ.: QuestOnLine A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67961/01ΝΤ/Β/09/45 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 122080501000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2014 από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα 1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Όμιλος εταιρειών ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. και το Ν.3556/2007 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις... 4 1.1 Ενδιάμεση Κατάσταση Συνολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ+Ε) 1.079.455,06 691.949,76 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ) 1.079.455,06 691.949,76 Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α. «ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» με δ.τ. «Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις. σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιουλίου 2013 έως 30 η Ιουνίου 2014 σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 01/01/2014-31/12/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 Περιεχόμενα 1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 3 2. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου... 5 3. Κατάσταση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΡΕΛΑΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΒΑΡΕΛΑΣ AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2014 έως 31η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Περιεχόμενα 1. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ)

Ισολογισμός ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ. (ποσά σε ευρώ) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ν.Τ.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 5035501000 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις της 13 ης Οικονομικής Χρήσεως από την 1 η Ιανουαρίου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015 Ισολογισμός (ποσά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62712/04/Β/07/44 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΑ- ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Εθνικής Αμύνης 32 Α, ΤΚ 54621, Θεσσαλονίκη

ΑΡΜΑ- ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ Εθνικής Αμύνης 32 Α, ΤΚ 54621, Θεσσαλονίκη Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 η Δεκεμβρίου 2014 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΑΡΜΑ-

Διαβάστε περισσότερα

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013

SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 SYSTEM SOFT Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Χρήσης 2013 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

MONDO TRAVEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

MONDO TRAVEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014) 2014 MONDO TRAVEL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.)

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ 1 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Π.Χ.Π.) ΜΑΡΤΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ EΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Λ. Κηφισίας 132, Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Λ. Κηφισίας 132, 115 26 Αθήνα Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2388001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έως 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Ετήσιες PETROSYS A.E.Ε. Χρήσεως 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες έχουν εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΕΤΗΣΙA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚH ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015) ( Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς ) Α.Ρ..Μ.Α.Ε. 34110/70/Β/95/57 Αρ. ΓΕΜΗ 77109427000 Λ. 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Κ. Σουρέτης Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος

Πέτρος Κ. Σουρέτης Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΝΤΡΑ-ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» την 17 η Μαρτίου 2015 και έχουν δημοσιοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ)

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) INCADEA SOUTHEASTERN EUROPE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr.

Ισολογισμός 2014. Περιφέρεια Αττικής Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών http://www.cardlink.gr. ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ Ανώνυμος Εταιρεία Διαχειρίσεως & Λειτουργίας Δικτύων Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΑΡ.ΓΕΜΗ 005934901000 Αγίου Κωνσταντίνου 50 15124 Μαρούσι Στοιχεία και Πληροφορίες Χρήσης Από 01/01/14 έως 31/12/14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013)

ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. (1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013) ΕΝΑΛΕΝ A.Ε.Κ.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2013 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 63267/04/Β/07/98 ΑΧΑΡΝΑΙ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 95 ΕΝΑΛΕΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008

ΛΥΠΑ ΔΙΕΘΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Οικονομικές Καταστάσεις Της χρήσης από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008 Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. Μ.Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. Μ.Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58120/01/Β/05/68 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 6268701000 δ.τ. «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014)

ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014) For matted: Greek ALBIO DATA AE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις () Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. Αριθμός Μητρώου: 22070/31/B/90/10

Διαβάστε περισσότερα

QuestOnLine Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/09/45 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.:

QuestOnLine Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου ΑΡ.Μ.Α.Ε /01ΝΤ/Β/09/45 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: QuestOnLine Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου δ.τ.: QuestOnLine A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 67961/01ΝΤ/Β/09/45 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 122080501000 Οικονοµικές καταστάσεις για τη χρήση 2013 από 1 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΕΚ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31.12.2013 (περίοδος από 01.01.2013 έως και 31.12.2013) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Νέα Ιωνία, 24 Μαρτίου 2015 από 1 Ιανουαρίου2014 έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ.

RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. RASS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΚΤΗ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ 10, 18531, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 44633107000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα