Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών."

Transcript

1 Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη Αττικής, Τηλ.: , Τσαλαπατάνη Ειρήνη Βιβλιοθήκη Γ.Ν. Βούλας «Ασκληπιείο», Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια ΕΑΠ, Νοσηλεύτρια, Βιβλιοθηκονόμος Ανθ. Καππάτου 10, Αγ. Δημήτριος Αττικής, Τηλ.: , , Περίληψη Διεθνώς, η νοσοκομειακή βιβλιοθήκη αποτελεί για το Νοσοκομείο το βασικό τμήμα για την παροχή τεκμηριωμένης πληροφόρησης (Knowledge-based Information) και την ανάπτυξη συστημάτων και υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών τεκμηριωμένης πληροφόρησης του Οργανισμού. Το πρότυπο 5 της Medical Library Association (Standards for hospital libraries 2002 with 2004 revision) υποδεικνύει τη σύνδεση της τεκμηριωμένης πληροφόρησης με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας και την εκπαίδευση του ιατρικού και νοσοκομειακού προσωπικού. Ο ρόλος της βιβλιοθήκης, όσον αφορά την εκπαίδευση του ιατρικού και νοσοκομειακού προσωπικού, πρέπει να περιλαμβάνει: τη συμμετοχή του βιβλιοθηκονόμου στην επιτροπή εκπαίδευσης του Νοσοκομείου, την παροχή υλικού για τον σχεδιασμό και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση του προσωπικού στη διαχείριση και χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας, την επιλογή έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών για εξατομικευμένη μάθηση, τη σύνδεση της βιβλιοθήκης με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την παροχή ειδικής βιβλιογραφίας για την υποστήριξη εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, την παροχή πρόσβασης σε πηγές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που βασίζονται στο διαδίκτυο. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης ιατρικού και νοσοκομειακού προσωπικού στις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και η συμμετοχή της βιβλιοθήκης μέσω του ιατρικού βιβλιοθηκονόμου στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ιδρύματος που ανήκει. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι νοσοκομειακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και της Κύπρου. Εστάλησαν 44 ερωτηματολόγια σε αντίστοιχες νοσοκομειακές βιβλιοθήκες της Αθήνας και της περιφέρειας. Απάντησαν οι 27, ποσοστό ανταπόκρισης 61%. Η έρευνα υλοποιήθηκε στο διάστημα των μηνών Απριλίου-Μαΐου Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι στις ελληνικές νοσοκομειακές βιβλιοθήκες γίνεται εκπαίδευση χρηστών που έχει, όμως, ανεπίσημο χαρακτήρα. Ο βιβλιοθηκονόμος δεν συμμετέχει στα όργανα εκπαίδευσης και δεν παρέχονται πηγές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Κατά συνέπεια, είτε λόγω χρηματοδότησης και στερεοτύπων, είτε λόγω έλλειψης προσωπικού και μέτρων θεσμικού χαρακτήρα, τα πρότυπα της MLA τηρούνται πλημμελώς. Λέξεις-Κλειδιά: Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες, Εκπαίδευση Χρηστών, Πληροφοριακή Παιδεία Αξιολόγηση, Ελλάδα 1

2 Abstract Internationally, the hospital library serves the Hospital as the primary department responsible for the provision of the Knowledge-based Information and the development of systems and services in order to meet the Knowledge-based Information needs of the Organization. Standard 5 of the Medical Library Association (Standards for hospital libraries 2002 with 2004 revision) demonstrates that there is evidence for effective connections between Knowledge-based Information (KBI) and patient care and education for medical and hospital staff. Concerning the education of medical and hospital staff, the role of the library by the medical librarian must include: the participation of the librarian in the team directing the educational functions in the hospital, the regular provision of material in support of planning and preparing of educational activities, the education of medical and hospital staff on information management and use of information technology, the identification of print and electronic resources for individualised learning, joint library and continuing education, the provision of specific literature in support of educational activities, the provision of access to quality resources of continuing education such as Web-based resources. The aim of this study is to investigate and evaluate the provided user education and training for hospital and medical staff in the Greek hospital libraries and the participation of librarian in the educational activities of institution. Sample of this survey was Greek hospital libraries. Questionnaires were sent out to 44 hospital libraries of Greece and Cyprus. 27 questionnaires were returned, a response rate of 61%. The survey was carried out in April-May 2008 The findings indicate that Greek hospital libraries provide user education, however, it has informal character. The librarian does not participate in the team directing educational functions in the hospital and continuing education resources are not provided. Consequently, either due to unsatisfactory financial support and to well- built stereotypes or due to personnel deficiency and to institutional shortage, MLA standards are being met by inadequate way. Keywords: Libraries, Hospital, User Education, Information Literacy, Evaluation, Greece 1. Εισαγωγή Από δεκαετίες έχει αναγνωριστεί και δίνεται έμφαση στο ρόλο του βιβλιοθηκονόμου, εκτός της συλλογής, οργάνωσης και διατήρησης του υλικού της βιβλιοθήκης, στην πρόσβαση στην πληροφορία και στην αποτελεσματική χρήση της. Η πρακτική αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη προγραμμάτων και υπηρεσιών τα οποία αναγνωρίζουμε με τους όρους user education, information literacy, library education, bibliographic instruction. Η εκπαίδευση του χρήστη στη μεθοδολογία της πρόσβασης στην πληροφορία (Frick, E.,1987) είναι αυτό που ονομάζουμε βιβλιογραφική εκπαίδευση των χρηστών. Η ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών μέσων (CD-ROM και Internet), η εισαγωγή ηλεκτρονικών πηγών πληρoφόρησης στις βιβλιοθήκες και η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπηρεσιών τους αυξάνει την ανάγκη για την απαραίτητη εκπαίδευση και καθοδήγηση του χρήστη ώστε να μπορεί να τις αξιοποιήσει. Διεθνώς, η νοσοκομειακή βιβλιοθήκη αναγνωρίζεται ως το βασικό τμήμα του νοσοκομείου για την παροχή τεκμηριωμένης πληροφόρησης για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών του ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού (Gluck, J., C., 2002). 2

3 Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ενσωμάτωσή της στην ιατρική πράξη, η αλλαγή στις εκπαιδευτικές πρακτικές και ο αυξανόμενος όγκος των πληροφοριών που δημοσιεύονται σε ηλεκτρονική μορφή, σχετίζονται άμεσα με την παρεχόμενη φροντίδα υγείας και απαιτούν πληροφοριακές δεξιότητες (Brettle, A.,2003 και Homan J. M. & McGowan J. J., 2002) από τους επαγγελματίες υγείας για να μπορούν να τα διαχειριστούν. Οι βιβλιοθηκονόμοι και οι επαγγελματίες της πληροφόρησης πρέπει να ανταποκριθούν στους νέους εκπαιδευτικούς ρόλους με την οργάνωση και παροχή επίσημων και ανεπίσημων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και να αφιερώσουν σημαντικό χρόνο στην διδασκαλία των πληροφοριακών δεξιοτήτων στους γιατρούς και το νοσοκομειακό προσωπικό(homan J. M. & McGowan J. J., 2002). Tο πρότυπο 5 της Medical Library Association (Standards for Hospital Libraries 2002 with revision 2004) (Gluck, J., 2002) υποδεικνύει τη σημαντική σύνδεση μεταξύ τεκμηριωμένης πληροφόρησης (Knowledge Based Information) και παρεχόμενης φροντίδας υγείας. Ως σκοπός της βιβλιοθήκης τίθεται η εξυπηρέτηση όλων των ομάδων χρηστών του νοσοκομείου. Όσον αφορά την εκπαίδευση του ιατρικού και λοιπού νοσοκομειακού προσωπικού, ο ρόλος της βιβλιοθήκης μέσω του ιατρικού βιβλιοθηκονόμου πρέπει να περιλαμβάνει: την ενεργή συμμετοχή του βιβλιοθηκονόμου στην ομάδα που κατευθύνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του νοσοκομείου, την παροχή οδηγιών για τη διαμόρφωση στρατηγικών συγγραφής, παρουσίασης και υλοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων την εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση της πληροφοριακής τεχνολογίας και τη διαχείριση των πληροφοριακών πηγών, την παροχή έντυπων και ηλεκτρονικών πηγών για εξατομικευμένη μάθηση, τη σύνδεση της βιβλιοθήκης με την συνεχιζόμενη εκπαίδευση, την παροχή ειδικής βιβλιογραφίας για την υποστήριξη εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, την παροχή πρόσβασης σε πηγές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που βασίζονται στο διαδίκτυο Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας Η βιβλιογραφική ανασκόπηση δείχνει ότι έχουν γίνει διάφορες μελέτες (Brettle, A., 2003) τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στο νοσοκομειακό χώρο με σκοπό να διερευνήσουν την παροχή, το είδος και την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης στο ιατρικό και νοσοκομειακό προσωπικό. Τυχαιοποιημένες έρευνες (Bradley, D., et al, 2002 και Poyner, A.,et all, 2004) στο νοσοκομειακό χώρο δείχνουν ότι η εκπαίδευση είναι αποτελεσματική μακροπρόθεσμα, στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των χρηστών στις ικανότητές τους για αναζήτηση της πληροφορίας και των πληροφοριακών δεξιοτήτων τους. Οι Lyon, E. & Gilbert, S (1988) καθώς και το Quality Development Team, South Staffordshire Hospitals (2003) αποκαλύπτουν ότι υπάρχει ικανοποίηση των χρηστών από τις αναζητήσεις βιβλιογραφίας από τη βιβλιοθήκη για λογαριασμό τους. Ενώ η εκπαίδευση κρίνεται αποτελεσματική όταν συγκρίνεται με τη μη-εκπαίδευση (Brettle, A., 2003 και Rosenberg, W.M.C., et al, 1998). Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την παροχή βιβλιογραφικής εκπαίδευσης ποικίλουν. Αυτές περιλαμβάνουν διαλέξεις, παροχή έντυπων οδηγών, οδηγίες και εκπαίδευση σε ατομική βάση ή σε ομάδες, online μαθήματα κτλ Το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης διαφέρει αρκετά (Brettle, A., 2003). Η πλειοψηφία των προγραμμάτων εκπαίδευσης αφορά οδηγίες για τη διαμόρφωση στρατηγικής 3

4 αναζήτησης σε βάσεις δεδομένων, χρήση θησαυρού και MESH, χρήση τελεστών boolean κλπ. Η διάρκεια των προγραμμάτων εκπαίδευσης επίσης κυμαίνεται από 1-3 ώρες. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν για τις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες καταγεγραμμένες πληροφορίες και επιστημονικά δεδομένα για την εφαρμογή και τη μορφή προγραμμάτων εκπαίδευσης χρηστών, ούτε για τη συμμετοχή των βιβλιοθηκών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του οργανισμού. Επίσης, επισημαίνεται η ανάγκη ανάπτυξης ενός μοντέλου εκπαίδευσης χρηστών αφ ενός και αφετέρου ενός έγκυρου εργαλείου ώστε να μπορούν οι βιβλιοθηκονόμοι και οι επιστήμονες της πληροφόρησης να αξιολογήσουν πιο εύκολα τις επιδράσεις της εκπαίδευσής τους. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η καταγραφή και η αξιολόγηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης του νοσοκομειακού και ιατρικού προσωπικού στις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και της συμμετοχής της βιβλιοθήκης μέσω του ιατρικού βιβλιοθηκονόμου στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του ιδρύματος που ανήκει. 2. Μεθοδολογία Με βάση τα παραπάνω αποφασίστηκε η διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας ώστε να καλυφθεί μεγάλο μέρος του διερευνώμενου πληθυσμού κατά τη διάρκεια των μηνών Απριλίου-Μαΐου Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι νοσοκομειακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας και της Κύπρου. Στάλθηκαν 44 ερωτηματολόγια σε αντίστοιχες νοσοκομειακές βιβλιοθήκες της Αθήνας και της περιφέρειας. Απάντησαν οι 27, ποσοστό ανταπόκρισης 61%. Μέσω του ερωτηματολογίου που στάλθηκε εξετάζονται οι εξής παράγοντες: Τα χαρακτηριστικά της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης με δείκτες το μέγεθος και την εκπαίδευση του προσωπικού της, καθώς και τα τεχνολογικά μέσα που διαθέτει. Τα προγράμματα εκπαίδευσης του ιατρικού και νοσοκομειακού προσωπικού που υλοποιούνται από τη βιβλιοθήκη με δείκτες τη μορφή, τις μεθόδους και τα αντικείμενα εκπαίδευσης, Οι απόψεις των βιβλιοθηκονόμων για την αποτελεσματικότητα των παραπάνω προγραμμάτων εκπαίδευσης, Η συμμετοχή της βιβλιοθήκης στις διαδικασίες εκπαίδευσης του νοσοκομείου και Η παροχή πρόσβασης σε πηγές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου Ανάλυση δεδομένων Χαρακτηριστικά βιβλιοθηκών Η κατανομή των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών αφορά 4 κατηγορίες. Γενικά νοσοκομεία, Γενικά με πανεπιστημιακές κλινικές, Πανεπιστημιακά και Άλλα (Ειδικά, στρατιωτικά κ.λ.π.). Η παραπάνω κατηγοριοποίηση των νοσοκομείων δηλώνει με έμμεσο τρόπο το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Από τις βιβλιοθήκες του δείγματος μόνο 3 (ποσοστό 11%) λειτουργούν χωρίς βιβλιοθηκονόμο, αλλά με διοικητικό υπάλληλο. Από το διάγραμμα 1 φαίνεται ότι σε ποσοστό 67% οι εργαζόμενοι στις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες είναι βιβλιοθηκονόμοι. Το υπόλοιπο 33% είναι είτε διοικητικοί υπάλληλοι που εκτελούν χρέη βιβλιοθηκονόμου, είτε βοηθητικό προσωπικό πχ γραμματείς, κλητήρες κτλ. 4

5 Ποσοστιαία κατανομή βιβλιοθηκονόμων στο σύνολο του δείγματος 33% ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ 67% ΜΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΙ Διάγραμμα 1: Ποσοστιαία κατανομή βιβλιοθηκονόμων στο σύνολο των εργαζομένων στις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες Πρόσβαση στο διαδίκτυο και παροχή πρόσβασης στους χρήστες ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γενικό Γενικό με Παν/κό Άλλο Σύνολο Ποσοστό παν/κές κλινικές Η/Υ χρηστών % Σύνολο Η/Υ βιβ/κης % Πίνακας 1: Διαθέσιμοι Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο Από τον πίνακα 1 γίνεται φανερό ότι το 63% των υπολογιστών με σύνδεση στο διαδίκτυο, που διατίθενται στις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες βρίσκονται στη διάθεση των χρηστών. Το υπόλοιπο 37% το αποτελούν υπολογιστές για τους βιβλιοθηκονόμους, για χρήση server κτλ. Από τις 27 βιβλιοθήκες που αποτελούν το σύνολο του δείγματός μας 5 βιβλιοθήκες (ποσοστό 19%) δεν παρέχουν κανέναν υπολογιστή στους χρήστες με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ενώ όλες (ποσοστό 100% ) διαθέτουν σύνδεση στο Internet. Σε ποσοστό 36% οι νοσοκομειακές βιβλιοθήκες διαθέτουν σύνδεση ADSL, και έπεται σε ποσοστό 26% η σύνδεση με μόνιμη γραμμή LEASED-LINE. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το ποσοστό 19% που δεν απάντησε σε αυτή την ερώτηση. Εικάζουμε ότι δεν γνώριζαν το είδος της σύνδεσης Εκπαίδευση χρηστών Από το διάγραμμα 2 φαίνεται ότι το 59% του δείγματός μας (16 βιβλιοθήκες) εκπαιδεύουν τους χρήστες τους και η εκπαίδευση αυτή γίνεται από βιβλιοθηκονόμο. Το 37% (10 βιβλιοθήκες) δήλωσε ότι δεν παρέχει κανενός είδους εκπαίδευση χρηστών. Ενώ μια βιβλιοθήκη δεν απάντησε. 5

6 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 4% ΝΑΙ 37% ΌΧΙ 59% ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΗΣΑΝ Διάγραμμα 2: Ποσοστιαία κατανομή νοσοκομειακών βιβλιοθηκών που εκπαιδεύουν τους χρήστες τους ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕ ENAN Η/Υ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ Η/Υ ΜΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ 2 ΕΝΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΤΕ 3 2 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ ΤΕ + 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ Msc + ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 1 1 Πίνακας 2: Κατάσταση προσωπικού και Η/Υ σε βιβλιοθήκες που δεν παρέχουν εκπαίδευση Στον πίνακα 2 κατανέμονται οι βιβλιοθήκες που δήλωσαν ότι δεν παρέχουν εκπαίδευση. Σε 2 περιπτώσεις το προσωπικό που απασχολείται δεν είναι βιβλιοθηκονόμοι. Σε 2 περιπτώσεις, επίσης απασχολείται ένας βιβλιοθηκονόμους αλλά στη βιβλιοθήκη υπάρχουν περισσότεροι του ενός Η/Υ διαθέσιμοι με σύνδεση και σε 1 περίπτωση απασχολείται βιβλιοθηκονόμος Msc με επιπλέον προσωπικό και η βιβλιοθήκη διαθέτει 3 Η/Υ με σύνδεση. Αξίζει να σημειώσουμε τη 1 περίπτωση όπου υπάρχει βιβλιοθηκονόμος ΤΕ με προσωπικό αλλά η βιβλιοθήκη διαθέτει μόνο έναν Η/Υ και την επίσης 1 βιβλιοθήκη με βιβλιοθηκονόμο Msc με επιπλέον προσωπικό αλλά η βιβλιοθήκη διαθέτει μόνο έναν Η/Υ. Αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους δεν παρέχουν εκπαίδευση (Πίνακας 3), οι βιβλιοθηκονόμοι- υπεύθυνοι των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών, ιεραρχούν ως πρώτο την «έλλειψη προσωπικού» και στη δεύτερη θέση κατατάσσονται η «έλλειψη εκπαιδευτικών ικανοτήτων των βιβλιοθηκονόμων» και η ιεράρχηση της εκπαίδευσης ως μη απαραίτητης διαδικασίας. Επίσης, ως λόγος για τη μη παροχή εκπαίδευσης, αναφέρθηκε η ανεπάρκεια χρηματοδότησης 6

7 ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Έλλειψη επαρκούς προσωπικού 7 Έλλειψη προσωπικού με εκπαιδευτικές δεξιότητες 3 Δεν θεωρείται απαραίτητο 3 Άλλο 3. Πίνακας 3: Αιτιολόγηση για τη μη παροχή εκπαίδευσης Αντικείμενα Εκπαίδευσης στις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ 17 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Βασική χρήση τεχνολογίας πληροφόρησης (βασικές λειτουργίες Word) Βάσεις δεδομένων (Pubmed, Medline, CINAHL ) Χρήση Αναζήτηση- Ανάκτηση από το Internet (web browser, μετάβαση URL ιστοσελίδες, μηχανές αναζήτησης) Τεχνικές αναζήτησης βιβλιογραφίας (χρήση τελεστών Boolean, χρήση MESH/λέξεων κλειδιών) Υπηρεσίες και κέντρα τεκμηρίωσης ή πληροφόρησης (ΕΚΤ, Cochrane, Heal- Link ) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 12 71% 16 94% 15 88% 15 88% 15 88% Ηλεκτρονικά Περιοδικά 15 88% Χρήση αυτοματοποιημένου καταλόγου της βιβλιοθήκης (O.P.A.C.) 6 35% Άλλο (εξηγήστε) 1 6% Πίνακας 4: Αντικείμενα εκπαίδευσης χρηστών στις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες Στον πίνακα 4 αναδεικνύονται τα αντικείμενα εκπαίδευσης και ιεραρχούνται ως εξής: Βάσεις δεδομένων (Pubmed, Medline, CINAHL ) το 94% των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών που κάνουν εκπαίδευση στους χρήστες τους, τους εκπαιδεύουν στη χρήσηαναζήτηση και ανάκτηση βιβλιογραφίας και πληροφοριών από Β.Δ όπως η Pubmed Το 88% των βιβλιοθηκών εκπαιδεύουν τους χρήστες τους: στη Χρήση Αναζήτηση- Ανάκτηση πληροφοριών από το Internet (web browser, μετάβαση URL ιστοσελίδες, μηχανές αναζήτησης, παρέχουν δηλ. βασική πληροφορική και πληροφοριακή παιδεία 7

8 στις Τεχνικές αναζήτησης βιβλιογραφίας (χρήση τελεστών Boolean, χρήση MESH/λέξεων κλειδιών στην πρόσβαση σε Υπηρεσίες και κέντρα τεκμηρίωσης ή πληροφόρησης (ΕΚΤ, Cochrane, Heal-Link ) στην αναζήτηση βιβλιογραφίας και άρθρων πλήρους κειμένου ή περιλήψεων από Ηλεκτρονικά Περιοδικά Το 71% των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών απάντησαν ότι παρέχουν εκπαίδευση σε βασική πληροφορική ή τεχνολογική παιδεία Τέλος το 35% των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών εκπαιδεύουν τους χρήστες τους στη χρήση του O.P.A.C Μορφές εκπαίδευσης Στο διάγραμμα 3 φαίνεται η μορφή με την οποία γίνεται συνήθως η εκπαίδευση σε μια νοσοκομειακή βιβλιοθήκη. Στην ερώτηση αυτή οι ερωτώμενοι είχαν δυνατότητα να επιλέξουν από 0 εως και 4 απαντήσεις. Ιεραρχώντας τις απαντήσεις τους, βλέπουμε ότι η εκπαίδευση οργανώνεται σε ατομικό επίπεδο μετά από αίτημα του χρήστη σε ποσοστό 87%, ομαδική εκπαίδευση στο χώρο της βιβλιοθήκης γίνεται σε ποσοστό 80%, ατομική μετά από πρόσκληση της βιβλιοθήκης σε ποσοστό 40% και στο αμφιθέατρο σε ποσοστό 7%. ΜΟΡΦΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άλλο(εξηγήστε) Ομαδική στο χώρο της βιβλιοθήκης (π ερισσότερα απ ό τρία άτομα) Ατομική κατόπ ιν αιτήματος του χρήστη (λιγότερα απ ό τρία άτομα) Ατομική σε π ροκαθορισμένο απ ό τη βιβλιοθήκη χρόνο (λιγότερα απ ό τρία άτομα) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Διάγραμμα 3: Μορφές εκπαίδευσης στις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες Μέθοδοι Εκπαίδευσης ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ποσοστό Σεμινάριο (workshop) 4 27% Διάλεξη /παρουσίαση (εισήγηση, p. Point) 5 33% Online μαθήματα 5 33% Παροχή εκπαιδευτικού υλικού ή οδηγιών χρήσης 12 80% Πίνακας 5: Μέθοδοι (Τεχνικές) εκπαίδευσης 8

9 Από τον πίνακα 5 γίνεται φανερό ότι η παροχή εκπαιδευτικού υλικού ή παροχή οδηγιών χρήσης, μαζί με τα Online μαθήματα βρίσκονται στην πρώτη θέση στις τεχνικές εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν οι βιβλιοθήκες με ποσοστό 33% Αποτελεσματικότητα Εκπαίδευσης Η εκπαίδευση χρηστών στις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες θεωρείται αποτελεσματική (Διάγραμμα 4) από το 93% των ερωτηθέντων, ενώ το 7% που δηλώνει ότι δεν είναι αποτελεσματική, αποδίδει την αναποτελεσματικότητα στο ελλιπές τεχνολογικό υπόβαθρο των χρηστών αλλά και στη γεωγραφική απόσταση της βιβλιοθήκης από τις κλινικές. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 7% ΝΑΙ ΌΧΙ 93% Διάγραμμα 4: Αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες Η ιεράρχηση των θετικών αποτελεσμάτων της εκπαίδευσης δείχνει ότι βελτιώνονται οι γνώσεις των χρηστών σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές και η ικανότητά τους στην αναζήτηση βιβλιογραφίας σε ποσοστό 93%, ενώ κερδίζουν χρόνο για την αναζήτηση πληροφορίας τόσο οι χρήστες όσο και οι βιβλιοθηκονόμοι (πίνακας 6). ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ Βελτιώνει τις γνώσεις των χρηστών σχετικά με τις διαθέσιμες πηγές 14 93% Βελτιώνει την ικανότητα τους στην αναζήτηση βιβλιογραφίας Μειώνει τον διατιθέμενο από τους χρήστες χρόνο για την αναζήτηση αναγκαίας πληροφόρησης Μειώνει τον διατιθέμενο από τον βιβλιοθηκονόμο χρόνο για αναζήτηση βιβλιογραφίας για λογαριασμό του χρήστη 14 93% 13 87% 13 87% Πίνακας 6: Θετικά αποτελέσματα εκπαίδευσης χρηστών στις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες 9

10 Επίσης, στη συντριπτική τους πλειοψηφία (ποσοστό 93%) οι νοσοκομειακές βιβλιοθήκες μέσω του ιατρικού βιβλιοθηκονόμου αναζητούν βιβλιογραφία για λογαριασμό των χρηστών τους. Για το 7% των βιβλιοθηκών που δεν προσφέρουν αυτή την υπηρεσία, ως λόγοι αναφέρονται η έλλειψη προσωπικού και η υπολειτουργία της βιβλιοθήκης. Για το 85% των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών, βιβλιογραφία ζητείται για την κάλυψη των εκπαιδευτικών εκδηλώσεων του νοσοκομείου. Ενώ για το 56% των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών η παροχή οδηγιών για τη συγγραφή, ή και παρουσίαση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων ή άρθρων εντάσσεται στις παρεχόμενες προς τους χρήστες υπηρεσίες Από τις 27 βιβλιοθήκες του δείγματος, 5 βιβλιοθήκες (ποσοστό 19%) παρέχουν πηγές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Η UPTODATE και η MD CONSULT βρίσκονται στην πρώτη θέση της ιεράρχησης των πηγών και έπονται η INTENSIVE CARE και η MKSAP (medical knowledge self assessment programme). Τέλος, για τη συντριπτική πλειοψηφία των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών (ποσοστό 78%) δεν υπάρχει συμμετοχή του βιβλιοθηκονόμου στην επιτροπή εκπαίδευσης του νοσοκομείου. 3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ Από την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας γίνεται φανερό ότι η πλειοψηφία των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών παρέχει εκπαίδευση στους χρήστες της. Οι νοσοκομειακές βιβλιοθήκες στην πλειοψηφία τους διαθέτουν βιβλιοθηκονόμους, ικανοποιητικό αριθμό ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους χρήστες και γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο. Από αυτό συμπεραίνεται ότι διαθέτουν τη βασική υποδομή για την παροχή εκπαίδευσης. Στο σύνολό της η εκπαίδευση στις νοσοκομειακές βιβλιοθήκες παρέχεται από τους βιβλιοθηκονόμους. Οι βιβλιοθηκονόμοι θεωρούν την εκπαίδευση των χρηστών ως μέρος των καθηκόντων τους και την αξιολογούν ως αποτελεσματική για την ενημέρωση των χρηστών στις διαθέσιμες πηγές πληροφόρησης, στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους καθώς και στην εξοικονόμηση χρόνου τόσο για τους χρήστες όσο και για τους ίδιους. Σημαντικός αριθμός βιβλιοθηκών 37% δεν παρέχει εκπαίδευση στους χρήστες. Εμπόδιο στην παροχή εκπαίδευσης θεωρείται γενικά η έλλειψη προσωπικού και ειδικότερα η έλλειψη προσωπικού με εκπαιδευτικές δεξιότητες Από τα στοιχεία της έρευνας η μη παροχή εκπαίδευσης δεν φαίνεται να συνδέεται σε όλες τις περιπτώσεις με την έλλειψη προσωπικού και υπολογιστών, καθώς στο 37% των βιβλιοθηκών που δεν παρέχουν εκπαίδευση περιλαμβάνονται βιβλιοθήκες που διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό και τεχνολογική υποδομή. Από τις βιβλιοθήκες που δεν παρέχουν εκπαίδευση μόνο το 11% (3 βιβλιοθήκες) δεν διαθέτουν βιβλιοθηκονόμο. Η έλλειψη εκπαιδευτικών δεξιοτήτων μπορεί να αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη μη παροχή εκπαίδευσης από βιβλιοθήκες που διαθέτουν την απαραίτητη υποδομή και αποτελεί θέμα προς εξέταση και για τις σχολές βιβλιοθηκονομίας, καθώς είναι γεγονός ότι οι νέοι βιβλιοθηκονόμοι δεν προετοιμάζονται από τις σχολές για την εφαρμογή τέτοιων προγραμμάτων. Αντίστοιχα συμπεράσματα εξάγει και η Μορελέλη-Κακούρη Μ. στην εισήγησή της στο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (1997). Το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης αφιερώνεται στη χρήση των βάσεων δεδομένων, στις τεχνικές αναζήτησης βιβλιογραφίας, χρήση θησαυρού και MESH, στην αναζήτηση στο Internet και στα ηλεκτρονικά περιοδικά. Μικρό ποσοστό αναφέρει εκπαίδευση στη χρήση αυτοματοποιημένου καταλόγου. Οι μέθοδοι εκπαίδευσης περιλαμβάνουν παρουσιάσεις, παροχή οδηγιών και εκπαιδευτικού υλικού, διαλέξεις και σεμινάρια. Η παροχή οδηγιών και εκπαιδευτικού υλικού 10

11 θεωρείται η πιο αποτελεσματική τεχνική εκπαίδευσης καθώς χρησιμοποιείται κατά 80% για την παροχή εκπαίδευσης. Η περισσότερο χρησιμοποιούμενη μορφή εκπαίδευσης είναι η ατομική, κατόπιν αιτήματος του χρήστη και σε μικρές ομάδες στο χώρο της βιβλιοθήκης. Θα πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η παροχή εκπαίδευσης με τις παραπάνω μεθόδους και μορφές είναι πιο εύκολα υλοποιήσιμη σε σύγκριση με πιο επίσημες μορφές εκπαίδευσης, όπως η οργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων που απαιτεί υποδομή, καλύτερο σχεδιασμό και οργάνωση και ίσως περισσότερες δεξιότητες για την εφαρμογή τους. Το 93% των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών αναζητά βιβλιογραφία για λογαριασμό των χρηστών. Το ποσοστό των εκτελούμενων αναζητήσεων για λογαριασμό των χρηστών δείχνει ότι οι χρήστες βασίζονται στους βιβλιοθηκονόμους για την αναζήτηση της βιβλιογραφίας. Είτε γιατί οι βιβλιοθηκονόμοι είναι πιο αποτελεσματικοί στις αναζητήσεις της βιβλιογραφίας, επειδή έχουν καλύτερη γνώση των πηγών, είτε γιατί οι χρήστες, λόγω έλλειψης πληροφοριακών δεξιοτήτων αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν μόνοι τους τις πηγές. Η παραπάνω διαπίστωση, χρειάζεται να διερευνηθεί ώστε να δώσει χρήσιμες πληροφορίες για την οργάνωση και τους στόχους στην παρεχόμενη εκπαίδευση χρηστών. Οι νοσοκομειακές βιβλιοθήκες υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του νοσοκομείου, κυρίως με την παροχή βιβλιογραφίας για τις εκπαιδευτικές εκδηλώσεις του. Αυτό φαίνεται να γίνεται σε ανεπίσημη βάση, καθώς δεν συνδέεται η βιβλιοθήκη μέσα από κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία με την ομάδα που συντονίζει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο νοσοκομείο. Το 78% των βιβλιοθηκών δεν αναφέρει συμμετοχή του βιβλιοθηκονόμου στην επιτροπή εκπαίδευσης του νοσοκομείου. Επιπλέον, γνωρίζουμε ότι δεν είναι θεσμοθετημένος ο ρόλος της βιβλιοθήκης στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του νοσοκομείου. Επίσης, περιορισμένος είναι ο ρόλος της βιβλιοθήκης στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση των γιατρών και του νοσοκομειακού προσωπικού, καθώς το 78% των βιβλιοθηκών δεν παρέχουν πηγές συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Είτε γιατί υπάρχει ελλιπής ενημέρωση των βιβλιοθηκονόμων για την ύπαρξή τους, είτε γιατί υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος από το επιστημονικό προσωπικό για τέτοιες πηγές, καθώς αρκετές επιστημονικές εταιρείες δεν έχουν συνδέσει ακόμα την πριμοδότηση (Credits) της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης με την επιστημονική εξέλιξη. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι οι αρχές που αφορούν στην εκπαίδευση χρηστών των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών του πρότυπου 5 της Medical Library Association (Standards for hospital libraries 2002 with 2004 revision) πλημμελώς τηρούνται στις ελληνικές νοσοκομειακές βιβλιοθήκες καθώς δεν υποστηρίζονται από τα θεσμοθετημένα όργανα και τις διαδικασίες των ιδρυμάτων. Κατά συνέπεια προτείνεται: Περαιτέρω και εξατομικευμένη διερεύνηση των αναγκών των χρηστών τους για παροχή εκπαίδευσης. Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης από τους ίδιους τους χρήστες. Ανάπτυξη μοντέλου εκπαίδευσης χρηστών βασισμένο σε διεθνή πρότυπα που να λειτουργεί ως εργαλείο για τους ιατρικούς βιβλιοθηκονόμους. Ανάπτυξη ενός έγκυρου εργαλείου ώστε να μπορούν οι βιβλιοθηκονόμοι και οι επιστήμονες της πληροφόρησης να αξιολογήσουν πιο εύκολα τις επιδράσεις της εκπαίδευσης τους. 11

12 Βιβλιογραφία 1. BRADLEY, D., RANA, G. K., MARTIN, P. W. & SCHUMACHER, R. E Real-time, evidence-based medicine instruction: a randomized controlled trial in a neonatal intensive care unit. Journal of the Medical Library Association. 90, pp BRETTLE, A Information skills training: a systematic review of the literature. Health Information and Libraries Journal. 20 (suppl.1) pp BRETTLE, A., HULME, C. & ORMANDY, P Effectiveness of information skills training and mediated searching: qualitative results from the EMPIRIC project. Health Information and Libraries Journal. 24 pp BRETTLE, A., HULME, C. & ORMANDY, P The costs and effectiveness of information skills training and mediated searching quantitative results for the EMPIRIC project. Health Information and Libraries Journal. 23 pp FRICK, E Professional training for user education: U.K. Journal of Education for Library and Information Science. 28 (Summer) pp GLUCK, J., C Standards for hospital libraries Journal of the Medical Library Association. 90 (4) pp Available from: [Viewed ] 7. HOMAN J. M. & MCGOWAN J. J The Medical Library Association: promoting new roles for health information professionals. Journal of the Medical Library Association. 90 pp LYON, E. & GILBERT, S A pilot survey of user satisfaction with the online search service in South West Thames Regional Libraries. Health Information and Libraries Journal. 5 pp POYNER, A. WOOD, A. & HERZBERG, J A project to imrove information technology skills for flexible trainees and overseas doctors. Health Information and Libraries Journal. 21 pp QUALITY DEVELOPMENT TEAM, South Staffordshire Hospitals, NHS Trust A survey to assess the impact of mediated facilitated literature searches on patient care. Stafford, South Staffordshire Healthcare NHS Trust, 11. ROSENBERG, W. M. C., DEECS, J., LUSHER, A. et all Improving searching skills and evidence retrieval. Journal of the Royal College of Physician of London. 32 pp TINDER, V, FLEET, G.E. & GRAY, A. E Evaluating the impact of library user training programmes across Thames Valley Strategic Health Authority in the UK. Health Information and Libraries Journal. 24 pp ΜΟΡΕΛΕΛΗ-ΚΑΚΟΥΡΗ, Μ Νέο μοντέλο για την εκπαίδευση χρηστών στις ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες: Πρακτικά 6 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα. σ

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Δευτέρα, 9 Απριλίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δευτέρα, 9 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού

Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας Σεμινάριο με θέμα : Εθελοντισμός & Δικαιώματα Παιδιού «Καλές πρακτικές στην αποτελεσματική Διαχείριση του Εθελοντικού Δυναμικού» ΣΥΝήγορος Του Παιδιού 14-15 Ιουνίου 2012 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας- Σχολική Διαμεσολάβηση

Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας- Σχολική Διαμεσολάβηση Καλές Πρακτικές Πρόληψης και Αντιμετώπισης Ενδοσχολικής Βίας- Σχολική Διαμεσολάβηση Χρηστίδου Χριστίνα Κοινωνική Λειτουργός-Ψυχολόγος MSc Κοιν.Ψυχιατρικής-Παιδοψυχιατρικής Σήμερα στο σχολείο : Τα θύματα

Διαβάστε περισσότερα

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ

Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Δρ.ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Σκοπος μαθηματος: -ορισμος υγιεινης -αρχες υγιεινης -σκοποι υγιεινης -αποτελεσματα υγιεινης. Ορισμος της Υγιεινης: Υγιεινη είναι η επιστημη που ερευνα και μελετα τα Υγειολογικα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΣΤΑ & ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τα οστά είναι μία στερεά μορφή του συνδετικού ιστού. Σχηματίζουν το μεγαλύτερο μέρος του σκελετού ( 205 οστά) και είναι ο κύριος στηρικτικός ιστός του σώματος. ΣΚΕΛΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών

Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Διασυνοριακά νερά και διαχειριστικά σχέδια λεκανών Ζαλίδης Γεώργιος, Καθηγητής Χρόνης Ιωάννης, Υποψήφιος Διδάκτωρ Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας Γεωπονική Σχολή Οδηγία Πλαίσιο: σκοπός και κρίσιμοι

Διαβάστε περισσότερα

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.

Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59. Παρασκευή, 25 Ιανουαρίου 2013 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα Οκτώβριο, στις χώρες της

Διαβάστε περισσότερα

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3

Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 Information literacy and the autonomous learner Μιχαήλ Νικητάκης 1, Ανέστης Σίτας 2, Γιώργος Παπαδουράκης Ph.D 1, Θοδωρής Πιτηκάρης 3 1) Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Κρήτης, nikit@lib.teiher.gr, r,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»

ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Γενικά...3 2 Θέματα Απασχόλησης...3 3 Σύγκρουση συμφερόντων...4

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ (Ο ΜΑΘΗΤΗΣ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ :) ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑ) ΚΕΦ. 1 Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 1.1 Εισαγωγή στη Λογιστική/Στ όχοι της επιχείρησης Να

Διαβάστε περισσότερα

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας

Αρωματικά φυτά της Ελλάδας Αρωματικά φυτά της Ελλάδας 1. ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Να ενημερωθούμε περί των αρωματικών φυτών της Ελλάδας. Να μάθουμε για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Να μάθουμε τις τοποθεσίες που βρίσκονται. Να μάθουμε

Διαβάστε περισσότερα

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν

Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν Προδημοσιεύτηκαν τα τέσσερις πρώτα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ελευθέρους επαγγελματίες. Τονίζεται ότι τα προγράμματα είναι σε προδημοσίευση. Με τη δημοσίευση της

Διαβάστε περισσότερα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα

Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δασικά Οικοσυστήματα και Τεχνικά Έργα Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 8 ΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ- ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ Η ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΟΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος

Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 Μέθοδοι διαχωρισμού των συστατικών ενός ετερογενούς μείγματος 1 ) Ετερογενές μείγμα δύο στερεών: * Με διαλογή με το χέρι π.χ μείγμα από φακές και φασόλια * Με διαλογή με μαγνήτη π.χ μείγμα από ρινίσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία "Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΣΤΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ" Ειρήνη Σωτηρίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα

Συνοπτική Παρουσίαση. Ελλάδα Ελλάδα Συνοπτική Παρουσίαση Η θρησκευτική ελευθερία προστατεύεται από το Σύνταγμα και άλλους νόμους και πολιτικές, με κάποιους περιορισμούς. Γενικώς, η κυβέρνηση σεβάστηκε εμπράκτως τη θρησκευτική ελευθερία,

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Θεματική Ενότητα: ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Συνοπτική Παρουσίαση Ερωτηματολογίου Επιτροπής ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ Γιώργος Ιωακειμίδης Δήμαρχος Νίκαιας Αγίου Ι. Ρέντη Πρόεδρος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008-2013 ΜΑΡΤΙΟΣ 2009 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑΤΙ - ΠΩΣ - ΠΟΤΕ Μετά το τηγάνι.το λάδι γίνεται τοξικό για τη θάλασσα το έδαφος τον υδροφόρο ορίζοντα για όλους μας!!! Tο χρησιµοποιηµένο λάδι ΕΝ το πετάµε στην αποχέτευση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Ιωάννινα, Ιούνιος 2014 1 Οι βασικές στοχεύσεις και προτεραιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2

Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2 Δείκτες Επικοινωνιακής Επάρκειας Κατανόησης και Παραγωγής Γραπτού και Προφορικού Λόγου Β1/Β2 Επίπεδο Β1 Κατανόηση γραπτού λόγου Στη διάρκεια της εξέτασης για την αξιολόγηση κατανόησης γραπτού λόγου, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΥΤΟΣΚΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΟΙΓΜΑΤΩΝ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Βιοκαλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας E. Καμπουράκης, MSc, PhD

Βιοκαλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας E. Καμπουράκης, MSc, PhD Βιοκαλλιέργεια φυτών μεγάλης καλλιέργειας E. Καμπουράκης, MSc, PhD Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ταχ. Θυρ. 2229, 71003 Ηράκλειο, Κρήτη Ελλάδα Τηλ. 281 0 245851, Fax. 281 0 245873 ekab@nagref-her.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της ενεργητικής ακρόασης στην ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας

Η συμβολή της ενεργητικής ακρόασης στην ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας 213 ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Η συμβολή της ενεργητικής ακρόασης στην ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης στη νοσηλευτική ψυχικής υγείας Ε. Φραδέλος, Χ. Στάϊκος Νοσηλευτές ΤΕ, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί». ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15

Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Μαρία-Στεφανία-Γιάννης 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Ε2 Π.Τ.Δ.Ε.-Α.Π.Θ. 2014-15 Με ποιους τρόπους έτρωγαν τα ψάρια τους; Τα ψάρια τους τα έτρωγαν εκζεστά (βραστά), οφτά (ψητά) ή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α.Π.Ε ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α.Π.Ε ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Α.Π.Ε ΜΕ ΈΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΠΑ ΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΝΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Τµήµα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης - Παράρτηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση - παρέμβαση του Υπουργού Δ.Μ.&Η.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας

Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Αρµοδιότητες Αυτοτελούς Τµήµατος Δηµοτικής Αστυνοµίας Το Αυτοτελές Τµήµα Δηµοτικής Αστυνοµίας είναι αρµόδιο για την αποτελεσµατική και αποδοτική άσκηση των αρµοδιοτήτων που έχουν θεσπισθεί µε το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΤΙΚΗΣ 1. Τα πρώτα Βήματα στην αναζήτηση εργασίας Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων επισημαίνουν ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες που θα πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ

Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Παιδαγωγική ή Εκπαίδευση ΙΙ Ενότητα 8: Ζαχαρούλα Σμυρναίου Σχολή: Φιλοσοφική Τμήμα: Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής Ψυχολογίας Κατάθλιψη Κατάθλιψη «Η κατάθλιψη είναι σαν ένα πένθος για κάτι αγαπημένο που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006. Γενικά

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20. Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006. Γενικά ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΡ.20 Φορολογική μεταρρύθμιση Κύπρου Ιούλιος 2002 Αύγουστος 2006 Γενικά Η φορολογική μεταρρύθμιση του 2002 είναι η σημαντικότερη και η πιο ουσιαστική που έγινε από την εγκαθίδρυση της

Διαβάστε περισσότερα

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά.

Τα Αναβολικά. Τα αναβολικά χωρίζονται στα φυσικά και στα συνθετικά. Τμήμα:Α 3 Ημερομηνία:12.01.2015 Ονοματεπώνυμο:Αντιγόνη Τ. Εργασία Βιολογίας Θέμα:Αναβολικά Τα Αναβολικά Περιλαμβάνουν όλες τις ουσίες που μοιάζουν χημικά με την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη και εμφανίζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ: Το Νοσοκομείο Σητείας ως Δημόσιο Γενικό Νοσοκομείο ιδρύθηκε με Β. Δ/γμα στις 09-04-1947. Στεγάστηκε εκεί όπου λειτουργούσε πριν λίγα χρόνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015» Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκπτώσεων 2015» Η ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα για τις ενδιάμεσες εκπτώσεις και διερεύνησε τη στάση και τις απόψεις των

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΙΝ. 6972495042 ofiii@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΙΝ. 6972495042 ofiii@yahoo.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Εκλεγμένος με την Ανεξάρτητη Κίνηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΙΝ. 6944285669 dapostolak@sch.gr ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΙΡΕΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΙΝ. 6972495042 ofiii@yahoo.gr

Διαβάστε περισσότερα

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο.

Φασίστες και αφεντικά στου πηγαδιού τον πάτο, ζήτω το παγκόσμιο προλεταριάτο. Οι νόμοι της αγοράς, νόμοι της άγριας δύσης έχουν καταστρέψει ό,τι με αγώνες είχαμε κατακτήσει. Ο Υπ. Υγείας φωνάζει πως δεν έχει απολυθεί κανείς απ τα νοσοκομεία και ότι όλα λειτουργούν καλά. Ολόκληρη

Διαβάστε περισσότερα

Απομόνωση χλωροφύλλης

Απομόνωση χλωροφύλλης Απομόνωση χλωροφύλλης Φυτικά κύτταρα Χλωροπλάστης Α Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.1 Σελ. 39-40 Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο 2 Ενότητα 2.2 Σελ. 43-44 1 Εισαγωγή Οι αυτότροφοι οργανισμοί όπως τα φυτά, παράγουν

Διαβάστε περισσότερα

«Παιχνίδι» Εικονικών Επιχειρήσεων: Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή

«Παιχνίδι» Εικονικών Επιχειρήσεων: Εγχειρίδιο Χρήσης για τον Μαθητή Πράξη: «ηµιουργία Εικονικών Επιχειρήσεων στα ΤΕΕ» Μέτρο 2.3 «Αρχική Επαγγελµατική Εκπαίδευση και Κατάρτιση» του ΕΠΕΑΕΚ ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙ ΕΙΟΣ ΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση

11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση 11. Προϋπολογισμός 11.1. Προϋπολογισμός και αποδοτικότητα δημοσίων υπηρεσιών: υφιστάμενη κατάσταση Το σύστημα σχεδιασμού και εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, αποτελεί μία βασική παράμετρο προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής

1. Εισαγωγή. 2. Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής Ενημερωτικό Σημείωμα για το Προσχέδιο Νόμου «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναδιάρθρωση των φορολογικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας υπουργείου οικονομικών» 25/1/2011 1. Εισαγωγή Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

«Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών» Γιάννης Οικονόμου Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή

«Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών» Γιάννης Οικονόμου Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή «Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών» Γιάννης Οικονόμου Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Νέες Τεχνολογίες Νέες Δυνατότητες Η εποχή μας είναι μια εποχή γρήγορων αλλαγών, υψηλών ταχυτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΣΠΟΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΠΟΡΟΦΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ X. ΚΩΝΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σχολ. Έτος 2011-2012

3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σχολ. Έτος 2011-2012 3o ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ σχολ. Έτος 2011-2012 Ερευνητική εργασία β τετραμήνου Ομάδα: «Ποιοτικός έλεγχος και ασφάλεια τροφίμων» Αργυράκης Γιάννης, Αργυρίου Αντώνης, Βασιλάκης Γιώργος, Βρέντζος Θεόφιλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3557/159/20-10-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΙΕΚ, ΔΙΕΚ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΣΕΚ. Την Παρασκευή 8-01-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Εφαρμογή του Κανονισμού 1.Η εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού είναι υπευθυνότητα του Δήμου Διονύσου και τα επιμέρους τμήματα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογική Οικονομική & Μεθοδολογία Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών. 1. Εισαγωγή στην Τεχνολογική Οικονομική & τη. Δρ.

Τεχνολογική Οικονομική & Μεθοδολογία Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών. 1. Εισαγωγή στην Τεχνολογική Οικονομική & τη. Δρ. Τεχνολογική Οικονομική & Μεθοδολογία Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών 1. Εισαγωγή στην Τεχνολογική Οικονομική & τη Μεθοδολογία Εκπόνησης Οικονομοτεχνικών Μελετών Βασικές έννοιες Τύποι μελετών Περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ Α. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΚ4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αθήνα, Ιούνιος 2011 Α έκδοση Ομάδα εργασίας θεματικής ενότητας ΔΚ4: Αραβαντινός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015-2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 2015-2016 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 12-13/09 ΥΜΗΤΤΟΣ 20/09 ΚΑΤΑΒΑΣΗ ΦΑΡΑΓΓΙΟΥ (ΡΑΠΕΛ) 23/09 ΠΡΟΒΟΛΗ 26-27/09 ΓΚΙΩΝΑ 04/10 ΔΙΡΦΗ 18/10 ΥΜΗΤΤΟΣ 24-25/10 ΚΑΛΛΙΦΩΝΙ 01/11 ΕΛΙΚΩΝΑΣ 15/11 ΟΛΥΜΠΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 18/11 ΠΡΟΒΟΛΗ 22/11

Διαβάστε περισσότερα

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων

03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Κεφάλαιο 03-00 σελ. 1 03-00: Βιομάζα για παραγωγή ενέργειας Γενικά ζητήματα εφοδιαστικών αλυσίδων Μια από τις κύριες διαφορές μεταξύ της βιομάζας και των ορυκτών καυσίμων είναι ότι η βιομάζα παραμένει

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο

Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Προετοιμάζοντας τον μελλοντικό δάσκαλο για το ψηφιακό σχολείο Δ. Πλατή 1, Ι. Μπέλλου 2, Τ. Α. Μικρόπουλος 1 1 Παιδαγωγικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΝΙΚΩΝ & ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ* Εποπτεία και επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2

ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ. Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Αγγελική Περιστέρη Α 2 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ Ιρλανδία: Τη νύκτα της παραμονής των Χριστουγέννων όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς το δρόμο, φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, το οποίο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΩΣ Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ Όνομα φοιτήτριας ΚΑΛΑΠΟΔΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε)

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Α.Π.Ε) Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) θεωρούνται ανεξάντλητες. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν ο ήλιος, ο άνεμος, τα ποτάμια, οι οργανικές ύλες όπως το ξύλο και τα απορρίμματα

Διαβάστε περισσότερα

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά

Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3. Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Χημεία Β Γυμνασίου Τμήμα Β3 Γρηγόρης Μαγουλάς Φανή Μανούσου Κύρος Μαλλαμίδης Ελίνα Μάλλιαρη Μάγδα Μαντά Τι είναι άμεση και έμμεση ρύπανση του νερού. Πώς προκαλείται η ρύπανση του νερού. Επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο"

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νέο Σχολείο 2013 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Αισθητική Παιδεία για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (αρχική πρόταση β') υπεύθυνος πεδίου: Μένης Θεοδωρίδης ΚΕΝΤΡΟ 0 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15. ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2015 Α ΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 3/15 ΠΡΟΣ : Όλους τους Βαθμοφόρους της Αθήνας ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : ΘΕΜΑ : Συνέδριο Περιφέρειας - Πορίσματα Αγαπητοί βαθμοφόροι Σας γνωστοποιούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ησυμβολή των αυτοκρατόρων και των μελών των οικογενειών

Ησυμβολή των αυτοκρατόρων και των μελών των οικογενειών Καταγώγια, νοσοκομεία και ξενώνες Η διαδρομή της περίθαλψης στο Βυζάντιο Χριστίνα Γ. Αγγελίδη Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Η περίθαλψη των ασθενών και η ανακούφιση των αναξιοπαθούντων

Διαβάστε περισσότερα

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

1. Κώστα Κυριλή 2. Εμμανουέλα Μπουγά 3. Πόπη Δόγα. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: Στην Αθήνα σήμερα, 27 Ιουλίου 2012, συνήλθε η Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων που ορίστηκε με τη με αριθμ. Πρωτ. 492/25/18.07.2012 Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., αποτελούμενη από τους: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 1 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για τις ανάγκες των μαθημάτων: ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ (Διδακτικός Σχεδιασμός) ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ Συνέδριο ΕΕΤΤ Συνέδριο ΕΕΤΤ «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ 01-03/06/2007

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα

Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα 2014 Οδηγός Εξετάσεων Λυκείου Με το Νέο Σύστημα Βαθμολογική Κλίμακα Δόμηση Γραπτού Θεματοθέτηση Γραπτού Επιλογή Θεμάτων από καθηγητή και από Τρ.Θεμάτων Τρόπος βαθμολόγησης κάθε θέματος Μαθηματικά Α Β Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. των Τοπικών Προϊόντων. του Δήμου Σητείας. «Σητείας Γη» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3 ο Φεστιβάλ Προώθησης και Ανάδειξης των Τοπικών Προϊόντων του Δήμου Σητείας «Σητείας Γη» Ο δήμος Σητείας σε συνεργασία με το Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης και την Περιηγητική Λέσχη Σητείας, στα πλαίσια του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ΧΙΙΙ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Στο Προτεινόμενο Σχέδιο Αξιολόγησης ο ρόλος της Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ) είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Οι αρμοδιότητες της Ε.Ε.Υ έχουν αναβαθμιστεί ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΠΗΓΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ Ως πηγές του δικαίου εννοούνται οι ειδικότεροι τρόποι παραγωγής των κανόνων δικαίου. Διακρίνονται σε: Α) Πρωτογενείς ή άμεσες πηγές είναι αυτές που αποτελούν γενεσιουργούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 7 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ Το φορολογικό σύστημα αποτελεί το βασικότερο εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΧΡΥΣΑ ΓΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΟΥ Προϊστάμενη Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης Πρόληψη Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

Συνεταιριστική Οικονομία

Συνεταιριστική Οικονομία Συνεταιριστική Οικονομία Ενότητα 10: Η Συνεταιριστική Ανάπτυξη Κοντογεώργος Αχιλλέας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων & Τροφίμων (Δ.Ε.Α.Π.Τ.)

Διαβάστε περισσότερα

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων

Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων Μάθημα 2.1 Ασφάλεια στις εργασίες κοπής μετάλλων 1.1 Εργασίες κοπής με χρήση φλόγας 1.1.1 Φιάλες αερίων Τα μέτρα ασφάλειας, συνδέονται με τη φύση του κάθε αερίου. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι γενικοί κανόνες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 32 ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Καλαμπάκα, 4 & 5 Μαΐου 2014 Το 32 ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. πραγματοποιείται σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από την κορύφωση της πολυδιάστατης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας. Ενημερωτικό σημείωμα Πρόγραμμα Σταθερότητας, Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης της χώρας Ενημερωτικό σημείωμα Ένα πρόγραμμα ριζικών τομών και ανατροπών Το νέο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΠΣΑ) της Ελλάδας είναι ο οδικός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Σημείωμα για αξιοποίηση απ όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

Ενημερωτικό Σημείωμα για αξιοποίηση απ όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις Αγ. Φιλοθέης 5β, 105 56 Aθήνα Τηλ. 210 3301842,210 3301847,210 3833786 Fax 210 3802 864 E-mail : pame@pamehellas.gr http://www.pamehellas.gr Αθήνα 04/06/2014 Ενημερωτικό Σημείωμα για αξιοποίηση απ όλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καβάλα, 15 Οκτωβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Δ.Υ.Πε Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ Πληρ.: Κουτσούλη Ευσταθία, εσωτ. τηλ. 1580 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία.

Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Όταν το μάθημα της πληροφορικής γίνεται ανθρωποκεντρικό μπορεί να αφορά και την εφηβεία. Στόχος μας : να χρησιμοποιήσουμε τον υπολογιστή και το διαδίκτυο για να αντλήσουμε σωστές πληροφορίες, να τις επεξεργαστούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ 15-01-2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 2270 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΈΓΓΡΑΦΟ Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε. ΟΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ Για τα εισοδήματα του 2013, τη φορολογία και τα πρόστιμα του 2014, ισχύουν τα εξής: Καταργείται το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο. Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Γραφείο Τύπου Θεσσαλονίκη, 12 Απριλίου 2010 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ελλείψεις στο φορολογικό νομοσχέδιο Σοβαρές ελλείψεις στη νέα μορφή του φορολογικού νομοσχεδίου διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης

Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Χρηματοδότηση των Συλλόγων στην εποχή της κρίσης Ελίνα Ρέπα Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Χρόνιες Ρευματοπάθειες Μαρία Σταυρακίδου Φυσικοθεραπεύτρια Εξωτερική Συνεργάτης ΠΑΡΚΑ A Παιδιατρική

Διαβάστε περισσότερα

" Συμμετοχή στήν ψαλτή λατρεία"

 Συμμετοχή στήν ψαλτή λατρεία Β ΗΜΕΡΙΔΑ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ " Συμμετοχή στήν ψαλτή λατρεία" Σάββατο 14 Ιουνίου 2014 «Μαθαίνοντας ψαλτικὰ καὶ θέλοντας νὰ τα διδάξω ὡς κατηχητής (βιωματικὴ προσέγγιση)» - Βασίλης

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση. Καθηγητής B. Ασημακόπουλος

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση. Καθηγητής B. Ασημακόπουλος Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με ανθρώπινη διάσταση Καθηγητής B. Ασημακόπουλος Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας Η έννοια της «ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» δεν ηχεί πια ούτε καινούργια ούτε

Διαβάστε περισσότερα

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net

ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου δημοτικές εκλογές 2010 www.gia-tin-milo.net δημοτικές εκλογές 2010 ενεργοί πολίτες για τη Μήλο οι θέσεις μας Υποψηφιότητα Αντώνη Καβαλιέρου www.gia-tin-milo.net ενεργοί πολίτες για τη Μήλο www.gia-tin-milo.net info@gia-tin-milo.net akavalieros@gia-tin-milo.net

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Βασίλης Γιωργαλλάς Καθηγητής Φυσικής Αγωγής Η τεχνολογία και η αυτοματοποίηση της εποχής καταδικάζουν τα άτομα σε ακινησία. Ενώ οι απαιτήσεις της εποχής μας σε φυσική σωματική εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για μαθητές Ε & ΣΤ τάξης Δημοτικού Σχολείου Θεματική Ενότητα: Καλλιέργεια και πρώτη επεξεργασία στο χωριό 1. Στην προθήκη με το φωτογραφικό υλικό του Μουσείου διαβάστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ-ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. τεχνικές σελίδες

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ. τεχνικές σελίδες ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΑΣΙΑΣ Η αποτελεσματική διαχείριση της υγρασίας σε επίπεδο κτιριακού σχεδιασμού συνίσταται στον εντοπισμό την πηγών προέλευσης και των ενδεχόμενων μηχανισμών διείσδυσής της με βάση τα ιδιαίτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. -Συνημμένα 14 Ψηφίσματα: Ψήφισμα 1: Για τη Χρηματοδότηση των ΑΕΙ. Ψήφισμα 2: Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. -Συνημμένα 14 Ψηφίσματα: Ψήφισμα 1: Για τη Χρηματοδότηση των ΑΕΙ. Ψήφισμα 2: Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Επτά μήνες από την έναρξη ισχύος του Ν. 4009/2011, η Σύνοδος των Πρυτάνεων διαπιστώνει ότι τα προβλήματα των Πανεπιστημίων έχουν οξυνθεί, ενώ αντίστοιχα, παρά τις πρόσφατες προσπάθειες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012.

Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Πρακτικό 6/2012 της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Λήμνου, της 4ης Μαΐου 2012. Στη Μύρινα, σήμερα στις 4 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης : υπηρεσιών, εργαλείων και πηγών

Οδηγός χρήσης : υπηρεσιών, εργαλείων και πηγών Πληροφοριακοί οδηγοί Βιβλιοθήκης Οδηγός χρήσης : υπηρεσιών, εργαλείων και πηγών Για τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Ηπείρου ΤΕΙ Ηπείρου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Σύμφωνα με τα όσα αναλυτικά έχουν περιγραφεί στα προηγούμενα κεφάλαια της παρούσας μελέτης η κατασκευή του τμήματος «Βρύσες Ατσιπόπουλο», του Βόρειου Οδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ''ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ'' ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΑΛΑΟΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΤΣΙΡΙΠΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΣΙΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...1 Εισαγωγή...6 ΜΕΡΟΣ Α ΝΕΟ ΠΡΟΪΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική πρόταση για το Νηπιαγωγείο με τίτλο: «Το σταφύλι»

Διδακτική πρόταση για το Νηπιαγωγείο με τίτλο: «Το σταφύλι» Διδακτική πρόταση για το Νηπιαγωγείο με τίτλο: «Το σταφύλι» Παπαβασιλείου Χρυσούλα Νηπιαγωγός, 2/θ 19ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης papavasileiouch@gmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η πρόταση διδασκαλίας είναι συμβατή με τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Φακ.: Α.Ι.Τ. 1/2009

Αρ. Φακ.: Α.Ι.Τ. 1/2009 Αρ. Φακ.: Α.Ι.Τ. 1/2009 Τοποθέτηση της Αρχής Ισότητας μετά από αίτημα ως προς την υποχρέωση των εργοδοτών για εύλογες προσαρμογές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες τα οποία εργοδοτούν 1. Το 2007 είχα διερευνήσει

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο

Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Τεχνικό Τοπογραφικό Σχέδιο Γ. Καριώτου ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ 1 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155. email: info@ddy.

ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155. email: info@ddy. 1 ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο.Τ.Α. Θεμιστοκλέους 3, 151 22 Μαρούσι ΤΗΛ. 210 8067888 FAX 210 8067155 email: info@ddy.gr ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟY ΜΑΡΟΥΣΙ, Τρίτη 22 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΝΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ. Επιμέλεια Έκδοσης: Καθηγητής Σπύρος Λιούκας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ. Επιμέλεια Έκδοσης: Καθηγητής Σπύρος Λιούκας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS μ & μ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩ Επιμέλεια Έκδοσης: Καθηγητής Σπύρος Λιούκας ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Επιστημονικός Πράξης ATHENS

Διαβάστε περισσότερα