ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ Προοίμιο Ο κώδικας δεοντολογίας του ΕΣΠΕΜ σκοπό έχει να κρατήσει υψηλά το κύρος του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή στην Ελλάδα, να διαφυλάξει τους θεραπευόμενους από τυχόν μη δεοντολογικές πρακτικές και να κατευθύνει τα μέλη του προς μία πρότυπη επαγγελματική συμπεριφορά. Ο κώδικας απευθύνεται στους μουσικοθεραπευτές είτε ασκούν κλινικό έργο, είτε διεξάγουν έρευνα, είτε διδάσκουν, είτε συγγράφουν. Για την Ελλάδα η κατάρτιση κώδικα και η πιστή τήρηση των βασικών αρχών επαγγελματικής διαγωγής που διαγράφει, επιβάλλεται και για έναν επιπρόσθετο λόγο: την έλλειψη επαγγελματικής παραδόσεως εξ αιτίας της νεότητας του επαγγέλματος καθώς και την απουσία αναγνώρισης του επιστημονικού κλάδου της μουσικοθεραπείας ως τώρα από το Ελληνικό Κράτος. Ορισμοί Σύλλογος ορίζεται ο Ελληνικός Σύλλογος Πτυχιούχων Επαγγελματιών Μουσικοθεραπευτών, εφεξής καλούμενος ΕΣΠΕΜ. 1

2 Μουσικοθεραπευτής καλείται το άτομο που διαθέτει πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το κράτος σπουδών του, ο οποίος θα του επέτρεπε να εξασκήσει στο συγκεκριμένο κράτος το επάγγελμα του μουσικοθεραπευτή ή τίτλο σπουδών μουσικοθεραπευτή από Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στην Ελλάδα, όταν και εάν δημιουργηθεί τέτοιος τίτλος σπουδών. Εκπαιδευόμενος νοείται αυτός που βρίσκεται στη διαδικασία φοίτησης σε πρόγραμμα Πανεπιστημιακών σπουδών στον κλάδο της μουσικοθεραπείας. Θεραπευόμενος νοείται κάθε ένας (άτομο, ομάδα, οικογένεια ή κοινότητα) που λαμβάνει τις υπηρεσίες ενός επαγγελματία μουσικοθεραπευτή. 1. Γενικές αρχές για την διασφάλιση της ποιότητας του επαγγέλματος του μουσικοθεραπευτή 1.1. Ο μουσικοθεραπευτής οφείλει να διατηρεί υψηλό το επίπεδο της εργασίας του προς τους θεραπευόμενους και εκπαιδευόμενους με υψηλή συναίσθηση ευθύνης 1.2. Η ευημερία του/των θεραπευόμενων είναι υψίστης σημασίας και αποτελεί την πρωταρχική μέριμνα του μουσικοθεραπευτή. 2. Επαγγελματική επάρκεια και ευθύνη 2.1. Ο μουσικοθεραπευτής εκτελεί μόνο τα καθήκοντα εκείνα για τα οποία είναι επαρκώς εκπαιδευμένος, χωρίς να ξεφεύγει από την περιοχή της ειδικότητάς του Ο μουσικοθεραπευτής παρουσιάζει τις σπουδές, την εμπειρία, τις δεξιότητες και τις σχέσεις του με επιστημονικές/επαγγελματικές ενώσεις με ακρίβεια και 2

3 ειλικρίνεια Ο μουσικοθεραπευτής φροντίζει για τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωσή του ώστε να διατηρεί και να βελτιώνει τις γνώσεις και τις δεξιότητές του Ο μουσικοθεραπευτής έχει συνείδηση των προσωπικών του περιορισμών και αξιών που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την επαγγελματική του δραστηριότητα. Συνεπώς οφείλει να λάβει έγκαιρα οποιαδήποτε απαραίτητη δράση (πχ. αναζήτηση επαγγελματικής βοήθειας, προσωπική θεραπεία, εποπτεία, περιορισμό ή τερματισμό της θεραπείας με κάποιο θεραπευόμενο για να διασφαλίσει την ακεραιότητα και υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει Ο μουσικοθεραπευτής αναγνωρίζει και σέβεται τη διαφορετικότητα και το δικαίωμα των άλλων να έχουν αξίες, συμπεριφορές, και απόψεις που διαφέρουν από τις δικές του Ο μουσικοθεραπευτής εκτελεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, ειλικρίνεια, αμεροληψία, και σεβασμό. 3. Σχέση με θεραπευόμενους/εκπαιδευόμενους/συμμετέχοντες σε έρευνα 3.1. Ο μουσικοθεραπευτής σέβεται και προστατεύει τα δικαιώματα των ατόμων με τα οποία εργάζεται και τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής (χωρίς όμως να περιορίζονται σε αυτά): Ασφάλεια, αξιοπρέπεια, αυτοκαθορισμός, το δικαίωμα πρόσβασης σε θεραπεία και συμμετοχής στις θεραπευτικές αποφάσεις Ο μουσικοθεραπευτής προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου προς όλους ανεξαρτήτως φυλής, εθνικότητας, γλώσσας, θρησκείας, οικογενειακής κατάστασης, ταυτότητας και έκφρασης φύλου, σεξουαλικoύ προσανατολισμού, ηλικίας, αναπηρίας, κοινωνικοοικονομικής θέσης, πολιτικών πεποιθήσεων. 3

4 3.3. Ο μουσικοθεραπευτής δεν προβαίνει σε καμία μορφή σεξουαλικής, σωματικής, συναισθηματικής και οικονομικής κακοποίησης, παρενόχλησης ή εκμετάλλευσης του θεραπευόμενου Ο μουσικοθεραπευτής δεν δημιουργεί διττές σχέσεις με θεραπευόμενους ή τυχόν κηδεμόνες τους και αποφεύγει τις καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν την επαγγελματική του κρίση και αντικειμενικότητα (π.χ. ανταγωνιστικά και αντικρουόμενα συμφέροντα) στις σχέσεις του Ο μουσικοθεραπευτής έχει επίγνωση ότι τα χαρακτηριστικά των διττών σχέσεων (π.χ. η σύγκρουση συμφερόντων, η ανισότητα δύναμης) μπορεί να υφίστανται και μετά τον επίσημο τερματισμό της θεραπευτικής σχέσης Ο μουσικοθεραπευτής είναι προσεκτικός όσον αφορά την παρουσίαση των υπηρεσιών που προσφέρει και φροντίζει να προβάλει ισχυρισμούς στο βαθμό που αυτοί μπορούν να υποβληθούν σε επαγγελματικό/επιστημονικό έλεγχο. Ωστόσο μπορεί να κάνει αναφορά σε προσδοκώμενα αποτελέσματα μέσα σε λογικά πλαίσια Ο μουσικοθεραπευτής παρέχει υπηρεσίες μόνο στο πλαίσιο καθορισμένης επαγγελματικής σχέσης που εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία τόσο του πελάτη όσο και του ίδιου Ο μουσικοθεραπευτής θα μεριμνά ώστε να έχει την συγκατάθεση των ατόμων στα οποία παρέχει τις υπηρεσίες του ή των κηδεμόνων, να έχει την συγκατάθεση των κηδεμόνων τους 3.9. Ο μουσικοθεραπευτής θα πρέπει να ενημερώνει τους θεραπευόμενους και/ή τους κηδεμόνες τους για το δικαίωμά τους να αποσυρθούν οποιαδήποτε στιγμή θέλουν από τη θεραπευτική Ο μουσικοθεραπευτής ενημερώνει τον θεραπευόμενο/κηδεμόνα για τη διαδικασία και τα πιθανά αποτελέσματα της αξιολόγησης και της θεραπείας Ο μουσικοθεραπευτής αναλαμβάνει την ευθύνη να μεριμνήσει για τη συνέχιση 4

5 της φροντίδας του θεραπευόμενου σε περίπτωση που ο ίδιος αναγκαστεί να αναστείλει/παύσει οριστικά την εργασία του Ο μουσικοθεραπευτής προστατεύει το απόρρητο των πληροφοριών που αποκτά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, της εποπτείας, της εκπαίδευσης και της έρευνας Απόρρητες πληροφορίες μπορεί να αποκαλυφθούν σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν τις παρακάτω (χωρίς να περιορίζονται σε αυτές): Όταν ο μουσικοθεραπευτής κρίνει ότι κινδυνεύει η ζωή, η σωματική ακεραιότητα και η ασφάλεια του θεραπευόμενου, άλλου προσώπου, ή του κοινού. Σε αυτή την περίπτωση ο μουσικοθεραπευτής ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές, φορείς ή πρόσωπα εί δυνατόν αφού έχει ενημερώσει τον θεραπευόμενο για την πρόθεσή του αυτή Σε άλλα μέλη της διεπιστημονικής ομάδας που εμπλέκονται άμεσα με τον θεραπευόμενο Όταν ο θεραπευόμενος ζητά την παροχή απόρρητων πληροφοριών σε πρόσωπο της επιλογής του Όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές βάσει νόμου Ο μουσικοθεραπευτής ενημερώνει για το απόρρητο και τα όριά του πριν την έναρξη της θεραπείας Κάθε μορφή καταγραφής που αφορά τον θεραπευόμενο (γραπτή, ηχητική, οπτική, σε αναλογική ή ψηφιακή μορφή) πρέπει να συνοδεύεται από την ανάλογη δήλωση συναίνεσης και να φυλάσσεται με ασφάλεια από τον μουσικοθεραπευτή Σε παρουσιάσεις υλικού περίπτωσης στην έρευνα και τη διδασκαλία ο μουσικοθεραπευτής φροντίζει να προστατεύσει την ταυτότητα του θεραπευόμενου. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται έγγραφη συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης του θεραπευόμενου ή του κηδεμόνα του. (Η συναίνεση περιλαμβάνει την λεπτομερή ανάλυση της σκοπούμενης χρήσης του υλικού). 5

6 3.17. Οποιαδήποτε πληροφορία αποκτιέται κατά τη διάρκεια αξιολόγησης υπηρεσιών, εποπτείας, ομότιμης αξιολόγησης, ελέγχου διασφάλισης ποιότητας παραμένει εμπιστευτική. 4. Σχέσεις με συναδέλφους μουσικοθεραπευτές και άλλων ειδικοτήτων 4.1. Ο μουσικοθεραπευτής συμπεριφέρεται με ακεραιότητα όσον αφορά συναδέλφους, επιδιώκει τη δημιουργία αρμονικών σχέσεων, συνεργάζεται μαζί τους για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου όπως αναφέρεται στο καταστατικό και δεν βλάπτει την επαγγελματική τους υπόληψη και δραστηριότητα Ο μουσικοθεραπευτής δεν προσφέρει υπηρεσίες σε άτομο που ήδη δέχεται τις υπηρεσίες άλλου μουσικοθεραπευτή εκτός αν έχει τη σύμφωνη γνώμη του ή αν το άτομο τερματίσει τη σχέση μαζί του Ο μουσικοθεραπευτής μοιράζεται με τις άλλες ειδικότητες της διεπιστημονικής ομάδας πληροφορίες σχετικές την αξιολόγηση, τους θεραπευτικούς στόχους και τις θεραπευτικές διαδικασίες που χρησιμοποιεί Ο μουσικοθεραπευτής δεν κάνει διακρίσεις λόγω φυλής, εθνικότητας, γλώσσας, θρησκείας, οικογενειακής κατάστασης, ταυτότητας και έκφρασης φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, αναπηρίας, κοινωνικοοικονομικής θέσης, πολιτικών πεποιθήσεων στις σχέσεις του με συναδέλφους. 5. Σχέση με εργοδότες 5.1. Ο μουσικοθεραπευτής ενημερώνει εξαρχής τον εργοδότη του για τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις που περιγράφει ο παρών κώδικας δεοντολογίας. 6

7 5.2. Ο μουσικοθεραπευτής τηρεί την πολιτική, τους κανονισμούς και τις διαδικασίες του εργοδότη του με εξαίρεση εκείνους που παραβιάζουν τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας Ο μουσικοθεραπευτής ενημερώνει τον εργοδότη του για συνθήκες που είναι δυνατό να περιορίσουν την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρει Όταν ο μουσικοθεραπευτής εκπροσωπεί των εργοδότη του, φροντίζει να διαφοροποιεί τις προσωπικές του απόψεις από εκείνες του εργοδότη Ο μουσικοθεραπευτής παρέχει τις υπηρεσίες του με τρόπο που προστατεύει την περιουσία, την ακεραιότητα, και την υπόληψη του εργοδότη Ο μουσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις και το εξοπλισμό του εργοδότη μόνο όπως έχει εξουσιοδοτηθεί Ο μουσικοθεραπευτής δεν εκμεταλλεύεται τη θέση του για να αποσπάσει πελάτες για ιδιωτική του εργασία παρά μόνο με τη συμφωνία του εργοδότη. 6. Ευθύνη προς το κοινό 6.1. Ο μουσικοθεραπευτής επιδιώκει την σωστή ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη μουσικοθεραπεία Ο μουσικοθεραπευτής τηρεί τους νόμους που σχετίζονται με την παροχή των υπηρεσιών του Ο μουσικοθεραπευτής βοηθά το κοινό να αναγνωρίζει τους εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΣΠΕΜ μουσικοθεραπευτές και αποθαρρύνει την κατάχρηση / λανθασμένη χρήση του όρου μουσικοθεραπεία για την πρακτική μη εκπαιδευμένων προσώπων Ο μουσικοθεραπευτής προφυλάσσει την επιστήμη και την εργασία του από κάθε φθορά στην κοινή γνώμη. 7

8 7. Ευθύνη προς το επάγγελμα και τον ΕΣΠΕΜ 7.1. Ο μουσικοθεραπευτής σέβεται τα δικαιώματα, τους κανόνες και την υπόληψη του επαγγελματικού του συλλόγου Η ιδιότητα του μέλους του ΕΣΠΕΜ δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς που έρχονται σε αντίθεση με το καταστατικό του και τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας Ο μουσικοθεραπευτής εκπροσωπεί τον επαγγελματικό σύλλογο μόνο έπειτα από εξουσιοδότηση. Σε αυτή την περίπτωση διαχωρίζει τις προσωπικές του απόψεις από εκείνες του συλλόγου Ο μουσικοθεραπευτής επιδιώκει την ανάπτυξη της γνώσης, των δεξιοτήτων και της έρευνας στη μουσικοθεραπεία Ο μουσικοθεραπευτής αποφεύγει την κατάχρηση επίσημης θέσης στον επαγγελματικό σύλλογο Ο μουσικοθεραπευτής ασκεί τα επίσημα καθήκοντά του στον επαγγελματικό σύλλογο με ακεραιότητα και εχεμύθεια. 8. Έρευνα 8.1. Ο μουσικοθεραπευτής συνάπτει ακριβές συμφωνητικό με τα υποκείμενα της έρευνας πριν την έναρξή της. Σε αυτό εξηγούνται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα όλων των μερών και περιλαμβάνεται γραπτή δήλωση συναίνεσης. Ο μουσικοθεραπευτής εξηγεί όλες τις πτυχές της έρευνας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη θέληση του υποκειμένου να συμμετάσχει, συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών κινδύνων και πλεονεκτημάτων/οφελών. Ο μουσικοθεραπευτής αποφεύγει κάθε εξαπάτηση στην έρευνα Η συμμετοχή των υποκειμένων στη έρευνα είναι εθελοντική. Το υποκείμενο 8

9 είναι ελεύθερο να αρνηθεί τη συμμετοχή ή να εγκαταλείψει την έρευνα οποιαδήποτε στιγμή χωρίς κυρώσεις ή τερματισμό της θεραπευτικής διαδικασίας Ο μουσικοθεραπευτής αναλαμβάνει την ευθύνη που του αναλογεί για την προστασία της ευημερίας των υποκειμένων της έρευνας Ο μουσικοθεραπευτής αποθηκεύει τα ερευνητικά δεδομένα σε ασφαλή τοποθεσία και καθορίζει συγκεκριμένη χρονική περίοδο μετά τη λήξη της έρευνας για την οριστική καταστροφή τους Ο μουσικοθεραπευτής έχει επίγνωση των προσωπικών περιορισμών που μπορούν να επηρεάσουν την ερευνητική του επάρκεια Ο μουσικοθεραπευτής παρουσιάζει τα ευρήματα του χωρίς να τα διαστρεβλώνει και με τρόπο που δεν είναι παραπλανητικός Ο μουσικοθεραπευτής αποφεύγει κάθε μορφής λογοκλοπή και ακολουθεί τους διεθνώς αποδεκτούς κανόνες καταγραφής των πηγών στις δημοσιεύσεις του. 9. Αμοιβή και εμπορική δραστηριότητα 9.1. Ο μουσικοθεραπευτής δεν εκμεταλλεύεται οικονομικά τον θεραπευόμενο, λαμβάνει υπόψη τις οικονομικές του δυνατότητες, και θέτει τυχόν οικονομικούς παράγοντες σε δευτερεύουσα θέση σε σχέση με την ευημερία του θεραπευόμενου Φιλοδωρήματα, δώρα και εξυπηρετήσεις από το θεραπευόμενο προς το μουσικοθεραπευτή τα οποία μπορεί να επηρεάσουν την κρίση και τις αποφάσεις του δεν πρέπει να γίνονται δεκτά Οι παραπομπές από άλλες ειδικότητες δεν μπορεί να είναι αντικείμενο χρηματικής συναλλαγής Ο μουσικοθεραπευτής δεν συμμετέχει σε εμπορικές δραστηριότητες που λειτουργούν εις βάρος των υποχρεώσεών του προς τους πελάτες και τους 9

10 συναδέλφους του. 10. Διαφήμιση Ο μουσικοθεραπευτής προωθεί τις υπηρεσίες του ακολουθώντας τα επαγγελματικά πρότυπα και φροντίζει να μη δυσφημίζει το επάγγελμα στα μάτια του κοινού Ο μουσικοθεραπευτής δεν προσεγγίζει θεραπευόμενους συναδέλφων Ο μουσικοθεραπευτής φροντίζει τα διαφημιστικά του υλικά είναι ακριβή και πλήρη σε σχέση με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Αποφεύγει κάθε παραπλανητική περιγραφή, παραποίηση ειδικότητας, παροχή παραπλανητικών εγγυήσεων και δημιουργία λανθασμένων προσδοκιών Τα παρακάτω θεωρούνται αποδεκτά διαφημιστικά υλικά: κάρτες, φυλλάδια, επιστολόχαρτα, ιστοσελίδα. Ο μουσικοθεραπευτής μπορεί να περιλαμβάνει σε αυτά όνομα, τίτλο, σπουδές, πιστοποιήσεις, πληροφορίες επικοινωνίας, και ενδεικτικές περιγραφές των υπηρεσιών που προσφέρει Επιτρέπεται η διαφήμιση μέσω ταχυδρομείου (σε άλλες ειδικότητες και φορείς), με καταχώρηση στον τύπο και το διαδίκτυο. Απαγορεύεται κάθε διαφήμιση που είναι αναληθής ή εξαπατά το κοινό. 11. Εκπαίδευση Ο μουσικοθεραπευτής που εμπλέκεται στην εκπαίδευση πρέπει να αποτελεί πρότυπο επαγγελματικής συμπεριφοράς και τήρησης του παρόντος κώδικα δεοντολογίας Ο μουσικοθεραπευτής που παρέχει επιμορφωτικά σεμινάρια και εργαστήρια μουσικοθεραπείας σε συναδέλφους και το κοινό, διασαφηνίζει ότι αυτά δεν 10

11 αποτελούν σε καμία περίπτωση μουσικοθεραπευτικές σπουδές ούτε επιτρέπουν την άσκηση της μουσικοθεραπείας από τους συμμετέχοντες Φοιτητές και επαγγελματίες που παρακολουθούν εισαγωγικά μαθήματα σχετικά με τη μουσικοθεραπεία, δεν αναλαμβάνουν μουσικοθεραπευτικό κλινικό έργο. Έχουν ωστόσο τη δυνατότητα να συμμετέχουν/παρακολουθούν την κλινική πρακτική ειδικευμένου μουσικοθεραπευτή, μετά από συναίνεση και του θεραπευόμενου και/ή του κηδεμόνα του, που θα επιτρέπει την συγκεκριμένη συμμετοχή/παρακολούθηση. 12. Εφαρμογή- Αντιμετώπιση Ζητημάτων Δεοντολογίας Οι μουσικοθεραπευτές μέλη του ΕΣΠΕΜ υποχρεούνται να γνωρίζουν και να εφαρμόζουν τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας Η αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με τον κώδικα γίνεται από το ΔΣ του συλλόγου Σε περίπτωση προβληματισμού για το αν πράξεις, καταστάσεις ή διαδικασίες παραβιάζουν τον κώδικα δεοντολογίας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να επικοινωνεί με το ΔΣ του συλλόγου Ο μουσικοθεραπευτής δεν παραβαίνει τον παρόντα κώδικα δεοντολογίας ακόμη και αν του ζητηθεί από τον εργοδότη του Ο μουσικοθεραπευτής έχει την υποχρέωση να αναφέρει τυχόν καταστρατήγηση του κώδικα δεοντολογίας στο ΔΣ του συλλόγου Ο μουσικοθεραπευτής δεν αναφέρει ή ενθαρρύνει την αναφορά περιστατικών που είναι επιπόλαια και έχουν σαν στόχο να βλάψουν τον καταγγελλόμενο αντί να προστατέψουν το κοινό και να διατηρήσουν την ακεραιότητα του επαγγέλματος της μουσικοθεραπείας Καταγγελίες μπορεί να γίνουν από οποιαδήποτε άτομο ή φορέα που έχει γίνει 11

12 μάρτυρας παραβίασης του παρόντος Μέλος του Συλλόγου που εμπλέκεται ή έχει σύγκρουση συμφερόντων σε καταγγελία δεν λαμβάνει μέρος στη διερεύνησή της. 12

King James Bible Greek New Testament Word List

King James Bible Greek New Testament Word List King James Bible Greek New Testament Word List Extracted From The Supercomputer-Compiled Textus Receptus CSR9 By Dr. Michael J. Bisconti Copyright 2013 Dr. Michael J. Bisconti The King James Bible Greek

Διαβάστε περισσότερα

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment

MS number : MS. 1214. Former MS numbers : None. Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103. Material : Parchment MS number : MS. 1214 Former MS numbers : None Summary content : Octateuch (incomplete) Date : 12 November 1103 Material : Parchment Folios : ff. 412 Dimensions : 334 x 246 Gatherings : 36 x 8 (288), 6

Διαβάστε περισσότερα

The Greek Braille System

The Greek Braille System The Greek Braille System 1. Braille codes for the Greek lowercase (small) Alphabet characters UNICODE Greek Braille Braille dots Description Description in English in Greek 03B1 α A 1 άλφα GREEK SMALL

Διαβάστε περισσότερα

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s)

Greek 111. Sept. 7, Wed.: Alphabet ἀλφάβητος (ἄλφα βῆτα = A B C s) Rick Griffiths MWF 9:00 Converse 302 Converse 102D; 542-5368 FTGRIFFITHS@AMHERST.EDU Monday 4:00-6:00 and by appointment Reading Greek: Text and Vocabulary (second edition) (ISBN 9780521698511) Reading

Διαβάστε περισσότερα

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide)

A week long excursion into the language of the ancient Greeks. a. The Alphabet (with pronunciation guide) GREEK WEEK A week long excursion into the language of the ancient Greeks a. The Alphabet (with pronunciation guide) b. Some scientific terms: the family of -ologies c. The Dieties of Mount Olympus d. Exercises

Διαβάστε περισσότερα

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you

ἐγώ io / I σύ tu / you μοῦ, ἐμοῦ di me / of me σοῦ di te / of you μοῖ, ἐμοί a me / to me σοί a te / to you μέ, ἐμέ me / me σέ te / you ALFABETO / ALPHABET nome / name suono / sound come nella parola / as in Α α alpha a gatto / father Β β beta b bene / bravery Γ γ gamma g gossip Δ δ delta d dente / drop Ε ε epsilon e breve / short e detto

Διαβάστε περισσότερα

1. The Greek Language and Its Dialects

1. The Greek Language and Its Dialects I n t r o d u c t i o n 1. The Greek Language and Its Dialects The Greek language belongs to the Indo-European family of languages. The name Indo-European indicates the geographic area where these languages

Διαβάστε περισσότερα

Unos cambios de la pronunciación

Unos cambios de la pronunciación Unos cambios de la pronunciación desde griego moderno al griego clásico (según Erasmo) por El profesor Don Potter Cambios de la pronunciación recomendados de parte del Maestro Don Potter para El Griego

Διαβάστε περισσότερα

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR

SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR SIMON & SCHUSTER S PIMSLEUR modern greek II reading booklet Travelers should always check with their nation's State Department for current advisories on local conditions before traveling abroad. Graphic

Διαβάστε περισσότερα

μετασχηματιστής GT 3148 Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, λειτουργία με μπαταρία Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου,

μετασχηματιστής GT 3148 Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, λειτουργία με μπαταρία Κουδούνι ηλεκτρομηχανικό 1 ήχου, ΚΟΥΔΟΥΝΙΑ 70.05.0.00 CROMA 50 Κουδούνι ηλεκτρονικό 3 ήχων, λειτουργία με μπαταρία 70.05.0.002 CROMA 00 Κουδούνι ηλεκτρονικό 8 ήχων, λειτουργία με 8-2V~/= ή με μπαταρία, προτεινόμενος μετασχηματιστής GT

Διαβάστε περισσότερα

THE SINGING GRAMMARIAN

THE SINGING GRAMMARIAN ENDORSEMENTS I struggled memorizing paradigms when I learned Greek. Now as a lecturer I struggle motivating my students to engage in the tedious and mindnumbing work of memorizing paradigm after paradigm.

Διαβάστε περισσότερα

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27

ÍNDICE PRIMERAPARTE. Δεύτερo Μάθημα (Segundalección):Εμείςείμαστε. Presentedeindicativodelverboείμαι.Artículo.Sustantivos... 27 ÍNDICE ÍNDICE Introdución... 9 Prólogoalanuevaversión... 13 PRIMERAPARTE Πρώτo Μάθημα (Primeralección):Γειασας. Elalfabeto.Gruposvocálicosyconsonánticos.Signosortográficos. Elacento... 17 Δεύτερo Μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia)

1-Berggren trans. MEASUREMENT OF A CIRCLE. 03a0 03b1 0xxx 03c2 03f0 03cd 03f0 03bb 03bf 03c2. 03b2 0384(tonos) 0387(ano teleia) Use Deja Vu Serif Condensed, 10 point/6 point Direct translation by J. Holly DeBlois *****TITLE***** 1 Title: This is Archimedes' Dimensions of A Circle, ed. Heiberg, pp 258 1-Greek ΚΥΚΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΙΣ 1-unicode

Διαβάστε περισσότερα

Present Subjunctives: λύω

Present Subjunctives: λύω Morphs Column headings: Tense = "Tense and Voice" (just present and aorist); TF = "Tense Formative Morph" (such as the punctiliar or passive morph); NM = "Neutral Morph" (always a lengthened neutral morph

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή

ΠΡΩΤΟΝ ΜΑΘΗΜΑ. Τὰ γράμματα. Γράμμα Ὄνομα Φωνή Τὰ γράμματα Γράμμα Ὄνομα Φωνή Α α ἄλφα [alfa] [a] Β β βῆτα [bita] [b] Γ γ γάμμα [gamma] [g] Δ δ δέλτα [delta] [d] Ε ε ἒ ψιλόν [épsilon] [e] Ζ ζ ζῆτα [zita] [z] Η η ἦτα [ita] [i] Θ θ θῆτα [θita] [θ] Ι ι

Διαβάστε περισσότερα

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega]

Η αλφαβήτα. γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ιώτα [iota] κάππα [kappa] λάμβδα [lambda] όμικρόν [ómicron] ύψιλον [ípsilon] ωμέγα [οmega] Η αλφαβήτα Γράμματα Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι ι Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ, -ς Τ τ Y υ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω Ονόματα άλφα [alfa] βήτα [bita] γάμα [gamma] δέλτα [delta] έψιλον [épsilon] ζήτα

Διαβάστε περισσότερα

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009

The bgreek bundle. Luis Rivera. February 13, 2009 The bgreek bundle Luis Rivera February 13, 2009 Abstract This bundle provides an interface to use several ascii input encodings to typeset Greek with Claudio Beccari s Greek fonts. TEX is well known to

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή EXTRA. Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet

Εφαρμογή EXTRA. Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet Εφαρμογή EXTRA Διαδικασία Αυτόματης Υποβολής Συγκεντρωτικής Κατάστασης Τιμολογίων μέσω Internet Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας Αυτόματης Υποβολής

Διαβάστε περισσότερα

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8

現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7. Version 0.8 現 代 ギリシャ 語 文 法 私 説 H. N. 2012.7.7 Version 0.8 目 次 1. 文 字 と 発 音 2. 語 彙 3. 語 形 論 3.1 冠 詞 3.2 名 詞 3.2.1 概 説 3.2.2 男 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.3 女 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.4 中 性 名 詞 の 格 変 化 3.2.5 変 則 格 変 化 名 詞 3.3 形 容 詞

Διαβάστε περισσότερα

Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος

Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος Παράδειγμα #1 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΟΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ι. Λυχναρόπουλος 1. Πως ορίζεται και τι σημαίνει ο όρος flop στους επιστημονικούς υπολογισμούς. Απάντηση: Ο όρος flop σημαίνει floating point operation

Διαβάστε περισσότερα

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge

A Fresh Analysis* P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge P 27 (Papyrus Oxyrhynchus 1355) A Fresh Analysis* Samuli Siikavirta (mss43@cam.ac.uk) University of Cambridge Abstract: This detailed study of P 27 suggests some adjustments to the older editions. In addition

Διαβάστε περισσότερα

HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm

HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm HBS ΞΥΛΟΒΙΔΕΣ Ø 3-12 mm Παρέμβλημα ΤΧ μεγάλου βάθους με άριστη γεωμετρία για μεγαλύτερη πρόσφυση TX HBS xxx Τομή του μήκους της βίδας στην κεφαλή Ειδικό επιφανειακό κέρωμα για μείωση της τριβής κατά τη

Διαβάστε περισσότερα

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ

φ Φ λ Λ ἀδελφός, ὁ α Α (Lesson: 2) (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 1) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 1) (Lesson: 1) (Lesson: 2) (Lesson: 1) καρπός, ὁ α Α λ Λ φ Φ ἀδελφός, ὁ (Lesson: 2) β Β μ Μ χ Χ δοῦλος, ὁ (Lesson: 2) γ Γ ν Ν ψ Ψ καρπός, ὁ (Lesson: 2) δ ξ Ξ ω Ω λόγος, ὁ (Lesson: 2) ε Ε ο Ο ἅγω γινώσκω (Lesson: 2) (Lesson: 3) ζ Ζ π Π ἀκούω γράφω (Lesson:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 17 Μαΐου 11 Οκτωβρίου 2015 20 Μαΐου 17 Ιουνίου 2015

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΡΟΝΤΟ ΚΑΙ ΜΟΝΤΡΕΑΛ 17 Μαΐου 11 Οκτωβρίου 2015 20 Μαΐου 17 Ιουνίου 2015 Αγαπητοί Συνεργάτες, Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε σχετικά με την έναρξη δραστηριοτήτων της νέας ελληνικής αεροπορικής εταιρείας, της SkyGreece Airlines S.A. Η SkyGreece Airlines είναι

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London

Copyright 2012 Yale University. L e a r n To R e a d. Gr eek. pa rt 1. Collegiate School. Stephanie Russell Collegiate School. New Haven & London L e a r n To R e a d Gr eek pa rt 1 Andrew Keller Collegiate School Stephanie Russell Collegiate School New Haven & London Copyright 2012 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced,

Διαβάστε περισσότερα

Θύριον. A NEW OCCURRENCE OF A RARE WORD*

Θύριον. A NEW OCCURRENCE OF A RARE WORD* The Journal of Juristic Papyrology, Vol. XX, 1990 Θύριον. A NEW OCCURRENCE OF A RARE WORD* A papyrus-roll of the Cairo Museum which contains seven hypomnemata was published by Sayed Omar. 1 All these hypomnemata

Διαβάστε περισσότερα

teasers catalogue 2013

teasers catalogue 2013 m teasers catalogue 2013 _ m teasers κατάλογος 2013 / catalogue 2013 www.memoteasers.gr memoteasers@gmail.com +30 28210 90042 Καλλέργηδων 102, Χανιά 02 Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Introduction 05 Κάρτες

Διαβάστε περισσότερα

Les Inscriptions de. Thespies

Les Inscriptions de. Thespies Paul Roesch Les Inscriptions de Thespies (IThesp) * Fascicule VII IThesp 341-419 (Inscriptions honorifiques : première partie) Ėdition électronique mise en forme par Gilbert Argoud, Albert Schachter et

Διαβάστε περισσότερα

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas

Bible Greek. Basic Grammar of the Greek New Testament. Dr. John Pappas. Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Bible Greek Basic Grammar of the Greek New Testament Dr. John Pappas Scofield Seminary Press (c) Dr. John Pappas Copyright by John Peter Pappas 2008 Scofield Seminary Press Table of Contents THE METHOD...

Διαβάστε περισσότερα