Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν"

Transcript

1 ΝΕΟC ΙΜΒΡΙΑΚΟC ΠΑΛΜΟC Διμηναία ενημερωτική έκδοση Παναγίας Ιμβριώτισσας Αρ. Φύλλου 4 Μάρτιος Απρίλιος 2012 Ιερόν Πατριαρχικόν Σταυροπήγιον Ιερός Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ευαγγελίζου γη χαράν μεγάλην αινείτε ουρανοί Θεού την δόξαν Πρωτότοκος των νεκρων εγένετο (Αναστάσιμον απολυτίκιον γ ήχου). Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, Πατριαρχική Πάσχα Απόδειξις επί τω Εὰν η Ανάστασις του Χριστού αφεώρα μόνον εις Αυτόν, η σημασία της δι ημάς θὰ ήτο μηδαμινή. Αλλὰ ο Χριστὸς δὲν ανέστη μόνος. Συνανέστησε μεθ' Εαυτού και πάντας τοὺς ανθρώπους. Βροντοφωνεί σχετικώς ο εκ των προκατόχων ημών Ιερὸς Χρυσόστομος: "Ανέστη Χριστός, καὶ νεκρὸς ουδεὶς εν τω μνήματι Χριστὸς γαρ εγερθεὶς εκ νεκρών, απαρχὴ των κεκοιμημένων εγένετο" απαρχὴ δηλονότι της αναστάσεως πάντων των κεκοιμημένων καὶ των εφεξης κοιμηθησομένων, καὶ της μεταβάσεως αυτών εκ του θανάτου εις τὴν ζωήν. Τὸ μήνυμα είναι χαροποιὸν δι' όλους, διότι η Ανάστασις του Χριστού κατήργησε τὴν δύναμιν του θανάτου. Οι πιστεύοντες εις Αυτὸν προσδοκούν ανάστασιν νεκρών καὶ διὰ τούτο βαπτίζονται εις τὸν θάνατον Αυτού, συνανίστανται μετ Αυτού, καὶ ζούν ζωὴν αιώνιον. Αγίω Ο μακρὰν του Χριστού κόσμος προσπαθεί νὰ συσσωρεύση υλικὰ αγαθά, διότι στηρίζει επ αυτών τὴν ελπίδα της ζωής του. Ελπίζει ακρίτως οτι διὰ του πλούτου θὰ αποφύγη τὸν θάνατον.(συνεχεια σελ.2) + Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΠΑΝΤΙ ΤΩι ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝΔΟΞΩΣ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ * * * Το Δ.Σ. Παναγίας Ιμβριώτισσας και ο Νέος Ιμβριακός Παλμός εύχεται στους απανταχού Ιμβρίους και φίλους η Ανάστασις του Κυρίου μας να φέρει τη προσωπική ανάσταση στο καθενα μας και στη πατρίδα μας. Χριστός Ανέστη! 1

2 Καὶ ο πλανώμενος άνθρωπος διὰ νὰ συσσωρεύση πλουτον, επιμηκύνοντα δηθεν τὴν ζωήν του, σκορπίζει τὸν θάνατον εις τοὺς άλλους. Αφαιρεί απὸ αυτοὺς τὴν οικονομικὴν δυνατότητα της επιβιώσεως, καὶ πολλάκις διακόπτει βιαίως τὸ νημα της ζωης των, ελπίζων οτι ούτω θὰ διασώση τὴν ιδικήν του ζωήν. Αλλά, αλλοίμονον! Η πλάνη του είναι μεγάλη. Η ζωὴ κερδίζεται μόνον διὰ της πίστεως εις τὸν Χριστόν καὶ διὰ της εις Αυτὸν ενσωματώσεως. Η εμπειρία της Ορθοδόξου Εκκλησίας βεβαιοί ότι οι ενωθέντες μετὰ του Χριστού ζουν καὶ μετὰ θάνατον, συνυπάρχουν μετὰ των ζώντων, συνδιαλέγονται μετ αυτών, ακούουν αυτοὺς καὶ πολλάκις ικανοποιούν θαυματουργικώς τὰ αιτήματά των. Δὲν χρειάζεται πλέον η αναζήτησις του μυθολογικού "αθανάτου ύδατος". Η αθανασία υπάρχει εν τω Χριστώ, καὶ προσφέρεται δι' Αυτού πρὸς όλους. Δὲν χρειάζεται νὰ εξολοθρεύωνται λαοὶ διὰ νὰ επιβιώσουν άλλοι λαοί. Ούτε χρειάζεται νὰ εξολοθρεύωνται ανυπεράσπιστοι ανθρώπιναι υπάρξεις διὰ νὰ ζήσουν ανετώτερον άλλαι ανθρώπιναι υπάρξεις. Εις όλους ο Χριστὸς προσφέρει τὴν επίγειον καὶ τὴν επουράνιον ζωήν. Ανέστη, καὶ όσοι επιθυμούν ακολουθούν Αυτὸν εις τὸν δρόμον της Αναστάσεως. Αντιθέτως, όσοι εμμέσως ή αμέσως σκορπίζουν τὸν θάνατον, νομίζοντες οτι ούτω θὰ παρατείνουν ή θὰ διευκολύνουν τὴν ιδικήν των ζωήν, καταδικάζουν εαυτοὺς εις τὸν αιώνιον θάνατον. Ο Αναστὰς Κύριος ημών Ιησούς Χριστὸς ήλθεν εις τὸν κόσμον ινα πάντες οι άνθρωποι ζωὴν έχωσι καὶ περισσὸν έχωσιν. Αποτελεί μεγάλην πλάνην εὰν πιστεύωμεν ότι θὰ προέλθῃ ευημερία εις τὸ ανθρώπινον γένος διὰ τῶν αλληλοσπαραγμών. Ο Χριστὸς ανιστά τοὺς νεκροὺς καὶ ακυρώνει τὴν θανάτωσιν αυτών. Έχει τὴν δύναμιν της υπερβάσεως του θανάτου. Τὸ γεγονὸς δὲ ότι ενίκησε τὸν θάνατον, επιβεβαιοί τὴν απέχθειαν Αυτού πρὸς αυτόν. Ο Χριστὸς οδηγεί εις τὴν ζωήν, και επαναχορηγεί αυτήν, τυχὸν διακοπεισαν, διότι Εκεῖνος είναι "η Ζωὴ καὶ η Ανάστασις ημων". Διὰ τούτο οι πιστοὶ δὲν φοβούμεθα τὸν θάνατον. Η δύναμις ημών δὲν έγκειται εις τὸ άτρωτον της υπάρξεώς μας αλλὰ εις τὸ αναστάσιμον αυτής. Χριστὸς ανέστη! Καὶ ημεις θὰ αναστηθώμεν! 2 Ας ακολουθήσωμεν, αδελφοὶ καὶ τέκνα εν Κυρίω αγαπητά, τὸν Αναστάντα Χριστόν, εις πάντα τὰ έργα Αυτού. Ας βοηθήσωμεν τοὺς στερουμένους των μέσων της επιβιώσεως νὰ συντηρηθούν εις τὴν ζωήν. Ας διακηρύξωμεν εις τοὺς αγνοούντας τὴν Ανάστασιν του Χριστού ότι δι αυτής κατηργήθη ο θάνατος καὶ ότι συνεπώς δύνανται καὶ αυτοὶ νὰ μετάσχουν της Αναστάσεως Αυτού, πιστεύοντες εις Αυτόν καὶ ακολουθούντες τὰ ίχνη Του. Η ιδικὴ μας ανάστασις τότε μόνον είναι δυνατή, όταν προσφέρηται διὰ τὴν ανάστασιν των άλλων αδελφών μας. Τότε μόνον η νικητήριος διακήρυξις Χριστὸς Ανέστη θὰ ενεργή σωστικώς δι όλην τὴν ανθρωπότητα. Γένοιτο! Αγιον Πάσχα Ο Κωνσταντινουπόλεως διάπυρος πρὸς Χριστὸν Αναστάντα ευχέτης πάντων υμων Πρόποσις τῆς Α.Θ.Παναγιότητος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εις το γεύμα το παρατεθέν εν τη Ι. Μονή Βαλουκλή μετά τον καθαγιασμόν τοῦ Ἁγίου καί χαριτοβρύτου Μύρου (Μ. Πέμπτη, 12 Ἀπριλίου 2012). Ιερώτατοι και Θεοφιλέστατοι αδελφοί Ιεράρχαι, Εξοχώτατε κ. Υφυπουργέ, Εντιμολογιώτατε Άρχων Μέγα Λογοθέτα της Αγίας του Χριστού Μ. Εκκλησίας, Πράγματι και κυριολεκτικώς «η Χάρις του Αγίου Πνεύματος ημάς συνήγαγε» σήμερον, την αγίαν και μεγάλην Πέμπτην του δισχιλιοστού και δωδεκάτου έτους, εις τας ιεράς αυλάς του αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως, από περάτων της οικουμένης, προκειμένου εν μια καρδία, «σύμψυχοι», το «εν φρονούντες» να επικαλεσθώμεν το φοβερόν όνομα του Τρισαγίου Θεού προς καθαγιασμόν του Αγίου και χαριτοβρύτου Μύρου, της σφραγίδος ταύτης της δωρεάς των σωζομένων! Διά μίαν εισέτι φοράν εκφράζομεν την χαράν και την βαθείαν ημών συγκίνησιν επί τη συνελεύσει ενταύθα πάντων υμών. Ήλθετε ως «Απόστολοι εκ περάτων», απόστολοι της κοινής ημών ομολογίας και μαρτυρίας, απόστολοι της εν Πατρί, δι Υιού, εν Αγίω Πνεύματι αναγεννήσεως λαών ολοκλήρων και φορείς της αποστολική Χάριτος της Αρχιερωσύνης, η οποία σφραγίζει και τελειοποιεί το λειτουργικόν και ποιμαντικόν έργον της Εκκλησίας. Αλλά και ως μάρτυρες του μεγάλου μυστηρίου της ευσεβείας, το οποίον ο Παράκλητος ενεργεί εις τον χώρον ευθύνης εκάστου εξ υμών, και ως κομισταί της πίστεως του εις υμάς πεπιστευμένου ποιμνίου. Το ημέτερον «Ως ευ παρέστητε!», απευθύνεται θερμότατον πρώτον εις τους αδελφούς εκπροσώπους των σεβασμίων και αγιωτάτων Αυτοκεφάλων και Αυτονόμων Εκκλησιών και κατόπιν προς τους Ιερωτάτους Ιεράρχας του καθ ημάς Θρόνου. «Ιδού δη τι καλόν η τι

3 τερπνόν, αλλ η το κατοικείν άμα αδελφούς επί το αυτό»! Και υμείς, αλλά και η Χάρις των Εκκλησιών υμών μετά των προστατών των Αγίων, πλημμυρίζετε από αγαλλίασιν την καρδίαν μας και εκφράζομεν, πέραν του καλωσορίσματος, θερμήν παραλλήλως ευχαριστίαν επί τη πρόφρονι ανταποκρίσει εις το προσκλητήριον της πρωτευθύνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως. Βεβαίως και άλλοι είχον θεσμικήν υποχρέωσιν, ουχ ήττον και ηθικήν ομοίαν, να είναι σήμερον μαζί μας, συλλειτουργοί του μεγάλου Μυστηρίου, της τε Ευχαριστίας και του Μύρου, και εκφρασταί και μάρτυρες μεθ ημών της ενότητος της Ορθοδοξίας, αλλά δεν μας έδωσαν την χαράν αυτήν. Είθε εις το μέλλον να μετέχουν και εκείνοι, «ίνα η χαρά ημών η πεπληρωμένη». Το Άγιον Μύρον, καθώς γνωρίζετε, αντικατέστησεν ενωρίτατα την χειροθεσίαν των Αποστόλων επί τας κεφαλάς των νεοφωτίστων, ώστε δι αυτού να λαμβάνουν το Άγιον Πνεύμα. Ουχί μερικάς δωρεάς η χάριτας του Αγίου Πνεύματος, αλλ αυτόν Τούτον τον Παράκλητον! Αι αρχαί του δυνατόν να αναζητηθούν εν προφητική μορφή εις αυτήν την Παλαιάν Διαθήκην και δη και με εκπληττούσας λεπτομερείας. Όπως ποτ αν η, γεγονός είναι ότι ο Επίσκοπος ήτο αδύνατον να ευρίσκεται παντού και συνεχώς να χειροθετή τους εκ της Ιεράς Κολυμβήθρας αναγεννωμένους. Ούτω προχώρησεν η Εκκλησία εις την θέσπισιν του καθαγιασμού ελαίου μετά πλείστων αρωματικών στοιχείων, διά του οποίου και έχριε και ετελειοποίει εν πνεύματι τους νέους Χριστιανούς. Εν τέλει το προνόμιον και δικαίωμα παρασκευής και καθαγιασμού αυτού του χαρακτηρισθέντος πλέον ως «Μύρου», «Αγίου Μύρου», επεφυλάχθη εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην και εντεύθεν διανέμεται εις τας επί μέρους Εκκλησίας και ως σημείον ενότητος των Εκκλησιών, ενότητος «εν πνεύματι και αληθεί» και κοινωνίας μετά του πρωτευθύνου Θρόνου και μεταξύ των, ομοίως «εν πνεύματι και αληθεία». Ο ομιλών ανήκει εις τους ευλογηθέντας υπό του Θεού με την χάριν πολλαπλού καθαγιασμού αγίου Μύρου Οικουμενικούς Πατριάρχας. Μετά τον αοίδιμον προκάτοχον ημών Ιωακείμ Γ τον Μεγαλοπρεπή, από του θανάτου του οποίου συμπληρούνται εφέτος εκατόν έτη, εις τους κάτω χρόνους ημείς μόνον ηξιώθημεν καθαγιασμού διά τρίτην φοράν. Δεν επαιρόμεθα, ούτε μεγαλαυχώμεν διά τούτο. Αντιθέτως, με μεγαλυτέραν ταπείνωσιν και συντριβήν κάμπτομεν και κλίνομεν τα γόνατα ενώπιον του Δωρεοδότου Θεού, ευχαριστούντες από κέντρου ψυχής και καρδίας διά την έκτακτον ταύτην εύνοιαν και δωρεάν. Δόξα τω Θεώ τούτου ένεκεν και πάλιν, και πολλάκις, και απειράκις! Από της παρελθούσης Κυριακής των Βαΐων «εβάλαμεν Ευλογητόν» κατά το δη λεγόμενον. Το επόμενον τριήμερον εγένετο και ολοκληρώθη η παρασκευή. Σήμερον, με την επίκλησιν της αγιαστικής Θείας Χάριτος, εγένετο ο καθαγιασμός. Το μέγα και άγιον έργον συνετελέσθη. Οσμή μύρου Χάριτος, οσμή ευωδίας πνευματικής, οσμή ζωής, επλήρωσε το Φανάριον και την Βασιλεύουσαν όλην, και εντεύθεν από σήμερον εξακτινούται εις τα πέρατα του κόσμου διά να ευωδιάσ και ζωογονήσ την οικουμένην. Χαρά μεγάλη εν τω ουρανώ επί τούτω, χαρά μεγάλη και επί γης! Μυριάδες νέοι Χριστιανοί θα λάβουν εκ του αγίου Μύρου την θείαν δωρεάν εν Ευρώπη και εν Ασία και εν Αφρική, και εν Αμερική και εν Ωκεανία και όπου γης Εκκλησία Χριστού ονομάζεται. Εκατοντάδες νέοι Ναοί και άγια Θυσιαστήρια και σκεύη Ιερά θα καθιερωθούν δι ατο. Πολλοί εκ πλάνης επιστρέφοντες επί την αλήθειαν του Ευαγγελίου θα λάβουν δι ατο την βεβαίωσιν της αποδοχής των. Πλείστα θαυμαστά σημεία θα βραβεύση δι αυτού ο Παράκλητος εις την ζωήν της Εκκλησίας και του Λαού της Χάριτος. Πολλάς νέας οδούς σωτηρίας δι αυτού θα εγκαινίση. Μέγα το Μυστήριον! Μέγα το θαύμα! Μεγάλη η δωρεά και η ευλογία, της οποίας είθε όλοι να ευρεθώμεν άξιοι! Και σεις κ. Υφυπουργέ, και σεις φίλτατε Άρχων κ. Αγγελόπουλε, και οι λοιποί αγαπητοί και αξιονόμαστοι συνδαιτυμόνες, είσθε μέτοχοι της σημερινής χαράς και χάριτος της Εκκλησίας. Να είσθε και κήρυκες των θαυμασίων της όπου και αν ευρίσκεσθε. Ευχόμεθα εις όλους πλουσίαν την Χάριν του επιφοιτήσαντος και σήμερον Παρακλήτου, δαψιλή την ευλογίαν του Αχράντου Πάθους του Μονογενούς Υιού και Λόγου, πλουσίαν την χαράν της προσδοκωμένης Αναστάσεως. Υμείς δε, Ιερώτατοι και Θεοφιλέστατοι εκπρόσωποι των Αγιωτάτων Εκκλησιών, είπατε εις τας Εκκλησίας σας τον εγκάρδιον χαιρετισμόν της Κωνσταντινουπόλεως. Διερμηνεύσατε την εκτενή αγάπην του μαρτυρικού Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού τούτου Θρόνου. Μεταφέρατε τον αδελφικόν εν Κυρίω άγιον ασπασμόν ημών εις τούς Μακαριωτάτους Προκαθημένους των Εκκλησιών σας. Ειρήνη και χάρις πολλή πάσιν υμίν, αδελφοί προσφιλέστατοι! Καλήν Ανάστασιν! ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ Φεβρουάριος 2012 Κατά την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και εφέτος, όπως και κατά τα παρελθόντα έτη, περιώδευε τα χωριά της Ιμβρου, προϊστατο των Ιερών Ακολουθιών και εκήρυττε τον Θ.Λόγον. Την 29 ην Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη της Α Εβδομάδος των Νηστειών, χοροστάτησε στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας κατά την Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, μετά το πέρας της οποίας παρέθεσε νηστήσιμο γεύμα στους εκκλησιασθέντας. Μάρτιος 2012 Την 2αν Μαρτίου, το εσπέρας, ημέρα Παρασκευή, της Α Εβδομάδος των Νηστειών, χοροστάτησε κατά την Α Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Σχοινουδίου. Την 3 η Μαρτίου, ημέρα Σάββατο, της Α Εβδομάδος των Νηστειών, του Αγίου Θεοδώρου, χοροστάτησε κατά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλυκέος, στο τέλος της οποίας ευλόγησε αρτοκλασία υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως του Κοινοτάρχου του ως άνω χωρίου, Εντιμοτάτου κ.θεοδώρου Βουλγαρέλλη. Παρέστη ικανός αριθμός πιστών και εκ των άλλων χωρίων στους οποίους ο εορτάζων Κοινοτάρχης παρέθεσε πλούσιο κυλικείο στο καφενείο της Κοινότητος. Την 4 ην ιδίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας, τέλεσε την Θεία Λειτουργία στο Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Την 7 ην ιδίου χοροστάτησε κατά την Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αγριδίων, στο τέλος της οποίας τέλεσε Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αειμνήστου Σουλτάνης Κατακάλου. Μετά το πέρας της Θ.Λειτουργίας οι κυρίες των Αγριδίων παρέθεσαν νηστήσιμο γεύμα σ όλους τους εκκλησιασθέντας, στο μεγάλο καφενείο του χωριού. Την 9 ην ιδίου χοροστάτησε στον Ι. Μητροπολιτικό Ναό κατά την Β Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγίαν Θεοτόκου. 3

4 Την 10 ην ιδίου τέλεσε την εξόδιον Ακολουθίαν της αειμνήστου Τασούλας Καραδημήτρη, εκ του Ιερού Ναού του Αγίου Γεωργίου του χωρίου των Αγίων Θεοδώρων. Την 11 ην ιδίου, Β Κυριακήν των Νηστειών, χοροστάτησε στον Ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου των Αγίων Θεοδώρων και τέλεσε το ετήσιο Αρχιερατικό μνημόσυνο τες αειμνήστου Αργυρούς Μαρίνου, προσφιλούς συζύγου του Κοινοτάρχου των Αγίων Θεοδώρων. Την 14 ην ιδίου χοροστάτησε στον Ι. Ναό του Αγίου Γεωργίου των Αγίων Θεοδώρων κατά την Θείαν Λειτουργίαν των Προηγιασμένων. Μετά το πέρας της Θ.Λειτουργίας οι Αγιοθοδωρίτες στο Νηπιαγωγείο του χωριού παρέθεσαν νηστήσιμο γεύμα σε όλο το εκκλησίασμα. Την πρωία της 16 ης ιδίου, ημέρα Παρασκευή χοροστάτησε στο Μητροπολιτικό Ναό κατά την Θεία Λειτουργία των Προηγισμένων και το εσπέρας της ίδιας ημέρας στον Ι.Ν. της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Γλυκέος, κατά την Γ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Την 18 ην ιδίου, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, χοροστάτησε στον Ι.Ναό του Ευαγγελισμου της Θεοτόκου Αγριδίων και τέλεσε το εξάμηνο Ιερό μνημόσυνο της μ.δεσποίνης Τυροβόλη. Επικολούθησε επιμνημόσυνη δεξίωση στο καφενείο της Κοινότητος. Την 21 ην ιδίου χοροστάτησε, στο Μητροπολιτικό Ναό, κατά την Θ.Λειτουργίαν των Προηγιασμένων και την 23 ην ιδίου κατά την Δ Στάση των Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Την 25 ην ιδίου, επί τη Αγία και μεγάλ εορτή του Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου, τέλεσε την Θ.Λειτουργίαν στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αγριδίων. Το εκκλησίασμα ήτο λίαν Ικανοποητικό, στο οποίο μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, παρέθεσε πλούσιο εόρτιο γεύμα, αποτελούμενον κυρίως από ψάρι, στο καφενείο της Κοινότητος. Την 28 ην ιδίου χοροστάτησε στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης Σχοινουδίου κατά την Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων, μετά το πέρας της Οποίας οι Σχοινουδιώτες στο νάρθηκα του Ι. Ναού παρέθεσαν πλούσιο νηστήσιμο γεύμα σ όλο το εκκλησίασμα. Την 29 ην ιδίου ημέρα Πέμπτη του Μεγάλου Κανόνος χοροστάτησε στο Μητροπολιτικό Ναό κατά την Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων. Την 30 ην ιδίου χοροστάτησε στον Ι.Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου των Αγίων Θεοδώρων κατά την Ιερά Ακολουθίαν του Ακαθίστου Ύμνου. Απρίλιος 2012 Την 1 ην Απριλίου, Ε Κυριακήν των Νηστειών, χοροστάτησε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου κατά την τελεσθείσα Θεία Λειτουργία. Την 2αν ιδίου επισκέφθηκε το έτερον σκέλος της Ιεράς Μητροπόλεως την νήσο Τένεδο και συνεργάσθηκε μετά των μελών της Εκκλησιαστικής επιτροπής. Την 3 ην ιδίου επισκέφθηκε τον οικορούντα κ. Συμεών Σάλτο, ο οποίος επί σειράν ετών υπηρέτησε την Εκκλησία ως πρόεδρος της Εκκλησιαστικής Επιτροπς και του ευχήθηκε τα δέοντα. Ο ειρημένος Συμεών απεβίωσε την 6 ην ιδίου και ετάφη στη Τένεδο την 7 ην ιδίου. Την κηδεία του τέλεσαν ο Αίδεσιμ.Οικονόμος κ.δημήτριος Κικιδέλλης και πρεσβύτερος κ. Γρηγόριος Γρηγοριάδης. Ο Μητροπολίτης μας στα Πατριαρχεία Ο Μητροπολίτης μας προκειμένου ινα λάβη μέρος στην τελετή του καθαγιασμού του Αγίου Μύρου, το Σάββατο του Λαζάρου, 7 ην τρ.μ. μετέβη στη ΚΠολη. Την Κυριακή των Βαϊων, κατά την Θεία Λειτουργία στο Π.Π.Ναό συγχοροστάτησε μετά της Α.Θ.Παναγιότητος, του Πατριάρχου και των λοιπών Αγίων ρχιερέων, τήν Μ.Πέμπτη συλλειτούργησε μετά του Πατριάρχου και πάντων των Αγίων Αρχιερέων, ότε και εγένετο ο καθαγιασμός του Αγίου Μύρου, και τέλος την Μ.Πέμπτη το εσπέρας κατά την Ιερά Ακολουθία των Αγίων Παθών, συγχοροστάτησε και πάλιν μετά του Πατριάρχου και των λοιπών Αγίων Αρχιερέων, την δε επομένην, Μεγάλη Παρασκευή επέστρεψε στην Επαρχία του. Το εσπέρας της Μ.Παρασκευής τέλεσε την Ιερά Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου στο Μητροπολιτικό Ναό και στη συνέχεια στον Ιερό Ναό της Παναγίας Γλυκέος, στο τέλος της οποίας έγινε η περιφορά του Ιερού Επιταφίου σ όλο το χωριό. Το Μ.Σάββατο χοροστάτησε στο Μητροπολιτικό Ναό κατά την Θεία Λειτουργία του Μ. Βασιλείου.. ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ Κατά τη Κυριακή του Πάσχα η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως τελέσθηκε σ όλα τα χωριά της Ίμβρου καί στην Τένεδο το μεσονύκτιο. Ο Μητροπολίτης λειτούργησε στο Μητροπολιτικό Ναό καί προέστη του Εσπερινού της Αγάπης στο Μητροπολιτικό Ναό, στο Σχοινούδι και στ Αγρίδια. Το Ευαγγέλιο ανεγνώσθη σε διάφορες γλώσσες και στο τέλος διένειμε τα παραδοσιακά Πασχαλινά αυγά. ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΓΕΥΜΑ Την μεσημβρία παρατέθηκε στην Ιερά Μητρόπολη πλούσιο πασχαλινό εόρτιο γεύμα, με το παραδοσιακό γεμιστό αρνάκι στο φούρνο στο οποίο παρακάθισαν ο εξοχώτατος πρέσβυς κ.θεοχάρης Λαλάκος, Επιτετραμένος στη Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα, μετά της ευγενεστάτης συζύγου αυτού κ.άννης, η Ευγενεστάτη κ.hannah a Draper,Υπεύθυνος πολιτικών υποθέσεων στο Γενικό Προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μετά του συζύγου αυτής, ο εξοχώτατος εν ιατροίς κ.alper Polat Αρχίατρoς του Νοσοκομείου της Biga μετά της συζύγου αυτού ευγενεστάτης κ.dilek, Καθηγητρίας Πανεπιστημίου, ο Έντιμ.κ. Aytaç Süer, οικογενειακός ιατρός στην Ιμβρο μετά της συζύγου αυτού Ευγενεστάτης κ Şelale, Δικαστού εν Ίμβρω και η Δικηγόρος της Μητροπόλεως Ευγενεστάτη κ. Dilek Razlıkl επί κεφαλής 16μελούς ομίλου Δικαστών, Δικηγόρων, ιατρών και άλλων εκ ΚΠόλεως. Το εσπέρας ο Ποιμενάρχης μας παρακάθισε σε δείπνο στην οικίαν του Έλλογιμ. Καθηγητού κ.ιωάννου Καμπούρη εν Αγριδίοις συνοδευόμενος υπό του εξοχωτάτου πρέσβεως 4

5 κ.θεοχάρους Λαλάκου και της ευγενεστάτης συζύγου αυτού κ.άννης. ΕΒ ΟΜΑ Α ΤΗΣ ΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ Τη Τρίτη της Διακαινησίμου 17 Απριλίου ο Μητροπολίτης μας συνεχίζων τη παράδοση διοργάνωσε Ιερό προσκύνημα στη Παναγία την Αργατάρα στο Κάρδαμο όπου εψάλη η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο, μνημονεύθηκαν τα ονόματα των ζώντων και των τεθνεώτων και μετά το πέρας της Ιεράς Ακολουθίας προσφέρθηκε πλούσιο κυλικείο σε όλους τούς προσκυνητάς. Τη Παρασκευή της Ζωοδόχου Πηγής, 20 ην τ.μ. ημέρα κατά την οποία εορτάζει το χωριό του Γλυκέος στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, τελέσθηκε πανηγυρική Θεία Λειτουργία με αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Μητροπολίτου μας. Το μεσημέρι προσκληθείς παρακάθισε με όλη την ακολουθία του σε γεύμα στην οικία της κ. Παρασκευής Σγουρομάλλη. ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΑΡΑΚΤΣΗ Την Κυριακή του Θωμά, ο Μητροπολίτης μας χοροστάτησε στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, κατά την Θεία Λειτουργία που τέλεσε ο Αίδεσιμ. πρεσβύτερος π.αθανάσιος, στο τέλος της οποίας εν μέσω πυκνού εκκλησιάσματος, εξ όλων των χωριών της Ίμβρου, με τη συμμετοχή και άλλων ιερέων και ιεροψαλτών τέλεσε το ετήσιο Αρχιερατικό μνημόσυνο του αειμνήστου ιερέως Κωνσταντίνου Ταρακτσή. Ο αείμνηστος π.κωνσταντίνος επί σειράν ετών υπηρέτησε με πιστότητα την Κοινότητα Σχοινουδίου, ως Ιερατικός Προϊστάμενος και αγαπήθηκε πραγματικά. Ας είναι αιωνία η μνήμη του. Επηκολούθησε δεξίωση στον νάρθηκα του ιερού Ναού με πλούσια βουτήματα τα οποία ετοίμασαν οι κυρίες του Σχοινουδίου και των Αγριδίων. Νεκρολογία «Την Κυριακή του Θωμά, 22 Απριλίου 2012, στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνης Σχοινουδίου, ετελέσθη το ετήσιο μνημόσυνο υπερ αναπαύσεως της ψυχής του αειμνήστου πατρός Κωνσταντίνου, χοροστατούντος του Ποιμενάρχου μας κ.κυρίλλου, και συμπροσευχομένων των ιερέων πατέρα Αθανασίου, πατέρα Νικηφόρου και πατέρα Σταυρου, και με τις μελωδικές ψαλμωδίες των ιεροψαλτών μας Γεωργίου Τυροβόλη και Παναγιώτου Μαλλιαρή. Η Θεία Λειτουργία ήταν μεγαλοπρεπής και η μνημόσυνος τελετή άκρως συγκινητική. Η παρουσία των Ιμβρίων από όλα τα χωριά, η μεγάλη παρουσία του Σχοινουδίου, και η επιμνημόσυνη δεξίωση που παρατάθηκε γενναιόδωρα ήταν όλα δείγμα σεβασμού καί αγάπης πρός την μνήμη του πατρός Κωνσταντίνου. Μέσα σε όλη αυτή την κατάνυξη, η σκέψη μου ανέτρεξε στον παπα-κώστα, τον φίλο μου, οπως εγώ τον γνώρισα και τον έζησα - με χαρά και τιμή - για δέκα περίπου χρόνια. Άνθρωπος πολύπλευρος με αμέτρητα ενδιαφέροντα - κοινωνικά και θρησκευτικά. Με ποικίλες ικανότητες και δράση. Καθηγητής μαθηματικών, συντάκτης και εκδότης της "Φωνής της Ίμβρου," ιεροψάλτης, και προς το τέλος του κύκλου της 5 δράσης του, απάντησε στο κάλεσμα της φωνής να υπηρετήση το Θεό και την πατρίδα ως ιερέας. Απόφαση έκπληξης για μένα, χαρά και ελπίδας για όλους μας. Ευσεβής, ειλικρινής και απέριττος, μέ ετοιμη πάντα τη διάθεση να συζητήση θέματα εκκλησιαστικά και κοινωνικά. Με συγκίνηση ανατρέχω στους περιπάτους μας στη Σπηλιά, τις ατέλειωτες συζητήσεις μας και την κατάληξη στη συμφωνία να διαφωνούμε, όταν εγώ τελείωνα τον περίπατο στο "Οκουμα" και εκείνος σεμνά συνέχιζε γιά το σπίτι με την σκέψη γιά το σήμερα και το αύριο, το μέλλον της αγαπημένης του γής, της Ίμβρου. Πολλές φωνές ακούστηκαν. Τι έγινε η "Φωνή της Ιμβρου" με τα νέα, το πλούσιο υλικό γύρω απο την κίνηση της Μητρόπολης, των εκκλησιών και του νησιού, με τις αναφορές στα μικροελαττώματα και τα προτερήματα ολων μας; Μέσα σε αυτές τις σκέψεις μου έφθασε η στιγμή για το αντίδωρο. Καθώς φιλούσα το χέρι του Ποιμενάρχη μας, μου είπε, "Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του". Εκείνη τη στιγμή, νοερά, είπα καί εγώ το στερνό χαιρετισμό στο φίλο μου και συγχωριανό. "Ας ειναι ελαφρά η γή οπου σε σκεπαζει.» Ο Μητροπολίτης μας: Βασίλης Α.Σκουτάκης Την 23 ην ιδίου, επί τη Ιερά μνήμη του Αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, χοροστάτησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, του χωρίου των Αγίων Θεοδώρων κατά την Θεία Λειτουργία, στο τέλος της οποίας τέλεσε κατανυκτικό Τρισάγιο έμπρσθεν του Τάφου του αειμνήστου ιερέως Γεωργίου Οκουμούση. Την ιδίαν ημέραν τέλεσε την κηδεία της μακαριστής Μαρίας Καντέμη,100 ετών, εκ του Ιερού Ναού της Αγίας Μαρίνης Σχοινουδίου. Το απόγευμα της αυτης ημέρας επισκέφθηκε κατ οίκον τον εορτάσαντα τα ονομαστήρια αυτού μουσικολ. κ.γεώργιο Τυροβόλη, εξυπηρετούντα την Ιεράν Επαρχίαν εκ του Ιεροψαλτικού στασιδίου. Ο Μητροπολίτης μας την Κυριακήν των Μυροφόρων, 29 ην τρ.μ.χοροστάτησε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, του χωρίου των Αγίων Θεοδώρων, κατά τη Θεία Λειτουργία, στο τέλος της οποίας τέλεσε το τεσσαρακονθήμερο Αρχιερατικό μνημόσυνο της μ. Τασούλας Καραδημήτρη και το εξάμηνο του αειμνήστου συζύγου αυτής μ.βασιλάκη Καραδημήτρη. Η Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η Του Εξοχωτάτου Προέδρου της Τουρκικής ημοκρατίας κ. Abdullah Gül στην Ίμβρο. Την 28 ην Απριλίου 2012 ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, Εξοχ. κ. Abdullah Gül, επραγματοποίησε σύντομον επίσκεψιν εις την νήσον Ίμβρον συνοδευόμενος υπό της εριτίμου συζύγου αυτού κ. Hayrünnisa Gül, του Έξοχ. κ. Veysel Eroğlu, Ύπουργού Δασών και Περιβάλλοντος, και άλλων προερχόμενος εκ Δαρδανελλίων (Çanakkale), ένθα ετίμησε δια της υψηλής παρουσίας του τας εορταστικάς εκδηλώσεις επί τη 97 η επετείω των αυτόθι διεξαχθεισών εν τοις πλαισίοις του Α Παγκοσμίου Πολέμου μαχών. Τον ύπατον Πολιτειακόν αρχηγόν της Τουρκικής Δημοκρατίας, αφιχθέντα ακτολοϊκώς εις τον λιμένα του Αγίου

6 Κηρύκου, υπεδέχθησαν, κατά το αυστηρώς εφαρμοσθέν Πρωτόκολλον της Προεδρείας, οι Έξοχ. κύριοι Güngör Azim Tuna, Νομάρχης Δαρδανελλίων, και, Έπαρχος της νήσου κ.kamuran Taşbilek ο Φρούραρχος της νήσου, κ.aydın Aydoğan, Διοικητής του ενταύθα στρατοπεδεύοντος Συντάγματος των Ειδικών Δυνάμεων του Τουρκικού Στρατού, ο Δήμαρχος της Ιμβρου κ. Yücel Atalay, άπαντες μετά των συζύγων αυτων, οι Διοικηταί των ενταύθα δυνάμεων της Αστυνομίας και της Χωροφυλακής και ο Μητροπολίτης κ.κύριλλος, ο οποίος, καλωσορίζων τον κ. Πρόεδρον, διεβίβασεν εις αυτόν τον χαιρετισμόν, και την αγάπην της Αυτού Θειοτάτης Παναγιότητος, του Πατριάρχου μας, του κλήρου της Ι. Μητροπόλεως και των Ρωμηών κατοίκων της νήσου. Ο κ. Πρόεδρος κατηυθύνθη δι αυτοκινητοπομπής εις την κεντρικήν πλατείαν της Παναγίας (Cumhuriyet Meydanı) ένθα, απηύθυνε σύντομον χαιρετισμόν πρός τους από ενωρίς συγκεντρωθέντας καί αναμενόντας αυτόν μετ νθουσιασμού κατοίκους της νήσου. Δεύτερος σταθμός της περιοδείας του κ. Πρέδρου υπήρξεν η ιδιαιτέρα πατρίς της Α.Θ.Παναγιότητος, του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, οι Άγιοι Θεόδωροι, ένθα, αφού επεσκέφθη το Νηπιαγωγείον και περιηγήθη πεζή το κέντρον του χωρίου, κατέλυσεν εις το καφενείον του αειμνήστου Χρήστου Αρχοντώνη, ένθα ήπιε καφέ και έσχε την ευκαιρίαν της εκ του σύνεγγυς επικοινωνίας μεθ ημετέρων Αγιοθοδωριτών, ενώ κατόπιν μετέβη και εις τον Ι. Ναόν του Αγίου Γεωργίου και το ανακαινιζόμενον κτίριον της Αστικής Σχολής του χωρίου. Η επίσκεψις του κ. Gül ολοκληρώθη δια της παραθέσεως επισήμου γεύματος εν τω εν Κάστρω εστιατορίω «Yakamoz», εις το οποίον παρεκάθησε και ο Ποιμενάρχης μας Μητροπολίτης κ.κύριλλος, ο οποίος, απαντητικώς εις το επαινετικόν σχόλιον του κ. Προέδρου δια την αρίστην κατάστασιν των Ναών της Ίμβρου, εξέφρασεν ευχαριστίας πρός τον κ. Έπαρχον και τον κ. Δήμαρχον δια τας παρεχομένας υπ αυτών αδείας και εν γένει διευκολύνσεις, χάρις εις τας οποίας ανακαινίζονται οι τε Ναοί και τα εξωκλήσια της Ίμβρου. Ο κ. Abdullah Gül ανεχώρησεν αυθημερόν πλήρως ικανοποιημένος από την επίσκεψίν του εις Ίμβρον, προπεμφθείς εις τον λιμένα της νήσου υπό των υπαντησάντων ατω επίσημων του Προεδρικού Πρωτοκόλλου. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΧΑΒΙΑΡΑΣ Ο ΑΟΚΝΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΊΟΥ Την 29 Φεβρουαρίου 2012 άφησε την τελευταία του πνοή στη Σαλαμίνα σε ηλικία 78 ετών, μετά από μακροχρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ο π. Αυγουστίνος γεννήθηκε στη Χίο το έτος Έγινε ιερέας υπό του νυν Μητροπολίτου Μεγάρων & Σαλαμίνας Σεβασμιότατου κυρίου Βαρθολομαίου το 1977 και τοποθετήθηκε στα Εισόδια της Θεοτόκου Αμπελακίων Σαλαμίνας. Η πνευματική του δραστηριότητα έκτοτε ήταν πολλαπλή και έντονη. Έγινε πραγματικά ο ποιμήν ο καλός και διακόνησε το ποίμνιο του, στην ηθική και πνευματική του ανάταση. Όλοι έχουν κάτι καλό να θυμηθούν. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στο Ναό που υπηρέτησε, υπό του Θεοφιλεστάτου επισκόπου κ. Δωροθέου πλαισιωμένου υπό των εφημερίων του Ι. Ναού και πολλών άλλων ιερέων. Το παρόν έδωσαν και οι τοπικές αρχές της νήσου καθώς και πολύς κόσμος. Επικήδειους λόγους εκφώνησαν ο Θεοφιλέστατος κ.δωρόθεος ο οποίος ήξερε τις αρετές του εκλιπόντος, ο δήμαρχος της νήσου κος Ιωάννης Τσαβαρής, ο π.αναστάσιος Φελεμέγκας συνεφημέριος του εκλιπόντος, ο κος Φήμης Παύλος θεολόγος και στο τέλος ο Πρόεδρος της Ιμβριακής παροικίας Σαλαμίνας κος Χρήστος Ροδιάς εκφράζοντας αισθήματα και των λοιπών συμπατριωτών μας, ανέφερε δε τα εξής: «Θεοφιλέστατε Σεβαστοί πατέρες, αξιότιμε κύριε δήμαρχε, αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Σήμερα ήρθαμε όλοι μας εδώ, ο πιστός λαός των Αμπελακίων να αποχαιρετίσουμε τον σεβαστό και αγαπητό μας π. Αυγουστίνο, κατά την εξόδιο ακολουθία και να πάρουμε όλοι μας για τελευταία φορά την ευχή του. Μεταξύ αυτών και η Παροικία των Ιμβρίων στη Σαλαμίνα ήλθε να αποχαιρετήσει τον συμπαραστάτη της. Όταν προ μερικών δεκαετιών οι Ίμβριοι διωγμένοι από την εξοντωτική πολιτική της γειτονικής Τουρκίας διασκορπίσθηκαν στα πέρατα του κόσμου, ένα μέρος αυτών ήλθε και εγκαταστάθηκε στη Σαλαμίνα. Εδώ αισθάνθηκε την ανάγκη να ιδρύσει ένα Ναό προς τιμήν της Παναγίας λόγω της ύπαρξης μιας αρχαίας εικόνας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Αυτή η εικόνα έλαθε των αρχαιολογικών και τελωνιακών αρχών και έφτασε μέχρι εδώ όπου και ιδρύθηκε ο Ι. Ναός ο επονομαζόμενος Παναγία Ιμβριώτισσα. Το εγχείρημα δεν ήταν καθόλου εύκολο γιατί μέσα από την προσφυγική πάλη για επιβίωση έπρεπε να βρεθεί ο χώρος και τα χρήματα για την ανέγερση του Ιερού Ναού. Ένας από τους κυριότερους συμπαραστάτες μας σε αυτή τη περίοδο υπήρξε ο σεβαστός π. Αυγουστίνος, ο οποίος τέλεσε και τον αγιασμό της θεμελιώσεως του Ναού μας. Στη συνέχεια, βέβαια, ήταν ένας από τους ιερείς που μας λειτουργούσε και μας αγίαζε με τα Μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ήταν ο απλός ιερέας που αγκάλιασε εμάς τους απλούς πρόσφυγες, ο αφιλάργυρος και ανιδιοτελής, μια ψυχή αγαπώσα και συμπονούσα, ο ποιμήν ο καλός που γινόταν θυσία για τα λογικά του πρόβατα. Κοιμήθηκε εν Κυρίω ο π. Αυγουστίνος Χαβιάρας. 6 Πατέρα Αυγουστίνε, οι Ίμβριοι της Σαλαμίνας και όχι μόνο, θα σε θυμόμαστε και θα σε ευγνωμονούμε. Δοκιμάσθηκες πολύ τα τελευταία χρόνια από την ασθένεια σου ως χρυσός εν χωνευτηρίω και μαζί με σένα η οικογένεια σου που σε διακονούσε στη δοκιμασία σου. Μας δίδαξες με την υπομονή και την καρτερία σου ποιος πρέπει να είναι ο δρόμος των Αγίων. Τώρα σε κάλεσε ο Κύριος μας κοντά Του για να σου αποδώσει τον της δικαιοσύνης

7 στέφανον και να συνεχίσεις να ιερουργείς εις το άνω θυσιαστήριον. Είμαστε πεπεισμένοι ότι θα έχεις παρρησία προς τον Κύριο μας και θα εύχεσαι για όλους εμάς. Καλή Ανάσταση και Θεία παράκληση στην οικογένεια σου. Αμήν.» Στη συνέχεια η σορός μεταφέρθηκε και ενταφιάστηκε στη γενέτειρα του, νήσο Χίο. Το τεσσαροκονθήμερο μνημόσυνο τελέστηκε από την οικογένεια του, στη Χίο. Παράλληλα την Ε Κυριακή Νηστειών στη Παναγία Ιμβριώτισσα τελέσαμε κι εμείς μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του π. Αυγουστίνου αλλά και της ψυχής του π. Κωνσταντίνου Ταρακτσή επί την ετήσια μνήμη της κοιμήσεως του. Επιμνημόσυνο αναφορά για τους εκλιπόντες έκανε ο πρώην πρόεδρος της Ιμβριώτισσας κ. Αντώνης Ασανάκης ο οποίος είπε τα εξής: «Πανοσιολογιότατε π. Νείλε, Ευλαβές εκκλησίασμα, Σήμερα που επιτελούμε το μνημόσυνο του αείμνηστου πατρός Αυγουστίνου Χαβιάρα - με την ιδιότητα του Προέδρου της Ιδρυτικής Επιτροπής ανέγερσης του Ναού της Παναγίας Ιμβριώτισσας και του τέως Προέδρου της Εκκλησιαστικής Επιτροπής και του Πνευματικού Κέντρου Ιμβρίων Παναγία Ιμβριώτισσα θεωρώ απαραίτητο να αναφερθώ και δημοσίως στην καλοσύνη η οποία διέκρινε τον παπά Αυγουστίνο και ως άνθρωπο και ως ιερέα, αλλά και στην αγάπη με την οποία περιέβαλλε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της Ιμβριακής Παροικίας Σαλαμίνας. Τον γνωρίσαμε και μας γνώρισε το 1980 στο εκκλησάκι Κοίμηση της Θεοτόκου του Εξωραϊστικού Συλλόγου Τοροντό, όπου συχνά λειτουργούσε τις Κυριακές και στο οποίο εκκλησιαζόμασταν οι Ίμβριοι. Τον αγαπήσαμε και μας αγάπησε και συχνά μας επισκεπτόταν στα σπίτια μας από ενδιαφέρον ή και για να αγιάσει τα σπίτια τα Θεοφάνεια. Όταν αποφασίσαμε να κτίσουμε το Ναό της Παναγίας Ιμβριώτισσας και του ζητήσαμε τις συμβουλές του σχετικά με τις απαιτούμενες διαδικασίες, μας τις έδωσε με μεγάλη προθυμία. Και μάλιστα μας συνόδευε αυτοβούλως κάθε φορά που θέλαμε να βρούμε το κατάλληλο οικόπεδο. Ο πατήρ Αυγουστίνος ήταν ο ιερέας που καθαγίασε τα θεμέλια του Ναού της Παναγίας Ιμβριώτισσας. Ήταν ο ιερέας ο οποίος τέλεσε την πρώτη Θ.Λειτουργία στις 15 Αυγούστου 1987 στο ύπαιθρο, πάνω στην πλάκα του ανεγειρόμενου Ναού. Ήταν εκείνος ο οποίος προέτρεψε τον πατέρα Αναστάσιο Φελεμέγκα και την ιεροψάλτη πρεσβυτέρα του, κ. Φωτεινή να έρχονται να τελούν τα Σαρανταλείτουργα στην Παναγία Ιμβριώτισσα όταν αποπερατώθηκε και μάλιστα όλως αφιλοκερδώς. Ήταν ο ιερέας ο οποίος τελούσε εναλλάξ με τον πατέρα Αναστάσιο τη Θ. Λειτουργία στην Παναγία Ιμβριώτισσα όσο ήταν εν ενεργεία. Ήταν ο ιερέας εκείνος τον οποίο είδαμε πολλές φορές να πηγαίνει διακριτικά στο παγκάρι και να ρίπτει μέρος των χρημάτων που του δίναμε για τη λειτουργία που τελούσε. Τέλος ήταν ο ιερέας ο οποίος μας διαβεβαίωνε ότι περίμενε με ανυπομονησία να συνταξιοδοτηθεί και να έλθει να γίνει μόνιμος ιερέας στην Παναγία Ιμβριώτισσα. «Δε θέλω πληρωμές» μας έλεγε. «Η σύνταξη και τα τυχερά από τα πρόσφορα εμένα μου αρκούν». Όμως δυστυχώς το όνειρο του αυτό δεν αξιώθηκε να το πραγματοποιήσει. Η υγεία του δεν του το επέτρεψε. Στα 79 του χρόνια τον κάλεσε ο Θεός κοντά Του. Εμείς θα τον θυμόμαστε ως άνθρωπο με πολλή καλοσύνη και ως υπόδειγμα ιερέως. Καλή ανάπαυση και το χώμα της γενέτειρας σου Χίου, που σε σκεπάζει πάτερ Αυγουστίνε να είναι ελαφρύ. Όμως σήμερα μαζί με του π. Αυγουστίνου τη μνήμη, τιμούμε και τη μνήμη του συμπατριώτου μας πατρός Κωνσταντίνου Ταρακτσή. Για όσους δεν τον γνωρίζατε, ήταν ο δεξιός ιεροψάλτης της Παναγίας Ιμβριώτισσας για εφτά περίπου χρόνια. Συγχρόνως υπήρξε και μέλος του Δ.Σ. του Πνευματικού μας Κέντρου και ο Διευθυντής της εφημερίδας Ιμβριακός Παλμός που εξέδιδε το Σωματείο μας Παναγία Ιμβριώτισσα. Όταν προέκυψε πρόβλημα ιερέως στην Ίμβρο και του το πρότειναν, πήρε τη μεγάλη απόφαση να δεχτεί την πρόταση, να χειροτονηθεί στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, να διορισθεί ιερέας στη γενέτειρα του Ίμβρο στο χωριό Σχοινούδι, και Αρχιγραμματέας στην Ι.Μητρόπολη Ίμβρου και Τενέδου, μακριά από την οικογένεια του την οποία επισκεπτόταν ανά δίμηνο. Η κατάσταση αυτή κράτησε μόλις πέντε χρόνια. Η υγεία του δεν του επέτρεψε περισσότερα. Στα 75 του χρόνια ο Θεός τον πήρε κοντά Του. Κοιμήθηκε και κηδεύτηκε στην Αθήνα πριν ένα χρόνο περίπου. π. Κωνσταντίνε, καλή ανάπαυση και αιωνία η μνήμη σου». Νέος Ιμβριακός Παλμός Διμηνιαία Ενημερωτική Εκδοση Ι.Ν. Παναγίας Ιμβριώτισσας Οδός Ρόδου, Ντορότο Αμπελάκια Σαλαμίνας, Τ.Κ Τηλ.-Fax: URL: Υπεύθ. Έκδοσης: Χρήστος Ροδιάς Εκτύπωση : Σπύρος Δ.Μητσέλης Τιμή φύλλου : 0,20 Kατ οίκον αποστολή : Προαιρετική εισφορά Αρ. Λογαριασμ. ΕΤΕ : IBAN : GR Κωδικός SWIFT Τραπέζης : ETHNGRAA ιοικητικό συμβούλιο Πρόεδρος : Χρήστος Ροδιάς Αντιπρόεδρος : Βασίλειος Λενίτσης Γεν. Γραμματέας : Βασίλειος Δικαίος Ειδ. Γραμματέας : Τιμόθεος Ροδιάς Ταμίας : Βασίλειος Πινύρος Μέλος : Νικόλαος Ασανάκης Μέλος : Νικόλαος Γραφιαδέλλης Μέλος : Στυλιανός Λύρος Μέλος : Ανθούλα Λαμπριανού 7

8 Προικόνησα και στην Ίμβρο. Έτσι έθεσε τις βάσεις αλληλοσύσφιγξης των σχέσεων των δύο Σωματείων. Τους ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ-ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ Ο Βασίλης Ροδιάς του Χρήστου, από το Σχοινούδι και η Ελένη Ζολώτα απέκτησαν στις 12 Απριλίου 2012 το δεύτερο παιδί τους, αγοράκι. Ευχόμαστε να τους ζήσει. ΘΑΝΑΤΟΙ Κοιμήθηκε εν Κυρίω ο π. Αυγουστίνος Χαβιάρας την 29 Φεβρουαρίου 2012 σε ηλικία 78 ετών. Συλλυπούμεθα τους συγγενείς και ευχόμαστε καλή ανάπαυση (βλέπε σχετικό αφιέρωμα). Απεβίωσε στην Αθήνα στις 6 Φεβρουαρίου 2012 η Αγγελική Ψευτέλη από το Ευλάμπιο σε ηλικία 84 ετών. Συλλυπούμαστε τους συγγενείς και ευχόμαστε καλή ανάπαυση. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 17 Φεβρουαρίου 2012 ο Θεόδωρος Γιαπτσές, από το Σχοινούδι, σε ηλικία 79 ετών. Συλλυπούμαστε τους συγγενείς και ευχόμαστε καλή ανάπαυση. Στις 17/3/2012, ημέρα Σάββατο, έγινε ο καθιερωμένος καθαρισμός (εν όψει της Πανηγύρεως) του Ναού και των πέριξ προαυλίων χώρων. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή εθελοντών από Αθήνα και Σαλαμίνα, 35 άτομα περίπου, οι οποίοι εργάστηκαν με κάθε επιμέλεια και απόδωσαν τα μέγιστα. Το μεσημέρι παρεκάθισαν όλοι σε νηστήσιμη τράπεζα (με νόστιμη φασολάδα που μαγείρεψε ο κος Στέλιος Λύρος) και λοιπά φαγητά που έφεραν πολλοί μαζί τους. Η πραγματική μικρή Πανήγυρις σε παροξυσμό αγάπης μου θυμίζει τα παλιά εκείνα (μιτζή) που γινόταν στα χωριά μας. Ευχόμαστε σε όλους τους κοπιάσαντες και κοπιώντες κατ επανάληψιν, η Παναγία μας να εκπληρώνει τα αιτήματα τους και να τους χαρίζει τα επουράνια και επίγεια αγαθά. Απεβίωσε στη Μελβούρνη Αυστραλίας στις 16 Μαρτίου 2012,σε τροχαίο δυστυχημα, ο Αντώνιος Κυρ. Κουτσομάλλης σε ηλικία 78 ετών. Συλλυπούμαστε τους συγγενείς και ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση. Απεβίωσε στην Κατερίνη στις 29 Μαρτίου 2012 ο Γεώργιος Κουζνός από το Σχοινούδι σε ηλικία 87 ετών. Συλλυπούμαστε τους συγγενείς και ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση. Στις 24/3/2012 τελέστηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός μετά αρτοκλασίας υπό των ιερέων π. Νείλο και π. Αναστάσιο στον εορτάζοντα Ιερό μας Ναό και έψαλαν καταλλήλως διάφοροι ιεροψάλτες. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 4 Απριλίου 2012 ο Παναγιώτης Νταμπαντζής από το Γλυκύ. Συλλυπούμαστε τους συγγενείς και ευχόμαστε να έχει καλή ανάπαυση. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 20 Απριλίου 2012 ο Βασίλης Παστραπός από το Σχοινούδι, ετών 76. Συλλυπουμεθα και ευχόμαστε καλή ανάπαυση. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 27 Απριλίου 2012 ο Βασίλειος Καμπούρης από τα Αγρίδια, ετών 68. Ευχόμαστε καλή ανάπαυση. Απεβίωσε στην Αθήνα στις 27 Απριλίου 2012 ο Κων/νος Κοντογιώργης από το Γλυκύ σε ηλικία 93 ετών. Συλλυπούμεθα και ευχόμαστε καλή ανάπαυση. ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ Στις 9/3/2012 διεξήχθησαν οι Β Χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Μας επισκέφθηκαν κυρίες του Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών, συμπροσευχηθήκαμε όλοι μαζί και εν συνεχεία συνομιλήσαμε και ανταλλάξαμε απόψεις στην αίθουσα του Πνευματικού μας κέντρου. Τέτοιες επισκέψεις βοηθούν τα μέγιστα στη σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των πατριωτών. Τις ευχαριστούμε και ευχόμαστε η Παναγία να είναι βοηθός σε όλους. Την Κυριώνυμη ημέρα της Πανηγύρεως τελέστηκε η Θεία Λειτουργία υπό του π. Αναστασίου και εξεφώνησε Πανηγυρικό εόρτιο λόγο ο θεολόγος- φιλόλογος κύριος Φήμης Παύλος. Στη συνέχεια παρετέθεισαν κεράσματα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Στις 16/3/2012 έγιναν οι Γ Χαιρετισμοί όπου είχαμε την ευλογία να παρίστανται ο Άγιος Προικονήσσου καθώς και πούλμαν Προικονησσιωτών από τα Νέα Παλατάκια Ωρωπού. Ο Σεβασμιότατος κ. Ιωσήφ τέλεσε τους Χαιρετισμούς. Ακολούθως μας μίλησε καταλλήλως και αναφέρθηκε και στα Τη Μεγάλη Εβδομάδα τελέστηκαν οι προγραμματισθείσες ακολουθίες του Νυμφίου, του Ευχελαίου, των Αγίων Παθών και της λαμπροφόρου Αναστάσεως. Πολύς κόσμος συνέρευσε για να πάρει δύναμη και ευλογία από τον Εσταυρωμένο και Αναστημένο Κύριο μας. Ευχόμαστε αυτή η ευλάβεια να είναι 8

9 μονιμότερη στη ζωή μας και όχι πρόσκαιρη για να έχουμε και τα ανάλογα αποτελέσματα. τὰ καλά, να εξομολογηθούμεν, νὰ διορθωθούμεν, να μας αγκαλιάση, να μας φιλήση, να μας βάλη εις τον Παράδεισον νὰ χαιρώμεθα πάντοτε. Τώρα τέτοιον γλυκύτατον Θεὸν και τέτοιον γλυκύτατον αυθέντην και δεσπότην δὲν πρέπει και εμείς να τον αγαπούμεν και, αν τύχη ανάγκη, να χύσωμεν καὶ το αίμα μας χιλιάδες φορὲς διὰ τὴν αγάπην του, καθὼς τὸ έχυσε και εκείνος δια τὴν αγάπην μας;... Μὰ ο Θεὸς χρειάζεται στρώμα διὰ νὰ καθίση. Ποίον είναι τὸ στρώμα οπου θέλει ο Θεός; Η αγάπη. Ας έχωμεν λοιπὸν και εμείς αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας και έτσι έρχεται ο Θεός μας καὶ μας χαροποιεί και μας ευφραίνει και μας φυτεύει εις την καρδίαν μας τὴν ζωὴν τὴν αιώνιον και απερνούμεν και εδώ καλὰ καὶ πηγαίνομεν εις τὸν Παράδεισον νὰ χαιρώμεθα πάντοτε. Οχι; δὲν έχομεν τὴν αγάπην, αλλὰ έχομεν τὸ μίσος και την έχθραν εις τους αδελφούς μας; Έρχεται ο πονηρὸς Διάβολος καὶ μας πικραίνει και μας φαρμακεύει και βάνει τὸν θάνατον εις την ψυχήν μας και απερνούμε και εδώ κακὰ και πηγαίνομεν εις την κόλασιν νὰ καιώμεθα πάντοτε. Φυσικόν μας είναι να αγαπούμεν τους αδελφούς μας, διατὶ είμαστε μιας φύσεως, έχομε ένα βάπτισμα, μίαν πίστιν, τὰ Άχραντα Μυστήρια μεταλαμβάνομεν, ένα Παράδεισον ελπίζομεν να απολαύσωμεν. Καλότυχος εκείνος ο άνθρωπος που αξιώθη και έλαβεν εις την καρδίαν του αυτὲς τες δύο αγάπες, αγάπην εις τον Θεὸν και εις τους αδελφούς του, έχει πάντα τὰ αγαθὰ και αμαρτίαν δεν ημπορεί να κάμη. Και όποιος δεν έχει τὸν Θεὸν εις την καρδίαν του, έχει τὸν Διάβολον και όποιος έχει τον Διάβολον έχει πάντα τα κακὰ και όλες τες αμαρτίες τες κάμνει. Το Δ.Σ. και Εκκλησιαστικό Συμβούλιο συνεπές προς τις υποχρεώσεις και τις εξαγγελίες του ανάρτησε τις προ πολλών ετών αποφασισθείσες επιγραφές σε μαρμάρινες πλάκες των κυριότερων παραγόντων που συνετέλεσαν στην ίδρυση και ανοικοδόμηση του Ιερού μας Ναού. Τα παραπάνω ονόματα φαίνονται και σε σχετική φωτογραφία. Το Δ.Σ. της Παναγίας Ιμβριώτισσας σας προσκαλεί στις 27/5/2012 στο Καθιερωμένο Γεύμα Αγάπης που διοργανώνεται κάθε χρόνο την Πασχάλιο περίοδο. Σκοπός της παραπάνω εκδήλωσης είναι η σύσφιγξη των σχέσεων μας και η οικονομική ενίσχυση της Εκκλησίας και του Γηροκομείου μας. Η παρουσία σας θα αποτελέσει τιμή για εμάς. Τιμή πρόσκλησης : 15 (εξαιρουμένων των ποτών). Προσκυνηματική εκδρομή θα πραγματοποιήσει ο Ιερός Ναός Παναγίας Ιμβριώτισσας στις 9 Ιουνίου 2012, ημέρα Σάββατο στην Ιερά Μονή Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων και στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου (Ζερμπίτσης) στο νομό Λακωνίας. Τιμη συμμετοχής : 17. Το κύριον όνομα του Θεού μας είναι και λ γεται Αγ πη Εκ των ιδαχών του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού ( ) Ο ΠΑΝΑΓΑΘΟΣ και Πολυέλεος Θεός, αδελφοί μου, έχει πολλὰ καὶ διάφορα ονόματα, λέγεται και φως και ζωή και ανάστασις. Όμως τὸ κύριον όνομα του Θεού μας είναι καὶ λέγεται αγάπη. Πρέπει και ημείς, αδελφοί μου, ανίσως και θέλωμεν να περάσωμεν εδώ καλά, να πηγαίνωμεν και εις τον Παράδεισον και να λέγωμεν τον Θεόν μας Πατέρα, πρέπει να έχωμεν δυο αγάπες, αγάπην εις τον Θεὸν και εις τους αδελφούς μας. Φυσικόν μας είναι να έχωμεν αυτὲς τες δύο αγάπες, παρὰ φύσιν είναι να μην τες έχωμεν. Και καθὼς ένα χελιδόνι χρειάζεται δύο πτέρυγες διὰ να πετά εις τον αέρα, έτσι καὶ εμείς, αδελφοί μου, χρειαζόμασθε αυτὲς τες δύο αγάπες, διατὶ χωρὶς αυτὲς τες δυο αγάπες είναι αδύνατον νὰ σωθούμεν. Καὶ πρώτον έχομεν χρέος να αγαπούμεν τον Θεόν μας, διατὶ μας εχάρισε τόσην γην μεγάλην, ευρύχωρον εδώ πρόσκαιρα νὰ κατοικούμεν, τόσες χιλιάδες μυριάδες χόρτα, φυτά, βρύσες, ποταμούς, πηγάδια, θάλασσα, ψάρια, αέρα, ημέρα, νύκτα, φωτιά, ουρανόν, άστρα, ήλιον, φεγγάρι. Όλα αυτὰ δια ποίον τὰ έκαμε; διὰ τ εμάς. Τι μας εχρεωστούσε; τίποτε. Όλα χάρισμα. Μας έκαμεν ανθρώπους και δεν μας έκαμεν ζώα, μας έκαμεν ευσεβείς ορθοδόξους χριστιανοὺς καὶ όχι ασεβείς και αιρετικούς. Καὶ με όλον οπου αμαρτάνομεν χιλιάδες φορὲς τὴν ώραν, μας ευσπλαγχνίζεται ωσὰν Πατέρας και δὲν μας θανατώνει νὰ μας βάλη εις την κόλασιν, αλλὰ ακαρτερεί την μετάνοιάν μας με τας αγκάλας του ανοικτάς, πότε να μετανοήσωμεν, νὰ παυσωμεν ἀπὸ τα κακά και να κάμωμεν Τι είναι στ αλήθεια Πάσχα; ιδαχή από τον γέροντα Πορφύριο Αντί άλλης Πασχάλιας ευχής θα σας μεταφέρω τά χαρμόσυνα αναστάσιμα βιώματα του μακαριστού γέροντα Πορφύριου, όπως τα έζησα μια Τρίτη της Διακαινησίμου στό κελάκι του. Πήγα να τον δω σάν γιατρός. Μετά τήν καρδιολογική εξέταση καί τό συνηθισμένο καρδιογράφημα, μέ παρακάλεσε νά μήν φύγω. Κάθισα στό σκαμνάκι κοντά στό κρεβάτι του. Έλαμπε από χαρά τό πρόσωπό του. Μέ ρώτησε: -Ξέρεις τό τροπάριο πού λέει Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν ; -Ναί γέροντα, τό ξέρω. -Πές τό. Άρχισα γρήγορα-γρήγορα. Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, Άδου τήν καθαίρεσιν, άλλης βιοτής, της αιωνίου, απαρχήν καί σκιρτώντες υμνούμεν τόν αίτιο, τόν μόνον ευλογητόν των πατέρων Θεόν καί υπερένδοξον. -Τό κατάλαβες; -Ασφαλώς τό κατάλαβα. Νόμισα πώς μέ ρωτάει γιά τήν ερμηνεία του. Έκανε μία απότομη κίνηση του χεριού του καί μου είπε: (συνέχεια σελ.10) 9

10 Το εκκλησιαστικό συμβούλιο ευχαριστεί τους παρακάτω δωρητές: Υπέρ του γηροκομείου προσέφεραν: Λαμπριανού Ανθούλα εις μνήμη π. Αυγουστίνου 20 Χαϊμαντού Παρασκευή εις μνήμη της μητέρας της Γραμμένης Χαϊμαντού 1000$ Μπακάλη Ζωγραφίνα 40 Επιτροπή κυριών Συλλόγου Ιμβρίων Αθηνών 220 Κουτράς Ευάγγελος 50 Ανώνυμη (1549) 5 Πρίγκος Ιωάννης του Νικολάου 1000 Κουλουτμπάνης Βασίλειος 20 Βασιλικάκη Άννα του Μπακανιόζου Australia 50 Γιαπτσές Δημήτριος (Ν. Αφρική) εις μνήμη του αδελφού του Θεοδώρου Γιαπτσέ 150 Ιμβριακή Αδελφότητα Ν. Αφρικής 1000 Γρηγοριάδη Ελένη εις μνήμη της αδελφής της Μαρίας Δημητριάδη 100 Τσιρογιώργης Νίκος εις μνήμη αδελφής του Μαρίας 200 Τσίρπος Γιώργος & Άννα 500 Ρεκτσίνης Δημήτριος 50 Κουζνός Στεφανής από την Αυστραλία εις μνήμη του αδελφού του Γεωργίου Κουζνου 50 Κουζνός Παναγιώτης εις μνήμη του αδελφού του Γεωργίου Κουζνού 50 Κουζνός Παρασκευάς εις μνήμη του θείου του Γεωργίου Κουζνού 50 Κουζνός Ιωάννης εις μνήμη του θείου του Γεωργίου Κουζνού 100 Καρανικόλας Νίκος & Άννα εις μνήμη του θείου τους Γεωργίου Κουζνού 50 Λημνιού Ζουμπούλη Γραμματική εις μνήμη των αδελφών της Δημητρίου & Ευσταθίου 300 Κοτζίνης Παναγιώτης (Τάκης) εις μνήμη των αδελφών του Αικατερίνης, Χαραλάμπους & Αθανασίου 3000 Ψευτέλης Δημήτριος (Ν. Αφρική) 2500 Τζάνου Ερασμία 50 Κουτσομάλλης Κ. Ιωάννης εις μνήμη του αδελφού του Αντωνίου 50 Καπάδαης Άγγελος 250 Υπέρ του Ναού προσέφεραν: Nick & Maria Fliakou 100$ Αρχωντώνη Ασπασία 100 Θεοχάρη Ευστρατία 100 Μαχά Ανδρονίκη Νίκη (αγιογραφία) 50 Βασιλειάδου Τριανταφυλλιά Αμερική 100$ Γιαπτσέ Ν. Αφρική (ημερολόγια) 450 Κουτσομάλλη Θεοδούλη 100 Ανώνυμη (1602) Αμερική 100$ Υπέρ ενίσχυσεως της εφημερίδας προσέφεραν: Τριανταφύλλου Μερόπη 20 Χλέπου Στυλιανή 20 Αρχωντώνη Ασπασία 20 Θεοχάρη Ευστρατία 20 Μανιάτη/ Καρακατσάνη Αθανασία 20 Τριανταφύλλου Μαίρη 20 Ανώνυμη (1547) 10 Στυλιανίδης Αλέξανδρος 20 Ντουμπαρατζής Νίκος 20 Κουλουτμπάνη Άννα 10 Μαρουσώ 10 Κουλουτμπάνης Βασίλης 10 Συναρέλλη Μαρία 35 Ροδιά Σμύρνα 20 Τσίρπος Γεώργιος 20 Αλεξανδρής Νίκος 30 Συντριβάνος Ηλίας 50 Manya Istrati 25 Καρράς Κώστας 20 Ανώνυμος (1579) 20 Ανώνυμος (1586) Λήμνος 20 Κουτσομάλλης Κ. Ιωάννης 50 Θεοδωρίδου Δέσποινα 15 (συνέχεια από σελ.9) -Τίποτε δέν κατάλαβες βρέ Γιωργάκη! Εσύ τό είπες σάν βιαστικός ψάλτης Άκου τί φοβερά πράγματα λέει αυτό τό τροπάριο. Ο Χριστός μέ τήν Ανάστασή Του δέν μας πέρασε απέναντι από ένα ποτάμι, από ένα ρήγμα γής, από μία διώρυγα, από μία λίμνη ή από τήν Ερυθρά θάλασσα. Μας πέρασε απέναντι από ένα χάος, από μία άβυσσο, πού ήταν αδύνατο νά τήν περάσει ο άνθρωπος μόνος. Αιώνες περίμενε αυτο το πέρασμα, αυτό το Πάσχα. Ο Χριστός μας πέρασε από τόν θάνατο, στή Ζωή. Γι αυτό σήμερα Θανάτου εορτάζομεν νέκρωσιν, άδου τήν καθαίρεσιν. Χάθηκε θάνατος. Τό κατάλαβες; Σήμερα γιορτάζουμε τήν απαρχή της άλλης βιοτής, της αιωνίου ζωής κοντά Του. Μίλαγε μέ ενθουσιασμό καί βεβαιότητα. Συγκινήθηκε. Σιώπησε λίγο καί συνέχισε πιό δυνατά: -Τώρα δέν υπάρχει χάος, θάνατος καί νέκρωση, Άδης. Τώρα όλα χαρά, χάρις καί Ανάσταση του Χριστού μας. Αναστήθηκε μαζί Του η ανθρώπινη φύση. Τώρα μπορούμε και μεις νά αναστηθούμε, νά ζήσουμε αιώνια κοντά Του Τί ευτυχία η Ανάσταση! Καί σκιρτώντες υμνούμεν τόν αίτιον. Έχεις δεί τά κατσικάκια τώρα τήν άνοιξη νά χοροπηδούν πάνω στό γρασίδι, νά τρώνε λίγο από τή μάνα τους καί νά χοροπηδούν ξανά; Αυτό είναι τό σκίρτημα, τό χοροπήδημα. Έτσι έπρεπε κι εμείς νά χοροπηδούμε από χαρά ανείπωτη γιά τήν Ανάσταση του Κυρίου καί τήν δική μας. Διέκοψε πάλι τό λόγο του. Ανέπνεα μία ευφρόσυνη ατμόσφαιρα. -Μπορώ νά σού δώσω μία συμβουλή; συνέχισε. Σέ κάθε θλίψη σου, σέ κάθε αποτυχία σου νά συγκεντρώνεσαι μισό λεφτό στόν εαυτό σου καί νά λές αργά-αργά αυτό τό τροπάριο. Θά βλέπεις ότι τό μεγαλύτερο πράγμα στή ζωή σου -καί στή ζωή το κόσμου όλου- έγινε. Η Ανάσταση του Χριστού, η σωτηρία μας. Καί θά συνειδητοποιείς ότι η αναποδιά που σου συμβαίνει είναι πολύ μικρή γιά νά χαλάσει τή διάθεσή σου. Μου σφίξε τό χέρι λέγοντας: -Σού εύχομαι νά σκιρτάς από χαρά, κοιτάζοντας πίσω σου τό χάος από τό οποίο μας πέρασε ο Αναστάς Κύριος, ο μόνος ευλογητός των Πατέρων Ψάλε τώρα καί τό Χριστός νέστη. στερόγραφο δικό μου: Αληθώς Ανέστη!!! (Γεώργιος Παπαζάχος, καθηγητής ατρικς, ναδημοσίευση πό τό περιοδικό Σύναξη Πάσχα 1994) 10

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης».

ΘΕΜΑ Α2 Α.2.1. σελ.22: «Στη διάρκεια να εκµεταλλευτούν οι Έλληνες» Α.2.2. σελ.142 144: «Στην αρχή η περίθαλψη της προηγούµενης εγκατάστασης». ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α.1.1. Να δώσετε το περιεχόµενο των παρακάτω όρων: α. Μεγάλη Ιδέα β. Βενιζελισµός γ. Συµφωνία της Άγκυρας Μονάδες 15 Α.1.2. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόµενο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 15 9 2009. Αριθμ. Αποφ: 22-295 ΘΕΜΑ : «Υποβολή των όρων λήψης τοκοχρεολυτικού δανείου για προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΔΙ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016 ΕΤΟΣ ΛΖ ΑΡ.427-428 ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ Απόστολος: Β Τιμ. δ 5-8 Ευαγγέλιο: Μάρκ. α 1-8 3 Ιανουαρίου 2016 «Φωνή βοώντος εν τη ερήμω» Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Πρόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2011-2012 Μάθημα: Ελληνικά Επίπεδο: 2 Διάρκεια: 2 ώρες Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ. Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής. Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Ε Ν Ο Ν Έντυπο πνευµατικής εσωτερικής καταγραφής Περίοδος Α Έτος 3ο Τεύχος 23ο Φεβρουάριος 2009 Ο δρόµος της αρετής. Του Αγίου ιαδόχου

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία

Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Κριτήριο αξιολόγησης στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Σύνταξη ΚΕΙΜΕΝΟ Γεώργιος Βιζυηνός Το αμάρτημα της μητρός μου (απόσπασμα). Άλλην αδελφήν δεν είχομεν παρά μόνον την Αννιώ. Ήτον η χαϊδεμμένη της μικράς ημών

Διαβάστε περισσότερα

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ

289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ 289 ον Σύστημα Αεροπροσκόπων Αγίας Φύλας ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΡΧΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Προσαρμογή και εξοικείωση Α Βοήθειες Θρησκεία και Πατρίδα Ζωή Υπαίθρου - Προσωπικές Δεξιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ

Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ εβδομαδιαία αθλητική εφημερίδα Τρίτη 22 Μαΐου 2012 1,30 Αρ. φύλλου:66 www.korinhiaspors.gr Η ΜΠΑΡΤΣΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΟΔΟ ΚΑΙ ΠΑΕΙ ΔΥΝΑΤΑ ΓΙΑ ΝΤΑ ΣΙΛΒΑ Άρεσε ο βραζιλιάνος στόπερ στο φιλικό με Πανιώνιο.

Διαβάστε περισσότερα

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

I. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 305301000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Το Διοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΎΚΑΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΊΑΣ

Η ΛΕΎΚΑΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΊΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΜΑΧΑΙΡΑΣ Η ΛΕΎΚΑΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΊΑΣ 1684-1797 ΑΘΗΝΑΙ 1951 ΦΩΤΟ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ, ΑΘΗΝΑ 2008 Κωνστ. Γ. Μάχαιρα Η ΛΕΥΚΑΣ ΕΠΙ ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΊΑΣ 1684 1797 ΑΘΗΝΑΙ 1951 ΦΩΤΟ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ

ΚΑΠΟΥ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΜΙΑ ΦΩΝΗ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ Δ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2013 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 Δίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΡΙΑΣΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ & ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2654 Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2015 Έτος 20ο email: info@thriassio.gr τηλ: 210 5571855 www.thriassio.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΡΓΑΝΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3646, 25/10/2002. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3646 της 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Σκύλων Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Η ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΦΑΡΜΑΣΩΝΗ Κωνσταντίνου του Νικολάου, Σκηνoθέτη, νoμίμου εκπροσώπου της Θεατρικής Εταιρείας «ΣΚΑΡΑΒΑΙΟΙ» με έδρα την οδό Φρύνης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, Αθήνα, 17/7/2014 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, Μετά από επιστολή των Σωματείων ΠΑΣΕ-ΟΤΕ ΕΕΤΕ-ΟΤΕ ΠΣΕΠΟ και ΠΣΕΠ- ΟΤΕ προς την Γεν. Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού για συνάντηση μαζί της σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

του Γ. Γκιώνη» Λιμάνι Κορίνθου: έρχονται μελέτες! Ελλάδα... υπό το μηδέν!!! Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται...

του Γ. Γκιώνη» Λιμάνι Κορίνθου: έρχονται μελέτες! Ελλάδα... υπό το μηδέν!!! Όταν η ιστορία επαναλαμβάνεται... ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 386 / ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 1 ΕΥΡΩ Επικαιρότητα Λία Ρουμελιώτη Ελλάδα... υπό το μηδέν!!! Ούτε στους χειρότερους εφιάλτες μας τα χρόνια των μεγάλων αγώνων δεν

Διαβάστε περισσότερα

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ)

(ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) 1 ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΕ ΤΑ ΔΥΟ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι

Διαβάστε περισσότερα

η... σκούφια τους! Η πίτα της Ένωσης στο Ρούμελης Μέλαθρον στις 11 Ιανουαρίου ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ

η... σκούφια τους! Η πίτα της Ένωσης στο Ρούμελης Μέλαθρον στις 11 Ιανουαρίου ΠΡΟΣΩΠΟΓΡΑΦΙΕΣ ΔΙΜΗΝΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΠΑΛΙΩΤΩΝ ΔΩΡΙΔΑΣ Πρατίνου & Δούριδος 8-11634 Αθήνα Αρ. Φύλλου 118 Νοε.-Δεκ. 2014 Οι φυλές του Ευπαλίου και από πού κρατάει Το 2015 να φέρει σε όλους αυτά που περιμένουν η...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΛΙΓΟΛΕΠΤΟΥ ΚΑΙ ΩΡΙΑΙΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ Παραδείγµατα ολιγόλεπτου διαγωνίσµατος Το παράδειγµα αυτό αναφέρεται στη διδακτική ενότητα 3. Κύριος στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Ποιος νόμος θα μπορούσε να υποχρεώσει σε Θυσία; Γιάννης Σταμούλης

Ποιος νόμος θα μπορούσε να υποχρεώσει σε Θυσία; Γιάννης Σταμούλης Ποιος νόμος θα μπορούσε να υποχρεώσει σε Θυσία; Γιάννης Σταμούλης Αθήνα 2014 «Γιατί ενώ όλοι μαζί από κοινού πρόσφεραν στην υπηρεσία της πατρίδας τα σώματά τους, απολάμβαναν ατομικά κάθε ένας, σαν ανταμοιβή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ αριθ. 22ης/2015 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2009 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ν. Ιωνία, ΒΟΛΟΣ Τη συγκέντρωση της ύλης του και την επιμέλεια της έκδοσης είχε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ

ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΝΥΧΤΑ 2-01- ΜΟΥΣΙΚΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ -----01- ΕΙΣΑΓΩΓΗ.mid ΣΚΗΝΗ 1η Πάνω στη σκηνή υπάρχει µεγάλο τραπέζι µεγάλο βιβλίο απογραφής. Ανοίγει η σκηνή και φαίνονται οι αφηγητές κρατώντας περγαµηνές.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α.

Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Ι Σ Ο Κ Ρ Α Τ Η Σ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Δ.Σ.Α. Το κείμενο παρατίθεται ακριβώς όπως δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. ΤΕΥΧΟΣ Α'/194/23-8-2002 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 208 Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 21/09-12-2011 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 492/21-2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 62 η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου του Ε.Μ.Π. 11 & 12 Δεκεµβρίου 2009, Λαύριο ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ. Τ Ο Κ ΡΗΤΙΚΟ Ζ ΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ. Τ Ο Κ ΡΗΤΙΚΟ Ζ ΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ Τ Ο Κ ΡΗΤΙΚΟ Ζ ΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ Είχαµε θάρρος εις εσάς τσι βασιλείς τσι Φράγκους κι εδά µας αδικήσετε κι αφήσετέ µας σκλάβους. Όσοι καταλυθήκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα

ΕΠΟΝ. Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα Ιστορία γραμμένη με αγώνες και αίμα ΕΠΟΝ Στις 23 Φλεβάρη 1943, σε ένα μικρό σπίτι, στην οδό Δουκίσσης Πλακεντίας 3 στους Αμπελόκηπους, ιδρύεται η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων, η θρυλική ΕΠΟΝ, η μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr

Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Φιλολογικό Φροντιστήριο http://www.filologikofrontistirio.gr Πανελλήνιες 2014 Ενδεικτικές απαντήσεις στη Νεοελληνική Λογοτεχνία Α1 Είναι γνωστό ότι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ πεζογραφίας και δραματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Ιανουάριος 2010 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΕΣ ΣΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ 1860-1960 Η εκμάθηση της αλφαβήτας και η ανάγνωση είναι δύο από τα καθοριστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Σεπτέμβριος 2012 1. Γνωριμία Σύντομη Παρουσίαση ύλης (ΔΕ 1) Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή; 2. (ΔΕ 2) Η Παλαιά Διαθήκη: μια ολόκληρη βιβλιοθήκη! 3. (ΔΕ 3) Οι συγγραφείς της Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ: Αυτή είναι η οικογένειά μου Ενότητα: Οικογένεια, συγγενικές σχέσεις (2 φύλλα εργασίας) Επίπεδο: Α1, Α2 Κοινό: αλλόγλωσσοι ενήλικες ιάρκεια: 4 ώρες (2 δίωρα) Υλικοτεχνική υποδομή: Για

Διαβάστε περισσότερα

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ

Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Α Σ Κ Η Σ Η - Η Μ Η Τ Ε ΡΑ Τ Ο Υ Α Γ Ι Α Σ Μ Ο Υ Γέροντος Ιωσήφ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 00 Πρόλογος.2 01 - Το απαραίτητο της άσκησης. 3 02 - Μορφές της "εν Θεώ" άσκησης...7 03 - Η εξουσία της θείας υιοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΧΕΡΣAIΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΛΑΤΟΣ Η εταιρία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε.» προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο κοινωνικός αποκλεισµός στους Ροµ και οι προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον

Ο κοινωνικός αποκλεισµός στους Ροµ και οι προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλµατα που σχετίζονται µε το περιβάλλον 1 ΣΩΜΑΡΑΣ Ε. ΧΡΗΣΤΟΣ (Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης) (Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήµατα) Ο κοινωνικός αποκλεισµός στους Ροµ και οι προοπτικές απασχόλησης σε επαγγέλµατα που σχετίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη. (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου)

Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη. (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου) 1 Εργασία του Αθανασιάδη Σωτηρίου, καθηγητή φιλόλογου. Σοφοκλέους Αντιγόνη (Αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου) Σοφοκλής Ερμηνευτικές ερωτήσεις ανοικτού τύπου (ανάπτυξης και σύντομης απάντησης) Πρόλογος Στίχοι

Διαβάστε περισσότερα

οι κτηνοτρόφοι Η κυβέρνηση µπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι όλοι ίδιοι γράφει ο. Βλαχοπάνος

οι κτηνοτρόφοι Η κυβέρνηση µπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι όλοι ίδιοι γράφει ο. Βλαχοπάνος Κωδικός 2417 efimfon1@otenet.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 Οκτωβρίου 2015 Αριθ. Φύλλου 2502 Αρχ. Σπυρίδωνος 2 482.00 ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α Τηλ. 2683022405 FAX: 2683024694 E-mail: efimfon1@otenet.gr Δ η λ ώ σ ε ι ς ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης

Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης W Μέλι, ένας θησαυρός υγείας και δύναμης 2012-2013 Ε Ρ Ε Υ Ν Η Τ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Α Τ Α Ξ Η Σ 1 Ο Υ Γ Ε Ν Ι Κ Ο Υ Λ Υ Κ Ε Ι Ο Υ Π Α Τ Ρ Α Σ Ο Μ Α Δ Α Β Ε Π Ι Β Λ Ε Π Ο Υ Σ Α Κ Α Θ Η Γ Η Τ Ρ Ι Α : Μ

Διαβάστε περισσότερα

ÍÝá. ÍÝá ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΛΟΧΡΟΝΙΣ

ÍÝá. ÍÝá ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΛΟΧΡΟΝΙΣ ÍÝá ÍÝá ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΙΚΑ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ «Ο ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ» ΣΕΛΙΔΑ 1 ΑΘΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΗΣ 2011 - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 45 ΤΙΜΗ 5 Ευρώ ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΑΧ.ΑΝΘΟΥΠΟΛΗΣ ΑΡ. ΑΔ. 4 ΕΛΛΑΣ - HELLAS Πουλάκης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ

Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ Ενιαιο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλειας- Εθνικο Σύστημα Κοινωνικης Ασφαλισης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ 1 Κεφάλαιο Α Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων.

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών και Τοπικών Συμβουλίων Νέων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Δημοτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0501/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 10/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών 1

Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών 1 Σύμβαση του 1954 για το Καθεστώς των Ανιθαγενών 1 Υπογράφηκε στην Νέα Υόρκη στις 28 Σεπτεμβρίου 1954 Έναρξη ισχύος : 6 Ιουνίου 1960 σύμφωνα με το άρθρο 39 Κείμενο : Σειρά Συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών Νο.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 1 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 02/03/2015 Με "μαύρα" γράμματα είναι το Σχέδιο Κανονισμού Καθηγητών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε. Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ε Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2014 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 273 2. Ανακοινώνεται ότι τη συνεδρίαση παρακολουθούν µαθητές από το Γενικό Λύκειο Βαθέος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜ:6805. Εισηγητής: Σωτηρόπουλος Ιωάννης ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π Τ Υ Χ Ι Α Κ Η Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: H περίπτωση της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων» ΧΑΪΔΑΡΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2924 της 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2924 της 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 75(Ι)/94 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2924 της 18ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1994 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Προστασίας της Παραλίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1994 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: / Μ Ε Λ Ε Τ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ» Θ.Ε. ΔΕΟ 10 Βασικές Αρχές Δικαίου και Διοίκησης Τρίτη Γραπτή Εργασία στο Αστικό και Εργατικό Δίκαιο Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Πτυχιακή Εργασία της φοιτήτριας Αναστασίας Κουτουλίδου με τίτλο: Ο ρόλος της γυναίκας στο ρεμπέτικο τραγούδι (Πειραιάς, 1922-1953) Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση.

14/11/2010. Πορεία Εργασίας. Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών Επιμόρφωση Μάχιμων Εκπαιδευτικών. 1 η συνάντηση. Πορεία ργασίας Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Μαθηματικών πιμόρφωση Μάχιμων κπαιδευτικών Δήμητρα Πίττα Πανταζή Ρίτα Παναούρα Μάριος Πιττάλης 1 η συνάντηση Νοέμβριος Δεκέμβριος 2010 Σύσταση συντονιστική επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3

Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 3 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Γ Ι Α Τ Η Ν Ε Κ Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ Α Κ Ι Ν Η Τ Ο Υ Μ Ε Α Β Κ 6 0 9 Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Α Σ Κ Ο Υ Τ Σ Ο Π Ο Δ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Στο τέλος της περιήγησής σου μπορείς να σημειώσεις πάνω στο χάρτη που βρίσκονται τα εκθέματα που τράβηξαν την προσοχή σου

Στο τέλος της περιήγησής σου μπορείς να σημειώσεις πάνω στο χάρτη που βρίσκονται τα εκθέματα που τράβηξαν την προσοχή σου Γεια σου, βρίσκεσαι στο Α Μ Β.. Η πόλη της Βέροιας θρησκεία, κοινωνία Ημιώροφος : ανασκαφές σε άλλες περιοχές του Νομού Ημαθίας Τα νεκροταφεία της Βέροιας Επιτύμβια μνημεία Με λένε... θα με βρεις κάπου

Διαβάστε περισσότερα

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν...

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πιστεύουν... Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων, και αποκάλυψε στη Γραφή την αυθεντική ιστόρηση της δημιουργικής Του δραστηριότητας. Σε έξι ημέρες ο Κύριος

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ. Η Ζωγράφος Σοφία Λασκαρίδου (1876-1965)

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ. Η Ζωγράφος Σοφία Λασκαρίδου (1876-1965) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ Η Ζωγράφος Σοφία Λασκαρίδου (1876-1965) Μεταπτυχιακή Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

«ενώ εδίδετο μία θαυμάσια γιορτή προς τιμήν της ιταλικής τέχνης, είχε ήδη ωριμάσει στην Ιταλία το σχέδιο να μαχαιρώσουν την φτωχή εκείνη χώρα.

«ενώ εδίδετο μία θαυμάσια γιορτή προς τιμήν της ιταλικής τέχνης, είχε ήδη ωριμάσει στην Ιταλία το σχέδιο να μαχαιρώσουν την φτωχή εκείνη χώρα. Τον Οκτώβρη του 1940, στο ανακαινισμένο βασιλικό θέατρο της Αθήνας, πρόκειται να ανεβεί η ιταλική όπερα «Μαντάμα Μπατερφλάι», του συνθέτη Τζάκομο Πουτσίνι. Την Τετάρτη 23 Οκτώβρη 1940, στο σταθμό Λαρίσης,

Διαβάστε περισσότερα

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

169(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Αρ. 4369, 6.12.2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 91(Ι) του 2004 208(Ι) του 2004 245(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012

Θ Ε Μ Α «Έκδοση - Μεταβίβαση και ανανέωση αδειών παραγωγών Λαϊκών Αγορών» Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: Β412ΩΕ6-ΜΕΚ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 18ης /23 Ιουλίου 2012 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 439/2012 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Θεατρικών Σπουδών σε Γυμνάσια Λύκεια Δοκιμαστική εφαρμογή Μάρτιος Μάιος 2002

Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Θεατρικών Σπουδών σε Γυμνάσια Λύκεια Δοκιμαστική εφαρμογή Μάρτιος Μάιος 2002 πρόγραμμα «εκπαίδευση & θέατρο» σε συνεργασία με Πανεπιστήμιο Αθηνών Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Θεατρικών Σπουδών σε Γυμνάσια Λύκεια Δοκιμαστική εφαρμογή Μάρτιος ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 06 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 18 ης Φεβρουαρίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 029/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4 6-2014 Α1. Αναμφισβήτητα, ένα από τα καίρια χαρακτηριστικά της διηγηματογραφίας του Γεωργίου Βιζυηνού είναι το θεατρικό στοιχείο, γι αυτό άλλωστε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Αριθμ. Απόφασης 12/2016 Από το Πρακτικό 2/2016 της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) Ιπποκράτους 196 198 114 71 ΑΘΗΝΑ Τηλ. : 210 6440873 FAX : 210 6454223 Site: www.poseypexode.gr Email:poseypexode@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Συλλόγου με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΩΝ ΤΟΙΧΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός-Πόροι ΑΡΘΡΟ 1 Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνια Ένωση Φίλων Τοιχοσφαίρισης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά με το υπ' αριθμ. 5016/13-02-13 αίτημα της Ευαγγελίας Σκουντζούρη κλπ που αφορά στο ΟΤ 823. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 6/2013 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 45/2013 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ. Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ. Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΖ Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Γ. Κουµουτσάκου και Ο. Αντωνοπούλου, σελ. 4441 2. Επί διαδικαστικού θέµατος, σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014

ΑΔΑ: 64Υ9ΩΗΜ-ΑΗΙ ΑΔΑΜ: 15PROC003250014 Γούρνες 3-11-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός πρωτ. 23428 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 73.185,00 Ευρώ (µε

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ, Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Η Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΑΡΟΧΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΝ Ο.Α.Ε.Ε.». ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ.

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΖΩΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Γ.Π.Σ. (Οµάδα Εργασίας σύµφωνα µε την 136/ 2005 απόφαση) Πρώτη Έκθεση Οµάδα Εργασίας: ΑΓΓΕΛΙ ΗΣ Ι. ΑΜ, πολεοδόµος

Διαβάστε περισσότερα

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής

Επαρχιακός Γραμματέας Λ/κας-Αμ/στου ΠΟΑ Αγροτικής Πρόεδρος Αίγλη Παντελάκη Γενική Διευθύντρια Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Αντιπρόεδρος Χάρης Ζαννετής Πρώτος Λειτουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Μέλη Χρίστος Κουρτελλάρης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 787/2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 787/2013 1 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Γνωμοδότηση σχετικά με Εισήγηση της Δ/νσης Νεώτερης & Σύγχρονης Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟ, για τον χαρακτηρισμό ή μη ως μνημείων ταφικών κατασκευών στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 13 Α' ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1897 ΣΤΟ ΓΟΥΔΙ Του Βασίλη Γούναρη 19 1. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΗΤΤΑΣ ΤΟΥ 1897 21 η ηττα και η συνθηκολογηση οι συνεπειες της ηττας εξελιξεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ»

ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ: ΜΑΝΤΕΙΟ ΤΡΟΦΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΘΗΒΑ» ΕΡΓΟ: «ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΒΟΙΩΤΙΑ:» ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011

Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Άρειος Πάγος Ολομέλεια Αριθμός απόφασης 7/2011 Περίληψη Οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου καθαριστριών του ΟΠΑΠ που κάλυπταν μόνιμες και διαρκείς ανάγκες αυτού δεν δικαιολογούνται ως τέτοιες,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΤΑΞΗ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΣΚΟΠΟΣ: Να παρουσιάσουμε τα Χριστούγεννα ως γενέθλια μέρα της ανθρωπότητας. Να ερευνήσουμε που έγκειται ο μυστηριακός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο Αµυνταίου για υπόθεση Σεϊταρίδη Σάββα σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του πληρεξούσιου δικηγόρου.

Θέµα: Εισήγηση προς το ηµοτικό Συµβούλιο Αµυνταίου για υπόθεση Σεϊταρίδη Σάββα σύµφωνα µε τη γνωµάτευση του πληρεξούσιου δικηγόρου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 181/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 19/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 1. Ποια είναι η μόνη παρηγοριά σου, στη ζωή και στο θάνατο;

Ερώτηση 1. Ποια είναι η μόνη παρηγοριά σου, στη ζωή και στο θάνατο; Η ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗΣ 1η Κυριακή Ερώτηση 1. Ποια είναι η μόνη παρηγοριά σου, στη ζωή και στο θάνατο; Απάντηση: Ότι ανήκω σώμα και ψυχή, στη ζωή και στο θάνατο όχι στον εαυτό μου αλλά στον πιστό μου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 34779/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43199/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από

ΑΠΟΦΑΣΗ 34779/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43199/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από ΑΠΟΦΑΣΗ 34779/2006 (Αριθμός καταθέσεως πράξεως 43199/2006) ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Κυριάκο Μπαμπαλίδη, Πρόεδρο Πρωτοδικών,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΔΑ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Δ/νση Διοικητικής & Οικονομικής Υπ/ξης Αθήνα 23-07-2013 Τμήμα Προμηθειών Πληρ. : X. Χρηστάκης - Σ. Παναγιωτίδης Αρ. πρωτ.: 84727 Τηλ. : 210-8802858 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 1 ο : Βασικές Οικονομικές Έννοιες ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Όταν μια καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων είναι ευθεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥΘΥΝΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΣΤΟΥΣ ΗΜΟΥΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΑΝΕΥΘΥΝΗ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Κωδικός 2417 Ε ΡΑ: ΦΙΛΙΠΠΙΑ Α ΕΤΟΣ ΕΚ ΟΣΗΣ 1957 Ι ΡΥΤΗΣ: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΠΑΡΚΑΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ-ΕΚ ΟΤΗΣ - ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Κ. ΜΠΑΡΚΑΣ www.foniagroti.gr ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31 Μαΐου 2013 Αριθ. Φύλλου 2380 Αρχ. Σπυρίδωνος 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΠΕΡΙ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΟΜΟΣ Κεφ. 350. 25 του 1972 31 του 1982 172 του 1988 9(Ι) του 1994 18(Ι) του 1996 24(Ι) του 2007 63(Ι) του 2007 9(Ι) του 2012 199(I) του 2012 105(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ. Τρίτη 7 Ιουνίου 2011

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ. Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΜΘ Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 ΘΕΜΑΤΑ Α. ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1. Επικύρωση Πρακτικών, σελ. 11659 2. Άδεια απουσίας των Βουλευτών κ.κ. Α. Κοντού και Σ. Κεδίκογλου (Ν.Δ.), σελ. 11604 Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθµ. Απόφασης 542/2011 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ιεύθυνση ιοικητικών Υπηρεσιών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 32/13-12-2011 της τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέµα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΟΥ Η έρημος στην δική μου αντίληψη έχει συνδυασθεί με ένα γοητευτικό μυστήριο. Το άγονο τοπίο, οι απέραντοι αμμόλοφοι, η διαμόρφωση του εδάφους με τους γυμνούς βράχους και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ Της εδρεύουσας στην Αθήνα, (οδός Μεσογείων αριθμός 15) Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (932 ΑΚ). ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (932 ΑΚ). ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ (932 ΑΚ). ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Εφόσον ο προσδιορισμός του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης, κατ άρθ. 932 ΑΚ, επαφίεται στην ελεύθερη κρίση του δικαστηρίου της ουσίας, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση διοργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων Ι ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ - ΣΥΝΟΔΟΣ Γ Συνεδρίαση 5 ης Σεπτεμβρίου 2013 Ώρα έναρξης: 5.37 μ.μ. Αρ. 1 (Μ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ) Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό απόγευμα. Κηρύσσω την έναρξη

Διαβάστε περισσότερα

Τομέας Λογοτεχνίας «ρούλα μακρή»

Τομέας Λογοτεχνίας «ρούλα μακρή» Τομέας Λογοτεχνίας «ρούλα μακρή» ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Πρότυπου Εκπαιδευτικού Οργανισμού ρούλα μακρή ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Παύλος Φ. Μάραντος

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Παύλος Φ. Μάραντος ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Παύλος Φ. Μάραντος B ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Β Τάξη Γενικού Λυκείου

Διαβάστε περισσότερα

1 Επιμέλεια: Κατερίνα Κούρτη, Υιλόλογος

1 Επιμέλεια: Κατερίνα Κούρτη, Υιλόλογος ΞΕΝΟΥΩΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΟ 2. ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 27-29 Πραγματολογικά σχόλια Κόνων: Αθηναίος στρατηγός που έδρασε στο τέλος του 5ου και τις αρχές του 4ου αι. π.χ. και ο οποίος συνέβαλε με τις ενέργειές του στο

Διαβάστε περισσότερα

σελ.3 σελ.3 Δωρεάν διανομή τροφίμων από τον Δήμο Πρεσπών σελ.4 Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Τ Ω Ν Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Ι Ω Ν

σελ.3 σελ.3 Δωρεάν διανομή τροφίμων από τον Δήμο Πρεσπών σελ.4 Τ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο Π Ρ Ο Σ Ω Π Ο Τ Ω Ν Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε Ι Ω Ν ΕΤΟΣ 4o ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 208 ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ: 1 ΕΥΡΩ Ε β δ ο μ α δ ι α ί α Ε φ η μ ε ρ ί δ α τ η ς Φ λ ώ ρ ι ν α ς E-mail: ixo@nextnet.gr Ιστός: http://echo.nextnet.gr Ηχηρό ΟΧΙ στην κατάργηση πανεπιστημιακών τμημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ : 5002083/25-08-2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ, 27100-ΠΥΡΓΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 25-08-2015 Πληροφορίες : Μ. ΤΖΑΝΑΒΑΡΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Η ανάγκη να μειωθεί το περίφημο δημοκρατικό έλλειμμα, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη

Διαβάστε περισσότερα

Λύσεις. Ποιος Έλλην πολίτης θα διαμαρτυρηθεί αν μια ωραία πρωία η γη καταπιεί το υπουργείο Οικονομικών;

Λύσεις. Ποιος Έλλην πολίτης θα διαμαρτυρηθεί αν μια ωραία πρωία η γη καταπιεί το υπουργείο Οικονομικών; 3 Λύσεις Ποιος Έλλην πολί θα διαμαρτυρηθεί αν μια ωραία πρωία η γη καταπιεί το υπουργείο Οικονομικών; Διασκέδαση των σπουδαστών αποτελούν τα ξενύχτια μέχρι πρωίας μπροστά στις οθόνες των εργαστηρίων. Χιλιάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΝΟΣΤΑΦΥΑΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Κ Ρ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ 0540/2012 2013 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. - ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Στην Αθήνα, σήμερα, 13/12/2012, οι υπογράφοντες τη παρούσα: Αφενός το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του κειμένου που σας δόθηκε (100-120 λέξεις). Μονάδες 25 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΕΙΜΕΝΟ Η «ανθρωπιά» είναι

Διαβάστε περισσότερα