Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1901

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1901"

Transcript

1 Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Μελέται, εργασίαι και περιηγήσεις του έτους 1901 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 4 (1904), Περίοδος A' Σελ ΑΘΗΝΑ 1904

2 ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΤΗΣ mimmi ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ Γ. Λ Α Μ Π Α Κ Η Αιενϋνντοϋ τον Χριστιανικοϋ Άρχαιολογικοϋ Μουσείου IMITAI, ΕΡΓΑΣίΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1901 Ι A'. Kaxadxadiç τοϋ Movdeioir. ύ^αρίστως άνα«ρε'ρο(/.εν ύ(χΐν, οτι εν τφ Μουσείω ί)ΐαο κ,ατα το λτ^ζαν έτος 1901, είβ^λθον 571 άντιχεί (Χ8να Τ εγγραφέντα εν τώ κ,ώδικι υπό τους apiött«αριθμού ϋ,τοι ειοαλθον Χειρόγραφα "Εντυπα Φωτογραφικά άπότυπα. Εϊδη άναφλεκτικών υλών και Βασανιστηρίων των πρώτων αιώνων» Συλλογή αντικείμενων άπο κατακομβών Συλλογή αρωματικών ειδών της Εκκλησίας Διάρορα αντικείμενα* προλλθον δέ 4 Έξ άγορας 7 7 Έχ δωρεάς του Μ. Πα- 116 τριάρ/ου Ιεροσολύμων κ. Δαμιανού Έχ δωρεάς της Όρθ. Κοι- 10» νότητος Βερρο'ιας 77 Έχ δωρεάς έξ "Αγ. ορούς Έχ δωρεάς της Μονής Δομπου 6 19 Έχ δωρεάς του Προέδρου 401 της Έταιρει'α<; χ. 'Αριστείδου Παππούδωφ «103 Έχ δωρεάς Γ. Λαμπάχη 224 Έχ δωρεάς διαφόρων > 22 Φροντιδ. της Διευθύνσεως 2 Tb 6λον 571,

3 Τούτων άξιολογώτερά etat ή εν άπό των κατακομβών συλλογή (αριθ ) και η δωρεά του Μ. Πατριάρχου 'Ιεροσολύμων κ. Δαμιανού ( ). Το Μουσεΐον ημών κατά το λ^ξαν Ιτος 1901, ως εξάγεται εκ του εν αυτω βιβλίου τών εγγραφόμενων επισκεπτών, επεκε'- φθησαν ίΐτοι κατά Ίανουά'ριον Φεβρουάριον Μάρτιον «Άπρίλιον - Μάιον - Ίούνιον Ίούλιον Αύ'γουστον Σεπτέμβριο) Όκτώβριον Νοέμβριον Δεκέαβριον Το δλον 5948 ( 4 ) Β'. Περιηγήσεις ηηών κατά το έτος Καί πάλιν δια πολλοστών φοράν το Μαύπλ&ον (1 Μαίου 1901) έξητάσαμεν, καί ίδί<κ το παρεκκλήσιον τοΰ στρατιωτικού Νοσοκομείου, εις δ ουδέν λόγου άξιον άντικείμενον ευρομεν. Τνί 4 όμως Μαίου υπό του κ. Π. Κοβατζη* οδηγούμενοι, μεταβάντες είς τον ξυλουργον Β. Μαρούσην δπως πληροφορηθώμεν περί χαλκογεγραμμε'νης πλακός άντιμηνσίου, ην ποτέ εν Αργεί εν τφ ο κω του μακαρίτου Δεσύλλα εΐ'δομεν, είς δν ην ύπηρε'της ό ανωτέρω ξυλουργός, άπροσδοκήτως καί εκθαμ-βοι άνεύρομεν ε γγραφον? όπερ άπό ττ^ς πτώσεως πολλοί επεούμησαν να ί'οωσι καί ουκ είοον, δι* δ ποταμοί ένύθησκν αιμάτων, καί είς δ την παΰσιν ίων δεινών τ^ς αιχμαλωσίας έλπισαν οί πατε'ρες ημών. Το εγγραφον τοΰτο ην επίσημον βασιλικόν γράμμα, γαλλιστί γεγραμμε'νον, δι* ου ό βασιλεύς Λουδοβίκος την γνησίαν βασι- ( ) Ως συνήθως ούδε του */$ του * αριθμοί? τών επισκεπτόμενων έγγρα γομένου, ούτοι ανέρχονται περίπου είς

4 75 λικην καταγωγήν του υίοΰ αυτοΰ "Οθωνος πιστοποιων, έδήλου προς την'ελληνικήν Γερουσίαν, οτι. θεία ποονοία, τήςελλάδος, τίίς ενδόξου ταύτης πατρίδος του ΜιλΤιάδου και του Περικλέους, ανεξαρτήτου Κράτους κηρυχθείσης, άπε'στελλεν ώς βασιλέα τον ζητηθέντα πολυηγαπημένον υίον αΰτου "Οθωνα. 'Ιδού ώς έχει κατά μετάφρασιν το πολύτιμον τούτο εγγραφον( V οι* ου μετά τοσούτων αιώνων δουλείαν ήξιώθη και πάλιν Ί) άναγεννηθεΐσα Χριστιανική Ελλάς του πρώτου Χριστιανού αυτής βασιλέως. Kvgnoi Γεοονοιαοταί Ζ "Ελαβον μετ 9 εξιδιαομένης εύχαριοτήοεως το από 1]13 τοΰ παρελθόντος "Απριλίου Ύμέτερον διάγγελμα, δι 9 ου Με εκφράζετε τα αίοθήματα του "Υμετέρου έθνους περί της εκλογής του φιλτάτου και περιποθήτου Μου υιοΰ, του ΙΤρίγκηπος "Οθωνος της Βαυαρίας, εις τον θρόνον της αναγεννημένης πατρίδος του Μιλτιάδου και του Περικλέους. Μεγίοτην αποδίδω αξίαν έίς την πάνδημον ψηφον λαοϋ, διδαχθέντος δια πολυχρονίων δυοτυχημάτων τ' αληθή αυτοΰ ουμφέ~ ροντα. 'Αναγνωρίζω εν τη δι' Υμών διαβιβαζομέν\ι Μοι αυτοΰ φο)νη την θέληοιν του "Υψίοτου, δοτις δια των οίκτιρμών αυτοΰ ενευοε να επιθέοη τέρμα εις τα δεινά, ϋφ 9 ων ή "Ελλάς κατετρύχετο* Πληρωθήοεται ή άπόφαοις της θείας Προνοίας, και Πρίγκη'ψ τοΰ Οίκου μου φαίνεται παρ 9 αύτης προωριομενος να επαναγάγγ\ εν μέοω των λαών της αναγεννωμένης 'Ελλάδος ημέρας ειρήνης και ευδαιμονίας' δοξάζω τον Θεον μεθ 9 'Υμών. Ό Κυρίαρχης Σας θέλει εντός ολίγου οπεύοει εις εκπλήρωσιν τών ευχών Σας, ( 4 ) Άντίγρα ον εκ του : «Συλλογή τών είς το 'Εξωτερικά δημόσιον δίκαιον της Ελλάδος αναγομένων επισήμων εγγράφων. ΈκδοθεΓσα ύπο 'Αλεξάνδρου Ι. Σούτσου. Αθήναι, σελ. 291.

5 76 17ρο αϋτον δε ΰέλουσι προηγη&ή είς την 'Ελλάδα, προς σχηματισμον τής επί της άνηλικότητος αύτοϋ 'Αντιβασιλείας, άνδρες υπ' 9 Ε μου Ικλεχ&έντες. "Εμπνέονται και ούτοι, ώς και δ υιός Μου, εκ των αυτών, ων και 'Εγώ αισθημάτων, έπ' άγαΰφ της 'Υμετέρας Πατρίδος. Περιστοιχίσατε αυτούς δια της πίστεως και των φώτων Σας. Θέλετε οϋτως ασφαλίσει τα υπέρ τον 'Ελληνικού Μόνους ευτυχή αποτελέσματα της εν μέσφ Υμών εμφανίσεως αυτών, εις δ σταθερώς άποβλέπουσιν αϊ ηνωμέναι προσπάϋ-ειαι τών άγα&ών πολιτών. Ό Κύριος διατηρείη Ύμας υπό την άγίαν και κραταιαν αύτον σκέπην. "Εν τοις Λουτροΐς Βρυκενάης τβ 10] 22 "Ιουλίου ΛΟΥΔΟΒΊΚΟΣ Βαοώνος Γκίζε. Έπί του φακέλλου ευρηται η μεγάλη σφραγίς τοΰ Βαυαρικού Κράτους, φέρουσα εν (/.έσω το Βαυαρικον στέμμα, εκατέρωσε τα στοιχεία Α D. και πέριξ: «LUDOVICUS DEI GRA TIA REX BOIOARIA»(*). Τη* 7 Αυγούστου, εν συνοδεί< του Πανοσιωτάτου άρχιμανδρίτου κ. Ελευθερίου Καστρηνσίου, άνεχωρήσαμεν εκ Πειραιώς δια του Ελληνικού άταοπλοίου «Πηνειός» δια την Θεσσαλονίκην. Tfj 9 Αυγούστου άφίχθηριεν είς την δυσιν επιστολαΐς τοΰ Αποστόλου Παύλου κεκοσιχηο-ένην Ιστορικην καί ώραίαν Ose- (*) Εύτυνεΐς δτι συνετελέσαμεν εις την διάσωσιν τοιούτου επίσημου βασιλικού εγγράφου, δι' ου δηλουται ή από επισήμου βασιλικού αίματος καταγωγή του πρώτου μετά την άπελευθέρωσιν Χριστιανού βασιλέως της Ελλάδος, δι' επιστολής ημών προς τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως κ. Γ. Θίοτόκην εγνωρίσαμεν την άνακάλυψιν του σπουδαιότατου τούτου εγγράφου, και 8τι ήθέλομεν λάβει τήν Ύψηλήν τιμήν να παραδώσωμεν αυτό εις τήν Α. Μ. τον Βασιλέα, όπως διάταξη ί'να κατατεθη τούτο οπού ή Α. Μ, ήθελε θεωρήσει καλόν,

6 * * 77 <J0tXoV6î«ïjv( 1 ), πε'μπτην ταύτην πάλιν, $ν εν Μακεδονία άπο Νεαπόλεως, Φιλίππων, Άμφιπόλεως και 'Απολλωνίας επεσκε'- φθη δ Απόστολος Παύλος. Ενταύθα έςητάσαμεν παβαν την Χριστιανικών Άργαιολο γίαν του τόπου, προ παντός τον τόπον δπου η επιτόπιος παοάδοσις άναφε'ρει δτι εκηρυξεν ό 'Απόστολος Παΰλος (*), τα Ιστορικά τείχη του φρουρίου τ^ς κατ' εξοχήν πόλεως του μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, την θριαμβευτικών αψίδα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ΰπενθυμίζουσαν την έξωθεν του Κολοσσαίου εν Ρώμη ετε'ραν τούτου άψϊδα καί τον άοναΐον ίππόδρομον, ένθα εγε'νετο ή επί τοΰ Θεοδοσίου τοΰ Μεγάλου σφαγή τών 7,000. Έςητάσαμεν πάντας τους άργαίους ναούς και ιδία τον κυκλικον (διαμετρ. 25 μέτρων) ναον του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου φε'ροντα λαμπρά ψηφοθετήματα Δ' β' αιώνος, την Βασιλικην του 'Αγίου Δημητρίου, εν ή καί ό τάφος τοΰ μεγαλομάρτυρος, ένθα έςε'χουσιν η λαμπρά αύτγ^ς γυναικωνίτις, τα φυλλοφόρα αυτ^ς κιονόκρανα, η προ ταύτης μονόλιθος φιάλη κλ. Έξητάσαμεν τον ναον τών 'Αγίων 'Αποστόλων, δι* εξόχου κεραμοπλαστικ^ς τε'χνης κεκοσμημένον (Εΐκών 14), τον επί τοΰ 'Ιουστινιανού οίκοοομηθε'ντα ναον τ^ς 'Αγίας Σοφίας, εν φ ό από όφίτου λίθου μαρμάρινος άμβων καί τά λαμπρά ψηφοθετήαατα. ( 4 ) Περί Θεσσαλονίκης ίδέ* «Διάφορα 7cep2 Θεσσαλονίκης σημειώματα» ύ-nb Β. Â. Μυστακ'.δου. Κ]λις «θεσσαλονίκης Βυζαντιακοί ναοί καί επιγράμματα αυτών» ύπο Π, Ν. Παπαγεωργίου êv τω Byzantinische Zeitschrift. Krumbacher. v-ïjn edit del' Empereur Justinieii II. en faveur de la Basilique de Saint De'métrius à Salonique κλ.» par P. N.Papageorgiu. Leipzig (*) Γνωστόν δτι εκ Θεσσαλονίκης εξεδίωξαν τον Άπόστολον Παυλον οι 'Εβραίοι* ούτος 8è ένεκα τούτου κατέφυγεν εις Βέρροιαν (Πράξ. ιζ'.ιο). Τούτου ένεκα μέχρι του vö*v οί άπο τών πέριξ τους θεσσαλονικείς καλουσι «Παυλοκατηραμένους».

7 Ειχών 14. 'Ρ έν Θ <$<$αλονίκη ίερος ναός των Άγ. Άποότόλων, φέρων πλονοιωτάτην κεοαηοπλίκίτικην δτακόόμηότν,

8 7β Έπεσκε'φθημεν τους ναούς του Προφήτου Ήλιου, του Άγ. Παντελεήμονος, τη*ς Θεοτόκου, του 'Αγίου Μην, τής 'Αγ. Θεοδώρας, τη"ς *Υπαπαντ*7ις, την Μονην Βλατε'ων κλ. κλ. Πληθύν άντεγράψαμεν Χριστιανικών επιγραφών Θεσσαλονίκης καΐ ποικίλα έφωτογραφήσαμεν τη"ς πρωτογόνου αρχαίας Χρι. στιανικη"ς τε'χνης. Τ*9ί 15 Αυγούστου άνεχωρήσαμεν εκ Θεσσαλονίκης εν τφ σιδηροδρόμω τους ωραίους ύμνους τη*ς Θεομήτορος μετά του ίεροΰ ημών συνοδίτου ύποψάλλοντες, και άφίχθημεν εις βερpotgftv, εκτην ταύτην εν Μακεδονία πόλιν, τ?ιν άπό Θεσσαλονίκης δ Παΰλος νύκτωρ διωκόμενος κατέλαβεν( 4 ). Δεν περιγράφεται ή ίερα συγκίνησις, ύφ* ης κατελήφθημεν τους εν Βερροία "Ελληνας δούλους αδελφούς ημών Χριστιανούς επισκεφθε'ντες. Έ* ταύτη ούδεμίαν σχεδόν άφήκαμεν Έκκλησίαν ή Παρεκκλήσιον, ων ό αριθμός περί τα 50 αναβαίνει, εν οι ς δεν εσπουδάσαμεν ή δεν περιεγράψαμεν τα εν αύτοϊς, τάς εικόνας, την τε'χνην, τάς επιγραφάς, τα σκεύη κλ. κλ.('). "Ο,τι προ παντός την ήμετε'ραν προσοχην εκίνησεν ητο ό ανατολικός τοίχος, εν ώ ή κόγχη τοΰ ηρειπωμενου ναοΰ του Αγίου Νικολάου (Είκών 15), εξοχον αληθώς μνημεΐον αρχιτεκτονικές κεραμοπλαστικη*ς τε'χνης, όπερ οί εκεΐ μετά τινας ήμε'ρας προύτίθεντο να κατεδαφίσωσι προς άνέγερσιν σχολείου, και το όποιον, έλπίζομεν $τι, εσώσαμεν από της ανεπανόρθωτου αυτοΰ καταστροφές. Έκ Βερροίας είς Θεσσαλονίκην επιστρε'ψαντες, τ$ μεσημβρία τη*ς 19 Αυγούστου άνεχωρήσαμεν δια το *Άγ6θν *Opoç( 8 ), είς δ (*) Πράξ. ιζ'. 10. (*) "Ιδιος λόγος εκτενώς δηλώσει τάς περί την Βέρροιαν σπουδάς, μελετάς και έρευνας ημών. ( 5 ) Περί *Αγίου ορούς ίδε «Die Kunst in den Athos Klöstern von Heinrich Brocchaus. Leipzig. 1891». «Tb "Αγιον ορός, uitb Γέρα*. Σμυρνάκη» "Αθήναι. 1903». «Recueil des inscriptions chrétiennes du Mont Athos, par G. Millet, I. Pargoire et L. Petit, première partie. Paris. 1904».

9 Εικών 15. Κεοαηοπλαύτικίι διακόο*ηη<$ις έπι της κόγχης τον έν Βεοροία ήοειπωηένον ναοί? το# Άγ. Νικολύον,

10 81 - μετά το μεσονύκτιον άφίχθημεν εν με'σω άπλε'του φωταψίας του λιμε'νος τΐϊς Δάφνης, των έκ,εΐ την έπε'τειον τη*ς εις τον θρόνον αναβάσεως τ^ς Α. Μ. του Σουλτάνου Ιορταζόντων. Έν Δάφνη ύπνώσαντες, την πρωΐαν άνήλθομεν εις την Μονην του Ξηροποτάμου, εν ή διημερεύσαμεν ταύτην σπουδάζοντες. Εκείθεν άνήλθομεν εις τάς Καρυάς, ένθα ευπρεπε'στατον κατάλυμα προητοιμάσθη ήμϊν το του, νυν εν μακαριστοΐς, Βαρθολομαίου του Ίβηρίτου. Ύ?ι πρωία τή*ς 21 Αύγούστουεύθύς μετά την επίσκεψιν τοΰ Καϊμακάμη, τοΰ μόνου έν Άγίψ "Ορει αντιπροσώπου ττίς Α. Μ. τοΰ Σουλτάνου, μετε'βημεν εις την Ίεράν Σύνοοον του Πρωτάτου, ένθα οί Έπιστόϊται τοΰ Ιεροΰ Κοινού προσεφώνησαν ήμα"ς το «ώς εδ «αρέβτητε» ήμεΐς δε δια μικρές προσλαλιόΐς καί έν γενικαΐς γραμμαΐς εισαγωγής εις τάς σπουδάς τ^ς Χριστιανικές 'Αρχαιολογίας, άνεπτύξαμεν αυτοις τον σκοπον 8t' δν άφίχθημεν εις "Αγιον "Ορος. Κατελθόντες ο' είτα ήρξάμεθα ευθύς άπο ττ^ς σπουδές τοΰ Πρωτάτου, ένθα αί διάσημοι γραφαι τοΰ Πανσελήνου καί η ιερά ε'ικών τοΰ «"Αξιον έοτιν». Μετά ταΰτα έν γενική καί διαρκεί κωδωνοκρουσίικ βαθεΐαν προκαλούση συγκίνησιν έπί τγι τιμ^, έπεσκε'φθημεν το Σεράϊον τοΰ *Αγίου Άνδρε'ου, ζάπλουτον ίεράν Μονην των ήμετε'ρων αγαπητών 'Ρώσσων ομόδοξων Χριστιανών. Είτα κατά σειράν ηρξάμεθα τ?1ς σοβαρ&ς σπουδές καί μελε'της των έν Άγίω "Ορει Μονών. Έπεσκε'φθημεν τας Μονάς τοΰ Κουτλουμουσίου, τοΰ Βατοπαιδίου, τοΰ *Εσφιγμε'νου, Χιλιανταρίου, την Σκήτην τοΰ Άγιου Δημητρίου τη"ς Μονη*ς Βατοπαιδίου, έν ή καί διενυκτερεύσαμεν, την Μονην τοΰ Παντοκράτορος την Μονην τοΰ Σταυρονικήτα( ι ), την Μονην τών (*) 'Ενταύθα ευρβμ,εν ήγουμενεύοντα τον νυν sv μιακαριστοτς πεφιλημένον ήμ,γν εν τη 'Ριζαρείω Σ^ολη συμμ,αθητήν, τον άρχιμανδρίτην Θεόφιλο ν Σταυρον.κητιανόν, εις ο$ τους άτρύτους κόπους οφείλεται η διάσωσις της *ΙβροΓς ταύτης Μονής. Ή Εταιρεία ημών τιυ-ώβα τον άνδρα παμψηφεί εξελέξατο αυτόν μέλος αύτης αντεπιστέλλον. 6 τοΰ

11 m 'Ιβήρων, και τον Μυλοπόταμον, ένθα επί μακρόν φιλοσόφων έμόναζεν δ θεία προνοίι^ Ήγε'της τ'7)ς Εκκλησίας εν τώ Οίκουμενικω θρόνω Ιωακείμ ό Γ. Έπεσκε'φθημεν την Μονην του Καρακάλου, την Μονην τη"; Λαύρας, το υπό την Άγίαν "Ανναν λαυρεωτικον κελλίον του "Αγίου Έλευθερίου,Ο την Μονην ίου "Αγίου Παύλου, καΐ την Μονην του Διονυσίου, εν η ενετύγομεν κηοεία μοναγου. Έπεσκε'φθημεν την Μονην τοΰ Γρηγορίου, την Ρωσσικην Μο- *Η Θεοτόκος έπιιιελονμένη τοΐ? παιδος 'Indoi?. έπί τοι? νπερθνρον τοί? ναον τ%ς έν "Αθω ΜονΛς τοί? Δοχεία ρίον. (έργον τον 1568). { ) Έν τούτω διενυκτερεύσαμεν, του ημετέρου συνοδίτου άρχιμανδριτου κ. 'Ελευθερίου Κβστρν,νσίου άναβάντος εντεύθεν επί της κορυφής του Αθω, όπως τελέση την θείαν Μυσταγωγίαν' τη μεσημβρία; δε της επομένης (4 Σεπτεμβρ.) συνηντήθημεν εις το ναύιταθμον [ταρσαναν] της Μονής του Άγ. Παύλου.

12 83 νην του 'Αγίου Παντελεήμονος^), και την Μονην του Δοχειαρίου, εν ή επί ιιεν του υπερθύρου του ναού εικονίζεται ή Θεοτόκος επιτελούμενη τοΰ παιδος Ίησοϋ (ΕΙκ.. 16), επί 8ε τοΰ θόλου ό Παντοκράτωρ (Ε'ικ. 17), αμφότερα κάλλιστα έργα του Έπεσκε'φθηυιεν είτα την τοΰ ήμετε'ρου σεβ. καθηγητού Νικηφόρου του Καλόγερο" Μονην του Ξενοφώντος( ) καί τελευταΐον την Σκήτην του Ξενοφώντος. Ειχών 17. Ό Παντοκράτωρ επί το<? θόλον τοα ναοί? τλς έν "Αθω ΜονΛς τοϋ Δο^ζίίαρίον, «ργον το# (*) Ωσαύτως εν γενική και βαρεία κωβονοκρουοία ύπεδεχθησαν ήμας οι Πατέρες της Ρω-,σικής Μονής του 'Αγίου Παντελεήμονος. (») Ενταύθα απ' ευθείας εν τώ Καθολικω υ,εταβάντες, ίερον τρισά-

13 84 Τ*7ί 10 Σεπτεμβρίου δι* 'Οθωμανικού άταοπλοίου άνεχωοή* σαμεν εξ 'Αγίου "Ορους δια Θεσσαλονίκην, δπόθεν τ-τ) έπομε'νη (11 Σεπτ.) ώρ. 4 μ. μ. άνεχωρήσαμεν δια Βόλον, ένθα αφίχθημεν την έπομε'νην (12 Σεπτ ) μ. μ. Τ? δε πρωί«ττίς 13 μετε'βημεν εις Λάρισσαν. T*J 15 Σεπτεμβρίου έπεσκε'φθημεν το πρώτον τον ΤΦρναβον, χριστιανικών Εικών 18. 'Ερείπια άρχαϊον ^ριοτ. ναοί? είς τα θεόόαλτκα Τέμπη. εξετάσαντες τους έκεισε χριστιανικούς ναούς, καί άντιγράψαντες όσας νριστιανικας έπιγραφας ηδυνήθημεν να άνεύρωμεν. T'T) 16 Σεπτεμβρίου επεσκε'φθηαεν τα περιλάλητα οια την φυσικην αυτών ωραιότητα Τέμπη ύπο αρχαιολογικών εποψιν αυτά εζετάσαντες. Κατά τάς ήμε'ρας δ*?κείνας ύπο τών έκεϊ άνεκαλύφθησαν θεμέλια ίεροΰ ναού κατά ιό παρατιθε'μενον σχε'διον (Εΐ**. 18) (*). Επεσκε'φθημεν είτα την ενδοζον του 'Ρήγα πατρίδα, τας ωραίας Φερράς, μεθ' δ δια Βόλου τη" 22 Σεπτεμβρίου επανήλθομεν εις τα Ι'δια. Υιον ανεπέμψαμεν πρώτον εις μνήμην του Νικηφόρου του Καλογερα, είτα του διαπρεπούς της 'Ελληνικής 'Ιεραρχίας 'Αρχιεπισκόπου Άλεξ. Λυκούργου, όστις άλλοτε μετά πολλού ενδιαφέροντος επεσκέϊ.θη τήν Mo νήν ταύτην, και της ημετέρας αειμνήστου Μητρός. Τη 8 δε Σεπτεμβρίου καί τών α/ράντων εκοςνωνήσαμεν μυστηρίων εν τη ίερα ταύτη Μονή, τον αχειρίδωτον μανδύαν ύπο της Άδελφότητος περιβληθέντες, ώς την ελαχίστην κουραν του άναγινώσκοντος εχοντϊς και ώς Σταυροφόρος του Παναγίου Τάφου. ( 4 ) Λαοόντες ύπ' όψει τα επί του ορούς του 'Ολύμπου εν άποκρήμνοις σπηλαίοις ευρισκόμενα ερείπια Εκκλησιών, τήν άπο του Η' αιώνος υπαρςιν του εκεϊ ασκητού* Ί<οαννικίου, είς ον αποδίδεται καί η ευχή «Η ελπίς μου Ό πατήο, καταφυγή μου Ό υιός κλπ.», φρονουμεν 8τι πολύ προ του Αγίου "Ορους τα Τέμπη καί ò "Ολυμπος έχρησίμευσαν ως κρησφύγετα τών Μοναχών* εντεύθεν δ* ούτοι ετράπησαν είτα προς το "Αγιον "Ορος.

Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905

Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905 Μουσείον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας. Περιηγήσεις ημών κατά το έτος 1905 Γεώργιος ΛΑΜΠΑΚΗΣ Δελτίον XAE 7 (1906), Περίοδος A' Σελ. 15-25 ΑΘΗΝΑ 1906 ΤΗΣ mimmi ΜΟΥΣΕΙΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΉΣ ΕΤΑΙΡΕΊΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας

Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Συζητήσεις επί θεμάτων τεθέντων υπ όψιν της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Ιεζεκιήλ ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΤΗΣ Δελτίον XAE 1 (1932), Περίοδος Γ' Σελ. 132-140 ΑΘΗΝΑ 1933 ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ έπί δεμάτων τεθέντων νπ Αρχαιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον

Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον Κατάλογος των χειρογράφων κωδίκων της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών. Επίμετρον Νίκος ΒΕΗΣ Δελτίον XAE 6 (1906), Τεύχος β', Περίοδος A' Σελ. 49-120 ΑΘΗΝΑ 1906 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΓΡΆΦΩΝ ΚΩΔΊΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1

Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 65 ΤΑ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΚΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΙΩΝ Μέρος Α (17ος-18ος αί.) Τα περισσότερα από τα έργα τέχνης πού φυλάσσονται σήμερα στην αγιορείτικη Σκήτη Αγίας Τριάδος των Καυσοκαλυβίων 1 και

Διαβάστε περισσότερα

БИБЛІОГРАФІЯ. 91 не уступало въ этомъ отношеніи и низшее, смотрѣвшее на свои приходы исключительно, какъ на источники обогащенія, и не имѣвшее ни времени ни охоты заниматься націоналистической пропогандой.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (1890-1896)

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (1890-1896) Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΠΕΤΡΑΣ ΕΙΣ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ (1890-1896) Ή έπισκοπή Πέτρας, έκτεινομένη γεωγραφικός άπό Λιβαδιού μέχρι Λιτόχωρου περίπου,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΤΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΣΕΡΡΑΙ - ΓΕΥΓΕΛΗ Οί σύλλογοι των ελληνικών κοινοτήτων έν Μακεδονία άποτελούν σπουδαΐον καί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση Χορωδιών της Χαλκιδικής ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟ ΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙ ΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 7ο Απρίλιος - Ιούνιος 2011 Αφιέρωμα στην Πρώτη Συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Σχέσεις των Ρουμανικών ηγεμονιών προς τα κυπριακά μοναστήρια Κύκκου και Μαχαιρά

Σχέσεις των Ρουμανικών ηγεμονιών προς τα κυπριακά μοναστήρια Κύκκου και Μαχαιρά Σχέσεις των Ρουμανικών ηγεμονιών προς τα κυπριακά μοναστήρια Κύκκου και Μαχαιρά George CIORAN Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. μη -νς ΑΘΗΝΑ 1938 ΥΠΟΜΝΗΜΑ GEORGE Ύπο CIORAN.. ΣΧΕΣΕΙΣ TÖN ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ

ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ ΟΙ ΕΒΡΑΪΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΩΝ ΒΡΟΧΘΩΝ, ROGOS ΚΑΙ ΟΜΦΑΛΟΥ 1. Η εβραϊκή συνοικία των Βρόχθων Σε ένα επεισόδιο που μνημονεύεται στο Βιβλίο των θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου και αναφέρεται σε μια από τις πολιορκίες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ c j /. u Μ ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΥΠΟ ΑΝΤ. Δ. Κ Ε ΡΑ Μ ΟΠΟ ΥΑΛΟ Υ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ 1929 Τ Ρ m ο * ΥΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ Α. ΥΠΟ ΤΟΝ ΠΥΡΓΟΝ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ 1. ΑΦΡΟΔΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΝ ΤΗΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΙ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΣΟΓΜΕΛΑ. Ή των εν τφ καταλόγφ τούτω χειρογράφων της εν τή μονή Σουμελά βιβλιοθήκης αναγραφή έγένετο μεταξύ τής3-ης καί 11 -ης Νοεμβρίου του 1884-ου έτους,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! Μ. ΚΟΤΜΑ*

ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! Μ. ΚΟΤΜΑ* ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΑ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΔΑΤΙΔ ΑΝΤΩΝΙΟΪ ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ TOT ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ! Μ. ΚΟΤΜΑ* 'Αμέσως μετά την άφιξη του Όθωνα ('Ιανουάριος 1833), ή 'Αντιβασιλεία με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν.

Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. Η παλαιολόγειος παράδοσις εις την μετά την άλωσιν ζωγραφικήν. Εξ αφορμής μίας απολεσθείσης βυζαντινής εικόνος της Ζακύνθου (πίν. 35-46) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 2 (1960-1961), Περίοδος Δ' Σελ. 77-100

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας

Μέρος Στ. (500) Ευεργέτες Σιάτιστας Α Μέρος Στ (500) Ευεργέτες Σιάτιστας 01. Γεώργιος Ρούσης ρχή κάμνομε από την περιγραφή (παρουσίαση, αφήγηση) της βιογραφίας του Γεωργίου Ρούση, γιατί αυτός είναι όχι μονάχα μια εξέχουσα προσωπικότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας

Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας ΖΉΣΗΣ ΜΕΛΙΣΣΑΚΗΣ ΟΙ ΠΑΛΊΜΨΗΣΤΟΙ ΚΏΔΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΉΣ ΒΙΒΛΙΟΘΉΚΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΆΔΟΣ Προκαταρκτικά συμπεράσματα μιας έρευνας Το 1876, στον πρόλογο του πρώτου τόμου του καταλόγου των χειρογράφων της 'Εθνικής Βιβλιοθήκης

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑθΗΝΟΝ ΜΗΝΙΑΙΟ fckkjihgugtiko Ή^ΡΙΦΛΙΚΦ a f f t H M t t M EKAIAETAI ME ΤΗΝ ΠΡΟΝΟΙΑ TOY ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Γ ΙΑΚΩΒΟΥ ΙΑΡΥΤΗΣ: Ο ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (f) 1933 ΑΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΡΧΙΜ. ΙΑΚΩΒΟΣ Σ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΞ

Διαβάστε περισσότερα

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών

Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Περί των εν ταις ιεραίς ημών ακολουθίαις του εσπερινού και του όρθρου ευχών Αρχιμ. Ευάγγελος ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Δελτίον XAE 4 (1934-1936), Περίοδος Γ' Σελ. 33-68 ΑΘΗΝΑ 1938 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ 'Υπό ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΕΡΟΣ Β ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ Η ΠΑΙΔΕΙΑ 1. Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Με την κύρωση της Διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου και του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TONIA ΚΙΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Η ΠΡΩΤΗ ΕΔΡΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Το έτος 1892 αποτελεί ενα χρονικό ορόσημο για την Ιστορία των βυζαντινών σπουδών. Τη χρονιά αυτή, ιδρύθηκε ή έδρα μέσης και νεώτερης

Διαβάστε περισσότερα

Άγιος Ιωάννης Κυδιάντας

Άγιος Ιωάννης Κυδιάντας Προσφορά αγάπης στον τόπο που μας γέννησε Έτος 15 ο Τεύχος 28 ο Απρίλιος 2013 Άγιος Ιωάννης Κυδιάντας Ο υπέρ-αιωνόβιος πρίνος στον περίβολο του Ναού. Στη σκιά του, δυο ξεχωριστοί Χιώτες, φίλοι και συνεργάτες.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ι. ΚΟΥΤΟΥΜΠΑΣ Α.Ε.Μ. 1020 ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής: Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑ Το καθολικό της Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Πετριτζονίτισσα) Φιλιππούπολης Βουλγαρίας, ανατολικά του οποίου βρίσκεται η Τράπεζα όπου και οι τοιχογραφίες των Ελλήνων φιλοσόφων με αρχαίες ελληνικές ενδυμασίες,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ. ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ ΧΕΡΟΝΗΣΟΥ ΤΟΜΟΣ Δ Μέρος 2 ο ΝΕΑΠΟΛΙΣ 2013 > Εκδίδεται προνοία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου

Διαβάστε περισσότερα

Σε ΠεΙΣμα τους Προχωραμε!

Σε ΠεΙΣμα τους Προχωραμε! M H N I A I A E Φ H M E P I A M Α Ϊ Ο Σ 2 0 0 9 Χ Ρ O Ν O Σ 3 2 ο ς Α Ρ. 3 1 3 A γ ί ο υ K ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ 5 7 A Θ H N A 1 0 4 3 7 A EΛΦOTHTA HMHTΣANITΩ N «ΓPHΓOPIOΣ O E' t h Σ Σ Υ Ν Τ Α ξ Η Σ Παρεμβάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου (πίν. 1-2)

Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου (πίν. 1-2) Η πτερωτή ψυχή της Θεοτόκου (πίν. 1-2) Ανδρέας ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Δελτίον XAE 6 (1970-1972), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παναγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 1-12 ΑΘΗΝΑ 1972 Η ΠΤΕΡΩΤΗ ΨΥΧΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (ΠΙΝ. 1-2)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αγιο Ορος: Mία Πολιτεία αφιερωμένη στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ. Αγιο Ορος: Mία Πολιτεία αφιερωμένη στην προσευχή και τη λατρεία του Θεού. Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ sd Σάββατο 7 - Κυριακή 8 Απριλίου 2012 Διαβάστε επίσης: Τα Πάθη του Χριστού: Η Μεγάλη Εβδομάδα «Ολος ο κόσμος πρέπει να μάθει Ελληνικά, επειδή μας βοηθάνε να καταλάβουμε την δική μας γλώσσα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Ο γεροπλάτανος στον Γεροπλάτανο της Χαλκιδικής: Μνημείο της φύσεως 800 και πλέον ετών

ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ. Ο γεροπλάτανος στον Γεροπλάτανο της Χαλκιδικής: Μνημείο της φύσεως 800 και πλέον ετών ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΑΓΧΑΛΚΙΔΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 23 - Τ.Κ. 542 49, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΕΥΧΟΣ 22ο Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015 ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΛΌΓΙΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΤΗΣ ΠΡΏΙΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΉΣ

ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΛΌΓΙΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΤΗΣ ΠΡΏΙΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΉΣ ΕΛΕΩΝΟΡΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ ΙΩΆΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΣ: ΕΝΑΣ ΛΌΓΙΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗ ΤΗΣ ΠΡΏΙΜΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΕΙΑΣ ΕΠΟΧΉΣ 'Ρήτορας δέ αγαθούς, η τους Πλάτωνος και 'Αριστοτέλους εταίρους, τίς ούτω πασών εκάστοτε τίκτει,

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του βιβλίου «Μελέτες» της Chiara Lubich. Κωνσταντινούπολις, 14 Μαρτίου 2015. Εισήγησις π. Νικολάου Wyrwoll

Παρουσίαση του βιβλίου «Μελέτες» της Chiara Lubich. Κωνσταντινούπολις, 14 Μαρτίου 2015. Εισήγησις π. Νικολάου Wyrwoll Παρουσίαση του βιβλίου «Μελέτες» της Chiara Lubich Κωνσταντινούπολις, 14 Μαρτίου 2015 Εισήγησις π. Νικολάου Wyrwoll Μεγάλη όντως η τιμή και η χαρά μου να ομιλώ σήμερον, ημέραν κοιμήσεως της Κιάρας (Φωτεινής)

Διαβάστε περισσότερα