Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου"

Transcript

1 Έκθεση καθαρισμού της αμφιπρόσωπης εικόνας του Βυζαντινού Μουσείου Τάσος ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ Δελτίον XAE 1 (1959), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Νίκου Βέη ( ) Σελ ΑΘΗΝΑ 1960

2 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΜΦΙΠΡΟΣΩΠΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Είναι ένας χρόνος πού στο Βυζαντινό Μουσείο χρησιμοποιούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την ακτινογραφία σαν μέσο ερεύνης σε περιπτώσεις εικόνων, πού είναι μερικώς η ολικώς επιζωγραφισμένες. Με τήν ακτινογραφία διαπιστώνομε τήν κατάσταση, στην οποία βρίσκεται ή αρχική εικόνα και δταν αυτή δεν παρουσιάζει μεγάλες φθορές, τότε με τον κατάλληλο καθαρισμό αφαιρούμε τις επιζωγραφήσεις. Με τον τρόπο αυτό ήρθαν σε φώς αρκετές παλαιότερες εικόνες τού Μουσείου' μεταξύ αυτών ή σημαντικότερη είναι ή άμφιπρόσωπη εικόνα αριθ. κατ Ή εικόνα αυτή είχε ανάγκη ά'μεσης συντηρήσεως, διότι παρουσίαζε αισθητά τα ίχνη της φθοράς. Ή επιφάνεια τοΰ χρώματος είχε αρχίσει να φουσκώνη, να σχηματίζη ρωγμές, να απολεπίζεται, ή λινάτσα να άποκολλάται από το ξύλο, πού ήταν διάτρητο από το σαράκι καί είχε αρχίσει να θρύβεται. 'Από τήν μία πλευρά ή άμφιπρόσωπη εικόνα παρίστανε τήν Παναγία Βρεφοκρατοΰσα και από τήν άλλη τήν Σταύρωση, ή οποία δμως λόγω της οξειδώσεως τοΰ παληού βερνικιού και λόγω της άμαυρώσεως ολόκληρης της εικόνας ήταν τελείως δυσδιάκριτη. Ή πλευρά μέ τήν απεικόνιση της Παναγίας Βρεφοκρατούσας δεν παρουσίασε Ιδιαίτερα προβλήματα κατά τήν εργασία συντηρήσεως καί καθαρισμού. Το χρώμα καί ή λινάτσα έσταθεροποιήθηκαν, οί ρωγμές συνεκολλήθηκαν, το ξύλο ενισχύθηκε μέ ειδική κόλλα, τα δε κενά εκαλύφθηκαν μέ κατάλληλο στόκο. Κατά τήν φωτογράφηση δμως, ή οποία προηγείται πάντοτε καί παρακολουθεί δλες τις φάσεις της εργασίας συντηρήσεως, παρέστη ανάγκη ενός ελαφρού καθαρισμού της Σταυρώσεως για τήν απομάκρυνση της σκόνης, πού είχε προσκολληθή μέ τήν πάροδο τοΰ χρόνου, δεδομένου δτι ή άμφιπρόσωπη εικόνα ήταν εκτεθειμένη μέ οψη τήν Παναγία Βρεφοκρατοΰσα. 'Από τον πρώτο αυτό καθαρισμό έφάνηκε δτι προς τήν πλευρά αυτή ή εικόνα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γι' αυτό καί κάναμε έ'να δοκιμαστικό τοπικό καθαρισμό. Κατά τήν φάση αυτή ό καθαρισμός έ'φερε σε φώς ωραιότατο κεφάλι τοΰ Αγίου 'Ιωάννου, το κεφάλι τοΰ Χριστού μέ μέρος από το στήθος καί το αριστερό χέρι. Εις το στάδιο αυτό έγινε νέα φωτο-

3 145 γράφηση δεδομένου δτι από τα μέρη τοΰ Χρίστου πού ήρθαν σε φως διαπιστώθηκε, δ'τι βρισκόμαστε σε περίπτωση επιζωγραφήσεως, διότι τα χρώματα της επιζωγραφήσεως σε τόνους πράσινους ήσαν διαφορετικά και αποχωρίζονταν σχετικώς εύκολα από το αρχικό σώμα τοΰ Χριστού πού είχε χρώμα ρόδινο. Με την απρόοπτη αύτη ανακάλυψη έγινε προσπάθεια να άποκολληθή τελείως ή λινάτσα, μέρος της οποίας ήταν ήδη αποκολλημένο, ούτως ώστε ή εικόνα χωρίς τήν παρεμβολή πλέον τοΰ ξύλου καί της εικόνας της Παναγίας της άλλης πλευράς να άκτινογραφηθή και να μας δώση καθαρά σχήματα από τα αόρατα τμήματα πού εσκέπαζαν οι επιζωγραφήσεις. Δυστυχώς ή προσκόλληση τοΰ υπολοίπου μέρους της λινάτσας στο ξύλο ήταν τέτοια ώστε δεν ήταν δυνατός ό αποχωρισμός της. "Ετσι εγκαταλείφθηκε ή προσπάθεια τοΰ αποχωρισμού καί προχωρήσαμε στην σταθεροποίηση της εικόνας καί τή συνέχιση τοΰ καθαρισμού. 'Από τα στοιχεία πού έφερε σε φως ό καθαρισμός διαπιστώθηκε, δτι οι φιγούρες τοΰ 'Ιωάννου καί της Παναγίας προέρχονται από επιζωγράφηση, διότι παραπλεύρως τοΰ 'Ιωάννου αποκαλύφθηκε μικρό χέρι καί μέρος από το φόρεμα άλλης φιγούρας μικρότερης, ή οποία κρύβεται κάτω από το σώμα τοΰ 'Ιωάννου. 'Επίσης κοντά στον αριστερό ώμο της Παναγίας έφάνηκε ενα είδος δοχείου δπου χύνεται το αίμα τοΰ Χριστού. 'Εκτός δμως από τήν κυρία επιζωγράφηση, από τήν οποία προέρχονται το κεφάλι τοΰ Χριστού καί οΐ φιγούρες της Παναγίας και τοΰ 'Ιωάννου, διεπιστώσαμε δτι υπάρχει καί άλλη προγενέστερη, ή οποία περιορίζεται στο κίτρινο φόντο με τα πορφυρά άστρα και τις επιγραφές. Αυτό το συμπεραίνομε από τον λόγο δτι το κόκκινο (κιννάβαρι) καί άσπρο χρώμα τοΰ αίματος τοΰ Χριστού πού χύνεται από τήν πλευρά τοΰ αρχικού 'Εσταυρωμένου βρέθηκε σκεπασμένο με το κίτρινο χρώμα τοΰ φόντου, από πάνω δε το αίμα είχε πάλι χρωματισθή με το ίδιο πορφυρό χρώμα πού είναι ζωγραφισμένα τα άστρα καί οι επιγραφές. Αυτά δμως δεν ανήκουν στην κυρία επιζωγράφηση, γιατί καί τα άστρα καί οι επιγραφές κρύβονται εν μέρει από τίς φιγούρες της Θεοτόκου καί τοΰ 'Ιωάννου. Επομένως στην καθορισθείσα καί επισκευασθεΐσα εικόνα έχομε τρεις εποχές δπως διακρίνονται εις το σχεδιαγράφημα ( εικ. 1 ). Ή επί μέρους επιζωγράφηση της κεφαλής τοΰ Χριστού πού παριστάνει τον Χριστό νεκρό, μας ώδήγησε στην υπόθεση δτι δεν επρόκειτο απλώς περί μερικής καταστροφής τής εικόνας καί τής ανάγκης να συμπληρωθούν οί φθορές άλλα πιθανόν σε νέους Ισχύοντας εικονογραφικούς τύπους σύμφωνα μέ τους οποίους ό Χριστός έπρεπε να παρουσιάζεται νεκρός επάνω στον σταυρό. Για να εξακριβώσουμε το πρόβλημα αυτό επιχειρήσαμε να άκτινογρα- Δελτίον τής Χριστιανική: 'Αρχαιολογικής 'Εταιρείας, Α' 10

4 146 '/Ζ^/Ά Πρώ, τη εποχή lsüü Δεύτερη εποχή Τρίτη εποχή Κατεοτραμένα μέρη Είκ. 1. Σχεδιάγραμμα των διαφόρων εποχών της εικόνας της Σταυρώσεως.

5 147 Εΐκ. 2. Σχεδιάγραμμα μέ τα διακρινόμενα στην ακτινογραφική πλάκα αρχαιότερα πρόσωπα.

6 148 φήσωμε το πρόσωπο τοΰ Χρίστου, παρ* δλες τις δυσκολίες πού παρουσίαζε ή εικόνα για μια επιτυχή ακτινογράφηση λόγω παρεμβολής τής άλλης ζωγραφισμένης πλευράς. Πράγματι ή υπόθεση μας επιβεβαιώθηκε : στην ακτινογραφική πλάκα διακρίνεται καθαρά ενα μάτι ανοικτό, πολύ κοντά στο υπάρχον κλειστό μάτι, και αμυδρότερα το άλλο μάτι και ή μΰτη τής αρχικής κεφαλής τοΰ Χρίστου πού παριστάνονταν ζωντανός καί έ'τσι βρίσκονταν σε συμφωνία με το ροζ χρώμα τοΰ ζωντανού σώματος. Άφ' ετέρου ή πλάκα έδειξε καί άλλο ζευγάρι ανοικτών ματιών δεξιώτερα αυτών πού υπάρχουν, τα όποια πρέπει να ανήκουν σε άλλο κεφάλι αρχαιότερο ( εικ. 2 ). Πιθανόν δμως είναι δτι το κεφάλι αυτό ανήκει σε εικόνα πού κρύβεται κάτω από την Θεοτόκον Βρεφοκρατοΰσα τής άλλης πλευράς. Ή λύση δλων τών προβλημάτων πού παρουσίασε ή αμφιπρόσωπη εικόνα δεν είναι δυνατή χωρίς τήν συνέχιση τών επί μέρους μικρών δοκιμαστικών καθαρισμών κατά στρώματα ή τον προσωρινό χωρισμό τών δύο εικόνων με κοπή τοΰ ξύλου, πράγμα πού θα διευκόλυνε καί τήν καλλίτερη στερέωση τοΰ ξύλου καί τήν συστηματική έρευνα με τις ακτίνες. Στην τελευταία αυτή περίπτωση αφ' ενός θα εξακριβώνονταν oî μορφές πού κρύβονται κάτω από τήν Παναγία καί τον 'Ιωάννη καί άφ' ετέρου θα διαπιστώναμε αν το τρίτο πρόσωπο πού έδειξε ή ακτινογραφία πίσω από το κεφάλι τοΰ Χρίστου ανήκε σέ ακόμη αρχαιότερη Σταύρωση ή σε μια παλαιότερη εικόνα πίσω από τήν Παναγία Βρεφοκρατοΰσα πού πιθανόν να ήταν τής εποχής τής αρχικής Σταυρώσεως. ΤΑΣΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΩΦ

Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84)

Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84) Τοιχογραφίες στη Μονή της Αγίας Αικατερίνας στο Σινά (πίν. 71-84) Μανόλης ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ Δελτίον XAE 6 (1970-1972), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Παναγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 205-232 ΑΘΗΝΑ 1972 ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης

Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης Η μελέτη των εικόνων με υπογραφή του Εμμανουήλ Λαμπάρδου στο Μουσείο Μπενάκη με τη συμβολή της τεχνικής εξέτασης Αναστασία ΔΡΑΝΔΑΚΗ, Λένα ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Αλεξάνδρα ΚΑΛΛΙΓΑ Περίοδος Δ', Τόμος ΚΑ' (2000) Σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΟΣΑΚΗ. από το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΟΣΑΚΗ. από το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΛΑΖΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΡΟΣΑΚΗ από το ΕΘΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΟΡΥΤΣΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 3 ΕΝΟΤΗΤΑ Ι Δήμητρα Λαζίδου - Δήμητρα Δροσάκη εγχειρίδιο συντήρησης εικόνων από το Εθνικό Μουσείο Μεσαιωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΑ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΡΗΤΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Ι. ΜΟΝΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά

Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά. Ελληνικά 1 Κείμενο Εκκλησίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ στον Πεδουλά Ελληνικά 2 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΟΝ ΠΕΔΟΥΛΑ Η εκκλησία του Αρχαγγέλου Μιχαήλ που χτίστηκε πριν το 1474 είναι μονόκλιτη, ξυλόστεγη με νάρθηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Άντα Καλογήρου 1 και Ντούσκα Ούρεμ-Κώτσου 2 ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Εισαγωγή Πήλινα δοχεία όλων των ειδών και μεγεθών, ψημένα στη φωτιά, σπάνια ολόκληρα, συνήθως σπασμένα σε χιλιάδες κομμάτια

Διαβάστε περισσότερα

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66)

Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Η σκηνή του «Μη μου άπτου», όπως εμφανίζεται σε βυζαντινά μνημεία και η μορφή που παίρνει στον 16ο αιώνα (πίν. 61-66) Αιμιλία ΚΑΛΛΙΓΑ-ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Δελτίον XAE 3 (1962-1963), Περίοδος Δ' Σελ. 203-230 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους.

Στόχος του μακιγιάζ των ματιών είναι να τους δοθεί ζωντάνια, φωτεινότητα, και να φαίνονται ομορφότερα διορθώνοντας τυχόν ατέλειές τους. ΜΑΤΙΑ Γενικά Τα μάτια αποτελούν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του προσώπου. Αυτά δίνουν έκφραση και ζωντάνια. Πολλές φορές έχουμε τη δυνατότητα να κατανοήσουμε τις προθέσεις κάποιου άλλου από το βλέμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Ι ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. ΙΙ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ: 2.2.2.α. Αναμόρφωση Προπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη

Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών Σωμάτων Στο Σύστημα Γη Σελήνη Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης χολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Φυσικής Το Περιορισμένο Πρόβλημα Των Τριών ωμάτων το ύστημα Γη ελήνη - - - - - - - - Διπλωματική Εργασία Αντωνιάδης Παναγιώτης Δημήτριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΟΛΒΗΣ

ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟ ΛΟΥΤΡΟ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η κοινότητα της Απολλωνίας ζήτησε το 1983 από την 9η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης1, που είναι υπεύθυνη γι αυτή την περιοχή, να εκπονήσει

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου

Συμβολή των φυσικοχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων του Βυζαντινού Μουσείου Συμβλή των φυσικχημικών μεθόδων ανάλυσης στη μελέτη 13 εικόνων τυ Βυζαντινύ Μυσείυ Νανώ ΧΑΤΖΔΑΚ, J. PHILLIPON, P. AUSSET, ωάννης ΧΡΥΣΥΛΑΚΣ, Αθηνά ΑΛΕΞΠΥΛΥ Δελτίν XAE 13 (1985-1986), Περίδς Δ'. Στη μνήμη

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα

Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Κεφάλαιο 4 Για να σε βλέπω καλύτερα Η Π.Μ. είναι 46 χρονών, οικοκυρά, από την Λευκωσία, παντρεμένη με φθαρτέμπορα και μια κόρη 19 χρονών. Παρ όλο που ο άντρας της διαφωνεί με αχρείαστες και ακριβές ιατρικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά

Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 1 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Ελληνικά 2 Ο Ναός της Παναγίας του Μουτουλλά Σύμφωνα με επιγραφή του βόρειου τοίχου του ναού, ο ναός κτίστηκε το 1280 από τον Ιωάννη Μουτουλλά και τη σύζυγο του Ειρήνη.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ Εγχειρίδιο Τοπογραφίας Λευκωσία, Νοέμβριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΕΦΟΡΟΥ 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 4 ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 8 ΧΑΡΤΗΣ 16 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 16. Γενετική

Κεφάλαιο 16. Γενετική 1 Κεφάλαιο 16 Γενετική ο 2 16.1 Εισαγωγή Ο άνθρωπος από τα πολύ παλιά χρόνια έδειξε ενδιαφέρον και προβληματισμό για τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που φαίνονταν κοινά σε γονείς, προγόνους και απογόνους.

Διαβάστε περισσότερα

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος

Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Άγνωστες εικόνες και τοιχογραφίες του Θεοφάνη του Κρητός στη Μονή Παντοκράτορος και στη Μονή Γρηγορίου στο Άγιον Όρος Ευθύμιος ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ Δελτίον XAE 19 (1996-1997), Περίοδος Δ' Σελ. 97-116 ΑΘΗΝΑ 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -ΓΥΑΛΙ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -ΓΥΑΛΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ -ΓΥΑΛΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ E-mail: blabro@teiath.gr Website: www.vlampropoulos.gr ΙΣΤΟΡΙΚΑΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΩΝΓΥΑΛΙΝΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ Υπάρχουν δύο εκδοχές για την προέλευση

Διαβάστε περισσότερα

«Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση της Ένθετης Διακόσμησης με Ξυλόφυλλα (Μαρκετερί)»

«Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση της Ένθετης Διακόσμησης με Ξυλόφυλλα (Μαρκετερί)» Πτυχιακή Εργασία «Θεωρητική και Πρακτική Προσέγγιση της Ένθετης Διακόσμησης με Ξυλόφυλλα (Μαρκετερί)» Σπουδάστριες: Ιωάννα Ρεμουντάκη Τατάρογλου Φωτεινή Επιβλέπων Καθηγητής: Μιχάλης Σκαρβέλης Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

Ανέκδοτα σχέδια μωσαϊκών της Αγίας Σοφίας του Paul Durand

Ανέκδοτα σχέδια μωσαϊκών της Αγίας Σοφίας του Paul Durand Ανέκδοτα σχέδια μωσαϊκών της Αγίας Σοφίας του Paul Durand Κωνσταντίνος ΣΚΑΜΠΑΒΙΑΣ Δελτίον XAE 13 (1985-1986), Περίοδος Δ'. Στη μνήμη του Μαρίνου Καλλιγά (1906-1985) Σελ. 307-313 ΑΘΗΝΑ 1988 ΑΝΕΚΔΟΤΑ ΣΧΕΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜHΧ. KEIMENO: Ανχης (ΠΖ) Ευθύμιος Αγγελής ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ

ΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜHΧ. KEIMENO: Ανχης (ΠΖ) Ευθύμιος Αγγελής ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜHΧΑΝH ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜHΧΑΝHΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ ΙΑ ΤΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜHΧ KEIMENO: Ανχης (ΠΖ) Ευθύμιος Αγγελής ΑΣΔΥΣ/ΔΙΔΣΕ 106 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Βιωματικές Ασκήσεις α δ ά μ Ο ν η τ ε μ ιά ε λ υ για δο Γραμματή Ν. Μακέλη Copyright 2009 Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν

Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΤΕΥΧΟΣ 22 Τ Ρ Ι Μ Η Ν Ι Α Ι Α Ε Κ Δ Ο Σ Η Π Ρ Ο Λ Η Π Τ Ι Κ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ι Κ Η Σ Ο Ρ ΓΑ Ν Ω Σ Η Σ Ο Δ Ο Ν Τ Ι ΑΤ Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΙ ΠΡEΠΕΙ ΝΑ ΞEΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚA ΤΩΝ ΟΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

BÈÔÎ ÏÏÈ ÚÁÂÈ ÙË ÌËÏÈ

BÈÔÎ ÏÏÈ ÚÁÂÈ ÙË ÌËÏÈ C M Y K Kωδικός 7908 Περιοδική έκδοση του Συλλόγου Προστασίας Βεγορίτιδας Φύλλο 21ο Έτος 6ο εκέµβριος 2010 H È Â ÚÈÛË ÙˆÓ ÏÈÌÓÒÓ: www.lakevegoritida.gr H appleâú appleùˆûë ÙË BÂÁÔÚ ÙÈ Γ ια να γίνουν κατανοητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΕΡΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ( A.M. : 3816 ) ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (A.M.

Διαβάστε περισσότερα

Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου

Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου Το Δήλιο πρόβλημα ή το πρόβλημα του Διπλασιασμού του Κύβου Το Δήλιο πρόβλημα απασχόλησε πολλούς Έλληνες μαθηματικούς της αρχαιότητας, λόγω της πολυπλοκότητας που είχε στην επίλυσή του. Αυτό το πρόβλημα

Διαβάστε περισσότερα

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες

Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Επεξεργασία κειμένου Ms Word 2007 2010 Βασικές δεξιότητες Συγγραφέας: Βαγγέλης Γκιμπερίτης Επιμέλεια: Μαρία Ζάππα Κασαπίδη Επεξεργασία κειμένου: Περιεχόμενα ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Κεφάλαιο 1: Εκκίνηση -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ EΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΓΚΑΒΑΛIAΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΚΕΪΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ AM:4687 ΒΑΣΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜ:4712 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ Συγκριτική μελέτη εγκατάστασης οικιακού φωτοβολταϊκού συστήματος σε εξοχική κατοικία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΚΑΘΕΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ Ο ΩΝ-ΠΙΝΑΚΙ ΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ 3.1 Εισαγωγή Η οδική κάθετη σήµανση διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στην ασφάλεια των οδικών µεταφορών, στον τοµέα της αποτροπής τροχαίου ατυχήµατος, και κατά δεύτερον στη σωστή ενηµέρωση του οδηγού σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑ 2004 Διδακτορική διατριβή Ιουλίας Λαζαρίδου-Ελμαλόγλου Μ έ ρ ο ς Ι Κ ε φ ά λ α ι ο 4 σ. 8 5-158 Τ ε τ ρ ά χ ο

Διαβάστε περισσότερα