PUBLIC. Βρυξέλλες,22Δεκεμβρίου2010(03.01) (OR.en) ΔΙΑΣΚΕΨΗΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ -ΚΡΟΑΤΙΑ - AD49/10 LIMITE CONF-HR40

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PUBLIC. Βρυξέλλες,22Δεκεμβρίου2010(03.01) (OR.en) ΔΙΑΣΚΕΨΗΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ -ΚΡΟΑΤΙΑ - AD49/10 LIMITE CONF-HR40"

Transcript

1 ConseilUE ΔΙΑΣΚΕΨΗΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΕΝΩΣΗ -ΚΡΟΑΤΙΑ - Βρυξέλλες,22Δεκεμβρίου2010(03.01) (OR.en) AD49/10 PUBLIC LIMITE CONF-HR40 ΕΓΓΡΑΦΟΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Θέμα: ΚΟΙΝΗΘΕΣΗΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Κεφάλαιο24:Δικαιοσύνη,ελευθερίακαιασφάλεια AD49/10 ΕΠ/νκ 1 CONF-HR40/10

2 ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (Αναθεωρημένη έκδοση του εγγρ. CONF-HR 17/09) Κεφάλαιο 24 : Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια Η παρούσα θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται στη γενική της θέση για τη Διάσκεψη Προσχώρησης με την Κροατία (CONF-HR 2/05) και διέπεται από τις διαπραγματευτικές αρχές που ενέκρινε η Διάσκεψη Προσχώρησης (CONF-HR 5/05) και συγκεκριμένα: οποιαδήποτε άποψη εκφράζουν τα μέρη σχετικά με κάποιο κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων δεν προδικάζει κατά κανένα τρόπο τη θέση που ενδέχεται να ληφθεί σχετικά με άλλα κεφάλαια, οι συμφωνίες - συμπεριλαμβανομένων των μερικών συμφωνιών - που επέρχονται κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με διαδοχικώς εξεταζόμενα κεφάλαια δεν μπορούν να θεωρηθούν οριστικές έως ότου διαμορφωθεί συνολική συμφωνία, καθώς και από τις απαιτήσεις που καθορίζονται στα σημεία 13, 24 και 26 του διαπραγματευτικού πλαισίου. Η ΕΕ υπογραμμίζει τη σημασία της συμμόρφωσης της Κροατίας τόσο προς τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης όσο και προς την Εταιρική Σχέση ενόψει της Προσχώρησης, οι οποίες αποτελούν βασικά στοιχεία της προενταξιακής στρατηγικής. AD 49/10 ΕΠ/νκ 2

3 Η ΕΕ παροτρύνει την Κροατία να συνεχίσει τη διαδικασία ευθυγράμμισης με το κεκτημένο και την ουσιαστική εφαρμογή και επιβολή του και, εν γένει, να θεσπίσει ήδη πριν από την προσχώρηση πολιτικές και μέσα που να προσεγγίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις αντίστοιχες πολιτικές και μέσα της ΕΕ. Η ΕΕ σημειώνει ότι η Κροατία, στις θέσεις της CONF-HR 3/08 και CONF-HR 31/10, αποδέχεται το κεκτημένο του κεφαλαίου 24 όπως ίσχυε την 1η Οκτωβρίου 2010, και δηλώνει ότι θα είναι σε θέση να εφαρμόσει το κεκτημένο από την ημερομηνία προσχώρησής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός από ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την εφαρμογή των οποίων η Κροατία ζητά μεταβατική περίοδο σχετικά με τα κοινά σημεία διέλευσης των συνόρων. Μετανάστευση Η ΕΕ σημειώνει τις τροποποιήσεις του νόμου περί αλλοδαπών που ευθυγράμμισαν τις διατάξεις του προς το κεκτημένο της ΕΕ όσον αφορά την άρνηση εισόδου ή εξόδου των αλλοδαπών προς και από την Κροατία και τις μετακινήσεις των ασυνόδευτων ανηλίκων. Η ΕΕ καταγράφει την πρόθεση της Κροατίας να προβεί σε περαιτέρω ευθυγράμμιση του νόμου περί αλλοδαπών μέχρι τα τέλη του Η ΕΕ λαμβάνει υπό σημείωση την ανακαίνιση του κέντρου υποδοχής στο Γέζεβο και τα σχέδια της Κροατίας να κτίσει μέχρι το 2012 δύο νέα μεταβατικά κέντρα υποδοχής για τους παράνομους μετανάστες στο Τόβαρνικ και το Τριλ. Καλεί την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειές της για να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή και υλοποίηση στο πεδίο της μετανάστευσης, ιδίως τις διαδικασίες επιστροφής και απομάκρυνσης καθώς και τη δυνατότητα υποδοχής και κέντρων κράτησης, λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των ευάλωτων κατηγοριών μεταναστών. Η ΕΕ σημειώνει επίσης τη δέσμευση της Κροατίας να εφαρμόσει πλήρως τις συμφωνίες επανεισδοχής που έχει συνάψει με την ΕΕ και να ολοκληρώσει, έως την ημερομηνία προσχώρησής της στην ΕΕ, όλες τις συμφωνίες που δεν είναι σύμφωνες προς το κεκτημένο. AD 49/10 ΕΠ/νκ 3

4 Άσυλο Η ΕΕ σημειώνει τη θέσπιση του νέου νόμου περί ασύλου και των σχετικών εκτελεστικών νομοθετικών πράξεων, με τις οποίες ολοκληρώθηκε η ευθυγράμμιση προς το κεκτημένο της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. Η ΕΕ σημειώνει ότι ο νόμος προβλέπει δωρεάν νομική βοήθεια προς όλους τους αιτούντες άσυλο, εκτός όσων διαθέτουν επαρκείς πόρους, μεταξύ άλλων και για τις διαδικασίες προσφυγής. Η ΕΕ σημειώνει ότι τα διοικητικά δικαστήρια θα αποτελέσουν το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο προσφυγής κατά απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών σε διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου από την πλήρη συγκρότησή τους την 1η Ιανουαρίου Κατά τη μεταβατική περίοδο, η Κροατία συγκρότησε επιτροπή προσφυγών προκειμένου να λειτουργήσει ως δευτεροβάθμιο όργανο στις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Η ΕΕ σημειώνει ότι η σύνθεση και ο εσωτερικός κανονισμός της Επιτροπής εξασφαλίζουν ικανοποιητική ανεξαρτησία του σώματος αυτού για τη διεκπεραίωση των προσφυγών των αιτούντων άσυλο. Οι αιτούντες άσυλο μπορούν επίσης να έχουν δωρεάν νομική βοήθεια για την άσκηση προσφυγής κατά αποφάσεων του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με θέματα ασύλου. Η ΕΕ σημειώνει ότι η Κροατία έχει παράσχει εκπαίδευση σε αξιωματικούς της μεθοριακής αστυνομίας και υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τους νόμους και τις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου και ότι ενότητα σχετική με το άσυλο διδάσκεται στον βασικό κύκλο μαθημάτων για τους αξιωματικούς της αστυνομικής ακαδημίας. Καλεί την Κροατία να εξακολουθήσει να δίδει έμφαση στην κατάρτιση των αξιωματικών της μεθοριακής αστυνομίας, του προσωπικού του Υπουργείου Εσωτερικών και των δικαστών οι οποίοι πρόκειται να τοποθετηθούν στα διοικητικά δικαστήρια, που ασχολούνται με περιπτώσεις ασύλου. AD 49/10 ΕΠ/νκ 4

5 Η ΕΕ σημειώνει ότι η Κροατία υιοθέτησε σχέδιο εγκατάστασης των συστημάτων Eurodac και DubliNet και ότι έχει αγορασθεί και εγκατασταθεί ο απαραίτητος εξοπλισμός, ενώ εκπονήθηκε και το επιχειρησιακό εγχειρίδιο. Η ΕΕ σημειώνει επίσης τη συγκρότηση των εθνικών μονάδων Eurodac και DubliNet στο τμήμα ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και ότι έχουν διατεθεί δύο νέες θέσεις στις μονάδες αυτές. Προσωπικό του Υπουργείου Εσωτερικών έχει παρακολουθήσει μαθήματα κατάρτισης σχετικά με τη νομοθεσία του «Δουβλίνου» και του Eurodac και την εφαρμογή της. Η ΕΕ καλεί την Κροατία να συνεχίσει τις προετοιμασίες της προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως και να επιβάλει το κεκτημένο στον τομέα του ασύλου από την ημερομηνία της προσχώρησης της στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας επαρκείς διοικητικές και θεσμικές δυνατότητες για την ορθή μεταχείριση των αιτούντων άσυλο, λαμβανομένων υπόψη τυχόν αυξήσεων των αριθμών κατά την ημερομηνία προσχώρησης. H ΕΕ σημειώνει ότι η μέχρι τώρα πρόοδος της Κροατίας πληροί τις προϋποθέσεις του πρώτου κριτηρίου αξιολόγησης για το κλείσιμο του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην κοινή θέση της ΕΕ CONF-HR 17/09. Πολιτική θεωρήσεων Η ΕΕ λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Κροατία εφάρμοσε με συνέπεια το σχέδιο πλήρους ευθυγράμμισης του κροατικού καθεστώτος θεωρήσεων με το καθεστώς θεωρήσεων της ΕΕ του Δεκεμβρίου Η Κροατία θέσπισε νομοθετικές πράξεις που προβλέπουν κροατική θεώρηση ενιαίου τύπου ευθυγραμμισμένη με τα μη εμπιστευτικά ενωσιακά πρότυπα του Η ΕΕ σημειώνει επίσης ότι η Κροατία εξακολούθησε να ευθυγραμμίζεται περαιτέρω με τον ενωσιακό «αρνητικό κατάλογο» κρατών για τους πολίτες των οποίων απαιτείται θεώρηση για την είσοδό τους στην ΕΕ. Η ΕΕ σημειώνει τη δέσμευση της Κροατίας για πλήρη ευθυγράμμιση του καθεστώτος θεωρήσεών της με τις απαιτήσεις της ΕΕ το αργότερο τρεις μήνες πριν από την προσχώρηση. AD 49/10 ΕΠ/νκ 5

6 Η ΕΕ σημειώνει ότι η Κροατία προέβη στην εισαγωγή βιομετρικών διαβατηρίων των οποίων τα χαρακτηριστικά ασφαλείας συνάδουν προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου, και ότι τα διαβατήρια αυτά εκδίδονται από τον Ιούνιο του Η ΕΕ σημειώνει τη δήλωση της Κροατίας ότι θα καταργήσει σταδιακά τα υπάρχοντα δελτία ταυτότητας που εκδόθηκαν πριν από το 2003 και τα κατέχουν άνθρωποι ηλικίας άνω των 65 ετών κατά τον χρόνο έκδοσης και τα οποία δεν έχουν καθορισμένη ημερομηνία λήξης. Τα υπάρχοντα δελτία ταυτότητας ανέρχονταν σε περίπου 1 εκατομμύριο τον Ιούνιο του Η Κροατία σταμάτησε να εκδίδει δελτία αυτού του είδους το 2003 και εκτιμά ότι περίπου θα υπάρχουν ακόμα στα τέλη του Η ΕΕ σημειώνει τη δέσμευση της Κροατίας να τροποποιήσει το νομικό της πλαίσιο προκειμένου να αποτρέψει τη δυνατότητα χρήσης των δελτίων αυτών ως έγκυρων ταξιδιωτικών εγγράφων. H ΕΕ σημειώνει ότι η μέχρι τώρα πρόοδος πληροί τις προϋποθέσεις του δεύτερου κριτηρίου αξιολόγησης για το κλείσιμο του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην κοινή θέση της ΕΕ CONF-HR 17/09. Εξωτερικά σύνορα και Σένγκεν Η ΕΕ σημειώνει ότι η Κροατία υιοθέτησε το 2006 το σχέδιο δράσης της για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (ΙΒΜ), το οποίο προβλέπει ένα σφαιρικό πλαίσιο για τις προετοιμασίες της Κροατίας στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και του Σένγκεν, και προέβη σε τακτική ενημέρωσή του. Η Κροατία έχει εφαρμόσει με συνέπεια τις δράσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων προκειμένου να προωθήσει τις προετοιμασίες της προς την εκπλήρωση των απαιτήσεων προσχώρησης στην ΕΕ. Η ΕΕ σημειώνει τα σχέδια της Κροατίας για περαιτέρω αναπροσαρμογή του σχεδίου δράσης το 2011 με στόχο να συμπεριληφθούν οι αναθεωρημένες έννοιες των γαλάζιων και των πράσινων συνόρων και καλεί την Κροατία να συνεχίσει τις επιδόσεις της για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, ειδικότερα με ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και της ικανότητας επιβολής του νόμου, ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσει πλήρως τις απαιτήσεις της ΕΕ στο πεδίο των εξωτερικών συνόρων μετά την προσχώρηση. Η ΕΕ καλεί την Κροατία να συνεχίσει να παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες, μεταξύ άλλων για το επικαιροποιημένο της σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (ΙΒΜ), θα παρακολουθεί δε εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή του. AD 49/10 ΕΠ/νκ 6

7 Η ΕΕ σημειώνει ότι η Κροατία τροποποίησε τον νόμο περί προστασίας των κρατικών συνόρων προκειμένου να ευθυγραμμισθεί η κροατική νομοθεσία με τον κανονισμό (ΕΚ) 562/2006 για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν). Η ΕΕ σημειώνει ότι η Κροατία θέσπισε το νομικό πλαίσιο συμμετοχής στις ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα και όρισε σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών με τον FRONTEX. Η ΕΕ καλεί την Κροατία να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμετοχή και σε κοινές επιχειρήσεις. Η ΕΕ σημειώνει την απόφαση της Κροατίας να ανακατατάξει τα σημεία διέλευσης των συνόρων της και να καταργήσει 17 εξ αυτών, καθώς και να καθορίσει τη γενική ιδέα των σημείων διέλευσης των συνόρων. Η ΕΕ σημειώνει ότι όλο το προσωπικό της αστυνομίας συνόρων έφθασε το 90% της επάνδρωσης που κρίθηκε αναγκαία για την προσχώρηση και ότι η Κροατία ανέπτυξε και εφάρμοσε σταθερά ένα συνολικό σχέδιο κατάρτισης του προσωπικού της αστυνομίας συνόρων της. Η ΕΕ καλεί την Κροατία να συνεχίσει την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων και να συνεχίσει να ενισχύει τη μεθοριακή αστυνομία βάσει του χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στο εν λόγω σχέδιο, από άποψη στελέχωσης και εξοπλισμού, καθώς και κατάλληλης γενικής και εξειδικευμένης κατάρτισης. Η ΕΕ καλεί επίσης την Κροατία να εφαρμόσει όλα τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διαχείριση συνόρων, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον έλεγχο και την παρακολούθηση των σημείων διέλευσης στα σύνορα, και να εξασφαλίσει την ενδεδειγμένη εξιχνίαση υποθέσεων διαφθοράς και τη διοικητική και δικαστική συνέχεια που πρέπει να δίνεται σε αυτές, μεταξύ άλλων με αποτρεπτικές κυρώσεις. Η ΕΕ σημειώνει την εν εξελίξει ανάπτυξη του νέου Εθνικού συστήματος πληροφοριών για τη διαχείριση των συνόρων (NBMIS) στα σημεία διέλευσης των μελλοντικών εξωτερικών συνόρων και τα σχέδια της Κροατίας να ολοκληρώσει την εγκατάσταση μέχρι τα τέλη του Όσον αφορά την παραμεθόρια περιοχή του Μέτκοβιτς, η ΕΕ σημειώνει τη δέσμευση της Κροατίας να αναπτύξει και να εφαρμόσει, μέχρι τα τέλη του 2011, μια συνεπή γενική ιδέα για τους ελέγχους και την επιτήρηση των συνόρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ, όπου συμπεριλαμβάνονται η αναβάθμιση της υποδομής και η μέριμνα για την στελέχωση και τον εξοπλισμό που απαιτούνται. AD 49/10 ΕΠ/νκ 7

8 Όσον αφορά την περιοχή Νέουμ, η ΕΕ σημειώνει τα σχέδια της Κροατίας να ανακατασκευάσει τα δύο χερσαία σημεία διέλευσης των συνόρων στο Κλεκ και το Ζάτον Ντόλι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΕ για τους ελέγχους στα σύνορα. Σημειώνει επίσης τα σχέδια της Κροατίας να εγκαταστήσει μέχρι τα τέλη του 2011 ένα εικοσιτετράωρο ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης των συνόρων στη θαλάσσια περιοχή που περιβάλλει το Νέουμ καθώς και τη στρατηγική για τη λιμενική αστυνομία της Κροατίας για την ανάπτυξη της επιτήρησης των γαλάζιων συνόρων, καθώς και την πρόθεσή της να δημιουργηθεί εθνικό κέντρο ναυτιλίας για τη συλλογή δεδομένων ως τα τέλη Καλεί την Κροατία να εφαρμόσει πλήρως τα σχέδια αυτά και να εξασφαλίσει ότι οι επιχειρησιακές διαδικασίες, ο εξοπλισμός και η στελέχωση που απαιτούνται για την αποτελεσματική επιτήρηση των χερσαίων και των γαλάζιων συνόρων θα είναι διαθέσιμα το αργότερο κατά την προσχώρηση. Η ΕΕ σημειώνει τη δημιουργία κροατικής Ομάδας Εργασίας μεταξύ Οργανισμών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Η Κροατία θα συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο στο πεδίο του συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ οργανισμών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί ενδεδειγμένη ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Η ΕΕ καλεί την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση των διοικητικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων της ώστε να ενδυναμωθεί η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και της λαθρομετανάστευσης. Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι η είσοδος της Κροατίας στον χώρο Σένγκεν θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά από απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στην Κροατία, η οποία θα ληφθεί μετά από εξακρίβωση σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διαδικασίες αξιολόγησης του Σένγκεν ότι πληρούνται οι απαραίτητοι όροι για την εφαρμογή όλων των τμημάτων του σχετικού κεκτημένου, και τονίζει ότι το σύνολο του κεκτημένου του Σένγκεν θα είναι δεσμευτικό για την Κροατία ήδη από την ημερομηνία προσχώρησης της στην ΕΕ. Η ΕΕ καλεί την Κροατία να συνεχίσει τις προετοιμασίες της για πλήρη συμμετοχή στη συνεργασία Σένγκεν. Η ΕΕ σημειώνει το αίτημα της Κροατίας να της χορηγηθεί μεταβατική περίοδος ώστε να εξακολουθήσει να μην εφαρμόζει ορισμένες διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προκειμένου να μπορέσει να διατηρήσει τα κοινά σημεία διέλευσης των συνόρων με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. AD 49/10 ΕΠ/νκ 8

9 Η ΕΕ θεωρεί αποδεκτό να χορηγηθεί αυτή η μεταβατική περίοδος μέχρι τη στιγμή που το Συμβούλιο της ΕΕ θα λάβει απόφαση σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στην Κροατία ή μέχρις ότου τροποποιηθεί ο κανονισμός για να περιλάβει διατάξεις που να διέπουν τον έλεγχο των συνόρων σε κοινά σημεία διέλευσης των συνόρων, αναλόγως του ποιο από τα δύο θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα, καθώς και ότι, προς τον σκοπό αυτόν, ο κανονισμός (ΕΚ) 562/2006 θα τροποποιηθεί όπως προβλέπεται στο Παράρτημα του ανά χείρας εγγράφου. Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι όλοι έλεγχοι εισόδου και εξόδου από κροάτες συνοριοφύλακες στα κοινά σημεία διέλευσης με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το κεκτημένο της Ένωσης. Η ΕΕ σημειώνει τη δέσμευση της Κροατίας να αναλάβει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς την τροποποίηση των τοπικών συμφωνιών της για τη διασυνοριακή κυκλοφορία με τη Σερβία και τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη προκειμένου να ευθυγραμμισθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1931/2006 κατά τον χρόνο της προσχώρησης. Η ΕΕ υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το διαπραγματευτικό πλαίσιο για τη διάσκεψη προσχώρησης με την Κροατία (CONF-HR 2/05), η Κροατία θα χρειασθεί να καταγγείλει όλες τις διεθνείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Κροατία και οι οποίες είναι ασύμβατες με τις υποχρεώσεις της ως μέλος. Η ΕΕ τονίζει ότι συνιστά ευθύνη της Κροατίας να εξασφαλίσει ότι, πριν από την προσχώρηση, όλες οι διεθνείς συμφωνίες της θα είναι σύμφωνες προς το κεκτημένο. H ΕΕ σημειώνει ότι η μέχρι τώρα πρόοδος πληροί τις προϋποθέσεις του τρίτου κριτηρίου αξιολόγησης για το κλείσιμο του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην κοινή θέση της ΕΕ CONF-HR 17/09. AD 49/10 ΕΠ/νκ 9

10 Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις Η ΕΕ σημειώνει την πρόοδο της Κροατίας στην εναρμόνιση της νομοθεσίας της με το σχετικό κεκτημένο και τις προσπάθειές της να ενισχύσει τη διοικητική της ικανότητα. Η ΕΕ σημειώνει ότι η Κροατία τροποποίησε διάφορα νομοθετήματα προκειμένου να ευθυγραμμισθεί περαιτέρω η νομοθεσία της προς το κεκτημένο της ΕΕ και να δημιουργηθεί το απαραίτητο νομικό πλαίσιο για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας κατά την προσχώρηση. Ειδικότερα, με την τροποποίηση του νόμου περί δικαστηρίων, η Κροατία ανέθεσε στα δημοτικά και περιφερειακά δικαστήρια και στα εμποροδικεία να προβαίνουν σε διεθνή νομική συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ, μετά την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον τομέα των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους. Η ΕΕ σημειώνει επίσης ότι οι τροποποιήσεις του κώδικα πολιτικής δικονομίας που θεσπίσθηκε το 2008 μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξώδικων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 861/2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών οι σχετικές διατάξεις θα τεθούν σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης. Η ΕΕ σημειώνει την επικύρωση από την Κροατία της Ευρωπαϊκής Σύμβασης σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων των εγκλημάτων βίας, της σύμβασης της Χάγης της 18ης Μαρτίου 1970 για τη λήψη μαρτυρικών αποδείξεων στην αλλοδαπή σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Η ΕΕ σημειώνει επίσης την επικύρωση της σύμβασης της Χάγης της 19ης Οκτωβρίου 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, εκτέλεση και συνεργασία όσον αφορά τη γονική μέριμνα και μέτρα για την προστασία των παιδιών. AD 49/10 ΕΠ/νκ 10

11 Η ΕΕ σημειώνει ότι τα δικαστήρια της Κροατίας παρουσιάζουν συνέπεια στη συμμόρφωση προς τα αιτήματα έγκρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων, ολοκληρώνοντας τα σχετικά καθήκοντά τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή των αιτημάτων. Πολύ λίγες μόνο υποθέσεις των πρωτοδικείων, των εμποροδικείων και του ανώτατου εμποροδικείου είχαν διάρκεια μεγαλύτερη του έτους. Η ΕΕ καλεί την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτόν, τόσο όσον αφορά τη νομική ευθυγράμμιση όσο και την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ κατά την ημερομηνία της προσχώρησης. Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Η ΕΕ σημειώνει ότι η Κροατία τροποποίησε, τον Ιούνιο του 2009, το άρθρο 9 του συντάγματός της, καταργώντας τη διάταξη που απαγορεύει την έκδοση κροατών υπηκόων σε άλλο κράτος. Αυτό καθιστά δυνατή την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και τις διαδικασίες παράδοσης μεταξύ των κρατών μελών. Η ΕΕ σημειώνει επίσης τη θέσπιση του νόμου περί δικαστικής συνεργασίας με τα κράτη μέλη της ΕΕ, ο οποίος διασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης ως θεμελιώδη αρχή της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις στην ΕΕ από την ημερομηνία της προσχώρησης της Κροατίας στην ΕΕ. Η ΕΕ σημειώνει επίσης την υπογραφή των συμφωνιών έκδοσης με τη Σερβία και το Μαυροβούνιο. Η ΕΕ σημειώνει την έναρξη ισχύος της συμφωνίας της Κροατίας με την EUROJUST και την απόσπαση αξιωματικού-συνδέσμου της EUROJUST. Η ΕΕ σημειώνει επίσης την έναρξη ισχύος του συμπληρωματικού πρωτοκόλλου της σύμβασης για τη μεταφορά καταδίκων. AD 49/10 ΕΠ/νκ 11

12 Η ΕΕ σημειώνει ότι τα δικαστήρια της Κροατίας παρουσιάζουν συνέπεια στη συμμόρφωση προς τα αιτήματα αναγνώρισης και επιβολής των αποφάσεων αλλοδαπών δικαστηρίων σε ποινικές υποθέσεις, ολοκληρώνοντας τα σχετικά καθήκοντά τους εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την παραλαβή των αιτημάτων. Η ΕΕ καλεί την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα αυτόν, τόσο όσον αφορά τη νομική ευθυγράμμιση όσο και την περαιτέρω ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, ώστε να εξασφαλισθεί η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ κατά την ημερομηνία της προσχώρησης. H ΕΕ σημειώνει ότι η Κροατία έχει κατά τα ως άνω τροποποιήσει το νομικό της πλαίσιο προκειμένου να εξασφαλισθεί η εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και, επομένως, πληροί τις προϋποθέσεις του πέμπτου κριτηρίου αξιολόγησης για το κλείσιμο του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην κοινή θέση της ΕΕ CONF-HR 17/09. Αστυνομική συνεργασία και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος Η ΕΕ σημειώνει ότι η Κροατία και η Ευρωπόλ υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για την εγκατάσταση ασφαλών γραμμών επικοινωνιών, καθώς και συμφωνία για τα διασυνδεδεμένα δίκτυα υπολογιστών. Η ΕΕ σημειώνει τη θέσπιση του σχεδίου για τον διορισμό αστυνομικών συνδέσμων που απασχολούνται στο εξωτερικό για την περίοδο και σημειώνει ότι η Κροατία τοποθέτησε αστυνομικό σύνδεσμο στην Ευρωπόλ το Η ΕΕ σημειώνει επίσης ότι έχουν αρχίσει οι διαδικασίες παραπομπής για την τοποθέτηση αστυνομικών συνδέσμων στην Αυστρία, το Ισραήλ, τη Σερβία και την INTERPOL. Καλεί την Κροατία να εξακολουθήσει να εφαρμόζει το σχέδιο και να τοποθετεί αστυνομικούς συνδέσμους στα κράτη μέλη και τρίτες χώρες. Η ΕΕ σημειώνει τη θέσπιση του σχεδίου δράσης για την καθιέρωση του γραφείου αιτήσεως συμπληρωματικών πληροφοριών για εθνικές καταχωρήσεις (SIRENE) και για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Η ΕΕ καλεί την Κροατία να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης, μέσω και της συγκρότησης της εθνικής υπηρεσίας. AD 49/10 ΕΠ/νκ 12

13 Όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, η ΕΕ σημειώνει την έναρξη ισχύος διαφόρων πολυμερών μηχανισμών και τη δημιουργία του απαραίτητου εγχώριου νομοθετικού πλαισίου για τη δημιουργία κοινών ομάδων. Η ΕΕ σημειώνει τη θέσπιση του νέου Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με τον οποίο ευθυγραμμίσθηκε, μεταξύ άλλων, η νομοθεσία της Κροατίας με τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και την απόφαση-πλαίσιο 2005/212/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουάριου 2005 για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος. Η ΕΕ σημειώνει επίσης τη συγκρότηση της αστυνομικής εθνικής υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (PNUSKOK) στο πλαίσιο της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης, μαζί με τέσσερα περιφερειακά τμήματα. Η ΕΕ σημειώνει ότι η PNUSKOK συστάθηκε ως το εθνικό όργανο που θα αναλάβει την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου και την παράνομη κατοχή όπλων, καθώς την παρακολούθηση, τον έλεγχο και το συντονισμό δραστηριοτήτων στον τομέα αυτόν. Η ΕΕ καλεί την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειές της στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, σε σχέση με τη νομική ευθυγράμμιση, την ενίσχυση της διοικητικής και τεχνικής ικανότητας και την ενίσχυση της ικανότητας πρόληψης και επιβολής και την περαιτέρω ανάπτυξη ενδεδειγμένων μηχανισμών για την εξασφάλιση συντονισμού μεταξύ των οργανισμών. Καλεί την Κροατία να καταρτίσει αξιόπιστο ιστορικό σχετικά με τις έρευνες, τις ποινικές διώξεις, τις καταδίκες και την εκτέλεση των καταδικαστικών αποφάσεων, ειδικότερα όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων και πυροβόλων όπλων, τις χρηματοοικονομικές έρευνες, τη δήμευση και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων προσόδων και την ανάπτυξη νοοτροπίας στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου βασισμένης στην πρόληψη, στη διαφάνεια και τη συλλογή πληροφοριών καθώς και στην υποχρέωση λογοδοσίας. Καλεί την Κροατία να εξασφαλίσει ενδεδειγμένους εσωτερικούς ελέγχους, ικανούς να οδηγούν στον ορθό εντοπισμό και επιβολή κυρώσεων σε τυχόν παραβιάσεις του δικαίου του κώδικα δεοντολογίας εντός της αστυνομίας σε όλα τα επίπεδα. Η ΕΕ θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πρόοδο και τις ενέργειες της Κροατίας σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειών που λαμβάνει ο Εσωτερικός Έλεγχος. Θα παρακολουθεί επίσης προσεκτικά, μέχρι την προσχώρηση, τις περαιτέρω ενέργειες που θα αναληφθούν κατά του οργανωμένου εγκλήματος και ιδίως όσον αφορά τη διακίνηση ναρκωτικών, την εμπορία ανθρώπων, παραποιημένων προϊόντων (τσιγάρων), όπλων και κλεμμένων οχημάτων, καθώς και τη λαθραία διακίνηση ανθρώπων, την παραχάραξη του ευρώ και το ηλεκτρονικό έγκλημα. AD 49/10 ΕΠ/νκ 13

14 Η ΕΕ σημειώνει την έγκριση του Πρωτοκόλλου σχετικά με την αναγνώριση, την προστασία και τη συνδρομή στα θύματα της εμπορίας ανθρώπων και του εθνικού σχεδίου για την καταστολή της εμπορίας ανθρώπων για την περίοδο Η ΕΕ σημειώνει τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την ενίσχυση της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και την κατάρτιση του προσωπικού διαφόρων εμπλεκομένων οργανισμών. Η ΕΕ καλεί την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα, θα συνεχίσει δε να παρακολουθεί την πρόοδο που σημειώνεται. H ΕΕ σημειώνει ότι η μέχρι τώρα πρόοδος στους τομείς της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος πληροί τις προϋποθέσεις του τέταρτου κριτηρίου αξιολόγησης για το κλείσιμο του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην κοινή θέση της ΕΕ CONF-HR 17/09. Καταπολέμηση της τρομοκρατίας Η ΕΕ σημειώνει τις τροποποιήσεις στον ποινικό κώδικα, με τις οποίες ευθυγραμμίσθηκε πλήρως η νομοθεσία της Κροατίας με τον ενωσιακό ορισμό της τρομοκρατίας όπως αναφέρεται στην απόφαση-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. H ΕΕ σημειώνει ότι η τροποποίηση του κροατικού ορισμού της τρομοκρατίας πληροί τις προϋποθέσεις του έκτου κριτηρίου αξιολόγησης για το κλείσιμο του κεφαλαίου, όπως ορίζεται στην κοινή θέση της ΕΕ CONF-HR 17/09. Η ΕΕ σημειώνει επίσης τη θέσπιση της εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταστολή της τρομοκρατίας και τη δήλωση της Κροατίας ότι θα θεσπίσει σχέδιο δράσης για την πρόληψη και την καταστολή της τρομοκρατίας το Η ΕΕ σημειώνει επίσης την συγκρότηση του Διυπηρεσιακού Συμβουλίου για την πρόληψη και την καταστολή της τρομοκρατίας, που είναι υπεύθυνο για τον καθορισμό των βασικών στοιχείων της αντιτρομοκρατικής στρατηγικής της Κροατίας, σύμφωνα με την εθνική στρατηγική. Η ΕΕ καλεί την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειές της στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, με ενίσχυση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας και ανάπτυξη του συντονισμού μεταξύ υπηρεσιών. AD 49/10 ΕΠ/νκ 14

15 Αγώνας κατά των ναρκωτικών Η ΕΕ σημειώνει την περαιτέρω ευθυγράμμιση της κροατικής νομοθεσίας στον τομέα των ναρκωτικών προς το κεκτημένο της ΕΕ και καλεί την Κροατία να έχει ολοκληρώσει την ευθυγράμμιση σε αυτόν τον τομέα το αργότερο κατά την ημερομηνία της προσχώρησης. Η ΕΕ σημειώνει ότι η συμφωνία μεταξύ της Δημοκρατίας της Κροατίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη συμμετοχή της Κροατίας στις εργασίες του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) έχει μονογραφηθεί και προετοιμάζεται η υπογραφή της. Η ΕΕ σημειώνει τη θέσπιση, το 2009, του δεύτερου σχεδίου δράσης για την καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών στη Δημοκρατία της Κροατίας για την περίοδο , με την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέμηση της χρήσης ναρκωτικών στη Δημοκρατία της Κροατίας για την περίοδο Η ΕΕ καλεί την Κροατία να συνεχίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση των διοικητικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων της καθώς και το συντονισμό των οικείων φορέων σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ιδίως για τον περιορισμό της προσφοράς ναρκωτικών. Καλεί την Κροατία να επιτύχει περαιτέρω ένα πειστικό ιστορικό επιδόσεων στον τομέα των κατασχέσεων των ναρκωτικών. Τελωνειακή συνεργασία Η ΕΕ σημειώνει την πρόοδο της Κροατίας στον τομέα της τελωνειακής συνεργασίας με την ευθυγράμμιση της νομοθεσίας της προς το κεκτημένο της ΕΕ και την ανάπτυξη των συστημάτων ΤΠ που απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλισθεί πρόσβαση στο τελωνειακό σύστημα πληροφοριών (CIS). Η ΕΕ σημειώνει ότι τα τελωνειακά συστήματα πληροφοριών της Κροατίας μπορούν να στηρίξουν πλήρως την πρόσβαση στο CIS και σημειώνει τα σχέδια της Κροατίας να εκπονήσει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων του CIS. Καλεί την Κροατία να συνεχίσει τις προετοιμασίες της, ιδίως όσον αφορά την κατάρτιση του προσωπικού της. AD 49/10 ΕΠ/νκ 15

16 Παραχάραξη και κιβδηλεία του ευρώ Η ΕΕ σημειώνει την πρόοδο της Κροατίας στη θέσπιση ενός συνεκτικού θεσμικού πλαισίου για την πρόληψη της παραχάραξης και κιβδηλείας του ευρώ, ειδικότερα με τη συγκρότηση εθνικού σημείου επαφής για την καταστολή της παραχάραξης και κιβδηλείας στο πλαίσιο της αστυνομικής εθνικής υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Η ΕΕ σημειώνει επίσης την συγκρότηση Εθνικού Κέντρου για την παραχάραξη και κιβδηλεία (NCC), Εθνικού Κέντρου ανάλυσης για την παραχάραξη και κιβδηλεία των χαρτονομισμάτων (NAC), και ενός Εθνικού Κέντρου ανάλυσης των κερμάτων (CNAC) στο πλαίσιο της εθνικής τράπεζας της Κροατίας. Η ΕΕ καλεί την Κροατία να συνεχίσει τις προετοιμασίες της σε αυτόν τον τομέα. Η ΕΕ καλεί την Κροατία να την ενημερώνει τακτικά σχετικά με τις εξελίξεις και τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου. * * * AD 49/10 ΕΠ/νκ 16

17 Λαμβανομένων υπόψη όλων των ανωτέρω εκτιμήσεων, η ΕΕ σημειώνει ότι, στο παρόν στάδιο, δεν απαιτούνται περαιτέρω διαπραγματεύσεις για το κεφάλαιο αυτό. Η παρακολούθηση της προόδου της ευθυγράμμισης με το κεκτημένο και της εφαρμογής του κεκτημένου αυτού θα συνεχισθεί καθ όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Η ΕΕ υπογραμμίζει ότι θα παρακολουθήσει με ιδιαίτερη προσοχή όλα τα επιμέρους προαναφερόμενα θέματα, ώστε να εξασφαλιστεί η διοικητική ικανότητα της Κροατίας για την εφαρμογή του κεκτημένου αυτού του κεφαλαίου. Η τελική αξιολόγηση της συμφωνίας της κροατικής νομοθεσίας με το κεκτημένο και της ικανότητας εφαρμογής του θα μπορέσει να γίνει μόνο σε μεταγενέστερο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Εκτός από όλες τις πληροφορίες τις οποίες ενδέχεται να ζητήσει η ΕΕ για τις διαπραγματεύσεις του παρόντος κεφαλαίου και οι οποίες πρέπει να υποβληθούν στη Διάσκεψη, η ΕΕ καλεί την Κροατία να παρέχει τακτικά στο Συμβούλιο Σταθεροποίησης και Σύνδεσης λεπτομερείς γραπτές πληροφορίες σχετικά με την πορεία εφαρμογής του κεκτημένου. Βάσει όλων των ανωτέρω εκτιμήσεων, η ΕΕ θα επανέλθει, εφόσον χρειαστεί, στο παρόν κεφάλαιο εν ευθέτω χρόνω. Επίσης, η ΕΕ υπενθυμίζει ότι ενδέχεται να θεσπισθεί νέο κεκτημένο μεταξύ της 1ης Οκτωβρίου 2008 και της ολοκλήρωσης των διαπραγματεύσεων. AD 49/10 ΕΠ/νκ 17

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΝΟΜΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ R 0562: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) (ΕΕ L 105 της , σ. 1): Μετά το άρθρο 19 προστίθενται τα εξής: «Άρθρο 19α: Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού που αφορούν τον καθορισμό σημείων διέλευσης στα σύνορα και έως ότου το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκδώσει απόφαση σχετικά με την πλήρη εφαρμογή του κεκτημένου του Σένγκεν στην Κροατία σύμφωνα με το [άρθρο 4 παράγραφος 2)] της Πράξης Προσχώρησης ή έως ότου τροποποιηθεί ο παρών κανονισμός ώστε να περιλάβει διατάξεις που διέπουν τον συνοριακό έλεγχο στα κοινά σημεία διέλευσης συνόρων, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι προγενέστερη, η Κροατία μπορεί να διατηρήσει τα κοινά σημεία διέλευσης των συνόρων με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Σε αυτά τα κοινά σημεία διέλευσης των συνόρων, οι συνοριοφύλακες του ενός μέρους διενεργούν ελέγχους εισόδου και εξόδου στο έδαφος του έτερου μέρους. Όλοι οι έλεγχοι εισόδου και εξόδου που διενεργούνται από κροάτες συνοριοφύλακες πρέπει να διέπονται από το κεκτημένο της Ένωσης, μεταξύ άλλων και από τις υποχρεώσεις των κρατών μελών όσον αφορά τη διεθνή προστασία και τη μη επαναπροώθηση. Οι σχετικές διμερείς συμφωνίες για τον καθορισμό των εν λόγω κοινών σημείων διέλευσης των συνόρων θα τροποποιηθούν, αν χρειαστεί, προς το σκοπό αυτόν. AD 49/10 ΕΠ/νκ 18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE

PUBLIC AD 15/17 CONF-RS 11/17 1 LIMITE EL. Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ AD 15/17 LIMITE Conseil UE ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΕΡΒΙΑ Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2017 (OR. en) PUBLIC AD 15/17 LIMITE CONF-RS 11 EΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ Θέμα: ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κεφάλαιο 29:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0278 (NLE) 15308/14 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: PROAPP 28 JAI 851 CATS 172 SCHENGEN 45 COMIX 599

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 714 final 2014/0338 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

A8-0251/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0251/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 20..205 A8-025/ 00-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 00-00 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Claude Moraes A8-025/205 Κατάργηση ορισμένων πράξεων από το κεκτημένο του Σένγκεν

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 21 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6447/17 LIMITE PUBLIC ELARG 11 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I» Αποστολέας: Ομάδα «Διεύρυνση και χώρες που διαπραγματεύονται την προσχώρησή

Διαβάστε περισσότερα

A8-0250/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0250/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 0..05 A8-050/ 00-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 00-00 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Claude Moraes Kατάργηση ορισμένων πράξεων του κεκτημένου του Σένγκεν A8-050/05

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2018 COM(2018) 250 final ANNEX 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προόδου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 54/1/15 REV 1 EL

PE-CONS 54/1/15 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στρασβούργο, 0 Ιανουαρίου 06 (OR. en) 04/07 (COD) LEX 64 PE-CONS 54//5 REV PROAPP 8 CATS 95 SCHENGEN 0 COMIX 458 CODEC 8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 713 final 2014/0337 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 59ο έτος 2 Φεβρουαρίου 2016 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο B8-0477/ σύμφωνα με το άρθρο 197 του Κανονισμού Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Έγγραφο συνόδου B8-0477/207 5.7.207 ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 97 του Κανονισμού σχετικά με τη σύσταση ειδικής επιτροπής για την τρομοκρατία, τις αρμοδιότητές της,

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 596 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2014) 596 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 13683/14 ADD 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: PROAPP 18 JAI 715 CATS 137 SCHENGEN 30 COMIX 501 Για το Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.10.2016 C(2016) 6265 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για το κοινό πλαίσιο παρακολούθησης και αξιολόγησης που προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Αλβανίας περί Συνεργασίας των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης αυτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της Αλβανίας περί Συνεργασίας των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης αυτών σε θέματα αρμοδιότητάς τους» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «Κύρωση Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την Εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

13525/14 ΙΑ/γπ 1 DG D1C

13525/14 ΙΑ/γπ 1 DG D1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 13525/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 12707/4/14

Διαβάστε περισσότερα

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B

10139/17 ΜΑΠ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) 10139/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 8 Ιουνίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η Επιτροπή του άρθρου 36 κατά τη συνεδρίασή της στις Μαΐου 2009 έλαβε υπό σημείωση το παρόν έγγραφο.

2. Η Επιτροπή του άρθρου 36 κατά τη συνεδρίασή της στις Μαΐου 2009 έλαβε υπό σημείωση το παρόν έγγραφο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (02.06) (OR. en) 10232/1/09 REV 1 ENFOPOL 148 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017.

Η Eurojust υπέβαλε την ετήσια έκθεση για το 2016 (έγγρ. 7971/17) στις 31 Μαρτίου 2017. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Μαΐου 2017 (OR. en) 9602/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 9451/1/17 REV 1 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου COPEN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 13.6.2017 COM(2017) 350 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Τέταρτη έκθεση προόδου για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2010 COM(2010)256 τελικό 2010/0137 (COD) C7-0134/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ για την τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0251/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0251/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0251/2015 14.9.2015 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον

Διαβάστε περισσότερα

7417/12 ΘΚ/νκ 1 DG H 1C

7417/12 ΘΚ/νκ 1 DG H 1C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 8 Μαρτίου 2012 (13.03) (OR. en) 7417/12 JAI 154 SCHENGEN 20 COMIX 159 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του: Συμβουλίου (Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις) με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΣΧΕ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14220/6/16 REV 6 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DG G 3 B

14220/6/16 REV 6 ΕΜ/μκρ/ΔΛ 1 DG G 3 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 14220/6/16 REV 6 UD 231 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.5.2015 COM(2015) 193 final 2015/0100 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για την εξάλειψη του παράνομου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των

Διαβάστε περισσότερα

***I ΈΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0252/

***I ΈΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0252/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0252/2015 14.9.2015 ***I ΈΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 12.2.2008 B6-0000 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία των ερωτήσεων για προφορική απάντηση B6-0005/2008 και B6-0006/2008 σύμφωνα με το άρθρο 108, παράγραφος 5,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 219/10 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 800/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24ης Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση διαδικασιών υποβολής εκθέσεων και άλλων πρακτικών ρυθμίσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση της λειτουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, COM(2016) 85 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της

Βρυξέλλες, COM(2016) 85 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.2.2016 COM(2016) 85 final ANNEX 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την πορεία υλοποίησης των δράσεων προτεραιότητας

Διαβάστε περισσότερα

8185/11 ΚΣ/γομ 1 DG H 3A

8185/11 ΚΣ/γομ 1 DG H 3A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Απριλίου 2011 (06.4) (OR. en) 8185/11 JAI 190 JAIEX 26 ENFOPOL 82 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ αριθ. προηγ. εγγρ.: 6504/2/11 REV 2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0351(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2017/0351(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2017/0351(COD) 19.4.2018 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

GSC.TFUK. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) BXT 124

GSC.TFUK. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) XT 21105/1/18 REV 1. Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) BXT 124 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2019 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2018/0427 (NLE) XT 21105/1/18 REV 1 BXT 124 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της 1896ης συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (2ο τμήμα) Βρυξέλλες, Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2000 (09:30)

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της 1896ης συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (2ο τμήμα) Βρυξέλλες, Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2000 (09:30) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Bρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2000 (14.11) (OR. fr) 13176/00 LIMITE OJ/CRP2 39 (2ο τμήμα) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ της 1896ης συνεδρίασης της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0250/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0250/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0250/2015 14.9.2015 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον

Διαβάστε περισσότερα

7048/17 ΘΚ/γομ 1 DG C 2A

7048/17 ΘΚ/γομ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7048/17 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 7 Μαρτίου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0062/9. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0062/9. Τροπολογία. Louis Aliot εξ ονόματος της Ομάδας ENF 7.6.2017 A8-0062/9 9 Αιτιολογική σκέψη B Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι (εν δυνάμει) υποψήφιες χώρες κρίνονται βάσει των επιδόσεών τους, και ότι η ταχύτητα και η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων καθορίζουν

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 29/16 εγκρίθηκε από την ΕΜΑ, 2ο τμήμα, στις

PE-CONS 29/16 εγκρίθηκε από την ΕΜΑ, 2ο τμήμα, στις Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Σεπτεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0310 (COD) 12310/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Θέμα: Αποτέλεσμα ψηφοφορίας VOTE 52 INF 161 PUBLIC 57 CODEC 1280 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

A8-0218/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0218/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 9.2.2017 A8-0218/ 001-029 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-029 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Monica Macovei A8-0218/2016 Ενίσχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα

Διαβάστε περισσότερα

10020/16 ΤΤ/νικ 1 DGD1B

10020/16 ΤΤ/νικ 1 DGD1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10020/16 JAI 554 MIGR 112 COMIX 439 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Άρθρο 14 Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 33 Υπηρεσίες γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 606 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2017) 606 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0265 (NLE) 13424/17 JAI 930 CT 107 DROIPEN 140 COPEN 307 COSI 233 ENFOPOL 465 COTER 114 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό ορισμένων άμεσων δημοσιονομικών συνεπειών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

15638/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C

15638/17 ΔΙ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15638/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2018 COM(2018) 168 final 2018/0078 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει, εξ ονόματος της Ένωσης, το Παγκόσμιο Σύμφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 10.7.2017 JOIN(2017) 24 final 2017/0157 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2016 COM(2016) 280 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 61o έτος 7 Δεκεμβρίου 2018 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1860 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 320/40 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/1996 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2018 για τη θέσπιση εσωτερικών κανόνων σχετικά με την παροχή πληροφοριών στα υποκείμενα των δεδομένων και τον περιορισμό ορισμένων δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B

10025/16 ΘΚ/μκ 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10025/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0335 (NLE) 6358/17 SCH-EVAL 66 MIGR 23 COMIX 129 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Έγγραφο Κοινής Ομάδας Δράσης Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Τι μπορούμε να κάνουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της Διευκόλυνσης Σένγκεν ( )

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της Διευκόλυνσης Σένγκεν ( ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.3.2013 COM(2013) 115 final ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή της Διευκόλυνσης Σένγκεν (2004-2006) EL

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(208)049 Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ - Ανάκτηση χρημάτων και περιουσιακών στοιχείων από τρίτες χώρες σε περίπτωση απάτης Ψήφισμα

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 6.4.207 EP-PE_TC-COD(206)025 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Απριλίου 207 εν όψει της έγκρισης κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

12892/15 ΠΧΚ/μκ 1 DGD1C

12892/15 ΠΧΚ/μκ 1 DGD1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) 12892/15 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 9 Οκτωβρίου 2015 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C

15413/16 ΠΜ/γπ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15413/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0076/

***I ΕΚΘΕΣΗ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο A8-0076/ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου A8-0076/2019 12.2.2019 ***I ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.7.2015 COM(2015) 368 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

13880/15 ΔΛ/μκ 1 DG D 1 B

13880/15 ΔΛ/μκ 1 DG D 1 B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 13880/15 JAI 842 ASIM 143 FRONT 240 RELEX 902 COMIX 563 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0122(NLE)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0122(NLE) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2019 ΑΝΑΘ.1 αντικαθιστά την ανακοίνωση προς τους ενδιαφερομένους της 21ης Νοεμβρίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15272/18 ΜΙΠ/νκ 1 JAI.2

15272/18 ΜΙΠ/νκ 1 JAI.2 Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2018 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 14540/18 + COR 1 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0023 (NLE) 8466/17 SCH-EVAL 125 MIGR 59 COMIX 296 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 7.6.2016 JOIN(2016) 26 final 2016/0166 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 3.4.2017 JOIN(2017) 12 final 2017/0071 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7281/17 ENFOPOL 121 JAI 239 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Σχέδιο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εγκρίνεται η

Διαβάστε περισσότερα

7118/16 ΘΚ/νκ 1 DG C 2A

7118/16 ΘΚ/νκ 1 DG C 2A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Μαρτίου 2016 (OR. en) 7118/16 COVEME 4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: με ημερομηνία: 15 Μαρτίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 COM(2017) 815 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρώτη έκθεση στο πλαίσιο του μηχανισμού αναστολής της απαλλαγής από την

Διαβάστε περισσότερα

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0274/1. Τροπολογία 1 Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 30.3.07 A8-074/ Τροπολογία Claude Moraes εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση A8-074/06 Mariya Gabriel Τρίτες χώρες οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της

Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της 16.12.2008. Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του Ν. 3663/2008 τροποποιείται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

14092/1/17 REV 1 ADD 1 ΘΚ/γομ/ΘΛ 1 DRI

14092/1/17 REV 1 ADD 1 ΘΚ/γομ/ΘΛ 1 DRI Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0106 (COD) 14092/1/17 REV 1 ADD 1 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 18.12.2012 B7-0000/2012 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού σχετικά με τη συνολική έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 17.3.2009 PE421.375v01-00 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-12 Gérard Deprez (PE420.119v01-00) σχετικά με την ετήσια συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

9938/16 ΘΚ/νκ 1 DGD2B

9938/16 ΘΚ/νκ 1 DGD2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9938/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2012 (28.02) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 16902/11 LIMITE PV/CONS 66 JAI 832 COMIX 722

PUBLIC LIMITE EL. Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2012 (28.02) (OR. en) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 16902/11 LIMITE PV/CONS 66 JAI 832 COMIX 722 Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2012 (28.02) (OR. en) 16902/11 LIMITE PUBLIC PV/CONS 66 JAI 832 COMIX 722 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1 Θέμα: 3121η σύνοδος του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2018 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2018 (OR. en) 5039/18 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENFOPOL 10 CT 7 REX 15 JAI

Διαβάστε περισσότερα

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 19.1.2017 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 18/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 595 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2014) 595 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0277 (NLE) 13680/14 PROAPP 17 JAI 714 CATS 136 SCHENGEN 29 COMIX 500 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

9906/14 ΓΒ/μκρ/ΔΛ 1 DG D 2C

9906/14 ΓΒ/μκρ/ΔΛ 1 DG D 2C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2014 (OR. en) 9906/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 6626/4/14 Θέμα: την ΕΜΑ/ το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.5.2018 SWD(2018) 196 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.5.2013 COM(2013) 290 final 2013/0151 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός,

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 8.3.2017 JOIN(2017) 8 final 2017/0050 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν, εργάζονται, σπουδάζουν και διαμένουν στο εξωτερικό. Η εγκληματικότητα αποτελεί πλέον ένα όλο και πιο σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

15627/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C

15627/17 ΠΜ/γομ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2017 (OR. en) 15627/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία για συζήτηση (ΙΙ)

Σημεία για συζήτηση (ΙΙ) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Μαΐου 2019 (OR. en) 9480/19 OJ CRP2 19 COMIX 277 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (2ο Τμήμα) Κτίριο Europa, Βρυξέλλες 22 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

A8-0200/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

A8-0200/ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 1.7.2016 A8-0200/ 001-173 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-173 κατάθεση: Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων Έκθεση Artis Pabriks Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή A8-0200/2016 (COM(2015)0671

Διαβάστε περισσότερα