ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ"

Transcript

1 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Το Συμβούλιο Ιδρύματος, κατά τη διάρκεια της μέχρι τώρα θητείας του κινήθηκε με γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, την τήρηση της νομιμότητας και την χάραξη κατευθύνσεων για την ανάπτυξή του, στo πλαίσιo της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης, τόσο εντός του Συμβουλίου όσο και με την υπόλοιπη πανεπιστημιακή κοινότητα. Το Συμβούλιο από νωρίς διαπίστωσε πως το Χαροκόπειο είναι ένα ευνομούμενο Ίδρυμα, αφοσιωμένο στους φοιτητές του και στην παραγωγή ερευνητικού έργου εξαιρετικής ποιότητας. Είχε επίσης την ευτυχία να συναντήσει ένα άριστο πνεύμα συνεργασίας από τις Πρυτανικές Αρχές και από όλο το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό, που το υποστήριξαν ανεπιφύλακτα στο έργο του, και τους οποίους ευχαριστεί. Συγκρότηση και λειτουργία Η έναρξη της θητείας του Συμβουλίου Ιδρύματος σηματοδοτείται με τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ, στις και η σύνθεσή του καταγράφεται στο Παράρτημα 1. Έκτοτε το Συμβούλιο συνεδρίασε 20 φορές, είτε με φυσική παρουσία των εξωτερικών μελών είτε με τηλεδιάσκεψη. Επίσης συνεδρίασε δις, ατύπως, στο διάστημα μεταξύ της εκλογής των μελών του και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ. Αποφάσεις Εγκρίσεις Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που προβλέπει η νομοθεσία, το Συμβούλιο ασχολήθηκε με θέματα που αφορούν στα ακόλουθα: Ορισμό Αναπληρωτών Πρυτάνεων. Δημιουργία και ονομασία Σχολών. Ετήσιους προϋπολογισμούς (τακτικό και προγράμματος δημοσίων επενδύσεων) και τροποποιήσεις αυτών. Ετήσιους οικονομικούς απολογισμούς. Απολογισμό των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος. Δίδακτρα των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Διατύπωση γνώμης για το σχέδιο ΑΘΗΝΑ για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Σε όλες τις περιπτώσεις, βασισμένο στις εισηγήσεις και γνώμες των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος, το Συμβούλιο παρέσχε τις ζητούμενες εγκρίσεις. Επίσης το Συμβούλιο ακολούθησε τις διαδικασίες που ο νόμος ορίζει σχετικά με την επιλογή Κοσμητόρων, που ολοκληρώθηκε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο μέσα στο 2013.

2 Έγκριση Οργανισμού Η ουσιαστικότερη δραστηριότητα του Συμβουλίου μέχρι σήμερα αφορά στην έγκριση του σχεδίου Οργανισμού του Ιδρύματος, το οποίο εγκρίθηκε ομόφωνα στην 15η συνεδρία του στις , και έχει υποβληθεί στο αρμόδιο Υπουργείο. Επισημαίνεται ότι πρόκειται για έναν Οργανισμό, ο οποίος έτυχε ομόφωνης έγκρισης από το Συμβούλιο. Επισημαίνεται επίσης ότι της έγκρισης προηγήθηκε εκτεταμένος διάλογος και συνεργασία με τις Πρυτανικές Αρχές, τη Σύγκλητο, καθώς και διαβούλευση με την πανεπιστημιακή κοινότητα που οδήγησαν στο καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ισχύουσα νομοθεσία επιβάλλει πληθώρα περιορισμών στους τρόπους οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των Πανεπιστημίων, περιορίζοντας σημαντικά τους βαθμούς ελευθερίας στη σύνταξη του Οργανισμού. Παραταύτα, ο εγκριθείς Οργανισμός περιέχει έναν αριθμό καινοτομιών, π.χ. σε θέματα δεοντολογίας, εξωπανεπιστημιακών δραστηριοτήτων και τακτικών αναφορών που προωθούν την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία. Στρατηγικός σχεδιασμός Στα πλαίσια της αρμοδιότητας της χάραξης της φυσιογνωμίας του Ιδρύματος και της στρατηγικής για την περαιτέρω ανάπτυξή του, το Συμβούλιο ασχολήθηκε από νωρίς με το θέμα του στρατηγικού σχεδιασμού, προτρέποντας παράλληλες διαδικασίες στο Ίδρυμα συνολικά. Με απόφαση της Συγκλήτου στις και επιστολή του κ. Πρύτανη στις , ζητήθηκε από τους Προέδρους των Τμημάτων να εκπονηθούν στρατηγικά σχέδια των Τμημάτων. Οι προτάσεις για τον στρατηγικό σχεδιασμό του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας -Διατροφής κατατέθηκαν τον Ιούλιο του Σαν προκαταρκτική συμβολή προς τη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου, το Συμβούλιο με ανακοίνωσή του τον Αύγουστο του 2013 εντόπισε μία σειρά δράσεων, πρωτοβουλιών και κατευθύνσεων, υποστηρίζοντας την περαιτέρω προώθησή τους. Στην 10 η συνεδρία του ( ), το Συμβούλιο με απόφασή του επισήμανε την ανάγκη συντονισμένης προσπάθειας από διάφορα όργανα του Ιδρύματος και την καθυστέρηση της διαδικασίας εκ μέρους των Τμημάτων. Στις , το Συμβούλιο με επιστολή του υπενθυμίζει στην Σύγκλητο την αρμοδιότητά της να εισηγηθεί επί της στρατηγικής, ζητώντας την σχετική εισήγηση. Τέλος, στην 19η συνεδρία, στις , το Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά διάφορα στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν τον σκελετό του στρατηγικού σχεδίου του Ιδρύματος και διαμόρφωσε σχετικές προτάσεις για συζήτηση στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα. Το Συμβούλιο θεωρεί την ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδίου εντός του 2015 σημαντική προτεραιότητα. Εποπτεία Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Συμβουλίου για την εποπτεία της λειτουργίας του Ιδρύματος, υπήρξαν επανειλημμένες και εκτενείς παρουσιάσεις των δραστηριοτήτων του Ιδρύματος από τον κ. Πρύτανη, τους Αναπληρωτές Πρυτάνεις, τα Τμήματα, τις Σχολές, και τις Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες, που παρείχαν στοιχεία σχετικά με δραστηριότητες και στόχους. Η πληροφόρηση αυτή συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση της λειτουργίας και των

3 αναγκών του Ιδρύματος και επομένως στη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων του Συμβουλίου. Πρωτοβουλίες και Προτάσεις Το Συμβούλιο συζήτησε διεξοδικά διάφορες προτάσεις και πιθανές πρωτοβουλίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού έργου και της γενικότερης φυσιογνωμίας του Ιδρύματος. Πολλές από αυτές καταγράφονται σε ανακοίνωση του Συμβουλίου που εμφανίζεται στο Παράρτημα 2. Σημαντικά θέματα τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο των συζητήσεων αυτών υπήρξαν: Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου. Η διαμόρφωση πολιτικής για την εξεύρεση χορηγιών, με σκοπό την υποστήριξη συγκεκριμένων στοχευμένων δράσεων. Η ανάδειξη και προβολή των πλεονεκτημάτων του Πανεπιστημίου, όπως οι περιβάλλοντες χώροι, η καθαριότητα, η τάξη και η ασφάλεια, καθώς και η ευελιξία και η αποτελεσματικότητα των διοικητικών πράξεων. Η σύσταση συνδέσμου Φίλων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Η διοργάνωση θερινών σχολείων σε ετήσια βάση σε συνεργασία με Ιδρύματα του εξωτερικού. Η διαμόρφωση στεγαστικής πολιτικής για τους φοιτητές/ριες. Η διαμόρφωση Διατμηματικών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών στα Αγγλικά ή άλλη γλώσσα εκτός της Ελληνικής. Η δημιουργία Ερευνητικού Κέντρου διατμηματικού χαρακτήρα. Τα μέλη του Συμβουλίου, εσωτερικά και εξωτερικά, είναι πρόθυμα να συμβάλουν προς την υλοποίηση των προτάσεων αυτών. Το Συμβούλιο σε συνεργασία με τις Πρυτανικές αρχές και μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας ανέλαβε την πρωτοβουλία για την διοργάνωση παρουσιάσεων με θέματα τις σύγχρονες εναλλακτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και τα ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα, και επίσης συνέβαλε στην Ημερίδα για την «Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (Οκτώβριος 2013), με τη συμμετοχή εξωτερικών μελών του ως ομιλητές. Τέλος, το Συμβούλιο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου συμμετείχε συστηματικά στις συναντήσεις των Συμβουλίων Πανεπιστημίων της χώρας και εκπροσωπήθηκε σε όλες τις εκδηλώσεις που κλήθηκε να συμμετέχει.

4 Παράρτημα 1: Συγκρότηση του Συμβουλίου Πρόεδρος Τσιτσικλής Ιωάννης, Clarence J Lebel Professor of Electrical Engineering, Department of Electrical Engineering and Computer Science, ΜΙΤ Αναπληρώτρια Πρόεδρος Νικολαΐδου Μαρία, Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής, Χ.Π. Λοιπά Μέλη Αντωνοπούλου Σμαραγδή, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας -Διατροφής, Χ.Π. Δεδούσης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χ.Π. Δελλαδέτσιμας Παύλος-Μαρίνος, Καθηγητής Τμήματος Γεωγραφίας, Χ.Π. Δελούκας Παναγιώτης, Professor at the William Harvey Research Institute, Queen Mary University Λαζαρίδη Κωνσταντία-Αικατερίνη, Καθηγήτρια Τμήματος Γεωγραφίας, Χ.Π. Μαριδάκη - Κασσωτάκη Αικατερίνη, Καθηγήτρια Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Χ.Π. Μιχαηλίδης Δημήτριος, Professor, UCL Medical School Φθενάκης Βασίλειος, Ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Βρέμης της Γερμανίας

5 Παράρτημα 2: Ανακοίνωση του Συμβουλίου σχετικά με Πρωτοβουλίες του Ιδρύματος (Αύγουστος 2013) Στο σύντομο διάστημα, από την ανάληψη των καθηκόντων του μέχρι σήμερα, το Συμβούλιο του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ενημερώθηκε για τις πολλαπλές και αξιόλογες δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες εξετάζονται, αναπτύσσονται και υλοποιούνται στο Ίδρυμα, σε διάφορα επίπεδα. Ως σύνολο, το Συμβούλιο, αλλά και το κάθε μέλος του χωριστά, είναι διατεθειμένο να συνδράμει, με τον κατά περίπτωση αρμόζοντα τρόπο, στην ευόδωση της ανάληψης δράσεων που θα βελτιώσουν την ποιότητα έρευνας και διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο. Στην προσπάθειά του να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυσή τους, το Συμβούλιο επικροτεί ενέργειες που στρέφονται προς κατευθύνσεις όπως αυτές που αναφέρονται παρακάτω. 1. Εξωστρέφεια Στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος εντάσσονται: Η διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας με άλλα Ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού, π.χ. στο πλαίσιο κοινών αγγλόφωνων μεταπτυχιακών προγραμμάτων ή θερινών μαθημάτων. Η συμμετοχή σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και η ανάληψη πρωτοβουλιών για ερευνητικές συνεργασίες με άλλα ιδρύματα. Οι επισκέψεις καθηγητών από άλλα ιδρύματα, η συμμετοχή τους σε επιτροπές κρίσης διδακτορικών διατριβών και αξιολογήσεις μελών, προγραμμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Η προώθηση της κινητικότητας διδασκόντων και διδασκομένων μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Οι προσκλήσεις μελών ΔΕΠ για διαλέξεις και η πραγματοποίηση μαθημάτων από μέλη ΔΕΠ του Χαροκοπείου σε ΑΕΙ στον ελληνικό και διεθνή χώρο. 2. Εκπαίδευση Στον τομέα της εκπαίδευσης το Συμβούλιο επισημαίνει τις εξής κατευθύνσεις: Διασφάλιση της ποιότητας όλων των μαθημάτων, σεμιναρίων, ασκήσεων και λοιπών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στο Ίδρυμα και συνεχής αξιολόγησή τους. Ενημέρωση των μελών ΔΕΠ για σύγχρονες διδακτικές μεθόδους, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας και την πρωτοπορία. Υιοθέτηση καλών πρακτικών σχετικά με τη διδακτική και εκπαιδευτική διαδικασία που εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλα ΑΕΙ του εσωτερικού και εξωτερικού.

6 Μεγαλύτερη αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία. Διερεύνηση δυνατοτήτων για ανοικτά διαδικτυακά μαθήματα. 3. Χρηματοδότηση και χορηγίες Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, στη σημερινή, δύσκολη για την οικονομία και τη χώρα μας περίοδο, θεωρεί χρήσιμη την ανάληψη πρωτοβουλιών από την πανεπιστημιακή κοινότητα για την εξασφάλιση χορηγιών, με σκοπό την υποστήριξη ερευνητικών, διδακτικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων του Ιδρύματος. Η προσέλκυση και αξιοποίηση χορηγιών, μέσα από διαφανείς διαδικασίες, θα συμβάλει στην ενίσχυση και βελτίωση της παραγόμενης σε αυτό βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των υπαρχουσών δομών του, στην ανάδειξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής αριστείας καθώς και στη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την παραγωγική-οικονομική δραστηριότητα της κοινωνίας, χωρίς να αλλοιώνει τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του Ιδρύματος. Ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι η ολοκλήρωση του στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου και των Τμημάτων, ώστε να αναδειχθούν και να καταγραφούν διάφορες ανάγκες, ακολουθούμενη από συστηματική εκστρατεία προσέλκυσης χορηγιών για την υποστήριξη συγκεκριμένων στόχων που συνάδουν με τη φυσιογνωμία του Ιδρύματος (π.χ. υποτροφίες, χρηματοδότηση επισκεπτών καθηγητών, υποστήριξη Κέντρων, κ.λπ.). 4. Επικοινωνία και προβολή Το Συμβούλιο επισημαίνει τη σημασία της προβολής του Ιδρύματος, μέσα από δράσεις όπως οι εξής: Συστηματική προβολή του Ιδρύματος στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, βασισμένη σε επικοινωνιακό υλικό που να αναδεικνύει τις ιδιαιτερότητες των Τμημάτων και του Ιδρύματος και τα σημαντικότερα επιτεύγματά του. Προβολή των επιστημονικών επιτευγμάτων και των διακρίσεων των μελών της κοινότητας. Διοργάνωση εκδηλώσεων (συνεδρίων, συμποσίων, ημερίδων κ.λπ.) ευρύτερου ενδιαφέροντος που να παρουσιάζουν το έργο του Πανεπιστημίου και την προσφορά του στο κοινωνικό σύνολο. Ενεργοποίηση των αποφοίτων και φίλων του Ιδρύματος, π.χ. μέσω συλλόγου ή μέσω εκδηλώσεων. Διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τις απόψεις των φοιτητών για το Ίδρυμα (πριν ξεκινήσουν τις σπουδές τους και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους), ώστε να έχει το Πανεπιστήμιο σαφέστερη εικόνα σχετικά με την επιτέλεση του έργου του.

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα.

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009. μηχανισμό. του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 4009 Η παρουσίαση δεν κρίνει το νόμο, αλλά τον αναλύει σαν μηχανισμό. Τόσο οι υπέρ του νόμου όσο και οι εναντίον του πρέπει να γνωρίζουν καλά τον μηχανισμό του για το επόμενο βήμα. Μέρος Πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011

Πρόλογος * Τμήματος. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης (Πρότυπο σχήμα) Έκδοση 2.0 Οκτώβριος 2011 1 Πρόλογος * Η Εσωτερική Αξιολόγηση είναι μία τακτικά επαναλαμβανόμενη συμμετοχική διαδικασία, η οποία διαρκεί δύο συνεχόμενα διδακτικά εξάμηνα και επαναλαμβάνεται το αργότερο κάθε τέσσερα έτη. Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Εισαγωγή... 1. 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2. 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 1 2. Παρουσίαση της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών... 2 2.1. Γεωγραφική θέση της Σχολής... 2 2.2. Ιστορικό της εξέλιξης της Σχολής... 4 2.2.1. Σύντομα

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ

Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 ΑΘΗΝΑ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο: Τμήμα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Ακαδημαϊκά έτη: 2009-10, 2010-11 Τόπος: ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία: Ιανουάριος, 2012 2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ

ΟΘΟΝΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Page 1 of 88 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 4009 Έτος: 2011 ΦΕΚ: Α 195 20110906 Τέθηκε σε ισχύ: 06.09.2011 Ημ.Υπογραφής: 02.09.2011 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ Τίτλος Δομή,

Διαβάστε περισσότερα

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Ν.4009/2011: «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» Μελέτη, κωδικοποίηση και ερμηνεία πάνω στο νέο νόμο πλαίσιο Συσπείρωση Πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Προτάσεις ορθολογικής και αποτελεσματικής αναδιάρθρωσης Ρέθυμνο / Ηράκλειο, 31 Αυγούστου 2013 1 Σχέδιο Νέου Οργανογράμματος Με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης από το

Διαβάστε περισσότερα

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας. 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Απολογισμός Πεπραγμένων Πρυτανείας 2006-2010 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Αύγουστος 2010 1 1.Πανεπιστημιακά Όργανα... 15 1.1. Πεπραγμένα Συγκλήτου 2006-2010... 15 1.1.1. Γραμματεία Συγκλήτου... 15 1.1.2.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Α.Δ Ι.Π. Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο/ΤΕΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Alexander Technological Educational Institute Of Thessaloniki ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας Μάρτιος 2015 Έκθεση Εσωτερικής

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2008-2009 Ρέθυμνο, Ιούνιος 200 Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημιούπολη Γάλλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΟΜΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης - νοµική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ)

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεσογείων 14-18, Αθήνα ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΓΓΕΤ) Αθήνα, 18/7/2012 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας Διοίκησης & Πληροφορικής Τμήμα Οικονομικών Επιστημών University of Peloponnese School of Management and Economics Department of Economics Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Άρθρο 5.1 - Γενικά Κεφάλαιο 5 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Στο ΕΜΠ εφαρμόζεται σύστημα διασφάλισης ποιότητας, καθώς και πλαίσιο αρχών και διαδικασιών μέσω των οποίων επιτυγχάνεται διαφάνεια στις

Διαβάστε περισσότερα

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Ευγενία Αλεξανδροπούλου Καθηγήτρια Αναπληρώτρια Πρύτανη Πρόεδρος ΜΟΔΙΠ Πανεπιστημίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2013 Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων - Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δεκέμβριος 2014 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 3 I. ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 4 ΙΙ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων

Πίνακας Περιεχομένων ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκά Έτη 2010-2012 Ιανουάριος 2013 Πίνακας Περιεχομένων 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.......................................

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou

«Ynof3oA.11 'EK8Eu11~ EuoYrEptKll~ A~wA.6y11u11~ Tou EAAHNIKH.l1HMOKPATIA ITacpa 27/12/2010 llaneiiiethmio llatpqn EXOl\.H AN0POlliETIKON & KOINONIKON ElliETHMON TMHMA ~IAOAOriAE OMMA EEOTEPIKHE A8IOAOrHEHE IIPO"E Tov ITp608po 'lou T).tf]).tacoc;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας Περίληψη Η ΜΟΔΙΠ του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας αποτελεί μια νέα δομή που αποκτά ιδιαίτερη σημασία μέσα στις νέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2004-2008 Έγκριση Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος 3 Ιουλίου 2009 ΜΕΛΗ ΤΗΣ OMEA

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Κώστας Ρόντος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΠΣ) Έρευνα για την Τοπική Κοινωνική Ανάπτυξη και Συνοχή, http://www.soc.aegean.gr/index.php/gr-metaptixiaka-ps/gr-etkas ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΜΠΣ Νίκος Ναγόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα