ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ"

Transcript

1 «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» (δ.τ. «VELL GROUP A.E.») ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Η σύνταξη του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο (1) του Κανονισμού του Χ.Α. Το παρόν πληροφοριακό σημείωμα συνταχθεί με ευθύνη της εταιρείας η οποία είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια και πληρότητα των στοιχείων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

2 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1 ΓΕΝΙΚΑ Σκοπός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Ελεγκτές της Εταιρείας ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Περιγραφή Όροι της Εξαγοράς Πληροφορίες για τα κριτήρια προσδιορισμού του Τιμήματος Τρόπος Καταβολής του Τιμήματος Χρηματοδότηση της Εξαγοράς Αναφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ Μετοχική συγγένεια μεταξύ των εταιρειών (άμεση ή έμμεση μεταξύ άλλων συνδεδεμένων εταιρειών) Κοινά μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη στις δύο εταιρείες Εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την μία εταιρεία υπέρ της άλλης, οκονομικές συμφωνίες, συνεργασίες, συναλλαγές μεταξύ εξαγοράζουσας και εξαγοραζόμενης Εταιρείες που συμμετέχουν από κοινού η εξαγοράζουσα και η εξαγοραζόμενη ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Γενικές Πληροφορίες Ιστορικό Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών Δίκτυο Πωλήσεων Μετοχική Σύνθεση Διοίκηση - Διεύθυνση της Εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» Γενικές Πληροφορίες Σύντομο Ιστορικό Περιγραφή Αντικειμένου Εργασιών Δίκτυο πωλήσεων Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία Συμφωνίες Αντιπροσωπεύσεις / Σήματα Μετοχική Σύνθεση Διοικητικό Συμβούλιο - Διοίκηση - Διεύθυνση Συμμετοχές των Μελών του Δ.Σ. και των κύριων μετόχων στη Διοίκηση ή / και στο κεφάλαιο άλλων εταιρειών Απολογιστικά Στοιχεία Δραστηριότητας της περιόδου Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Αποτελεσμάτων Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες Ενοποιημένων Ισολογισμών Περιουσιακή Διάρθρωση και Χρηματοοικονομική θέση - Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Φορολογικός Έλεγχος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

3 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα έχει σκοπό την πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με την εξαγορά από την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής «Χ.Α.») εταιρεία «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «VELL GROUP») ποσοστού 100,0% της μη εισηγμένης στο Χ.Α. εταιρείας «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.»). Το παρόν Πληροφοριακό Σημείωμα εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο (1) του Κανονισμού του Χ.Α. καθώς αφορά στην εξαγορά μη εισηγμένης εταιρείας από εισηγμένη, η οποία πραγματοποιείται χωρίς Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και με τίμημα εξαγοράς που υπερβαίνει το 30% των Ιδίων Κεφαλαίων της εισηγμένης εταιρείας σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη δημοσιευμένη Λογιστική Κατάσταση. Το τίμημα για την εξαγορά του 100,0% της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ανέρχεται σε και αντιστοιχεί στο 173,46% των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας ύψους ,04 σύμφωνα με τις Οικονομικές Καταστάσεις της Η συμφωνία για την εξαγορά του ποσοστού 100,0% της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. έγινε βάσει Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης των Μετοχών που υπεγράφη στις Η προαναφερόμενη εξαγορά εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο (εφεξής «Δ.Σ.») της Εταιρείας στην από συνεδρίασή του, όπου ειδικότερα εγκρίθηκαν τα εξής: Ως τίμημα της αγοράς των μετοχών το ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ευρώ ( ,00). Η αποτίμηση της Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ θα διενεργηθεί από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο Grant Thornton κατ εντολή της Εταιρείας. Σε περίπτωση που, σύμφωνα με την αποτίμηση του ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου, η αποτίμηση της Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ θα υπολείπεται του ποσού των ΕΥΡΩ δεκαοκτώ εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων ( ), θα αναπροσαρμοστεί το ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα πώλησης του συνόλου των μετοχών της Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στο ποσό του πορίσματος της αποτίμησης του ως άνω ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου. Ορίσθηκε εκπρόσωπος της Εταιρείας για την υπογραφή των από Συμφωνητικού Προκαταβολής και Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης των Μετοχών, και για να φροντίσει για την ενημέρωση των αρμοδίων αρχών ο κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος. Σημειώνεται ότι, με το από Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης Μετοχών, ο κ. Γεώργιος Δημητρίου απέκτησε από την Asbavel Trading Limited, η οποία ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Βελάνη, κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν περίπου στο 31,497% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία μεταβίβασης. 3

4 1.2 Υπεύθυνοι Σύνταξης του Πληροφοριακού Σημειώματος Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του Πληροφοριακού Σημειώματος και την ακρίβεια των στοιχείων που περιέχει είναι: Ο κ. Γεώργιος Δημητρίου του Ευάγγελου, Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος της VELL GROUP Α.Ε., οδός Τατοΐου 112, Μεταμόρφωση Αττικής , τηλ Το Πληροφοριακό Σημείωμα είναι διαθέσιμο για τους επενδυτές στην έδρα της Εταιρείας, οδός Τατοΐου 112, Μεταμόρφωση Αττικής , τηλ , στην ιστοσελίδα του Χ.Α. και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση μετά την ενημέρωση του Χ.Α.. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες ή τυχόν διευκρινίσεις, θα μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας, υπεύθυνος ο κ. Θρασύβουλος Τσαμούρης, τηλ Ελεγκτές της Εταιρείας Η Εταιρεία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Οι ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2007, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτριο Χ. Σμαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, , Αθήνα τηλ.: ) και εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και την από απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας. Οι ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2008, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτριο Χ. Σμαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, , Αθήνα τηλ.: ) και εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και την από απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας. Οι ενοποιημένες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας για την χρήση 2009, που συντάχθηκαν από την Εταιρεία βάσει των Δ.Π.Χ.Α., ελέγχθηκαν από τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή κ. Δημήτριο Χ. Σμαϊλλη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 12221) της εταιρείας «ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε.» (Φωκίωνος Νέγρη 3, , Αθήνα τηλ.: ) και εγκρίθηκαν με την από απόφαση του Δ.Σ. της Εταιρείας και την από απόφαση της τακτικής Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρείας. 4

5 2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 2.1 Περιγραφή Όροι της Εξαγοράς Το Διοικητικό Συμβούλιο της VELL GROUP στην από συνεδρίασή του αποφάσισε την απόκτηση ποσοστού 100,0% των μετοχών της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Το συνολικό τίμημα για την εξαγορά του 100,0% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., ήτοι κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 15,00 η κάθε μία, ανέρχεται σε ,00 και αντιστοιχεί σε 75,42 περίπου ανά μετοχή. Η εξαγορά των μετοχών ποσοστού 100,0% της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. έγινε βάσει Συμφωνητικού Προκαταβολής και Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης των Μετοχών που υπεγράφησαν στις Πιο συγκεκριμένα, βάσει του Συμφωνητικού Προκαταβολής και του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης και Μεταβίβασης των Μετοχών: Ο κ. Γ. Δημητρίου μεταβίβασε κοινές ονομαστικές μετοχές της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. που κατείχε, ήτοι ποσοστό 93% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι 75,42 περίπου ανά μετοχή, συνολικού τιμήματος ο κ. Ανδρέας Δάφνης μεταβίβασε κοινές ονομαστικές μετοχές της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. που κατείχε, ήτοι ποσοστό 7% του μετοχικού της κεφαλαίου, έναντι 75,42 περίπου ανά μετοχή, συνολικού τιμήματος Με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης των Μετοχών ο εκάστοτε πωλητής μεταβίβασε και παρέδωσε στην VELL GROUP τις μετοχές μαζί με τα κάθε φύσεως δικαιώματα που ερείδονται και απορρέουν από αυτές. Κατά συνέπεια, η VELL GROUP καθίσταται από εκείνη τη στιγμή αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος των μετοχών αυτών. Η μεταβίβαση των παραπάνω μετοχών καταχωρήθηκε σύμφωνα με τον Κ.Ν.2190/1920 στο βιβλίο μετόχων της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. και υπεγράφη η σχετική πράξη από τους πωλητές και την VELL GROUP. 2.2 Πληροφορίες για τα κριτήρια προσδιορισμού του Τιμήματος Η εκτίμηση της αξίας του Ομίλου εταιρειών Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ διενεργήθηκε από την «GRANT THORNTON A.E.» βάσει σχετικής ανάθεσης έργου από το Δ.Σ. της ανώνυμης εταιρείας «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.E.H.Σ.». Οι εταιρείες του Ομίλου που αποτιμήθηκαν είναι οι εξής: Γ. Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. (στο εξής «η ΓΕΔ» ή «η Μητρική»). DELTA HOTELIA A.E. (στο εξής «η DH»). G.E.D. TOYOTOMI ITALIA S.R.L. (στο εξής «η GED ITALIA»). ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ CAPO DI CORFU A.E. (στο εξής «η CAPO DI CORFU»). A.S.P. APPLICATION SERVICE PROVIDERS ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ Α.Ε. (στο εξής «η ASP»). SIBA ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (στο εξής «η SIBA»). OSTRICH ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (στο εξής «η OSTRICH»). 5

6 Η αποτίμηση των εταιρειών του Ομίλου κατά την πραγματοποιήθηκε με βάση τις εξής μεθόδους: ΓΕΔ Προεξόφληση Μελλοντικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows, DFCF) και Πολλαπλάσια Χρηματιστηριακών Δεικτών (Multiples). DH Προεξόφληση Μελλοντικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows, DFCF). GED ITALIA Προεξόφληση Μελλοντικών Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (Discounted Free Cash Flows, DFCF). CAPO DI CORFU Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Καθαρή Θέση. SIBA Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Καθαρή Θέση. OSTRICH Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Καθαρή Θέση. ASP Αναπροσαρμοσμένη Λογιστική Καθαρή Θέση. Τα ποσοστά συμμετοχής της ΓΕΔ στις υπόλοιπες εταιρείες παρουσιάζονται στον πίνακα 1.1.: Πίνακας 1.1.: Συμμετοχές ΓΕΔ Ποσοστό % DELTA HOTELIA A.E 99,99% GED ITALIA 99,00% CAPO DI CORFU 79,95% SIBA 99,98% OSTRICH 99,84% ASP 65,00% Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθονται τα αποτελέσματα της αποτίμησης: Σύμφωνα με την εταιρεία «GRANT THORNTON A.E.», επισημαίνεται ότι, «όλα τα έγγραφα, τα ιστορικά στοιχεία και οι πληροφορίες χορηγήθηκαν από τη Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε., όπως επίσης και οι εκτιμήσεις σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών των εταιρειών του Ομίλου. Οι πληροφορίες αυτές και τα στοιχεία (ιστορικά και μελλοντικά) δεν έχουν ελεγχθεί ανεξάρτητα από εμάς. Κατά συνέπεια, η Grant Thornton δεν μπορεί να εγγυηθεί σε κάποιον που θα διαβάσει την παρούσα για την ακρίβεια και την αξιοπιστία των εγγράφων και στοιχείων (ιστορικών και μελλοντικών) που μας έχουν παρασχεθεί από την Διοίκηση. Εξετάσαμε τις βασικές παραδοχές των επιχειρηματικών σχεδίων των εταιρειών του Ομίλου και δεν υπέπεσε κάτι στην αντίληψή μας που να μας κάνει να πιστεύουμε ότι οι παραδοχές αυτές δεν αποτελούν μια λογική βάση για τα εκτιμώμενα μεγέθη». Η σχετική αποτίμηση διενεργήθηκε, με ημερομηνία αναφοράς την

7 Αναφορικά με την αποτίμηση η εταιρεία «GRANT THORNTON A.E.», αναφέρει ότι: «Σημειώνεται ότι οι εκτιμήσεις για τη μελλοντική εξέλιξη διαφόρων μεγεθών ενδέχεται να μεταβληθούν στο μέλλον λόγω αλλαγών των οικονομικών, επιχειρηματικών και άλλων συνθηκών της αγοράς εν γένει, με συνέπεια τη μεταβολή των σχετικών αποτελεσμάτων της αποτίμησής μας, μεταβολή η οποία μπορεί να είναι σημαντική και ουσιώδης. Το μεγαλύτερο μέρος των πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή των μεθόδων αποτίμησης βασίσθηκε στα τελευταία και επίκαιρα στοιχεία. Ο καθορισμός της τελικής εκτίμησης της αξίας των εταιρειών, βασίζεται στην εφαρμογή χρηματοοικονομικού μοντέλου αποτίμησης που είναι γενικά αποδεκτό και σύμφωνα με τις επιστημονικές πρακτικές που χρησιμοποιεί η Grant Thornton διεθνώς» 2.3 Τρόπος Καταβολής του Τιμήματος Με την υπογραφή του από Συμφωνητικού Προκαταβολής, η VELL κατέβαλε, ως προκαταβολή, στον κ. Γεώργιο Δημητρίου το ποσό των , για την πώληση από αυτόν μετοχών της εταιρείας Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. στη VELL. Με την υπογραφή του από Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης και Μεταβίβασης Μετοχών, η VELL κατέβαλε, ως προκαταβολή, στον κ. Γεώργιο Δημητρίου το ποσό των , για την πώληση από αυτόν μετοχών της εταιρείας Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. στη VELL. Το υπόλοιπο ποσό ύψους θα καταβληθεί στους άνω μετόχους της «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» από το προϊόν της Β σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που θα πραγματοποιήσει η VELL GROUP, το αργότερο εντός περιόδου έξι (6) μηνών από την υπογραφή του από Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης Μετοχών, και θα καταβληθεί στους πωλητές-μετόχους κατ αναλογία του ποσοστού των μετοχών που κατέχουν στην Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Στο από Ιδιωτικό Συμφωνητικό Πώλησης & Μεταβίβασης Μετοχών περιλαμβάνεται όρος σύμφωνα με τον οποίο, σε περίπτωση που το ποσό της αποτίμησης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε." από τον ανεξάρτητο ελεγκτικό οίκο υπολείπεται του ποσού του τιμήματος, ήτοι των , θα αναπροσαρμοστεί το ανωτέρω συμφωνηθέν τίμημα πώλησης στο ποσό του πορίσματος της εν λόγω αποτίμησης. 2.4 Χρηματοδότηση της Εξαγοράς Η χρηματοδότηση του τιμήματος για την εξαγορά ποσοστού 100,0% της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. έγινε από το προϊόν της Α σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε η Εταιρεία την , ως προς την προκαταβολή που δόθηκε στον κ. Γεώργιο Δημητρίου, ενώ το υπολειπόμενο ποσό ύψους θα χρηματοδοτηθεί από το προϊόν της Β' σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας. 2.5 Αναφορά σε θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Ανταγωνισμού Η ανωτέρω απόκτηση ποσοστού 100% των μετοχών της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. από την VELL GROUP δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4β του Ν. 703/1977, όπως ισχύει, δεδομένου ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην συγκέντρωση δεν υπερβαίνει στην παγκόσμια αγορά ποσό ύψους 150 εκατ. Κατά συνέπεια, η VELL GROUP δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε γνωστοποίηση προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 7

8 3 ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Στις 15/02/2010 έπαυσε η αποκλειστική διανομή των προϊόντων De Longhi από την Εταιρεία. Ως εκ τούτου η VELL GROUP, προκειμένου να αποκτήσει νέο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας, προχώρησε στην εξαγορά της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. βάζοντας ως στόχο τη συγκέντρωση δυνάμεων στο χώρο των ηλεκτρικών οικιακών συσκευών προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά στην οποία δραστηριοποιείται. Σημειώνεται δε ότι, η Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. διαθέτει δίκτυο εμπορικών συνεργατών στην Ελλάδα που αριθμεί σημεία πώλησης, μη συμπεριλαμβανομένων των σημείων πώλησης μέσω άλλων δικτύων διανομής, και 265 σημεία τεχνικής εξυπηρέτησης. Παράλληλα, επιτυγχάνεται διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων τα οποία εμπορεύεται ο Όμιλος VELL με αποτέλεσμα την ολοένα και καλύτερη κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών των πελατών του. Η υλοποίηση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο εταιρειών αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της απόδοσης της εξαγοράζουσας εταιρείας και στη διασφάλιση της περιουσίας των μετόχων της, καθώς οι στρατηγικοί στόχοι των δύο εταιρειών είναι συναφείς και συμπληρωματικοί. Επιπλέον, από την εν λόγω εξαγορά θα προκύψουν θετικές συνέργιες και οικονομίες κλίμακας καθώς επίσης θα διευρυνθεί άμεσα η πελατειακή βάση των δύο εταιρειών. Σημειώνεται ότι, η απόκτηση του 100,0% των μετοχών της ΓΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ εντάσσεται στα πλαίσια της υλοποίησης ενός αναπτυξιακού σχεδιασμού στον χώρο των προϊόντων οικιακού εξοπλισμού, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προσέγγιση του συνόλου της αγοράς στην οποία απευθύνεται. Τα ανωτέρω, εκτιμάται ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της θέσης της Εταιρείας στο χώρο της εμπορίας των οικιακών ηλεκτρικών συσκευών. Σημαντικός παράγοντας που οδηγεί στο ανωτέρω, αποτελεί το γεγονός ότι οι δραστηριότητες καθώς επίσης και οι στρατηγικοί στόχοι των δύο εταιρειών είναι συναφείς και υπάρχει αλληλοσυμπλήρωση των προϊόντων τους. Η Εταιρεία, θα έχει βασική επιδίωξη και στόχο: την ισχυροποίηση της θέσης της στην ελληνική αγορά και, τη δυνατότητα ανάπτυξης και σε αγορές εκτός της Ελλάδος με ενδεχόμενες εξαγορές εταιρειών που αναπτύσσουν ανάλογη δραστηριότητα σε χώρες της Ευρώπης. Στα πλαίσια του ανωτέρω, θα επιδιωχθεί η μεγιστοποίηση των ωφελειών από τις συνέργιες που θα προκύψουν για την Εταιρεία, η οποία αντιπροσωπεύει προϊόντα και σήματα ιδιαίτερης αναγνωρισιμότητας όχι μόνο στην ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, θα επιδιώξει μεταξύ άλλων και την αύξηση της αποδοτικότητας των υπαρχόντων δικτύων πώλησης της Εταιρείας με την εισαγωγή νέων προϊόντων καθώς και υπηρεσιών. Η εισαγωγή νέων προϊόντων αφορά σε συμπληρωματικά προϊόντα με αυτά που η Εταιρεία ήδη εμπορεύεται καθώς και σε νέα προϊόντα στο χώρο των ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, ενώ οι νέες υπηρεσίες θα συνίστανται σε υιοθέτηση νέων μεθόδων ενημέρωσης των καταναλωτών αναφορικά με τις ιδιότητες και τη χρήση των προϊόντων της Εταιρείας. Επίσης η Εταιρεία θα επιδιώξει την προώθηση των πλέον κατάλληλων εμπορικών πολιτικών και προϊόντων και την αποτελεσματικότερη προβολή αυτών προς τους πελάτες της Εταιρείας καθώς και τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης της πελατειακής βάσης της Εταιρείας έτσι ώστε να διατηρηθεί το υφιστάμενο πελατολόγιο και να διευρυνθεί περαιτέρω με την προσέλκυση νέων πελατών. Στις τα Διοικητικά Συμβούλια της Εταιρείας και των κατά 100 % θυγατρικών της εταιρειών «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ» και «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών «ΑΦΟΙ ΒΑΣ. ΒΕΛΛΑΝΗ ΑΕΒΕ» και «Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» από την Εταιρεία. Η ανωτέρω συγχώνευση με 8

9 απορρόφηση εντάσσεται στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης της δομής του oμίλου VELL με στόχο την επίτευξη οικονομιών κλίμακος και την αύξηση της αποδοτικότητας. Η VELL GROUP σε συνέχεια της εξαγοράς ποσοστού 100% της Γ.Ε ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. θα είναι υποχρεωμένη να συντάσσει ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις στις οποίες η εξαγοραζόμενη εταιρεία θα ενοποιείται με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης. 9

10 4 ΠΡΟΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΔΕΣΜΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 4.1 Μετοχική συγγένεια μεταξύ των εταιρειών (άμεση ή έμμεση μεταξύ άλλων συνδεδεμένων εταιρειών) Στις , ο κ. Γεώργιος Δημητρίου απέκτησε από την Asbavel Trading Limited, η οποία ελέγχεται από τον κ. Κωνσταντίνο Βελάνη, κοινές ονομαστικές, μετά ψήφου, μετοχές της Εταιρείας, που αντιστοιχούν στο 31,497% περίπου του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και δικαιωμάτων ψήφου των μετοχών της Εταιρείας κατά την ημερομηνία μεταβίβασης. Επισημαίνεται ότι, ο κ. Γεώργιος Δημητρίου είναι ένας εκ των μετόχων της Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. Με εξαίρεση τα ανωτέρω, οι πωλητές των μετοχών της εξαγοραζόμενης εταιρείας, ουδεμία μετοχική (άμεση ή έμμεση) σχέση είχαν με την Εταιρεία πριν τη σχετική συμφωνία εξαγοράς. 4.2 Κοινά μέλη του Δ.Σ. και Διευθυντικά Στελέχη στις δύο εταιρείες Σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της , παραιτήθηκαν οι Μιχαήλ Κωνσταντινίδης, Αθηνά Χαρίτων και Νικόλαος Τσουτσάνης από την ιδιότητά τους ως μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τους Αριστοτέλη Αΐβαλιώτη, Σοφία Σιαφάκα και Στυλιανό Σταυρίδη, ενώ σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας της , παραιτήθηκαν οι Γεώργιος Παπαδόπουλος, Δημήτριος Καρβουντζής και Κωνσταντίνος Τζέλλος από την ιδιότητά τους ως μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας και αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα από τους Γεώργιο Δημητρίου, Αναστάσιο Αβραντίνη και Αναστάσιο Κατσίρη. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της , εγκρίθηκαν οι παραιτήσεις των μελών του Δ.Σ. της Εταιρείας ως ανωτέρω. Στο νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συμμετέχουν οι κ.κ. Γεώργιος Δημητρίου, Αριστοτέλης Αΐβαλιώτης και Αναστάσιος Αβραντίνης, πρόσωπα τα οποία ήδη συμμετέχουν και στο Δ.Σ. της εξαγοραζόμενης εταιρείας. Σημειώνεται ότι, ο κ. Γεώργιος Δημητρίου κατέχει την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. τόσο στην Εταιρεία όσο και στην εξαγοραζόμενη εταιρεία, ενώ οι κ.κ. Αριστοτέλης Αΐβαλιώτης και Αναστάσιος Αβραντίνης κατέχουν αντίστοιχα τη θέση του Αντιπροέδρου και του Μέλους στην Εταιρεία, ενώ στην εξαγοραζόμενη εταιρεία κατέχουν αμφότεροι τη θέση του του Μέλους του Δ.Σ. Με εξαίρεση τα ανωτέρω, δεν υπάρχουν κοινά μέλη στα Δ.Σ. των δύο εταιρειών. 4.3 Εγγυήσεις που έχουν δοθεί από την μία εταιρεία υπέρ της άλλης, οικονομικές συμφωνίες, συνεργασίες, συναλλαγές μεταξύ εξαγοράζουσας και εξαγοραζόμενης Δεν υπήρχαν προγενέστερες συναλλαγές μεταξύ της εξαγοράζουσας και της εξαγοραζόμενης, δεν έχουν παρασχεθεί εκατέρωθεν εγγυήσεις, ούτε υφίστανται οικονομικές συνεργασίες ή άλλες συμφωνίες. 4.4 Εταιρείες που συμμετέχουν από κοινού η εξαγοράζουσα και η εξαγοραζόμενη Σημειώνεται ότι, δεν υπάρχουν εταιρείες που να συμμετέχουν από κοινού η εξαγοράζουσα και η εξαγοραζόμενη. 10

11 5 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5.1 Γενικές Πληροφορίες Η Εταιρεία ιδρύθηκε στις 25 Μαΐου 1987 (ΦΕΚ 1924/ ) με την επωνυμία «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Α.Ε.». Συγκεκριμένα προήλθε από τη μετατροπή και εισφορά της περιουσίας της ετερόρρυθμης εταιρείας «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η οποία είχε ιδρυθεί στις (Ιδιωτικό Συμφωνητικό-Πρωτοδικείο Πειραιά 1746/ ) από τον κ. Σπύρο Τασόγλου και τη μητέρα του Μαρία συζ. Αναστασίου Τασόγλου και είχε ως αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικών συσκευών. Κατόπιν η επωνυμία της Εταιρείας, σύμφωνα με την τροποποίηση του Άρθρου 1 του αρχικού Καταστατικού που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της (ΦΕΚ 4449/ ), έγινε «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος μετετράπη σε «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.». Με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (Αριθ. Πρωτ. Νομαρχίας 3351/ ), η επωνυμία της Εταιρείας μετετράπη σε «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ» και ο διακριτικός τίτλος «ΣΠΥΡΟΣ ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε.-DELONGHI». Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της , αποφάσισε με τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας την αλλαγή της επωνυμίας σε «VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ.» και του διακριτικού τίτλου σε «VELL GROUP A.E.». Η ανωτέρω αλλαγή της επωνυμίας με την τροποποίηση του άνω άρθρου του Καταστατικού εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. Κ2-4035/ Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και καταχωρήθηκε στις στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Εν συνεχεία, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετοχών της Εταιρείας της αποφάσισε με τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού της Εταιρείας την αλλαγή της επωνυμίας σε "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και δ.τ. "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E. Ε.". Η αρχική έδρα της Εταιρείας ήταν ο Δήμος Κορυδαλλού Αττικής, ενώ η σημερινή της έδρα, σύμφωνα με την τροποποίηση του Άρθρου 3 του Αρχικού Καταστατικού που αποφασίσθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της (ΦΕΚ 4647/ ), είναι ο Δήμος Μεταμόρφωσης Αττικής, οδός Τατοΐου 112, Τ.Κ , τηλ. (210) Εν συνεχεία με την από απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετοχών της Εταιρείας αποφασίστηκε ως έδρα της Εταιρείας να είναι ο Δήμος Αιγάλεω. Η Εταιρεία είναι σήμερα καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως, με αριθμό 15353/06/Β/87/07. Η διάρκεια της Εταιρείας ορίσθηκε μέχρι Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Καταστατικού της Εταιρείας, ο εταιρικός σκοπός είναι ο εξής: 1. η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως ηλεκτρικών συσκευών, κλιματιστικών, θερμαντικών, οπτικοακουστικών και λοιπών συσκευών οικιακής ή και επαγγελματικής χρήσεως καθώς και πάσης φύσεως άλλες οικιακές και επαγγελματικές συσκευές, καθώς και τα πάσης φύσεως αναλώσιμα και ανταλλακτικά τους, 2. η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και παραγωγή και εξαγωγή πάσης φύσεως συσκευών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και πάσης φύσεως τηλεπικοινωνιακού υλικού και των ανταλλακτικών ή αναλωσίμων τους, 11

12 3. Η εμπορία πάσης φύσεως ηλεκτρονικών υπολογιστών και επιστημονικών συσκευών, των εξαρτημάτων, ανταλλακτικών και περιφερειακών αυτών και η παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης τους και συναφών υπηρεσιών, 4. η παραγωγή από την ίδια την Εταιρεία ή τρίτους, η εισαγωγή, εμπορία, σχεδίαση, ανάπτυξη και εξαγωγή ή και ανάληψη της εισαγωγής και εξαγωγής, πάσης φύσεως συσκευών, και επιστημονικών οργάνων, 5. η ανάληψη της διανομής και διάθεσης προϊόντων και εμπορευμάτων παραγωγής τρίτων οίκων, στην Ελλάδα ή και σε χώρες του εξωτερικού, συμπεριλαμβανομένων πάσης φύσεως καταναλωτικών ειδών, 6. η παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, συντήρησης ή και επισκευής των προιόντων και εμπορευμάτων της Εταιρείας, 7. η λειτουργία βιομηχανικών και πάσης φύσεως άλλων εγκαταστάσεων και μονάδων, 8. η μίσθωση ακινήτων της ιδιοκτησίας ή κατοχής της Εταιρείας, προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, 9. η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, υποστήριξης και εκπαίδευσης, 10. η εμπορία και πώληση των από την Εταιρεία παραγομένων ή εμπορευομένων προϊόντων και εμπορευμάτων, μέσω του δικτύου της, σε τρίτα, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, είτε κατ' αποκοπή, είτε με βάση συμβάσεις προμηθείας διαρκούς χαρακτήρα, καθώς και η εν γένει άσκηση πάσης εμπορικής δραστηριότητας και πράξης, με την οποία θα προωθούνται οι εταιρικοί σκοποί, 11. η εργοληπτική κατασκευή τεχνικών έργων γενικώς, τα οποία θα ανατίθενται με οποιαδήποτε νόμιμη διαδικασία είτε σε αυτήν αυτοτελώς είτε σε Κοινοπραξίες ή εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής, στις οποίες αυτή θα συμμετέχει, 12. η με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο εκμετάλλευση τεχνικών έργων, που θα κατασκευάζει σε ακίνητα ιδιοκτησίας της ή της ιδιοκτησίας τρίτων και η οποία εκμετάλλευση, στην τελευταία περίπτωση, θα της παραχωρείται από τρίτους, με οποιονδήποτε επίσης νόμιμο τρόπο ως αντάλλαγμα για την με δικές της δαπάνες κατασκευή των εν λόγω τεχνικών έργων. 13. η αγορά ακινήτων και η με σκοπό το κέρδος εκμίσθωση ή πώληση αυτών, καθώς και η ανέγερση οικοδομών επί οικοπέδων που θα αγοράζει ή επί οικοπέδων της ιδιοκτησίας τρίτων, κατά το κρατούν σύστημα της αντιπαροχής και η εν συνεχεία και παράλληλα προς τις εργασίες ανοικοδομήσεως ή και μετά το πέρας αυτών πώληση ή η εκμίσθωση αυτών σε τρίτους ή η με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση ή διάθεση των αυτοτελών ιδιοκτησιών που θα διαμορφωθούν σε τρίτους ή με σκοπό το κέρδος, 14. η μεσολάβηση για σύναψη του Αστικού Δικαίου συμβάσεων αγορών, πωλήσεων, ανταλλαγών, μισθώσεων ακινήτων, παραχώρησης ιδιόκτητων και μη ακινήτων για ανοικοδόμηση επί αντιπαροχής μέρους του ανεγερθησομένου τοιούτου και συνομολογήσεως χρηματικών δανείων ή υπόδειξη ευκαιρίας για σύναψη τέτοιων συμβάσεων ως και χαρτοφυλακίου κτηματικών επενδύσεων. 15. η παραγωγή, εμπορία, εισαγωγή και εξαγωγή μονωτικών και στεγανωτικών υλικών και συναφών χημικών προϊόντων από πετρελαιοειδή και λοιπές πρώτες ύλες. 16. η αξιοποίηση αιολικών, ηλιακών ή οποιωνδήποτε άλλων μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με τη συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα και επιχειρήσεις, η έρευνα, η ίδρυση, η κατασκευή, η λειτουργία και η εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής αιολικής, ηλιακής ή βασισμένης σε οποιαδήποτε άλλη μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, 17. η άσκηση οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρισης άλλων εταιρειών με όμοιους σκοπούς, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχει ή όχι. 18. η αγορά ή μίσθωση εκτάσεων ή εγκαταστάσεων δια την κατασκευή και λειτουργία μονάδων αξιοποίησης των ως άνω μορφών ενέργειας. 19. η προμήθεια, εμπορία, διανομή, εισαγωγή και εξαγωγή φαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων και γενικά ειδών που διατίθενται σε φαρμακαποθήκες και φαρμακεία. Για τους ανωτέρω σκοπούς η Εταιρεία δύναται: (α) να προβαίνει σε επενδύσεις παγίων στοιχείων, κινητών ή ακινήτων συμπεριλαμβανομένων βιομηχανοστασίων, μονάδων παραγωγής, είτε με αγορά, είτε με ορισμένου ή αορίστου χρόνου μίσθωση, είτε με δανειοδότηση, είτε και με συμβάσεις χρηματοδοτικής μισθώσεως, με σκοπό την μονιμότερη 12

13 εκμετάλλευσή τους, (β) να συμμετέχει σε και ενασχολείται με και ακόμη και να χρηματοδοτεί, μερικά ή ολικά, επιστημονικά προγράμματα, έρευνες και διεθνή συνέδρια, που συνδέονται οπωσδήποτε ή μπορούν να υποβοηθήσουν τους σκοπούς της Εταιρείας, (γ) να συμμετέχει σε και να συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφής επιχείρηση ημεδαπής ή αλλοδαπής, που επιδιώκει τους ίδιους, παρεμφερείς ή όχι σκοπούς υπό οποιονδήποτε εταιρικό τύπο ή κοινοπραξία ή ένωση προμηθευτών και να συγχωνεύεται με άλλη εταιρεία ή να απορροφά άλλη επιχείρηση ατομική ή εταιρική ή κλάδο, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή να εισφέρει κλάδο σε υφιστάμενη ή συνιστώμενη νέα εταιρεία ή/και να εξαγοράζει εταιρικά μερίδια ή συμμετοχές ή μετοχές σε άλλες εταιρείες, να ιδρύει μόνη ή σε συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις θυγατρικές εταιρείες με οιοδήποτε εταιρικό αντικείμενο και σκοπό, (δ) να συμμετέχει σε προγράμματα ευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων ή κοινών προγραμμάτων επιχειρήσεων και ερευνητικών προγραμμάτων, (ε) να συμμετέχει σε δημόσιους ή ιδιωτικούς διεθνείς διαγωνισμούς προμήθειας των παραγομένων ή εμπορευομένων από αυτήν προϊόντων, να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας των προϊόντων της, να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιασδήποτε φύσεως του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και γενικά Οργανισμών, Δημοσίων Επιχειρήσεων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με σκοπό την ανάληψη κατασκευαστικών έργων, μελετών και γενικώς έργων παροχής υπηρεσιών ως αναδόχου ή υπεργολάβου, (στ) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ημεδαπής ή αλλοδαπής ή κοινοπραξίες του εσωτερικού ή εξωτερικού, με οποιοδήποτε τρόπο, υπογράφουσα κάθε είδους συμβάσεις μεταξύ των οποίων και οι συμβάσεις franchising ή να αναθέτει μέρος ή και το σύνολο των εργασιών της σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, (ζ) να επενδύει ή και διαθέτει τα εκάστοτε διαθέσιμά της, επενδύοντας σε τίτλους, σταθερού ή κυμαινομένου εισοδήματος, σε τίτλους ομολόγων, ομολογιών ή και μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστήρια της Ελλάδος ή του εξωτερικού, να συνάπτει χρηματιστηριακές πράξεις, να προβαίνει σε πράξεις χρηματοοικονομικών προϊόντων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, να συνάπτει συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών ή και σε ξένα χρηματιστήρια, να αποκτά δικαιώματα προαιρέσεως σε συμβόλαια αγοράς μετοχών με δικαίωμα επαναπώλησης (Reverse Stock Repo) ή και επαναγοράς (Stock Repo) και σε δανεισμό τίτλων μετοχών από την ΕΤΕΣΕΠ ή και σύμφωνα με την κειμένη χρηματιστηριακή νομοθεσία, (η) να συνάπτει και κάθε άλλη σύμβαση πάσης φύσεως με άλλες εταιρείες για την μονιμότερη ή προσωρινή εξυπηρέτηση των σκοπών της, (θ) να δίδει τριτεγγυήσεις ή εγγυήσεις υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητος προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, παρέχουσα κάθε φύσεως ασφάλειες, ενοχικές και εμπράγματες, να ζητεί την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή ενεγγύων πιστώσεων σε οποιοδήποτε νόμισμα υπέρ τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων άνευ νομικής προσωπικότητος προς όφελος της Εταιρείας και ευόδωση του εταιρικού σκοπού, (ι) να ενεργεί ως αντιπρόσωπος άλλων οίκων, ημεδαπών ή αλλοδαπών, συναφών προς τα παραπάνω αναφερόμενα, (ια) να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή αλλοδαπή ή και να διαθέτει τις εγκαταστάσεις της σε τρίτους προς εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών, να ιδρύει συνεργεία επισκευών των εμπορευομένων από αυτή προϊόντων και (ιβ) να ασκεί οποιαδήποτε επιχείρηση, εργασία ή δραστηριότητα συναφή προς τους σκοπούς της, εφόσον θεωρεί ότι έτσι προωθείται και διευκολύνεται η επιδίωξη των πιο πάνω σκοπών της και να ενεργεί κάθε πράξη που διαρκώς ή πρόσκαιρα έχει σχέση με τους σκοπούς αυτούς. Η VELL ασχολείται με την αντιπροσώπευση ξένων οίκων, τις εισαγωγές και τη χονδρική κυρίως πώληση ηλεκτρικών συσκευών οικιακής χρήσης, αλλά και άλλων σκευών καθώς επίσης και μέσω της θυγατρικής της «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» με την εμπορία ραπτομηχανών και οικιακών ηλεκτρικών συσκευών SINGER. Σημειώνεται ότι η «ΑΦΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΕΛΛΑΝΗ Α.Ε.Β.Ε.» είναι αντιπρόσωπος και αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων SΙNGER στην Ελλάδα. Η Εταιρεία, σύμφωνα με την ανάλυση της ΕΣΥΕ υπάγεται στον κλάδο «Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών συσκευών» (Κλάδος 514.3, ΣΤΑΚΟΔ 03). 13

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε.

«AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. «AΛΦΑ-BΗTA» ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ A.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Για την Εξαγορά Ποσοστού 100,00% της ς PLUS HELLAS Ε.Π.Ε. & ΣΙΑ Ε.Ε. (μετονομασθείσας σε «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ M.E.Π.Ε. και ΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 F.G. EUROPE Ανώνυµη Εµπορική Bιοµηχανική Εταιρεία Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 Γλυφάδα, Μάιος 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ι. ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2003

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2002 ΜΑΡΤΙΟΣ 2003 ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ, ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2002. ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΔΥΣΚΟΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ «Quest Συµµετοχών Ανώνυµη Εταιρεία» (Πρώην Info-Quest A.E.B.E.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑ ΟΥ «ιανοµής και Τεχνικής υποστήριξης προϊόντων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών» ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. CENTRIC ΠΟΛΥΜΕΣΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ EΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16 της Απόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2005. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Μύνημα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006

Ετήσιο Δελτίο 2005 ΜΑΙΟΣ 2006 Ετήσιο Δελτίο 2005 με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύει μετά την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΙΟΣ 2006 Θέση Πράρι Μουστάκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΜΟΧΛΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ

Διαβάστε περισσότερα

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

(Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την απόφαση 7/372/15.02.2006 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν Ενότητα Α ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2010 _ Ετήσιο Δελτίο

2010 _ Ετήσιο Δελτίο Ετήσιο Δελτίο _ 2010 «ΔΡΟΜΕΑΣ» ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμος Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2010 ΣΕΡΡΕΣ ΜΑΪΟΣ 2011 Πληροφορίες σχετικά με τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για το ετήσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23538/01ΝΤ/Β/86/91/71 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 - ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23538/01ΝΤ/Β/86/91/71 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 - ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 23538/01ΝΤ/Β/86/91/71 ΣΟΛΩΜΟΥ 20 - ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007 Άλιμος, 26 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΧΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Πληροφοριακού Σημειώματος έγινε σύμφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.12.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 ΑΡ.Μ.Α.Ε.31576/Β/94/54 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΜΨΗ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ PERFORMANCE TECHNOLOGIES AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Η Εναλλακτική Αγορά του Χ.Α. δημιουργήθηκε για αναπτυσσόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004

ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡ. 16 ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5/204/14.11.2000 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ηράκλειο, Ιούνιος 2005-1- Επιστολή Προέδρου.Σ. Αγαπητοί Μέτοχοι, Το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005

ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΗΣ 2005 (Με βάση την Απόφαση 5/204/14.11.2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Απόφαση 7/372/15.2.2006) ΝΤΙΟΝΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου είναι η 5 Ιουνίου 2009 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ REDS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ε TΗΣΙΟ Δ ΕΛΤΙΟ 2007 ` Αθήνα, Ιούνιος 2008 Σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων 5/204/14.11.2000 και 7/372/15.02.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004

ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ 2004 ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2004 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 3 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 1.600.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο

Αγαπητοί μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 2 Αγαπητοί μέτοχοι, Στο ετήσιο δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας παρουσιάζεται ο απολογισμός της εταιρίας μας για τη χρήση 2001. Μια χρονιά παγκόσμιας ύφεσης στο χώρο της τεχνολογίας η οποία

Διαβάστε περισσότερα

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007)

(κατ άρθρο 5 του ν. 3556/2007) Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι THΛ. 210 6306000 - FAX 210 6306136 e-mail: mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 Εξαμηνιαία οικονομική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...

1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός...4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών... Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ... 4 1.1 Αναδιοργάνωση εταιρειών ομίλου. Εταιρικός Μετασχηματισμός....4 1.2 Αξιοποίηση Αστικών Ακινήτων...4 1.3 Κλάδος Βιομηχανικών Κατασκευών...5

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ Α.Ε. ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση

1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 1. Πληροφορίες για τη σύνταξη του ετησίου δελτίου και τους ελεγκτές της εταιρίας 8 2. Γενικές πληροφορίες για τον όμιλο 10 3. Εταιρική διακυβέρνηση 26 4. Στοιχεία αγορών X.A. 32 5. Απολογισμός εργασιών

Διαβάστε περισσότερα

ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ALAPIS A.B.E.E. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΛΟΓΩ ΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 05/08/2009 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3401/2005 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΕ «HELLAS ONLINE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΕΓΕΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007

MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 MULTIRAMA Α.Ε.B.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα