Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ"

Transcript

1 Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από τον κ., ή του (επώνυμο - όνομα) με ΑΦΜ και ΔΟΥ (καλούμενου εφεξής: ο Καταθέτης ) και 2. Του <Οργανισμού που διαχειρίζεται το αποθετήριο, π.χ. του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης - Αθηνά >, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, (καλούμενου εφεξής: το Αποθετήριο ) όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υπογραφή του παρόντος από την/τον κ. καλουμένων αμφοτέρων ως τα Μέρη, λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1. Στα πλαίσια της δραστηριότητάς του το Αποθετήριο, είτε ατομικά, είτε μέσω ή σε συνεργασία με τρίτα πρόσωπα διαθέτει την κατάλληλη τεχνολογική υποδομή για την αποθήκευση, συντήρηση/διατήρηση και διάθεση των Γλωσσικών Πόρων (όπως αυτοί ορίζονται παρακάτω), η οποία υποδομή αποτελεί μέρος της εθνικής διαδικτυακής Ερευνητικής Υποδομής Γλωσσικών Πόρων και Υπηρεσιών clarin:el (εφεξής: η Υποδομή ) καθώς και του εθνικού δικτύου clarin:el (εφεξής: το Δίκτυο ). 2. Με επιφύλαξη των παραγράφων 4.1. και 4.2. ο Καταθέτης επιθυμεί να διαθέσει στο Αποθετήριο Γλωσσικούς Πόρους που νομίμως κατέχει, άλλως διαχειρίζεται. συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 1. Αντικείμενο Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων clarin:el 1

2 Το παρόν Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων (εφεξής ΣΚΠ ) καταγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις με τις οποίες ο Καταθέτης διαθέτει στο Αποθετήριο και το Αποθετήριο δέχεται τους Γλωσσικούς Πόρους του Καταθέτη, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικά στο URI ως Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος του ΣΚΠ και το οποίο ο Καταθέτης οφείλει να ενημερώνει ταυτοχρόνως με την εκάστοτε κατάθεση Γλωσσικών Πόρων. Ως Γλωσσικοί Πόροι νοούνται τα πάσης φύσεως γλωσσικά δεδομένα (ενδεικτικά, κειμενικά και πολυμεσικά δεδομένα, λεξικά κτλ.), λογισμικό, εργαλεία, τεχνολογίες και υπηρεσίες επεξεργασίας γλώσσας και τα οποία προστατεύονται από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού δικαιώματος του κατασκευαστή βάσης δεδομένων (εφεξής: Γλωσσικοί Πόροι ). 3. Μεταβίβαση δικαιωμάτων 3.1 Ο Καταθέτης χορηγεί με το παρόν στο Αποθετήριο μη αποκλειστική άδεια, προκειμένου να προβαίνει στις ενέργειες της παραγράφου 3.2 κατωτέρω επί των Γλωσσικών Πόρων, και για τους οποίους Γλωσσικούς Πόρους ο Καταθέτης κατέχει τα απαραίτητα δικαιώματα ή άδειες Διανοητικής Ιδιοκτησίας, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 4 κατωτέρω. 3.2 Ειδικότερα, ο Καταθέτης μεταβιβάζει με το παρόν στο Αποθετήριο τα παρακάτω δικαιώματα/εξουσίες: (α) να αποθηκεύει, να συντηρεί και να διαχειρίζεται τον Γλωσσικό Πόρο ή ουσιώδη μέρη αυτού με κατάλληλα μέσα, (β) να τον διανέμει, σύμφωνα με την άδεια χρήσης όπως αυτή καταγράφεται στο Παράρτημα Α. 4. Δηλώσεις - Εγγυήσεις 4.1 Ο Καταθέτης δηλώνει και εγγυάται ότι: 1. Είναι κύριος ή/και νομέας ή/και κάτοχος των Γλωσσικών Πόρων. 2. Είναι ο αποκλειστικός δικαιούχος των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας επί των Γλωσσικών Πόρων, ή σε περίπτωση πολλών συνδικαιούχων ή/και σε περίπτωση διαφορετικών δικαιούχων έχει τη ρητή άδεια, άλλως τη ρητή εξουσιοδότηση να προβεί στις ενέργειες του άρθρου 5.1. κατωτέρω. Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων clarin:el 2

3 3. Οι Γλωσσικοί Πόροι δεν παραβιάζουν οποιαδήποτε δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, ούτε εμπεριέχουν δεδομένα ή άλλα στοιχεία η κατοχή, χρήση, επεξεργασία ή διάθεση των οποίων είναι με οποιονδήποτε τρόπο αντίθετη στο νόμο. 4.2 Σε περίπτωση που ο Καταθέτης παραβιάσει κάποια από τις δηλώσεις / εγγυήσεις της παραγράφου 4.1 ανωτέρω, υποχρεούται: α) να καταβάλει τη δέουσα επιμέλεια και να παράσχει την κατάλληλη συνδρομή προς τον σκοπό της αντίκρουσης οποιασδήποτε απαίτησης που εγείρεται έναντι του Αποθετηρίου σε σχέση με τη χρήση, διάθεση και επαναχρησιμοποίηση του Γλωσσικού Πόρου ή έναντι κάθε άλλης απαίτησης που σχετίζεται με τον Γλωσσικό Πόρο από οποιονδήποτε τρίτο, β) να απαλλάξει το Αποθετήριο από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, δικαστικά έξοδα και άλλα έξοδα που προέρχονται από απαιτήσεις τρίτων, και γ) να προβεί στην αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας που τυχόν υποστεί το Αποθετήριο από την αιτία αυτή. 5. Υποχρεώσεις μερών 5.1 Ο Καταθέτης Ο Καταθέτης υποχρεούται να διαθέτει τους Γλωσσικούς Πόρους στο Αποθετήριο σύμφωνα με τις οδηγίες και τις προδιαγραφές της Υποδομής και ειδικότερα: 1. να αποθέτει τους Γλωσσικούς Πόρους του στο ενδεδειγμένο για τον σκοπό αυτό Αποθετήριο, 2. να έχει εκκαθαρίσει τα δικαιώματα των Γλωσσικών Πόρων που διαθέτει μέσω της Υποδομής, 3. να τεκμηριώσει τους Γλωσσικούς Πόρους που διαθέτει σύμφωνα με το κοινό σχήμα μεταδεδομένων της Υποδομής, να επικαιροποιεί την τεκμηρίωση όποτε απαιτείται και να διατηρεί πάντοτε ενημερωμένο τον κατάλογο των τεκμηριωμένων Γλωσσικών Πόρων, 4. να διαθέτει τους Γλωσσικούς Πόρους του με συγκεκριμένη και σαφή άδεια χρήσης, κατά προτίμηση μία από τις προτεινόμενες από την Υποδομή, 5. να επιτρέπει τη συγκομιδή των μεταδεδομένων τεκμηρίωσης των Γλωσσικών Πόρων Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων clarin:el 3

4 από τον Κεντρικό συσσωρευτή, 6. να υιοθετεί τα προτεινόμενα από την Υποδομή πρότυπα για Γλωσσικούς Πόρους, 7. να φροντίζει για την απρόσκοπτη και συνεχή διάθεση των Γλωσσικών Πόρων του, 8. να παρέχει στο Αποθετήριο κάθε πληροφορία απαραίτητη για την καλή λειτουργία της Υποδομής και του Δικτύου, 9. να τηρεί τους όρους καλής λειτουργίας της Υποδομής, και 10. να σέβεται και να τηρεί τις αρχές του Δικτύου. 5.2 Το Αποθετήριο Το Αποθετήριο λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα κατά το μέτρο της ικανότητας και των πόρων που έχει στη διάθεσή του ώστε οι κατατεθειμένοι Γλωσσικοί Πόροι να αρχειοθετούνται και να συντηρούνται με βιώσιμο τρόπο και να παραμένουν αναγνώσιμοι, προσβάσιμοι και επεξεργάσιμοι Το Αποθετήριο αναλαμβάνει την υποχρέωση, στο μέτρο του δυνατού, να διατηρεί τον Γλωσσικό Πόρο αμετάβλητο στην αρχική μορφή του, σύμφωνα με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και με επιφύλαξη για το ύψος του κόστους υλοποίησης. Το Αποθετήριο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τροποποιήσεις σε σχέση με τη μορφή ή / και τη λειτουργικότητα του Γλωσσικού Πόρου εφόσον αυτό εξυπηρετεί την αποστολή του, δηλαδή συμβάλλει στη συντήρηση, τη διάθεση και την επαναχρησιμοποίηση του Γλωσσικού Πόρου Το Αποθετήριο λαμβάνει όλες τις απαραίτητες τεχνικές, νομικές και οργανωτικές ρυθμίσεις ώστε ο Γλωσσικός Πόρος να διανέμεται σύμφωνα με την άδεια που προβλέπεται από τον Καταθέτη, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α, να διατηρείται η ακεραιότητα του Γλωσσικού Πόρου και να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους. 6. Οι Γλωσσικοί Πόροι 6.1 Ο Καταθέτης καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε κάθε Γλωσσικός Πόρος να είναι Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων clarin:el 4

5 συμβατός με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υποδομής και του Δικτύου καθώς και τις νομικές προδιαγραφές που περιγράφονται στο παρόν. 6.3 Ο Καταθέτης αποθέτει στο Αποθετήριο ένα (1) αντίγραφο του κάθε Γλωσσικού Πόρου μέσω των μεθόδων, μέσων και μορφοτύπου που θεωρούνται αποδεκτά από το Αποθετήριο. 7. Απομάκρυνση των πόρων / αλλαγές στις συνθήκες πρόσβασης 7.1 Ο Καταθέτης διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από το Αποθετήριο να μην διαθέτει τον Γλωσσικό Πόρο προσωρινά ή μόνιμα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό γίνεται σύμφωνα με την άδεια που προβλέπεται από τον Καταθέτη, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α, ή οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το Αποθετήριο διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει τον Γλωσσικό Πόρο στο αρχείο του, αλλά δεν μπορεί να επιτρέπει σε κανέναν την πρόσβαση σε αυτόν ή σε ουσιώδη μέρη αυτού. 7.2 Το Αποθετήριο διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει τον Πόρο από το αρχείο, εν όλω ή εν μέρει, ή να περιορίσει ή να εμποδίσει την πρόσβαση στον Πόρο σε προσωρινή ή μόνιμη βάση για σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση αυτή το Αποθετήριο υποχρεούται να ενημερώσει αμέσως τον Καταθέτη. 8. Διαθεσιμότητα Γλωσσικών Πόρων 8.1 Το Αποθετήριο διαθέτει τους Γλωσσικούς Πόρους στους χρήστες της Υποδομής και σε τρίτους ή στα άτομα ή στις κατηγορίες των ατόμων που ορίζονται από τον Καταθέτη και σύμφωνα με την άδεια που προβλέπεται από τον Καταθέτη, όπως αυτή αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Α, οι όροι της οποίας άδειας πρέπει να καθίστανται γνωστοί με σαφή τρόπο στους δυνητικούς χρήστες του Πόρου. Η συμφωνία με τους όρους αδειοδότησης αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση στον Γλωσσικό Πόρο. 8.2 Σε περίπτωση απουσίας των δηλώσεων και εγγυήσεων της παραγράφου Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων clarin:el 5

6 4.1 ανωτέρω επί του Γλωσσικού Πόρου, το Αποθετήριο δύναται να ζητήσει την άδεια από τον νόμιμο ιδιοκτήτη των δικαιωμάτων και να διαθέσει τον Γλωσσικό Πόρο αναλόγως ή να μην τον διαθέσει καθόλου έως ότου εκκαθαριστούν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Στην περίπτωση αυτή, το Αποθετήριο δύναται να καταγγείλει άμεσα και αζημίως το ΣΚΠ. 8.3 Ρητώς συμφωνείται ότι ανεξαρτήτως της άδειας με την οποία δίδεται ο Γλωσσικός Πόρος, το Αποθετήριο μπορεί να διαθέσει τον Γλωσσικό Πόρο (ή ουσιώδη μέρη του) σε τρίτους (όχι μέλη του Δικτύου) στις ακόλουθες εξαιρετικές περιπτώσεις: - εάν το Αποθετήριο υποχρεούται να το πράξει από τη νομοθεσία ή από κανονισμούς, από δικαστική απόφαση, ή από ρυθμιστική αρχή - εάν αυτό είναι αναγκαίο για τη συντήρηση του Γλωσσικού Πόρου και ο Καταθέτης έχει ενημερωθεί καταλλήλως προηγουμένως. 8.4 Σε περίπτωση που το Αποθετήριο αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιέχονται στο ΣΚΠ, ή παύσει να υφίσταται ή/και τερματιστούν οι δραστηριότητές του, αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά θα μεταβιβάσει, άλλως θα εκχωρήσει όλα τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας επί του Γλωσσικού Πόρου που του έχουν εκχωρηθεί με το ΣΚΠ, μαζί με τις άδειες χρήσης που περιγράφονται στο Παράρτημα Α, σε άλλο αποθετήριο της Υποδομής, το οποίο θα αναλάβει όλες τις υποχρεώσεις και όλα τα δικαιώματα που περιγράφονται στο ΣΚΠ. 8.5 Το Αποθετήριο διαθέτει τα μεταδεδομένα των Γλωσσικών Πόρων σύμφωνα με τους όρους της άδειας Creative Commons Aναφορά, έκδοση 4.0 Διεθνής ή μεταγενέστερης με τους ίδιους όρους και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων Προστασίας Δεδομένων και των νόμων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και σύμφωνα με την υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή με άλλες προϋπάρχουσες συμφωνίες που περιορίζουν τη χρήση, τη διάδοση και την επαναχρησιμοποίηση των μεταδεδομένων. 9. Περιορισμός ευθύνης 9.1 Το Αποθετήριο καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων clarin:el 6

7 εξασφαλίσει ότι δεν θα συμβεί καμία απώλεια δεδομένων ή βλάβη, χωρίς, ωστόσο, να φέρει ουδεμία ευθύνη στην περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί. 9.2 Το Αποθετήριο δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλειες προκύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις τρίτων στους οποίους το Αποθετήριο έχει διαθέσει τον πόρο. 10. Διάρκεια - Αυτοδίκαιη λύση - Καταγγελία 10.1 Το ΣΚΠ τίθεται σε ισχύ την ημερομηνία κατάθεσης του Γλωσσικού Πόρου και εξακολουθεί να ισχύει καθ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της Υποδομής Το ΣΚΠ λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση α) παύσης (εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο ή β) θανάτου (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) του Καταθέτη. Σε αυτές τις περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι (α) ότι οι Γλωσσικοί Πόροι δεν έχουν αδειοδοτηθεί με άδεια Creative Commons, άδεια Ελευθέρου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) ή ισοδύναμη, (β) δεν υπάρχει καμία νόμιμη διαδοχή ή (γ) όταν, σύμφωνα με το νόμο, τα διανοητικά δικαιώματα περιέρχονται στους καθολικούς ή ειδικούς διαδόχους του Καταθέτη (εφόσον αυτός είναι νομικό πρόσωπο) ή τους κληρονόμους του Καταθέτη (εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο) και εφόσον αυτοί (τόσο οι καθολικοί/ειδικοί διάδοχοι, όσο και οι κληρονόμοι) δεν έχουν ρητά διατυπώσει την πρόθεσή τους να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά μέσα σε διάστημα ενός έτους, τότε όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας μεταφέρονται στο Αποθετήριο υπό την προϋπόθεση ότι αδειοδοτούνται επίσης με άδεια Creative Commons ή άδεια Ελευθέρου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) Το ΣΚΠ λύεται οποτεδήποτε για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η παράβαση οποιασδήποτε υποχρέωσης που προέρχεται από το ΣΚΠ ή η μη άσκηση οποιουδήποτε καθήκοντος που αναφέρεται στο ΣΚΠ. Η καταγγελία του ΣΚΠ από σπουδαίο λόγο υπόκειται σε προθεσμία γραπτής ειδοποίησης προ έξι μηνών με δυνατότητα θεραπείας. Σε περίπτωση λύσης το Αποθετήριο διατηρεί το μη αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης των Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων clarin:el 7

8 Γλωσσικών Πόρων σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη Καταθέτης: Για το Αποθετήριο: Παράρτημα Α <Συντομογραφία Γλωσσικού Πόρου, εφόσον υπάρχει>, <Όνομα Γλωσσικού Πόρου>, <Όνομα άδειας χρήσης>, <Κείμενο άδειας χρήσης> 1 1 Το πλήρες κείμενο της άδειας/των αδειών μπορεί είτε να επισυναφθεί στο παρόν Συμφωνητικό ως ξεχωριστό αρχείο είτε να ενσωματωθεί στο σημείο αυτό. Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων clarin:el 8