ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» Στην Αθήνα σήμερα συμβαλλόμενοι : 2015, οι παρακάτω 1. Η Περιφέρεια Ιονίων Νησιών που εδρεύει στην Κέρκυρα, οδός Εθνική Παλαιοκαστρίτσας Αλυκές και εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Περιφερειάρχη κ. Θεόδωρο Γαλιατσάτο. 2. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη 30 και που νόμιμα εκπροσωπείται στην παρούσα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Αρθούρο Ζερβό. Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 100 του Ν3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τη συναντίληψη των συμβαλλόμενων μερών για την αναγκαιότητα στήριξης των νοικοκυριών που πλήττονται από την ανθρωπιστική κρίση, την αναγκαιότητα επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος και ακύρωσης των εντολών διακοπής του, καθώς το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί κοινωνικό αγαθό απαραίτητο για την εξασφάλιση των ελάχιστων συνθηκών ασφαλούς και υγιεινούς διαβίωσης. 3. Την υπ αρ. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου για την έγκριση του προγράμματος Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά 4. Την..πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Συμφωνούν, συνομολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα: ΠΡΟΟΙΜΙΟ Τα συμβαλλόμενα μέρη προχωρούν σε σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με στόχο την ενίσχυση των νοικοκυριών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Θεμελιώδης αρχή της Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η κοινή θεώρηση ότι το ηλεκτρικό ρεύμα αποτελεί βασικό κοινωνικό αγαθό το οποίο κανένας πολίτης δεν πρέπει να στερείται σε ευρωπαϊκό κράτος στον 21ο αιώνα.

2 2 Η θεμελιώδης αυτή αρχή αποτυπώνεται στις κατευθυντήριες αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκεκριμένα στο «Λευκό βιβλίο σχετικά με τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας», όπου ως μία από τις κατευθυντήριες αρχές της προσέγγισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθορίζεται η «διασφάλισης της συνοχής και της καθολικής πρόσβασης», ειδικότερα δε «η πρόσβαση όλων των πολιτών και των επιχειρήσεων σε προσιτές και ποιοτικές υπηρεσίες κοινής ωφέλειας σε όλη την επικράτεια των κρατών μελών» Παράλληλα με την Οδηγία 72/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται (αρ.3 παρ.8) ότι: «Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση του απαραίτητου ενεργειακού εφοδιασμού σε ευάλωτους πελάτες έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η ενεργειακή φτώχεια». Επίσης σύμφωνα με το ν. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/ ) με τον οποίο ενσωματώθηκε στο Εθνικό δίκαιο η Οδηγία 72/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται (Άρθρο 52 - Προστασία Ευάλωτων Πελατών, παρ.2): «Ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κάθε κατηγορία, δύναται να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα για την προστασία τους, ιδίως η παροχή μειωμένων τιμολογίων οι ευνοϊκότεροι όροι πληρωμής των λογαριασμών, η απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους». Εξάλλου ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκδόθηκε κατ εφαρμογή του ν. 4001/2011 καθορίζει (κεφ.6, αρ.34, παρ.3) ότι : «οι Προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν τη δυνατότητα τμηματικής και άτοκης εξόφλησης του Λογαριασμού Κατανάλωσης, καθώς και των οφειλών παλαιότερων Λογαριασμών, στους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία. Κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια του Ευάλωτου Οικιακού Πελάτη».

3 3 Με την παρούσα σύμβαση καθορίζεται το πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και προσδιορίζεται ο τρόπος και οι διαδικασίες υλοποίησής της. ΑΡΘΡΟ 1 Σκοπός και Αντικείμενο της Σύμβασης Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η υλοποίηση του προγράμματος Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά, με σκοπό την ενίσχυση των νοικοκυριών της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων που αδυνατούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις που τις έχει αναθέσει η Πολιτεία και ειδικότερα α) στην κοινωνική επανένταξη διαφόρων κατηγοριών πολιτών (Ν3852/2010 αρ.186, Δ.1) και β) στην προστασία της δημόσιας υγείας (Ν3852/2010 αρ.186, Ζ.ΙΙ.6), βασική προϋπόθεση των οποίων αποτελεί η πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Μέσω της Προγραμματικής Σύμβασης η ΔΕΗ ωφελείται μέσω α) της άμεσης πληρωμής λογαριασμών οι οποίοι είτε θα έμεναν απλήρωτοι είτε θα καθυστερούσε η πληρωμή των, β) της σταδιακής αντιμετώπισης του φαινόμενου των μονομερών από τους πολίτες επανασυνδέσεων παροχών που έχουν διακοπεί λόγω αδυναμίας πληρωμής, φαινόμενο του οποίου η αντιμετώπιση ομαλοποιεί τη σχέση της ΔΕΗ με τους καταναλωτές και έχει θετική επίπτωση τόσο στα οικονομικά όσο και στην κοινωνική εικόνα της ΔΕΗ. ΑΡΘΡΟ 2 Προϋπολογισμός-Χρηματοδότηση του προγράμματος Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε ευρώ και η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων. ΑΡΘΡΟ 3 Διάρκεια της σύμβασης Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως την , δύναται δε να παραταθεί με κοινή απόφαση των συμβαλλομένων μερών. ΑΡΘΡΟ 4 Διαδικασία-Τρόπος Πληρωμής

4 4 Η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων με την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης καταβάλλει στη ΔΕΗ ποσό ευρώ ως προκαταβολή. Στο τέλος κάθε μήνα γίνεται Μηνιαίος Ανακεφαλαιωτικός Λογαριασμός στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα ποσά που μέχρι εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή έχει δηλώσει ότι αναλαμβάνει να πληρώσει η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων στη ΔΕΗ για τις παροχές που εντάσσονται στο πρόγραμμα Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά. Ο Μηνιαίος Ανακεφαλαιωτικός Λογαριασμός υπογράφεται και από τα δύο (2) μέρη. Προκειμένου να γίνει η Μηνιαία Εκκαθάριση της οφειλής της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων προς τη ΔΕΗ, από το συνολικό ποσό κάθε Μηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Λογαριασμού αφαιρούνται α) όλες οι προηγούμενες πληρωμές της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων προς τη ΔΕΗ που αφορούν την υπόψη Προγραμματική Σύμβαση β) το αναλογούν ποσό της προκαταβολής, που προκύπτει από το ποσοστό του συνολικού ποσού του Μηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Λογαριασμού προς το συνολικό ύψος της Προγραμματικής Σύμβασης (,00 ευρώ). Το τελικό ποσό που εκκαθαρίζεται σε μηνιαία βάση πληρώνεται από την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων προς τη ΔΕΗ εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής του Μηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Λογαριασμού από τα δύο (2) μέρη. Ενδεχόμενο μη αποσβεσθέν ποσό της προκαταβολής (πχ λόγω μικρότερου συνολικού ύψους του προγράμματος) δύναται να συμψηφίζεται με οφειλές της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων προς τη ΔΕΗ λόγω κατανάλωσης από την ίδια ηλεκτρικού ρεύματος. Στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων έτους 2015 έχει εγγραφές ποσό,00 ευρώ για τους σκοπούς του προγράμματος Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά Για κάθε πληρωμή προς την ΔΕΗ, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη (με σύνταξη σχετικού πρακτικού) της Επιτροπής του άρθρου 7 της παρούσας. ΑΡΘΡΟ 5 Υποχρεώσεις των μερών Για την εκπλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης, κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις: 1. Ο πρώτος συμβαλλόμενος, η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, αναλαμβάνει τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του προγράμματος της παρούσας σύμβασης, μέχρι του ποσού των,00, κατά τα οριζόμενα στη Σύμβαση.

5 5 2. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος, ΔΕΗ, αναλαμβάνει την υποχρέωση επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος ή ακύρωσης της εντολής διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των αντίστοιχων υπηρεσιών της. Ειδικότερα, Η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, στο πλαίσιο του προγράμματος Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά που εφαρμόζει, αναλαμβάνει την πληρωμή προς της ΔΕΗ μέρους του ποσού του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών που αδυνατούν να ανταποκριθούν στην πληρωμή των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Ειδικότερα η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων παρεμβαίνει αποκλειστικά σε περιπτώσεις όπου είτε έχει γίνει διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είτε έχει εκδοθεί από τη ΔΕΗ εντολή διακοπής της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία δεν έχει υλοποιηθεί. Η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων συγκεντρώνει τα αιτήματα των δικαιούχων για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος ή την ακύρωση της εντολής διακοπής του μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών της Σημεία επαφής σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας σύμβασης. Το ποσό το οποίο αναλαμβάνει η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων να πληρώσει στη ΔΕΗ για κάθε συγκεκριμένη παροχή είναι το αναγκαίο με βάση τον κανονισμό και τις ειδικότερες αποφάσεις της ΔΕΗ, το οποίο απαιτείται στο πλαίσιο σχετικής ρύθμισης της οφειλής που αφορά τη συγκεκριμένη παροχή, προκειμένου να γίνει η επανασύνδεση ή η ακύρωση εντολής διακοπής. Το ποσό το οποίο αναλαμβάνει η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων να πληρώσει στη ΔΕΗ για κάθε συγκεκριμένη παροχή, που εντάσσεται στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 480,00 ευρώ για διάστημα ενός έτους. Η ΔΕΗ δεσμεύεται α) να προωθεί άμεσα προς υλοποίηση τα αιτήματα επανασύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος τα οποία θα υποβάλει η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, εφόσον αυτά συνοδεύονται από δήλωση της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων για πληρωμή στη ΔΕΗ σύμφωνα με τα προηγούμενα. β) να αναστέλλει επί 20 -ήμερο τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στις περιπτώσεις νοικοκυριών για τα οποία έχει μεν εκδοθεί από την ίδια εντολή διακοπής αλλά έχει ειδοποιηθεί από την Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων ότι εξετάζεται η ένταξη τους στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά

6 6 Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων υποβάλει στη ΔΕΗ Πίνακα με τις παροχές και τα αντίστοιχα ποσά τα οποία αναλαμβάνει η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων να πληρώσει στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ απαντά, επιβεβαιώνοντας τις παροχές για τις οποίες κάνει δεκτό το αίτημα της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και είτε προωθεί την επανασύνδεση είτε ακυρώνει την εντολή διακοπής παροχής των συγκεκριμένων παροχών. Στις ειδικές περιπτώσεις μονομερούς επανασύνδεσης από τον καταναλωτή παροχών που έχουν διακοπεί, τις οποίες αποδέχεται να αναλάβει να τακτοποιήσει οικονομικά η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων, η ΔΕΗ μετά από αίτημα της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων, αποδέχεται ότι το αρχικώς προς καταβολή ποσό για την επανασύνδεση της παροχής δύναται να περιορισθεί στο ποσό των 480,00 ευρώ (στο βαθμό που βάσει της ρύθμισης προκύπτει μεγαλύτερο ποσό) και ο αριθμός των δόσεων δύναται να επεκταθεί έως 15. ΑΡΘΡΟ 6 Εποπτεία Έλεγχος Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Ελληνικού Δημοσίου ελέγχουν τη νομιμότητα των ενεργειών της παρούσας σύμβασης. Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση αποδοχής ελέγχων από την αρμόδια κοινή επιτροπή παρακολούθησης του άρθρου 7 της παρούσας ή οποιουδήποτε άλλου φορέα κατ εντολή των ανωτέρω υπηρεσιών, παρέχοντας τους κάθε διευκόλυνση για την άσκηση του ελέγχου και επιτρέποντας την πρόσβασή τους σε οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με την εξέλιξη και την οικονομική διαχείριση του προγράμματος. ΑΡΘΡΟ 7 Σύσταση, αρμοδιότητες και λειτουργία της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης Για την ορθή παρακολούθηση της υλοποίησης της παρούσας προγραμματικής σύμβασης συστήνεται τριμελής Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελούμενη από: Α. Δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων και τους αναπληρωτές τους. Β. Έναν (1) εκπρόσωπο της ΔΕΗ και τον αναπληρωτή του. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης πιστοποιεί την τήρηση των όρων της παρούσας σύμβασης και αξιολογεί τα αποτελέσματα σχετικά με την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος. Προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια και σύνταξη πορίσματος για την υλοποίηση του προγράμματος και εισηγείται

7 7 στους συμβαλλόμενους για κάθε ζήτημα που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την σύμβαση αυτή. Διατυπώνει την σύμφωνη γνώμη της με σύνταξη σχετικού πρακτικού για κάθε πληρωμή προς την ΔΕΗ. Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, οι συμβαλλόμενοι φορείς πρέπει να κοινοποιήσουν αμφίδρομα τα οριζόμενα από αυτούς μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης. ΑΡΘΡΟ 8 Τροποποίηση Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της σύμβασης δεν γίνεται για το σκοπό και το αντικείμενο αυτής. Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση σε άλλα σημεία της Προγραμματικής σύμβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και η υπογραφή σχετικού τροποιητικού εγγράφου. Κάθε τροποποίηση ονομάζεται «Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης» και αριθμείται (πχ «Τροποποίηση Νο 1 Προγραμματικής Σύμβασης» κοκ). ΑΡΘΡΟ 9 Λύση της Σύμβασης Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως, με την λήξη του χρόνου διάρκειάς της, εκτός εάν προταθεί η παράτασή της από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. Πριν από τον χρόνο αυτό η σύμβαση καταγγέλλεται εγγράφως και κατά τα λοιπά σύμφωνα με το νόμο, για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η ύπαρξη γεγονότων ή συμπεριφορά εκ μέρους συμβαλλομένου που καθιστά αδύνατη την υλοποίηση των συγκεκριμένων δράσεων και γενικά σπουδαίος λόγος θεωρείται η ύπαρξη γεγονότων στη διάρκεια της σύμβασης, εξαιτίας των οποίων είναι αδύνατη η συνέχισή της, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ειδικότερα σε περίπτωση τεκμηριωμένης διαπίστωσης παραβίασης οιουδήποτε εκ των συμβατικών όρων της παρούσας Σύμβασης από κάποιον από τους συμβαλλομένους, αυτή πιστοποιείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης - σύμφωνα με τους όρους λειτουργίας αυτής - ή άλλο αρμόδιο ελεγκτικό εξουσιοδοτημένο όργανο. Περαιτέρω, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητώς ότι σπουδαίο λόγο αποτελεί η παύση του προγράμματος.

8 8 ΑΡΘΡΟ 10 Ευθύνη των συμβαλλομένων μερών Τα συμβαλλόμενα μέρη ευθύνονται καθ όλη την διάρκεια της σύμβασης για την καλή εκτέλεσή της, συμφώνως με τον σκοπό της, τα προβλεπόμενα στην παρούσα και ειδικότερα συμφώνως με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο καθένας κατά τα αναφερόμενα στην παρούσα. ΑΡΘΡΟ 11 Αντισυμβατική συμπεριφορά συνέπειες - ρήτρες Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους αυτής της σύμβασης, που θεωρούνται όλοι σημαντικοί, από οποιονδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στον έτερο το δικαίωμα να αξιώσει αποκατάσταση των αντισυμβατικών ενεργειών σε εύλογο χρόνο και σε περίπτωση αδυναμίας ή αμέλειας αποκατάστασης, έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αξιώνοντας κάθε θετική ή αποθετική ζημία. ΑΡΘΡΟ 12 Επίλυση διαφορών Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια. ΑΡΘΡΟ 13 Δημοσιότητα του προγράμματος Ο πρώτος συμβαλλόμενος, σε συνεργασία με τον δεύτερο συμβαλλόμενο αναλαμβάνουν την προβολή του προγράμματος με κάθε πρόσφορο μέσο προκειμένου να ενημερωθούν οι δυνητικά δικαιούχοι πολίτες. Σε κάθε ενέργεια δημοσιοποίησης του προγράμματος θα αναφέρεται η συμβολή των συμβαλλόμενων μερών. ΑΡΘΡΟ 14 Γενικοί όροι Όλοι οι όροι της παρούσης Προγραμματικής Σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός εξ αυτών παρέχει το δικαίωμα στα συμβαλλόμενα μέρη να καταγγείλουν και να λύσουν τη σύμβαση. Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται ως ακολούθως σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα (αντίτυπα), και κάθε συμβαλλόμενος λαμβάνει δύο (2)

9 9 ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΔΕΗ ΑΕ) Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ ΑΡΘΟΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΣ

10 10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Οι αρχές του προγράμματος Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά 1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους πολίτες και τα νοικοκυριά στα οποία έχει γίνει είτε επίκειται να γίνει διακοπή ρεύματος και τα οποία, αφού προχωρήσουν σε ρύθμιση της οφειλής τους με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ), μπορούν να καταθέτουν στην Περιφέρεια Ιόνιων Νησιών τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω και η Περιφέρεια αναλαμβάνει να επιδοτήσει την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, πληρώνοντας στον πάροχο την πρώτη δόση της ρύθμισης. 2. Η Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων αναλαμβάνει την κάλυψη δαπάνης ως 480 ευρώ ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος που έχει διακοπεί. Το ποσό των 480 ευρώ είναι το μέγιστο που μπορεί να δοθεί ανά μία παροχή τον χρόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση από την έναρξη του προγράμματος ως τις 31 Δεκεμβρίου Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το να έχει εκδοθεί από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας εντολή διακοπής παροχής. 4. Η Περιφέρεια Ιονίων Νησιών θα δέχεται αιτήματα πολιτών. Τα αιτήματα αυτά θα εξετάζονται από την Περιφέρεια και θα κρίνεται από επιτροπή αν συντρέχουν ειδικοί όροι για την ικανοποίησή τους λόγω εξαιρετικών συνθηκών ανά ΠΕ όπως παρακάτω. ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 1. Νικολέτα Πανδή Αντ/ρχης 2. Βλαχόπουλος Σπυρίδων ΠΣ 3. Κατσαρού Αλεξάνδρα Δ/ντρια Δ/νσης ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 1. Χαλικιάς Θόδωρος Αντ/ρχης 2. Κατοπόδη Λουκία ΠΣ 3. Παπαδάτου Χρυσούλα Δ/ντρια Δ/νσης ΠΕ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ 1. Δρακουλόγκωνας Παναγής Αντ/ρχης 2. Πεφάνη Σουζάνα ΠΣ 3. Βλασσοπούλου Ελίνα Δ/ντρια Δ/νσης ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 1. Νιοτόπουλος Ελευθέριος Αντ/ρχης 2. Συγούρος Γεώργιος ΠΣ 3. Καράμπαμπας Γιώργος Δ/ντης Δ/νσης

11 11 Δικαιολογητικά Οι πολίτες που επιθυμούν να επιδοτηθούν μέσω του προγράμματος Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά θα πρέπει να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 1. Ρύθμιση οφειλής με τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. ΔΕΗ). 2. Αστυνομική ταυτότητα του ατόμου στο όνομα του οποίου είναι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 3. Εντολή διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για τη συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 4. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης 2014 (για τα εισοδήματα του 2013) του προσώπου στο όνομα του οποίου είναι η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος ή του / της συζύγου του. 5.Τα αιτήματα των πολιτών θα εξυπηρετούνται κατά σειρά ημερομηνίας υποβολής Σημεία επαφής για το πρόγραμμα Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά Oι συμπολίτες θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων. παρακάτω: 1. Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση Σ. Σαμάρα 13 - Κέρκυρα Τηλ Fax Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο - Λευκάδα Τηλ.: Fax :

12 12 3. Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλονιάς & Ιθάκης Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση : Μομφεράτου 30 - Αργοστόλι Τηλ.: Fax : Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Ταχ. Δ/νση : Ελ. Βενιζέλου 1 Ζάκυνθος Τηλ.: Fax :

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις

Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων (Αριθ. 12323, ΦΕΚ Β 1079, 04-06-2009) όπως τροποποιήθηκε μετά την Συμπλήρωση του Ειδικού

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

Εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ από αυτοπαραγωγούς με συμψηφισμό ενέργειας κατ εφαρμογή του άρθρου 14Α του ν.3468/2006. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΕ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (του Άρθρου 225, Ν. 3463/06 /.Κ.Κ.) Τίτλος : Τουριστική αξιοποίηση της Εγνατίας Οδού «Εγνατία, Τουρισµός» Συµβαλλόµενοι : 1. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Ξάνθης 2. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.) Εβρου 3. Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση (Ν.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23%

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #45.000,00# ΕΥΡΩ πλέον Φ.Π.Α 23% ΘΕΜΑ: Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός για σύναψη σύμβασης προμήθειας αναλωσίμων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ( Άρθρο 100, Ν.3852/10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τίτλος : Cross Border Infrastructural Project(CBIP) (GREECE -ALBANIA IPA CROSS BORDER PROGRAMME 2007-2013) Συμβαλλόμενοι : 1) Ελληνικό Δημόσιο / Αποκεντρωμένη Διοίκηση Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου Ιονίων

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Μεταξύ. 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. για τη Δράση. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Μεταξύ 1. Του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού 2. Του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 3. Της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 4. του

Διαβάστε περισσότερα

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες:

Στην Βάρη Αττικής σήμερα, την... του έτους 2014, ημέρα.., οι συμβαλλόμενοι και υπογράφοντες: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #430.000,00# ΕΥΡΩ πλέον ΦΠΑ 23% ΘΕΜΑ: Προμήθεια και Εγκατάσταση Επιστημονικού Εξοπλισμού για την Μονάδα Κυτταρομετρίας Ροής στα πλαίσια της πράξης «Infrafrontier-GR: H Ελληνική Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ Κουμπάρη 1, Αθηνα 10674 τηλ: +30 210 3671014 fax: +30 210 3622547 www.benaki.gr ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθµ.365 «Ανάπτυξη και Εφαρµογή Συστηµάτων Πληροφορικής των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές Περιοχές Εµπορίου και Ανωνύµων Εταιριών» Συµβατικού τιµήµατος 1.666.000 συµπεριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα