ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μπξοείηε μα καηεβάζεηε ηημ παοξρζίαζη για ηξ Ποόγοαμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ από ηξ παοακάηω link :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δι@ύγεια. Μπξοείηε μα καηεβάζεηε ηημ παοξρζίαζη για ηξ Ποόγοαμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ από ηξ παοακάηω link :"

Transcript

1 Πεοιθέοεια Κεμηοικήπ Μακεδξμίαπ Δ/μζη Διξίκηζηπ Σμήμα Σεκμηοίωζηπ & Πληοξθξοικήπ Καθ. Ρωζζίδη 11, Καλαμαοιά ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ απ εμημεοώμξρμε όηι από νεκιμάει η ρπξςοεωηική αμάοηηζη μόμωμ και ποάνεωμ ζηξ Διαδίκηρξ, ζύμθωμα με ηξ ποόγοαμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ. Ο ιζηξςώοξπ πξρ έςει δημιξρογηθεί για ηημ ΠΚΜ, ζηα πλαίζια ηξρ Ποξγοάμμαηξπ ΔΙΑΤΓΕΙΑ, είμαι ξ ενήπ : Μπξοείηε μα μπείηε και από ηξ site ηηπ ΠΚΜ παηώμηαπ πάμω ζηξ εικξμίδιξ Μπξοείηε μα καηεβάζεηε ηημ παοξρζίαζη για ηξ Ποόγοαμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ από ηξ παοακάηω link : diavgeia&catid=10:diavgeia&itemid=37 Σα αοςεία πξρ θα καηαςωοξύμηαι ποέπει είμαι ρπξςοεωηικά μξοθήπ pdf. Οδηγίεπ για ηη δημιξρογία αοςείωμ pdf μπξοείηε μα βοείηε ζηξμ ζςεηικό ξδηγό : Σξ ποόγοαμμα πξρ ζρζηήμξρμε για ηη δημιξρογία αοςείωμ pdf είμαι ηξ PDF Redirect v.228 και μπξοείηε μα ηξ καηεβάζεηε με αθάλεια από εδώ : prodiagrafes&catid=5:misc&itemid=37 και μα ηξ εγκαηαζηήζεηε. createpdf&catid=3:guides&itemid=37 Εάμ δεμ διαθέηεηε ποόγοαμμα αμάγμωζηπ αοςείωμ pdf, μπξοείηε μα καηεβάζεηε ηξ ποόγοαμμα FOXIT, πξρ είμαι αμξιςηξύ λξγιζμικξύ και δωοεάμ. Σξ ζςεηικό link είμαι ηξ ενήπ : Σελ. 1 από 14

2 prodiagrafes&catid=5:misc&itemid=37 Ακξλξρθξύμ πίμακεπ, όπωπ ζηάλθηκαμ από ηημ ΟΔΕ ΤΠΕΑΗΔ με επικαιοξπξιημέμεπ λίζηεπ για ηα Είδη Ποάνεωμ και ηιπ Θεμαηικέπ Εμόηηηεπ πξρ καλξύμαζηε μα ζρμπληοώζξρμε καηά ηημ καηαςώοιζη μιαπ ποάνηπ. Για απξοίεπ και ξπξιαδήπξηε παοαηήοηζη ζςεηικά με ηξ ποόγοαμμα ΔΙΑΤΓΕΙΑ μπξοείηε μα απξζηέλλεηε ζηη διεύθρμζη Σηλ. επικξιμωμίαπ : ΕΙΔΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΝΟΜΟ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟΤ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΣΑΓΜΑ ΕΓΚΤΚΛΙΟ ΔΙΟΡΙΜΟ ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΕΩΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΕΠΙΣΤΦΟΝΣΩΝ, ΔΙΟΡΙΣΕΩΝ, ΕΠΙΛΑΦΟΝΣΩΝ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΜΕΣΑΣΑΞΗ ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΑΠΟΔΟΦΗ ΠΑΡΑΙΣΗΗ ΛΤΗ ΦΕΗ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ ΠΑΤΗ Γ.Γ. - ΜΕΛΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ, ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ, ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΙΑ ΤΜΒΑΗ ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΤΠΗΡΕΙΩΝ AΠΟΔΟΦΗ ΔΩΡΕΑ ΤΜΒΑΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΦΟΡΗΓΙΑ ΛΟΙΠΕ ΑΣΟΜΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ Σελ. 2 από 14

3 ΙΟΛΟΓΙΜΟ ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΤΛΛΟΓΙΚΟΤ ΟΡΓΑΝΟΤ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΕΙ - ΠΡΑΚΣΙΚΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΠΑΡΑΦΩΡΗΗ ΦΡΗΗ ΔΗΜΟΙΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 2861/2010 ΔΑΠΑΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ΚΤΑ (ΚΟΙΝΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΟΥΑΗ ) ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΟΙΠΕ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΕ ΠΡΑΞΕΙ ΛΤΗ ΦΕΗ ΠΡΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΑΡΦΗ ΔΩΡΕΑ, ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ, ΠΑΡΑΦΩΡΗΗ ΦΡΗΗ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΤΡΓΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΠΡΑΞΗ ΤΠΟΒΙΒΑΜΟΤ (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )- Παραχώρηση δημόσιων και δημοτικών κτημάτων (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )-Καθορισμός χρήσης γης παραχωρούμενου δημόσιου κτήματος (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )- Καθορισμός αιγιαλού, παραλίας, λιμνών, ποταμών, ρεμάτων και χειμάρρων, (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )- Καθορισμός εθνικών δρυμών, δασών και δασικών εκτάσεων (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )- Φαρακτηρισμός εκτάσεων ως αναδασωτέων (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )-Καθορισμός βιομηχανικών ζωνών (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )-Καθορισμός λατομικών ζωνών (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )- ύνταξη και έγκριση πολεοδομικών μελετών και Γενικού Πολεοδομικού σχεδίου (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )-Έγκριση και τροποποίηση χωροταξικών και ρυμοτομικών σχεδίων (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )-Προσδιορισμός ή τροποποίηση ορίων οικισμού και έγκριση της μεταφοράς αυτού (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )-ύνταξη και έγκριση Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )-Φορήγηση, αναστολή χορήγησης, τροποποίηση οικοδομικών αδειών (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )-Καθορισμός ή τροποποίηση όρων δόμησης (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )- Φωροθέτηση (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )-Καθορισμός αρχαιολογικών χώρων (ΠΡΑΞΗ ΣΗ ΠΕΡ. 19, ΠΑΡ. 4 ΑΡΘΡΟΤ 2 Ν. 3861/2010 )- Φαρακτηρισμός κτιρίων ως διατηρητέων και αποχαρακτηρισμών αυτών. Σελ. 3 από 14

4 ΘΕΜΑΣΙΚΕ ΕΝΟΣΗΣΕ Μέσα Μεταφοράς, Σαξίδια και Σουρισμός Οικονομία και Οικονομικά Περιβάλλον και Υυσικοί Πόροι Πληροφορία και Επικοινωνία Πολιτισμός και Ελεύθερος Φρόνος Τγεία και Κοινωνική Μέριμνα Πολεοδομία και Κτηματολόγιο Άνθρωποι, Κοινότητες και Διαβίωση Δημόσια Σάξη και Άμυνα Δικαιοσύνη, Πολιτεία και Δημόσια Διοίκηση Εκπαίδευση και Έρευνα Εργασία, Ασφάλιση και ύνταξη Διεθνείς Τποθέσεις και Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρηματικότητα και Ανταγωνιστικότητα Διοικητικά επαγγέλματα Περιβαλλοντικά επαγγέλματα Λοιπά επαγγέλματα Επαγγέλματα εκπαίδευσης Επαγγέλματα πληροφορικής Επαγγέλματα υγείας Σεχνικά επαγγέλματα Καλλιτεχνικά επαγγέλματα Κοινωνικά επαγγέλματα Οικονομικά επαγγέλματα Ναυτικά επαγγέλματα Επαγγέλματα θετικών επιστημών Επαγγέλματα εφαρμοσμένης μηχανικής Νομικά επαγγέλματα Πτηνοτροφία Τλοτομία Μελισσοκομία Λατομεία Δασοκομία Γεωργία Μεταλλεία Ορυχεία Σελ. 4 από 14

5 Κτηνοτροφία Αλιεία Προσωπικά στοιχεία Ανθρώπινα δικαιώματα Ιθαγένεια, μετανάστευση και κοινωνική ένταξη Οικογένεια Μητρώα και δημοτολόγιο Κατοικία Κύκλος ζωής Βεβαιώσεις Πτυχία Μετεγγραφές Μεταπτυχιακές σπουδές Εκπαιδευτικά ιδρύματα Αναγνώριση τίτλων Διδακτορικές σπουδές Εργασία στην Ανώτατη εκπαίδευση Τποτροφίες Υοιτητικές παροχές Άθληση Αθλητική νομοθεσία Οφειλές υνάλλαγμα Σελωνεία Δάνεια Εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας Διασκέδαση Συχερά παιχνίδια Σρόφιμα και ποτά Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας τάθμευση Δακτύλιος Έλεγχος συμπεριφοράς οδηγών Προξενικές υποθέσεις Διεθνείς σχέσεις Ευρωπαϊκή Ένωση Δημόσιες συμβάσεις Διπλωματική προστασία Σελ. 5 από 14

6 Διεθνείς σχέσεις (γενικά) Ποινική δίωξη Ποινικό δίκαιο Νομική εκπροσώπηση Νομική βοήθεια Δικαστήρια Κληρονομικό δίκαιο Έγκλημα Δίκες και δικάσιμοι Αστικό Δίκαιο Δικαιοσύνη Ποινικό μητρώο Οικογενειακό δίκαιο Δικαστικές αποφάσεις Ένδικα μέσα Δημόσια διοίκηση Εκλογές Δικαιοσύνη και δίκαιο Πολιτεία και δημοκρατικοί θεσμοί Διοικητικές διαδικασίες Κώδικας διοικητικής διαδικασίας Επικύρωση εγγράφων Οργάνωση δημοσίων φορέων Αναζήτηση πιστοποιητικών Λιμενικό σώμα Πυροσβεστική Αστυνομία Όπλα και εκρηκτικές ύλες Ένοπλες δυνάμεις και στρατολογία Δημόσια τάξη Εκλογικοί κατάλογοι Εκλογές (γενικά) Εκλογική νομοθεσία Προσχολική αγωγή Εκπαίδευση (γενικά) Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση Σεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση Κατηγορίες εκπαίδευσης Σελ. 6 από 14

7 Ξένες γλώσσες Έρευνα (γενικά) Ανώτατη εκπαίδευση Καύσιμα Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Ηλεκτρική ενέργεια Ένοπλες δυνάμεις τρατιωτικές σχολές τρατιωτική θητεία τρατολογική νομοθεσία Επιδόματα αναπηρίας Επιδόματα ασθένειας Επιδόματα ενοικίου Εποχιακά βοηθήματα Οικογενειακά επιδόματα Λοιπά επιδόματα Ηλεκτρονική επικοινωνία Μέσα και τύπος Όροι και συνθήκες Εργασιακά έγγραφα Εργασιακά δικαιώματα Άδειες Απασχόληση στο δημόσιο υλλογικές συμβάσεις εργασίας Αργίες Εργασιακά Εύρεση εργασίας Κοινωνική ασφάλιση Άσκηση επαγγέλματος ύνταξη Ανεργία Προκηρύξεις Προσλήψεις Εργασιακή εμπειρία Επαγγελματική κατάρτιση Αναζήτηση εργασίας Εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή ιθαγένεια Σελ. 7 από 14

8 υνθήκη ένγκεν Εργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκή Ένωση (γενικά) Επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση φραγίδα Φάγης Κώδικας Βιβλίων και τοιχείων Υορολογία κεφαλαίου Υόροι Υορολογία επιχειρήσεων Ηλεκτρονική υποβολή Υόρος Προστιθέμενης Αξίας Υορολογία εισοδήματος Υορολογία Άρδευση Λίμνες Τπόγεια ύδατα Ποτάμια Ιθαγένεια Κοινωνική ένταξη Ομογένεια Μετανάστευση Ειδική αγωγή Γεωργική εκπαίδευση Διαπολιτισμική εκπαίδευση Εκκλησιαστική εκπαίδευση Εκπαίδευση ενηλίκων Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Ιδιωτική εκπαίδευση Ναυτική εκπαίδευση Ύδρευση και αποχέτευση Απόκτηση κατοικίας Εργατική κατοικία Ανέγερση κατοικίας Σηλεφωνική σύνδεση Ενοικίαση κατοικίας Επισκευή κατοικίας Ηλεκτροδότηση Αλλαγή διεύθυνσης Σελ. 8 από 14

9 Θέρμανση Γάμος Θάνατος Γέννηση Βάφτιση Ναυτιλία Ξενοδοχεία και εστιατόρια Εμπόριο Παροχή υπηρεσιών Φρηματοπιστωτικοί οργανισμοί Βιομηχανία Κατασκευές Ασφάλιση μετοχικών ταμείων Βιβλιάρια υγείας Ασφάλιση ΣΜΕΔΕ Κοινωνική ασφάλιση (γενικά) Ασφαλιστικές παροχές Ασφάλιση ΟΑΕΕ Ασφάλιση ΣΕΑΤΕΚ Ειδικές κατηγορίες ασφάλισης Ασφάλιση ΙΚΑ Ασφάλιση δημοσίου Τγειονομική περίθαλψη Ασφάλιση ΟΑΠ - ΔΕΗ Ασφάλιση ΟΓΑ Ασφάλιση Σαμείο Νομικών και ΚΕΑΔ Ασφάλιση ΣΑΞΤ Ασφάλιση ΣΑΠΟΣΕ Ασφάλιση ΣΑΤ Υιλανθρωπία Αναπηρία Κοινωνική πολιτική Διδασκαλία ξένων γλωσσών Πιστοποιητικά Ξένες γλώσσες (γενικά) Εκμάθηση ξένων γλωσσών Κτηματολόγιο Οικόπεδα Σελ. 9 από 14

10 Εφημερίδα της κυβέρνησης ύνταγμα της Ελλάδας Κυβέρνηση Ηλεκτρονική διακυβέρνηση ιδηροδρομικές συγκοινωνίες Εισιτήρια Αστικές συγκοινωνίες Αεροπορικές συγκοινωνίες Τπεραστικές συγκοινωνίες Σαξί Σαξίδια και τουρισμός Μεταφορές γενικά Οχήματα Οδική ασφάλεια Ναυσιπλοΐα Μέσα μαζικής μεταφοράς Εμπορευματικές μεταφορές Οδήγηση Διαχείριση κυκλοφορίας Δημοτολόγιο Μεταδημότευση Μητρώο αρρένων κάφη Πλοία Επαγγελματικές άδειες Άδειες οδήγησης Άδειες μηχανημάτων Αυθαίρετα Διατηρητέα Κατεδάφιση κτιρίων Οικοδομικές άδειες Κτiριακές εγκαταστάσεις υντήρηση κτιρίων Απροστάτευτα παιδιά Υροντίδα παιδιών Διαζύγιο Μονογονεϊκή οικογένεια Τιοθεσία Σελ. 10 από 14

11 Πολυτεκνία Οικογενειακή κατάσταση Οικογενειακές παροχές Επιδόματα και χρηματικά βοηθήματα Υορολογία και φόροι Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Δάνεια, οφειλές και συνάλλαγμα Όπλα Εκρηκτικές ύλες Σάφροι Αιγιαλός Φείμαρροι Ρυάκια Άδειες κυκλοφορίας Διαγραφή οχημάτων Μηχανήματα Πινακίδες Λεωφορεία και φορτηγά Μεταβίβαση οχημάτων Οχήματα (γενικά) Σέλη κυκλοφορίας Σεχνικός έλεγχος οχημάτων Φλωρίδα και πανίδα Προστασία περιβάλλοντος Οριοθετήσεις Ενέργεια Τδατικοί πόροι Αξιοποίηση φυσικών πόρων Προστασία δεδομένων Σηλεπικοινωνίες Σεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας Επικοινωνία Πολεοδομία και σχέδιο πόλης Κτηματολόγιο και οικόπεδα Οικοδομές και κτίρια Πολεοδομικές μελέτες Πολεοδομία Ρυμοτομία Σελ. 11 από 14

12 Οικισμοί Αρχαιότητες Πολιτιστικοί χώροι (γενικά) Αρχαιολογικοί χώροι Πολιτισμός και δημιουργία Πινακοθήκες Μουσεία Βιβλιοθήκες Θέατρα Διασκέδαση και ψυχαγωγία Πολιτισμός Εθελοντισμός Αθλητισμός Προξενικές πράξεις Αλλοδαποί στην Ελλάδα Έλληνες στο εξωτερικό Διαχείριση αποβλήτων Προστασία περιβάλλοντος (γενικά) Απαγόρευση κυνηγιού Ρύπανση Επώνυμο Ηλικία Γνήσιο υπογραφής Αριθμός Υορολογικού Μητρώου Αστυνομική ταυτότητα Βεβαιώσεις σπουδών Εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση Επαγγελματική εκπαίδευση χολεία Εργασία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση υνταξιοδότηση υντάξεις ΣΑΤ υντάξεις γήρατος υντάξεις θανάτου υντάξεις πολυτέκνων υντάξεις ειδικών κατηγοριών υντάξεις ΙΚΑ υντάξεις ΝΑΣ Σελ. 12 από 14

13 υντάξεις ΟΑΕΕ υντάξεις ΟΑΠ - ΔΕΗ υντάξεις Σαμείο Νομικών - ΚΕΑΔ υντάξεις ΣΕΑΤΕΚ υντάξεις ΣΜΕΔΕ υντάξεις μετοχικών ταμείων υντάξεις ΣΑΠΟΣΕ υντάξεις δημοσίου υντάξεις ΟΓΑ υντάξεις αναπηρίας Visas Σουρισμός Κοινωνικός τουρισμός Ναυτικά φυλλάδια Διαβατήρια Σαξίδια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης χολές μαθητείας ΟΑΕΔ Σεχνικές σχολές Σεχνολογίες πληροφορικής Τπηρεσίες πιστοποίησης Σεχνολογίες επικοινωνίας Σηλεπικοινωνιακά τέλη Λειτουργία τηλεπικοινωνιών Σηλεπικοινωνιακές συνδέσεις Δάση Ζώα Υυτά Τγεία και υγιεινή Προστασία καταναλωτών Κοινωνική Πρόνοια Διατροφή Πιστοποιητικά υγείας Τγεία γενικά Υάρμακα ύστημα υγείας Νοσηλεία Δωρεά οργάνων Σελ. 13 από 14

14 Κανόνες υγιεινής Εμβόλια Επιχειρηματικότητα Έλεγχοι και κυρώσεις Ανθρώπινο δυναμικό Επαγγελματική στέγη ύσταση και λειτουργία εταιρίας Επιχορηγήσεις επιχειρήσεων Μετατροπή επιχείρησης Κλείσιμο επιχείρησης Ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης Επιχειρησιακά προγράμματα υγχώνευση επιχείρησης Σελ. 14 από 14

ΕΙ ΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΠΡΑΞΗΣ

ΕΙ ΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΠΡΑΞΗΣ A/A ΕΙ ΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ/ΠΡΑΞΗΣ 1 ΝΟΜΟΣ 2 ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 3 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 4 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5 ΙΟΡΙΣΜΟΣ 6 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ/ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 7 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ, ΙΟΡΙΣΤΕΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών. (Government Category List)

Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών. (Government Category List) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης και Πρότυπα ιαλειτουργικότητας» Λίστα Κυβερνητικών Κατηγοριών (Government Category List) Έκδοση 2.00 Μάιος 2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚEΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚEΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚEΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Ο ΗΓΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΡΤΙΟΣ 2007 Χαιρετισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11

ΑΔΑ: 4Α8ΥΝ-ΤΑ4 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΦΕΚ Β 2147/26-9-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 09 /09 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: οικ 40055 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓ/ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Το Θεσμικό Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης 1. Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εξόδων Νέοι 0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0000 0100 Προεδρική χορηγία, βουλευτικές αποζημιώσεις κ.λπ. 0100 0110 Προεδρική χορηγία 0110 0111 Χορηγία του Προέδρου της Δημοκρατίας 0111

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ Έτος: 203 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος 2 Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 203, Δήμος Σπάτων Αρτέμιδος Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Κωδικός Αριθμός ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ : ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ 2015 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου

Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου Στρατηγικό Σχέδιο Δήμου Ελαφονήσου 2015-2019 1 Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή...4 Θεσμικό πλαίσιο...4 Σκοπός και Χαρακτηριστικά του Πενταετούς Προγράμματος...5 Σκοπός...5 Περιεχόμενο...5 Δομή...5 Μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23

ΠΡΑΚΤΙΚΟ αριθμ. 4 Αριθμ. Συνεδρίασης 4 η /14.02.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. ΘΕΜΑ 3o:Απόφαση σχετικά με την έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Δήμου Νίκαιας Αγ. Ι. Ρέντη, οικονομικού έτους 2014. Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης 2014 - Δήμος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30971 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2538 29 Δεκεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 316/10 12 2009 Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Νομαρχιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα 29 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α π ο σ τ ο λ ή μ ε f a x & e - m a i l ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝ. Δ/ΣΗΣ & Π/Υ Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27 Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.1:2: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΩΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 229 1.1.2. Συνοπτική περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία

Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία Οδηγός του Πολίτη με Αναπηρία ΑΘΗΝΑ 2007 ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ για τη Σύνταξη του Οδηγού του Πολίτη με Αναπηρία Βασιλείου Ευαγγελία, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Δ.Ξ. ΕΠΙΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ (Β ΦΑΣΗ ) ΞΑΝΘΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Σχέδιο Δήμου (Β Φάση) 2013-2014 i ΠΕΡΙΕΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... iii Αντικείμενο και σκοπιμότητα του προγράμματος...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 39 η -Ν.Π.Δ.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία

Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία Οδηγός του Πολίτη με αναπηρία Το εξώφυλλο κοσμούν έργα των: Αλ. Μητσάκου, Ε.Γ.Ν.Υ.Α. -ΣΤΕΓΗ Λευτ. Φιλιππίδη, Κέντρο ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία Γεωρ. Ξανθόπουλου, Σωματείο «Παναγία η Γλυκοφιλούσα»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΔ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕΙΡΑΣ \ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ... 4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ... 4 ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ... 5 1. Συνταγματικά

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων

Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Ανάλυση Κωδικών Αριθμών Εσόδων Νέοι 0000 ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ 0000 0100 Φόρος στο εισόδημα 0100 0110 Φόρος στο εισόδημα φυσικών προσώπων 0110 0111 Φόρος στο εισόδημα 0111 0112 Φόρος στο εισόδημα εισπραττόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 61 ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1 η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 61 ΘΕΜΑ: Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους από την 1 η Ιανουαρίου 2011 του Προγράμματος Καλλικράτης Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74894 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 2014 ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η : ΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2011 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ευρώτα 2011 2014 Β ΦΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Δεκέμβριος 2011 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Πλαίσιο Στόχων και Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Πολιτικής Μετά την καταγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3013 13 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 47132/41673 Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2012-2014 ΝΟΜΟΣ : ΚΥΔΩΝΙΑ 29 Τ.Κ.73135, Χανιά, Κρήτη τηλ. 2821341600 e-mail: dimos@chania.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ 2012-2014 ΜΕΡΟΣ Β ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ

Το Ινστιτούτο Εργασίας / ΓΣΕΕ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / Γ.Σ.Ε.Ε Πάτρα, 09/03/2012 Ταχ. Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 20 Ταχ. Κώδικας: 26221, ΠΑΤΡΑ Πληροφορίες: Φ. Πουλαστίδης Τηλέφωνο: 2610-624755 Fax: 2610226340 Email: inedytel@otenet.gr Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα