Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010) 105 τελικό 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό {COM(2010) 104 τελικό} EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Εισαγωγή 1.1. Ιστορικό της πρότασης Στις 17 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή εξέδωσε, µε βάση το άρθρο 61 στοιχείο γ) και το άρθρο 67 παράγραφος 1 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (νυν άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), πρόταση 1 κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/ όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο σε γαµικές διαφορές («Ρώµη III»). Ο κανονισµός έπρεπε να είχε εκδοθεί από το Συµβούλιο µε οµόφωνη απόφαση και κατόπιν διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του επί της εν λόγω πρότασης στις 21 Οκτωβρίου Η πρόταση της Επιτροπής εξετάστηκε στο πλαίσιο της επιτροπής θεµάτων αστικού δικαίου (Ρώµη III), αρχής γενοµένης τον Οκτώβριο του Εντούτοις, διαπιστώθηκε έλλειψη οµοφωνίας ως προς όλες τις λύσεις που προτάθηκαν σε σχέση µε τους κανόνες για το εφαρµοστέο δίκαιο στο πλαίσιο του κανονισµού, καθώς και ως προς τις προτεινόµενες παρεκκλίσεις. Κατά συνέπεια, στις 5 και 6 Ιουνίου 2008, το Συµβούλιο σηµείωσε, αφενός, την έλλειψη οµοφωνίας για την ευόδωση της θέσπισης του κανονισµού «Ρώµη III» και, αφετέρου, την ύπαρξη ανυπέρβλητων δυσχερειών οι οποίες καθιστούν αδύνατη την επίτευξη οµοφωνίας, τόσο επί του παρόντος όσο και στο εγγύς µέλλον. Το Συµβούλιο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι στόχοι «Ρώµη III» δεν ήταν δυνατό να επιτευχθούν µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε την εφαρµογή των συναφών διατάξεων των συνθηκών. Στις 25 Ιουλίου 2008, το Συµβούλιο σηµείωσε τα εξής: ότι τουλάχιστον οκτώ κράτη µέλη είχαν την πρόθεση να καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ενισχυµένης συνεργασίας και ότι ορισµένα άλλα κράτη µέλη ήταν πιθανό να συµµετάσχουν στη συνεργασία αυτή κατόπιν πρότασης της Επιτροπής ότι µόνον επίσηµο αίτηµα των εν λόγω κρατών µελών προς την Επιτροπή θα οδηγούσε στην ενδεχόµενη υποβολή πρότασης από µέρους της Επιτροπής, ούτως ώστε να µπορέσει η κάθε αντιπροσωπία να τοποθετηθεί οριστικά σχετικά µε τη σκοπιµότητα της ενισχυµένης συνεργασίας και τη συµµετοχή του εκάστοτε κράτους µέλους σε αυτή ότι το ενδεχόµενο αίτηµα οκτώ τουλάχιστον κρατών µελών προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ενισχυµένης συνεργασίας δεν προδίκαζε την εξέλιξη της διαδικασίας ούτε, ειδικότερα, την έγκριση που θα καλείτο να παράσχει το Συµβούλιο. Στις 28 Ιουλίου και στις 12 Αυγούστου 2008 και στις 12 Ιανουαρίου 2009, δέκα κράτη µέλη 4 απηύθυναν αίτηµα στην Επιτροπή, δηλώνοντας ότι είχαν την πρόθεση να καθιερώσουν µεταξύ τους ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα του εφαρµοστέου δικαίου σε γαµικές COM(2006) 399. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (EE L 338 της , σ. 1). ΕΕ C 15 Ε της , σ Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Ρουµανία και Σλοβενία. EL 2 EL

3 διαφορές και ζητώντας από την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση στο Συµβούλιο. Στις 3 Μαρτίου 2010, η Ελλάδα απέσυρε το αίτηµά της. Η πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την έγκριση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό, καθώς και η παρούσα πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση της εν λόγω ενισχυµένης συνεργασίας, τις οποίες η Επιτροπή ενέκρινε από κοινού, συνιστούν την απόκριση της Επιτροπής στο αίτηµα των εννέα κρατών µελών, τα οποία εφεξής καλούνται «συµµετέχοντα κράτη µέλη». Η πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περιλαµβάνει αναλυτική αξιολόγηση των νοµικών προϋποθέσεων και της σκοπιµότητας καθιέρωσης ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό. 2. Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 2.1. Ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιµότητας Στις διεθνούς χαρακτήρα υποθέσεις γαµικών διαφορών, οι σηµαντικές διαφορές µεταξύ των εθνικών δικαίων, ιδίως σε σχέση µε τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, προκαλούν µεγάλη νοµική αβεβαιότητα. Λόγω της µεγάλης ανοµοιογένειας και της περιπλοκότητας των εθνικών κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, είναι ιδιαίτερα δυσχερές για τα «διεθνή ζευγάρια» να προβλέψουν το δίκαιο που θα εφαρµοσθεί σε περίπτωση που κινηθεί διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού. Εξάλλου, τα συµµετέχοντα κράτη µέλη δεν παρέχουν στους συζύγους καµία δυνατότητα επιλογής του δικαίου που θα εφαρµοσθεί σε διαδικασίες αυτού του είδους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην εφαρµογή ενός δικαίου µε το οποίο οι σύζυγοι δεν έχουν στενούς δεσµούς ή σε αποτέλεσµα που δεν ανταποκρίνεται στις θεµιτές τους προσδοκίες. Εξάλλου, η κατάσταση αυτή δεν διευκολύνει ούτε τη συµβιβαστική επίλυση των διαφορών. Λαµβάνοντας υπόψη τα συναφή τµήµατα της αιτιολογικής έκθεσης της πρότασης κανονισµού της Επιτροπής της 17 ης Ιουλίου 2006 («Ρώµη III»), η παρούσα πρόταση κανονισµού στοχεύει στη θέσπιση σαφούς νοµικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο να διέπει το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο σε υποθέσεις διαζυγίου και δικαστικού χωρισµού και να παρέχει στα µέρη ορισµένη ελευθερία επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου. Το µέτρο της ενισχυµένης συνεργασίας καλύπτει αποκλειστικά και µόνο το εφαρµοστέο δίκαιο και όχι το θέµα της διεθνούς δικαιοδοσίας, αντίθετα από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, και τούτο προκειµένου να µη θιγεί το δίκαιο της Ένωσης, δηλαδή ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, στην τροποποίηση του οποίου απέβλεπε η αρχική πρόταση. Το άρθρο 20ε παράγραφος 1, αν και συµπεριλαµβανόταν στις διατάξεις που παρενέβαλε η επιτροπή θεµάτων αστικού δικαίου (Ρώµη III) 5, δεν συµπεριελήφθη τελικά στην παρούσα πρόταση κανονισµού. Ειδικότερα, το εν λόγω άρθρο περιέχει κατ ουσία έναν κανόνα σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία και συνδέεται στενά µε το άρθρο 7α περί αναγκαστικής δωσιδικίας, το οποίο απερρίφθη οµοίως, δεδοµένου ότι αφορούσε και αυτό το θέµα της διεθνούς δικαιοδοσίας. 5 Βλ. έγγρ. 9712/08 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 3 EL

4 2.2. Αύξηση της ευελιξίας µε την καθιέρωση ενός βαθµού αυτονοµίας των µερών Το πεδίο ελεύθερης βούλησης των µερών στις γαµικές υποθέσεις είναι, προς το παρόν, εξαιρετικά περιορισµένο. Η πρόταση προσδίδει κάποια ευελιξία στο νοµικό πλαίσιο, παρέχοντας µέχρι ενός σηµείου στους συζύγους την ευχέρεια να επιλέξουν κάποιο άλλο δίκαιο το οποίο θα είναι εφαρµοστέο σε περίπτωση που κινήσουν διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού. Η επιλογή των συζύγων περιορίζεται στα δίκαια που εµφανίζουν στενό σύνδεσµο µε τον γάµο, κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η εφαρµογή δικαίων µε τα οποία οι σύζυγοι έχουν ελάχιστη ή ουδεµία σχέση. Η δυνατότητα των συζύγων να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε αυτά τα ζητήµατα θα είναι ιδιαίτερα επωφελής σε περιπτώσεις συναινετικού διαζυγίου. Μια τέτοια ρύθµιση θα παρακινούσε σε µεγάλο βαθµό τα ενδιαφερόµενα ζευγάρια να οργανώσουν εκ των προτέρων τις συνέπειες ενδεχόµενης ρήξης της συζυγικής σχέσης και θα διευκόλυνε τα συναινετικά διαζύγια, πράγµα που έχει καίρια σηµασία για τα ζευγάρια µε παιδιά. Ο κανονισµός «Ρώµη III» θα συνέβαλλε επίσης στην κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν το δίκαιο της νέας χώρας κατοικίας τους αντί του δικαίου της ιθαγένειάς τους. Εισάγονται ειδικές διασφαλίσεις για να κατοχυρωθεί ότι οι σύζυγοι θα έχουν επίγνωση των συνεπειών της επιλογής τους, καθώς και για να προστατεύεται ο πιο αδύναµος εκ των συζύγων Παρεµπόδιση της εσπευσµένης προσφυγής στο δικαστήριο εκ µέρους ενός εκ των συζύγων Η πρόταση ασχολείται τέλος µε το πρόβληµα της εσπευσµένης προσφυγής στο δικαστήριο εκ µέρους ενός εκ των συζύγων, δηλαδή όταν ο ένας εκ των συζύγων υποβάλλει αίτηση διαζυγίου πριν από τον άλλον έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία θα υπόκειται σε συγκεκριµένο δίκαιο το οποίο θεωρεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα δικά του συµφέροντα. Τούτο ενδέχεται να οδηγήσει στην εφαρµογή ενός δικαίου µε το οποίο ο άλλος σύζυγος δεν έχει στενούς δεσµούς ή το οποίο δεν λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντά του, πράγµα που δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο τις προσπάθειες συνδιαλλαγής και αφήνει στενά χρονικά περιθώρια στη διαµεσολάβηση. Η θέσπιση εναρµονισµένων κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αναµένεται να µειώσει σηµαντικά τον κίνδυνο εσπευσµένης προσφυγής στο δικαστήριο, δεδοµένου ότι όποιο και αν είναι το δικαστήριο που θα επιληφθεί της υπόθεσης σε ένα κράτος µέλος, θα εφαρµόσει ένα δίκαιο που προσδιορίζεται στη βάση κοινών κανόνων. Ελλείψει επιλογής, το εφαρµοστέο δίκαιο προσδιορίζεται µε την εφαρµογή µιας διαβάθµισης συνδετικών στοιχείων, η οποία προτάσσει το δίκαιο της συνήθους διαµονής των συζύγων, πράγµα που θα διασφαλίζει ότι η διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού θα διέπεται από µια έννοµη τάξη µε την οποία το ζεύγος διατηρεί στενούς δεσµούς. Αυτό θα ενισχύσει σηµαντικά την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιµότητα, τόσο για τους συγκεκριµένους συζύγους όσο και για τα νοµικά επαγγέλµατα. Ο κανόνας σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής αποσκοπεί στην προστασία του πιο αδύναµου εκ των συζύγων, δεδοµένου ότι δίδει το προβάδισµα στην εφαρµογή του δικαίου της συνήθους διαµονής της οικογένειας πριν από τον χωρισµό, όποιο κι αν είναι το δικαστήριο στο οποίο έχει ασκήσει αγωγή ο ένας ή ο άλλος σύζυγος. Συνεπώς, θα επιτρέπει EL 4 EL

5 στους συζύγους να προβλέπουν µε ευκολία ποιο δίκαιο θα εφαρµοσθεί στη δική τους διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού. 3. ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και εκτίµηση αντικτύπου του µέτρου της ενισχυµένης συνεργασίας Πριν από τη δηµοσίευση της πρότασης της Επιτροπής τον Ιούλιο του 2006, πραγµατοποιήθηκε ευρύτατη διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η τελευταία εκδοχή του κειµένου, η οποία προέκυψε από τις διαπραγµατεύσεις στο Συµβούλιο και την οποία η Επιτροπή υιοθετεί εν µέρει στην πρότασή της, δεν διαφέρει ουσιωδώς από την πρόταση της Επιτροπής του Ιουλίου Συγκεκριµένα, η εκδοχή αυτή προκρίνει τις ίδιες βασικές λύσεις όσον αφορά το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό (π.χ. την ευχέρεια επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου, τη συνήθη διαµονή των συζύγων ως κύριο συνδετικό στοιχείο, την εξαίρεση για λόγους δηµόσιας τάξης, κ.λπ). Η Επιτροπή εκπόνησε εκτίµηση αντικτύπου, η οποία επισυνάφθηκε στην αρχική της πρόταση του Ιουλίου 2006 και η οποία εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά το ζήτηµα του εφαρµοστέου δικαίου θα γίνει µνεία στην εν λόγω εκτίµηση 6. Με την παρούσα πρόταση της Επιτροπής θεσπίζεται ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό. Η διαδικασία της ενισχυµένης συνεργασίας µπορεί να εφαρµοσθεί µόνον ως «ύστατη λύση» κατ εφαρµογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η Επιτροπή δύναται να προτείνει ενισχυµένη συνεργασία και το Συµβούλιο δύναται να παράσχει την έγκρισή του µόνον σε σχέση µε θέµατα µε τα οποία έχει ήδη ασχοληθεί το Συµβούλιο και ως προς τα οποία έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι είναι αδύνατη η εξεύρεση άλλης λύσης, µε το σκεπτικό ότι «οι επιδιωκόµενοι στόχοι της συνεργασίας αυτής δεν µπορούν να επιτευχθούν µέσα σε εύλογο χρόνο από την Ένωση στο σύνολό της». Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν νοµιµοποιείται να µεταβάλει ούτε τον τοµέα που καλύπτει η ενισχυµένη συνεργασία, ο οποίος εν προκειµένω είναι το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό, ούτε τους θεµελιώδεις κανόνες της σχετικής πράξης, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τελευταία εκδοχή του κειµένου που αποτέλεσε αντικείµενο διαπραγµατεύσεων στο Συµβούλιο. Εξάλλου, το περιεχόµενο της πρότασης της Επιτροπής για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας περιορίζεται από το πεδίο εφαρµογής το οποίο εξειδικεύεται στις αιτήσεις ενισχυµένης συνεργασίας των συµµετεχόντων κρατών µελών, δηλαδή εν προκειµένω το εφαρµοστέο δίκαιο σε γαµικές διαφορές. Εποµένως, η κατάρτιση νέας εκτίµησης αντικτύπου για το ίδιο θέµα δεν κρίνεται σκόπιµη. 4. Νοµικά στοιχεία της πρότασης 4.1. Νοµική βάση Τη νοµική βάση της παρούσας πρότασης αποτελεί το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το οποίο αναγνωρίζεται στο Συµβούλιο η αρµοδιότητα να θεσπίζει, κατόπιν διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µέτρα για θέµατα οικογενειακού δικαίου τα οποία έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. 6 SEC(2006) 949. EL 5 EL

6 Η πρόταση αφορά το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό. Τα θέµατα αυτά εµπίπτουν στη σφαίρα του οικογενειακού δικαίου. Οι διατάξεις της πρότασης σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο εφαρµόζονται µόνο σε υποθέσεις διεθνούς χαρακτήρα, δηλαδή, επί παραδείγµατι, σε υποθέσεις όπου οι σύζυγοι έχουν διαφορετική ιθαγένεια ή διαµένουν σε διαφορετικά κράτη µέλη ή διαµένουν σε κράτος µέλος του οποίου τουλάχιστον ο ένας εκ των συζύγων δεν έχει την ιθαγένεια. Συνεπώς, εκπληρώνεται η προϋπόθεση των διασυνοριακών επιπτώσεων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχή της επικουρικότητας Οι στόχοι της πρότασης είναι δυνατό να επιτευχθούν µόνο στο επίπεδο της Ένωσης, µε τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο, ενδεχοµένως µέσω της ανάπτυξης ενισχυµένης συνεργασίας. Οι εν λόγω κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου πρέπει να είναι πανοµοιότυποι ούτως ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της πρότασης, δηλαδή η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιµότητας και της ευελιξίας προς όφελος των πολιτών. Εποµένως, µονοµερής δράση εκ µέρους των κρατών µελών θα αντέβαινε στους συγκεκριµένους στόχους. εν υπάρχει καµία ισχύουσα διεθνής σύµβαση µεταξύ των κρατών µελών η οποία να αφορά το ζήτηµα του εφαρµοστέου δικαίου στον τοµέα των γαµικών διαφορών. Η δηµόσια διαβούλευση και η εκτίµηση αντικτύπου που πραγµατοποιήθηκαν ενόψει της κατάρτισης της πρότασης της Επιτροπής του Ιουλίου 2006 κατέδειξαν όλο το εύρος των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται µε την παρούσα πρόταση, τα οποία αφορούν δεκάδες χιλιάδες πολιτών κάθε έτος. εδοµένου του χαρακτήρα και της κλίµακας του προβλήµατος, οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µόνο σε επίπεδο Ένωσης Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας υπό την έννοια ότι περιορίζεται αυστηρά σε αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της. Η παρούσα πρόταση δεν θα δηµιουργήσει οποιαδήποτε νέα οικονοµικά ή διοικητικά βάρη για τους πολίτες και συνεπάγεται πολύ περιορισµένο πρόσθετο βάρος για τις οικείες εθνικές αρχές Επιλογή νοµικού µέσου Ο χαρακτήρας και ο στόχος της πρότασης επιβάλλουν την έκδοση κανονισµού. Η ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιµότητα προϋποθέτουν τη θέσπιση σαφών και ενιαίων κανόνων. Οι προτεινόµενοι κανόνες όσον αφορά το εφαρµοστέο δίκαιο είναι επακριβείς και λεπτοµερείς και δεν απαιτούν µεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Αν αφηνόταν στα συµµετέχοντα κράτη µέλη οποιοδήποτε περιθώριο διακριτικής ευχέρειας για την εφαρµογή αυτών των κανόνων, θα υπονοµεύονταν οι στόχοι της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιµότητας Θέση του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της ανίας Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συµµετέχουν στη συνεργασία επί θεµάτων που υπάγονται στο τρίτο µέρος, τίτλος V, της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν εκφράσουν σχετική επιθυµία, κατ εφαρµογή του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανία δεν συµµετέχει στην έκδοση του προτεινόµενου κανονισµού και δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του δυνάµει των άρθρων 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της EL 6 EL

7 ανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. ηµοσιονοµικές επιπτώσεις, απλούστευση και συνοχή µε τις άλλες πολιτικές της Ένωσης 5.1. ηµοσιονοµικές επιπτώσεις Η πρόταση δεν θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης Απλούστευση Η πρόταση προβλέπει την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τους πολίτες και για τα νοµικά επαγγέλµατα. Ειδικότερα, η εναρµόνιση των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου θα απλουστεύσει σηµαντικά τις διαδικασίες, παρέχοντας στους ενδιαφερόµενους τη δυνατότητα να προσδιορίζουν το εφαρµοστέο δίκαιο στη βάση ενός ενιαίου συνόλου κανόνων, το οποίο θα αντικαταστήσει τους υφιστάµενους εθνικούς κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου των συµµετεχόντων κρατών µελών Συνοχή µε τις λοιπές πολιτικές και στόχους της Ένωσης Η πρόταση τηρεί τα θεµελιώδη δικαιώµατα και συνάδει µε τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδιαίτερα, από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης. 6. Σχολιασµός των άρθρων Άρθρο 1 Ο προτεινόµενος κανονισµός εφαρµόζεται σε όλες τις καταστάσεις στις οποίες υπάρχει σύγκρουση νόµων, δηλαδή στις καταστάσεις οι οποίες εµπεριέχουν ένα ή περισσότερα στοιχεία αλλοδαπότητας σε σχέση µε την εγχώρια κοινωνική ζωή µιας χώρας και στις οποίες ενδεχοµένως εµπλέκονται περισσότερα του ενός νοµικά συστήµατα. Κατά συνέπεια, είναι εφαρµοστέος µόνο σε καταστάσεις διεθνούς χαρακτήρα, π.χ. όταν οι σύζυγοι έχουν διαφορετική ιθαγένεια ή διαµένουν σε διαφορετικά κράτη µέλη ή διαµένουν σε κράτος µέλος του οποίου τουλάχιστον ο ένας εκ των συζύγων δεν έχει την ιθαγένεια («διεθνή ζευγάρια»). Οι κανόνες που προτείνονται σε σχέση µε το εφαρµοστέο δίκαιο αφορούν αποκλειστικά και µόνο το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό και δεν καλύπτουν τη διαδικασία ακύρωσης γάµου, ως προς την οποία δεν κρίνεται ενδεδειγµένη η ελεύθερη βούληση των µερών ούτε η επιλογή άλλων δικαίων πλην του δικαίου του δικάζοντος δικαστηρίου. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας, η ακύρωση του γάµου καλύπτεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, όπως και το διαζύγιο και ο δικαστικός χωρισµός. Άρθρο 2 Σύµφωνα µε το άρθρο 2, ο παρών κανονισµός έχει οικουµενική εφαρµογή, υπό την έννοια ότι οι ενιαίοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου τους οποίους προβλέπει είναι δυνατό να συνεπάγονται τον προσδιορισµό, αδιακρίτως, του δικαίου ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους, του δικαίου ενός µη συµµετέχοντος κράτους µέλους ή του δικαίου ενός κράτους µη EL 7 EL

8 µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για µια αρχή η οποία είναι βαθιά ριζωµένη στο θετικό δίκαιο των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και η οποία είναι ήδη διατυπωµένη στη σύµβαση της Ρώµης του 1980, στις συµβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της διάσκεψης της Χάγης, καθώς και στους εθνικούς κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου των συµµετεχόντων κρατών µελών. Θεσπίζονται ρήτρες διασφάλισης προκειµένου να αποτρέπεται η εφαρµογή σε υποθέσεις διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού αλλοδαπών δικαίων τα οποία αντιβαίνουν στις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ορίζεται το δίκαιο ενός άλλου κράτους µέλους, το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εµπορικές υποθέσεις µπορεί να χρησιµεύει για την ενηµέρωση των δικαστηρίων σχετικά µε το περιεχόµενο του αλλοδαπού δικαίου. Άρθρο 3 Η µεγάλη πλειονότητα των εθνικών κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου προβλέπει µόνον µία λύση σε µία δεδοµένη κατάσταση. Η πρόταση στοχεύει να προσφέρει στους συζύγους µεγαλύτερη ευελιξία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέγουν το εφαρµοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και στον δικαστικό χωρισµό. Η επιλογή περιορίζεται στα δίκαια µε τα οποία οι σύζυγοι έχουν στενούς δεσµούς λόγω της συνήθους διαµονής τους ή της τελευταίας κοινής συνήθους διαµονής τους, εφόσον ένας εξ αυτών συνεχίζει να διαµένει εκεί, το δίκαιο της ιθαγένειας ενός εκ των συζύγων ή το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου. Οι ίδιοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου πρέπει να εφαρµόζονται στον δικαστικό χωρισµό και το διαζύγιο, δεδοµένου ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, ο δικαστικός χωρισµός αποτελεί ένα αναγκαίο στάδιο που προηγείται του διαζυγίου. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη που αναγνωρίζουν τον δικαστικό χωρισµό εφαρµόζουν σε αυτόν τους ίδιους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που ισχύουν και για το διαζύγιο. Αυτή η ενίσχυση της ελεύθερης βούλησης των µερών θα βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιµότητα για τους συζύγους. Είναι σκόπιµη η τήρηση ορισµένων τυπικών απαιτήσεων για να εξασφαλιστεί ότι και οι δύο σύζυγοι έχουν επίγνωση των συνεπειών της επιλογής τους και να προστατεύεται ο πλέον αδύναµος εκ των συζύγων. Η Επιτροπή συµµερίζεται τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύµφωνα µε την οποία πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόµενο να οδηγεί η επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου από τα µέρη στην εφαρµογή ενός δικαίου το οποίο αντιβαίνει στα θεµελιώδη δικαιώµατα και στο δίκαιο της Ένωσης. Το κείµενο περιορίζει συνεπώς την ευχέρεια επιλογής των µερών στις αλλοδαπές διατάξεις δικαίου σχετικά µε το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό οι οποίες συνάδουν µε τις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 8 EL

9 Άρθρο 4 Ελλείψει επιλογής από µέρους των συζύγων, το εφαρµοστέο δίκαιο καθορίζεται σε συνάρτηση µε µια κλίµακα διαδοχικών κριτηρίων σύνδεσης, στην οποία η συνήθης διαµονή των συζύγων κατέχει την πρώτη θέση. Αυτός ο ενιαίος κανόνας θα εξασφαλίσει την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιµότητα. Η θέσπιση εναρµονισµένων κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αναµένεται να µειώσει σηµαντικά τον κίνδυνο εσπευσµένης προσφυγής στο δικαστήριο, δεδοµένου ότι όποιο και αν είναι το δικαστήριο που θα επιληφθεί της υπόθεσης σε ένα συµµετέχον κράτος µέλος, θα εφαρµόσει το ίδιο δίκαιο, το οποίο προσδιορίζεται στη βάση κοινών κανόνων. Το γεγονός ότι ο κανόνας αυτός θεµελιώνεται κατά πρώτο λόγο στη συνήθη διαµονή των συζύγων και, ελλείψει αυτής, στην τελευταία συνήθη διαµονή τους, εφόσον ένας εξ αυτών εξακολουθεί να διαµένει εκεί, θα οδηγεί, στη µεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, στην εφαρµογή του δικαίου του επιληφθέντος δικαστηρίου (αν και τούτο δεν θα συµβαίνει πάντα, παραδείγµατος χάρη όταν ο ένας σύζυγος επιστρέφει στην πατρίδα του και ασκεί εκεί αγωγή ενώπιον δικαστηρίου σύµφωνα µε τους κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003). Εποµένως, οι περιπτώσεις εφαρµογής αλλοδαπού δικαίου θα είναι περιορισµένες. Άρθρο 5 Πρόκειται για κανόνα µε σκοπό την αποτροπή της διακριτικής µεταχείρισης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, στις οποίες το εφαρµοστέο δίκαιο δεν προβλέπει τον θεσµό του διαζυγίου ή δεν παρέχει στον έναν εκ των συζύγων λόγω του φύλου του ισότιµη πρόσβαση σε διαζύγιο ή σε δικαστικό χωρισµό, θα πρέπει να εφαρµόζεται το δίκαιο του επιληφθέντος δικαστηρίου. Άρθρο 6 Η δυνατότητα αναπαραποµπής θα έθετε σε κίνδυνο τον στόχο της ασφάλειας δικαίου. Ο καθορισµός ενός δικαίου σύµφωνα µε ενιαίους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σηµαίνει κατά συνέπεια ότι καθορίζονται οι ουσιαστικοί κανόνες και όχι οι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αυτού του δικαίου. Άρθρο 7 Ο µηχανισµός της επιφύλαξης δηµόσιας τάξης επιτρέπει στον δικαστή να µην εφαρµόζει τους κανόνες του αλλοδαπού δικαίου που έχει καθοριστεί µε βάση τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου εφόσον η εφαρµογή του αλλοδαπού δικαίου σε µια δεδοµένη περίπτωση θα ήταν αντίθετη προς τη δηµόσια τάξη του επιληφθέντος δικαστηρίου. Ο όρος «προδήλως» σηµαίνει ότι η χρήση της επιφύλαξης δηµόσιας τάξης πρέπει να παραµένει εξαιρετική. Άρθρο 8 Σε περίπτωση που ένα κράτος αποτελείται από περισσότερες εδαφικές ενότητες που η καθεµιά έχει τους δικούς της κανόνες ουσιαστικού δικαίου για το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό, ο παρών κανονισµός πρέπει εξίσου να εφαρµόζεται στις συγκρούσεις νόµων µεταξύ αυτών των εδαφικών ενοτήτων, κατά τρόπο που να κατοχυρώνει την ασφάλεια δικαίου, την προβλεψιµότητα και την οµοιόµορφη εφαρµογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε κατάσταση που εµπεριέχει σύγκρουση νόµων. EL 9 EL

10 Άρθρο 9 Η υπόψη διάταξη αποβλέπει στη διαφάνεια για τους πολίτες των κανόνων που εφαρµόζονται στα γαµήλια συµβόλαια στα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Η Επιτροπή θα τηρεί ενήµερους τους πολίτες για το συγκεκριµένο θέµα, µε τη δηµοσίευση των πληροφοριών αυτών στον δικτυακό τόπο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Άρθρο 10 Το συγκεκριµένο άρθρο αναφέρεται στις χρονικές παραµέτρους της εφαρµογής της πράξης. Άρθρο 11 Οι προτεινόµενες διατάξεις αποβλέπουν στην επίτευξη δίκαιης ισορροπίας µεταξύ, αφενός, του σεβασµού των διεθνών υποχρεώσεων των συµµετεχόντων κρατών µελών και, αφετέρου, του στόχου της οικοδόµησης ενός πραγµατικού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Η παράγραφος 1 παρέχει στα συµµετέχοντα κράτη µέλη τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου οι οποίοι περιλαµβάνονται στις διµερείς ή πολυµερείς συµβάσεις των οποίων είναι συµβαλλόµενα µέρη κατά τον χρόνο έκδοσης του κανονισµού. Εντούτοις, η συνύπαρξη δύο παράλληλων καθεστώτων εφαρµογή από ορισµένα συµµετέχοντα κράτη µέλη των διατάξεων συµβάσεων που έχουν κυρώσει και εφαρµογή από τα υπόλοιπα συµµετέχοντα κράτη µέλη των διατάξεων του προτεινόµενου κανονισµού θα αντέβαινε στην απρόσκοπτη λειτουργία του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Άρθρα 12 και 13 Προκειµένου για τα άρθρα σχετικά µε την αναθεώρηση της πράξης, την έναρξη ισχύος της και την εφαρµογή της, πρόκειται για τη χρήση των σχετικών τυποποιηµένων διατάξεων. EL 10 EL

11 2010/0067 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 3, την απόφαση [...] του Συµβουλίου, της [...], για την έγκριση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό 7, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 8, Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 9, Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Η Ένωση έθεσε ως στόχο να διατηρήσει και να αναπτύξει έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Για την προοδευτική εγκαθίδρυση ενός τέτοιου χώρου, η Ένωση πρέπει να θεσπίσει µέτρα στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις µε διασυνοριακές επιπτώσεις. (2) Σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συµβούλιο θεσπίζει µέτρα για θέµατα οικογενειακού δικαίου τα οποία έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις ΕΕ L [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ C [...] της [...], σ. [...]. ΕΕ C [...] της [...], σ. [...]. EL 11 EL

12 (3) Η Επιτροπή εξέδωσε, στις 14 Μαρτίου 2005, Πράσινη Βίβλο σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσεις διαζυγίου. Αυτή η Πράσινη Βίβλος έδωσε λαβή για να διεξαχθεί ευρεία δηµόσια διαβούλευση για τις πιθανές λύσεις των προβληµάτων που ενδέχεται να ανακύψουν υπό τις παρούσες συνθήκες. (4) Η Επιτροπή πρότεινε, στις 17 Ιουλίου 2006, κανονισµό για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο σε γαµικές διαφορές. (5) Το Συµβούλιο, κατά τη σύνοδό του στο Λουξεµβούργο στις 5 και 6 Ιουνίου 2008, σηµείωσε, αφενός, την έλλειψη οµοφωνίας επί της συγκεκριµένης πρότασης και, αφετέρου, την ύπαρξη ανυπέρβλητων δυσχερειών οι οποίες καθιστούν αδύνατη την επίτευξη οµοφωνίας, τόσο επί του παρόντος όσο και στο εγγύς µέλλον. Το Συµβούλιο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι στόχοι της πρότασης δεν ήταν δυνατό να επιτευχθούν µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε την εφαρµογή των συναφών διατάξεων των συνθηκών. (6) Η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Ρουµανία και η Σλοβενία απηύθυναν εν συνεχεία αίτηµα στην Επιτροπή, δηλώνοντας ότι είχαν την πρόθεση να καθιερώσουν µεταξύ τους ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα του εφαρµοστέου δικαίου σε γαµικές διαφορές και καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση στο Συµβούλιο. Στις 3 Μαρτίου 2010, η Ελλάδα απέσυρε το αίτηµά της. (7) Το Συµβούλιο εξέδωσε στις [...] την απόφαση [...] για την έγκριση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό. (8) Σύµφωνα µε το άρθρο 328 παράγραφος 1 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την καθιέρωσή τους, οι ενισχυµένες συνεργασίες είναι ανοιχτές σε όλα τα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη της τήρησης των ενδεχόµενων προϋποθέσεων συµµετοχής που ορίζει η απόφαση εξουσιοδότησης. Παραµένουν επίσης ανοικτές ανά πάσα στιγµή, µε την επιφύλαξη της τήρησης, επί πλέον των εν λόγω προϋποθέσεων, των πράξεων που έχουν ήδη θεσπιστεί στο πλαίσιο αυτό. (9) Ο παρών κανονισµός αναµένεται να οδηγήσει στη δηµιουργία ενός σαφούς και πλήρους νοµικού πλαισίου για το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό στα συµµετέχοντα κράτη µέλη, να διασφαλίζει στους πολίτες ενδεδειγµένες λύσεις από την άποψη της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιµότητας, της ευελιξίας, καθώς επίσης να αποτρέπει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ένας εκ των συζύγων υποβάλλει αίτηση διαζυγίου πριν από τον άλλον προκειµένου να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία θα υπαχθεί σε συγκεκριµένο δίκαιο το οποίο θεωρεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα δικά του συµφέροντα. (10) Προκειµένου να οριοθετηθεί επακριβώς το εδαφικό πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, ενδείκνυται να προσδιορισθούν τα κράτη µέλη τα οποία συµµετέχουν στην ενισχυµένη συνεργασία. (11) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται ασχέτως του είδους του επιληφθέντος δικαστηρίου. EL 12 EL

13 (12) Για να παρέχεται στους συζύγους ελευθερία επιλογής ενός εφαρµοστέου δικαίου µε το οποίο διατηρούν στενούς δεσµούς, ή, ελλείψει επιλογής, για να εξασφαλίζεται η εφαρµογή ενός τέτοιου δικαίου σε τυχόν διαζύγιο ή δικαστικό χωρισµό των συζύγων, το δίκαιο αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται ακόµη και αν δεν είναι το δίκαιο ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους. Οσάκις προσδιορίζεται ως εφαρµοστέο το δίκαιο άλλου κράτους µέλους, το δίκτυο που δηµιουργήθηκε µε την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά µε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις 10 µπορεί να χρησιµεύει για την ενηµέρωση των δικαστηρίων σχετικά µε το περιεχόµενο του αλλοδαπού δικαίου. (13) Η αύξηση της κινητικότητας των πολιτών προϋποθέτει, αφενός, περισσότερη ευελιξία και, αφετέρου, µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Προς επίτευξη του ανωτέρω στόχου, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να ενισχύει την ελεύθερη βούληση των µερών σε θέµατα διαζυγίου και δικαστικού χωρισµού, παρέχοντάς τους µέχρι ενός σηµείου την ευχέρεια να επιλέξουν το δίκαιο που θα εφαρµοσθεί σε τυχόν µεταξύ τους διαζύγιο ή δικαστικό χωρισµό. Αυτή η δυνατότητα δεν πρέπει να επεκταθεί στην ακύρωση του γάµου, η οποία συνδέεται στενά µε τις προϋποθέσεις κύρους του γάµου και για την οποία η ελεύθερη βούληση των µερών κρίνεται ως µη ενδεδειγµένη. (14) Οι σύζυγοι θα πρέπει να µπορούν να επιλέξουν το δίκαιο µιας χώρας µε την οποία διατηρούν ιδιαίτερους δεσµούς ή το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου ως δίκαιο το οποίο θα εφαρµοσθεί στη διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού. Το δίκαιο που επιλέγουν οι σύζυγοι πρέπει να συνάδει µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα που καθορίζονται στις συνθήκες και στον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευχέρεια επιλογής του δικαίου που θα εφαρµοσθεί σε τυχόν διαζύγιο ή δικαστικό χωρισµό δεν πρέπει να θίγει το υπέρτερο συµφέρον των τέκνων. (15) Πριν από τον προσδιορισµό του εφαρµοστέου δικαίου, είναι σηµαντικό να έχουν οι σύζυγοι πρόσβαση σε επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τις ουσιώδεις πτυχές του εκάστοτε εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ένωσης και σχετικά µε τις διαδικασίες που ισχύουν στον τοµέα του διαζυγίου και του δικαστικού χωρισµού. Η Επιτροπή, για να διασφαλίζεται η πρόσβαση αυτή σε κατάλληλες και υψηλής ποιοτικής στάθµης πληροφορίες, τις επικαιροποιεί ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα στο δηµόσιο σύστηµα ενηµέρωσης µέσω του ιαδικτύου το οποίο δηµιουργήθηκε µε την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συµβουλίου. (16) Η τεκµηριωµένη επιλογή των δύο συζύγων αποτελεί βασική αρχή του παρόντος κανονισµού. Ο κάθε σύζυγος είναι σκόπιµο να γνωρίζει επακριβώς τις νοµικές και κοινωνικές συνέπειες της επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου. Η δυνατότητα επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου µε κοινή συµφωνία δεν θα πρέπει να προσβάλλει τα δικαιώµατα και την ίση µεταχείριση των δύο συζύγων. Προς το σκοπό αυτό, οι εθνικοί δικαστές θα πρέπει να έχουν επίγνωση της σηµασίας µιας τεκµηριωµένης επιλογής των δυο συζύγων ως προς τις νοµικές συνέπειες της συναπτόµενης συµφωνίας µε αντικείµενο την επιλογή δικαίου. (17) Θα πρέπει να θεσπισθούν ορισµένες διασφαλίσεις για να κατοχυρωθεί ότι οι σύζυγοι έχουν επίγνωση των συνεπειών της επιλογής τους. Η συµφωνία για την επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι έγγραφη και να φέρει 10 ΕΕ L 174 της , σ. 25. EL 13 EL

14 ηµεροµηνία και την υπογραφή αµφοτέρων των συζύγων. Εντούτοις, αν το δίκαιο του συµµετέχοντος κράτους µέλους στο οποίο οι δύο σύζυγοι έχουν τη συνήθη διαµονή τους προβλέπει πρόσθετους τυπικούς κανόνες, αυτοί θα πρέπει να τηρούνται. Επί παραδείγµατι, τέτοιοι πρόσθετοι τυπικοί κανόνες είναι δυνατό να ισχύουν σε ένα συµµετέχον κράτος µέλος στο οποίο η συµφωνία ενσωµατώνεται σε γαµήλιο συµβόλαιο. (18) Μια συµφωνία µε αντικείµενο τον προσδιορισµό του εφαρµοστέου δικαίου θα πρέπει να µπορεί να συναφθεί και να τροποποιηθεί το αργότερο κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή ακόµη και κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον τούτο προβλέπεται από το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αρκεί ο προσδιορισµός αυτός να καταγραφεί από το δικαστήριο σύµφωνα µε το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου. (19) Ελλείψει επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να θεσπίζει εναρµονισµένους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σε συνάρτηση µε µια κλίµακα διαδοχικών κριτηρίων σύνδεσης, τα οποία στηρίζονται στην ύπαρξη στενού δεσµού µεταξύ των συζύγων και του οικείου δικαίου, έτσι ώστε να κατοχυρώνονται η ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιµότητα και να αποτρέπονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ένας εκ των συζύγων υποβάλλει αίτηση διαζυγίου πριν από τον άλλον προκειµένου να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία θα υπαχθεί σε συγκεκριµένο δίκαιο το οποίο θεωρεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα δικά του συµφέροντα. Τα συνδετικά στοιχεία έχουν επιλεγεί κατά τρόπον ώστε η διαδικασία του διαζυγίου ή του δικαστικού χωρισµού να διέπεται από ένα δίκαιο µε το οποίο οι σύζυγοι εµφανίζουν στενούς δεσµούς και βασίζονται κατά πρώτο λόγο στο δίκαιο της συνήθους διαµονής των συζύγων. (20) Σε ορισµένες περιπτώσεις, στις οποίες το εφαρµοστέο δίκαιο δεν προβλέπει τον θεσµό του διαζυγίου ή δεν παρέχει στον έναν εκ των συζύγων λόγω του φύλου του ισότιµη πρόσβαση σε διαζύγιο ή σε δικαστικό χωρισµό, θα πρέπει εντούτοις να εφαρµόζεται το δίκαιο του επιληφθέντος δικαστηρίου. (21) Λόγοι δηµοσίου συµφέροντος θα πρέπει να παρέχουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τη δυνατότητα στα δικαστήρια των συµµετεχόντων κρατών µελών να µην εφαρµόζουν αλλοδαπό δίκαιο όταν η εφαρµογή του σε µια συγκεκριµένη περίπτωση θα ήταν προδήλως αντίθετη στη δηµόσια τάξη του κράτους του δικάζοντος δικαστηρίου. Παρόλα αυτά, τα δικαστήρια δεν θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να εφαρµόζουν την εξαίρεση που προβλέπεται για λόγους δηµόσιας τάξης προκειµένου να µην εφαρµόσουν το δίκαιο άλλου κράτους µέλους, εφόσον κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως στο άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει κάθε µορφή διακριτικής µεταχείρισης. (22) Επειδή υπάρχουν κράτη και συµµετέχοντα κράτη µέλη στα οποία συνυπάρχουν δύο ή περισσότερα δικαιϊκά συστήµατα ή σύνολα κανόνων τα οποία αφορούν τα ζητήµατα που ρυθµίζονται από τον παρόντα κανονισµό, ενδείκνυται να προβλεφθεί µέχρι ποίου σηµείου οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται στις επιµέρους εδαφικές ενότητες των εν λόγω κρατών και συµµετεχόντων κρατών µελών. (23) εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιµότητας και της ευελιξίας και, κατ επέκταση, η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό της EL 14 EL

15 Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις διεθνείς διαδικασίες για γαµικές διαφορές, δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν επαρκώς µε µονοµερείς ενέργειες των κρατών µελών λόγω της κλίµακας και των αποτελεσµάτων του παρόντος κανονισµού και εκτιµάται, συνεπώς, ότι οι στόχοι αυτοί µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, ενδεχοµένως µέσω της ανάπτυξης ενισχυµένης συνεργασίας µεταξύ των προαναφερθέντων κρατών µελών, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο προαναφερθέν άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει το µέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. (24) Ο παρών κανονισµός σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε από το άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, τα δικαστήρια των συµµετεχόντων κρατών µελών οφείλουν να σέβονται τα εν λόγω δικαιώµατα και αρχές. EL 15 EL

16 ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Κεφάλαιο Ι - Πεδίο εφαρµογής Άρθρο 1 Καθ ύλην πεδίο εφαρµογής 1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται, σε περιπτώσεις που εµπεριέχουν σύγκρουση νόµων, στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, µε τον όρο «συµµετέχον κράτος µέλος» νοείται κάθε κράτος µέλος το οποίο συµµετέχει στην ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό κατ εφαρµογή της απόφασης [...] του [Συµβουλίου της [...] για την έγκριση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό]. Άρθρο 2 Οικουµενική εφαρµογή Το καθοριζόµενο από τον παρόντα κανονισµό δίκαιο εφαρµόζεται ακόµα και αν δεν πρόκειται για δίκαιο συµµετέχοντος κράτους µέλους. Κεφάλαιο II Ενιαίοι κανόνες σχετικά µε το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό. Άρθρο 3 Επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου από τα µέρη 1. Οι σύζυγοι µπορούν να επιλέξουν µε κοινή συµφωνία ένα από τα ακόλουθα δίκαια ως δίκαιο που θα είναι εφαρµοστέο σε περίπτωση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το δίκαιο συνάδει, αφενός, µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα που ορίζονται στις συνθήκες και στον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, µε την αρχή της δηµόσιας τάξης: α) το δίκαιο του κράτους της συνήθους διαµονής των συζύγων κατά τον χρόνο σύναψης της συµφωνίας β) το δίκαιο του κράτους της τελευταίας συνήθους διαµονής των συζύγων, υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εξ αυτών εξακολουθεί να διαµένει εκεί κατά τον χρόνο σύναψης της συµφωνίας γ) το δίκαιο του κράτους της ιθαγένειας ενός εκ των συζύγων κατά τον χρόνο σύναψης της συµφωνίας δ) το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου. EL 16 EL

17 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η συµφωνία για τον καθορισµό του εφαρµοστέου δικαίου µπορεί να συναφθεί και να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγµή και, πάντως, το αργότερο κατά την υποβολή αγωγής στο δικαστήριο. 3. Η συµφωνία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 διατυπώνεται εγγράφως, χρονολογείται και υπογράφεται και από τους δύο συζύγους. Κάθε διαβίβαση διά της ηλεκτρονικής οδού που επιτρέπει µεταγενέστερη πρόσβαση στο περιεχόµενο της συµφωνίας θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί γραπτώς. Εντούτοις, αν το δίκαιο του συµµετέχοντος κράτους µέλους στο οποίο οι δύο σύζυγοι έχουν τη συνήθη διαµονή τους κατά τον χρόνο σύναψης της συµφωνίας προβλέπει πρόσθετους τυπικούς κανόνες για τις συµφωνίες αυτού του είδους, αυτοί θα πρέπει να τηρούνται. Αν οι σύζυγοι έχουν τη συνήθη διαµονή τους σε διαφορετικά συµµετέχοντα κράτη µέλη και τα δίκαια των εν λόγω κρατών µελών προβλέπουν ανόµοιους τυπικούς κανόνες, η συµφωνία θεωρείται τυπικώς έγκυρη εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες προβλέπει το δίκαιο µίας από τις εν λόγω χώρες. 4. Εφόσον το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου περιλαµβάνει σχετική πρόβλεψη, οι σύζυγοι δύνανται επίσης να προσδιορίσουν το εφαρµοστέο δίκαιο ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο προσδιορισµός καταγράφεται από το δικάζον δικαστήριο σύµφωνα µε το δίκαιο αυτού του ιδίου. Άρθρο 4 Εφαρµοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής των µερών Ελλείψει επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 3, το διαζύγιο και ο δικαστικός χωρισµός υπόκεινται στο δίκαιο του κράτους: α) της συνήθους διαµονής των συζύγων κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής, β) της τελευταίας συνήθους διαµονής των συζύγων, υπό την προϋπόθεση ότι η διαµονή αυτή δεν έπαυσε να υφίσταται ένα έτος και πλέον πριν από την υποβολή αγωγής στο δικαστήριο και εφόσον ο ένας εκ των συζύγων εξακολουθεί να διαµένει στο συγκεκριµένο κράτος κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής, γ) της ιθαγένειας των δύο συζύγων κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής, δ) του δικάζοντος δικαστηρίου. Άρθρο 5 Εφαρµογή του δικαίου του δικάζοντος δικαστηρίου Σε περίπτωση κατά την οποία το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο δυνάµει των άρθρων 3 ή 4 δεν προβλέπει τον θεσµό του διαζυγίου ή δεν παρέχει στον έναν εκ των συζύγων, λόγω του φύλου του, ισότιµη πρόσβαση σε διαζύγιο ή σε δικαστικό χωρισµό, εφαρµόζεται το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου. EL 17 EL

18 Άρθρο 6 Αποκλεισµός της αναπαραποµπής Οσάκις ο παρών κανονισµός ορίζει ότι είναι εφαρµοστέο το δίκαιο ενός κράτους, εννοεί τους κανόνες δικαίου που ισχύουν στο εν λόγω κράτος, εξαιρουµένων των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Άρθρο 7 ηµόσια τάξη Η εφαρµογή µιας διάταξης του δικαίου που καθορίζεται βάσει του παρόντος κανονισµό δεν µπορεί να αποκλεισθεί παρά µόνον εάν αυτή η εφαρµογή είναι προδήλως ασυµβίβαστη µε την δηµόσια τάξη του κράτους του δικάζοντος δικαστηρίου. Άρθρο 8 Μη ενοποιηµένα συστήµατα δικαίου 1. Σε περίπτωση που ένα κράτος αποτελείται από περισσότερες εδαφικές ενότητες η καθεµιά από τις οποίες έχει τους δικούς της νοµικούς κανόνες για το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό, κάθε εδαφική ενότητα θεωρείται ως κράτος για τον σκοπό του καθορισµού του εφαρµοστέου δικαίου σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 2. Κάθε συµµετέχον κράτος µέλος στο οποίο υπάρχουν περισσότερες εδαφικές ενότητες η καθεµιά από τις οποίες έχει τους δικούς της νοµικούς κανόνες για το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό δεν υποχρεούται να εφαρµόζει τον παρόντα κανονισµό στις συγκρούσεις νόµων που αφορούν αποκλειστικά τις εδαφικές αυτές ενότητες. Κεφάλαιο III - Λοιπές διατάξεις Άρθρο 9 Πληροφορίες υποβαλλόµενες από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη 1. Το αργότερο την [τρεις µήνες µετά την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή του παρόντος άρθρου], τα συµµετέχοντα κράτη µέλη ενηµερώνουν, κατά περίπτωση, την Επιτροπή σχετικά µε τις εθνικές τους διατάξεις που αφορούν: α) τους τυπικούς κανόνες οι οποίοι ισχύουν για τις συµφωνίες µε αντικείµενο την επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου και β) τη δυνατότητα προσδιορισµού του εφαρµοστέου δικαίου σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών. 2. Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες που της κοινοποιούνται κατ εφαρµογή της παραγράφου 1 στη διάθεση του κοινού µε τα κατάλληλα µέσα, ιδίως µέσω του δικτυακού τόπου του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. EL 18 EL

19 Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις 1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις αγωγές οι οποίες υποβάλλονται και στις συµφωνίες κατά την έννοια του άρθρου 3 οι οποίες συνάπτονται µετά την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή του κανονισµού δυνάµει του άρθρου 13. Εντούτοις, µια συµφωνία σχετικά µε την επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου η οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε το δίκαιο ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους πριν από την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού παράγει οµοίως έννοµες συνέπειες, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο. 2. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τις συµφωνίες σχετικά µε την επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου οι οποίες έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το δίκαιο του συµµετέχοντος κράτους µέλους του οποίου δικαστηρίου έχει επιληφθεί της εκάστοτε υπόθεσης πριν από την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 11 Σχέση µε ισχύουσες διεθνείς συµβάσεις 1. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή διµερών ή πολυµερών συµβάσεων των οποίων ένα ή περισσότερα συµµετέχοντα κράτη µέλη είναι µέρη κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος κανονισµού και οι οποίες διέπουν θέµατα τα οποία ρυθµίζονται µε τον παρόντα κανονισµό, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των συµµετεχόντων κρατών µελών δυνάµει του άρθρου 351 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο παρών κανονισµός υπερισχύει, µεταξύ των συµµετεχόντων κρατών µελών, των συµβάσεων που αφορούν τα ρυθµιζόµενα από τον παρόντα κανονισµό θέµατα και των οποίων είναι συµβαλλόµενα µέρη συµµετέχοντα κράτη µέλη. Άρθρο 12 Ρήτρα επανεξέτασης Το αργότερο την [πέντε έτη µετά τη θέση σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Εφόσον απαιτείται, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις προσαρµογής. Κεφάλαιο ΙV - Τελικές διατάξεις Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος και ηµεροµηνία εφαρµογής Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 19 EL

20 Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την [δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος κανονισµού], µε την εξαίρεση του άρθρου 9, που εφαρµόζεται από την [έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος κανονισµού]. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα συµµετέχοντα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις συνθήκες. Βρυξέλλες, [ηµεροµηνία] Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος EL 20 EL

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2011 COM(2011) 126 τελικό 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.5.2008 COM(2008) 314 τελικό 2008/0097 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 για τη βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.10.2004 COM(2004) 718 τελικό 2004/0251 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού

Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Σημαντικές αλλαγές στην επισήμανση & την παραγωγή μελιού Οδηγία 2014/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG

6353/1/13 REV 1 ADD 1 ΑΒ/γπ 1 DQPG ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Μαΐου 2013 (15.05) (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2011/0137 (COD) 6353/1/13 REV 1 ADD 1 UD 39 PI 19 COMER 22 CODEC 317 PARLNAT 111 ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 23.6.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.6.2015 C(2015) 4157 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.6.2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη έκδοση) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.5.2009 COM(2009) 235 τελικό 2006/0250 (CNS) C7-0045/09 Τροποποιηµένη πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των καθαρόαιµων βοοειδών αναπαραγωγής (κωδικοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.10.2009 COM(2009) 154 τελικό 2009/0157 (COD) C7-0236/09 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ"

ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΕΙΔΙΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ "ΠΡΟΣΒΑΣΗ" Εισαγωγικός Διαγωνισμός για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 2014 Δείγμα Σημειώσεων για το μάθημα Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/34 17.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 643/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά την υποβολή αναφορών σχετικά με τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Στο Σχέδιο Νόμου «Προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2011/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9 ης Μαρτίου 2011 περί εφαρμογής των δικαιωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/0011(COD) 8.11.2012. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 8.11.2012 2012/0011(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1

1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 1996L0034 EL 05.02.1998 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑ 96/34/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά µε τη συµφωνία-πλαίσιο για

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6

Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 4. Άρθρο 2 Αγωγές παραλείψεως 5. Άρθρο 3 Φορείς νομιμοποιούμενοι προς έγερση αγωγής 5. Άρθρο 4 Ενδοκοινοτικές παραβάσεις 6 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 166 της 11.6.1998 ΟΔΗΓΙΑ 98/27/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 19ΗΣ ΜΑΪΟΥ 1998 ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 54 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 58ο έτος 25 Φεβρουαρίου 2015 Περιεχόμενα II Μη νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/281

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008 L 177/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.7.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Άρθρο 1. Άρθρο 2. Άρθρο 3. Άρθρο 4 16.12.2004 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 310/261 7. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι, σύμφωνα με το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 21.12.2004 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 373/1 Ι (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2182/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Δεκεμβρίου 2004 σχετικά με τα

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ. Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΉ ΔΙΑΔΟΧΉ ΣΤΗΝ ΕΕ Στο εξής, οι διασυνοριακές υποθέσεις κληρονομικής διαδοχής γίνονται πιο απλές. Δικαιοσύνη και Καταναλωτές Κάθε χρόνο μισό εκατομμύριο οικογένειες εμπλέκονται σε διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 30.4.2014 L 128/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/50/EE ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Η έννοια "πηγή δικαίου" έχει διττή σηµασία: αρχικά ο όρος περιγράφει το λόγο παραγωγής του δικαίου, δηλαδή τα κίνητρα για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών

Η Οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» Το Συμβούλιο της Ευρώπης το 1995 εξέδωσε Σύσταση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 03.03.2003 SEC(2002) 1308 τελικό/2 2002/0312(ACC) CORRIGENDUM Annule et remplace les 11 versions du doc. SEC(2002)1308 final du 17.12.2002 (document RESTREINT

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 967/2012 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Οκτωβρίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.5.2014 COM(2014) 283 final 2014/0148 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 για την αναστολή των αυτόνομων

Διαβάστε περισσότερα

και οι εργασίες που διεξάγονται ως προς το ίδιο αυτό ζήτηµα και σε κοινοτικό επίπεδο.

και οι εργασίες που διεξάγονται ως προς το ίδιο αυτό ζήτηµα και σε κοινοτικό επίπεδο. Ερώτηµα 1 α) Η απάντηση που αρµόζει ως προς το σηµείο αυτό είναι ότι κάθε θέµα σχετικό µε τις προσωπικές σχέσεις των συζύγων θα πρέπει να εξαιρεθεί του πεδίου εφαρµογής της µελλοντικής κοινοτικής πράξης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 20.11.2012 COM(2012) 697 τελικό 2012/0328 (COD) C7-0385/12 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για προσωρινή παρέκκλιση από την οδηγία 2003/87/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996)

Σχέδιο νόμου. (Συνήφθη την 19 η Οκτωβρίου 1996) Σχέδιο νόμου «Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών» Άρθρο πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης

14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης 14o Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών το οποίο τροποποιεί το σύστημα ελέγχου της Σύμβασης Υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Στρασβούργο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο C(2015) 3706 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9431/15 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: AGRI 295 AGRISTR 40 AGRIFIN 51 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Σ.Ε.Ε. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ αριθµ Αθήνα 4/1/2011 ΠΡΟΣ Τα Εργατικά Κέντρα και Οµοσπονδίες ύναµης Γ.Σ.Ε.Ε. Θέµα: Συλλογικές διαπραγµατεύσεις & Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 10 κρίσιµα σηµεία. Συνάδελφοι, Στις

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέµα: Πλήρωση θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου Χρόνου Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Καλλιόπη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ

***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 12.3.2015 2013/0371(COD) ***II ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 168/62 7.6.2014 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 612/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου xna Κύκλος Δικαιωμάτων του Ανθρώπου ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΟΘΕΣΗΣ Δελτίο διαμονής πολίτη τρίτης χώρας που είναι σύζυγος πολίτη χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Χειριστές:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ EΓΚΥΚΛΙΟΣ 31 η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Μαΐου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθµ. πρωτ. 229 ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Ταχ.Δ/νση : Γ.Γενναδίου

Διαβάστε περισσότερα

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι

Προς: EETT. Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αθήνα, 21/01/2008 Σελ.: 8 Προς: EETT Λ. Κηφισίας 60 151 25 Μαρούσι Αττική Θέµα: Απάντηση της Net One A.E στην ηµόσια ιαβούλευση αναφορικά µε τον Κανονισµό Συνεγκατάστασης Κύριοι, Με το παρόν σας αποστέλλουµε

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 16.6.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 152/1 Ι (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 469/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.9.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 C(2015) 6257 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.9.2015 σχετικά με τη θέσπιση προσωρινών έκτακτων μέτρων για τον τομέα του γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Αθήνα, 07-06-2011 Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/3987/07-06-2011 Α Π Ο Φ Α Σ Η 75/2011 (Τµήµα) Η Αρχή Προστασίας εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε σε σύνθεση Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ),

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής ( 1 ), L 171/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/44/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Μαΐου1999 σχετικά µε ορισµένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) 669/2013 ΜΠΡ ΑΘ ( 597917) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Δικαίωμα για παροχή έννομης προστασίας κατά το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Εννοια και περιεχόμενο. Θέσπιση από τον κοινό νομοθέτη περιορισμών και προϋποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη

Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη MEMO/11/32 Βρυξέλλες, 19 Ιανουαρίου 2011 Ε&A: τα δικαιωµατα των ασθενων στη διασυνοριακη υγειονοµικη περιθαλψη Ένας ηλικιωµένος Γερµανός µε διαβήτη έχει µαζί του πρόσθετες ιατρικές συνταγές σε ένα ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές

Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Οδικές μεταφορές: διεθνείς μεταφορές και ενδομεταφορές Μετά από την έγκριση διαφόρων ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων, τόσο οι διεθνείς οδικές μεταφορές όσο και οι εμπορευματικές και επιβατικές ενδομεταφορές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ 1 η ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» Ι ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: κ. ΑΝ ΡΕΑΣ ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: «ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2005 COM(2005) 332 τελικό 2005/0134 (ACC) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συµβουλίου Σύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει

1) Σε ολόκληρο το κείμενο, ο όρος «η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών ( 1 ) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Απριλίου 2012 (δεν έχει L 149/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.6.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 465/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Μαΐου 2012 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004

Διαβάστε περισσότερα