Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, COM(2010) 105 τελικό 2010/0067 (CNS) C7-0102/10 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό {COM(2010) 104 τελικό} EL EL

2 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. Εισαγωγή 1.1. Ιστορικό της πρότασης Στις 17 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή εξέδωσε, µε βάση το άρθρο 61 στοιχείο γ) και το άρθρο 67 παράγραφος 1 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (νυν άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), πρόταση 1 κανονισµού του Συµβουλίου για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/ όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο σε γαµικές διαφορές («Ρώµη III»). Ο κανονισµός έπρεπε να είχε εκδοθεί από το Συµβούλιο µε οµόφωνη απόφαση και κατόπιν διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε τη γνώµη του επί της εν λόγω πρότασης στις 21 Οκτωβρίου Η πρόταση της Επιτροπής εξετάστηκε στο πλαίσιο της επιτροπής θεµάτων αστικού δικαίου (Ρώµη III), αρχής γενοµένης τον Οκτώβριο του Εντούτοις, διαπιστώθηκε έλλειψη οµοφωνίας ως προς όλες τις λύσεις που προτάθηκαν σε σχέση µε τους κανόνες για το εφαρµοστέο δίκαιο στο πλαίσιο του κανονισµού, καθώς και ως προς τις προτεινόµενες παρεκκλίσεις. Κατά συνέπεια, στις 5 και 6 Ιουνίου 2008, το Συµβούλιο σηµείωσε, αφενός, την έλλειψη οµοφωνίας για την ευόδωση της θέσπισης του κανονισµού «Ρώµη III» και, αφετέρου, την ύπαρξη ανυπέρβλητων δυσχερειών οι οποίες καθιστούν αδύνατη την επίτευξη οµοφωνίας, τόσο επί του παρόντος όσο και στο εγγύς µέλλον. Το Συµβούλιο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι στόχοι «Ρώµη III» δεν ήταν δυνατό να επιτευχθούν µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε την εφαρµογή των συναφών διατάξεων των συνθηκών. Στις 25 Ιουλίου 2008, το Συµβούλιο σηµείωσε τα εξής: ότι τουλάχιστον οκτώ κράτη µέλη είχαν την πρόθεση να καλέσουν την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ενισχυµένης συνεργασίας και ότι ορισµένα άλλα κράτη µέλη ήταν πιθανό να συµµετάσχουν στη συνεργασία αυτή κατόπιν πρότασης της Επιτροπής ότι µόνον επίσηµο αίτηµα των εν λόγω κρατών µελών προς την Επιτροπή θα οδηγούσε στην ενδεχόµενη υποβολή πρότασης από µέρους της Επιτροπής, ούτως ώστε να µπορέσει η κάθε αντιπροσωπία να τοποθετηθεί οριστικά σχετικά µε τη σκοπιµότητα της ενισχυµένης συνεργασίας και τη συµµετοχή του εκάστοτε κράτους µέλους σε αυτή ότι το ενδεχόµενο αίτηµα οκτώ τουλάχιστον κρατών µελών προς την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση ενισχυµένης συνεργασίας δεν προδίκαζε την εξέλιξη της διαδικασίας ούτε, ειδικότερα, την έγκριση που θα καλείτο να παράσχει το Συµβούλιο. Στις 28 Ιουλίου και στις 12 Αυγούστου 2008 και στις 12 Ιανουαρίου 2009, δέκα κράτη µέλη 4 απηύθυναν αίτηµα στην Επιτροπή, δηλώνοντας ότι είχαν την πρόθεση να καθιερώσουν µεταξύ τους ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα του εφαρµοστέου δικαίου σε γαµικές COM(2006) 399. Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαµικές διαφορές και διαφορές γονικής µέριµνας, ο οποίος καταργεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (EE L 338 της , σ. 1). ΕΕ C 15 Ε της , σ Βουλγαρία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Λουξεµβούργο, Ουγγαρία, Αυστρία, Ρουµανία και Σλοβενία. EL 2 EL

3 διαφορές και ζητώντας από την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση στο Συµβούλιο. Στις 3 Μαρτίου 2010, η Ελλάδα απέσυρε το αίτηµά της. Η πρόταση απόφασης του Συµβουλίου για την έγκριση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό, καθώς και η παρούσα πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου για τη θέσπιση της εν λόγω ενισχυµένης συνεργασίας, τις οποίες η Επιτροπή ενέκρινε από κοινού, συνιστούν την απόκριση της Επιτροπής στο αίτηµα των εννέα κρατών µελών, τα οποία εφεξής καλούνται «συµµετέχοντα κράτη µέλη». Η πρόταση απόφασης του Συµβουλίου περιλαµβάνει αναλυτική αξιολόγηση των νοµικών προϋποθέσεων και της σκοπιµότητας καθιέρωσης ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό. 2. Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης 2.1. Ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιµότητας Στις διεθνούς χαρακτήρα υποθέσεις γαµικών διαφορών, οι σηµαντικές διαφορές µεταξύ των εθνικών δικαίων, ιδίως σε σχέση µε τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, προκαλούν µεγάλη νοµική αβεβαιότητα. Λόγω της µεγάλης ανοµοιογένειας και της περιπλοκότητας των εθνικών κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, είναι ιδιαίτερα δυσχερές για τα «διεθνή ζευγάρια» να προβλέψουν το δίκαιο που θα εφαρµοσθεί σε περίπτωση που κινηθεί διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού. Εξάλλου, τα συµµετέχοντα κράτη µέλη δεν παρέχουν στους συζύγους καµία δυνατότητα επιλογής του δικαίου που θα εφαρµοσθεί σε διαδικασίες αυτού του είδους, γεγονός που ενδέχεται να οδηγήσει στην εφαρµογή ενός δικαίου µε το οποίο οι σύζυγοι δεν έχουν στενούς δεσµούς ή σε αποτέλεσµα που δεν ανταποκρίνεται στις θεµιτές τους προσδοκίες. Εξάλλου, η κατάσταση αυτή δεν διευκολύνει ούτε τη συµβιβαστική επίλυση των διαφορών. Λαµβάνοντας υπόψη τα συναφή τµήµατα της αιτιολογικής έκθεσης της πρότασης κανονισµού της Επιτροπής της 17 ης Ιουλίου 2006 («Ρώµη III»), η παρούσα πρόταση κανονισµού στοχεύει στη θέσπιση σαφούς νοµικού πλαισίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο να διέπει το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο σε υποθέσεις διαζυγίου και δικαστικού χωρισµού και να παρέχει στα µέρη ορισµένη ελευθερία επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου. Το µέτρο της ενισχυµένης συνεργασίας καλύπτει αποκλειστικά και µόνο το εφαρµοστέο δίκαιο και όχι το θέµα της διεθνούς δικαιοδοσίας, αντίθετα από την αρχική πρόταση της Επιτροπής, και τούτο προκειµένου να µη θιγεί το δίκαιο της Ένωσης, δηλαδή ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, στην τροποποίηση του οποίου απέβλεπε η αρχική πρόταση. Το άρθρο 20ε παράγραφος 1, αν και συµπεριλαµβανόταν στις διατάξεις που παρενέβαλε η επιτροπή θεµάτων αστικού δικαίου (Ρώµη III) 5, δεν συµπεριελήφθη τελικά στην παρούσα πρόταση κανονισµού. Ειδικότερα, το εν λόγω άρθρο περιέχει κατ ουσία έναν κανόνα σχετικά µε τη διεθνή δικαιοδοσία και συνδέεται στενά µε το άρθρο 7α περί αναγκαστικής δωσιδικίας, το οποίο απερρίφθη οµοίως, δεδοµένου ότι αφορούσε και αυτό το θέµα της διεθνούς δικαιοδοσίας. 5 Βλ. έγγρ. 9712/08 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 3 EL

4 2.2. Αύξηση της ευελιξίας µε την καθιέρωση ενός βαθµού αυτονοµίας των µερών Το πεδίο ελεύθερης βούλησης των µερών στις γαµικές υποθέσεις είναι, προς το παρόν, εξαιρετικά περιορισµένο. Η πρόταση προσδίδει κάποια ευελιξία στο νοµικό πλαίσιο, παρέχοντας µέχρι ενός σηµείου στους συζύγους την ευχέρεια να επιλέξουν κάποιο άλλο δίκαιο το οποίο θα είναι εφαρµοστέο σε περίπτωση που κινήσουν διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού. Η επιλογή των συζύγων περιορίζεται στα δίκαια που εµφανίζουν στενό σύνδεσµο µε τον γάµο, κατά τρόπον ώστε να αποτρέπεται η εφαρµογή δικαίων µε τα οποία οι σύζυγοι έχουν ελάχιστη ή ουδεµία σχέση. Η δυνατότητα των συζύγων να καταλήξουν σε συµφωνία σχετικά µε αυτά τα ζητήµατα θα είναι ιδιαίτερα επωφελής σε περιπτώσεις συναινετικού διαζυγίου. Μια τέτοια ρύθµιση θα παρακινούσε σε µεγάλο βαθµό τα ενδιαφερόµενα ζευγάρια να οργανώσουν εκ των προτέρων τις συνέπειες ενδεχόµενης ρήξης της συζυγικής σχέσης και θα διευκόλυνε τα συναινετικά διαζύγια, πράγµα που έχει καίρια σηµασία για τα ζευγάρια µε παιδιά. Ο κανονισµός «Ρώµη III» θα συνέβαλλε επίσης στην κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέξουν το δίκαιο της νέας χώρας κατοικίας τους αντί του δικαίου της ιθαγένειάς τους. Εισάγονται ειδικές διασφαλίσεις για να κατοχυρωθεί ότι οι σύζυγοι θα έχουν επίγνωση των συνεπειών της επιλογής τους, καθώς και για να προστατεύεται ο πιο αδύναµος εκ των συζύγων Παρεµπόδιση της εσπευσµένης προσφυγής στο δικαστήριο εκ µέρους ενός εκ των συζύγων Η πρόταση ασχολείται τέλος µε το πρόβληµα της εσπευσµένης προσφυγής στο δικαστήριο εκ µέρους ενός εκ των συζύγων, δηλαδή όταν ο ένας εκ των συζύγων υποβάλλει αίτηση διαζυγίου πριν από τον άλλον έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία θα υπόκειται σε συγκεκριµένο δίκαιο το οποίο θεωρεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα δικά του συµφέροντα. Τούτο ενδέχεται να οδηγήσει στην εφαρµογή ενός δικαίου µε το οποίο ο άλλος σύζυγος δεν έχει στενούς δεσµούς ή το οποίο δεν λαµβάνει υπόψη τα συµφέροντά του, πράγµα που δυσχεραίνει ακόµη περισσότερο τις προσπάθειες συνδιαλλαγής και αφήνει στενά χρονικά περιθώρια στη διαµεσολάβηση. Η θέσπιση εναρµονισµένων κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αναµένεται να µειώσει σηµαντικά τον κίνδυνο εσπευσµένης προσφυγής στο δικαστήριο, δεδοµένου ότι όποιο και αν είναι το δικαστήριο που θα επιληφθεί της υπόθεσης σε ένα κράτος µέλος, θα εφαρµόσει ένα δίκαιο που προσδιορίζεται στη βάση κοινών κανόνων. Ελλείψει επιλογής, το εφαρµοστέο δίκαιο προσδιορίζεται µε την εφαρµογή µιας διαβάθµισης συνδετικών στοιχείων, η οποία προτάσσει το δίκαιο της συνήθους διαµονής των συζύγων, πράγµα που θα διασφαλίζει ότι η διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού θα διέπεται από µια έννοµη τάξη µε την οποία το ζεύγος διατηρεί στενούς δεσµούς. Αυτό θα ενισχύσει σηµαντικά την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιµότητα, τόσο για τους συγκεκριµένους συζύγους όσο και για τα νοµικά επαγγέλµατα. Ο κανόνας σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής αποσκοπεί στην προστασία του πιο αδύναµου εκ των συζύγων, δεδοµένου ότι δίδει το προβάδισµα στην εφαρµογή του δικαίου της συνήθους διαµονής της οικογένειας πριν από τον χωρισµό, όποιο κι αν είναι το δικαστήριο στο οποίο έχει ασκήσει αγωγή ο ένας ή ο άλλος σύζυγος. Συνεπώς, θα επιτρέπει EL 4 EL

5 στους συζύγους να προβλέπουν µε ευκολία ποιο δίκαιο θα εφαρµοσθεί στη δική τους διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού. 3. ιαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη και εκτίµηση αντικτύπου του µέτρου της ενισχυµένης συνεργασίας Πριν από τη δηµοσίευση της πρότασης της Επιτροπής τον Ιούλιο του 2006, πραγµατοποιήθηκε ευρύτατη διαβούλευση µε τα ενδιαφερόµενα µέρη. Η τελευταία εκδοχή του κειµένου, η οποία προέκυψε από τις διαπραγµατεύσεις στο Συµβούλιο και την οποία η Επιτροπή υιοθετεί εν µέρει στην πρότασή της, δεν διαφέρει ουσιωδώς από την πρόταση της Επιτροπής του Ιουλίου Συγκεκριµένα, η εκδοχή αυτή προκρίνει τις ίδιες βασικές λύσεις όσον αφορά το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό (π.χ. την ευχέρεια επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου, τη συνήθη διαµονή των συζύγων ως κύριο συνδετικό στοιχείο, την εξαίρεση για λόγους δηµόσιας τάξης, κ.λπ). Η Επιτροπή εκπόνησε εκτίµηση αντικτύπου, η οποία επισυνάφθηκε στην αρχική της πρόταση του Ιουλίου 2006 και η οποία εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά το ζήτηµα του εφαρµοστέου δικαίου θα γίνει µνεία στην εν λόγω εκτίµηση 6. Με την παρούσα πρόταση της Επιτροπής θεσπίζεται ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό. Η διαδικασία της ενισχυµένης συνεργασίας µπορεί να εφαρµοσθεί µόνον ως «ύστατη λύση» κατ εφαρµογή του άρθρου 20 παράγραφος 2 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η Επιτροπή δύναται να προτείνει ενισχυµένη συνεργασία και το Συµβούλιο δύναται να παράσχει την έγκρισή του µόνον σε σχέση µε θέµατα µε τα οποία έχει ήδη ασχοληθεί το Συµβούλιο και ως προς τα οποία έχει καταλήξει στο συµπέρασµα ότι είναι αδύνατη η εξεύρεση άλλης λύσης, µε το σκεπτικό ότι «οι επιδιωκόµενοι στόχοι της συνεργασίας αυτής δεν µπορούν να επιτευχθούν µέσα σε εύλογο χρόνο από την Ένωση στο σύνολό της». Κατά συνέπεια, η Επιτροπή δεν νοµιµοποιείται να µεταβάλει ούτε τον τοµέα που καλύπτει η ενισχυµένη συνεργασία, ο οποίος εν προκειµένω είναι το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό, ούτε τους θεµελιώδεις κανόνες της σχετικής πράξης, οι οποίοι περιλαµβάνονται στην τελευταία εκδοχή του κειµένου που αποτέλεσε αντικείµενο διαπραγµατεύσεων στο Συµβούλιο. Εξάλλου, το περιεχόµενο της πρότασης της Επιτροπής για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας περιορίζεται από το πεδίο εφαρµογής το οποίο εξειδικεύεται στις αιτήσεις ενισχυµένης συνεργασίας των συµµετεχόντων κρατών µελών, δηλαδή εν προκειµένω το εφαρµοστέο δίκαιο σε γαµικές διαφορές. Εποµένως, η κατάρτιση νέας εκτίµησης αντικτύπου για το ίδιο θέµα δεν κρίνεται σκόπιµη. 4. Νοµικά στοιχεία της πρότασης 4.1. Νοµική βάση Τη νοµική βάση της παρούσας πρότασης αποτελεί το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε το οποίο αναγνωρίζεται στο Συµβούλιο η αρµοδιότητα να θεσπίζει, κατόπιν διαβούλευσης µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, µέτρα για θέµατα οικογενειακού δικαίου τα οποία έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. 6 SEC(2006) 949. EL 5 EL

6 Η πρόταση αφορά το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό. Τα θέµατα αυτά εµπίπτουν στη σφαίρα του οικογενειακού δικαίου. Οι διατάξεις της πρότασης σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο εφαρµόζονται µόνο σε υποθέσεις διεθνούς χαρακτήρα, δηλαδή, επί παραδείγµατι, σε υποθέσεις όπου οι σύζυγοι έχουν διαφορετική ιθαγένεια ή διαµένουν σε διαφορετικά κράτη µέλη ή διαµένουν σε κράτος µέλος του οποίου τουλάχιστον ο ένας εκ των συζύγων δεν έχει την ιθαγένεια. Συνεπώς, εκπληρώνεται η προϋπόθεση των διασυνοριακών επιπτώσεων η οποία προβλέπεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αρχή της επικουρικότητας Οι στόχοι της πρότασης είναι δυνατό να επιτευχθούν µόνο στο επίπεδο της Ένωσης, µε τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο, ενδεχοµένως µέσω της ανάπτυξης ενισχυµένης συνεργασίας. Οι εν λόγω κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου πρέπει να είναι πανοµοιότυποι ούτως ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της πρότασης, δηλαδή η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιµότητας και της ευελιξίας προς όφελος των πολιτών. Εποµένως, µονοµερής δράση εκ µέρους των κρατών µελών θα αντέβαινε στους συγκεκριµένους στόχους. εν υπάρχει καµία ισχύουσα διεθνής σύµβαση µεταξύ των κρατών µελών η οποία να αφορά το ζήτηµα του εφαρµοστέου δικαίου στον τοµέα των γαµικών διαφορών. Η δηµόσια διαβούλευση και η εκτίµηση αντικτύπου που πραγµατοποιήθηκαν ενόψει της κατάρτισης της πρότασης της Επιτροπής του Ιουλίου 2006 κατέδειξαν όλο το εύρος των προβληµάτων που αντιµετωπίζονται µε την παρούσα πρόταση, τα οποία αφορούν δεκάδες χιλιάδες πολιτών κάθε έτος. εδοµένου του χαρακτήρα και της κλίµακας του προβλήµατος, οι στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µόνο σε επίπεδο Ένωσης Αρχή της αναλογικότητας Η πρόταση είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας υπό την έννοια ότι περιορίζεται αυστηρά σε αυτό που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων της. Η παρούσα πρόταση δεν θα δηµιουργήσει οποιαδήποτε νέα οικονοµικά ή διοικητικά βάρη για τους πολίτες και συνεπάγεται πολύ περιορισµένο πρόσθετο βάρος για τις οικείες εθνικές αρχές Επιλογή νοµικού µέσου Ο χαρακτήρας και ο στόχος της πρότασης επιβάλλουν την έκδοση κανονισµού. Η ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιµότητα προϋποθέτουν τη θέσπιση σαφών και ενιαίων κανόνων. Οι προτεινόµενοι κανόνες όσον αφορά το εφαρµοστέο δίκαιο είναι επακριβείς και λεπτοµερείς και δεν απαιτούν µεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Αν αφηνόταν στα συµµετέχοντα κράτη µέλη οποιοδήποτε περιθώριο διακριτικής ευχέρειας για την εφαρµογή αυτών των κανόνων, θα υπονοµεύονταν οι στόχοι της ασφάλειας δικαίου και της προβλεψιµότητας Θέση του Ηνωµένου Βασιλείου, της Ιρλανδίας και της ανίας Το Ηνωµένο Βασίλειο και η Ιρλανδία δεν συµµετέχουν στη συνεργασία επί θεµάτων που υπάγονται στο τρίτο µέρος, τίτλος V, της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν εκφράσουν σχετική επιθυµία, κατ εφαρµογή του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου για τη θέση του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας όσον αφορά τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανία δεν συµµετέχει στην έκδοση του προτεινόµενου κανονισµού και δεν δεσµεύεται από αυτόν ούτε υπόκειται στην εφαρµογή του δυνάµει των άρθρων 1 και 2 του πρωτοκόλλου για τη θέση της EL 6 EL

7 ανίας που προσαρτάται στη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 5. ηµοσιονοµικές επιπτώσεις, απλούστευση και συνοχή µε τις άλλες πολιτικές της Ένωσης 5.1. ηµοσιονοµικές επιπτώσεις Η πρόταση δεν θα έχει επιπτώσεις στον προϋπολογισµό της Ένωσης Απλούστευση Η πρόταση προβλέπει την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών για τους πολίτες και για τα νοµικά επαγγέλµατα. Ειδικότερα, η εναρµόνιση των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου θα απλουστεύσει σηµαντικά τις διαδικασίες, παρέχοντας στους ενδιαφερόµενους τη δυνατότητα να προσδιορίζουν το εφαρµοστέο δίκαιο στη βάση ενός ενιαίου συνόλου κανόνων, το οποίο θα αντικαταστήσει τους υφιστάµενους εθνικούς κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου των συµµετεχόντων κρατών µελών Συνοχή µε τις λοιπές πολιτικές και στόχους της Ένωσης Η πρόταση τηρεί τα θεµελιώδη δικαιώµατα και συνάδει µε τις αρχές που αναγνωρίζονται, ιδιαίτερα, από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης. 6. Σχολιασµός των άρθρων Άρθρο 1 Ο προτεινόµενος κανονισµός εφαρµόζεται σε όλες τις καταστάσεις στις οποίες υπάρχει σύγκρουση νόµων, δηλαδή στις καταστάσεις οι οποίες εµπεριέχουν ένα ή περισσότερα στοιχεία αλλοδαπότητας σε σχέση µε την εγχώρια κοινωνική ζωή µιας χώρας και στις οποίες ενδεχοµένως εµπλέκονται περισσότερα του ενός νοµικά συστήµατα. Κατά συνέπεια, είναι εφαρµοστέος µόνο σε καταστάσεις διεθνούς χαρακτήρα, π.χ. όταν οι σύζυγοι έχουν διαφορετική ιθαγένεια ή διαµένουν σε διαφορετικά κράτη µέλη ή διαµένουν σε κράτος µέλος του οποίου τουλάχιστον ο ένας εκ των συζύγων δεν έχει την ιθαγένεια («διεθνή ζευγάρια»). Οι κανόνες που προτείνονται σε σχέση µε το εφαρµοστέο δίκαιο αφορούν αποκλειστικά και µόνο το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό και δεν καλύπτουν τη διαδικασία ακύρωσης γάµου, ως προς την οποία δεν κρίνεται ενδεδειγµένη η ελεύθερη βούληση των µερών ούτε η επιλογή άλλων δικαίων πλην του δικαίου του δικάζοντος δικαστηρίου. Σε ό,τι αφορά τους κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας, η ακύρωση του γάµου καλύπτεται από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003, όπως και το διαζύγιο και ο δικαστικός χωρισµός. Άρθρο 2 Σύµφωνα µε το άρθρο 2, ο παρών κανονισµός έχει οικουµενική εφαρµογή, υπό την έννοια ότι οι ενιαίοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου τους οποίους προβλέπει είναι δυνατό να συνεπάγονται τον προσδιορισµό, αδιακρίτως, του δικαίου ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους, του δικαίου ενός µη συµµετέχοντος κράτους µέλους ή του δικαίου ενός κράτους µη EL 7 EL

8 µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για µια αρχή η οποία είναι βαθιά ριζωµένη στο θετικό δίκαιο των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου και η οποία είναι ήδη διατυπωµένη στη σύµβαση της Ρώµης του 1980, στις συµβάσεις που έχουν συναφθεί στο πλαίσιο της διάσκεψης της Χάγης, καθώς και στους εθνικούς κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου των συµµετεχόντων κρατών µελών. Θεσπίζονται ρήτρες διασφάλισης προκειµένου να αποτρέπεται η εφαρµογή σε υποθέσεις διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού αλλοδαπών δικαίων τα οποία αντιβαίνουν στις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν ορίζεται το δίκαιο ενός άλλου κράτους µέλους, το ευρωπαϊκό δικαστικό δίκτυο για αστικές και εµπορικές υποθέσεις µπορεί να χρησιµεύει για την ενηµέρωση των δικαστηρίων σχετικά µε το περιεχόµενο του αλλοδαπού δικαίου. Άρθρο 3 Η µεγάλη πλειονότητα των εθνικών κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου προβλέπει µόνον µία λύση σε µία δεδοµένη κατάσταση. Η πρόταση στοχεύει να προσφέρει στους συζύγους µεγαλύτερη ευελιξία, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να επιλέγουν το εφαρµοστέο δίκαιο στο διαζύγιο και στον δικαστικό χωρισµό. Η επιλογή περιορίζεται στα δίκαια µε τα οποία οι σύζυγοι έχουν στενούς δεσµούς λόγω της συνήθους διαµονής τους ή της τελευταίας κοινής συνήθους διαµονής τους, εφόσον ένας εξ αυτών συνεχίζει να διαµένει εκεί, το δίκαιο της ιθαγένειας ενός εκ των συζύγων ή το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου. Οι ίδιοι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου πρέπει να εφαρµόζονται στον δικαστικό χωρισµό και το διαζύγιο, δεδοµένου ότι, σε ορισµένες περιπτώσεις, ο δικαστικός χωρισµός αποτελεί ένα αναγκαίο στάδιο που προηγείται του διαζυγίου. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη που αναγνωρίζουν τον δικαστικό χωρισµό εφαρµόζουν σε αυτόν τους ίδιους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου που ισχύουν και για το διαζύγιο. Αυτή η ενίσχυση της ελεύθερης βούλησης των µερών θα βελτιώσει την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιµότητα για τους συζύγους. Είναι σκόπιµη η τήρηση ορισµένων τυπικών απαιτήσεων για να εξασφαλιστεί ότι και οι δύο σύζυγοι έχουν επίγνωση των συνεπειών της επιλογής τους και να προστατεύεται ο πλέον αδύναµος εκ των συζύγων. Η Επιτροπή συµµερίζεται τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύµφωνα µε την οποία πρέπει να αποτραπεί το ενδεχόµενο να οδηγεί η επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου από τα µέρη στην εφαρµογή ενός δικαίου το οποίο αντιβαίνει στα θεµελιώδη δικαιώµατα και στο δίκαιο της Ένωσης. Το κείµενο περιορίζει συνεπώς την ευχέρεια επιλογής των µερών στις αλλοδαπές διατάξεις δικαίου σχετικά µε το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό οι οποίες συνάδουν µε τις κοινές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 8 EL

9 Άρθρο 4 Ελλείψει επιλογής από µέρους των συζύγων, το εφαρµοστέο δίκαιο καθορίζεται σε συνάρτηση µε µια κλίµακα διαδοχικών κριτηρίων σύνδεσης, στην οποία η συνήθης διαµονή των συζύγων κατέχει την πρώτη θέση. Αυτός ο ενιαίος κανόνας θα εξασφαλίσει την ασφάλεια δικαίου και την προβλεψιµότητα. Η θέσπιση εναρµονισµένων κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αναµένεται να µειώσει σηµαντικά τον κίνδυνο εσπευσµένης προσφυγής στο δικαστήριο, δεδοµένου ότι όποιο και αν είναι το δικαστήριο που θα επιληφθεί της υπόθεσης σε ένα συµµετέχον κράτος µέλος, θα εφαρµόσει το ίδιο δίκαιο, το οποίο προσδιορίζεται στη βάση κοινών κανόνων. Το γεγονός ότι ο κανόνας αυτός θεµελιώνεται κατά πρώτο λόγο στη συνήθη διαµονή των συζύγων και, ελλείψει αυτής, στην τελευταία συνήθη διαµονή τους, εφόσον ένας εξ αυτών εξακολουθεί να διαµένει εκεί, θα οδηγεί, στη µεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, στην εφαρµογή του δικαίου του επιληφθέντος δικαστηρίου (αν και τούτο δεν θα συµβαίνει πάντα, παραδείγµατος χάρη όταν ο ένας σύζυγος επιστρέφει στην πατρίδα του και ασκεί εκεί αγωγή ενώπιον δικαστηρίου σύµφωνα µε τους κανόνες περί διεθνούς δικαιοδοσίας που προβλέπει ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2201/2003). Εποµένως, οι περιπτώσεις εφαρµογής αλλοδαπού δικαίου θα είναι περιορισµένες. Άρθρο 5 Πρόκειται για κανόνα µε σκοπό την αποτροπή της διακριτικής µεταχείρισης. Σε ορισµένες περιπτώσεις, στις οποίες το εφαρµοστέο δίκαιο δεν προβλέπει τον θεσµό του διαζυγίου ή δεν παρέχει στον έναν εκ των συζύγων λόγω του φύλου του ισότιµη πρόσβαση σε διαζύγιο ή σε δικαστικό χωρισµό, θα πρέπει να εφαρµόζεται το δίκαιο του επιληφθέντος δικαστηρίου. Άρθρο 6 Η δυνατότητα αναπαραποµπής θα έθετε σε κίνδυνο τον στόχο της ασφάλειας δικαίου. Ο καθορισµός ενός δικαίου σύµφωνα µε ενιαίους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σηµαίνει κατά συνέπεια ότι καθορίζονται οι ουσιαστικοί κανόνες και όχι οι κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου αυτού του δικαίου. Άρθρο 7 Ο µηχανισµός της επιφύλαξης δηµόσιας τάξης επιτρέπει στον δικαστή να µην εφαρµόζει τους κανόνες του αλλοδαπού δικαίου που έχει καθοριστεί µε βάση τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου εφόσον η εφαρµογή του αλλοδαπού δικαίου σε µια δεδοµένη περίπτωση θα ήταν αντίθετη προς τη δηµόσια τάξη του επιληφθέντος δικαστηρίου. Ο όρος «προδήλως» σηµαίνει ότι η χρήση της επιφύλαξης δηµόσιας τάξης πρέπει να παραµένει εξαιρετική. Άρθρο 8 Σε περίπτωση που ένα κράτος αποτελείται από περισσότερες εδαφικές ενότητες που η καθεµιά έχει τους δικούς της κανόνες ουσιαστικού δικαίου για το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό, ο παρών κανονισµός πρέπει εξίσου να εφαρµόζεται στις συγκρούσεις νόµων µεταξύ αυτών των εδαφικών ενοτήτων, κατά τρόπο που να κατοχυρώνει την ασφάλεια δικαίου, την προβλεψιµότητα και την οµοιόµορφη εφαρµογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε κάθε κατάσταση που εµπεριέχει σύγκρουση νόµων. EL 9 EL

10 Άρθρο 9 Η υπόψη διάταξη αποβλέπει στη διαφάνεια για τους πολίτες των κανόνων που εφαρµόζονται στα γαµήλια συµβόλαια στα συµµετέχοντα κράτη µέλη. Η Επιτροπή θα τηρεί ενήµερους τους πολίτες για το συγκεκριµένο θέµα, µε τη δηµοσίευση των πληροφοριών αυτών στον δικτυακό τόπο του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. Άρθρο 10 Το συγκεκριµένο άρθρο αναφέρεται στις χρονικές παραµέτρους της εφαρµογής της πράξης. Άρθρο 11 Οι προτεινόµενες διατάξεις αποβλέπουν στην επίτευξη δίκαιης ισορροπίας µεταξύ, αφενός, του σεβασµού των διεθνών υποχρεώσεων των συµµετεχόντων κρατών µελών και, αφετέρου, του στόχου της οικοδόµησης ενός πραγµατικού ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Η παράγραφος 1 παρέχει στα συµµετέχοντα κράτη µέλη τη δυνατότητα να εξακολουθήσουν να εφαρµόζουν τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου οι οποίοι περιλαµβάνονται στις διµερείς ή πολυµερείς συµβάσεις των οποίων είναι συµβαλλόµενα µέρη κατά τον χρόνο έκδοσης του κανονισµού. Εντούτοις, η συνύπαρξη δύο παράλληλων καθεστώτων εφαρµογή από ορισµένα συµµετέχοντα κράτη µέλη των διατάξεων συµβάσεων που έχουν κυρώσει και εφαρµογή από τα υπόλοιπα συµµετέχοντα κράτη µέλη των διατάξεων του προτεινόµενου κανονισµού θα αντέβαινε στην απρόσκοπτη λειτουργία του ευρωπαϊκού χώρου δικαιοσύνης. Άρθρα 12 και 13 Προκειµένου για τα άρθρα σχετικά µε την αναθεώρηση της πράξης, την έναρξη ισχύος της και την εφαρµογή της, πρόκειται για τη χρήση των σχετικών τυποποιηµένων διατάξεων. EL 10 EL

11 2010/0067 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 81 παράγραφος 3, την απόφαση [...] του Συµβουλίου, της [...], για την έγκριση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό 7, την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νοµοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, Έχοντας υπόψη τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 8, Έχοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής 9, Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Η Ένωση έθεσε ως στόχο να διατηρήσει και να αναπτύξει έναν χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης µέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Για την προοδευτική εγκαθίδρυση ενός τέτοιου χώρου, η Ένωση πρέπει να θεσπίσει µέτρα στον τοµέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις µε διασυνοριακές επιπτώσεις. (2) Σύµφωνα µε το άρθρο 81 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Συµβούλιο θεσπίζει µέτρα για θέµατα οικογενειακού δικαίου τα οποία έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις ΕΕ L [ ] της [ ], σ. [ ]. ΕΕ C [...] της [...], σ. [...]. ΕΕ C [...] της [...], σ. [...]. EL 11 EL

12 (3) Η Επιτροπή εξέδωσε, στις 14 Μαρτίου 2005, Πράσινη Βίβλο σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο και τη διεθνή δικαιοδοσία σε υποθέσεις διαζυγίου. Αυτή η Πράσινη Βίβλος έδωσε λαβή για να διεξαχθεί ευρεία δηµόσια διαβούλευση για τις πιθανές λύσεις των προβληµάτων που ενδέχεται να ανακύψουν υπό τις παρούσες συνθήκες. (4) Η Επιτροπή πρότεινε, στις 17 Ιουλίου 2006, κανονισµό για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 όσον αφορά τη διεθνή δικαιοδοσία και για τη θέσπιση κανόνων σχετικά µε το εφαρµοστέο δίκαιο σε γαµικές διαφορές. (5) Το Συµβούλιο, κατά τη σύνοδό του στο Λουξεµβούργο στις 5 και 6 Ιουνίου 2008, σηµείωσε, αφενός, την έλλειψη οµοφωνίας επί της συγκεκριµένης πρότασης και, αφετέρου, την ύπαρξη ανυπέρβλητων δυσχερειών οι οποίες καθιστούν αδύνατη την επίτευξη οµοφωνίας, τόσο επί του παρόντος όσο και στο εγγύς µέλλον. Το Συµβούλιο κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι στόχοι της πρότασης δεν ήταν δυνατό να επιτευχθούν µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε την εφαρµογή των συναφών διατάξεων των συνθηκών. (6) Η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεµβούργο, η Ουγγαρία, η Αυστρία, η Ρουµανία και η Σλοβενία απηύθυναν εν συνεχεία αίτηµα στην Επιτροπή, δηλώνοντας ότι είχαν την πρόθεση να καθιερώσουν µεταξύ τους ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα του εφαρµοστέου δικαίου σε γαµικές διαφορές και καλώντας την Επιτροπή να υποβάλει σχετική πρόταση στο Συµβούλιο. Στις 3 Μαρτίου 2010, η Ελλάδα απέσυρε το αίτηµά της. (7) Το Συµβούλιο εξέδωσε στις [...] την απόφαση [...] για την έγκριση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό. (8) Σύµφωνα µε το άρθρο 328 παράγραφος 1 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την καθιέρωσή τους, οι ενισχυµένες συνεργασίες είναι ανοιχτές σε όλα τα κράτη µέλη, µε την επιφύλαξη της τήρησης των ενδεχόµενων προϋποθέσεων συµµετοχής που ορίζει η απόφαση εξουσιοδότησης. Παραµένουν επίσης ανοικτές ανά πάσα στιγµή, µε την επιφύλαξη της τήρησης, επί πλέον των εν λόγω προϋποθέσεων, των πράξεων που έχουν ήδη θεσπιστεί στο πλαίσιο αυτό. (9) Ο παρών κανονισµός αναµένεται να οδηγήσει στη δηµιουργία ενός σαφούς και πλήρους νοµικού πλαισίου για το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό στα συµµετέχοντα κράτη µέλη, να διασφαλίζει στους πολίτες ενδεδειγµένες λύσεις από την άποψη της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιµότητας, της ευελιξίας, καθώς επίσης να αποτρέπει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ένας εκ των συζύγων υποβάλλει αίτηση διαζυγίου πριν από τον άλλον προκειµένου να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία θα υπαχθεί σε συγκεκριµένο δίκαιο το οποίο θεωρεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα δικά του συµφέροντα. (10) Προκειµένου να οριοθετηθεί επακριβώς το εδαφικό πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού, ενδείκνυται να προσδιορισθούν τα κράτη µέλη τα οποία συµµετέχουν στην ενισχυµένη συνεργασία. (11) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται ασχέτως του είδους του επιληφθέντος δικαστηρίου. EL 12 EL

13 (12) Για να παρέχεται στους συζύγους ελευθερία επιλογής ενός εφαρµοστέου δικαίου µε το οποίο διατηρούν στενούς δεσµούς, ή, ελλείψει επιλογής, για να εξασφαλίζεται η εφαρµογή ενός τέτοιου δικαίου σε τυχόν διαζύγιο ή δικαστικό χωρισµό των συζύγων, το δίκαιο αυτό θα πρέπει να εφαρµόζεται ακόµη και αν δεν είναι το δίκαιο ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους. Οσάκις προσδιορίζεται ως εφαρµοστέο το δίκαιο άλλου κράτους µέλους, το δίκτυο που δηµιουργήθηκε µε την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, σχετικά µε τη δηµιουργία ενός ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου για αστικές και εµπορικές υποθέσεις 10 µπορεί να χρησιµεύει για την ενηµέρωση των δικαστηρίων σχετικά µε το περιεχόµενο του αλλοδαπού δικαίου. (13) Η αύξηση της κινητικότητας των πολιτών προϋποθέτει, αφενός, περισσότερη ευελιξία και, αφετέρου, µεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου. Προς επίτευξη του ανωτέρω στόχου, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να ενισχύει την ελεύθερη βούληση των µερών σε θέµατα διαζυγίου και δικαστικού χωρισµού, παρέχοντάς τους µέχρι ενός σηµείου την ευχέρεια να επιλέξουν το δίκαιο που θα εφαρµοσθεί σε τυχόν µεταξύ τους διαζύγιο ή δικαστικό χωρισµό. Αυτή η δυνατότητα δεν πρέπει να επεκταθεί στην ακύρωση του γάµου, η οποία συνδέεται στενά µε τις προϋποθέσεις κύρους του γάµου και για την οποία η ελεύθερη βούληση των µερών κρίνεται ως µη ενδεδειγµένη. (14) Οι σύζυγοι θα πρέπει να µπορούν να επιλέξουν το δίκαιο µιας χώρας µε την οποία διατηρούν ιδιαίτερους δεσµούς ή το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου ως δίκαιο το οποίο θα εφαρµοσθεί στη διαδικασία διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού. Το δίκαιο που επιλέγουν οι σύζυγοι πρέπει να συνάδει µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα που καθορίζονται στις συνθήκες και στον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευχέρεια επιλογής του δικαίου που θα εφαρµοσθεί σε τυχόν διαζύγιο ή δικαστικό χωρισµό δεν πρέπει να θίγει το υπέρτερο συµφέρον των τέκνων. (15) Πριν από τον προσδιορισµό του εφαρµοστέου δικαίου, είναι σηµαντικό να έχουν οι σύζυγοι πρόσβαση σε επικαιροποιηµένες πληροφορίες σχετικά µε τις ουσιώδεις πτυχές του εκάστοτε εθνικού δικαίου και του δικαίου της Ένωσης και σχετικά µε τις διαδικασίες που ισχύουν στον τοµέα του διαζυγίου και του δικαστικού χωρισµού. Η Επιτροπή, για να διασφαλίζεται η πρόσβαση αυτή σε κατάλληλες και υψηλής ποιοτικής στάθµης πληροφορίες, τις επικαιροποιεί ανά τακτικά χρονικά διαστήµατα στο δηµόσιο σύστηµα ενηµέρωσης µέσω του ιαδικτύου το οποίο δηµιουργήθηκε µε την απόφαση 2001/470/ΕΚ του Συµβουλίου. (16) Η τεκµηριωµένη επιλογή των δύο συζύγων αποτελεί βασική αρχή του παρόντος κανονισµού. Ο κάθε σύζυγος είναι σκόπιµο να γνωρίζει επακριβώς τις νοµικές και κοινωνικές συνέπειες της επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου. Η δυνατότητα επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου µε κοινή συµφωνία δεν θα πρέπει να προσβάλλει τα δικαιώµατα και την ίση µεταχείριση των δύο συζύγων. Προς το σκοπό αυτό, οι εθνικοί δικαστές θα πρέπει να έχουν επίγνωση της σηµασίας µιας τεκµηριωµένης επιλογής των δυο συζύγων ως προς τις νοµικές συνέπειες της συναπτόµενης συµφωνίας µε αντικείµενο την επιλογή δικαίου. (17) Θα πρέπει να θεσπισθούν ορισµένες διασφαλίσεις για να κατοχυρωθεί ότι οι σύζυγοι έχουν επίγνωση των συνεπειών της επιλογής τους. Η συµφωνία για την επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι έγγραφη και να φέρει 10 ΕΕ L 174 της , σ. 25. EL 13 EL

14 ηµεροµηνία και την υπογραφή αµφοτέρων των συζύγων. Εντούτοις, αν το δίκαιο του συµµετέχοντος κράτους µέλους στο οποίο οι δύο σύζυγοι έχουν τη συνήθη διαµονή τους προβλέπει πρόσθετους τυπικούς κανόνες, αυτοί θα πρέπει να τηρούνται. Επί παραδείγµατι, τέτοιοι πρόσθετοι τυπικοί κανόνες είναι δυνατό να ισχύουν σε ένα συµµετέχον κράτος µέλος στο οποίο η συµφωνία ενσωµατώνεται σε γαµήλιο συµβόλαιο. (18) Μια συµφωνία µε αντικείµενο τον προσδιορισµό του εφαρµοστέου δικαίου θα πρέπει να µπορεί να συναφθεί και να τροποποιηθεί το αργότερο κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή ακόµη και κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας, εφόσον τούτο προβλέπεται από το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να αρκεί ο προσδιορισµός αυτός να καταγραφεί από το δικαστήριο σύµφωνα µε το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου. (19) Ελλείψει επιλογής του εφαρµοστέου δικαίου, ο παρών κανονισµός θα πρέπει να θεσπίζει εναρµονισµένους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου σε συνάρτηση µε µια κλίµακα διαδοχικών κριτηρίων σύνδεσης, τα οποία στηρίζονται στην ύπαρξη στενού δεσµού µεταξύ των συζύγων και του οικείου δικαίου, έτσι ώστε να κατοχυρώνονται η ασφάλεια δικαίου και η προβλεψιµότητα και να αποτρέπονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ένας εκ των συζύγων υποβάλλει αίτηση διαζυγίου πριν από τον άλλον προκειµένου να εξασφαλίσει ότι η διαδικασία θα υπαχθεί σε συγκεκριµένο δίκαιο το οποίο θεωρεί ότι εξυπηρετεί καλύτερα τα δικά του συµφέροντα. Τα συνδετικά στοιχεία έχουν επιλεγεί κατά τρόπον ώστε η διαδικασία του διαζυγίου ή του δικαστικού χωρισµού να διέπεται από ένα δίκαιο µε το οποίο οι σύζυγοι εµφανίζουν στενούς δεσµούς και βασίζονται κατά πρώτο λόγο στο δίκαιο της συνήθους διαµονής των συζύγων. (20) Σε ορισµένες περιπτώσεις, στις οποίες το εφαρµοστέο δίκαιο δεν προβλέπει τον θεσµό του διαζυγίου ή δεν παρέχει στον έναν εκ των συζύγων λόγω του φύλου του ισότιµη πρόσβαση σε διαζύγιο ή σε δικαστικό χωρισµό, θα πρέπει εντούτοις να εφαρµόζεται το δίκαιο του επιληφθέντος δικαστηρίου. (21) Λόγοι δηµοσίου συµφέροντος θα πρέπει να παρέχουν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, τη δυνατότητα στα δικαστήρια των συµµετεχόντων κρατών µελών να µην εφαρµόζουν αλλοδαπό δίκαιο όταν η εφαρµογή του σε µια συγκεκριµένη περίπτωση θα ήταν προδήλως αντίθετη στη δηµόσια τάξη του κράτους του δικάζοντος δικαστηρίου. Παρόλα αυτά, τα δικαστήρια δεν θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να εφαρµόζουν την εξαίρεση που προβλέπεται για λόγους δηµόσιας τάξης προκειµένου να µην εφαρµόσουν το δίκαιο άλλου κράτους µέλους, εφόσον κάτι τέτοιο θα αντέβαινε στον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως στο άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει κάθε µορφή διακριτικής µεταχείρισης. (22) Επειδή υπάρχουν κράτη και συµµετέχοντα κράτη µέλη στα οποία συνυπάρχουν δύο ή περισσότερα δικαιϊκά συστήµατα ή σύνολα κανόνων τα οποία αφορούν τα ζητήµατα που ρυθµίζονται από τον παρόντα κανονισµό, ενδείκνυται να προβλεφθεί µέχρι ποίου σηµείου οι διατάξεις του παρόντος κανονισµού εφαρµόζονται στις επιµέρους εδαφικές ενότητες των εν λόγω κρατών και συµµετεχόντων κρατών µελών. (23) εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, δηλαδή η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, της προβλεψιµότητας και της ευελιξίας και, κατ επέκταση, η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στο εσωτερικό της EL 14 EL

15 Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τις διεθνείς διαδικασίες για γαµικές διαφορές, δεν είναι δυνατό να επιτευχθούν επαρκώς µε µονοµερείς ενέργειες των κρατών µελών λόγω της κλίµακας και των αποτελεσµάτων του παρόντος κανονισµού και εκτιµάται, συνεπώς, ότι οι στόχοι αυτοί µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο Ένωσης, ενδεχοµένως µέσω της ανάπτυξης ενισχυµένης συνεργασίας µεταξύ των προαναφερθέντων κρατών µελών, σύµφωνα µε την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας, όπως αυτή διατυπώνεται στο προαναφερθέν άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν υπερβαίνει το µέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. (24) Ο παρών κανονισµός σέβεται τα θεµελιώδη δικαιώµατα και τηρεί τις αρχές που κατοχυρώνονται από τον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως δε από το άρθρο 21 του Χάρτη, το οποίο απαγορεύει κάθε διάκριση ιδίως λόγω φύλου, φυλής, χρώµατος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονηµάτων ή κάθε άλλης γνώµης, ιδιότητας µέλους εθνικής µειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισµού. Κατά την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, τα δικαστήρια των συµµετεχόντων κρατών µελών οφείλουν να σέβονται τα εν λόγω δικαιώµατα και αρχές. EL 15 EL

16 ΕΞΕ ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Κεφάλαιο Ι - Πεδίο εφαρµογής Άρθρο 1 Καθ ύλην πεδίο εφαρµογής 1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται, σε περιπτώσεις που εµπεριέχουν σύγκρουση νόµων, στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό. 2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, µε τον όρο «συµµετέχον κράτος µέλος» νοείται κάθε κράτος µέλος το οποίο συµµετέχει στην ενισχυµένη συνεργασία στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό κατ εφαρµογή της απόφασης [...] του [Συµβουλίου της [...] για την έγκριση ενισχυµένης συνεργασίας στον τοµέα του δικαίου που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό]. Άρθρο 2 Οικουµενική εφαρµογή Το καθοριζόµενο από τον παρόντα κανονισµό δίκαιο εφαρµόζεται ακόµα και αν δεν πρόκειται για δίκαιο συµµετέχοντος κράτους µέλους. Κεφάλαιο II Ενιαίοι κανόνες σχετικά µε το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό. Άρθρο 3 Επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου από τα µέρη 1. Οι σύζυγοι µπορούν να επιλέξουν µε κοινή συµφωνία ένα από τα ακόλουθα δίκαια ως δίκαιο που θα είναι εφαρµοστέο σε περίπτωση διαζυγίου ή δικαστικού χωρισµού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το δίκαιο συνάδει, αφενός, µε τα θεµελιώδη δικαιώµατα που ορίζονται στις συνθήκες και στον Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αφετέρου, µε την αρχή της δηµόσιας τάξης: α) το δίκαιο του κράτους της συνήθους διαµονής των συζύγων κατά τον χρόνο σύναψης της συµφωνίας β) το δίκαιο του κράτους της τελευταίας συνήθους διαµονής των συζύγων, υπό την προϋπόθεση ότι ο ένας εξ αυτών εξακολουθεί να διαµένει εκεί κατά τον χρόνο σύναψης της συµφωνίας γ) το δίκαιο του κράτους της ιθαγένειας ενός εκ των συζύγων κατά τον χρόνο σύναψης της συµφωνίας δ) το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου. EL 16 EL

17 2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, η συµφωνία για τον καθορισµό του εφαρµοστέου δικαίου µπορεί να συναφθεί και να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγµή και, πάντως, το αργότερο κατά την υποβολή αγωγής στο δικαστήριο. 3. Η συµφωνία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 διατυπώνεται εγγράφως, χρονολογείται και υπογράφεται και από τους δύο συζύγους. Κάθε διαβίβαση διά της ηλεκτρονικής οδού που επιτρέπει µεταγενέστερη πρόσβαση στο περιεχόµενο της συµφωνίας θεωρείται ότι έχει καταρτισθεί γραπτώς. Εντούτοις, αν το δίκαιο του συµµετέχοντος κράτους µέλους στο οποίο οι δύο σύζυγοι έχουν τη συνήθη διαµονή τους κατά τον χρόνο σύναψης της συµφωνίας προβλέπει πρόσθετους τυπικούς κανόνες για τις συµφωνίες αυτού του είδους, αυτοί θα πρέπει να τηρούνται. Αν οι σύζυγοι έχουν τη συνήθη διαµονή τους σε διαφορετικά συµµετέχοντα κράτη µέλη και τα δίκαια των εν λόγω κρατών µελών προβλέπουν ανόµοιους τυπικούς κανόνες, η συµφωνία θεωρείται τυπικώς έγκυρη εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις τις οποίες προβλέπει το δίκαιο µίας από τις εν λόγω χώρες. 4. Εφόσον το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου περιλαµβάνει σχετική πρόβλεψη, οι σύζυγοι δύνανται επίσης να προσδιορίσουν το εφαρµοστέο δίκαιο ενώπιον του δικαστηρίου κατά τη διεξαγωγή της διαδικασίας. Σε αυτή την περίπτωση, ο προσδιορισµός καταγράφεται από το δικάζον δικαστήριο σύµφωνα µε το δίκαιο αυτού του ιδίου. Άρθρο 4 Εφαρµοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής των µερών Ελλείψει επιλογής σύµφωνα µε το άρθρο 3, το διαζύγιο και ο δικαστικός χωρισµός υπόκεινται στο δίκαιο του κράτους: α) της συνήθους διαµονής των συζύγων κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής, β) της τελευταίας συνήθους διαµονής των συζύγων, υπό την προϋπόθεση ότι η διαµονή αυτή δεν έπαυσε να υφίσταται ένα έτος και πλέον πριν από την υποβολή αγωγής στο δικαστήριο και εφόσον ο ένας εκ των συζύγων εξακολουθεί να διαµένει στο συγκεκριµένο κράτος κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής, γ) της ιθαγένειας των δύο συζύγων κατά τον χρόνο υποβολής αγωγής στο δικαστήριο ή, ελλείψει αυτής, δ) του δικάζοντος δικαστηρίου. Άρθρο 5 Εφαρµογή του δικαίου του δικάζοντος δικαστηρίου Σε περίπτωση κατά την οποία το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο δυνάµει των άρθρων 3 ή 4 δεν προβλέπει τον θεσµό του διαζυγίου ή δεν παρέχει στον έναν εκ των συζύγων, λόγω του φύλου του, ισότιµη πρόσβαση σε διαζύγιο ή σε δικαστικό χωρισµό, εφαρµόζεται το δίκαιο του δικάζοντος δικαστηρίου. EL 17 EL

18 Άρθρο 6 Αποκλεισµός της αναπαραποµπής Οσάκις ο παρών κανονισµός ορίζει ότι είναι εφαρµοστέο το δίκαιο ενός κράτους, εννοεί τους κανόνες δικαίου που ισχύουν στο εν λόγω κράτος, εξαιρουµένων των κανόνων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Άρθρο 7 ηµόσια τάξη Η εφαρµογή µιας διάταξης του δικαίου που καθορίζεται βάσει του παρόντος κανονισµό δεν µπορεί να αποκλεισθεί παρά µόνον εάν αυτή η εφαρµογή είναι προδήλως ασυµβίβαστη µε την δηµόσια τάξη του κράτους του δικάζοντος δικαστηρίου. Άρθρο 8 Μη ενοποιηµένα συστήµατα δικαίου 1. Σε περίπτωση που ένα κράτος αποτελείται από περισσότερες εδαφικές ενότητες η καθεµιά από τις οποίες έχει τους δικούς της νοµικούς κανόνες για το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό, κάθε εδαφική ενότητα θεωρείται ως κράτος για τον σκοπό του καθορισµού του εφαρµοστέου δικαίου σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό. 2. Κάθε συµµετέχον κράτος µέλος στο οποίο υπάρχουν περισσότερες εδαφικές ενότητες η καθεµιά από τις οποίες έχει τους δικούς της νοµικούς κανόνες για το διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό δεν υποχρεούται να εφαρµόζει τον παρόντα κανονισµό στις συγκρούσεις νόµων που αφορούν αποκλειστικά τις εδαφικές αυτές ενότητες. Κεφάλαιο III - Λοιπές διατάξεις Άρθρο 9 Πληροφορίες υποβαλλόµενες από τα συµµετέχοντα κράτη µέλη 1. Το αργότερο την [τρεις µήνες µετά την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή του παρόντος άρθρου], τα συµµετέχοντα κράτη µέλη ενηµερώνουν, κατά περίπτωση, την Επιτροπή σχετικά µε τις εθνικές τους διατάξεις που αφορούν: α) τους τυπικούς κανόνες οι οποίοι ισχύουν για τις συµφωνίες µε αντικείµενο την επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου και β) τη δυνατότητα προσδιορισµού του εφαρµοστέου δικαίου σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 4. Τα συµµετέχοντα κράτη µέλη ενηµερώνουν την Επιτροπή για κάθε µεταγενέστερη τροποποίηση των διατάξεων αυτών. 2. Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες που της κοινοποιούνται κατ εφαρµογή της παραγράφου 1 στη διάθεση του κοινού µε τα κατάλληλα µέσα, ιδίως µέσω του δικτυακού τόπου του ευρωπαϊκού δικαστικού δικτύου σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. EL 18 EL

19 Άρθρο 10 Μεταβατικές διατάξεις 1. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στις αγωγές οι οποίες υποβάλλονται και στις συµφωνίες κατά την έννοια του άρθρου 3 οι οποίες συνάπτονται µετά την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή του κανονισµού δυνάµει του άρθρου 13. Εντούτοις, µια συµφωνία σχετικά µε την επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου η οποία έχει συναφθεί σύµφωνα µε το δίκαιο ενός συµµετέχοντος κράτους µέλους πριν από την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού παράγει οµοίως έννοµες συνέπειες, υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο. 2. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τις συµφωνίες σχετικά µε την επιλογή του εφαρµοστέου δικαίου οι οποίες έχουν συναφθεί σύµφωνα µε το δίκαιο του συµµετέχοντος κράτους µέλους του οποίου δικαστηρίου έχει επιληφθεί της εκάστοτε υπόθεσης πριν από την ηµεροµηνία θέσης σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Άρθρο 11 Σχέση µε ισχύουσες διεθνείς συµβάσεις 1. Ο παρών κανονισµός δεν θίγει την εφαρµογή διµερών ή πολυµερών συµβάσεων των οποίων ένα ή περισσότερα συµµετέχοντα κράτη µέλη είναι µέρη κατά τον χρόνο έκδοσης του παρόντος κανονισµού και οι οποίες διέπουν θέµατα τα οποία ρυθµίζονται µε τον παρόντα κανονισµό, µε την επιφύλαξη των υποχρεώσεων των συµµετεχόντων κρατών µελών δυνάµει του άρθρου 351 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο παρών κανονισµός υπερισχύει, µεταξύ των συµµετεχόντων κρατών µελών, των συµβάσεων που αφορούν τα ρυθµιζόµενα από τον παρόντα κανονισµό θέµατα και των οποίων είναι συµβαλλόµενα µέρη συµµετέχοντα κράτη µέλη. Άρθρο 12 Ρήτρα επανεξέτασης Το αργότερο την [πέντε έτη µετά τη θέση σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού], η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Εφόσον απαιτείται, η έκθεση συνοδεύεται από προτάσεις προσαρµογής. Κεφάλαιο ΙV - Τελικές διατάξεις Άρθρο 13 Έναρξη ισχύος και ηµεροµηνία εφαρµογής Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. EL 19 EL

20 Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται από την [δώδεκα µήνες µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος κανονισµού], µε την εξαίρεση του άρθρου 9, που εφαρµόζεται από την [έξι µήνες µετά την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος κανονισµού]. Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα στα συµµετέχοντα κράτη µέλη, σύµφωνα µε τις συνθήκες. Βρυξέλλες, [ηµεροµηνία] Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος EL 20 EL

Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό *

Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό * P7_TA(2010)0477 Το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισµό * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης εκεµβρίου 2010 σχετικά µε την πρόταση κανονισµού του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010

L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 L 343/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.12.2010 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1259/2010 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.2.2012 2011/0059(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2011 COM(2011) 915 τελικό 2011/0450 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε τη δήλωση αποδοχής από τα κράτη µέλη, προς το συµφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της

Διαβάστε περισσότερα

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η επιλογή της προσήκουσας νομικής βάσης για το οικογενειακό δίκαιο Μελλοντικές προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.3.2011 COM(2011) 126 τελικό 2011/0059 (CNS) C7-0093/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Ιανουαρίου 2013 (OR. en) 16977/12 ιοργανικός φάκελος: 2012/0298 (APP) FISC 183 ECOFIN 1000 OC 699 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: Σχέδιο ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 24 Απριλίου 2014 (OR. en) 2013/0268 (COD) PE-CONS 30/14 JUSTCIV 32 PI 17 CODEC 339 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής *

ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * P6_TA(2009)0383 ιµερείς συµφωνίες µεταξύ κρατών µελών και τρίτων χωρών σχετικά µε τις αποφάσεις σε θέµατα γάµου, γονικής ευθύνης και υποχρεώσεων διατροφής * Νοµοθετικό ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 11.11.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 11.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2016 COM(2016) 421 final 2016/0194 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2016 COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου δικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2016 COM(2016) 106 final 2016/0059 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.9.2015 COM(2015) 460 final 2015/0218 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με την εφαρμογή έκτακτων αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της [ ]

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της [ ] EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 19.12.2008 COM(2008) 894 τελικό 2008/0266 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της [ ] για τη θέσπιση διαδικασίας για τη διαπραγμάτευση και σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2011 (04.03) (OR. en) 6524/11 Διοργανικός φάκελος: 2010/0384 (NLE) PI 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 6520/11 PI

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 16.3.2011 SEC(2011) 328 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ Έγγραφο το οποίο συνοδεύει την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.6.2013 COM(2013) 482 final 2013/0225 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να επικυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2015 COM(2015) 292 final 2015/0131 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important

31987L0344. EUR-Lex L EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0344 Οδηγία 87/344/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την ασφάλιση νομικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 650/2012 του Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.6.2014 L 179/17 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 664//2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1151/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ

20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ C 310/356 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.12.2004 20. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΑΝIΑΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΝΤΑΣ την απόφαση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές 21.4.93 Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθ. L 95/29 ΟΔΗΓΙΑ 93/13/ΕΟΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Απριλίου 1993 σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων

Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των ενηλίκων ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Η Σύμβαση της Χάγης της 13 ης Ιανουαρίου 2000 σχετικά με τη διεθνή προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 27.10.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 299/13 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 994/2012/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για τη θέσπιση μηχανισμού ανταλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 30ής Απριλίου 2010 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Απριλίου 2010 σχετικά µε σχέδιο νόµου για την αποκατάσταση της φορολογικής δικαιοσύνης και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής (CON/2010/36) Εισαγωγή και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τον καθορισμό του ποσοστού αναπροσαρμογής των άμεσων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.5.2014 COM(2014) 308 final 2014/0160 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των μέτρων διασφαλίσεως που προβλέπονται στη συμφωνία

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1206 EL 04.12.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού

Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Γονική μέριμνα σε υποθέσεις διασυνοριακού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης της απαγωγής παιδιού Θεματική μονάδα 2 Διαδικασία εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως σε διαδικασίες οικογενειακού δικαίου περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 721 final 2016/0351 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1036 για την άμυνα

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.4.2016 COM(2016) 172 final 2016/0090 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ 24.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2008/52/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.12.2016 COM(2016) 758 final 2016/0374 (CNS) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ όσον αφορά τους συντελεστές του φόρου προστιθέμενης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 157 final 2012/0080 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0417 (NLE) 5087/17 FISC 1 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς Θεσσαλονίκη 11-6-2013 Αρ.πρωτ.417 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κανονισμός αρ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.4.2016 COM(2016) 233 final 2016/0123 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης που θα ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γενικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα 1986L0378 EL 09.03.1997 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B Ο ΗΓΙΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 για την εφαρµογή της αρχής της ίσης µεταχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.6.2014 COM(2014) 374 final 2014/0190 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της συμφωνίας σταθεροποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 645 final 2016/0315 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/884/EΚ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.9.2011 COM(2011) 577 τελικό 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 EL Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρµογής και

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2016 COM(2016) 459 final 2016/0219 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης 2014/170/ΕΕ, ώστε να αφαιρεθεί η Δημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.2.2016 COM(2016) 64 final 2016/0038 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών εταίρων της Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 8.12.2016 COM(2016) 779 final 2016/0385 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να λάβει η Ένωση, στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας των συμμετεχόντων

Διαβάστε περισσότερα

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις

CES, UNICE, CEEP Συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου Προοίµιο Γενικές παρατηρήσεις 10. 7. 1999 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 175/43 Ο ΗΓΙΑ 1999/70/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά µε τη συµφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισµένου χρόνου που συνήφθη από

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2232/96 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Οκτωβρίου 1996 σχετικά µε τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τις αρωµατικές ύλες που χρησιµοποιούνται ή προορίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/82 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1355/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 391/2009 σχετικά με την έγκριση ορισμένων κωδίκων και συναφών

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0258 (NLE) 6731/15 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: SOC 149 EMPL 76 MIGR 12 JAI 148 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 477 final 2016/0229 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Ιταλία να εφαρμόσει ειδικό μέτρο παρέκκλισης από το

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 458 final 2015/0210 (NLE) Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας στη σύμβαση της 26ης Ιουλίου 1995, η οποία καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο COM(2015) 231 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0118 (NLE) 8544/15 FISC 40 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 374/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.12.2012 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.9.2016 COM(2016) 631 final 2016/0308 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή προσωρινών αυτόνομων εμπορικών μέτρων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ. Άρθρο 1. (άρθρο 1 της Οδηγίας) Αντικείμενο της ρύθμισης. Άρθρο 2. (άρθρο 2 της Οδηγίας) Ορισμοί ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2011/99/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.10.2013 COM(2013) 733 final 2011/0195 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.4.2015 COM(2015) 177 final 2015/0093 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 8.7.2016 L 183/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1103 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας, του εφαρμοστέου

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Ιανουαρίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0011 (NLE) 5258/17 SCH-EVAL 18 SIRIS 7 COMIX 25 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.8.2016 COM(2016) 506 final 2013/0297 (COD) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.10.2004 COM(2004) 718 τελικό 2004/0251 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 359/30 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1329/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Δεκεμβρίου 2014 για τη σύνταξη των εντύπων που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 650/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ. που συνοδεύει το έγγραφο ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.12.211 SEC(211) 149 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ που συνοδεύει το έγγραφο ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου (2015) για την τροποποίηση του

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 1999/4/ΕΚ, 2000/36/ΕΚ, 2001/111/ΕΚ,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004.

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. της 4ης Μαρτίου 2004. 6.4.2004 L 100/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 631/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 για τροποποίηση του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Υφιστάμενες ελλείψεις και μελλοντικές προοπτικές του ευρωπαϊκού ιδιωτικού διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 96/20 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 551/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 10ης Μαρτίου 2004 για την οργάνωση και τη χρήση του εναέριου χώρου στο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.10.2014 COM(2014) 625 final 2014/0289 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την παράταση της εκτελεστικής απόφασης 2011/335/ΕΕ του Συμβουλίου με την

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.8.2015 COM(2015) 407 final 2015/0181 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που θα πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναστολή ορισμένων παραχωρήσεων που αφορούν την εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006R1082 EL 22.06.2014 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 156 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση της σύναψης από την Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα