Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αναρτητέα στο διαδίκτυο"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Σεπτεμβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Α. Π.: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, Αθήνα Πληροφορίες: Ε-Κ Μητσάκη ΠΡΟΣ : ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. Tηλέφωνο : , -095 Ηλεκτρονική δ/νση: Θέμα: Τροποποίηση τευχών διακήρυξης διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του Υποέργου 2 με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών εμπειριών» της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της Χώρας». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Α.Ν.1565/50, όπως κυρώθηκε με τον Ν.1624/51 και με τις μεταγενέστερες τροποποιήσεις ισχύει σήμερα. 2. Τις διατάξεις του Ν. 2160/1993 (Φ.Ε.Κ. 118/Α / ) «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις». 3. Τα άρθρα 6,7,8 και 9 του Ν. 3878/2010 (Φ.Ε.Κ. 161/Α/ ) «Ρυθμίσεις για τα όργανα Διοίκησης του Ε.Ο.Τ.» 1

2 4. Το Π.Δ. 343/2001 (Φ.Ε.Κ. 231/Α/ ) «Οργανισμός διάρθρωσης Υπηρεσιών Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού» και ειδικότερα το άρθρο 13γ που αναφέρονται οι αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης της Διεύθυνσης Διοικητικού. 5. Το άρθρο 6 του Π.Δ. 85/2012 περί ιδρύσεως Υπουργείου Τουρισμού. 6. Την υπ αριθ / απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 582/ΥΟΔΔ/ ) περί διορισμού Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ. 7. Την υπ αριθ. 590/ απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Φ.Ε.Κ. 13/ΥΟΔΔ/ ) περί διορισμού Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών Δ.Σ. ΕΟΤ. 8. Την υπ αριθ. 1Α/ (Φ.Ε.Κ. 323/Β / ) απόφαση Δ.Σ. Ε.Ο.Τ. περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από το Δ.Σ./Ε.Ο.Τ. στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. 9. Τον Ν. 2286/1995 (Φ.Ε.Κ.19/Α/ «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/Α/ «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 10. Το Ν.2513/1997 (ΦΕΚ 139/Α/1997) «Κύρωση της συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών». 11. Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ64/Α/ ) «Περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις Δημόσιες Συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Τον Ν.2362/ΦΕΚ 247/Α/ περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους κ. ά., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3871/ΦΕΚ 141/Α/ «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» και ειδικότερα με τα άρθρα αυτού. 13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1251/2011 της Επιτροπής της 30 ης Νοεμβρίου 2011, για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, καθώς και την υπ αριθ. Δ11δ/607/1/ Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων περί εφαρμογής του. 14. Τον Ν. 3861/ΦΕΚ 112/Α/ περί υποχρεωτικής ανάρτησης νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο / πρόγραμμα «Διαύγεια». 15. Το Ν.3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΤ του Συμβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/EOK του Συμβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 16. Την υπ αριθ /ΕΥΣ 1749 (ΦΕΚ 540/Β / ) Υπουργική Απόφαση συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ /ΕΥΘΥ 2041 (ΦΕΚ 1957/Β / ) και την υπ αριθμ.28020/ ΕΥΘΥ1212 (ΦΕΚ 1088/Β / ) Υπουργικές Αποφάσεις περί τροποποίησης συστημάτων Διαχείρισης. 17. Το Ν. 3469/2006 Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 18. Το Ν.3783/2009 Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. 19. Το Ν.3614/2007 και το Ν.3840/2010 για την διαχείριση, έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο Την υπ αριθ. 5799/Γ/1076/ απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ειδικής Γραμματείας για την ανταγωνιστικότητα, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», με θέμα «Επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας Δικαιούχου. 2

3 21. Το Ν.3917/2011 Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις. 22. Τις διατάξεις του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής », περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση, καθώς και την υπ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ / εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, περί εφαρμογής αυτού. 23. Το Ν.4013/2011, άρθρο 12 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 24. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 842/ Το υπ αριθ. 2/91118/0026/29-12/2010 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με θέμα «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», στο οποίο ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «όσον αφορά στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται σε βάρος του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων, από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης διατηρούνται σε ισχύ οι ειδικές περί δημοσίων επενδύσεων διατάξεις (άρθρο 12 του Π.Δ.) και παράλληλα επαναλαμβάνονται ισχύουσες ρυθμίσεις, σύμφωνα με τις οποίες τίτλο ανάληψης υποχρεώσεων αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις Έργων (ΣΑΕ) ή Μελετών (ΣΑΜ) που εκδίδονται κατ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.δ. 2957/1954, όπως ισχύει και περιλαμβάνουν συγκεκριμένα στοιχεία (ολική δαπάνη για την πραγματοποίηση του έργου, κατανομή των απαιτούμενων πιστώσεων, κατ έτος, όταν το έργο πραγματοποιείται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη, κλπ.)». 26. Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΟΤ που εντάχθηκε στην ΣΑΕ0118, τροποποίηση 02, έργο 2011ΣΕ «Πολυμεσική και Πολυτροπική Διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της Χώρας» με κ.α.ε Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ 237/Α / ). 28. Την υπ αριθ /ΨΣ3728-Β/ απόφαση Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και την Ορθή Επανάληψη αυτής της 16/1/2013, διαβιβάστηκε στον ΕΟΤ η Προέγκριση σχεδίου τεύχους διακήρυξης με τίτλο «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών εμπειριών» του Υποέργου 2 της Πράξης «ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ Την υπ αριθμ / (ΑΔΑ: ΒΕΝΜΟΟ-Ε0Ρ) απόφαση Υπουργού Τουρισμού με την οποία εγκρίνεται ως έχει η με αριθμό 19/Συν.5 η / απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ, που αφορά στη διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικά συμφερότερη προσφορά του υποέργου 2 «Σχεδιασμός και 3

4 ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών εμπειριών» της Πράξης «ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ με προϋπολογισμό ,00 (επτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ή ,88 πλέον Φ.Π.Α ,12 και την υπ αριθ / (Ορθή επανάληψη 20/06/2013) εκτελεστική απόφαση ΕΟΤ. 30. Το υπ αριθ. 147/ έγγραφο ΟΔΕ/ΕΟΤ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» με το οποίο αιτήθηκε τροποποίηση των τευχών διακήρυξης του υποέργου Τις υπ αριθμ / , / και / αποφάσεις ΕΟΤ με τις οποίες - εν αναμονή της έγκρισης των προτεινόμενων τροποποιήσεων από την Ψηφιακή Σύγκλιση - παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής προσφορών διαγωνισμού έως την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2013 και ορίστηκε ως ημερομηνία διεξαγωγής του, την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου Το υπ αριθ /ΨΣ3600-β/ έγγραφο Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και το από ηλεκτρονικό μήνυμα, με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας αναφέροντας ότι οι προτεινόμενες αλλαγές στα τεύχη του διαγωνισμού είναι εντός του πλαισίου των προϋποθέσεων που είχαν δοθεί κατά την διαδικασία προέγκρισης του σχεδίου τεύχους διακήρυξης και της έκδοσης σύμφωνης γνώμης της. Δεν εγκρίθηκε η προτεινόμενη προσθήκη του χαρακτηριστικού «τρισδιάστατων αναπαραστάσεων» στο Β2.6 όρο της διακήρυξης που αφορά στα χαρακτηριστικά των αντίστοιχων έργων που θα πρέπει να έχει υλοποιήσει ο υποψήφιος ανάδοχος. 33. Το υπ αριθ /Ψ.Σ / έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση με το οποίο διατυπώνεται σύμφωνη γνώμη των όρων του τεύχους δημοπράτησης του Υ Την με αριθμό 163/Συν.24 η / απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ΕΟΤ, με την οποία εγκρίνεται η τροποποίηση των τευχών της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 2. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΑΔΑ: ΒΛ9Β469ΗΙΖ-ΓΦ9 1. Την τροποποίηση, στα σημεία όπως αυτά αναφέρονται στον επισυναπτόμενο πίνακα (σελ. 14), των τευχών Α, Β και Γ της διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 2 «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών εμπειριών» της Πράξης «ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΚΩΔ. ΟΠΣ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στον Ημερήσιο Τύπο & στο Εθνικό Τυπογραφείο: 3 Σεπτεμβρίου Ημερομηνία αποστολής της περίληψης στην Εφημερίδα της Ε.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.5 του ΠΔ 60/2007): 3 Σεπτεμβρίου Ημερομηνία δημοσίευσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ε.Ο.Τ. & : 3 Σεπτεμβρίου Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 15 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ε.Ο.Τ., Τσόχα 7, Αθήνα, ΤΚ ισόγειο, Γενικό Πρωτόκολλο Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης προσφορών: 16 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 4

5 2. Την καταβολή ποσού μέχρι 700,00 στην BEST MEDIA A.E. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, σε βάρος του τακτικού προϋπολογισμού του ΕΟΤ, κ.α «Επιδόσεις Δημοσιεύσεις- Προσκλήσεις» έτους 2013, για τη δημοσίευση της προκήρυξης του διεθνούς ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού σε 2 ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας. 3. Την αποστολή προς δημοσίευση της περίληψης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων του ΦΕΚ, στα Επιμελητήρια και στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 4. Την ανάρτηση της εν λόγω τροποποίησης και τον επισυναπτόμενο πίνακα στην επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 5. Την αποστολή στην Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του URL ανάρτησης της απόφασης τροποποίησης του διαγωνισμού και τον επισυναπτόμενο πίνακα. 6. Την ανάρτηση της απόφασης τροποποίησης σε εμφανές μέρος του κτιρίου, όπου στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ. (οδός Τσόχα 7). 7. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθ / (Ορθή επανάληψη 20/06/2013, ΑΔΑ: ΒΕΖΑ469ΗΙΖ-3Α4 ) διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού. Ήτοι: Τον προϋπολογισμό του έργου μέχρι του ποσού των επτακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ή ,88 πλέον Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α ,12 ). Το αναφερόμενο στην διακήρυξη δικαίωμα προαίρεσης υπέρ του ΕΟΤ μέχρι του ποσού των εκατόν σαράντα επτά χιλιάδων εξήντα ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, ή ,98 πλέον Φ.Π.Α. (Φ.Π.Α ,02 ). Την κάλυψη της δαπάνης για την υλοποίηση του Υποέργου 2 ( ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του ΕΟΤ που εντάχθηκε στην ΣΑΕ0118, τροποποίηση 02, έργο 2011ΣΕ «Πολυμεσική και Πολυτροπική Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της Χώρας» με κ.α.ε Συνημμένα: Πίνακας τροποποιήσεων 16 σελίδων ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Αποδέκτες για ενέργεια: - Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» - Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αποδέκτες για κοινοποίηση: - Υπουργείο Τουρισμού - Γραφείο Προέδρου ΕΟΤ - Γραφείο Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ - Γεν. Διεύθυνση Προβολής - Διεύθυνση Έρευνας Αγοράς & Διαφήμισης - Ομάδα Διοίκησης Έργου ΕΣΠΑ Υπεύθυνη Έργου Εσωτερική διανομή: Γραμματεία Δ/νσης Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας, Προμηθειών & Βιβλιοθήκης Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΕΟΤ ΠΑΝΟΣ ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Β469ΗΙΖ-ΓΦ9 5

6 Πίνακας τροποποιήσεων της υπ αριθ / (Ορθή επανάληψη 20/06/2013) διακήρυξης του υποέργου «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών εμπειριών». ΑΔΑ: ΒΛ9Β469ΗΙΖ-ΓΦ9 Α/Α Σημείο Προκήρυξης 1 Α3.1 Απαιτήσεις Αρχιτεκτονικής Συστήματος 2 Α3.4.3 Λειτουργική Μονάδα: Υποσύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management system) Τεύχος Α Σελίδ Υπάρχουσα διατύπωση στην υπ αριθ / α (Ορθή επανάληψη 20/06/2013) διακήρυξης διαγωνισμού του Υ2 22 Για την ανάπτυξη της απαιτούμενης λειτουργικότητας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει: α) τα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS), β) το σύστημα διαχείρισης αρχείων / εγγράφων και γ) ανοιχτές πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών (open application development platforms) με άλλα συστήματα. 33 Υποστήριξη για Υψηλή Διαθεσιμότητα: Να παρέχεται δυνατότητα active-active λειτουργίας των instances του Σ.Δ.Β.Δ. και των κόμβων του cluster, τα οποία θα διαχειρίζονται μια μοναδική και ενιαία βάση δεδομένων. Να παρέχεται δυνατότητα αδιάλειπτης εξυπηρέτησης των εφαρμογών που λειτουργούν στον ένα κόμβο, σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του άλλου κόμβου (failover). Τροποποιημένη Νέα διατύπωση / Συμπλήρωση σύμφωνα με την υπ αριθ / απόφαση τροποποίησης των τευχών της διακήρυξης του Υ2 Το περιβάλλον ανάπτυξης εφαρμογών θα πρέπει να διασφαλίζει ευρεία και εύκολη συνεργασία με τρίτα συστήματα. Η προτεινόμενη πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν, θα καλύπτονται από άδειες χρήσης που θα επιτρέπουν μελλοντική επέκταση/ παραμετροποίηση /τροποποίηση των ενσωματωμένων εφαρμογών καθώς και την ανάπτυξη νέων χωρίς επιπλέον κόστος. Υποστήριξη για Υψηλή Διαθεσιμότητα 3 A3.4.7 Λειτουργική Μονάδα: Oμάδα εφαρμογών προσωποποιημένης περιήγησης σε ανοικτούς ή κλειστούς χώρους μέσω κινητού τηλεφώνου/tablet (mobile apps) 35 Εφαρμογή κινητών/tablets (mobile app) για προσωποποιημένη περιήγηση (μέσω γραπτής πληροφορίας στην οθόνη του κινητού/tablet ή εκφωνούμενη πληροφορία με συνθετική φωνή, στις πέντε γλώσσες που ζητούνται: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική γλώσσα) σχετικά με τα επιλεγμένα αντικείμενα ή εκθέματα ή κτίσματα που πλησιάζει ο χρήστης σε ένα ανοιχτό ιστορικό ή αρχαιολογικό χώρο. Θα αποστέλλεται το γεωγραφικό στίγμα του περιηγούμενου χρήστη στην Πύλη, όπου μέσω γεωγραφικών ερωτημάτων θα εντοπίζονται τα αντικείμενα ή εκθέματα ή κτίσματα που πλησιάζει ο χρήστης, οπότε θα αποστέλλεται στο κινητό/tablet του η σχετική πληροφορία, όπως αυτά ορίζονται στην φάση 2.6 του ιδίου υποέργου. Εφαρμογή κινητών/tablets (mobile app) για προσωποποιημένη περιήγηση (μέσω γραπτής πληροφορίας στην οθόνη του κινητού/tablet ή εκφωνούμενη πληροφορία με συνθετική φωνή, στις πέντε γλώσσες που ζητούνται: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική γλώσσα) σχετικά με τα επιλεγμένα εκθέματα (όπως αυτά ορίζονται στην φάση 2.6 του ιδίου υποέργου) που πλησιάζει ο χρήστης σε ένα κλειστό χώρο (μουσείο). Θα λαμβάνονται μέσω του κινητού/tablet του περιηγούμενου χρήστη εικόνες των εκθεμάτων προς αναγνώριση από διαθέσιμες συλλογές εικόνων, θα αποστέλλονται στην Πύλη, οπότε στη συνέχεια θα αποστέλλεται στο κινητό/tablet του χρήστη η σχετική πληροφορία. Εφαρμογή κινητών/tablets (mobile app) για προσωποποιημένη περιήγηση (μέσω γραπτής πληροφορίας στην οθόνη του κινητού/tablet δυνατότητα εκφώνησης της πληροφορίας με συνθετική φωνή, στις πέντε γλώσσες που ζητούνται: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική γλώσσα) σχετικά με τα επιλεγμένα αντικείμενα ή εκθέματα ή κτίσματα που πλησιάζει ο χρήστης σε ένα ανοιχτό ιστορικό ή αρχαιολογικό χώρο. Θα αποστέλλεται το γεωγραφικό στίγμα του περιηγούμενου χρήστη στην Πύλη, όπου μέσω γεωγραφικών ερωτημάτων θα εντοπίζονται τα αντικείμενα ή εκθέματα ή κτίσματα που πλησιάζει ο χρήστης, οπότε θα αποστέλλεται στο κινητό/tablet του η σχετική πληροφορία, όπως αυτά ορίζονται στην φάση 2.6 του ιδίου υποέργου. Εφαρμογή κινητών/tablets (mobile app) για προσωποποιημένη περιήγηση (μέσω γραπτής πληροφορίας στην οθόνη του κινητού/tablet και δυνατότητα εκφώνησης της πληροφορίας με συνθετική φωνή, στις πέντε γλώσσες που ζητούνται: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική γλώσσα) σχετικά με τα επιλεγμένα εκθέματα (όπως αυτά ορίζονται στην φάση 2.6 του ιδίου υποέργου) που βλέπει ο χρήστης σε ένα κλειστό χώρο (μουσείο). Το κάθε επιλεγμένο έκθεμα θα φέρει ένδειξη QR Code την οποία ο χρήστης θα μπορεί να φωτογραφίσει και να λάβει μέσω του κινητού/tablet του πληροφορίες σχετικές με το έκθεμα. Οι πληροφορίες αυτές θα προέρχονται από το περιεχόμενο της πύλης και θα περιέχουν κείμενο, φωτογραφίες και τρισδιάστατη απεικόνιση του εκθέματος (όπου απαιτείται). Σελίδα 6 από 21

7 Α/Α Σημείο Προκήρυξης 4 Α3.4.9 Λειτουργική Μονάδα: web εφαρμογή ιδεατής περιήγησης σε προκαθορισμένα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία 5 Α Λειτουργική Μονάδα: Υποσύστημα πολυμεσικής παρουσίασης ολοκληρωμένων τουριστικών εμπειριών Σελίδα Υπάρχουσα διατύπωση στην υπ αριθ / (Ορθή επανάληψη 20/06/2013) διακήρυξης διαγωνισμού του Υ2 36 Δυνατότητα του χρήστη να πλοηγείται με πληκτρολόγιο, ποντίκι ή αφή στον τρισδιάστατο χώρο του μουσείου και να επιλέγει τα εκθέματα που τον ενδιαφέρουν. Με κάθε επιλογή θα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του ή θα εκφωνείται με συνθετική φωνή πληροφορία σχετικά με το έκθεμα, στις πέντε γλώσσες που ζητούνται: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική γλώσσα, η οποία θα συνοδεύεται και από όλες τις διαθέσιμες αναπαραστάσεις για αυτό. Όλο το πληροφοριακό υλικό θα αποθηκευτεί σε ειδικά σχεδιασμένη βάση δεδομένων της Πύλης, από την οποία και θα αποσπάται με κάθε αίτημα περιήγησης του χρήστη σε κάποιο από τα διαθέσιμα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. 36 Ενσωματωμένο υποσύστημα ειδικά σχεδιασμένων βίντεο για την περιγραφή είκοσι (20) συγκεκριμένων τουριστικών εμπειριών, οι οποίες καλύπτουν και τους 9 στρατηγικούς θεματικούς άξονες: Παραθεριστικός τουρισμός (seaside) Πολιτιστικός τουρισμός (culture) Τουρισμός υπαίθρου (nature) Τουρισμός υγείας και ευεξίας (health and wellness) Τουρισμός πολυτελείας (luxury) Θαλάσσιος τουρισμός (nautical) Τουρισμός πόλεων (city breaks) Συνεδριακός τουρισμός (meetings & incentives) Περιηγητικός τουρισμός (touring) Σχετικός Πίνακας Συμμόρφωσης: C2.17 Τροποποιημένη Νέα διατύπωση / Συμπλήρωση σύμφωνα με την υπ αριθ / απόφαση τροποποίησης των τευχών της διακήρυξης του Υ2 Για κάθε μουσείο, αρχαιολογικό χώρο και μνημείο θα υπάρχει ψηφιακός χάρτης του χώρου (κάτοψη). Από τον χάρτη ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει τον χώρο που θέλει να επισκεφθεί. Η πλοήγηση στους χώρους θα γίνεται με VRML video όπου θα έχουν οριστεί hotspots πάνω στη διαδρομή που ακολουθεί ο χρήστης και σταθμοί στους βασικούς χώρους με επιμέρους hotspots ανά έκθεμα. Στα hotspots των εκθεμάτων θα ανοίγει νέα σελίδα στην οποία θα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικές με το έκθεμα. Οι πληροφορίες αυτές θα προέρχονται από το περιεχόμενο της πύλης και θα περιέχουν κείμενο, φωτογραφίες και τρισδιάστατη απεικόνιση του εκθέματος (όπου απαιτείται). Ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγείται με πληκτρολόγιο, ποντίκι ή αφή στον τρισδιάστατο χώρο και να επιλέγει τα εκθέματα που τον ενδιαφέρουν. Με κάθε επιλογή θα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του, πληροφορία σχετικά με το έκθεμα, στις πέντε γλώσσες που ζητούνται: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική γλώσσα. Θα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ακούει με συνθετική φωνή την κειμενική πληροφορία στην εκάστοτε γλώσσα. Το υποσύστημα πολυμεσικής παρουσίασης θα πρέπει να παρέχει σε κάθε χρήστη τη δυνατότητα προβολής ολοκληρωμένων τουριστικών εμπειριών οι οποίες θα εμπεριέχονται σε: 20 ψηφιακά βίντεο διάρκειας 3 λεπτών, ακολουθούμενα από υποτμήματα 2 αυτοτελών spots διάρκειας 1 λεπτού (short version) και 30 δευτερολέπτων (TV spot) και φωτογραφίες (100 φωτογραφίες ανά video) Το παραπάνω πολυμεσικό υλικό θα παραδοθεί από τον Φορέα στον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει ένα εύχρηστο περιβάλλον στο οποίο ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγηθεί στο πολυμεσικό υλικό και να κάνει αναζητήσεις σε αυτό με χρήση φίλτρων. Το υποσύστημα θα πρέπει να επιτρέπει: 1. Την ταξινόμηση του πολυμεσικού υλικού (π.χ. ανά τουριστική εμπειρία). 2. Την ορθή προβολή του πολυμεσικού υλικού ανάλογα με το μέσο που χρησιμοποιείται από τον χρήστη (κινητό, tablet, υπολογιστής). 3. Την ενσωμάτωση του πολυμεσικού υλικού σε άρθρα με τα οποία θα έχει σημασιολογική συνάφεια. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι οι συγκεκριμένες τουριστικές εμπειρίες θα καλύπτουν τους 9 στρατηγικούς θεματικούς άξονες: Παραθεριστικός τουρισμός (seaside) Πολιτιστικός τουρισμός (culture) Τουρισμός υπαίθρου (nature) Τουρισμός υγείας και ευεξίας (health and wellness) Τουρισμός πολυτελείας (luxury) Θαλάσσιος τουρισμός (nautical) Τουρισμός πόλεων (city breaks) Συνεδριακός τουρισμός (meetings & incentives) Περιηγητικός τουρισμός (touring) Σχετικός Πίνακας Συμμόρφωσης: C2.17 Σελίδα 7 από 21

8 Α/Α Σημείο Προκήρυξης 6 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Υποέργου (Φάση 2.6) 7 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Υποέργου (Φάση 2.6) 8 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Υποέργου (Φάση 2.6) 9 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Υποέργου (Φάση 2.6) 10 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Υποέργου (Φάση 2.6) Σελίδα Υπάρχουσα διατύπωση στην υπ αριθ / (Ορθή επανάληψη 20/06/2013) διακήρυξης διαγωνισμού του Υ2 51 Στόχος 3: Υποβοήθηση περιήγησης επισκεπτών σε ανοιχτούς χώρους (αρχαιολογικούς, ιστορικούς κτλ.) ή κλειστούς χώρους (μουσεία, εκθεσιακούς χώρους κτλ.) με την παροχή γραπτής ή προφορικής πληροφορίας σχετικής με τα διάφορα κτίσματα ή αντικείμενα ή εκθέματα. 51 Η λειτουργία αυτής της εφαρμογής θα βασίζεται σε ειδικά queries χωρικών δεδομένων προς τις βάσεις πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου Οι φωτογραφίες μιας περιήγησης μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις κατηγορίες από πάρα πολύ κοντινή απόσταση απαιτούνται φακοί macro. Και Μετά την εισαγωγή των φωτογραφιών στο σύστημα, οι αναπαραστάσεις προκύπτουν αυτοματοποιημένα. Όλο το πληροφοριακό υλικό θα αποθηκευτεί σε ειδικά σχεδιασμένη βάση δεδομένων της Πύλης, από την οποία και θα αποσπάται με κάθε αίτημα περιήγησης του χρήστη σε κάποιο από τα διαθέσιμα μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία. 53 Κατά την εικονική περιήγηση ο χρήστης, χρησιμοποιώντας αλληλεπιδραστικούς χάρτες (interactive maps), θα έχει τη δυνατότητα, να τοποθετηθεί γεωγραφικά στο χώρο και στη συνέχεια με την χρήση των VR (Virtual Reality) πανοραμικών απεικονίσεων, να εξερευνήσει τα σημεία ενδιαφέροντος. Οι VR πανοραμικές απεικονίσεις (VR panoramas) προσομοιώνουν περιβάλλοντες χώρους με μία οπτική 360ο Ο εντοπισμός του πλησιέστερου εκθέματος μπορεί να γίνει με την εξής μεθοδολογία: Φωτογράφιση μέσω της κάμερας του κινητού/tablet του εκθέματος και στη συνέχεια εντοπισμός του συγκεκριμένου εκθέματος μέσω λογισμικού ταιριάσματος μιας εικόνας από συγκεκριμένες συλλογές εικόνων. Το κινητό/tablet θα πρέπει να έχει την άδεια χρήσης του σχετικού λογισμικού. Για τον εντοπισμό των εκθεμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν και εφαρμογές αναγνώρισης εκθεμάτων μέσω της λήψης φωτογραφίας από το κινητό τηλέφωνο/tablet, στη συνέχεια image clustering και εντοπισμό της μέσα στις υπάρχουσες συλλογές των κοινωνικών δικτύων (Facebook, Flickr κτλ.), προνοώντας είτε για τη μη παραβίαση των εκάστοτε σχετικών όρων χρήσης είτε για την καταβολή των σχετικών δικαιωμάτων. Γι αυτές τις μεθοδολογίες εντοπισμού απαιτείται ισχυρό κινητό τηλέφωνο/tablet από πλευράς χρήστη με μεγάλους ρυθμούς ανταλλαγής δεδομένων. ΑΔΑ: ΒΛ9Β469ΗΙΖ-ΓΦ9 Τροποποιημένη Νέα διατύπωση / Συμπλήρωση σύμφωνα με την υπ αριθ / απόφαση τροποποίησης των τευχών της διακήρυξης του Υ2 Στόχος 3: Υποβοήθηση περιήγησης επισκεπτών σε ανοιχτούς χώρους (αρχαιολογικούς, ιστορικούς κτλ.) ή κλειστούς χώρους (μουσεία, εκθεσιακούς χώρους κτλ.) με την παροχή γραπτής και προφορικής πληροφορίας σχετικής με τα διάφορα κτίσματα ή αντικείμενα ή εκθέματα. Η λειτουργία αυτής της εφαρμογής θα βασίζεται σε queries χωρικών δεδομένων προς τις βάσεις πολιτιστικού και τουριστικού περιεχομένου. Για κάθε μουσείο, αρχαιολογικό χώρο και μνημείο θα υπάρχει χάρτης του χώρου (κάτοψη). Από τον χάρτη ο χρήστης θα μπορεί να επιλέγει τον χώρο που θέλει να επισκεφθεί. Η πλοήγηση στους χώρους θα γίνεται με VRML Video όπου θα έχουν οριστεί hotspots πάνω στη διαδρομή που ακολουθεί ο χρήστης και σταθμοί στους βασικούς χώρους με επιμέρους hotspots ανά έκθεμα. Στα hotspots των εκθεμάτων θα ανοίγει νέα σελίδα στην οποία θα εμφανίζονται πληροφορίες σχετικές με το έκθεμα. Οι πληροφορίες αυτές θα προέρχονται από το περιεχόμενο της πύλης και θα περιέχουν κείμενο, φωτογραφίες και τρισδιάστατη απεικόνιση του εκθέματος (όπου απαιτείται). Ο χρήστης θα μπορεί να πλοηγείται με πληκτρολόγιο, ποντίκι ή αφή στον τρισδιάστατο χώρο και να επιλέγει τα εκθέματα που τον ενδιαφέρουν. Με κάθε επιλογή θα εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή του, πληροφορία σχετικά με το έκθεμα, στις πέντε γλώσσες που ζητούνται: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική γλώσσα. Θα δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να ακούει με συνθετική φωνή την κειμενική πληροφορία στην εκάστοτε γλώσσα. Κατά την εικονική περιήγηση ο χρήστης, χρησιμοποιώντας αλληλεπιδραστικούς χάρτες (interactive maps), θα έχει τη δυνατότητα, να τοποθετηθεί γεωγραφικά στο χώρο και στη συνέχεια με την χρήση των ψηφιακών απεικονίσεων, να εξερευνήσει τα σημεία ενδιαφέροντος. Ο εντοπισμός του πλησιέστερου εκθέματος μπορεί να γίνει με την εξής μεθοδολογία: Το κάθε έκθεμα θα φέρει ένδειξη QR Code την οποία ο χρήστης θα μπορεί να φωτογραφίσει και να λάβει μέσω του κινητού/tablet του πληροφορίες σχετικές με το έκθεμα. Οι πληροφορίες αυτές θα προέρχονται από το περιεχόμενο της πύλης και θα περιέχουν κείμενο, φωτογραφίες και τρισδιάστατη απεικόνιση του εκθέματος (όπου απαιτείται). Σελίδα 8 από 21

9 Α/Α Σημείο Προκήρυξης 11 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Υποέργου (Φάση 2.6) 12 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Υποέργου (Φάση 2.6) 13 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Υποέργου (Φάση 2.6) 14 Α3.13 Χρονοδιάγραμμα και Φάσεις του Υποέργου (Φάση 2.7) Σελίδα Υπάρχουσα διατύπωση στην υπ αριθ / (Ορθή επανάληψη 20/06/2013) διακήρυξης διαγωνισμού του Υ2 56 Σε κάθε περίπτωση, τα εκθέματα του αρχαιολογικού χώρου ή του μουσείου θα παρουσιάζονται στην οθόνη του κινητού/tablet σε μια λίστα, η οποία μάλιστα θα αναδιατάσσεται ανάλογα με την κίνηση του χρήστη. Τα πλησιέστερα εκθέματα θα έχουν την υψηλότερη θέση στη λίστα. Μόλις ο χρήστης θα πλησιάζει κάποιο έκθεμα ή κτίσμα, το κινητό/tablet του θα δονείται και θα εκφωνείται ο τίτλος του. 56 Η εφαρμογή θα πρέπει να έχει δυνατότητα ανάγνωσης QR codes για μελλοντική χρήση. Όλο το πληροφοριακό υλικό θα αποθηκευτεί σε ειδικά σχεδιασμένη βάση δεδομένων της Πύλης από την οποία και θα αποσπάται μέσω αιτημάτων του κινητού/tablet του χρήστη. 55 Μόλις ο χρήστης θα πλησιάζει κάποιο έκθεμα ή κτίσμα, το κινητό/tablet του θα δονείται και θα εκφωνείται ο τίτλος του. Τροποποιημένη Νέα διατύπωση / Συμπλήρωση σύμφωνα με την υπ αριθ / απόφαση τροποποίησης των τευχών της διακήρυξης του Υ2 Σε κάθε περίπτωση, τα εκθέματα του αρχαιολογικού χώρου ή του μουσείου θα παρουσιάζονται στην οθόνη του κινητού/tablet σε μια λίστα. Για τους εξωτερικούς χώρους, η λίστα θα αναδιατάσσεται ανάλογα με την κίνηση του χρήστη στον χώρο. Για τους εσωτερικούς χώρους η λίστα θα αναδιατάσσεται ανάλογα με το τελευταίο QR Code που επιλέχθηκε. Τα πλησιέστερα εκθέματα θα έχουν την υψηλότερη θέση στη λίστα. Μόλις ο χρήστης θα πλησιάζει κάποιο έκθεμα ή κτίσμα σε ανοιχτούς ιστορικούς ή αρχαιολογικούς χώρους, το κινητό/tablet του θα δονείται και θα εκφωνείται ο τίτλος του. Μόλις ο χρήστης θα πλησιάζει κάποιο έκθεμα ή κτίσμα σε ανοιχτούς ιστορικούς ή αρχαιολογικούς χώρους, το κινητό/tablet του θα δονείται και θα εκφωνείται ο τίτλος του. 56 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καλύψει τις ελάχιστες επιθυμητές ώρες που ορίζονται στην παρούσα Φάση, ανεξαρτήτως αριθμού εκπαιδευομένων. Σελίδα 9 από 21

10 Τεύχος Β Α/Α Σημείο Προκήρυξης Σελίδα Υπάρχουσα διατύπωση στην υπ αριθ / (Ορθή επανάληψη 20/06/2013) διακήρυξης διαγωνισμού του Υ2 1 Β1.5 Τόπος και χρόνος 7 Για το διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το υποβολής προσφορών έργο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης Πολιτιστικής και Τουριστικής Ημερομηνία προβολής της χώρας και προμήθεια εξοπλισμού». διενέργειας του διαγωνισμού Τροποποιημένη Νέα διατύπωση / Συμπλήρωση σύμφωνα με την υπ αριθ / απόφαση τροποποίησης των τευχών της διακήρυξης του Υ2 Για το διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει το έργο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών εμπειριών» 2 Β1.5 Τόπος και χρόνος υποβολής προσφορών Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 3 Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής 4 Β3.2 Περιεχόμενο Προσφορών 7 (Σχέδιο επιστολής, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), Βλέπε υποδείγματα συνοδευτικών επιστολών στις σελίδες του παρόντος Πίνακα ( C1.7) 27 Διατύπωση ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής (Β.2.6) Βλέπετε νέα διατύπωση Β2.6 στις σελίδες 8-14 του παρόντος Πίνακα 37 Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:.. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης Πολιτιστικής και Τουριστικής Προβολής της χώρας και προμήθεια εξοπλισμού». Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη:.. «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών εμπειριών». Σελίδα 10 από 21

11 Τεύχος Γ Σελίδα Υπάρχουσα διατύπωση στην υπ αριθ / Τροποποιημένη Νέα διατύπωση / Συμπλήρωση σύμφωνα με την υπ αριθ. (Ορθή επανάληψη 20/06/2013) διακήρυξης διαγωνισμού του Υ / απόφαση τροποποίησης των τευχών της διακήρυξης του Υ2 16 Βλέπε υποδείγματα συνοδευτικών επιστολών στις σελίδες του παρόντος Πίνακα ( C1.7) Α/ Α Σημείο Προκήρυξης 1 C1.7 Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής 2 C2.1 (Απαίτηση 5) 16 Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Server (οθόνη, πληκτρολόγιο, motherboard, case) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα 3 C2.1.7 (Απαίτηση 2) «Μέγιστη ταχύτητα ανάγνωσης DVD- ROM» 17 24x 8x DVD-ROM/24x CD-ROM 4 C2.1.9 (Απαίτηση 1) 17 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα 64bit, σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύονται με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης και το CD εγκατάστασης. Σελίδα 11 από 21 Τα τμήματα που συνθέτουν το σύστημα του Server (motherboard, case κ.λ.π.) να προέρχονται από την ίδια κατασκευάστρια εταιρεία που θα αναγράφεται εμφανώς πάνω σ αυτά και στα κιβώτια όπου θα είναι συσκευασμένα Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα 64bit, σε Αγγλικό γραφικό περιβάλλον, που να συνοδεύεται με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης και το CD εγκατάστασης. Οι καμπίνες θα πρέπει να έχουν φωτισμό, σύστημα αερισμού (active ή passive cooling) και πρίζες τύπου σούκο. 5 C2.2 (Απαίτηση 2) 18 Οι καμπίνες θα πρέπει να έχουν φωτισμό, σύστημα αερισμού και πρίζες τύπου σούκο. 6 C2.5 (Απαίτηση 4) 19 Ελάχιστη ωφέλιμη χωρητικότητα (σε διαμόρφωση RAID-50) Ελάχιστη ωφέλιμη χωρητικότητα (σε διαμόρφωση RAID-6) 7 C2.5 (Απαίτηση 10) 19 Υποστηριζόμενα RAID Levels 0,1,5,10,50,6 Υποστηριζόμενα RAID Levels 0,1,5,10,6 8 C2.8 (Απαίτηση 20) 21 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα 64bit, σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύονται με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης και το CD εγκατάστασης. 9 C2.9 (Απαίτηση 15) 22 Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα 64bit, σε Ελληνικό γραφικό περιβάλλον που να συνοδεύονται με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης και το CD εγκατάστασης. 10 C2.11 (Απαίτηση 3) 23 Υποστήριξη ενός ή περισσοτέρων προτύπων διαλειτουργικότητας (WSRP, JSR-168 κλπ) για την διαλειτουργικότητα του προσφερόμενου λογισμικού με άλλες πύλες διαφορετικών κατασκευαστών 11 C2.11 (Απαίτηση 5) 23 Δυνατότητα άντλησης περιεχομένου από εφαρμογή Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (Oracle 10i ή νεώτερη) Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα 64bit, σε Αγγλικό γραφικό περιβάλλον, που να συνοδεύεται με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης και το CD εγκατάστασης. Προεγκατεστημένο Λειτουργικό Σύστημα 64bit, σε Αγγλικό γραφικό περιβάλλον, που να συνοδεύεται με τις απαιτούμενες άδειες χρήσης και το CD εγκατάστασης. Δυνατότητα άντλησης δεδομένων από την υπάρχουσα βάση (Oracle 10i) του Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (MHTE) του Ε.Ο.Τ. και εισαγωγή αυτών στη βάση του νέου portal. 12 C Υποστήριξη ενός ή περισσοτέρων προτύπων διαλειτουργικότητας για την διασφάλιση της συνεργασίας του προσφερόμενου λογισμικού με άλλες πύλες διαφορετικών κατασκευαστών 13 C2.12 (Απαίτηση 17) 26 Αναφορά του τρόπου backup του καταχωρημένου περιεχομένου του portal, χρησιμοποιώντας το υπάρχον σύστημα αποθήκευσης, όπως περιγράφεται στην παρ. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ Xρήση του υπάρχοντος συστήματος αποθήκευσης (όπως περιγράφεται στην παρ. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ) για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) και την ανάκτηση (restore) του καταχωρημένου περιεχομένου του portal 14 C Διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup) και διαδικασία ανάκτησης 15 C2.14 (Απαίτηση 17) 16 C2.14 (Απαίτηση 18) 28 Υποστήριξη accessibility / WAI, WCAG 2.0 (Level AA) και ATAG 2.0 compliance. (να μην το σβήσω) 18 Αναφορά του τρόπου backup του καταχωρημένου περιεχομένου του portal, χρησιμοποιώντας το υπάρχον σύστημα αποθήκευσης, όπως περιγράφεται στην παρ. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ ΑΔΑ: ΒΛ9Β469ΗΙΖ-ΓΦ9 (restore) του καταχωρημένου περιεχομένου του portal. Υποστήριξη accessibility / WAI, WCAG 2.0 (Level AA) και ATAG 2.0 compliance για τις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και θα «τρέχουν» στους web & application servers. Xρήση του υπάρχοντος συστήματος αποθήκευσης (όπως περιγράφεται στην παρ. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ) για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) και την ανάκτηση (restore) όλων των συστημάτων.

12 Α/ Σημείο Σελίδα Υπάρχουσα διατύπωση στην υπ αριθ / Τροποποιημένη Νέα διατύπωση / Συμπλήρωση σύμφωνα με την υπ αριθ. Α Προκήρυξης (Ορθή επανάληψη 20/06/2013) διακήρυξης διαγωνισμού του Υ / απόφαση τροποποίησης των τευχών της διακήρυξης του Υ2 17 C Διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup) και διαδικασία ανάκτησης (restore) όλων των συστημάτων. 18 C2.15 (Απαίτηση 6) 28 Υποστήριξη για Υψηλή Διαθεσιμότητα: Υποστήριξη για Υψηλή Διαθεσιμότητα - Να παρέχεται δυνατότητα active-active λειτουργίας των instances του Σ.Δ.Β.Δ. και των κόμβων του cluster, τα οποία θα διαχειρίζονται μια μοναδική και ενιαία βάση δεδομένων. - Να παρέχεται δυνατότητα αδιάλειπτης εξυπηρέτησης των εφαρμογών που λειτουργούν στον ένα κόμβο, σε περίπτωση παύσης λειτουργίας του άλλου κόμβου (failover). 19 C2.15 (Απαίτηση 8) 29 Αναφορά του τρόπου backup του καταχωρημένου περιεχομένου του portal, χρησιμοποιώντας το υπάρχον σύστημα αποθήκευσης, όπως περιγράφεται στην παρ. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ Xρήση του υπάρχοντος συστήματος αποθήκευσης (όπως περιγράφεται στην παρ. Α1.2.4 Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ) για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup) και την ανάκτηση (restore) όλων των συστημάτων. 20 C Διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backup) και διαδικασία ανάκτησης 21 C 2.22 (Απαίτηση 1) 34 Περιγραφή των πολυμεσικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την πειστική απόδοση των εκθεμάτων των μουσείων (3D αναπαραστάσεων, τομών, φωτογραφιών διαφόρων όψεων, βίντεο κτλ.) 22 C 2.22 (Απαίτηση 4) 34 Εκφώνηση των πληροφοριών με συνθετική φωνή στις πέντε γλώσσες που ζητούνται: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική γλώσσα 23 C2.23 (Απαίτηση 3) 34 Περιγραφή τεχνολογιών ταυτοποίησης αντικειμένων: αναγνώρισης φωτογραφιών αντικειμένων που αποστέλλονται από το κινητό του χρήστη προς αναγνώριση από διαθέσιμες συλλογές εικόνων, καθώς και δυνατότητα ανάγνωσης QR codes για μελλοντική χρήση. 24 C2.23 (Απαίτηση 7) 35 Εκφώνηση των πληροφοριών με συνθετική φωνή μέσω του κινητού στις πέντε γλώσσες που ζητούνται: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική γλώσσα 25 C3.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (Τιμή Μονάδος) 26 C3.1.2 Έτοιμο Λογισμικό (restore) όλων των συστημάτων. Περιγραφή των πολυμεσικών εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την πειστική απόδοση των εκθεμάτων (3D αναπαραστάσεων, τομών, φωτογραφιών διαφόρων όψεων, βίντεο κτλ.) Εμφάνιση των πληροφοριών για τα επιλεγμένα κτίσματα, αντικείμενα ή εκθέματα σε μορφή κειμένου και δυνατότητα εκφώνησης αυτών με συνθετική φωνή στις πέντε γλώσσες που ζητούνται (Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική). Χρήση QR codes για την ταυτοποίηση των εκθεμάτων. Εμφάνιση σε μορφή κειμένου στο κινητό/tablet του χρήστη πληροφοριών για τα επιλεγμένα κτίσματα, αντικείμενα ή εκθέματα και δυνατότητα εκφώνησης αυτών με συνθετική φωνή στις πέντε γλώσσες που ζητούνται (Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική και Ρωσική). 44 Ελεύθερο Λογισμικό Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να προσφέρει οποιοδήποτε λογισμικό με την προϋπόθεση αυτό να είναι ελεύθερο οικονομικών υποχρεώσεων (προμήθεια και μελλοντικές αναβαθμίσεις στην προσφερόμενη έκδοση) για την Αναθέτουσα Αρχή 44 Σύστημα διαχείρισης περιεχομένου του portal ΑΔΑ: ΒΛ9Β469ΗΙΖ-ΓΦ9 Σελίδα 12 από 21

13 Τεύχος Β Β2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να αποδεικνύει και να τεκμηριώνει επαρκώς, με ποινή αποκλεισμού, την τήρηση των παρακάτω ελαχίστων προϋποθέσεων συμμετοχής, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία εντός του φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει τα κατωτέρω να συνοδεύονται από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται υπεύθυνα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της αλήθειας και ακρίβειας όλων των στοιχείων που προσκομίζει. 1 Οικονομική και χρηματοοικονομική ικανότητα (capacity) 1.1 Να έχει μέσο κύκλο εργασιών των πέντε (5) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2008,2009,2010,2011,2012) μεγαλύτερο από το 100% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος κύκλος εργασιών για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιούνται θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το 100% του προϋπολογισμού του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). 1.2 Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος, υποβάλλει ισολογισμούς των τελευταίων πέντε (5) διαχειριστικών χρήσεων (2008,2009,2010,2011,2012), σε περίπτωση όπου υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών ή Δήλωση του συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών, σε περίπτωση όπου δεν υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών. 2 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (Τεχνογνωσία, Οργάνωση, Δομή και Μέσα) 2.1 Περιγραφή των στοιχείων που τεκμηριώνουν τα χαρακτηριστικά του υποψήφιου Αναδόχου: επιχειρηματική δομή, συνεργασίες με εξωτερικούς προμηθευτές, κανάλια εξυπηρέτησης τομείς δραστηριότητας και κλάδοι εξειδίκευσης προϊόντα και υπηρεσίες μεθοδολογίες, εργαλεία και τεχνικές που χρησιμοποιεί με σαφή αναφορά στις οντότητες (π.χ. Τμήματα, Μονάδες, Υπηρεσίες) 2.2 Περιγραφή των μέτρων ή/και πρωτοβουλιών ή/και επαγγελματικών πιστοποιήσεων ποιότητας και διοικητικών μέτρων που έχει λάβει ο υποψήφιος Ανάδοχος για την διασφάλιση της ποιότητας των παραπάνω, παρεχόμενων υπηρεσιών διαχείρισης έργων πληροφορικής, ανάλυσης, σχεδιασμού και ανάπτυξης ή παραμετροποίησης λογισμικού, υλοποίησης ή/και ολοκλήρωσης λύσεων πληροφορικής, εγκατάστασης λογισμικού και υλικού, παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, επέκτασης και επί τω έργω υποστήριξης, και παραγωγικής λειτουργίας (υπηρεσίες συντήρησης, υποστήριξης και διαχείρισης της λειτουργίας) πληροφορικών συστημάτων. 2.3 Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος του υπό ανάθεση Έργου, τότε θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές δηλώσεις συνεργασίας. Περιγραφή τμήματος Έργου που προτίθεται ο υποψήφιος Ανάδοχος να αναθέσει σε Υπεργολάβο Επωνυμία Υπεργολάβου Ημερομηνία Δήλωσης Συνεργασίας Σελίδα 13 από 21

14 2.4 Πίνακα των κυριότερων έργων που εκτέλεσε ή στα οποία συμμετείχε ο υποψήφιος Ανάδοχος κατά τα πέντε τελευταία έτη και παρουσιάζουν ένα ή περισσότερα από τα εξής χαρακτηριστικά: 1. Ανάπτυξη Πύλης με μεγάλη επισκεψιμότητα. 2. Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση δικτύου servers και workstations ικανά να ανταποκριθούν σε υψηλό φόρτο εργασίας. 3. Ανάπτυξη υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω κινητών τηλεφώνων, συναφείς με το υπό προκήρυξη έργο. 4. Οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικού ή τουριστικού περιεχομένου 5. Δημιουργία εικονικών περιηγήσεων Ο Πίνακας των κυριότερων έργων πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: α/α ΠΕΛΑΤΗΣ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ (από έως ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΣΑ ΦΑΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡ ΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ (προϋπολογισμό ) ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (τύπος & ημ/νία) ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Όπου: «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ»: ολοκληρωμένο ή σε εξέλιξη «ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ»: π.χ. πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής, πρωτόκολλο παραλαβής Δημόσιας Αρχής, δήλωση πελάτη-ιδιώτη κ.ο.κ. o Εάν ο Πελάτης είναι Δημόσιος Φορέας, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό ή πρωτόκολλο παραλαβής ή βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών έργου, που έχει συνταχθεί και αρμοδίως υπογραφεί από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. o Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού για την καλή εκτέλεση των εργασιών - έργου, όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. «ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ»: Θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο της υπογραφείσας σύμβασης. Ως στοιχείο τεκμηρίωσης των έργων των οποίων οι συμβάσεις περιέχουν ρήτρα εμπιστευτικότητας, γίνεται δεκτό αντί της προσκόμισης της σύμβασης, η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη, θεωρημένη από δημόσια αρχή για το γνήσιο της υπογραφής της, από την οποία θα προκύπτει σαφώς ότι: o Η σύμβαση περιέχει ρήτρα εμπιστευτικότητας και υπάρχουν υποχρεώσεις εχεμύθειας o Το αντικείμενο του έργου o Το οικονομικό μέγεθος του έργου o Η προσήκουσα εκτέλεση του έργου εκ μέρους του αναδόχου. Επισημαίνεται ότι εφόσον τα ανωτέρω χαρακτηριστικά έχουν υλοποιηθεί από κοινοπραξίες, θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι η συμμετέχουσα στον παρόντα διαγωνισμό εταιρεία υλοποίησε τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά. Σημειώνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα επαλήθευσης της ακρίβειας και αξιοπιστίας των δηλώσεων με απευθείας επικοινωνία με τους προσδιορισμένους πελάτες, τους οποίους αναφέρει ο Υποψήφιος Ανάδοχος. Σελίδα 14 από 21

15 2.5 Από τα έργα, που περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα (2.4), ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να περιγράψει αναλυτικά έργα που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς και παρουσιάζουν κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά 1-5 της παραγράφου 2.4. Το κάθε χαρακτηριστικό θα πρέπει να παρουσιάζεται στον κατωτέρω πίνακα ότι υλοποιήθηκε επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον έργα. Έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς νοείται ως η εντός αρχικού χρονοδιαγράμματος, εντός του αρχικού προϋπολογισμού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας ολοκλήρωσή του, σύμφωνα με τους όρους υπό τους οποίους ανατέθηκε στον Ανάδοχο. Τίτλος Έργου Αναλυτική Περιγραφή 1. Ανάπτυξη Πύλης με μεγάλη επισκεψιμότητα. Τίτλος Έργου Αναλυτική Περιγραφή 2. Προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση δικτύου servers και workstations ικανά να ανταποκριθούν σε υψηλό φόρτο εργασίας. Τίτλος Έργου Αναλυτική Περιγραφή Τίτλος Έργου Αναλυτική Περιγραφή Τίτλος Έργου Αναλυτική Περιγραφή 3. Ανάπτυξη υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω κινητών Τίτλος Έργου Αναλυτική Περιγραφή 4. Οργάνωση και διαχείριση πολιτιστικού ή τουριστικού περιεχομένου Τίτλος Έργου Αναλυτική Περιγραφή Τίτλος Έργου Αναλυτική Περιγραφή Τίτλος Έργου Αναλυτική Περιγραφή 5. Δημιουργία εικονικών περιηγήσεων Τίτλος Έργου Αναλυτική Περιγραφή Σελίδα 15 από 21

16 2.6 Κατάθεση διεθνώς αναγνωρισμένων προτύπων διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας για τα εξής πεδία εφαρμογής: - προγραμματισμό, υλοποίηση, παρακολούθηση, έλεγχο και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έργων - διοίκηση έργων - σχεδιασμό, ανάπτυξη και υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων - ανάπτυξη λογισμικού. 3 Ανθρώπινο Δυναμικό και Πόροι Να διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό και πόρους ικανούς και αξιόπιστους για να φέρει σε πέρας επιτυχώς τις απαιτήσεις του Έργου, σε όρους απαιτούμενης εξειδίκευσης, επαγγελματικών προσόντων και εμπειρίας. Συγκεκριμένα, απαιτείται κατ ελάχιστον: Το 30% του ανθρωποχρόνου που θα διατεθεί για το Έργο να καλύπτεται από υπαλλήλους 1 του υποψήφιου Αναδόχου. Ως μέλος της Ομάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα 5 τελευταία έτη σε Διαχείριση Έργων, αντίστοιχων με το υπό διακήρυξη Έργο. Ως μέλος της Ομάδας Έργου να διατίθεται σε ρόλο Αναπληρωτή Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλος ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία που αποκτήθηκε τα 5 τελευταία έτη σε Διαχείριση Έργων, αντίστοιχων με το υπό διακήρυξη Έργο. Να διατεθεί Ομάδα Έργου που να απαρτίζεται από μέλη με ειδικότητες, επαγγελματικά προσόντα, πιστοποιήσεις και εμπειρία που αποκτήθηκε τουλάχιστον τα 5 τελευταία έτη, η οποία είναι σχετική με την ολοκλήρωση όλων των απαιτήσεων του (φυσικού αντικειμένου του) Έργου σε όλον τον κύκλο ζωής του. Στην Ομάδα Έργου πρέπει να περιλαμβάνονται κατ ελάχιστον οι κάτωθι ειδικότητες: 1. Σχεδιαστής ιστοτόπων (Web designer) με γνώσεις προγραμματισμού σε επίπεδο τόσο server όσο και client (Python, PHP, Perl, CGI, MySQL, XML, HTML/CSS, JavaScript, Flash κτλ.) και γνώση ανάπτυξης και διαχείρισης περιεχομένου σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα CMS (Joomla, Wordpress, Drupal, ή οποιοδήποτε αντίστοιχα δημοφιλές open source CMS προτείνει ο ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά), με εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη ιστοτόπων και έμφαση στη δημιουργία τουριστικών (ή γενικότερα διαφημιστικών) portals. 2. Διαχειριστής διαδικτυακού περιεχομένου (web content manager), με γνώση των εργαλείων διαχείρισης περιεχομένου σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα CMS (Joomla, Wordpress, Drupal κτλ.) με σκοπό την οργάνωση περιεχομένου των ιστοσελίδων των διαφόρων επιπέδων του ιστοτόπου και έμφαση στην επιλογή του κατάλληλου υλικού (εικόνων, βίντεο κτλ.) για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των δυνητικών επισκεπτών. 3. Ειδικός διαδικτυακών εφαρμογών (web applications expert) (Web applications expert) με γνώσεις προγραμματισμού σε επίπεδο τόσο server όσο και client (Python, PHP, Perl, CGI, MySQL, XML, HTML/CSS, JavaScript, Flash κτλ.) με σκοπό την ανάπτυξη λογισμικού και την ενσωμάτωση εφαρμογών στο περιβάλλον του ιστοτόπου. 4. Ειδικός εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας (mobile applications expert) με γνώσεις στις εφαρμογές κινητής τηλεφωνίας. 5. Ειδικός ανάπτυξης βάσεων δεδομένων (database developer) με γνώσεις προγραμματισμού σχεδίασης και ανάπτυξης βάσεων δεδομένων σε διαδικτυακό περιβάλλον (SQL Server, MySQL, Oracle κτλ.), κατανεμημένων βάσεων δεδομένων, καθώς και διαχείρισης γεωχωρικών δεδομένων. 6. Ειδικός κοινωνικής δικτύωσης (social media expert) με γνώσεις προγραμματισμού και ανάπτυξης ενημερωτικών υπηρεσιών σε περιβάλλον κοινωνικών δικτύων με σκοπό την προώθηση του ιστοτόπου και των υπηρεσιών του. 7. Ειδικός σε δημιουργία/σχεδιασμό διαφημιστικού οπτικοακουστικού υλικού: βίντεο, φωτογραφιών, σποτ, εικονικών περιηγήσεων κτλ. 8. Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης, με εμπειρία στη διαχείριση, στη συντήρηση και στην αναγνώριση σφαλμάτων σε συστήματα εξυπηρετών (servers) και στο εγκατεστημένο σε αυτούς λειτουργικό σύστημα (π.χ. Windows server, Unix, Linux κ.ά.). Ο υπεύθυνος τεχνικής υποστήριξης θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζει άμεσα τη πηγή ενός προβλήματος και να πράττει σχετικά για την επίλυσή του ή όπου αυτό δεν είναι δυνατό να προτείνει τη βέλτιστη λύση στους αρμόδιους τεχνικούς της αναθέτουσας αρχής. 1 Όπως εμφανίζονται στη μισθολογική κατάσταση του υποψηφίου Αναδόχου, η οποία ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ να προσκομιστεί. Σελίδα 16 από 21

17 9. Υπεύθυνος Ασφάλειας Δικτύων, με εμπειρία στη διαχείριση - παραμετροποίηση δικτυακού εξοπλισμού (switches, routers, firewalls, SAN, NAS κτλ.) και στη δημιουργία και εφαρμογή πλάνου ασφαλείας σε δίκτυα. Ο υπεύθυνος ασφάλειας δικτύων θα είναι αρμόδιος για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και τη βελτιστοποίηση των δικτύων υπολογιστών. Θα πρέπει να έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση δικτύων και τη χρήση των πρωτοκόλλου διαχείρισης (π.χ. SNMP) έτσι ώστε να είναι σε θέση να διευθετεί θέματα δρομολόγησης και ασφάλειας του δικτύου. Θα πρέπει επίσης να έχει εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων δικτυακών εξυπηρετητών, πολλαπλών αρχιτεκτονικών (π.χ. Windows, Linux κτλ.). Άριστη γνώση της εγκατάστασης και διαχείρισης δικτυακών υπηρεσιών (Web, FTP, Proxy κτλ.) σε περιβάλλοντα Unix και Windows. Για όλα τα παραπάνω (1-9) απαιτείται πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικών με τα αντικείμενα των αντίστοιχων ειδικοτήτων, καθώς και επαγγελματική εμπειρία στην οποία θα περιλαμβάνονται αυτοί οι τομείς. 10. Digital Tourism Expert ή Destination Marketing Expert (Digital Media & Communications). Απαιτούμενα Προσόντα: Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο με ειδίκευση σε: Tourism Destination Management ή Tourism Planning & Development ή Destination Management & Marketing ή Digital Marketing ή Digital Media Technologies. Να διαθέτει αντίστοιχη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε έργα ψηφιακού τουρισμού και διαδικτυακής προώθησης τουριστικών προορισμών με αντίστοιχο αντικείμενο (εκπόνηση και υλοποίηση σχεδίου προώθησης/προβολής τουριστικού προορισμού μέσω ψηφιακών μέσων και τεχνολογιών). Ορισμένοι από τους τομείς γνώσης και δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι: Strategic website planning/development/management, Destination Marketing, Digital Strategy, Content Planning & Development, Social Media Marketing, SEO & SEM, Digital Travel PR, Marketing, Training Workshops & Seminars (staff/partners/key stakeholders), Media Planning/Buying, Online Travel Marketing, Travel Trade/MICE, Web Marketing, Mobile Marketing for Tourism & Travel. 11. Μουσειολόγο. Απαιτούμενα προσόντα: Μεταπτυχιακό/Διδακτορικό τίτλο στις σπουδές της μουσειολογίας. Ο μουσειολόγος είναι ένας επιστήμονας που μπορεί να διαχειριστεί θέματα που σχετίζονται με όλες τις εκφάνσεις, τη θεωρία και τις πρακτικές που συναντώνται στο πλαίσιο των μουσειακών ιδρυμάτων, από θέματα μάνατζμεντ και μάρκετινγκ έως καταγραφής και διαχείρισης συλλογών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σύνθεσης εκθέσεων, μελέτης των επισκεπτών, δημιουργίας και αξιολόγησης εργαλείων ερμηνευτικών και εκπαιδευτικών που μπορούν να βελτιώσουν τη συνολική εμπειρία στο μουσειακό χώρο αλλά και επιμέλειας εκδόσεων ή ψηφιακών εφαρμογών. Επίσης, να διαθέτει αποδεδειγμένα: άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2/C2) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων, (γ) υπηρεσιών διαδικτύου, τουλάχιστον 5 ετών εμπειρία συναφή με το αντικείμενο. Για τα παραπάνω (10-11) απαιτούνται οι περιγραφόμενοι τίτλοι σπουδών σχετικών με τα αντικείμενα των αντίστοιχων ειδικοτήτων, καθώς και επαγγελματική εμπειρία στην οποία θα περιλαμβάνονται αυτοί οι τομείς. Επισημαίνετε ότι δεν είναι υποχρεωτική η προσκόμιση τίτλων σπουδών και μετεκπαιδεύσεων με την υποβολή της προσφοράς, αλλά η αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού δύναται να τα ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο ως διευκρινίσεις επί των στοιχείων τεκμηρίωσης. Ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος από την επιτροπή. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, για να παρέχει επαρκή τεκμηρίωση κάλυψης της ανωτέρω προϋπόθεσης συμμετοχής, οφείλει να συνυποβάλει στην Προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών Συμμετοχής) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης: 3.1 Πίνακα της Ομάδας Έργου με αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα όλων των μελών της Ομάδας Έργου (βάσει του υποδείγματος στο Μέρος C της Διακήρυξης) από τα οποία να αποδεικνύεται ευθέως και χωρίς άλλη αναγκαία πληροφορία ή διευκρίνιση η εξειδίκευση, τα επαγγελματικά προσόντα και η εμπειρία του σχετικά με τις απαιτήσεις που αναλαμβάνει όπως προκύπτει από το ρόλο που προτείνεται να συμμετέχει στην ομάδα Έργου. Κάθε μέλος της Ομάδας Έργου δύναται να καλύψει μέχρι 2 ειδικότητες από τις 11 που ζητούνται. Σελίδα 17 από 21

18 3.2 Πίνακας των υπαλλήλων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/ Α Εταιρεία (σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας) Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου - Θέση στ ο σχήμα υλοποίησης Ανθρωπομήνες Ποσοστό συμμετοχής* (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.2) 3.3 Πίνακας των Υπεργολάβων του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/ Α Επωνυμία Εταιρεία Υπεργολάβου Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου Θέση στο σχήμα υλοποίησης Ανθρωπομήνες Ποσοστό συμμετοχής* (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΥ (3.3) Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των Υπεργολάβων υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. 3.4 Πίνακας των εξωτερικών συνεργατών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην Ομάδα Έργου, σύμφωνα με το ακόλουθο υπόδειγμα: Α/ Α Ονοματεπώνυμο Μέλους Ομάδας Έργου Ρόλος στην Ομάδα Έργου Θέση στο σχήμα υλοποίησης Ανθρωπομήνες Ποσοστό συμμετοχής* (%) ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (3.4) *Ως Ποσοστό Συμμετοχής του Μέλους ορίζεται το πηλίκο των ανθρωπομηνών του δια των συνολικών προσφερόμενων ανθρωπομηνών (άθροισμα των μερικών συνόλων 3.2, 3.3, 3.4). Ο υποψήφιος Ανάδοχος, συμπληρωματικά με τον ανωτέρω Πίνακα, θα πρέπει να καταθέσει δηλώσεις συνεργασίας των εξωτερικών συνεργατών υπό την μορφή Υπεύθυνης Δήλωσης. Σελίδα 18 από 21

19 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 1. Η αρμόδια Επιτροπή δύναται να ζητήσει από τον υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις επί των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει επί ποινή αποκλεισμού εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την λήψη του σχετικού αιτήματος. 2. Ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει εκτός των ανωτέρω στοιχείων τεκμηρίωσης και κάθε άλλο στοιχείο τεκμηρίωσης που θεωρεί ότι τεκμηριώνει την ικανότητα για συμμετοχή του στον διαγωνισμό στην ανάλογη κατηγορία δικαιολογητικών μόνο κατά την υποβολή της πρότασης, και όχι εκ των υστέρων. 3. Σε περίπτωση όπου ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία: Τα απαιτούμενα στην παρούσα παράγραφο στοιχεία τεκμηρίωσης πρέπει να υποβάλλονται ανάλογα με τη φύση τους χωριστά για κάθε Μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας ή συγκεντρωτικά για την Ένωση/Κοινοπραξία. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις θα πρέπει να καλύπτονται αθροιστικά. 4. Επιτρέπεται η κάλυψη των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής Β2.6 ανωτέρω, από τρίτους, για λογαριασμό της διαγωνιζόμενης επιχείρησης σύμφωνα με τα άρθρα 45 παρ.2 και 46 παρ. 3 του ΠΔ 60/2007. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η προσκόμιση εντός του φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής της σχετικής έγγραφης δέσμευσης του τρίτου ότι για την εκτέλεση της σύμβασης θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους πόρους. 5. Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 6. Τα παραστατικά που θα προσκομιστούν για την απόδειξη των ανωτέρω στοιχείων και χαρακτηριστικών του διαγωνιζομένου, για να γίνουν αποδεκτά, θα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα. Απλές φωτοτυπίες δεν γίνονται δεκτές. Σελίδα 19 από 21

20 C1.7 Υπόδειγμα συνοδευτικής επιστολής Συνοδευτική επιστολή προσφοράς (απλή) Αθήνα,... ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Τσόχα 7, , ΑΘΗΝΑ Κυρίες και κύριοι: Σύμφωνα με την αναλυτική διακήρυξη σε διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη της Πύλης, προμήθεια εξοπλισμού, ανάπτυξη εφαρμογών και ψηφιακών διαδρομών και πολυμεσική ολοκλήρωση τουριστικών εμπειριών» της Πράξης «Πολυμεσική και Πολυτροπική Διαδικτυακή Προβολή του Πολιτισμού και Τουρισμού της Χώρας», σας υποβάλλουμε συνημμένα την προσφορά μας. Ο Νόμιμος εκπρόσωπος (Θέση Υπογραφής) Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου της Εταιρείας:... Ονοματεπώνυμο:... Τηλέφωνο:... Fax: Σελίδα 20 από 21

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Κώδικας:54013 Τ.Θ 500 47 Πληροφορίες: Ε. Νικολαϊδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διαγωνισμού, για την ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/1006/124412

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Tσόχα 7, 11521 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: Σελίδα 1 από 7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ηπείρου, Βορείου Ιονίου και Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα, 24/12/2014 Διεύθυνση : Φραγκούδη

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 25-07-2013 ΑΡΙΘ.ΑΠ.: 698/33 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

ΑΠΟΦΑΣΗ Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ AXAΪΑΣ Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 ο /29-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1143/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση παράτασης παράδοσης του έργου: «Ψηφιακή Προβολή της Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

Αθήνα, 21/03/2012 Αρ. Διακήρυξης:3/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε) Ταχ/κη Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Αικ. Αδάμου Τηλ.: 210 3748736 Fax: 210 3748730

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΤΨΟΞΘΩ-ΘΨΡ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Γ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αθήνα, 27.02.2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π. 4268/2013 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου)

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (λόγω αναγραφής αναρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Έργου) Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γ. ΤΑΣΙΟΛΑΜΠΡΟΣ Παπάγου, 30 /07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚOY ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Κ.Υ. Αθήνα 5/ 3/2014 Α.Π./Β.4α/ΓΠ/οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Websites:

Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: Websites: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Κ.Π.Σ. 2000 2006, ΤΟΥ Ε.Σ.Π.Α. ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «DARIAH ΑΤΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 Ταχ. Κώδικας:54013

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.),

Μαρούσι, ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), Μαρούσι, 16.04.2013 ΑΠ. : 688/14 ΑΠΟΦΑΣΗ Ορισμός Μελών της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), για την επιλογή Αναδόχου για το έργο: «Παρατηρητήριο

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Πληροφορίες: Ε. Μωραΐτου Τηλ: 210 69.69.768

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ανάδειξης Μνημείων Πληροφορίες: Λιάπη Χρ. Νικόπολης» Τηλ. 210 8211682 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ &, ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μπουμπουλίνας 20-22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 12/06/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.: οικ. 196251 Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΔΑΤΟΣ Ταχ.Δ/νση :Ιατρίδου 2 & Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες : Αδαμαντία Κουτσολιάκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛΛΙ469ΗΙΖ-Φ52 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Α. Τσόχα 7, 11521 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανακοινοποίηση στο ορθό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 25/11/2013 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ (ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΓ-Ε5Ν) & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ:

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail ΘΕΜΑ: Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 15.01.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 52 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης»

υποβοήθηση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σε Δράσεις της που αφορούν την παρακολούθηση των ακτών κολύμβησης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 25/01/2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π.Ε.Κ.Α. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΔΑΤΩΝ Αρ.πρωτ.οικ.: 155065 Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ταχ.Δ/νση:Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124 ΤΚ : 11526, Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: Παπάγου, 09/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ πρώην ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 16/4/2014 Α Π : 9424 (Βαθμός Προτεραιότητας) ΠΡΟΣ: ΠΔ Ταχ Δ/νση: Αμαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ46914Γ-77Κ. Πάτρα 3-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 25128

ΑΔΑ: ΒΙΥΞ46914Γ-77Κ. Πάτρα 3-6-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 25128 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών &Διαχείρισης Συμβάσεων Μεγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304213 Πράξη Υπηρεσίες Ψηφιακής Βιβλιοθήκης Ανοιχτής Πρόσβασης ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος ( Ι.ΠΑ.Ε.) Υποέργο ηµιουργία &

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ

ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΜΚΕ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 10/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη συμβάσεων έργου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 375909 Πράξη «Πολιτιστικά μονοπάτια Δήμου Ρεθύμνου και ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών ανάδειξης και προβολής πολιτιστικού αποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΛΟΡΙΝ-ΣΓΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020. Ως προς τον Δικαιούχο και την ημερ/νια λήξης υποβολής προτάσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση: Δ. Μποφώρ 7 71202 - Ηράκλειο Πληρ.: Βαλ. Ξυδιανός Τηλ.: 2813-404529 Fax: 2810-335040

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ : ΒΕΙΒΘ-ΤΛΡ Αθήνα 21 / 1 /2013 ΔΥ6β/Γ.Π./ οικ.7181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ.

- ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ. ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ Φ /2/293 Σ. ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ε2 ΤΜΗΜΑ ΙΙ KOIN.: Τηλ. 210-6551691 Φ. 604.1/2/293 Σ. 97578 ΑΠΟΦΑΣΗ Παράταση Υποβολής Προσφορών Ανοικτού Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού

ΘΕΜΑ: Σύσταση συγκρότηση και ορισμός μελών της επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα, 20 Μαρτίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΥΠ.ΠΟ.Α./Δ.Ε.Α.Μ./Φ.802/73216/654

Διαβάστε περισσότερα

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ.

,00. «Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης» Υποέργο 2 «Υλοποίηση Π.Σ. Λειτουργικών Υπηρεσιών ΗΜ & ΜΥ Δ.Π.Θ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής, Βασ. Σοφίας 12, 671 00 ΞΑΝΘΗ Πληροφορίες: Τμ. Προμηθειών Ε.Λ./ΔΠΘ, Τηλ.: 25410-79410, Φαξ.: 2541079454, email: supplies@rescom.duth.gr Θέμα : Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ Δ/νση Οργάνωσης Προγραμματισμού και Μελετών Τμήμα : Προγραμμάτων Ε.Ε. Μαρούσι, 01/ 0 /201 Ταχ. Διεύθυνση : Α. Παπανδρέου 37 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΨΡΟΡΙΝ-ΘΥ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail

Αναρτητέα στο διαδίκτυο Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο FAX E-mail Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 03.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 540 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 02.04.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 522 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΔ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πρ. Γεωργίου 47 & Νίκωνος Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Δελφοί, Αρ. Πρωτ.: 445 ΠΡΟΣ: Π.Α.

Δελφοί, Αρ. Πρωτ.: 445 ΠΡΟΣ: Π.Α. EΛΛHNIKH ΔHMOKPAT IA YΠOYPΓEIO ΠOΛITIΣMOY ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Ι ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤ ΗΤΩΝ Δελφοί, 11-2-2014 Αρ. Πρωτ.: 445 ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Μαρούσι, 31-07-2014 ΑΠ.:729/35 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση αποτελέσματος του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για το Έργο: «Σύστημα Μέτρησης και Παρουσίασης Δεικτών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/

Αθήνα 3/12/2013. Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/ Αθήνα 3/12/2013 Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ ΕΣΔΥ: 2839/3 12 2013 3 12 2013 Διευκρινίσεις επί των ερωτημάτων που ετέθησαν επί του ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ

Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΝ, ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Μονάδα Γ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 119, ΑΘΗΝΑ Ταχ. Κώδικας: 101 92 Πληροφορίες: Ε. Μωραΐτου Τηλ: 210 69.69.768

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Α. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΠΡΟΣ: Όπως Π.Α. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση : Αγησιλάου 59 231 00 ΣΠΑΡΤΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 374135. Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 1051/575. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, Αρ. Πρωτ: 1051/575. Τηλ Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Ε.Κ.Τ. ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων" με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Έξυπνο Κέντρο Επιχειρήσεων Δήμου Αθηναίων με κωδικό MIS 465446 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E )

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ»

2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ Ε.Π. ΤΟΥ Ε.Κ.Τ. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ» ΜΟΝΑΔΑ Α2 «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αθήνα,04/08/2016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ KAI ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Π: 15243 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

: :

: : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παπάγου, 20 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΤΕΙ) ΗΠΕΙΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Άρτα,.07.0 Αριθμ. Πρωτ.: 78 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Mεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαμά - Αθήνα, 1111 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163

Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας : 26110 Πληροφορίες : Κ.Παπαγιάννη Τηλέφωνο : 2613 613411 Fax: 2610490163 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτρα, 10-9-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/NΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: 238888/5836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Πανεπιστημίου 254, Κτίριο Β Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 01 15/02/2016 Σελίδα 1 από 1

1 Δ3 05 Ε 01 Έκδοση: 01 15/02/2016 Σελίδα 1 από 1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 07/06/2016 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη

ΑΠΟΦΑΣΗ το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων - Συλλογή Φοίβου Ανωγειανάκη Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα, 12.05.2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Αριθ. Πρωτ. 772 ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλέφωνο: 22410-34024 Ε.Υ.Δ., Σάκη Καράγιωργα 22 Τηλεομοιοτυπία: 22410-38885 Ερμούπολη 84100 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynmdo@culture.

Τηλέφωνο: 22410-34024 Ε.Υ.Δ., Σάκη Καράγιωργα 22 Τηλεομοιοτυπία: 22410-38885 Ερμούπολη 84100 Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ynmdo@culture. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο (Αττική) Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Μοσχάτο, 2 Μαρτίου 2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Σύστημα Ελέγχου Οδικών Μεταφορών» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη Δ/νση: Αγησιλάου 10 Ταχ. Κώδικας: 104 37 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Α. Γιαννουράκου Β. Ταγκαλάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού

GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ GR- Αθήνα: Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για το έργο: «Παροχή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Πληροφορίες : Χρυσή Γεωργιάδου Λάρισα 23-10-2015 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Α Σ Υ Γ Ε Ι Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, 15.07.2014 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Β1 Αρ.Πρωτ: 1030 Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα