ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) Πράξη «Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία, Ολοκληρωμένες Ψηφιακές Υπηρεσίες» Υποέργο Υποέργο 3 : «Σχεδιασμός και υλοποίηση Κέντρου Παροχής Διαδραστικών Ψηφιακών αρχαιολογικών Υπηρεσιών και ανάπτυξη εφαρμογών» Διάρκεια Διαβούλευσης Από 01/10/12 Έως 15/10/12 Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) H εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη Βασίλειος Πετράκος (όπως αναγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ) Γενικός Γραμματέας Τηλέφωνο Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα) Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση του Υποέργου 3: «Ψηφιοποίηση και επεξεργασία περιεχομένου» της ως άνω πράξης συμμετείχε μία (1) εταιρεία και ένας φορέας. Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από την εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία. Συνημμένα. 1) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Α/Α Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.) 1 Προκειμένου η αόριστη και νομικά μη δεσμευτική αναφορά της ενότητας Α.3.11 «Απαιτήσεις Προσβασιμότητας» (σελίδα 43) (στην οποία αναφέρεται το εξής: «Όλες οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα πρέπει να εξασφαλίζουν την πρόσβαση και ευχρηστία του περιεχομένου από άτομα με αναπηρίες (ΑΜΕΑ). Με δεδομένο τον ισχυρά διαδραστικό χαρακτήρα των εφαρμογών, καθώς και το γεγονός πως το πρότυπο προσβασιμότητας Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) δεν αφορά στις εφαρμογές των διαδραστικών εκθεμάτων καθώς ο χαρακτήρας τους δεν είναι αμιγώς διαδικτυακός, οι υποψήφιοι θα πρέπει να τεκμηριώσουν αναλυτικά τους τρόπους με τους οποίους θα εξασφαλίσουν την προσβασιμότητα βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής (π.χ. ETSI standard No. EG , MWBP-WCAG, κλπ») στο σχέδιο της διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου να Απάντηση Τεκμηρίωση Απάντησης Δικαιούχου Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη : ΝΑΙ X Η παρατήρηση γίνεται δεκτή και θα ενσωματωθεί στο σώμα της προκήρυξης Υποβάλλων (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία ) Ε.Σ.Α.μεΑ

2 ανταποκρίνεται στην εξειδίκευση του κριτηρίου της προσβασιμότητας που η Επιτροπή Παρακολούθησης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει αποφασίσει θα πρέπει να λάβει την παρακάτω μορφή: «Προκειμένου να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στις ψηφιακές υπηρεσίες του έργου που θα προσφέρονται μέσω διαδικτύου, αυτές θα πρέπει να συμμορφώνονται πλήρως με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0, σε επίπεδο συμμόρφωσης τουλάχιστον «ΑA» (WCAG 2.0 level AA). Στις περιπτώσεις προσφοράς διαδικτυακών εφαρμογών που λειτουργούν με τη χρήση ειδικών διαδραστικών στοιχείων πέραν εκείνων που ορίζονται από τα ανοικτά πρότυπα του W3C (π.χ., flash), είναι απαραίτητη η αναλυτική τεκμηρίωση από τον ανάδοχο της εξασφάλισης της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών προσβασιμότητας και ευχρηστίας εφαρμογών πληροφορικής για τη συγκεκριμένη υλοποίηση που θα ακολουθηθεί, η οποία θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει αποτελέσματα επιτυχούς αλληλεπίδρασης του τελικού χρήστη των εφαρμογών με λύσεις υποστηρικτικής τεχνολογίας. Επειδή δε το έργο περιλαμβάνει και προσφορά ψηφιακών υπηρεσιών για φορητές συσκευές, επιπλέον των παραπάνω προδιαγραφών ο ανάδοχος θα πρέπει να λάβει υπόψη και τις Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού 1.0. Σημειώνεται ότι η συμμόρφωση με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές ανά περίπτωση, θα ελεγχθεί με συστηματικό τρόπο με ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος υποχρεούται να παραδώσει σχετικό παραδοτέο στο οποίο να αναφέρονται επακριβώς οι πρόνοιες που ακολουθήθηκαν για την τήρηση των προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας και τα αποτελέσματα των ελέγχων. Η συμμόρφωση και τα αποτελέσματα αυτά θα ελέγχουν για την ορθότητα και την εγκυρότητά τους προ της οριστικής παραλαβής των παραδοτέων του Έργου. 2 Αναφορά στις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές θα πρέπει να ΝΑΙ X Η παρατήρηση γίνεται δεκτή και θα ενσωματωθεί στο Ε.Σ.Α.μεΑ

3 συμπεριλαμβάνεται και στον Πίνακα Συμμόρφωσης (προδιαγραφή 17), όπου θα ζητείται υποχρεωτικά η θετική (ΝΑΙ) απάντηση». 3 Πρώτη σελίδα Τεύχος Α, Β και Γ και Β.1.2: δεν αναγράφονται δικαιώματα προαίρεσης που όμως είναι υποχρεωτικά σύμφωνα με τη 2η έκδοση του πρότυπου τεύχους της ΕΥΔ ΨΣ, τουλάχιστον αναφορικά με την συντήρηση 4 Τεύχος Β, Β.2.6., σημείο ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, εδάφιο 1: το αναφερόμενο «πρέπει να διαθέτει επαγγελματική μεθοδολογία στον τομέα της Ανάδειξης πολιτιστικών συλλογών με ειδική μνεία σε Αρχαιολογικού και Ιστορικού ενδιαφέροντος έργα» είναι ασαφές καθότι δεν αναφέρει ρητά α) ποια είναι η έννοια της «ειδικής μνείας» και β) αν το σημείο αυτό ανήκει επίσης στο κριτήριο on/off. Προτείνεται η απάλειψη του εδαφίου «με ειδική μνεία σε Αρχαιολογικού και Ιστορικού ενδιαφέροντος έργα» ως ασαφές. ΝΑΙ σώμα της προκήρυξης X Σύμφωνα και με την ΕΥΔ (Εισαγωγή στο Πρότυπο τεύχος Α) «Το «πρότυπο» τεύχος διακήρυξης αποτελεί πρόταση εργαλείο που προσφέρεται προς τις Αναθέτουσες Αρχές του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση». Συνεπώς δεν προκύπτει η συγκεκριμένη υποχρέωση. Επίσης το πρότυπο τεύχος αναφέρεται σε έργα που περιέχουν συνολικές και ολοκληρωμένες λύσεις. Το παρόν έργο αναφέρεται στην υλοποίηση κυρίως της δράσης ανάδειξης. Παρ όλα αυτά, έχουν ληφθεί υπόψιν η δομή και τα σχετικά στοιχεία που αναφέρονται σε θέματα αντικειμένου του διαγωνισμού (όπως πίνακες συμμόρφωσης κλπ). ΝΑΙ X Σχετικά με το α). Ο όρος «ειδική μνεία» αναφέρεται στην υποχρέωση «να μην υπάρξει απλή αναφορά αλλά αναλυτική περιγραφή του ρόλου και των παραδοτέων». Συνεπώς ο όρος «ειδική μνεία» αντικαθίσταται με τον όρο «αναλυτική περιγραφή του ρόλου και των παραδοτέων» Σχετικά με το β). Ναι ανήκει στα on/off κριτήρια. 5 Ως άνω, εδάφιο 2 «Ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει την υλοποίηση, έξι (6) αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο, έργα, τα τελευταία Πέντε (5) έτη, επιτυχώς. Αντίστοιχο έργο ορίζεται ένα έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο, από Πλευράς απαιτήσεων υλοποίησης φυσικό αντικείμενο, με το προκηρυσσόμενο, σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, τεχνολογικής και ΝΑΙ Χ Το έργο από μεριάς Αναθέτουσας Αρχής κρίνεται ιδιαίτερα απαιτητικό και πολύπλοκο. Επίσης, κυρίως μέσα από την υλοποίηση του Ε.Π. «Κοινωνία της Πληροφορίας» έχουν υλοποιηθεί ένας σημαντικός αριθμός αντίστοιχων έργων. Κρίνεται όμως, κυρίως για λόγους ανάπτυξης του

4 επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του.». Ο συνδυασμός έξι έργων σε 5 χρόνια (!!), με τα αναφερόμενα στη συνέχεια περιορίζουν τον ανταγωνισμό σε (το πολύ) μία εταιρεία με μεγάλο κίνδυνο να χαρακτηρισθεί ο διαγωνισμός άγονος. Εξ άλλου, η απαρίθμηση τόσων υποχρεωτικών απαιτήσεων δεν συνάδει ούτε με την πολυπλοκότητα του έργου ούτε με το κύρος της Αναθέτουσας Αρχής. 6 Ως άνω, εδάφιο 3, «να διατεθεί σε ρόλο Υπεύθυνου Έργου (project manager), υπάλληλο ή στέλεχος, με επαγγελματική εμπειρία πάνω από δέκα (10) έτη, σε Διαχείριση Έργων, αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη Έργο.». Εφόσον διατηρηθεί ο ορισμός του αντίστοιχου με το υπό προκήρυξη Έργο, ισχύει ότι και στην προηγούμενη ερώτηση. 7 Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης Η στήλη του πίνακα «Σχετικές παρ. Α Μέρους & Πινάκων Συμμόρφωσης» δεν είναι συμπληρωμένη. Παρακαλείσθε να την συμπληρώσετε. 8 Ως άνω, κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια είναι ασαφή και δεν είναι διακριτός ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να γίνει μία αντικειμενική αξιολόγηση, δεδομένου ότι σε ένα κριτήριο αξιολογούνται περισσότερα από ένα τμήματα της προσφοράς ή και πάνω από μία ομάδα ενεργειών. Προτείνουμε την αναδιαμόρφωση του πίνακα 9 Ως άνω, κριτήριο 1.3. Αναφέρεται η «αξιολόγηση του δείγματος», πράγμα που απουσιάζει από το Τεύχος Α. Παρακαλούμε να απαλειφθεί. 10 Τεύχος Γ, C3.11 Πίνακας 11 Λημματογράφηση στη Wikipedia. Ο συγκεκριμένος πίνακας δεν είναι συμπληρωμένος ως προς της απαιτήσεις της Α.Α., αλλά και περιττός, εφόσον στο Τεύχος Α δεν υφίσταται αντίστοιχη εφαρμογή ανταγωνισμού και δυνατότητας συμμετοχής περισσότερων προμηθευτών, η μείωση από έξι (6) σε πέντε (5) έργα των ολοκληρωμένων έργων τα τελευταία έξι (6) χρόνια από πέντε (5) που αναφέρεται. ΝΑΙ Χ Η παρατήρηση δεν γίνεται αποδεκτή και κατ αντιστοιχία με την παρατήρηση αρ. 5 για την πολυπλοκότητα του έργου, παραμένουν στα δέκα (10) έτη η απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία μόνο για τον Υπεύθυνο Έργου (project manager). ΝΑΙ Χ Για την ενότητα Β4.1.4, θα ισχύσει η ακόλουθη αντιστοίχιση: > Α.2, Α.3, Α > Α > Α3, C.3.1 C > Α > Α.5.5 ΝΑΙ Χ Τα προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης έχουν υιοθετηθεί με βάση προηγούμενα παραδείγματα και υλοποιήσεις καλών πρακτικών. ΝΑΙ Χ Στην νέα έκδοση θα απαλειφθεί. ΝΑΙ Χ Στην νέα έκδοση θα ενσωματωθεί.

5 Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη Βασίλειος Πετράκος Γενικός Γραμματέας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495934 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495876 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομ. : 19 Δεκεμβρίου 2011 Περ. Εν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Πρωτ. : 36321 25 Μαρτίου αρ. 1 Μοίρες Δ. Φαιστού 70400 Κρήτη ΔΕ Μοιρών Τηλ.: 2892340200 ΔΕ Τυμπακίου Τηλ.: 2892340400 ΔΕ Ζαρού Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Πειραιάς, 15 1 2015 Κωδ ΟΠΣ (MIS) 380300 Πράξη Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Υποέργο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) http://www.dimosmylopotamou.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) http://www.dimosmylopotamou.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327574 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Υποέργο 1 Διάρκεια Διαβούλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495878 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495905 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2.

Ερώτημα 1. Απάντηση: Ερώτημα 2. Απαντήσεις σε αίτημα για Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης Διαγωνισμού 4/2014 για το Έργο: «Ψηφιοποίηση και μετάφραση υλικού, ανάπτυξη εφαρμογών προβολής υλικού, δημοσιότητα» Προοίμιο: 1. Όπως είναι γνωστό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495549 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369384 Πράξη Ανάπτυξη αποθήκης δεδομένων (Data Warehouse) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ηλεκτρονικές υπηρεσίες προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας.

http://www.ktpae.gr Αναφορικά µε τη δηµόσια διαβούλευση των ως άνω υποέργων συµµετείχαν 7 εταιρείες και ένας ηµόσιος Φορέας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 270966 Πράξη ΕΘΝΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ Υποέργα 3 έως 7 - Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Οµάδων Α, Β, Γ, και Ε αντίστοιχα ιάρκεια ιαβούλευσης Από 17-5-2011 Έως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 369411 Πράξη Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Επαυξημένης Πραγματικότητας Πολιτισμού και Τουρισμού για την Περιφέρεια Δυτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 494184 Πράξη Ψηφιακές Υπηρεσίες για την Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες

Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529. Προκήρυξη σύμβασης. Υπηρεσίες 1/8 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:417529-2013:text:el:html Ελλάδα-Ηράκλειο: Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού 2013/S 240-417529 Προκήρυξη σύμβασης Υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 2 Απριλίου 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. πρωτ.:4402/a2-2592 Ταχ. /νση: Πειραιώς 46

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ»

EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας. GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» EΔET A.E. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας GRNET S.A. Greek Research & Technology Network ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΑΞΟΝΑΣ: 2 ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ

22/3/2011 ΕΡΩΤΗΣΗ 1 ΑΠΑΝΤΗΣΗ 22/3/2011 Απαντήσεις σε ερωτήσεις που τέθηκαν στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ανάθεση του έργου: «Υποστήριξη για την ανάπτυξη διαδικτυακού εργαλείου παρουσίασης στοιχείων συγχρηματοδοτούμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 485702 Πράξη Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός Υποέργο 1 ο Ψηφιακή διαχείριση πολιτιστικού αποθέματος Αγίου Όρους. Διάρκεια Διαβούλευσης Από 23 Δεκεμβρίου 2014 Έως 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο

30% του προϋπολογισμού του έργου (περιλαμβανομένου ΦΠΑ) όσον αφορά το Φυσικό Αντικείμενο Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Υποέργο 1: «Κωδικοποίηση νομοθετικής και κανονιστικής ύλης που αφορά στο ΑΣΕΠ» Και Υποέργο 2: «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένης Εφαρμογής για την Οργάνωση, Επεξεργασία και Διάχυση

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ»

Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Διευκρινήσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για το Έργο «Διαδικτυακή Πλατφόρμα Εξυπηρέτησης Συναλλασσομένων με τον ΕΔΟΕΑΠ» Ερώτηση 1: Σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.2.5 (Λοιπές Υποχρεώσεις / Διευκρινήσεις) της

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ.

Αθήνα: 9-10-2013 Αριθ. Πρωτ.:501945 ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ Ταχ. Δ/νση : Tσόχα 7, 11521 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

dimitra.halikia@opekepe.gr

dimitra.halikia@opekepe.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Προµήθεια Υλικού & Λογισµικού για

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα