ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (σύμφωνα με την Υ.Α / 1993 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) Προϋπολογισμός: ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/νση : Κρυονερίου 3 ΤΚ , Ζάκυνθος Πληροφορίες : Παναγ. Ρουκανάς Τηλ. : Fax : Ενέργεια : Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών, για τους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου έτους Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Κ.Α: Αρ. Μελέτης : 1/2014 Διακήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών 2014» ,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Έχοντας υπ όψη: 1) Τις διατάξεις: α. της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/ «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185/Β). β. του Ν 2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ19/Α). γ. του N3463/2006 «Nέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». δ. του Ν.3858/2010(Νόμος Καλλικράτη). ε. Την υπ. Αριθμ. Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. στ. Την υπ. Αριθμ. Π1/3306/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β) Εξαίρεση Προμηθειών από την ένταξή τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.). 2) Την υπ αρ. 7/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Ι. Την προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την : Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών 2014, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΝΠΔΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα ,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%. Τα τεύχη δημοπράτησης που αποτελούν τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας είναι : α) η παρούσα διακήρυξη β) η Τεχνική Περιγραφή γ) η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων δ) ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός II. Καθορίζουμε τους όρους του διαγωνισμού ως εξής: 1) Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που εγκρίθηκαν με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ. 2) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην έδρα της Διεύθυνσης των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου, Κρυονερίου 3, Τ.Κ , Ζάκυνθος, στις ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού. Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος θα επαναληφθεί σε επτά ημέρες στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα δηλαδή στις ημέρα Παρασκευή και και από ώρα 10:00 έως ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 2

3 3) Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών, εφ' όσον γι' αυτές συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 4) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν γραπτή προσφορά προς την επιτροπή, έως την ανωτέρω προθεσμία, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή αποκλεισμού : α. Εγγύηση συμμετοχής ύψους 5% του προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, (1,900,00 ) η οποία βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η οποία πρέπει να έχει ισχύ επί τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας. γ. Πιστοποιητικό Βεβαίωση Δημοτικής Ενημερότητας. δ. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΙΚΑ. ε. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι (6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, περί εγγραφής του σ αυτό ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. στ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/86, περί αποδοχής των όρων της διακήρυξης, η οποία ν αναφέρει ότι : - έλαβαν γνώση των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως, όπως και των διατάξεων που διέπουν τους Διαγωνισμούς των ΟΤΑ, περί διάρκειας ισχύς προσφοράς 60 ημερών και ότι η προσφερόμενη τιμή ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση της προμήθειας. - ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ζ. Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει ότι τα είδη θα είναι αρίστης ποιότητας και ότι σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα στη χρησιμοποίηση τους από το ΝΠΔΔ -αν η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση- έως και έξι μήνες μετά την παραλαβή, ο προμηθευτής υποχρεούται στην αντικατάσταση τους με άλλα καλύτερης ποιότητας. η. Απόσπασμα ποινικού Μητρώου, του διαγωνιζόμενου (φυσικό πρόσωπο) έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία ο διαγωνιζόμενος, όταν αυτός είναι φυσικό πρόσωπο θα καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (όπου θα συμπληρώνονται με λεπτομέρεια όλα τα προσωπικά στοιχεία και κυρίως ο τόπος γέννησης του) με την οποία θα δίδει εξουσιοδότηση στην υπηρεσία του διαγωνισμού να αναζητήσει από την αρμόδια Εισαγγελία του τόπου γέννησης του απόσπασμα του ποινικού του μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Σε περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος είναι αλλοδαπός ή έχει γεννηθεί στην αλλοδαπή, η αναζήτηση του ανωτέρω αποσπάσματος ποινικού μητρώου γίνεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ποινικού Μητρώου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης Το ΝΠΔΔ επιφυλάσσεται να ζητήσει οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και 9, παρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Το ΝΠΔΔ δύναται να ζητήσει δείγμα του προσφερόμενου είδους. Όλα τα δείγματα θα συνοδεύονται από Δελτίο Αποστολής προς το ΝΠΔΔ με την ένδειξη «για συμμετοχή στο διαγωνισμό της αρ. Διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού» επί ποινή αποκλεισμού σε αντίθεση περίπτωση. Τα δείγματα, που τυχόν ζητηθούν, των ειδών που δεν κατακυρώθηκαν και τα οποία δεν έχουν 3

4 παραληφθεί ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης του αποτελέσματος θα διατεθούν από το ΝΠΔΔ χωρίς ο προμηθευτής να έχει καμία αξίωση κατά του ΝΠΔΔ. Το ΝΠΔΔ με σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, μπορεί να παρατείνει την διάρκεια υλοποίησης της ενέργειας για τρεις (3) μήνες, με τις ίδιες τιμές, έως ότου πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες για την ανακήρυξη νέου αναδόχου για το επόμενο έτος. Οι προσφορές θα αφορούν επί ποινή αποκλεισμού, την προμήθεια ΟΛΩΝ των ειδών. Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ποσοτήτων ή μέρος των προμηθευόμενων υλικών. 5) Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην τεχνική περιγραφή και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 6) Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 7) Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα με ποινή αποκλεισμού,μέσα σε καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ β) ο πλήρης τίτλος του ΝΠΔΔ γ) ο αριθμός της διακήρυξης δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) τα στοιχεία του αποστολέα Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται με ποινή αποκλεισμού: Α) όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η εγγύηση συμμετοχής κ.τ.λ. καθώς και άλλα τεχνικά στοιχεία του προσφερόμενου υλικού. Β) καλά σφραγισμένο υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον φάκελο αυτό θα περιέχεται η οικονομική προσφορά του διαγωνιζόμενου σε δύο (2) αντίγραφα. Στην τιμή θα περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση για την παράδοση στον τόπο και με τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. Απ' έξω ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα τα ίδια στοιχεία με εκείνα του φακέλου των δικαιολογητικών. Οι προσφορές πρέπει να υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νομίμους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της ένωσης προμηθευτών υπογράφεται είτε από όλα τα μέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Όσα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε φωτοτυπία θα πρέπει να είναι νόμιμα θεωρημένα ως γνήσια φωτοαντίγραφα. Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός από την εγγύηση συμμετοχής και τις υπεύθυνες δηλώσεις, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί στην υπηρεσία που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς τους - για όσα αναγράφεται η διάρκεια ισχύος τους για τα υπόλοιπα εφόσον δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από την έκδοση τους - θα γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά σχετικά με αυτό. 8) Η προσφερόμενη τιμή θα εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα περιλαμβάνει τις υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη επιβάρυνση για παράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο που θα ορίσει η επιτροπή παραλαβής του ΝΠΔΔ. Η τιμή θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά μονάδα ως εξής: α. Τιμή με κρατήσεις (οι οποίες θα βαρύνουν τον προμηθευτή), χωρίς ΦΠΑ. 4

5 β. Ποσοστό ΦΠΑ (επί τοις εκατό) στο οποίο υπάγεται το είδος. Για τη σύγκριση των προσφορών λαμβάνεται υπ' όψη η τιμή με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, πλην του Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει το ΝΠΔΔ. 9) Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στην έδρα της Διεύθυνσης των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου, (Κρυονερίου 3, Τ.Κ , Ζάκυνθος) μέχρι την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα του διαγωνισμού. Οι προσφορές μπορεί να κατατίθενται επίσης απ' ευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και από ώρα 10:00 έως ώρα 11:00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών). 10) Προσφορές που δεν υποβάλλονται για το σύνολο των ζητούμενων ειδών δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 11) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για το χρονικό διάστημα έως , το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 12) Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του ΝΠΔΔ. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για τα προσφερόμενα είδη. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους. 13) Τα είδη θα παραδοθούν τμηματικά, σε χρονικό διάστημα δύο (2) ημερών κατά μέγιστο, μετά από υπόδειξη (έγγραφη ή προφορική) του αρμόδιου τμήματος. 14) Ο αριθμός των τεμαχίων μπορεί να αυξομειωθεί με ανάλογη αυξομείωση του προϋπολογισμού, η οποία δεν θα υπερβαίνει την διαθέσιμη πίστωση που είναι εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό του ) Η οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή ύστερα από μακροσκοπικό έλεγχο, μέσα σε χρόνο δεκαπέντε (15) ημερών μετά από κάθε παράδοση του. 16) Η συμβατική αξία των ειδών θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή, την υποβολή τιμολογίου και όλων των από το νόμο απαιτούμενων δικαιολογητικών. 17) Σε περίπτωση κατά την οποία τα αποτελέσματα του διαγωνισμού κριθούν ασύμφορα για το ΝΠΔΔ, ο διαγωνισμός μπορεί να ματαιωθεί ή να επαναληφθεί με έγγραφες προσφορές μετά από νεώτερη πρόσκληση, αφού ειδοποιηθούν ιδιαίτερα αυτοί που συμμετείχαν στον προηγούμενο διαγωνισμό. Επίσης το ΝΠΔΔ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει τον παρόντα διαγωνισμό οποτεδήποτε κρίνει και σε οποιοδήποτε στάδιο, αζημίως δι αυτό. 18) Τον μειοδότη βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 19) Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευτεί κατά τα νόμιμα και θα αναρτηθεί στον στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ, στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και σε μία τοπική εφημερίδα. 5

6 20) Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα απόφαση έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του νόμου 2286/95 και της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/93, όπως ισχύουν. 21) Ως ΝΠΔΔ εννοείται ο Οργανισμός των Παιδικών & Βρεφ/κων Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Οικ.Υπηρεσιών. Ρουκανάς Παναγιώτης Κλάδη Αδαμαντία ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την υπ αρ 7/2014 απόφαση του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ 6

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/νση : Κρυονερίου 3 ΤΚ , Ζάκυνθος Πληροφορίες : Παναγ. Ρουκανάς Τηλ. : Fax : Ενέργεια : Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών, για τους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου έτους 2014 Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Κ.Α: Αρ. Μελέτης : 1/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η ανωτέρω προμήθεια αφορά απορρυπαντικά, υλικά καθαριότητας κλπ πλαστικά είδη που προδιαγράφονται στη συνέχεια και θα καλύψουν ανάγκες των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου για το έτος Οι ποσότητες των υλικών που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές. Οι ακριβείς ποσότητες θα προκύπτουν κάθε φορά από τις πραγματικές ανάγκες των των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου θα καθοριστεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Οικ.Υπηρεσιών. Ρουκανάς Παναγιώτης Κλάδη Αδαμαντία ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την υπ αρ 7/2014 απόφαση του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/νση : Κρυονερίου 3 ΤΚ , Ζάκυνθος Πληροφορίες : Παναγ. Ρουκανάς Τηλ. : Fax : Ενέργεια : Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών, για τους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου έτους 2014 Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Κ.Α: Αρ. Μελέτης : 1/2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η προμήθεια αφορά απορρυπαντικά, υλικά καθαριότητας κλπ πλαστικά είδη που προδιαγράφονται στη συνέχεια και θα καλύψουν ανάγκες των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου για το έτος Β. ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡ/ΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (για πλύσιμο στο χέρι) (συσκ. 4 lt) ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (συσκ. 4 lt) ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (τεμ.) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (συσκ. 4 lt) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (400 γρ.)τεμ 6 ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ ΠΡΑΣΙΝΗ (συσκ. 4 lt) Υγρό καθαριστικό πιάτων 500ml / τεμ. παχύρευστο καθαριστικό για τα πιάτα, σε συσκευασία των 4 λίτρα μικροβιοκτόνο, για την καταπολέμηση των μικροβίων και δυσάρεστων οσμών. Να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %.Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Διαλυτότητα 1/100. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Συσκευή χειροπετσέτας τύπου ΖΙΚ ΖΑΚ. Να περιέχει επιφανειοδραστικά 0,3-0,5%.Να περιέχει οργανικό διαλύτη (εκ του οποίου τουλάχιστον αλκοόλη) min 6%. Ειδική σύνθεση για να βοήθα τον καθαρισμό και να μην αφήνει θάμπωμα μετά το σκούπισμα και το στέγνωμα. Να δίνονται οδηγίες χρήσεως και οδηγίες ασφάλειας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 4l. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Απορρυπαντική σκόνη πλυσίματος ρούχων, κατάλληλη για πλύσιμο στο χέρι. Λευκαντικό, απολυμαντικό καθαριστικό με βάση το χλώριο, ειδικό για πλακάκια, είδη υγιεινής, νεροχύτες και σ' όλες τις εσωτερικές επιφάνειες ενός χώρου. Είναι σε υγρή μορφή(όχι παχύρευστη), σε πλαστικό δοχείο 8

9 ΧΛΩΡΙΝΗ ULTRA ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (συσκ. 4 lt) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΑ (τεμ - 60 γρ.) ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΕ ΣΥΡΜΑ κουζίνας τζάμπο (τεμ) ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (συσκ. 100 τεμ.) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΡΡ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50 Χ 55 εκ.(συσκ.20 τμ) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60 Χ 90 (κιλό) ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 80 Χ 110(κιλό) ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1 Kgr (30 εκ) 100 μέτρων (τεμ) ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκ. 50 τεμ) ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκ. 50 τεμ) 17 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (κιβ. 40 τεμ.) / 130 γρ. ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (30 Χ 30) εκ. (συσκ τεμ) 19 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (συσκ. 4 lt) ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (τύπου ακουφόρτε) (συσκ ml) ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ NYLON ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓ/ΚΕΣ ΡΑΦΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤ.Ι (400 gr) ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕΤΑΛ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠ. ΒΙΔΩΤΑ (τεμ.) συσκευασίας 2 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Λευκαντικό, απολυμαντικό καθαριστικό με βάση το χλώριο (διάλυμα υποχλωριώδες νατρίου 3,5-5%) τύπου χλωρίνης - σε πλαστικό δοχείο συσκευασίας 4 λίτρων το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%, ανιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για τη αραίωση (τουλάχιστον 1 μέρος διαλύματος / 5 μέρη νερού) και χρήση καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σφουγγάρια για πλύσιμο σκευών ανοξείδωτα βάρους 60 γρ. / τεμ. Σφουγγάρι για πλύσιμο πιάτων κλπ σκευών κουζίνας μεγέθους 15 Χ 10 Χ3 εκ. Πεδίο χρήσης για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm.κατασκευή από νιτρίλιο ή λάτεξ. Δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Να διατίθενται σε συσκευασία 100 τεμάχια/κουτί. Να φέρει σήμανση CE. Σακούλα γραφείου διαστάσεων 50Χ56 mm, πάχους 8mic. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα χρώματα. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 60Χ 90 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώματος μαύρου. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 60Χ 90 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώματος μαύρου. Σακούλες απορριμμάτων γενικής χρήση, ενδεικτικών διαστάσεων 80Χ 110 εκ, πάχους mic, ενδεικτικού χρώματος μαύρου. Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσεως νερού λευκά η διάφανα χωρητικότητας 250 ml. Συσκευασία 50 τμχ. Ποτήρια πλαστικά μιας χρήσεως νερού λευκά η διάφανα χωρητικότητας 150 ml. Συσκευασία 50 τμχ. Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο, μη ανακυκλωμένο, λευκό, από καθαρή χαρτομάζα. Βάρος ρολού: 130 gr. Χαρτοπετσέτες,απαλές, λευκές, 100 φύλλων/ συσκευασία,διαστάσεις 30χ30cm τουλάχιστον. Κρεμοσάπουνο χεριών (4 lt) / τεμ. Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να διατίθεται σε οικονομική συσκευασία των τεσσάρων(4) λίτρων. Να φέρει σήμανση CE. Υγρό διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 % συσκ.450 ml. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης. Σκούπες μονές ενισχυμένες με τρίχα 7εκ.4 σειρών / τεμ. Οι σκούπες θα είναι κατασκευασμένες από καλής ποιότητας κατάλληλο υλικό (ψάθα σάρωσης), με ξύλινο κοντάρι. Σφουγγαρίστρες βιδωτές υφάσματος τύπου Vetex / τεμ. Σφουγγαρίστρες τύπου Vetex / τεμ. 400γρ, μήκος 80cm περίπου. Σφουγγαρίστρες επαγγελματικές τύπου Vetex, ειδικές για χρήση σε μεγάλες επιφάνειες. Μεταλλικό κοντάρι με εξωτερική πλαστική επένδυση, μήκους 1,30μέτρα, να βιδώνει απόλυτα σε οικιακή σφουγγαρίστρα και σκούπα Κοντάρι ξύλινο / τεμ ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΕΠΑΓ/ΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΙΔΩΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ (τεμ.) ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (τεμ.) Αλουμινίου, μήκους 1,40 μέτρα, να βιδώνει απόλυτα στην οικιακή σφουγγαρίστρα και την σκούπα. Κουβάς+Στίφτης από πλαστικό, χωρητικότητας 15lit. 9

10 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓ/ΙΚΟΙ 25 lt ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ (τεμ.) ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ (τεμ.) ΠΕΤΣΕΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. τύπου Wettex (συσκ. 14 μέτρα) ΣΚΟΥΠΑ NYLON ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΒΙΔΩΤΗ (τεμ.) ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟ (τεμ.) Κουβάς πλαστικός για καρότσι σφουγγαρίσματος επαγγελματικός, χωρητικότητας 25 λίτρων. Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του, μεγάλης αντοχής. Με πλαστικό κοντάρι. Σε ρολό περίπου 14 μέτρο ( τύπου vetex ή παρόμοιο). Υψηλή απορροφητικότητα και γρήγορο στέγνωμα, χωρίς να αφήνει χνούδι. Σκούπα NYLON μονή ενισχυμένη με τρίχα 7εκ.4 σειρών / τεμ. Κατάλληλο τροχήλατο φορείο που θα επιτρέπει την εύκολη μεταφορά 2 κάδων, θα είναι επαγγελματικού τύπου, με σύστημα μηχανικού στυψίματος της σφουγγαρίστρας με τις ανάλογες σφουγγαρίστρες, καθώς και την αφαίρεση του κάδου για τον καθαρισμό του. Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 1000 γρ. ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ λευκασμένο 33 (τεμ/1000 γρ.) ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ζεύγος) 34 (τεμ.) Εξαιρετικά ανθεκτικά, διαθέσιμα σε όλα τα μεγέθη σε διάφορα χρώματα. ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ Μεμβράνη κατάλληλη για την περιτύλιξη τροφίμων διάφανη, σε 35 30εκ. 250 μέτρα (τεμ.) συσκευασία πλάτους 30 εκατ.και μήκους 250 μέτρων. Πιάτο μελαμίνης σούπας διαμέτρου 23 εκ. λευκό κατάλληλο για 36 ΠΙΑΤΑ ΣΟΥΠΑΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ (τεμ.) σερβίρισμα ζεστών ή κρύων φαγητών. Μπολ μελαμίνης βάθους 5 εκ. και διαμέτρου 18 εκ. λευκό κατάλληλο για 37 ΜΠΩΛ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ (τεμ.) σερβίρισμα ζεστών ή κρύων φαγητών. ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΑ ΣΟΥΠΑΣ 38 (τεμ.) Πιρούνι φαγητού από ανοξείδωτο ατσάλι. Τεμάχιο. ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ Μαχαίρι επιτραπέζιο με πλαστική ή ξύλινη λαβή και ανοξείδωτη λάμα 39 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ (συσκ. 12 τεμ.) μήκους 18 εκ. περίπου, με δόντια. Μαχαίρι επιτραπέζιο με πλαστική ή ξύλινη λαβή και ανοξείδωτη λάμα 40 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (τεμ.) μήκους 11 εκ. περίπου, με δόντια ή χωρίς δόντια. ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ (500 γρ.) ΜΕ Φιαλίδιο βουτανίου χωρητικότητας 500 γρ με βαλβίδα ασφαλείας. 41 ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (τεμ.) 42 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ (180 γρ.) (τεμ.) Φιαλίδιο βουτανίου χωρητικότητας 500 γρ. ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΦΟΡΗΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ Καμινέτο υγραερίου φορητό το οποίο δέχεται φιαλίδιο βουτανίου 43 (ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 500 γρ.) (τεμ.) χωρητικότητας 500 γρ με βαλβίδα ασφαλείας. ΚΑΝΑΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΒΑΛ (2 lt) Κανάτες πλαστικές σχήματος οβάλ, χωρητικότητας 2 λίτρων, κατάλληλες 44 (τεμ.) για σερβίρισμα πόσιμου νερού, γάλατος κλπ. 45 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (συσκ τεμ.) ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 46 55Χ75 cm (συσκ. 10 τεμ.) ΣΚΕΥΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ S (συσκ. 100 τεμ.) ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΣΚΕΥΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ 48 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ S-14 (συσκ. 100 τεμ.) ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (συσκ. 1lt) ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ (τεμ) ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (συσκ. 4lt) Χειροπετσέτες τύπου Ζικ Ζακ οικολογικές σε συσκευασία των τεμ. Σακούλα διαστάσεων 55Χ75 cm, πάχους 35 mic, σε συσκευασία με 10 ΤΕΜ/ΡΟΛΟ με κορδόνι. Κεσεδάκια αλουμινίου μερίδας φαγητού τύπου S-14 συσκευασία των 100 τεμαχίων. Καπάκι για κεσεδάκια αλουμινίου μερίδας φαγητού τύπου S-14 συσκευασία των 100 τεμαχίων. Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel 1.000ml.. Ήπιο αντισηπτικό, βοηθά με δραστικό τρόπο στη μείωση των ιών που μεταδίδονται κυρίως μέσω των χεριών. Πλαστικοί ψεκαστήρες με αντλία για την εκτόξευση σταγονιδίων απορρυπαντικού τζαμιών. Χωρητικότητα δοχείου 600 ml περίπου. Απορρυπαντικό υγρό το οποίο να περιέχει ενεργά επιφανειοδραστικά λιγότερο από 5%, φωσφορικά άλατα 5-15 %. Να μην επηρεάζει τα χρώματα και να περιέχει πρώτες ύλες που να είναι βιοαπικοδομίσημες. Κατάλληλο για επιφάνειες από ξύλο, πλαστικό, ανοξείδωτο, φορμάικες, πλακάκια δαπέδου, μάρμαρα, τοίχους κλπ. Να μην χρειάζεται ξέβγαλμα. Να διατίθεται σε συσκευασία οικονομική των 4 λίτρων. Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες χρήσης καθώς και οδηγίες προφύλαξης και αρ. άδεια κυκλοφορίας του προϊόντος σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. σε σε 10

11 ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΛΑΤΩΝ (συσκ. 4lt) ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΑΝΕΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (συσκ. 100 τεμ.) ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (συσκ. 500ml) Για ανοξείδωτες επιφάνειες (τύπου ΒΙΑΚΑΛ ή παρόμοιο) συσκ. 4l.Να διαλύει αμέσως άλατα, πουρί, και τα υπολείμματα σαπουνιού που επικάθονται στα είδη υγιεινής. Ειδικότερα να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ. Να φέρει σήμανση CE & να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλαμάκια για ροφήματα πλαστικά, σπαστά σε συσκευασία των 100 τμχ. μη επενδεδυμένα. Υγρό κρεμοσάπουνο χεριών με ουδέτερο PH, κατάλληλο για την καθημερινή φροντίδα, προστασία και ενυδάτωση της επιδερμίδας. Να διατίθεται σε συσκευασία των 500 ml με δοσομετρική αντλία. Να φέρει σήμανση CE ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 75 lt (τεμ.) ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ πλαστικα (συσκ. 24 τεμ.) ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 120 lt ΜΕ ΡΟΔΕΣ (τεμ.) ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ (τεμ.) 59 ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΧΥΜΑ (κιλό) 60 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ λευκασμένο (τεμ. 850 γρ.) 61 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (τεμ) ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΟ ΓΛΥΚΟΥ 62 (τεμ) ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 63 ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ (τεμ) 64 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΟΣΙΟΝ (συσκ. 450 ml) 65 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (συσκ. 40 τεμ.)/ 100 γρ. Ο κάδος θα είναι 75 χωρητικότητας λίτρων πλαστικός με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού. Πλαστικά μανταλάκια απλώματος ρούχων σε συσκευασία των 24 τμχ. 50 λίτρων πλαστικοί με μηχανισμό ποδομοχλού για το άνοιγμα του καπακιού Πηρούνι φαγητού από ανοξείδωτο ατσάλι. Τεμάχιο. Σακούλα γραφείου διαστάσεων 50Χ55 cm χύμα. Για χαρτοδοχεία γραφείου ή WC σε διάφορα χρώματα. Χαρτί ρολό κουζίνας, λευκό του ενός κιλού, διπλά ενισχυμένο με διάτρηση από λευκασμένο χημικό πολτό με μεγάλη απορροφητικότητα που δεν θα αφήνει χνούδι και ανθεκτικό για πολλές χρήσεις, θα είναι απορροφητικό στο νερό, το λάδι, το λίπος και τα απορρυπαντικά. Βάρος ρολού 850 γρ. Πιγκάλ WC με λαβή από πλαστικό και με βάση στήριξης όπου θα τοποθετείται το βουρτσάκι. Κουτάλι γλυκού από ανοξείδωτο ατσάλι. Τεμάχιο. Φαράσι πλαστικό με ανθεκτικό λάστιχο στο άκρο του με ενσωματωμένο εργονομικό κοντάρι αλουμινίου, μεγάλης αντοχής. Αλκοολούχος Λοσιόν 95 Βαθμών. Με Οινόπνευμα φυτικής προέλευσης χρησιμοποιείται ως καθαριστικό, ενυδατικό και ήπιο αντισηπτικό. Χρήση Εξωτερική. Ιδανική για μασάζ, εντριβές και καθαρισμούς. Χαρτί ρολό υγείας κατάλληλο, μη ανακυκλωμένο, από καθαρή χαρτομάζα σε συσκευασία 40 τεμαχίων. Βάρος ρολού: 100 gr. 3. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ: 1. Τα απορρυπαντικά πρέπει να διέλθουν επιτυχώς την πρακτική δοκιμασία προς έλεγχο του αφρισμού και της εν γένει συμπεριφοράς 2. Μετά το πλύσιμο δεν πρέπει να μένουν κηλίδες επί των σκευών σε συνδυασμό με το στεγνωτικό 3. Τα ποσοστά αναφέρονται στο είδος της συσκευασίας και όχι στην ανεκτικότητα της παράδοσης των προϊόντων 4. Να φέρει σήμανση CE 5. Να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ε.Ε 6. Να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίδονται στην οδηγία 89/542 της Ε.Ε 7. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο μειοδότης θα προσκομίσει αντίγραφο αριθμού καταχώρισης στο Γ.Χ.Κ. 8. Έλεγχος μακροσκοπικός και χημικός 9. Ύπαρξη τοπικού αντιπρόσωπου θα εκτιμηθεί 10. Παραπάνω αναφέρονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε συστατικά που πρέπει να πληρούν τα προσφερόμενα είδη. Οι απαιτήσεις σε συστατικά δεν αφορούν ολοκληρωμένες συνθέσεις, αλλά ελάχιστες απαιτήσεις ορισμένων μόνο κυρίων και 11

12 συνεργατικών συστατικών. Εναπόκειται στην κρίση των προμηθευτών να πλαισιώνουν τα συστατικά που αναγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, με όλα τα αναγκαία για να παραδώσουν προϊόντα που θα έχουν ικανοποιητική καθαριστική και πλυντική δράση. 11. Τα περιεχόμενα στο απορρυπαντικό συστατικά δεν θα είναι επιβλαβή στις πλυντικές μηχανές. 12. Σε περίπτωση προβλημάτων κατά την χρήση των υλικών θα πρέπει ο προμηθευτής να παρευρεθεί σε δόκιμη χρήσης και σε περίπτωση αστοχίας θα γίνει αντικατάσταση όλου του υλικού που θα βρίσκεται στις αποθήκες των ιδρυμάτων. 13. Θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης και οδηγίες ασφάλειας 14. Ο μειοδότης που θα αναδειχθεί πρέπει να εγκαταστήσει δοσιμετρικές αντλίες καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, εφόσον οι υπάρχουσες δοσιμετρικές αντλίες δεν καλύπτουν τις ανάγκες λειτουργίας των ιδρυμάτων 15. Ο μειοδότης πρέπει να διατηρεί επικοινωνία με τα ιδρύματα,μέσω του χημικού του, όσον αφορά προβλήματα λειτουργίας που οφείλονται στην χρήση απορρυπαντικών. 16. Οι μονάδες παραγωγής των προϊόντων που αφορά η παρούσα μελέτη να Εφαρμόζουν σύστημα διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο: ISO 9001:2008. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Όλα τα είδη εστίασης που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει να πληρούν όλες τις προδιαγραφές που ορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών ( Άρθρα "Υλικά και Αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα τρόφιμα") ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Οικ.Υπηρεσιών. Ρουκανάς Παναγιώτης Κλάδη Αδαμαντία ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την υπ αρ. 7/2014 απόφαση του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/νση : Κρυονερίου 3 ΤΚ , Ζάκυνθος Πληροφορίες : Παναγ. Ρουκανάς Τηλ. : Fax : Ενέργεια : Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών, για τους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου έτους 2014 Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Κ.Α: Αρ. Μελέτης : 1/2014 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Η προμήθεια αφορά την προμήθεια υλικών που προδιαγράφονται στη συνέχεια και θα καλύψουν ανάγκες των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Άρθρο 2 ο Ισχύουσες διατάξεις α. Της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», (ΦΕΚ 185/ ). β. Του Ν. 2286/95 περί «Προμηθειών του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών θεμάτων», (ΦΕΚ 19/ ). γ. Του N. 3463/06, περί «Kύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114A/ ). δ. Την υπ. Αριθμ. Π1/3305/ (ΦΕΚ 1789/ τεύχος Β) Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συμβάσεων προμηθειών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/95. Άρθρο 3ο Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 1. Η Σύμβαση 2. Η Διακήρυξη δημοπρασίας. 3. Οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. 4. Η συγγραφή υποχρεώσεων. 5. Ο προϋπολογισμός της Μελέτης 6. Η τεχνοοικονομική προσφορά του προμηθευτή Άρθρο 4ο Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους οι οποίοι θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή ή άλλου αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η διενέργεια του διαγωνισμού της ανωτέρω υπηρεσίας πραγματοποιείται σύμφωνα τις διαδικασίες και προϋποθέσεις της Υ.Α /93 του ΥΠ.ΕΣ. «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.». Ο τρόπος εκτέλεσης της ως άνω προμήθειας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα χρηματικά όρια που ορίζονται στις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, σχετικά με τα όρια απευθείας αναθέσεων, ως εξής: ι) Με απ' ευθείας ανάθεση μέχρι του ποσού των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ιι) Με συνοπτική διαδικασία (πρόχειρο διαγωνισμό) από του ποσού της προηγούμενης περίπτωσης μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. ιιι) Με διενέργεια ανοιχτού τακτικού διαγωνισμού άνω του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 13

14 Άρθρο 5ο Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή του συμφωνητικού και να καταθέσει την κατά το άρθρο 6 της παρούσης εγγύηση για τη καλή εκτέλεση αυτής. Άρθρο 6ο Η εγγύηση καλής εκτέλεσης του συμφωνητικού καθορίζεται σε 2% επί της συμβατικής αξίας της προμήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. Άρθρο 7ο Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής παράδοσης των υλικών μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης των υλικών άνω των δύο (2) ημερών από το χρόνο που ορίζεται στο άρθρο 13 της διακήρυξης καθορίζεται χρηματική ρήτρα ποσού τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης παράδοσης των υλικών. Η χρηματική ρήτρα θα αφαιρείται από το ποσό οφειλής του αναδόχου. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση υπερβεί τις δέκα (10) ημέρες, το ΝΠΔΔ θα έχει το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. Άρθρο 8ο Αν τα υλικά δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει αυτά ή να αντικαταστήσει τα υλικά αυτά με κατάλληλα. Άρθρο 9ο Η παραλαβή των υλικών διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά τη παραλαβή διαπιστωθούν ελαττώματα η Επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των υλικών. Άρθρο 10ο Όλα τα προαναφερόμενα υλικά θα πρέπει : Να είναι εγκεκριμένου τύπου από αρμόδιες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές υπηρεσίες και να πληρούν τις απαιτήσεις ασφαλείας. Άρθρο 11ο Οι ποσότητες των υλικών και εργαλείων που αναφέρονται στον προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης είναι ενδεικτικές. Οι ακριβείς ποσότητες θα προκύψουν από τις ανάγκες των συνεργείων των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Οικ.Υπηρεσιών. Ρουκανάς Παναγιώτης Κλάδη Αδαμαντία ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την υπ αρ. 7/2014 απόφαση του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ 14

15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ Δ/νση : Κρυονερίου 3 ΤΚ , Ζάκυνθος Πληροφορίες : Παναγ. Ρουκανάς Τηλ. : Fax : Ενέργεια : Προμήθεια απορρυπαντικών, υλικών καθαριότητας κλπ πλαστικών ειδών, για τους Παιδικούς & Βρεφ/κούς Σταθμούς του Δήμου Ζακύνθου έτους 2014 Προϋπολογισμός: ,00 ευρώ Χρηματοδότηση: Ίδιοι Πόροι Κ.Α: Αρ. Μελέτης : 1/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ α/ α 1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΡΡ/ΝΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ (για πλύσιμο στο χέρι) (συσκ. 4 lt) ΤΕΜ 3, ,00 2 ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ (συσκ. 4 lt) ΤΕΜ 3, ,00 3 ΒΑΣΗ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (τεμ.) ΤΕΜ 19, ,00 4 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ (συσκ. 4 lt) ΤΕΜ 4, ,00 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (400 γρ.)τεμ ΤΕΜ 1, , ΧΛΩΡΙΝΗ ΑΠΛΗ ΠΡΑΣΙΝΗ (συσκ. 4 lt) ΤΕΜ 2, ,00 7 ΧΛΩΡΙΝΗ ULTRA ΠΑΧΥΡΕΥΣΤΗ (συσκ. 4 lt) ΤΕΜ 3, ,00 8 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΥΡΜΑΤΙΝΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΑ (τεμ - 60 γρ.) ΤΕΜ 0, ,50 9 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΑ ΑΦΡΟΛΕΞ ΜΕ ΣΥΡΜΑ κουζίνας τζάμπο (τεμ) ΤΕΜ 0, ,00 10 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ latex (συσκ. 100 τεμ.) ΤΕΜ 6, ,30 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΟΡΡ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ 50 Χ 55 εκ.(συσκ.20 τμ) ΤΕΜ 0, , ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΜΕΣΑΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 60 Χ 90 (κιλό) ΚΙΛΟ 2, ,20 13 ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΓΙΓΑΣ 80 Χ 110(κιλό) ΚΙΛΟ 1, ,00 14 ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 1 Kgr (30 εκ) 100 μέτρων (τεμ) ΤΕΜ 8, ,40 15 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΝΕΡΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκ. 50 τεμ) ΤΕΜ 1, ,50 16 ΠΟΤΗΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΚΡΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (συσκ. 50 τεμ) ΤΕΜ 0, ,00 17 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (κιβ. 40 τεμ.) / 130 γρ. ΤΕΜ 13, ,00 18 ΧΑΡΤΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (30 Χ 30) εκ. (συσκ. 100 τεμ) ΤΕΜ 0, ,00 19 ΥΓΡΟ ΣΑΠΟΥΝΙ ΧΕΡΙΩΝ (συσκ. 4 lt) ΤΕΜ 5, ,50 15

16 20 ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ (τύπου ακουφόρτε) (συσκ ml) ΤΕΜ 0, ,25 21 ΣΚΟΥΠΕΣ ΑΠΛΕΣ NYLON ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΕΜ 1, ,65 22 ΣΚΟΥΠΕΣ ΨΑΘΙΝΕΣ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 5, ,55 23 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤΑΡΙ ΤΕΜ 2, ,00 24 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ ΕΠΑΓΓ/ΚΕΣ ΡΑΦΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΝΤ.Ι (400 gr) ΤΕΜ 4, ,60 25 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΕΣ ΜΕΤΑΛ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΠ. ΒΙΔΩΤΑ (τεμ.) ΤΕΜ 0, ,00 26 ΚΟΝΤΑΡΙΑ ΕΠΑΓ/ΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΒΙΔΩΤΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΗ (τεμ.) ΤΕΜ 6, ,00 27 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΑΠΛΟΙ ΜΕ ΣΤΙΦΤΗ (τεμ.) ΤΕΜ 5, ,20 ΚΟΥΒΑΔΕΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΑΣ ΕΠΑΓΓ/ΙΚΟΙ 25 lt ΓΙΑ ΚΑΡΟΤΣΙ (τεμ.) ΤΕΜ 9, , ΦΑΡΑΣΙΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΝΤΑΡΙ (τεμ.) ΤΕΜ 6, ,00 30 ΠΕΤΣΕΤΑ ΑΠΟΡΡΟΦ. τύπου Wettex (συσκ. 4 μέτρα) ΤΕΜ 7, ,00 31 ΣΚΟΥΠΑ NYLON ΤΥΠΟΥ ΒΕΝΤΑΛΙΑ ΒΙΔΩΤΗ (τεμ.) ΤΕΜ 2, ,25 ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΕΠΑΓΓ/ΚΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΟ (τεμ.) ΤΕΜ 70, , ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ λευκασμένο (τεμ/1000 γρ.) ΤΕΜ 2, ,50 34 ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ζεύγος) (τεμ.) ΤΕΜ 0, ,00 35 ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΑΦΑΝΗ 30εκ. 250 μέτρα (τεμ.) ΤΕΜ 7, ,50 36 ΠΙΑΤΑ ΣΟΥΠΑΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ (τεμ.) ΤΕΜ 1, ,00 37 ΜΠΩΛ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ (τεμ.) ΤΕΜ 1, ,00 38 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΑ ΣΟΥΠΑΣ (τεμ.) ΤΕΜ 0, ,00 39 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΑΒΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ (συσκ. 12 τεμ.) ΤΕΜ 8, ,60 40 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (τεμ.) ΤΕΜ 2, ,60 ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ (500 γρ.) ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (τεμ.) ΤΕΜ 2, , ΦΙΑΛΙΔΙΟ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ (180 γρ.) (τεμ.) ΤΕΜ 0, ,00 43 ΚΑΜΙΝΕΤΑ ΦΟΡΗΤΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ (ΦΙΑΛΙΔΙΟΥ 500 γρ.) (τεμ.) ΤΕΜ 10, ,00 44 ΚΑΝΑΤΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΟΒΑΛ (2 lt) (τεμ.) ΤΕΜ 1, ,00 45 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ (συσκ τεμ.) ΤΕΜ 14, ,00 ΣΑΚΟΥΛΑ ΑΠΟΡΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΟΡΔΟΝΙ 55Χ75 cm (συσκ. 10 τεμ.) ΤΕΜ 1, , ΣΚΕΥΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ S-14 (συσκ. 100 τεμ.) ΤΕΜ 5, ,50 ΚΑΠΑΚΙ ΓΙΑ ΣΚΕΥΟΣ ΜΕΡΙΔΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ S-14 (συσκ. 100 τεμ.) ΤΕΜ 1, , ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΚΟ ΧΕΡΙΩΝ ΜΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ (συσκ. 1lt) ΤΕΜ 8, ,25 16

17 50 ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΩΝ ΤΖΑΜΙΩΝ (τεμ) ΤΕΜ 1, ,20 51 ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (συσκ. 4lt) ΤΕΜ 3, ,00 52 ΥΓΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΑΛΛΑΤΩΝ (συσκ. 4lt) ΤΕΜ 5, ,00 53 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ ΣΠΑΣΤΑ ΑΝΕΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ (συσκ. 100 τεμ.) ΤΕΜ 0, ,00 54 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΧΕΙΡΟΣ (συσκ. 500ml) ΤΕΜ 2, ,00 55 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 75 lt (τεμ.) ΤΕΜ 24, ,00 56 ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ πλαστικα (συσκ. 24 τεμ.) ΤΕΜ 1, ,64 57 ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 120 lt ΜΕ ΡΟΔΕΣ (τεμ.) ΤΕΜ 43, ,00 58 ΠΗΡΟΥΝΙΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΑ ΦΑΓΗΤΟΥ (τεμ.) ΤΕΜ 0, ,00 59 ΣΑΚΟΥΛΕΣ WC ΧΥΜΑ (κιλό) ΚΙΛΟ 2, ,00 60 ΧΑΡΤΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ λευκασμένο (τεμ. 850 γρ.) ΤΕΜ 1, ,50 61 ΠΙΓΚΑΛ ΠΛΑΣΤΙΚΟ (τεμ) ΤΕΜ 2, ,00 62 ΚΟΥΤΑΛΙΑ ΑΝΟΞΟΙΔΩΤΟ ΓΛΥΚΟΥ (τεμ) ΤΕΜ 0, ,40 63 ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ (τεμ) ΤΕΜ 1, ,00 64 ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ ΛΟΣΙΟΝ (συσκ. 450 ml) ΤΕΜ 1, ,32 65 ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ (συσκ. 40 τεμ.)/ 100 γρ. ΤΕΜ 9, ,00 ΣΥΝΟΛΟ ,31 ΦΠΑ 7.105,69 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 23% ΦΠΑ ,00 ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η Προϊσταμένη Οικ.Υπηρεσιών. Ρουκανάς Παναγιώτης Κλάδη Αδαμαντία ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ με την υπ αρ. 7/2014 απόφαση του Δ.Σ. των Παιδικών & Βρεφ/κών Σταθμών του Δήμου Ζακύνθου. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ΑΡΕΤΗ 17

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Προµήθεια: Προϋπ. : 114.058,59 µε ΦΠΑ 23% Αρ.µελέτης : 195/2013 Αρ.πρωτ.: : 63300/2013 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλ.γ.βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ (2011) Π Ρ Ο Μ Η Θ Ε Ι Α ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ Αποφ. Δημαρχ.: 27 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 1754 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17-2-2015 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΘΕΜΑ: «Πρόχειρος επαναληπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ 2013-2014 ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΜΟ Ν. ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π... -Ν.Π.Ι.. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.513,16 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τίτλος: Προμήθεια ειδών καθαριότητας και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002690327 2015-04-06

15PROC002690327 2015-04-06 Έδεσσα 06/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Π.: 3122 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΕΣΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΚΟΥΠΕΛΟΓΛΟΥ Κ.-ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ Ι. Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την :

Σύρος, 18-3-2014. Αριθ. Πρωτ.: 7878. ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Σύρος, 18-3-2014 Αριθ. Πρωτ.: 7878 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 ΘΕΜΑ : Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002851922 2015-06-17

15PROC002851922 2015-06-17 Hµεροµηνία :16/06/2015 Αριθµ.Πρωτ.: 9721 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Πλατεία Μπακογιάννη 2 Τ.Κ.:62400 web: www.dimosiraklias.gr Αρ. Μελέτης : 04/2015 Τίτλος: «Προµήθεια ειδών καθαριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗ Νο 2 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση: Κομνηνών 76 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ, Τ.Κ.: 57013 Τηλ.231330 4000/4058/4086 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 2 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015

Α.Μ. : 61/2015 Χαλάνδρι 22/6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /νση Κοινωνικής Μέριµνας Τµήµα: Κοινωνικής Πρόνοιας, Εποπτείας, Εθελοντισµού & Πολιτικών Ισότητας των ύο Φύλων Αρµόδιος: Οικονοµίδου Φωτεινή Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση

Αρ.µελέτης: 105/2014. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 73.472,42 (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Τεχνική Έκθεση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ.Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Ο ήμαρχος Ρεθύμνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, &ΑΠΟΘΗΚΗΣ Ταχ. /νση: Α ΕΛΕ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Πληροφορίες: Σταγκουράκη Αργυρώ - Μαρία Τηλ.:2831341038

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 2 ο. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 12-9-2014 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Αρ. Πρωτ. 1492 Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/νση Οικονομικών υπηρεσιών Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ EIΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 48.780,49

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42

ΟΡΟΙ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_- 1 - από 42 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Φορέας: ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τίτλος:«Προµήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του ήµου Θέρµης, της.ε.π.π.α.θ., των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ιστιαία, 20 Φεβρουαρίου 205 ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ ΑΙΔΗΨΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2066 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 6/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50311,50326, FAX: 24623-50344 Αρμόδιος : Γ.ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΣ Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ

TEYΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Ηµεροµηνία 13/02/2015 Ταχ. /νση Αρτεσιανού 1 43100 Καρδίτσα Τηλέφωνα 24413 50797-796 email municipality@karditsa-city.gr URL http://www.karditsa-city.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002784716 2015-05-19

15PROC002784716 2015-05-19 15PROC002784716 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΙΓΙΟ 19 Μαΐου 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 17214 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Ελληνική Δημοκρατία ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀριθμ. Πρωτ.: Φ. 37/345 Αλεξανδρουπολη 12 /5/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1. Η Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Δ Η Μ Ο Σ Ο Ρ Ε Σ Τ Ι Α Δ Α Σ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΠΛΑΚΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ και ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ (θερμό και ψυχρό)» Τ Ε Υ Χ Η Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Τ Η Σ Η Σ Τ Ε Υ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ:

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 1. ΟΡΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΌΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ: Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ - ΛΙΝΔΟΥ 85100 ΡΟΔΟΣ ----- ----- ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr

Διαβάστε περισσότερα