(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2007/164/ΕΚ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2007/164/ΕΚ)"

Transcript

1 L 72/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2006 με την οποία μια πράξη συγκέντρωσης κηρύσσεται συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και με τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ (Υπόθεση COMP/M.3796 OMYA/J.M. HUBER PCC) [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2006) 3163] (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2007/164/ΕΚ) Στις 19 Ιουλίου 2006, η Επιτροπή εξέδωσε απόφαση σχετικά με υπόθεση συγκέντρωσης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου, της 20ής Ιανουαρίου 2004, για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύεπιχειρήσεων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού. Το αυθεντικό κείμενο της απόφασης χωρίς εμπιστευτικά στοιχεία διατίθεται στο δικτυακό τόπο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού, στη διεύθυνση: comm/competiton/index_en.html I. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (1) Στις 4 Απριλίου 2005, η Επιτροπή έλαβε αίτηση παραπομπής σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 («κανονισμός συγκεντρώσεων») για την εξέταση της πράξης από τη φινλανδική αρχή ανταγωνισμού, την οποία ακολούθησαν αντίστοιχες αιτήσεις από τις αρμόδιες σουηδικές αρχές στις 22 Απριλίου 2005, τις αυστριακές αρχές στις 26 Απριλίου 2005 και τις γαλλικές αρχές στις 28 Απριλίου (2) Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η προτεινόμενη πράξη συνιστούσε συγκέντρωση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού συγκεντρώσεων και ότι η αίτηση πληρούσε τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 του κανονισμού συγκεντρώσεων. Συνεπώς, η Επιτροπή αποφάσισε να εξετάσει τη συγκέντρωση και, στις 18 Μαΐου 2005, εξέδωσε αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 3 του κανονισμού συγκεντρώσεων που απευθύνονταν στη Φινλανδία, τη Σουηδία, την Αυστρία και τη Γαλλία. Τα κράτη μέλη που παρέπεμψαν την υπόθεση υπέβαλαν στην Επιτροπή τα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή τους. Οι πληροφορίες συμπληρώθηκαν από την Omya που υπέβαλε κοινοποίηση στις 4 Αυγούστου (3) Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία στην υπόθεση αυτή στις 23 Σεπτεμβρίου Η κοινοποίηση αιτιάσεων της Επιτροπής απεστάλη στο μέρος που υπέβαλε την κοινοποίηση στις 2 Μαΐου Η Omya υπέβαλε απάντηση στις 16 Μαΐου Το κείμενο της κοινοποίησης αιτιάσεων, χωρίς εμπιστευτικά στοιχεία, διατέθηκε σε δύο ενδιαφερόμενα μέρη, την SMI και την Imerys, τα οποία υπέβαλαν γραπτές παρατηρήσεις. (4) Στις 18 Μαΐου 2006 πραγματοποιήθηκε προφορική ακρόαση στην υπόθεση αυτή. ( 1 ) ΕΕ L24της , σ. 1. (5) Προκειμένου να δοθεί επαρκής χρόνος στην Omya να εξετάσει τα πιθανά διoρθωτικά μέτρα εκδόθηκε απόφαση βάσει του άρθρου 10 παράγραφος 3 στις 17 Μαΐου 2006, η οποία απευθύνθηκε στο κοινοποιούν μέρος, για την παράταση της προθεσμίας υποβολής των διορθωτικών μέτρων κατά δύο εργάσιμες ημέρες. (6) Μετά από διεξοδική έρευνα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δημιουργούνται προβλήματα ως προς το συμβιβάσιμο της κοινοποιηθείσας πράξης με την κοινή αγορά. (7) Για να αρθούν τα οριζόντια προβλήματα ανταγωνισμού στην αγορά των προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης, η Omya και η J.M. Huber Corporation υπέβαλαν, στις 23 Μαΐου 2006, μια σειρά δεσμεύσεων (τις οποίες βελτίωσαν στις 3 Ιουλίου 2006) τις οποίες η Επιτροπή θεώρησε επαρκείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ανταγωνισμού που δημιουργούσε η εν λόγω συγκέντρωση. (8) Συνεπώς, προτάθηκε να εγκριθεί η κοινοποιηθείσα πράξη υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων. II. ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ (9) Η Omya AG («Omya») είναι μια ελβετική εταιρεία οικογενειακής ιδιοκτησίας που δραστηριοποιείται στην παραγωγή και την πώληση βιομηχανικών ορυκτών ( 2 ), περιλαμβανομένων ενώσεων ανθρακικού ασβεστίου ( 3 ), που χρησιμοποιούνται σε πολλές βιομηχανίες, όπως η βιομηχανία χαρτιού, χρωμάτων, πλαστικών, σιδήρου και χάλυβα ή υάλου, καθώς και στη γεωργία. Ένα μεγάλο μέρος των εσόδων της Omya οφείλεται στις πωλήσεις στη βιομηχανία χαρτιού. ( 2 ) Τα βιομηχανικά ορυκτά περιλαμβάνουν ιζηματοποιημένο ανθρακικό ασβέστιο (PCC), ανθρακικό ασβέστιο σε σκόνη (GCC), τάλκη καολίνη και δολομίτη. ( 3 ) Ο όρος «ανθρακικά άλατα» περιλαμβάνει τόσο το PCC όσο και το GCC.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/25 (10) Στον ΕΟΧ, η εταιρεία J.M. Huber Corporation των ΗΠΑ δραστηριοποιείται στην προμήθεια καολίνη, PCC, ιζήματος πυριτίου και πυριτικών αλάτων (PSS). Οι θυγατρικές της Huber που συμμετέχουν στην πράξη αυτή περιλαμβάνουν την επιχείρηση J.M. Huber Corporation («Huber PCC») που δραστηριοποιείται σε παγκόσμια κλίμακα στον τομέα της παραγωγής και προμήθειας PCC (ως πληρωτικού υλικού) σε επιτόπιες εγκαταστάσεις στη βιομηχανία χάρτου. Η επιχείρηση που εξαγοράζεται περιλαμβάνει δώδεκα επιτόπιες εγκαταστάσεις PCC, έξι από τις οποίες βρίσκονται στον ΕΟΧ. Οι μονάδες PCC της Huber στον ΕΟΧ βρίσκονται στη Φινλανδία (τρεις μονάδες) και στη Σουηδία, Γαλλία και Πορτογαλία (μία μονάδα σε κάθε μία χώρα). III. Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ A. Σχετική αγορά προϊόντος (11) Η προτεινόμενη συναλλαγή επηρεάζει την προμήθεια των εξής: i) πληρωτικού GCC στην εμπορική αγορά ii) GCC επίχρισης στην εμπορική αγορά iii) πληρωτικού PCC στην εμπορική αγορά iv) πληρωτικού PCC σε επιτόπιες εγκαταστάσεις και v) PCC επίχρισης στην εμπορική αγορά. α) για το ανθρακικό ασβέστιο για εφαρμογές πλήρωσης στην εμπορική αγορά, η σχετική γεωγραφική αγορά προσδιορίζεται από την απόσταση μεταξύ της μονάδας παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών και της θέσης του εξυπηρετούμενου πελάτη, η οποία κυμαίνεται από 400 χιλιόμετρα μέχρι μέγιστη απόσταση χιλιομέτρων, ανάλογα με τη μονάδα παραγωγής, το προϊόν και το μέσο μεταφοράς β) για το ανθρακικό ασβέστιο για εφαρμογές επίχρισης στην εμπορική αγορά, η σχετική γεωγραφική αγορά προσδιορίζεται με τη χρησιμοποίηση της ίδιας μεθοδολογίας όπως και για το ανθρακικό ασβέστιο πλήρωσης και οι αποστάσεις κυμαίνονται από 400 χιλιόμετρα έως χιλιόμετρα και γ) για πελάτες που έχουν τη δυνατότητα λύσεων επιτόπιων εγκαταστάσεων ανθρακικού ασβεστίου, τη γεωγραφική αγορά καλύπτει τουλάχιστον το σύνολο του ΕΟΧ. IV. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Ανθρακικό ασβέστιο για εφαρμογές πλήρωσης (15) Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανταγωνιστική τιμολόγηση του ανθρακικού ασβεστίου για εφαρμογές πλήρωσης σε χαρτοποιεία εξαρτάται από τη θέση της επόμενης καλύτερης εναλλακτικής δυνατότητας εφοδιασμού κάθε πελάτη. (12) Για τους σκοπούς αξιολόγησης της παρούσας πράξης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για την παραγωγή και προμήθεια βιομηχανικών ορυκτών προϊόντων στη βιομηχανία χάρτου, το ανθρακικό ασβέστιο για εφαρμογές πλήρωσης (PCC, GCC και μείγματα GCC/PCC) και το ανθρακικό ασβέστιο για εφαρμογές επίχρισης (PCC, GCC και μείγματα GCC/PCC) συνιστούν δύο διακεκριμένες σχετικές αγορές προϊόντων. B. Σχετικές γεωγραφικές αγορές (13) Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι για τους σκοπούς εκτίμησης της παρούσας πράξης, οι σχετικές γεωγραφικές αγορές ορίζονται με τον προσδιορισμό των χαρτοποιείων που διαθέτουν ρεαλιστικές εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, με παρόμοιους όρους. Οι μονάδες παραγωγής θεωρούνται ότι αποτελούν ρεαλιστικές εναλλακτικές δυνατότητες εφοδιασμού για ένα χαρτοποιείο ανάλογα με την υλικοτεχνική τους υποστήριξη και την απόστασή τους από το χαρτοποιείο. Η απόσταση πέρα από την οποία μια μονάδα παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών προϊόντων δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ρεαλιστική εναλλακτική δυνατότητα εφοδιασμού, εξαρτάται από την παρελθούσα εμπειρία κάθε μονάδας όσον αφορά τα διακινούμενα προϊόντα, από τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς (οδικώς, σιδηροδρομικώς, με πλοίο, ή με συνδυασμό αυτών των μέσων) και από το είδος του παραγόμενου ανθρακικού ασβεστίου (PCC, GCC). (14) Οι σχετικές γεωγραφικές αγορές είναι οι εξής: (16) Όταν τα μέρη που συμμετέχουν στη συγκέντρωση έχουν ανταγωνιζόμενες μονάδες παραγωγής με αλληλεπικαλυπτόμενες περιοχές πώλησης, η συγκέντρωση μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των τιμών. Όταν η επόμενη καλύτερη εναλλακτική δυνατότητα κάποιου πελάτη ενός από τα μέρη της συγκέντρωσης είναι η μονάδα βιομηχανικών ορυκτών του άλλου μέρους που συμμετέχει στη συγκέντρωση, τα μέρη θα έχουν τη δυνατότητα και το κίνητρο να αυξήσουν τις τιμές. Ωστόσο, όταν η ανταγωνιζόμενη μονάδα παραγωγής των συγχωνευόμενων μερών βρίσκεται αρκετά κοντά στην εγκατάσταση του πελάτη, η παρουσία αυτής της εναλλακτικής δυνατότητας είναι πιθανό να αποτελέσει επαρκή ανταγωνιστική πίεση έτσι ώστε να μην υλοποιηθεί η αύξηση της τιμής. Για ορισμένα χαρτοποιεία, η ανάλυση του ανταγωνισμού επηρεάζεται από τη δυνατότητα να διαθέτουν επιτόπια εγκατάσταση PCC. Εντούτοις, στην παρούσα περίπτωση οι επιπτώσεις στον ανταγωνισμό δεν επηρεάζονται ουσιαστικά από το κατά πόσο η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιτόπια εγκατάσταση PCC αποτελεί ρεαλιστική εναλλακτική δυνατότητα που ασκεί ανταγωνιστική πίεση στις εμπορικές προμήθειες PCC ή GCC ως πληρωτικού υλικού. (17) Η Επιτροπή εντόπισε δύο ευρείες κατηγορίες πελατών. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τα χαρτοποιεία που εφοδιάζονται με επιτόπια εγκατάσταση PCC πλήρωσης. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τα χαρτοποιεία που πραγματοποιούν τον εφοδιασμό τους στην εμπορική αγορά. Η αξιολόγηση του ανταγωνισμού που πραγματοποίησε η Επιτροπή επικεντρώθηκε στους πραγματικούς πελάτες των μερών που συμμετέχουν στη συγκέντρωση.

3 L 72/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (18) Η Επιτροπή εντόπισε για κάθε πελάτη μια σειρά ρεαλιστικών εναλλακτικών μονάδων παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών με βάση τις μέγιστες αποστάσεις για τις οποίες κάθε μονάδα παραγωγής μπορεί να αναλάβει τη μεταφορά. Οι αποστάσεις αυτές προέκυψαν από την εκτεταμένη βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει η Επιτροπή. Με τη χρησιμοποίηση των στοιχείων για τις φορτώσεις PCC και GCC για το έτος 2004 ( 1 ), η Επιτροπή πραγματοποίησε επίσης οικονομετρική μελέτη (υπόδειγμα διακριτής επιλογής) για να προβλέψει την πιθανότητα ένας πελάτης να επιλέξει άλλη μονάδα παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών εάν ο τρέχων προμηθευτής του αυξήσει τις τιμές. Τα αποτελέσματα επέτρεψαν στην Επιτροπή να προσδιορίσει τις σχέσεις υποκατάστασης μεταξύ των διαφόρων παραγωγών ανθρακικού ασβεστίου για τη χαρτοβιομηχανία. Η υπάρχουσα πελατεία της εμπορικής αγοράς (21) Για τους πελάτες που πραγματοποιούν τον εφοδιασμό τους σε εμπορική βάση, ακόμη και αν έχουν την εναλλακτική δυνατότητα επιτόπιας εγκατάστασης PCC, η Επιτροπή θεωρεί ότι μια μονάδα παραγωγής βιομηχανικών ορυκτών που βρίσκεται σε κάποια εύλογη απόσταση από το χαρτοποιείο συνιστά μια ρεαλιστική εναλλακτική δυνατότητα είτε για πληρωτικό PCC είτε για πληρωτικό GCC. Αφού εξετάστηκαν οι εναλλακτικές δυνατότητες για την υπάρχουσα πελατεία της Omya για πληρωτικό PCC σε εμπορική βάση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι πελάτες αυτοί είναι απίθανο να επηρεαστούν αρνητικά από την πράξη επειδή, σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν για τους πελάτες αυτούς άλλες ρεαλιστικές εναλλακτικές δυνατότητες εφοδιασμού PCC. Συνεπώς, δεν είναι πιθανό ότι η εξάλειψη της Huber ως ανταγωνιστή θα παρεμπόδιζε αισθητά τον ανταγωνισμό για τους πελάτες πληρωτικού PCC της Omya. Πελάτες με επιτόπιες εγκαταστάσεις πληρωτικών (19) Όσον αφορά την τρέχουσα προσφορά πληρωτικών PCC σε επιτόπιες εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα από το αν ο προμηθευτής είναι η Huber ή η Omya, η πράξη διαπιστώθηκε ότι δεν θα έχει άμεσες επιπτώσεις. Οι προμηθευτές πληρωτικών PCC σε επιτόπιες εγκαταστάσεις έχουν αποκλειστικές μακροπρόθεσμες συμβάσεις με τα χαρτοποιεία όπου πραγματοποιούν τις παραδόσεις (εν γένει επτά έως δέκα έτη), πράγμα που εξασφαλίζει έναν ελάχιστο όγκο για τη μονάδα παραγωγής PCC. Ένας τύπος καθορισμού τιμών με τη βασική τιμή που έχει συμφωνηθεί μετά από διαπραγμάτευση στην αρχή κάθε σύμβασης προσδιορίζει την ετήσια μεταβολή της τιμής κατά τη συνολική διάρκεια της σύμβασης. Ο τύπος εξαρτάται συνήθως από παράγοντες κόστους όπως το κόστος του ασβεστόλιθου, του ηλεκτρισμού, των μισθών και του πληθωρισμού που δεν επηρεάζονται από την προτεινόμενη πράξη. Εξετάστηκε κατά πόσο η πράξη θα είχε αρνητικές επιπτώσεις στους πελάτες όταν θα έληγαν οι μακροπρόθεσμες συμβάσεις. Η έρευνα έδειξε ότι η πράξη είναι πολύ απίθανο να είχε οποιαδήποτε σημαντική επιρροή στην ανανέωση των τρεχουσών συμβάσεων πληρωτικών PCC σε επιτόπιες εγκαταστάσεις. (22) Επιπλέον, για τους πελάτες πληρωτικού GCC της Omya, δεν είναι πιθανό ότι η Huber αποτελεί την επόμενη καλύτερη εναλλακτική δυνατότητα. Οι πελάτες αυτοί διαθέτουν μια εναλλακτική δυνατότητα εφοδιασμού πληρωτικού GCC ή/και άλλες εναλλακτικές δυνατότητες πληρωτικού PCC που δεν φαίνεται να έχουν οποιοδήποτε ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σχέση με τις εγκαταστάσεις πληρωτικού PCC της Huber. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της οικονομετρικής μελέτης δείχνουν ότι η Huber, κατά μέσο όρο, δεν αποτελεί την επόμενη καλύτερη εναλλακτική δυνατότητα. Συνεπώς, δεν θεωρείται πιθανό ότι η εξάλειψη της Huber ως ανταγωνιστή θα παρεμπόδιζε αισθητά τον ανταγωνισμό για τους πελάτες πληρωτικού GCC της Omya. (20) Για τους μελλοντικούς πελάτες με επιτόπιες εγκαταστάσεις, η πράξη οδηγεί στην εξάλειψη ενός προμηθευτή που έχει αποδεδειγμένα την ικανότητα να διαχειρίζεται και να οργανώνει σχέδια εφοδιασμού πληρωτικών PCC σε επιτόπιες εγκαταστάσεις στον ΕΟΧ. Ωστόσο, η έρευνα έδειξε ότι η πράξη δεν θα οδηγούσε σε σημαντικές μεταβολές των τιμών για τους πελάτες αυτούς, δεδομένου ότι ο αριθμός των αξιόπιστων προμηθευτών πληρωτικών PCC σε επιτόπιες εγκαταστάσεις θα ήταν επαρκής για την άσκηση ανταγωνιστικής πίεσης. Το ίδιο ισχύει και για τον εφοδιασμό υλικών επιτόπιας επίχρισης. ( 1 ) Η Επιτροπή δημιούργησε μια εκτεταμένη βάση δεδομένων για τη διακίνηση ορυκτών προϊόντων που περιελάμβανε τις ετήσιες φορτώσεις πληρωτικών και επίχρισης χαρτιού PCC και GCC όλων των κυριότερων ανταγωνιστών για τον ΕΟΧ για τα έτη 2002, 2003 και 2004 (στοιχεία ανά τύπο ορυκτού προϊόντος, μονάδα προέλευσης των ορυκτών προϊόντων, χαρτοποιείο προορισμού, τύπο χαρτιού, απόσταση φόρτωσης, όγκο φόρτωσης, τιμή ανά ξηρό μετρικό τόνο, μέσο μεταφοράς και κόστος μεταφοράς). (23) Όσον αφορά τους πελάτες PCC της Ηuber της εμπορικής αγοράς, οι διάφορες μονάδες παραγωγής πληρωτικού GCC της Omya φαίνεται να αποτελούν ρεαλιστικές εναλλακτικές δυνατότητες. Εντούτοις, η Imerys είναι παρούσα στη Σουηδία τόσο στην παραγωγή πληρωτικού PCC, στο Husum, όσο και πληρωτικού GCC, στο Tunadal. Επιπλέον, υπάρχουν μονάδες παραγωγής πληρωτικού PCC στη Φινλανδία, στο Lappeenranta, Myllykoski και Äänekoski. Αυτές οι εναλλακτικές δυνατότητες δεν φαίνεται να έχουν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα σε σύγκριση με τις εγκαταστάσεις επιτόπιας παραγωγής πληρωτικού PCC της Huber που βρίσκονται στη Σουηδία και τη Φινλανδία. Επιπλέον, η οικονομετρική μελέτη έδειξε ότι η ανταγωνιστική πίεση που ασκείται από τους προμηθευτές πληρωτικού GCC στην εμπορική αγορά είναι κατά πάσα πιθανότητα μικρότερη από εκείνη που ασκείται από τους προμηθευτές πληρωτικού PCC στην εμπορική αγορά στους άλλους προμηθευτές στην εμπορική αγορά. Συνεπώς, δεν είναι πιθανό ότι η εξάλειψη της Omya ως ανταγωνιστή θα παρεμπόδιζε αισθητά τον ανταγωνισμό για τους πελάτες πληρωτικού PCC της Huber.

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/27 2. Ανθρακικό ασβέστιο για επίχριση (24) Στην κοινοποίηση της προτεινόμενης πράξης η Omya παρουσίασε τη θέση ότι η αγορά επίχρισης χαρτιού δεν θα επηρεαζόταν από την πράξη δεδομένου ότι η Huber δεν δραστηριοποιείται επί του παρόντος στην αγορά αυτή. Ωστόσο, η έρευνα αγοράς της Επιτροπής αποκάλυψε ότι η Huber ανέπτυσσε ένα κατάλληλο PCC που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε μείγματα επίχρισης GCC/PCC και ότι είχε υποβάλει προσφορές προμήθειας προϊόντων επίχρισης PCC. (25) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Huber συνιστά ένα δυνητικό ανταγωνιστή στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου για εφαρμογές επίχρισης χαρτιού, η οποία, αν δεν πραγματοποιείτο η σχεδιαζόμενη πράξη, θα ήταν πολύ πιθανό να καταστεί μια αποτελεσματική ανταγωνιστική παρουσία στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης. (26) Συνεπώς, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη πράξη θα παρεμπόδιζε αισθητά τον ανταγωνισμό, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της δεσπόζουσας θέσης της Omya στις αγορές ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης για τους πελάτες που επηρεάζονται στη νότια Φινλανδία. (27) Το συμπέρασμα της Επιτροπής στηρίζεται στα ακόλουθα επιχειρήματα. (28) Πρώτον, η Omya είναι ήδη δεσπόζων προμηθευτής ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης για τους περισσότερους πελάτες στην Ευρώπη και τη Φινλανδία. Η Omya εφοδίασε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό όλων των προϊόντων ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης στη χαρτοβιομηχανία του ΕΟΧ το Κατέχει ή ελέγχει την πρόσβαση σε ένα πολύ μεγάλο μερίδιο των αποθεμάτων πρώτων υλών του ΕΟΧ που είναι απαραίτητες για την παραγωγή GCC επίχρισης και μπορεί να εφοδιάζει χαρτοποιεία σε όλον τον ΕΟΧ. Λαμβάνοντας υπόψη τη δεσπόζουσα θέση της και τον έλεγχο της προμήθειας πρώτων υλών, η Omya αποτελεί αναπόφευκτο εμπορικό εταίρο για τα χαρτοποιεία που πρέπει να αγοράσουν ανθρακικό ασβέστιο επίχρισης στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στη Φινλανδία. (29) Δεύτερον, η Huber έχει την ικανότητα να εισέλθει στην αγορά επίχρισης χαρτιού με την τεχνολογία που διαθέτει στον τομέα των προσθετικών PCC επίχρισης. Η Επιτροπή αξιολόγησε ειδικότερα σε ποιο βαθμό: 1.η τεχνολογία προσθετικών PCC της Huber ήταν έτοιμη για εμπορική εκμετάλλευση, 2.η Huber πίστευε στην εμπορική βιωσιμότητα της πρότασής της σε μεγαλύτερη κλίμακα και 3. η Huber θα μπορούσε να διαθέσει επαρκή παραγωγική δυνατότητα στη μονάδα επιτόπιας παραγωγής PCC στο Kuusankoski για να εισέλθει στην αγορά. Στην ανάλυση της Επιτροπής εξετάστηκαν επίσης: 4.οι μη ανακτήσιμες δαπάνες της Huber για να εισέλθει στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης. Η Επιτροπή θεώρησε ότι πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων συγχώνευσης με την Omya, η Huber σχεδίαζε να εισέλθει δυναμικά στην αγορά επίχρισης χαρτιού και θα το είχε πράξει έγκαιρα χάρη στην τεχνολογία της στον τομέα των προσθετικών επίχρισης PCC. (30) Η θέση της μονάδας παραγωγής στο Kuusankoski θα παρείχε τη δυνατότητα στη Huber να προμηθεύει επίσης έναν αριθμό άλλων πελατών της Omya που είναι εγκατεστημένοι στη νότια Φινλανδία. Οι πελάτες αυτοί, οι οποίοι επί του παρόντος πραγματοποιούν τις προμήθειες ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης από την Omya, μπορεί να εξετάσουν το ενδεχόμενο να πραγματοποιούν τουλάχιστον ένα μέρος των προμηθειών τους από τη μονάδα παραγωγής της Huber στο Kuusankoski. Η Επιτροπή εντόπισε έναν αριθμό πελατών για τους οποίους η μονάδα παραγωγής της Huber στο Kuusankoski θα ήταν αισθητά πλησιέστερη από ό,τι οι λιγότερο απομακρυσμένες μονάδες παραγωγής της SMI ή της Imerys («επηρεαζόμενοι πελάτες»). (31) Τρίτον, η Huber θα ήταν μια αποτελεσματική ανταγωνιστική παρουσία και θα ήταν πολύ πιθανόν να ασκήσει αισθητή ανταγωνιστική πίεση στη συμπεριφορά της Omya για την αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης χαρτιού. Λαμβάνοντας υπόψη τη διάρθρωση της αγοράς στη Φινλανδία και το γεγονός ότι το μέγεθος της μόνης άλλης ανταγωνιζόμενης εταιρείας, της SMI, εξακολουθεί να είναι μικρό από απόψεως μεριδίου αγοράς και εμφανίζει μειονεκτήματα από πλευράς θέσης εγκατάστασης, η Επιτροπή θεωρεί ότι θα ήταν πολύ πιθανό η παραγωγή ικανότητα της Huber στο Kuusankoski να ασκήσει αισθητή ανταγωνιστική πίεση στην προσφορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης της Omya για τους φινλανδούς πελάτες που προσδιορίστηκαν. Η Επιτροπή διαπίστωσε επίσης ότι δεν υπάρχουν άλλοι δυνητικοί ανταγωνιστές που θα μπορούσαν να διατηρήσουν μια επαρκή ανταγωνιστική πίεση στη νότια Φινλανδία. (32) Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η προτεινόμενη πράξη θα παρεμπόδιζε αισθητά τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα με την ενίσχυση της δεσπόζουσας θέσης της Omya στις αγορές ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης για τους επηρεαζόμενους πελάτες στη νότια Φινλανδία. 3. Απουσία συντονισμένων ή διαγώνιων αποτελεσμάτων (33) Τέλος, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η παρούσα πράξη δεν είναι πιθανόν να οδηγήσει σε διαγώνιες επιπτώσεις ή να αυξήσει την πιθανότητα οι επιχειρήσεις να συντονίζουν τη συμπεριφορά τους με αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών πέραν των ανταγωνιστικών επιπέδων.

5 L 72/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης V. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ (34) Για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων ανταγωνισμού οριζόντιου χαρακτήρα στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης, η Omya και η J.M. Huber Corporation υπέβαλαν στις 23 Μαΐου 2006, μια σειρά δεσμεύσεων στην Επιτροπή. Αυτή η σειρά δεσμεύσεων περιλάμβανε δύο εναλλακτικές προτάσεις δεσμεύσεων, η πρώτη από τις οποίες αφορούσε την εκχώρηση της μονάδας επιτόπιας παραγωγής PCC στο Kuusankoski και της τεχνολογίας επίχρισης και προσθετικών και η δεύτερη μόνο την εκχώρηση της σχετικής τεχνολογίας. (35) Η Επιτροπή αποφάσισε να πραγματοποιήσει δοκιμή στην αγορά για την πρώτη πρόταση δέσμευσης (εκχώρηση της μονάδας επιτόπιας παραγωγής PCC στο Kuusankoski, στη Φινλανδία, και της τεχνολογίας επίχρισης και προσθετικών PCC της Huber). Η δοκιμή στην αγορά πραγματοποιήθηκε με συνολικά ένδεκα πελάτες και τέσσερις ανταγωνιζόμενες εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα σχετικά με τη συναλλαγή αυτή και απάντησαν όλοι οι ερωτηθέντες ( 1 ). Οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν έκλιναν σαφώς προς μια κατεύθυνση. Ενώ οι πελάτες θεώρησαν σε μεγάλο βαθμό ότι οι δεσμεύσεις θα μπορούσαν να επιλύσουν τα προβλήματα ανταγωνισμού που είχε εντοπίσει η Επιτροπή, οι ανταγωνιστές εξέφρασαν επιφυλάξεις ως προς την έκταση των προτεινόμενων διορθωτικών μέτρων και πρότειναν βελτιώσεις για τις δεσμεύσεις αυτές έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν επαρκώς τα προβλήματα ανταγωνισμού που είχε επισημάνει η Επιτροπή ( 2 ). (36) Όσον αφορά την πρώτη εναλλακτική δέσμευση, η Επιτροπή αξιολόγησε κατά πόσο η εκχώρηση της επιτόπιας μονάδας παραγωγής πληρωτικού PCC στο Kuusankoski σε συνδυασμό με την προσφερόμενη τεχνολογία θα επέτρεπε σε έναν κατάλληλο αγοραστή της εκχωρούμενης δέσμης να αποκτήσει ανταγωνιστική ισχύ στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης PCC συγκρίσιμη με εκείνη που θα είχε η Huber εάν δεν ελάμβανε χώρα η προτεινόμενη πράξη. (37) Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πρώτη εναλλακτική δέσμευση (εκχώρηση της μονάδας επιτόπιας παραγωγής PCC στο Kuusankoski και της τεχνολογίας) με την οποία ένας κατάλληλος αγοραστής θα έχει πρόσβαση τόσο στη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα όσο και στην αναγκαία τεχνολογία και στη στενή συνεργασία με τα σχετικά χαρτοποιεία, θέτει τον αγοραστή σε παρόμοια θέση με εκείνη που κατέχει επί του παρόντος η Huber, περιλαμβανομένου του πλεονεκτήματος ενός ήδη υφιστάμενου προμηθευτή ο οποίος δεν χρειάζεται να κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις παραγωγής στην περίπτωση που κατορθώσει να αποσπάσει συμβάσεις που πρέπει να ανανεωθούν. Συνεπώς, η εναλλακτική αυτή δυνατότητα θα εξασφάλιζε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη βιωσιμότητα της εκχώρησης και την εισαγωγή ενός αξιόπιστου ανταγωνιστικού προϊόντος στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης. (38) Επιπλέον, η Επιτροπή θεώρησε ότι η εκτίμηση της ικανότητας και των κινήτρων της μονάδας επιτόπιας παραγωγής PCC στο Kuusankoski και της εκχωρούμενης τεχνολογίας να εξακολουθήσει να λειτουργεί ως ανταγωνιστική δύναμη και να αποκαταστήσει τον ανταγωνισμό στην αγορά ανταγωνιζόμενη την Omya και τους άλλους ανταγωνιστές, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ταυτότητα του αγοραστή. Συνεπώς, ένας κατάλληλος αγοραστής στην προκειμένη περίπτωση θα ήταν ένας βιομηχανικός αγοραστής ο οποίος διαθέτει ήδη τους οικονομικούς πόρους και την απαιτούμενη εμπειρία. (39) Κατά συνέπεια, η Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πρώτη προτεινόμενη δέσμευση, δηλαδή η εκχώρηση της μονάδας επιτόπιας παραγωγής PCC στο Kuusankoski σε συνδυασμό με την εκχώρηση της τεχνολογίας επίχρισης της Huber (λαμβάνοντας υπόψη τις βελτιώσεις που προτάθηκαν από τα μέρη στις 3 Ιουλίου 2006) θα αποκαθιστούσε τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στην αγορά ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης για τους επηρεαζόμενους πελάτες στη νότια Φινλανδία με την επαναφορά μιας ανταγωνιστικής πίεσης έναντι του ανθρακικού ασβεστίου επίχρισης της Omya από την τεχνολογία προσθετικών PCC της Huber η οποία θα είχε απολεσθεί αν η συγκέντρωση είχε πραγματοποιηθεί όπως είχε αρχικά κοινοποιηθεί. VI. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (40) Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, εξεταζόμενοι ατομικά ή από κοινού, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δεσμεύσεις που υποβλήθηκαν από την Omya και την J.M. Huber είναι επαρκείς για την επίλυση των προβλημάτων ανταγωνισμού που δημιουργούσε η παρούσα συγκέντρωση. (41) Συνεπώς, η απόφαση της Επιτροπής κηρύσσει την κοινοποιηθείσα πράξη συμβιβάσιμη με την κοινή αγορά και τη λειτουργία της συμφωνίας ΕΟΧ σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού συγκεντρώσεων. ( 1 ) Επιπλέον, απάντηση δόθηκε και από τη φινλανδική αρχή ανταγωνισμού. ( 2 ) Όσον αφορά τη δεύτερη εναλλακτική δέσμευση που αφορούσε μόνο την εκχώρηση της τεχνολογίας, η Επιτροπή αξιολόγησε το προτεινόμενο διορθωτικό μέτρο και θεώρησε ότι δεν επιλύει τα προβλήματα ανταγωνισμού που εντοπίστηκαν από την Επιτροπή και, συνεπώς, δεν ζήτησε τη γνώμη των φορέων της αγοράς σχετικά με αυτή.

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ]

Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της [ ] EL EL EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, xxx Ε(20..) yyy τελικό Σχέδιο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) ΑΡΙΘ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της [ ] για την εφαρµογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.4.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 102/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 330/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Απριλίου 2010 για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εξαιρέσεων κατά Κατή Συνοπτικός γορίες (Συμπόνιες Εξειδίκευσης) Διάταγμα του 2002.

1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Εξαιρέσεων κατά Κατή Συνοπτικός γορίες (Συμπόνιες Εξειδίκευσης) Διάταγμα του 2002. EX. Παρ. III(I) 695 Κ.Δ.Π. 97/2002 Αρ. 3578, 22.2.2002 Αριθμός 97 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2011 COM(2011) 443 τελικό 2011/0192 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.3.2014 COM(2014) 125 final 2014/0067 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης σχετικά με τα μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

1771 Κ.Δ.Π. 365/2000

1771 Κ.Δ.Π. 365/2000 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3457, 15.12.2000 1771 Κ.Δ.Π. 365/2000 Αριθμός 365 ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΙ (ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ 2000) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, C(2009) 5365/2 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της για την εφαρµογή του άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

(2007/564/ΕΚ) γ) υπηρεσίες διαφημιστικού ταχυδρομείου χωρίς ονομαστικό. ζ) επείγουσα διανομή εφημερίδων. η) συνήθης διανομή εφημερίδων

(2007/564/ΕΚ) γ) υπηρεσίες διαφημιστικού ταχυδρομείου χωρίς ονομαστικό. ζ) επείγουσα διανομή εφημερίδων. η) συνήθης διανομή εφημερίδων 18.8.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 215/21 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2007 σχετικά με την εξαίρεση ορισμένων υπηρεσιών του τομέα των ταχυδρομείων στη Φινλανδία, εκτός από τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.07.2014 C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λουκάς. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, Ιουνίου 2017

Δημήτρης Λουκάς. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, Ιουνίου 2017 Υπόθεση COMP/M.6796 AEGEAN / OLYMPIC II Δημήτρης Λουκάς Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, 21-23 Ιουνίου 2017 Δικαιοδοσία 2 AEGEAN / OLYMPIC I (2011) Δικαιοδοσία Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/5

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/5 14.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 366/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με απλοποιημένη διαδικασία για την εξέταση ορισμένων συγκεντρώσεων βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2015) 275 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - SWD(2015) 275 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 11 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0287 (COD) 15251/15 ADD 2 JUSTCIV 290 CONSOM 220 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής:

Διαβάστε περισσότερα

Υπόθεση CY/2006/0475: ιαβιβαστικές υπηρεσίες στο δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση στην Κύπρο

Υπόθεση CY/2006/0475: ιαβιβαστικές υπηρεσίες στο δηµόσιο σταθερό τηλεφωνικό δίκτυο που παρέχονται σε σταθερή θέση στην Κύπρο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.9.2006 SG-Greffe (2006) D/205031 Επίτροπος Ρυθµίσεων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδροµείων Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Υπόψη κ. Β. Πύργου Αρ. τηλεοµοιοτύπου: +35722693030

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 2 Μαρτίου 2006 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισµού σχετικά µε τις συµφωνίες ήσσονος σηµασίας οι οποίες δεν περιορίζουν σηµαντικά τον ανταγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.9.2018 C(2018) 6113 final ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26.9.2018 δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 994/2010 για το σχέδιο προληπτικής δράσης και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 778/2018 Λήψη απόφασης για τον καθορισμό των ενιαίων κριτηρίων χορήγησης παρεκκλίσεων

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Λουκάς. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, Ιουνίου 2017

Δημήτρης Λουκάς. Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, Ιουνίου 2017 Προληπτικός έλεγχος συγκεντρώσεων Ουσιαστική αξιολόγηση Δημήτρης Λουκάς Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, 21-23 Ιουνίου 2017 Μεθοδολογία ανάλυσης 2 Η ίδια σε όλες τις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο εργασίας της ΓΔ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

Έγγραφο εργασίας της ΓΔ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX draft Έγγραφο εργασίας της ΓΔ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ EL EL I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Η ΕΕ επιβάλλει μέτρα αντιντάμπινγκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 146/150 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/976 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιουνίου 2017 που αφορά την έγκριση της απόφασης παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 9 της οδηγίας 96/67/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας 7 Δεκεμβρίου 2009 ΓΝΩΜΗ ΑΡΙΘ. 03/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ της 7 ης Δεκεμβρίου 2009 για κανονισμό της Επιτροπής για την τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 171/18 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/1056 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουνίου 2015 σχετικά με την ανακολουθία ορισμένων στόχων περιλαμβανόμενων στο εθνικό σχέδιο ή τα σχέδιο λειτουργικού τμήματος εναέριου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών

Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών Αξιολόγηση των παρατηρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον Ορισµό και την Εξέταση της Χονδρικής Αγοράς Ζευκτικών Τμημάτων Μισθωμένων Γραμμών 13 Ιανουάριου 2015 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΩΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Η πιθανότητα τα εν λόγω αποτελέσματα βελτίωσης της αποδοτικότητας

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (5) Η πιθανότητα τα εν λόγω αποτελέσματα βελτίωσης της αποδοτικότητας 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 93/17 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 316/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Μαρτίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 900 final 2016/0358 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης που υπέβαλε η Πορτογαλία EL EL 2016/0358 (NLE)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6307/16 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή 17 Φεβρουαρίου 2016 Αριθ. εγγρ. Επιτρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35696 (2012/N) Ελλάδα Εγκατάσταση συστήματος τηλεμέτρησης και μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C(2013) 5820 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013

Έγγραφο συνόδου B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Έγγραφο συνόδου 22.4.2013 B7-0000/2013 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0000/2013 σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γαλλικής Δημοκρατίας για

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 12.11.2013 COM(2013) 781 final 2013/0387 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης 2004/162/ΕΚ σχετικά με το καθεστώς που διέπει την εισφορά θαλάσσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αρχική επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού επιβολής

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. Αρχική επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού επιβολής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2017 COM(2017) 373 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρχική επανεξέταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού επιβολής EL EL ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, C (2013) 5823 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, C (2013) 5823 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.09.2013 C (2013) 5823 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B

10044/17 ΘΛ/σα 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικοί φάκελοι: 2016/0370 (CNS) 2016/0372 (NLE) 2016/0371 (CNS) 10044/17 FISC 131 ECOFIN 505 UD 146 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ).../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ).../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.3.2019 C(2019) 1616 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ του ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ).../... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και IX της οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6.1.2016 L 3/41 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/9 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5 Ιανουαρίου 2016 για την από κοινού υποβολή δεδομένων και την κοινοχρησία δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.2.2017 COM(2017) 93 final 2017/0044 (NLE) Πρόταση EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή προστίμου στην Αυστρία για παραποίηση στοιχείων για το χρέος στο ομόσπονδο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση οδηγίας 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με σκοπό την καταχώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.3.2017 C(2017) 1527 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΟΔΗΓΙΑ (EE) / ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15.3.2017 για την τροποποίηση του παραρτήματος IΙΙ της οδηγίας 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 2 ο : Επιχειρηματικό Σχέδιο

Μάθημα 2 ο : Επιχειρηματικό Σχέδιο Επιχειρηματικότητα & Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Μάθημα 2 ο : Επιχειρηματικό Σχέδιο 1 Ορισμοί και Αναγκαιότητα του Επιχειρηματικού Σχεδίου Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ένα γραπτό κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 907 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα από την Πολωνία σε εφαρμογή της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 23.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 636/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 10.8.2009 COM(2009) 423 τελικό C7-0113/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.4.2012 COM(2012) 191 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την αξιολόγηση της προόδου που ανέφερε η Ιταλία στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο όσον αφορά την ανάκτηση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2017/0101 (NLE) 10307/17 PECHE 251 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 229 Κ.Δ.Π. 20/97 Αρ. 3117, Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989)

E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 229 Κ.Δ.Π. 20/97 Αρ. 3117, Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) E.E. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 229 Κ.Δ.Π. 20/97 Αρ. 3117, 24.1.97 Αριθμός 20 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ (ΝΟΜΟΣ 207 ΤΟΥ 1989) Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 5(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...6. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Ετήσια Έκθεση 2011 Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...6 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2011 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Με ιδιαίτερη χαρά σας παρουσιάζω την πρώτη Ετήσια Έκθεση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 181/74 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.6.2014 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 641/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Ιουνίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης

Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης Εκπτώσεις Δεσπόζουσας Επιχείρησης (υπό το πρίσμα 102 ΣΛΕΕ) Δημήτρης Λουκάς Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Δικαστές και Εισαγγελείς Αθήνα, 21-23 Ιουνίου 2017 2 Κατηγοριοποίηση βάσει ενωσιακής νομολογίας Βασική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 02015R0534 EL 09.10.2017 001.002 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2014

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Βρυξέλλες, 14 Απριλίου 2014 Συντονισμένη δράση για την επιβολή της νομοθεσίας οδηγεί σε μεγαλύτερη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των καταναλωτών στους δικτυακούς τόπους εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρέπει να ληφθεί εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την παράταση

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου

Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου Η Θεωρία των Διεθνών Μετακινήσεων Κεφαλαίου Περιεχόμενα Κεφαλαίου Η Ανάπτυξη της Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Τρόποι Άσκησης της Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας και Ανάλυση των Πλεονεκτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών 14.1.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 20/2014 (απαλλαγή 2013): Ήταν επιτυχής

Διαβάστε περισσότερα

9109/10 ΓΓ/γομ 1 DG G 1

9109/10 ΓΓ/γομ 1 DG G 1 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Απριλίου 2010 (07.05) (OR. en) 9109/10 Διοργανικός φάκελος : 2009/0125 (CNS) POSEIMA 3 POSEICAN 3 POSEIDOM 3 REGIO 36 UD 117 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012

Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, (I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Ε.Ε Παρ. I(I), Αρ. 4546, 23.12.2015 Ν. 206(I)/2015 206(I)/2015 NOΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2003 ΕΩΣ 2012 Προοίμιο. Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης: Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ. Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ Απόφαση με αριθμό: ΕΞ 468/2014 Σύμφωνα με : α) Τις διατάξεις των άρθρων 123, 124, 135, 136 και 139 του Νόμου του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/11-04-2012), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου 2010 (OR. en) 14482/10 Διοργανικός φάκελος: 2009/0125 (CNS) POSEIMA 12 POSEICAN 12 POSEIDOM 12 REGIO 59 UD 268 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/4 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/758 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 31ης Ιανουαρίου 2019 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά

Διαβάστε περισσότερα

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I

5665/1/07 REV 1 CZV/ag,mks DG C I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 19 Απριλίου 2007 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2006/0018 (COD) 5665/1/07 REV 1 ENT 10 ENV 48 CODEC 71 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: Κοινή θέση που εγκρίθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2011R0016 EL 31.01.2011 000.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 16/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιανουαρίου 2011 για τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.12.2017 C(2017) 8871 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20.12.2017 για τον καθορισμό διοικητικών και επιστημονικών απαιτήσεων για παραδοσιακά τρόφιμα

Διαβάστε περισσότερα

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important

31987L0343. EUR-Lex - 31987L0343 - EL. Avis juridique important Avis juridique important 31987L0343 Οδηγία 87/343/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1987 για την τροποποίηση, όσον αφορά την ασφάλιση πιστώσεων και εγγυήσεων, της οδηγίας 73/239/ΕΟΚ περί συντονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 15 εκεµβρίου 1999 1999 /0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 15 εκεµβρίου 1999 εν όψει της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 395 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. σύμφωνα με το άρθρο 395 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.12.2012 COM(2012) 733 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 395 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A

11554/16 ROD/alf,ech DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Αυγούστου 2016 (OR. en) 11554/16 ECOFIN 744 UEM 284 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου

Διαβάστε περισσότερα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα

Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Εξηγώντας την Ύπαρξη Πολυεθνικών Επιχειρήσεων: Θεωρητικά Υποδείγματα Οι οικονομολόγοι έχουν μελετήσει διεξοδικά την λειτουργία της πολυεθνικής επιχείρησης και η σχετική βιβλιογραφία ξεκινά ουσιαστικά στις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.9.2015 COM(2015) 449 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Επιτροπή για την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.3.2019 C(2019) 2530 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28.3.2019 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30.4.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/47 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 28ης Απριλίου 2009 για την έγκριση της διάθεσης ελαιορητίνης λυκοπενίου από ντομάτες στην αγορά ως νέου συστατικού τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.3.2018 C(2018) 1558 final ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.3.2018 σχετικά με τα διαδικαστικά στάδια της διαβούλευσης για τον καθορισμό του καθεστώτος

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.5.2014 L 147/79 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό κριτηρίων για τη δημιουργία και την αξιολόγηση των ευρωπαϊκών δικτύων αναφοράς και των μελών τους και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ L 146/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/879 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Ιουνίου 2016 για τη θέσπιση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 517/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.12.2018 C(2018) 9118 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) /... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19.12.2018 για την τροποποίηση του κατ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/2251 που συμπληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 60 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης που ανατέθηκε στην Επιτροπή σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ιούνιος 2019 Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των ίδιων των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές δαπάνες

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.6.2010 COM(2010)280 τελικό 2010/0168 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την υποχρεωτική εφαρµογή του κανονισµού αριθ. 100 της Οικονοµικής Επιτροπής των Ηνωµένων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 11.10.2014 L 295/79 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με σημαντικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι οποίες επιδέχονται εκ των προτέρων

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2305 EL 01.01.2008 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2305/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Δεκεμβρίου 2003 για το άνοιγμα

Διαβάστε περισσότερα

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή για τις περιοριστικές πρακτικές και τις δεσπόζουσες θέσεις,

Κατόπιν διαβουλεύσεων µε τη συµβουλευτική επιτροπή για τις περιοριστικές πρακτικές και τις δεσπόζουσες θέσεις, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 772/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 27 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2004 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 81 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Σκοπός Oι παρούσες οδηγίες αφορούν τη διαδικασία προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης ( APA")

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2018)0277 Κοινοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε ενεργειακή υποδομή: κατάργηση ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 8.8.2015 L 211/9 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/1368 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2015 για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3

Περιεχόμενα. Πρόλογος...4. Περίληψη...5. ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Eτήσια Έκθεση 2012 Eτήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα Πρόλογος...4 Περίληψη...5 ΕΣΣΚ - Ετήσια Έκθεση 2012 Περιεχόμενα 3 Πρόλογος Mario Draghi Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου Με ιδιαίτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2012/2038(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων 21.6.2012 2012/2038(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα της οδηγίας 2001/84/EΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.9.2014 L 280/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 994/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Μαΐου 2014 για την τροποποίηση των παραρτημάτων VIII και VIIIγ του κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard

Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.IX.2004 C(2004)3469fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ N 617/2003 Ελλάδα Περιφερειακή ενίσχυση στη Lamda Shipyard Κύριε Υπουργέ (1) Η Επιτροπή πληροφορεί την Ελλάδα ότι αφού εξέτασε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΔ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Στις 29 Μαρτίου 2017 το Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.1.2015 COM(2015) 20 final 2015/0012 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Υπόθεση Τ-282/02. Cementbouw Handel & Industrie BV κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Υπόθεση Τ-282/02. Cementbouw Handel & Industrie BV κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Υπόθεση Τ-282/02 Cementbouw Handel & Industrie BV κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Ανταγωνισμός Έλεγχος των πράξεων συγκεντρώσεως επιχειρήσεων Άρθρα 2, 3 και 8 του κανονισμού (ΕΟΚ) 4064/89 Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2017) 6967 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Οκτωβρίου 2017 (OR. en) 13662/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: TEXT 3 MI 751 ENT 216 CHIMIE

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.7.2016 COM(2016) 519 final Σύσταση για ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή προστίμου στην Πορτογαλία λόγω μη ανάληψης αποτελεσματικής δράσης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη,

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμε κ. Μιχαηλίδη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2014 C(2014) 10121 final Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΕΡΗΕΤ) Ηλιουπόλεως 12 1101 Λευκωσία Κύπρος Προς: κ. Πόλυ Μιχαηλίδη

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/4 9.9.2016 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1612 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την παροχή ενίσχυσης για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα