ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA (C 11/2004)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA.15395 (C 11/2004)"

Transcript

1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, C (2014) 5017 ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. o SA (C 11/2004) η οποία χορηγήθηκε από την Ελλάδα στην Ολυμπιακή Αεροπορία (ιδιωτικοποίηση) (Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 1

2 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Αριθ. SA (C 11/2004) η οποία χορηγήθηκε από την Ελλάδα στην Ολυμπιακή Αεροπορία (ιδιωτικοποίηση) (Το κείμενο στην ελληνική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 108 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο, Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και ιδίως το άρθρο 62 παράγραφος 1 στοιχείο α), Αφού κάλεσε τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1. Με την απόφαση C (2004) 772 1, της 16ης Μαρτίου 2004, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 108, παράγραφος 2 της Συνθήκης όσον αφορά ορισμένες χρηματοοικονομικές ροές και μεταβιβάσεις προς και από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές (OAL) και την Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες (OAS). 2. Στις 14 Σεπτεμβρίου 2005, με την αρνητική απόφαση της Επιτροπής C(2005) , η Επιτροπή περάτωσε την υπόθεση C11/2004, η οποία αφορούσε τη χορήγηση παράνομων και ασυμβίβαστων κρατικών ενισχύσεων στις εταιρείες OAL και OAS. 3. Με την απόφαση C (2008) , της 17ης Σεπτεμβρίου 2008, και την απόφαση C (2009) , της 10ης Μαρτίου 2009, η Επιτροπή ενέκρινε την πώληση ορισμένων βασικών στοιχείων ενεργητικού των OAL και OAS, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω πώληση δεν εμπεριείχε στοιχεία κρατικής ενίσχυσης, υπό την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιείτο σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονταν στις εν λόγω αποφάσεις. 4. Ακολούθως, οι εταιρείες OAL και OAS τέθηκαν υπό εκκαθάριση. Τα εναπομένοντα στοιχεία ενεργητικού των εταιρειών επρόκειτο να πωληθούν από τον εκκαθαριστή μέσω 1 ΕΕ C 192 της , σ ΕΕ L 45 της , σ ΕΕ C 18 της , σ ΕΕ C 25 της , σ

3 διαδικασίας εκκαθάρισης, και διορίστηκε καταπιστευματοδόχος παρακολούθησης με αποστολή την επίβλεψη της όλης διαδικασίας. 5. Στις 13 Σεπτεμβρίου 2010, το Γενικό Δικαστήριο 5 ακύρωσε εν μέρει την αρνητική περί κρατικής ενίσχυσης απόφαση της Επιτροπής C (2005) 2706, της 14ης Σεπτεμβρίου Το Γενικό Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Επιτροπή δεν είχε αποδείξει επαρκώς ότι ορισμένα από τα επίμαχα μέτρα υπέρ της OAS ισοδυναμούσαν με παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά κρατική ενίσχυση και ότι, όσον αφορά ορισμένα από τα μέτρα υπέρ της OAL, η Επιτροπή δεν είχε επικαλεσθεί επαρκή αιτιολογία. 6. Το Γενικό Δικαστήριο ακύρωσε εν μέρει την απόφαση C (2005) 2706 με την οποία είχε διαταχθεί η ανάκτηση της χορηγηθείσας ενίσχυσης α) προς τις Ολυμπιακές Αερογραμμές μέσω της υπερεκτίμησης κατά 91,5 εκατ. ευρώ των στοιχείων του ενεργητικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας τα οποία μεταβιβάστηκαν στις Ολυμπιακές Αερογραμμές, διότι δεν είχε καταδειχθεί ότι το εν λόγω μέτρο συνιστούσε παράνομη κρατική ενίσχυση, ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά, και β) προς τις Ολυμπιακές Αερογραμμές, με την αποδοχή πληρωμών για υπεκμίσθωση αεροσκαφών με έκπτωση ύψους 39,75 εκατ. ευρώ, για έλλειψη επαρκούς αιτιολογίας. 7. Η Επιτροπή δεν άσκησε αναίρεση κατά της μερικής ακυρώσεως. 8. Με επιστολές της 8ης Οκτωβρίου 2010, της 26ης Ιουλίου 2011, της 12ης Οκτωβρίου 2011, της 7ης Μαρτίου 2012, της 16ης Νοεμβρίου 2012, της 7ης Φεβρουαρίου και της 25ης Ιουνίου 2013 και της 19ης Δεκεμβρίου 2013, η Επιτροπή ζήτησε πληροφοριακά στοιχεία σχετικά με τις λεπτομερείς ρυθμίσεις και την πρόοδο της διαδικασίας εκκαθάρισης. 9. Οι ελληνικές αρχές απάντησαν με επιστολές της 8ης Νοεμβρίου 2010, της 11ης Αυγούστου και της 15ης Δεκεμβρίου 2011, της 10ης Ιουλίου 2012, της 4ης Φεβρουαρίου 2013, της 22ας Απριλίου και της 5ης Αυγούστου 2013, αντίστοιχα. II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 10. Όσον αφορά την υπερεκτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας, η Επιτροπή, στην απόφασή της C (2005) 2706, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, μέσω της υπερεκτίμησης της αξίας των στοιχείων ενεργητικού που μεταβιβάστηκαν στις Ολυμπιακές Αερογραμμές κατά τη σύσταση της εταιρείας, οι ελληνικές αρχές χορήγησαν προς την Ολυμπιακή Αεροπορία κρατική ενίσχυση, η οποία ήταν παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά, συνολικού ύψους 91,5 εκατ. ευρώ. 11. Όσον αφορά τις πληρωμές για υπεκμίσθωση αεροσκαφών, η Επιτροπή διαπίστωσε, με την απόφασή της C (2005) 2706, ότι η Ελλάδα έχει χορηγήσει παράνομη κρατική ενίσχυση στις Ολυμπιακές Αερογραμμές, μέσω των υπεκμισθώσεων με έκπτωση, που συνήφθησαν με τις Ολυμπιακές Αερογραμμές. 12. Με επιστολή της 8ης Νοεμβρίου 2010, οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι, στις 2 Οκτωβρίου 2009, το Εφετείο της Αθήνας έθεσε αμφότερες τις εταιρείες υπό καθεστώς 5 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις T-415/05, T-416/05 και T-423/05 Ελληνική Δημοκρατία, Ολυμπιακές Αερογραμμές ΑΕ (Olympic Airlines) και Ολυμπιακή Αεροπορία Υπηρεσίες ΑΕ (Olympic Airways-Services) κατά Επιτροπής 3

4 ειδικής εκκαθάρισης βάσει του άρθρου 14Α του νόμου 3429/2005 σε συνδυασμό με το άρθρο 40 του νόμου 3710/ Επίσης, οι ελληνικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι όλες οι εμπορικές δραστηριότητες και λειτουργίες των δύο εταιρειών έπαυσαν κατά τη διάρκεια του 2009 και ότι ως εκκαθαριστής διορίστηκε η «Εθνική Κεφαλαίου», θυγατρική κατά πλήρη κυριότητα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. 14. Σε συμμόρφωση προς την απόφαση της Επιτροπής C (2008) 5074, της 17ης Σεπτεμβρίου 2008, ο καταπιστευματοδόχος παρακολούθησης υπέβαλε την τελική του έκθεση σχετικά με την πώληση ορισμένων βασικών στοιχείων ενεργητικού των OAL και OAS. 15. Με βάση τα πληροφοριακά στοιχεία που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές και ο καταπιστευματοδόχος παρακολούθησης, όλα τα ουσιώδη στοιχεία της διαδικασίας πώλησης, τα οποία περιλαμβάνουν τη σύσταση των νέων εταιρειών και την πώλησή τους σε επενδυτή έναντι αγοραίου τιμήματος, καθώς και την παύση των δραστηριοτήτων των παλαιών εταιρειών, ήταν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην απόφαση C (2008) 5074, της 17ης Σεπτεμβρίου Σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές, η εκκαθάριση των OAL και OAS βρίσκεται σε εξέλιξη. Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα στοιχεία ενεργητικού που δεν θεωρείται πιθανό να πωληθούν εύκολα. Μετά την ολοκλήρωση της πώλησης, θα πραγματοποιηθεί η εγγραφή των απαιτήσεων ανάκτησης. III. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 17. Οι εταιρείες OAL και OAS έχουν τεθεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης, και ορισμένα από τα βασικά τους στοιχεία ενεργητικού μεταβιβάστηκαν σε διάφορους αγοραστές έναντι της αγοραίας τιμής τους στο πλαίσιο ανοικτού διαγωνισμού άνευ όρων και διακρίσεων και σύμφωνα με την απόφαση C (2008) 5074 της Επιτροπής, της 17ης Σεπτεμβρίου Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των στοιχείων ενεργητικού των OAL και OAS έχει πωληθεί και τα ελάχιστα που απομένουν είναι σε διαδικασία πώλησης. Δεδομένου ότι οι οντότητες υπό εκκαθάριση δεν ασκούν πλέον οικονομική δραστηριότητα, θεωρείται εντελώς απίθανο ότι θα μπορέσουν αναλάβουν οικονομική δραστηριότητα στο μέλλον. 18. Κατά συνέπεια, επίσημη διαδικασία έρευνας σχετικά με τα υπόλοιπα ζητήματα είναι περιττή. Συνεπώς, η διαδικασία έρευνας που κινήθηκε με την απόφαση C (2004) 772, της 16ης Μαρτίου 2004, μπορεί να περατωθεί με το σκεπτικό ότι είναι πλέον άνευ αντικειμένου. 19. Το μεγαλύτερο μέρος της υποχρέωσης ανάκτησης που επιβλήθηκε με την απόφαση C (2005) 2706 της Επιτροπής, της 14ης Σεπτεμβρίου 2005, έχει ήδη υλοποιηθεί. Εξακολουθεί να εκκρεμεί η ανάκτηση ενός ανεξόφλητου ποσού ύψους περίπου ευρώ. Σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, η είσπραξη του ποσού αυτού βρίσκεται σε εξέλιξη και οι υπηρεσίες της Επιτροπής παρακολουθούν τη διαδικασία. 20. Υπό το φως των ανωτέρω, η διαδικασία που κινήθηκε με την απόφαση C (2004) 772, της 16ης Μαρτίου 2004, και οδήγησε στην απόφαση ανάκτησης της Επιτροπής C (2005) 2706, της 14ης Σεπτεμβρίου 2005, όπως ακυρώθηκε εν μέρει από το Γενικό Δικαστήριο στις 13 Σεπτεμβρίου 2010, μπορεί να περατωθεί. 4

5 21. Η Επιτροπή υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη υποχρέωση των ελληνικών αρχών να καταχωρίζουν τυχόν συνδεόμενες εκκρεμείς απαιτήσεις ανάκτησης σε εύθετο χρόνο και ενημερώνουν σχετικά την Επιτροπή. ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ: Άρθρο 1 Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 108 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ και η οποία κινήθηκε με την απόφαση της Επιτροπής C (2004) 772, της 16ης Μαρτίου 2004 περατώνεται, όσον αφορά τις ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στις Ολυμπιακές Αερογραμμές μέσω υπερεκτίμησης κατά 91,5 εκατ. ευρώ των στοιχείων ενεργητικού της Ολυμπιακής Αεροπορίας και μέσω της αποδοχής πληρωμών για υπεκμίσθωση αεροσκαφών με έκπτωση ύψους 39,75 εκατ. ευρώ. Άρθρο 2 Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ελληνική Δημοκρατία. Βρυξέλλες, Για την Επιτροπή Γνωστοποίηση Αντιπρόεδρος Εάν η παρούσα απόφαση περιλαμβάνει εμπιστευτικά στοιχεία που δεν πρέπει να δημοσιευθούν, παρακαλείστε να ενημερώσετε την Επιτροπή εντός προθεσμίας 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας. Αν η Επιτροπή δεν λάβει σχετική αιτιολογημένη αίτηση εντός της οριζόμενης προθεσμίας, θα θεωρήσει ότι είστε σύμφωνοι με τη δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου της απόφασης. Η αίτησή σας πρέπει να αποσταλεί με συστημένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία στη διεύθυνση: European Commission Directorate-General for Competition Directorate F MADO B-1049 Brussels Αριθμός φαξ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2011 σχετικά με την κρατική ενίσχυση αριθ. C 2/2010 (πρώην NN 62/2009)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13.7.2011 σχετικά με την κρατική ενίσχυση αριθ. C 2/2010 (πρώην NN 62/2009) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2011 E(2011) 4916 τελικό ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1167 final Στο δημοσιευόμενο κείμενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

C 48/2008 (πρώην NN 61/2008) Εικαζόµενη κρατική ενίσχυση προς την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. - Ελλάδα

C 48/2008 (πρώην NN 61/2008) Εικαζόµενη κρατική ενίσχυση προς την εταιρεία Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. - Ελλάδα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.12.2008 E(2008) 7853 τελικό ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται µόνο για ενηµέρωση. Θέµα: C 48/2008 (πρώην

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 24.05.2011 E(2011)3505 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 24.05.2011

Βρυξέλλες, 24.05.2011 E(2011)3505 τελικό ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 24.05.2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.05.2011 E(2011)3505 τελικό Στο δηµοσιευόµενο κείµενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισµένες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του κανονισµού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17/09/2008 E(2008) 5073 τελικό Στο δηµοσιευόµενο κείµενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισµένες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final. Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.35697 (2012/N) Ελλάδα Αερολιμένας Σκιάθου. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.02.2013 C(2013) 787 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.1.2010 E(2010)180 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 672/2008 Ελλάδα Ενίσχυση αναδιάρθρωσης προς την Καλοφωλιάς Α.Ε. Κύρια υπουργέ, Η Επιτροπή θα επιθυμούσε να πληροφορήσει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.02.2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. C 48/2008 (πρώην NN 61/2008)

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23.02.2011 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ αριθ. C 48/2008 (πρώην NN 61/2008) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες 23.02.2011 Ε(2011)1006 τελικό ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται µόνο για ενηµέρωση. ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35977 (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35977 (2012/N) - Ελλάδα. Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στη Ρεβυθούσα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.10.2013 C(2013) 6700 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 25.7.2012 C(2012) 5071 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.7.2 C(2) 5071 final Αντικείμενο: Κρατική ενίσχυση αριθ. SA.34586 (2/N) Ελλάδα Εκσυγχρονισμός αερολιμένα Χανίων Αξιότιμε κύριε, 1 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1) Με ηλεκτρονική κοινοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26.05.2014 C(2014) 3173 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.36581 (2013/NN) Ελλάδα Ανέγερση του αρχαιολογικού μουσείου Μεσσαράς Κρήτης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.36581 (2013/NN) Ελλάδα Ανέγερση του αρχαιολογικού μουσείου Μεσσαράς Κρήτης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 06.11.2013 C (2013) 7038 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. ΘΕΜΑ: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 23.03.2015 C(2015) 66 final

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 23.03.2015 C(2015) 66 final ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.03.2015 C(2015) 66 final Στο δημοσιευόμενο κείμενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 05.12.2012 C(2012) 8763 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.33741 (2011/N) Ελλάδα Ενισχύσεις αναδιάρθρωσης προς τη Μακεδονική και την Εκδοτική Κύριε, 1. ΣΥΝΟΨΗ (1) Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 02.VII.2008 E(2008)3118 τελικό cor. Στο δηµοσιευόµενο κείµενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισµένες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικές ενισχύσεις SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) Κύπρος Ενίσχυση διάσωσης για την Cyprus Airways (Public) Ltd

Κρατικές ενισχύσεις SA.35888 (2013/C) (ex 2013/NN) Κύπρος Ενίσχυση διάσωσης για την Cyprus Airways (Public) Ltd ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 06.03.2013 C(2013) 1163 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατικές ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35738 (2012/N) Ελλάδα Ενίσχυση για την αναβάθμιση του λιμένα Κατακόλου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Κρατική ενίσχυση SA.35738 (2012/N) Ελλάδα Ενίσχυση για την αναβάθμιση του λιμένα Κατακόλου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.06.2013 C(2013) 3548 final ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ Το παρόν έγγραφο αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Επιτροπής που διατίθεται μόνο για ενημέρωση. Θέμα: Κρατική ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

(2007/C 272/05) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

(2007/C 272/05) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 272/4 15.11.2007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Για μια αποτελεσματική εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής με τις οποίες τα κράτη μέλη διατάσσονται να ανακτήσουν παράνομες και ασυμβίβαστες κρατικές ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. οι ως άνω εταιρείες ή οι αγοραστές τους «κληρονο- µούν» µέσω των διαδικασιών πώλησης οποιαδήποτε παράνοµη

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. οι ως άνω εταιρείες ή οι αγοραστές τους «κληρονο- µούν» µέσω των διαδικασιών πώλησης οποιαδήποτε παράνοµη ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση (1) της Σύµβασης Πώλησης και Αγοράς Μετοχών µεταξύ της Ελληνικής ηµοκρατίας και των Εταιρειών Ολυµπιακές Αερογραµµές Α.Ε., Pantheon Airways Ανώνυµη Αεροπορική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τη χρηματοδότηση, την αναδιάρθρωση και την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final. Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.09.2012 C(2012) 6359 final Θέμα: Κρατική ενίσχυση SA.33621 (2012/N) Ελλάδα Υποδομή δικτύου τηλεθέρμανσης Φλώρινας Κύριε Υπουργέ, Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσω

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/39771 - Restrictions concerning ELT books

ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/39771 - Restrictions concerning ELT books ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΘΕΣΗ COMP/39771 - Restrictions concerning ELT books ANTITRUST PROCEDURE Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1/2003 του Συμβουλίου και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 773/2004 της Επιτροπής Αρθρο 7 παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.05.2011 σχετικά µε κρατική ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 24.05.2011 σχετικά µε κρατική ενίσχυση σε ορισµένα ελληνικά καζίνα ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.05.2011 Ε(2011)3504 τελικό Στο δηµοσιευόµενο κείµενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισµένες πληροφορίες, σύµφωνα µε τα άρθρα 24 και 25 του κανονισµού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 26-X-2004 E(2004) 4287 Θέµα: Κρατικές ενισχύσεις/ελλάδα Ενίσχυση αριθ. N 132/04 Πρόγραµµα ενισχύσεων FROST (δυσµενείς καιρικές συνθήκες κατά την περίοδο από 12 έως 15 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 03.V.2005 C(2005) 1322 fin. Ενίσχυση αριθ. N 69/2005 - Κύπρος Cyprus Airways (ενίσχυση διάσωσης) Κύριε Υπουργέ,

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Βρυξέλλες, 03.V.2005 C(2005) 1322 fin. Ενίσχυση αριθ. N 69/2005 - Κύπρος Cyprus Airways (ενίσχυση διάσωσης) Κύριε Υπουργέ, EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 03.V.2005 C(2005) 1322 fin Θέµα: Ενίσχυση αριθ. N 69/2005 - Κύπρος Cyprus Airways (ενίσχυση διάσωσης) Κύριε Υπουργέ, I. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ 1. Σύµφωνα µε το άρθρο 88 παράγραφος 3 της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 1.1. Η εκκρεμούσα επίσημη διαδικασία έρευνας (SA.35888 2013/C)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. 1.1. Η εκκρεμούσα επίσημη διαδικασία έρευνας (SA.35888 2013/C) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 04.02.2014 C(2014) 470 final Στο δημοσιευόμενο κείμενο της παρούσας απόφασης έχουν παραλειφθεί ορισμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (EΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤOY 100% TOY ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. Αθήνα, 12 Ιουλίου 2013 1 1 Εισαγωγή 1.1 Η "ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006.

Το κοινοποιηθέν μέτρο συζητήθηκε σε συνεδρίαση με τις κυπριακές αρχές η οποία έλαβε χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου 2006. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 22.XII.2006 E(2006)7237 Θέμα: Κρατική ενίσχυση N 432/2006 - Κυπριακή Δημοκρατία Σχέδιο ενθάρρυνσης ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα και βιοαέριο από χώρους υγειονομικής ταφής

Διαβάστε περισσότερα

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές

Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό. Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 04.VII.2006 E(2006)2948 τελικό Θέμα: Κρατική ενίσχυση αριθ. N 201/2006 Ελλάδα Ανάπτυξη ευρυζωνικής πρόσβασης σε υποεξυπηρετούμενες περιοχές Κύριε Υπουργέ, I. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (1)

Διαβάστε περισσότερα