ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ"

Transcript

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Οργάνωση: ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σε συνεργασία µε την Σχολή: ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και την συµµετοχή των Σχολών: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α Κατεύθυνση: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑ ΙΟ ΑΚΑ. ΕΤΟΣ

2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Από το ακαδηµαϊκό έτος , βάσει της υπουργικής απόφασης Β7/750 ΦΕΚ 989Β που τροποποιήθηκε ως ΦΕΚ 13/τ Β/ , οργανώθηκε και λειτουργεί στο Ε.Μ.Π., ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (.Π.Μ.Σ.) στο επιστηµονικό πεδίο «Προστασία Μνηµείων» και µε τις εξής κατευθύνσεις: (α). Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων (β). Υλικά και Επεµβάσεις Συντήρησης. Το πρόγραµµα οργανώνεται από την Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών µε την συνεργασία των Σχολών Χηµικών Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.. Την (α) κατεύθυνση συντονίζει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και την (β) η Σχολή Χηµικών Μηχανικών. Οι πληροφορίες που ακολουθούν αφορούν στην (α) κατεύθυνση «Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων και Συνόλων». Το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα διοικείται από την Ειδική ιατµηµατική Επιτροπή (Ε..Ε.), η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των Σχολών που το διοργανώνουν. Η Ε..Ε. είναι αρµόδια για την διοίκηση και διαχείριση του.π.μ.σ., την επιλογή των Μεταπτυχιακών Φοιτητών (Μ.Φ.), την κατάρτιση του προγράµµατος σπουδών και γενικά για την παρακολούθηση, το συντονισµό, την υποστήριξη και τον έλεγχο λειτουργίας του. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ Το.Π.Μ.Σ. «Προστασία Μνηµείων», απονέµει µετά από επιτυχή περάτωση των σπουδών Μεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ Ε) στην (α) κατεύθυνση σε: Απόφοιτους των Σχολών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόµων και Τοπογράφων Μηχανικών Απόφοιτους Ελληνικών και οµοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, θετικής κυρίως κατεύθυνσης. Αρχαιολόγους και Ιστορικούς Τέχνης. Οι Μ.Φ. έχουν τη δυνατότητα µετά την απόκτηση του Μ..Ε. να συνεχίσουν τις σπουδές τους για απόκτηση ιδακτορικού ιπλώµατος (. ), σύµφωνα µε τη διαδικασία που περιγράφεται στο έντυπο του «Οδηγού των Μεταπτυχιακών Προγραµµάτων» (Ο.Μ.Π.) που διέπει όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράµµατα του Ε.Μ.Π.. 2

3 ΑΠΟ ΟΧΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Στο.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί µετά από προκήρυξη και επιλογή, για Μ..Ε. οι απόφοιτοι που αναφέρθηκαν στην προηγούµενη παράγραφο. Για την αποδοχή τους συνεκτιµώνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ.2α και β του Ν.2083/92, οι γενικές προϋποθέσεις του Ο.Μ.Π. του Ε.Μ.Π. και τα συµπληρωµατικά στοιχεία της Ε..Ε., η οποία επίσης µεριµνά έτσι ώστε η σύνθεση της οµάδας των Μ.Φ. κάθε φορά να ικανοποιεί τους στόχους του.π.μ.σ.. Οι υποψήφιοι Μ.Φ. πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση προς την Ε..Ε. του προγράµµατος η οποία κατατίθεται στην Γραµµατεία της Σχολής Αρχιτεκτόνων. Επικυρωµένο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώµατος και βεβαίωση ισοτιµίας από το ΙΚΑΤΣΑ όπου απαιτείται. Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας. Βιογραφικό σηµείωµα. Επικυρωµένο αποδεικτικό γνώσης µιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. ύο συστατικές επιστολές. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας. Μία πρόσφατη φωτογραφία. Κατόπιν εξέτασης των δικαιολογητικών που θα υποβληθούν, οι καταρχήν αποδεκτοί υποψήφιοι θα κληθούν να συντάξουν δοκίµιο στο περιεχόµενο της Προστασίας Μνηµείων και Συνόλων όπου: α) θα αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοι ζητούν την συµµετοχή τους στο Πρόγραµµα και β) θα δοκιµάζεται η αναλυτική και συνθετική αντίληψη των υποψηφίων µέσω παραδειγµάτων σε θέµατα ιστορίας της αρχιτεκτονικής ή/και τεχνικά ζητήµατα (αναγνώριση µνηµείων, ορολογία, τυπολογικά και δοµικά ζητήµατα, ανάλογα µε κάθε ειδικότητα). Στη συνέχεια θα κληθούν σε συνέντευξη από τα µέλη της Ε..Ε. στην οποία θα πρέπει να προσκοµίσουν φάκελο µε ενδεικτικά στοιχεία για την ερευνητική τους πορεία ή/και το επαγγελµατικό τους έργο (portfolio) Για την επιλογή των υποψηφίων θα ληφθούν υπόψη τα παραπάνω στοιχεία καθώς και: Ο γενικός βαθµός διπλώµατος ή πτυχίου. Η βαθµολογία στα προπτυχιακά µαθήµατα τα σχετικά µε το.π.μ.σ. Η επίδοση σε διπλωµατική προπτυχιακή εργασία ή άλλες θεωρητικού χαρακτήρα µελέτες. Η ερευνητική και συναφής µε το πρόγραµµα επαγγελµατική δραστηριότητα και αρχιτεκτονικό έργο. Οι δηµοσιεύσεις επί συναφών θεµάτων σε έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά. Η ικανότητα του υποψηφίου όπως προκύπτει από τις συστατικές επιστολές. Οι βασικές γνώσεις γραµµικού σχεδίου για όσους δεν είναι Αρχιτέκτονες. 3

4 Η Ε..Ε. καθορίζει µε απόφασή της τις λεπτοµέρειες εφαρµογής των παραπάνω κριτηρίων. Ο αριθµός των εισακτέων ορίζεται µε βάση την εκάστοτε Υπουργική Απόφαση. Η επιλογή των Μ.Φ. γίνεται από την Ε..Ε. µετά από εισήγηση τριµελούς επιτροπής µελών της, η οποία συγκροτείται µε απόφασή της. Οι ενδιαφερόµενοι για το.π.μ.σ. µπορούν να υποβάλλουν αίτηση µια φορά το χρόνο, µετά από την σχετική αναγγελία στον Τύπο, η οποία γίνεται εγκαίρως µε ευθύνη της Επιστηµονικής Γραµµατείας του Προγράµµατος. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Τα µαθήµατα του.π.μ.σ ( ιατµηµατικού Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών ) «Προστασία Μνηµείων» αρχίζουν τον Οκτώβριο του Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο.π.μ.σ. είναι ένας χρόνος και η µέγιστη 2 χρόνια. Από τον Οκτώβριο του 2006 έως τον Ιούνιο του 2007 θα πραγµατοποιηθούν τα µαθήµατα καθώς και οι αναθέσεις των θεµάτων για τις ασκήσεις και την µεταπτυχιακή εργασία. Εάν η µεταπτυχιακή εργασία δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς εντός του πρώτου έτους, µπορεί να συνεχιστεί κατά το επόµενο έτος. Οι εξεταστικές περίοδοι µαθηµάτων, ασκήσεων και διπλωµατικής εργασίας ορίζονται από την Ε..Ε, στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων που θέτει ο εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας του Ε.Μ.Π. και η Συγκλητική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙΣ Κατά τη διάρκεια του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος κάθε Μεταπτυχιακός Φοιτητής (Μ.Φ) θα πρέπει να παρακολουθήσει 9 µαθήµατα (6 υποχρεωτικά & 3 επιλογής), να εκπονήσει 5 ασκήσεις και αφού έχει επιτυχώς ολοκληρώσει τα παραπάνω, θα εξεταστεί και θα βαθµολογηθεί στην µεταπτυχιακή εργασία. Τα θέµατα των ασκήσεων και της µεταπτυχιακής εργασίας θα είναι επιλογής των Μ.Φ. αλλά θα πρέπει να έχουν εγκριθεί και από τους υπεύθυνους καθηγητές. ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚ ΡΟΜΕΣ Στα πλαίσια του Προγράµµατος έχουν προγραµµατιστεί 2-3 τριήµερες εκπαιδευτικές εκδροµές, καθώς και ηµερήσιες επισκέψεις εντός και πέριξ των Αθηνών. Οι εκπαιδευτικές εκδροµές εντάσσονται σε ένα µάθηµα επιλογής, είναι όµως υποχρεωτικές. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ανάληψη της µεταπτυχιακής εργασίας µπορεί να γίνει µε την προϋπόθεση ότι ο Μ.Φ. έχει ως τότε εξεταστεί επιτυχώς τουλάχιστο στα µισά από τα µεταπτυχιακά µαθήµατα του.π.μ.σ. 4

5 Η εξέταση και βαθµολόγηση της µεταπτυχιακής εργασίας γίνεται µετά από την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των µαθηµάτων, από επιτροπή που περιλαµβάνει τον επιβλέποντα και ορίζεται από την Ειδική ιατµηµατική Επιτροπή (Ε..Ε.) η οποία ορίζει και τα κριτήρια αξιολόγησης. Ο ελάχιστος απαιτούµενος βαθµός προαγωγής είναι το 5,5. Σε κάθε περίπτωση για την απονοµή του Μεταπτυχιακού ιπλώµατος απαιτείται ο προαγωγικός βαθµός στα µεταπτυχιακά µαθήµατα και τη µεταπτυχιακή εργασία. Αν τούτο δεν επιτευχθεί εντός των µέγιστων χρονικών ορίων, ο Μ.Φ. παίρνει απλό Πιστοποιητικό παρακολούθησης των συγκεκριµένων µαθηµάτων. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκµηριωµένοι λόγοι αδυναµίας παρουσίας του Μ.Φ. η Ε..Ε. µπορεί να δικαιολογήσει ορισµένες απουσίες, ο µέγιστος αριθµός των οποίων δεν µπορεί να υπερβεί το ¼ των ωρών για κάθε µάθηµα. Τα µαθήµατα διεξάγονται καθηµερινά και πρωινές ώρες. Το όριο των µαθηµάτων τα οποία ένας Μ.Φ. µπορεί να µεταφέρει στον δεύτερο χρόνο σπουδών είναι 3 (αποκλείοντας την περίπτωση να είναι και τα 3 µαθήµατα υποχρεωτικά). Εάν ο Μ.Φ υπερβεί τον αριθµό αυτό διαγράφεται από το πρόγραµµα. Ο βαθµός του κάθε µαθήµατος προκύπτει από την τελική εξέταση, γραπτή ή/και προφορική, αλλά και από τις ασκήσεις, τα θέµατα και τις λοιπές εργασίες που ορίζονται για κάθε µάθηµα. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Επιστηµονική Γραµµατεία του Προγράµµατος λειτουργεί καθηµερινά 11:00 µε 13:00 για την εξυπηρέτηση των Μ.Φ. και απαρτίζεται από τις Μ.Μπαλοδήµου MSc Αρχιτέκτονα Μηχ. για την Α Kατεύθυνση (Πολυτεχνείο Πατησίων) και την Α.Λαµπροπούλου για την Β Κατεύθυνση (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) Η εξειδικευµένη βιβλιοθήκη στεγάζεται στο σπουδαστήριο Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής και είναι ανοικτή καθηµερινά 09:00 µε 14:00 Μπορείτε να επικοινωνείτε µε την Επιστηµονική Γραµµατεία στο τηλ: φαξ: και στην ηλεκτρονική και 5

6 ΟΡΓΑΝΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Καθ. Ε.Μπίρης ΕΙ ΙΚΗ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Καθ. Ε. Μπίρης /ντής Προγράµµατος Καθ. Φ. Γουλιέλµος Οµ.Καθ.. Ζήβας (Επίτιµο µέλος) Καθ.Ν.Καλογεράς (τ. /ντής Προγραµ.-Επίτιµο µέλος) Καθ. Ε.Κορρές (Αναπληρωµατικό µέλος) Αν.Καθ. Ε. Μαΐστρου Οµ.Καθ. Χ. Μπούρας (Επίτιµο µέλος) Αν.Καθ. Κ. Μυλωνάς ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ: Καθ. Α. Μοροπούλου /ντρια Σπουδών Β Κατευθ. Αν.Καθ. Μ. Κουή (Αναπληρωµατικό µέλος) Καθ. Γ.Μπατής Καθ. Ν. Σπυρέλης ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: Αν.Καθ. Ε. Βιντζηλαίου Σχ. Πολιτικών Μηχ. Επ.Καθ. Χ. Ιωαννίδης Σχ.Αγρ.Τοπογρ. Μηχ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: Μ. Μπαλοδήµου - MSc Αρχιτέκτων Μηχ. Υπ. ρ.ε.μ.π. Οι διδάσκοντες του.π.μ.σ. προέρχονται από µέλη του.ε.π. της Σχολής Αρχιτεκτόνων και των συνεργαζόµενων Σχολών από το Ε.Μ.Π.. Μαθήµατα επίσης ανατίθενται και σε µέλη.ε.π. άλλων Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αλλοδαπής, σε οµότιµους καθηγητές, επισκέπτες καθηγητές, ειδικούς επιστήµονες και σε ερευνητές αναγνωρισµένων ερευνητικών ιδρυµάτων. 6

7 ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ) ΜΑΘΗΜΑ 1.1.: ΜΑΘΗΜΑ 1.2.: ΜΑΘΗΜΑ 1.3.: ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Αν.Καθ.Ε.Κορρές - Καθ.Ε.Μπίρης - Επικ.Καθ.Κ.Π.Μυλωνάς Η οριοθέτηση του αντικειµένου της προστασίας, δια µέσου της ορολογίας, της διαχρονικής εξέλιξης της µεταχείρισης µνηµείων και συνόλων και της σύγχρονης διατύπωσης γενικών αρχών. Αναφορά και ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου και των ισχυουσών σήµερα διακηρύξεων. 1. Ιστορία των Αποκαταστάσεων. 2. Ιδεολογία και Φιλοσοφία των Αποκαταστάσεων. 3. ιεθνείς Συµβάσεις και ιακηρύξεις. 4. Σηµερινές Αντιλήψεις, Προβλήµατα και Πρακτικές. 5. Θεωρητικό Πλαίσιο για την Αναλυτική Προσέγγιση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ Καθ.Ν.Καλογεράς Καθ.Α.Μοροπούλου Η παροχή γνώσεων για την µεθοδολογία και τις τεχνικές διάγνωσης και χαρτογράφησης της φθοράς στα µνηµεία, καθώς και για την συµπεριφορά των βασικών υλικών που έχουν χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή των µνηµείων και των ιστορικών κατασκευών όπως: λίθοι, ξύλινα στοιχεία, κονιάµατα, πηλός και πλίνθοι, µέταλλα. Παρουσίαση τεχνικών συντήρησης και αποκατάστασης καθώς και των αντίστοιχων υλικών και τρόπων καθαρισµού. 1. Φαινόµενα και αιτίες φθοράς των µνηµείων 2. οµικά υλικά ιστορικών κτιριακών κατασκευών: ιδιότητες, φθορά, προστασία. 3. Μεθοδολογία και τεχνικές διάγνωσης 4. Τεχνικές και υλικά συντήρησης ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Καθ.Α.Χατζοπούλου Αν.Καθ.Ε.Μαΐστρου Η εκµάθηση των νοµοθετικών εργαλείων της προστασίας και της ακολουθούµενης πολιτικής προστασίας στον Ελληνικό χώρο. 1. Νοµοθεσία και θεσµοθετηµένα όργανα για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονοµιάς 2. ιαχείριση Πολιτιστικής Κληρονοµιάς. 3. Ευρωπαϊκή Ένωση και Πολιτιστική Κληρονοµιά. Ο ρόλος των ιεθνών Οργανισµών. 7

8 2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 2.1.: ΜΑΘΗΜΑ 2.2.: ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Καθ.Ε.Μπίρης - Αν.Καθ.Κ.Π.Μυλωνάς Η γνώση εις βάθος ενός ιστορικού κτιρίου µέσα από το αναλυτικό µέρος της µελέτης του. Μεθοδολογία συγκέντρωσης και καταγραφής κάθε στοιχείου, που αφορά στην ιστορική, µορφολογική και κατασκευαστική υπόσταση των µνηµείων, στις σχεδιαστικές αποτυπώσεις, φωτογραφίες κλπ., καθώς και στην τεκµηρίωση των φθορών του. 1. Ανάλυση των Ιστορικών Τεχνικών οµής Μνηµείων. 2. Μεθοδική Ανάλυση και Αξιολόγηση των Ιστορικών Κτιρίων 3. Αποτύπωση και τεκµηρίωση των Μνηµείων. 4. Μέθοδοι και Τεχνικές Ανάλυσης Συνόλων. 5. Πηγές Πληροφοριών για την Ιστορική Τεκµηρίωση Κτιρίων και Συνόλων. 6. Αποτύπωση των Φθορών και Καταγραφή. 7. Τοπογραφικές και άλλες σύγχρονες τεχνικές αποτύπωσης. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Αν.Καθ.Ε.Βινζτηλαίου Καθ.Φ.Γουλιέλµος - Καθ.Ε.Μπίρης Η εκµάθηση της διαδικασίας που ακολουθείται από την πρώτη επίσκεψη µέχρι την διατύπωση της πρότασης επεµβάσεων σε ένα δόµηµα µε ιστορική/αρχιτεκτονική αξία. Το µάθηµα τονίζει την σηµασία του εντοπισµού και της ανάλυσης του δοµικού συστήµατος, της διερεύνησης της παθολογίας του Μνηµείου, καθώς και των πάσης φύσεως επί τόπου και εργαστηριακών µετρήσεων, µε στόχο την κατά το δυνατόν πληρέστερη τεκµηρίωση του δοµήµατος στην οποία βασίζεται και η επιλογή του κατάλληλου σχήµατος επεµβάσεων. 1. Εισαγωγή: Ανάλυση οµικών Συστηµάτων 2. Παθολογία Γενικώς, ιαγνωστική, Έλεγχοι, Έρευνες. 3. Μέθοδοι και Τεχνικές Επεµβάσεων Ι : Τοιχοποιίες και Θεµέλια. 4. Μέθοδοι και Τεχνικές Επεµβάσεων ΙΙ: Άλλες Κατασκευές 5. Μέθοδοι και Τεχνικές Επεµβάσεων ΙΙΙ: Ειδικά Θέµατα 6. Μέθοδοι και Τεχνικές Επεµβάσεων ΙV: Παραδείγµατα 8

9 ΜΑΘΗΜΑ 2.3.: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΣΥΝΟΛΩΝ Οµ.Καθ..Ζήβας Αν.Καθ.Ε.Μαΐστρου Η ανάδειξη της αξίας των ιστορικών συνόλων, η γνώση των γενικών αρχών και της µεθοδολογίας «ολοκληρωµένης» προστασίας τους, η παρουσίαση των προβληµατισµών και των εναλλακτικών αρχιτεκτονικών επιλογών στα θέµατα ένταξης νέων χρήσεων σε παλαιά κελύφη και η θεώρηση των «µνηµείων» στο ευρύτερο φυσικό και δοµηµένο περιβάλλον τους. 1. Προστασία και Σχεδιασµός Ιστορικών Συνόλων. 2. Προστασία και Σχεδιασµός Ιστορικών Κτιρίων. 3. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (επιλογή 3 από τα 6) ΜΑΘΗΜΑ 3.1.: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Καθ.Ε.Κορρές Η απόκτηση άµεσης γνώσης για την φυσική κατάσταση, τα υλικά, τα δοµοστατικά, τα φυσικοχηµικά και τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, της διατήρησης, της συντήρησης και της αποκατάστασης µεµονωµένων µνηµείων ή συνόλων, στους επισκεπτόµενους τόπους ως και των τυχόν προβληµάτων ένταξης, διαχείρισης, χρήσης κλπ, των εν λόγω αντικειµένων. 1. Εκδροµή στην Πέλλα και την Θεσσαλονίκη. 2. Εκδροµή στην Επίδαυρο, Τίρυνθα, Ναύπλιο, Μυστρά,. 3. Εκδροµή στη Ρόδο. 4. Μνηµεία Ακρόπολης Αθηνών. Ξενάγηση στα µνηµεία από τους κατά περίπτωση υπεύθυνους των εκτελούµενων έργων. Συζήτηση των προβληµάτων. Άσκηση των Μεταπτυχιακών Φοιτητών συνιστάµενη στην σύνταξη σχεδίων και σηµειώσεων αναφορικώς προς τα φυσικά χαρακτηριστικά και τα διάφορα προβλήµατα συντηρήσεων, στερέωσης κλπ, ενός ή περισσοτέρων για κάθε εκδροµή µνηµείων. 9

10 ΜΑΘΗΜΑ 3.2.: ΕΙ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Καθ.Ε.Κορρές - Οµ.καθ.Χ.Μπούρας Η κατανόηση της µεθόδου της ανασκαφής (τοµές, τεκµηρίωση), του τρόπου φύλαξης και συντήρησης των ευρηµάτων, καθώς και των ζητηµάτων διαχείρισης των αρχαιοτήτων και οργάνωσης των αρχαιολογικών χώρων. Συµπληρωµατικώς η µελέτη των αρχαίων λατοµείων ως αρχαιολογικών χώρων και ως µνηµείων της αρχαίας τεχνολογίας. 1. Τεχνική των ανασκαφών 2. Συντήρηση αρχαιολογικών ευρηµάτων 3. ιαχείριση αρχαιοτήτων γενικώς 4. Τεχνική των ανασκαφών 5. Αρχαιολογικό σχέδιο 6. Τεχνική των τοµών 7. Λατοµεία και τεχνολογία µαρµάρου 8. Οργάνωση αρχαιολογικών χώρων. ΜΑΘΗΜΑ 3.3.: ΣΤΕΓΑΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΕ ΜΝΗΜΕΙΑ Αν.Καθ.Ε.Μαΐστρου Η ανάδειξη των προβληµατισµών και η παρουσίαση των πρακτικών στέγασης µουσειακών συλλογών σε ιστορικά κτίρια (µνηµεία) καθώς και η παρουσίαση των δυνατοτήτων ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων. 1. Προβλήµατα Ένταξης Μουσείων σε Παλαιά Κελύφη. 2. ιαχείριση Μουσείων ο Ρόλος του Εκθέµατος. 3. Σύγχρονες Τάσεις στη Μουσειολογία. 4. Αρχαιολογικά Πάρκα. 10

11 ΜΑΘΗΜΑ 3.4.: ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Οµ.Καθ..Ζήβας Η κατανόηση γενικών αρχών και διαδικασίας σχεδιασµού του Αρχιτεκτονικού φωτισµού µνηµείων. Τεχνικά ζητήµατα και παραδείγµατα εφαρµογών. 1. Γενικές αρχές αρχιτεκτονικού φωτισµού 2. Τεχνικά θέµατα 3. Πηγές τεχνητού φωτισµού 4. Γενικές αρχές σχεδιασµού φωτισµού 5. Εφαρµογές ΜΑΘΗΜΑ 3.5.: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Καθ.Α.Γεωργόπουλος - Καθ...Μπαλοδήµος Η εφαρµογή Γεωδαιτικών & Φωτογραµµετρικών µεθόδων για τη Γεωµετρική Τεκµηρίωση Μνηµείων. Συγκεκριµένη εφαρµογή στο Μνηµείο: Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Αρχαίας Αγοράς, για εµπέδωση των κατάλληλων µεθόδων από τους Μ. Φοιτητές σε πραγµατικές συνθήκες, 1. Εισαγωγή 2. Ολοκληρωµένα παραδείγµατα 3. Εργαστήριο Γεωδαιτικών & Φωτογραµµετρικών Οργάνων 4. Εφαρµογή στο Μνηµείο: Ι.Ν. Αγίων Αποστόλων Αρχαίας Αγοράς 5. Αναγνώριση 6. Προγραµµατισµός Φωτογραµµετρικών λήψεων στο ύπαιθρο 7. Προγραµµατισµός Γεωδαιτικών µετρήσεων στο ύπαιθρο 8. Εκτέλεση λήψεων και µετρήσεων 9. Υπολογισµοί στο γραφείο 10. Επεξεργασία στοιχείων (ενδεικτική) στα εργαστήρια Γενικής Γεωδαισίας & Φωτογραµµετρίας του ΤΑΤΜ ΕΜΠ 11

12 ΜΑΘΗΜΑ 3.6.: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ Αν.Καθ.Ε.Μαΐστρου Λεκτ. Ν. Μπελαβίλας Η παροχή γνώσεων σχετικών µε την προβιοµηχανική και βιοµηχανική κληρονοµιά στην Ελλάδα. Ιστορική εξέλιξη κατασκευαστικές τεχνικές εξοπλισµός. Μέθοδοι καταγραφής και αξιολόγησης. Προστασία, αξιοποίηση, επανάχρηση και τεχνικές αποκατάστασης κτιρίων και εξοπλισµού. Παραδείγµατα εφαρµογών 1. Εισαγωγή. Σύντοµη ιστορική εξέλιξη. ιεθνής εµπειρία 2. Από τα προβιοµηχανικά στα βιοµηχανικά κτίρια. Ιστορική εξέλιξη κατασκευής και µορφής. Κοινωνικοοικονοµικές εξελίξεις βιοµηχανικών περιοχών. 3. Μεθοδολογία καταγραφής και αξιολόγησης κτιρίων. Πηγές τεκµηρίωσης. 4. Ιστορική εξέλιξη µηχανών. Μεθοδολογία καταγραφής και αξιολόγησης εξοπλισµού. 5. Τεχνικές αποκατάστασης κτιρίων 6. Θεωρητικό πλαίσιο της επανάχρησης κατηγορίες χρήσεων - παραδείγµατα 7. Ολοκληρωµένα παραδείγµατα εφαρµογών. 4. ΑΣΚΗΣΕΙΣ Α ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 4.1. ΚΡΙΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ (στα πλαίσια του µαθήµατος 1.1.) 4.2. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ (στα πλαίσια του µαθήµατος 2.1.) 4.3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ (στα πλαίσια του µαθήµατος 2.3.) 4.4. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ(στα πλαίσια του µαθήµατος 2.2.) 4.5. ΈΝΤΑΞΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (στα πλαίσια του µαθήµατος 2.3.) 5. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 12

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα, Φεβρουάριος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4 Άρθρο 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ ΕΣ (ΠΕ5)... i 6.1 Εισαγωγή... 6-1 6.2 ιάρθρωση των Μεταπτυχιακών Σπουδών στο ΕΜΠ.... 6-1 6.2.1 Θεσµικό Πλαίσιο... 6-1 6.2.2 Εκπόνηση ιδακτορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ (ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 141 21 Απόσπασμα Πρακτικού της Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Π.Μ.Σ. Ε.Π.ΤΕ.Π.Π. ΔΙΑΪΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο :

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1ο : Άρθρο 2ο : Άρθρο 3ο : Άρθρο ο 4 : Άρθρο ο 5 : Άρθρο ο 6 : Άρθρο ο 7 : Άρθρο ο 8 : Άρθρο 9ο : Άρθρο 10ο : Άρθρο 11ο : ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 ο : Γενικές Διατάξεις.. 1 Άρθρο 2 ο : Έδρα του Π.Μ.Σ.... 1 Άρθρο 3 ο : Διοίκηση και Οργανωτική Δομή του Προγράμματος... 1 Άρθρο 4 ο : Αντικείμενο και Σκοπός του Προγράμματος 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ T.E.I. ΣΕΡΡΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 Εισαγωγικά Ο παρών Ενιαίος Κανονισμός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Τ.Ε.Ι. Σερρών ρυθμίζει το θεσμικό πλαίσιο του Ιδρύματος για την λειτουργία

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Αναθεώρηση 5, Σεπτέμβριος 2014 Περιεχόμενα 1. Προοίμιο......3 2. Αντικείμενο - σκοπός του ΠΜΣ Επιστήμη της Μετάφρασης... 3 3. Απονεμόμενοι

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

ηµόσια Υγεία & ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Παρακάτω παραθέτουµε κάποια από τα µεταπτυχιακά που απευθύνονται στην εργοθεραπεία. Η συλλογή των πληροφοριών έγινε Ιούλιο του 2009 από την ιστοσελίδα του γραφείου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ»

ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΟΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΔΠΜΣ: «ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» ΓΕΝΙΚΑ Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-99 οργανώνεται και λειτουργεί Διεπιστημονικό Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στο γνωστικό πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ A. Δομή και Οργάνωση 1.1. Το Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού οργανώνει και λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων

Oδηγός Επαγγέλματος. Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Oδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πολιτικών Δομικών Έργων Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Δρ. Δωροθέα Κασιτεροπούλου Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc. Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τηλ.: 24310-32455 Fax: 24310-32473

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Κανονισμός Λειτουργίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. Άρτα, 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Τ.Ε.Ι. Ηπείρου... 2 Τμήμα Μηχανικών πληροφορικής Τ.Ε.... 2 Εισαγωγή-Σκοπός...

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου

Oδηγός Επαγγέλµατος. Τεχνολόγου Μηχανολόγου Oδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Μηχανολόγου Λάρισα 2012 Σύνταξη Οδηγού: Βλαχογιάννης Μιχαήλ Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµα Μηχανολογίας Τηλ.: 2410 684552 Fax: 2410 684552 Ε-mail:mvlach@teilar.gr Συντονισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ Άρθρο 1. Εισαγωγή 1.Αποστολή 2.Στόχοι 4 4 4 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων

Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. Σερρών Σχολή Διοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Οδηγός Επαγγελµάτων Πτυχιούχων Τµήµατος Διοίκησης Επιχειρήσεων Συντάκτης Ευάγγελος Κεχρής Καθηγητής Σέρρες, Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ & ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012 Λεωφ. Αθηνών - Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος Τηλ. 24210-74028, 74011, 74007, 74010 Fax. 24210-74050

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71-

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ -70- -71- ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Διδακτορικό Πρόγραμμα στις Εφαρμοσμένες Τέχνες PhD

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ. Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Κανονισμός μεταπτυχιακών σπουδών ΠΘ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 4 Άρθρο 1. Εισαγωγή 4 1.Αποστολή 4 2.Στόχοι 4 3. Γενικές Διατάξεις 4-5 4.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟ- ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BRICS ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Εαρινό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις

Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Άρθρο 1 Γενικές Διατάξεις Ο Εσωτερικός

Διαβάστε περισσότερα

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ)

Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) Γ7. Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Λογιστική και Χρηµατοοικονοµική (Λ&Χ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (Λ&Χ) 305 306 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών ΤΕΦΑΑ Σερρών, ΑΠΘ, 2008-2009 2 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Ο ΗΓΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» Σέρρες, Ιούνιος 2008 Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014... 5 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ... 8 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ (ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής. Άρθρο 2 Γενικές Αρχές ΠΜΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠPOΓPAMMA METAΠTYXIAKΩN ΣΠOYΔΩN «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΜΜΕ» - Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις σπουδές και τίτλους μεταπτυχιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Λογιστική και Ελεγκτική» Ηράκλειο Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα