Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων»"

Transcript

1 Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας (ΕΠΣ) του ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» Το παρόν αποτελεί το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας µεταξύ των εξής Σχολών του ΕΜΠ Πολιτικών Μηχανικών (Συντονίζουσα Σχολή) Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών που συµµετέχουν στην οργάνωση και λειτουργία του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε σκοπό τη χορήγηση Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης στην «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων», µε τρεις κατευθύνσεις - Κατεύθυνση Α: Υδρολογία και Περιβαλλοντική ιαχείριση Υδατικών Πόρων - Κατεύθυνση Β: Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία - Κατεύθυνση Γ: ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης. Στο παρόν ΕΠΣ εξειδικεύεται η διάρθρωση και οργάνωση του ΠΜΣ σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και την Υπουργική Απόφαση που διέπει τη λειτουργία του 1. Αντικείµενο και σκοπός του Προγράµµατος Αντικείµενο του ΠΜΣ είναι η µεταπτυχιακή εκπαίδευση και η προαγωγή της γνώσης στην Επιστήµη και Τεχνολογία για την ορθολογική και περιβαλλοντικά ασφαλή αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των εσωτερικών και παράκτιων υδατικών πόρων. Σκοποί του ΠΜΣ είναι: (α) Η εµβάθυνση µηχανικών και επιστηµόνων θετικής κατεύθυνσης, στις µεθόδους και τεχνικές της ολοκληρωµένης διεπιστηµονικής προσέγγισης, έρευνας και αντιµετώπισης των επί µέρους θεµάτων του πιο πάνω αντικειµένου, έτσι ώστε να διαµορφωθούν στελέχη µε εξειδικευµένη γνώση στις επιστηµονικές περιοχές του ΠΜΣ, ικανά να καλύψουν µε επάρκεια τις αυξανόµενες ανάγκες των ιδιωτικών και δηµοσίων επιχειρήσεων, οργανισµών και υπηρεσιών της χώρας ή και άλλων χωρών, στα πολυδιάστατα θέµατα αξιοποίησης και διαχείρισης των υδατικών πόρων. (β) Η εις βάθος κατάρτιση και ανάπτυξη ερευνητικών ικανοτήτων µηχανικών και άλλων επιστηµόνων, ώστε να καθίστανται ικανοί για παραγωγή νέας γνώσης. 2. ιάρκεια συνεργασίας Το παρόν πρωτόκολλο συνεργασίας έχει ισχύ για µία οκταετία, από το ακαδ. έτος έως και το ακαδηµαϊκό έτος , µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11α του άρθρου 80 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 1

2 3. Υποχρεώσεις των Σχολών που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα Υποχρέωση των Σχολών που συµµετέχουν στο παρόν ΠΜΣ είναι να παρέχουν το απαραίτητο διδακτικό και λοιπό προσωπικό καθώς και την απαραίτητη κτηριακή υλικοτεχνική και εργαστηριακή υποδοµή για την οµαλή και εύρυθµη πραγµατοποίηση των µαθηµάτων και λοιπών εκπαιδευτικών διαδικασιών. Η Συντονίζουσα Σχολή των Πολιτικών Μηχανικών αναλαµβάνει και τη διοικητική και γραµµατειακή υποστήριξη του προγράµµατος. 4. ιοίκηση του Προγράµµατος Το ΠΜΣ διοικείται από ιευθυντή και Ειδική ιατµηµατική Επιτροπή (Ε Ε) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Στην Ε Ε συµµετέχουν εκπρόσωποι των συνεργαζόµενων Σχολών ως εξής: 6 µέλη από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών 1 µέλος από τη Σχολή Αγρονόµων Τοπογράφων Μηχανικών 1 µέλος από τη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών 1 µέλος από τη Σχολή Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών Η Ε..Ε. είναι αρµόδια για: - την κατάρτιση ή αναµόρφωση του προγράµµατος σπουδών - τον καθορισµό προαπαιτούµενων µαθηµάτων - την επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών - τις αναθέσεις διδασκαλίας - την εξειδίκευση του ακαδηµαϊκού ηµερολογίου - τον ορισµό των εξεταστικών επιτροπών και των ακαδηµαϊκών συµβούλων. - την απονοµή των µεταπτυχιακών διπλωµάτων - κάθε άλλο θέµα του ΠΜΣ που προβλέπεται από επί µέρους διατάξεις. Ο ιευθυντής είναι Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής εκ των µελών της Ε Ε που προέρχονται από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών. Εκλέγεται από την Ε Ε για διετή θητεία µε δυνατότητα ανανέωσης. 5. Προέλευση και επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών Στο ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» γίνονται δεκτοί διπλωµατούχοι Μηχανικοί του ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι ισότιµων Πανεπιστηµιακών Τµηµάτων για τους οποίους η απόκτηση του Μ..Ε. δεν προϋποθέτει και την απόκτηση του βασικού ιπλώµατος του ΕΜΠ. Με την ίδια ως άνω προϋπόθεση γίνονται κατ αρχήν δεκτές προς εξέταση και αιτήσεις υποψηφιότητας κατόχων τίτλων σπουδών λοιπών Τµηµάτων, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις. Αιτήσεις µπορούν να υποβληθούν και από τελειόφοιτους φοιτητές των ως άνω Σχολών/Τµηµάτων εφ όσον προβλέπεται η αποφοίτησή τους πριν την έναρξη των µαθηµάτων του ΠΜΣ Η επιλογή των µεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται µε συνεκτίµηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων της ισχύουσας νοµοθεσίας. Λεπτοµέρειες εφαρµογής των κριτηρίων αυτών και οι συντελεστές βαρύτητάς τους, καθώς και τα συµπληρωµατικά κριτήρια ή 2

3 οι πιθανές εξετάσεις σε µαθήµατα το αποτέλεσµα των οποίων θα συνεκτιµάται κατά την επιλογή, καθορίζονται από την Ε Ε. Κατά την επιλογή των εισακτέων εκ των υποψηφίων, η Ε Ε ελέγχει και το κατά πόσο κάθε υποψήφιος/α Μ.Φ. καλύπτει την προϋπόθεση του ελάχιστου επιστηµονικού υποβάθρου και, σε αντίθετη περίπτωση, αποφασίζει τα πρόσθετα (προπτυχιακά) µαθήµατα που θα πρέπει να παρακολουθήσει επιτυχώς ο υποψήφιος. Ο συνολικός αριθµός των εισακτέων ΜΦ κάθε έτος στο ΠΜΣ ορίζεται από την Ε Ε και δεν θα υπερβαίνει τους ιάρκεια σπουδών Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του Μ Ε είναι τρία (3) ακαδηµαϊκά εξάµηνα. Η µέγιστη διάρκεια είναι δύο έτη. Παράταση της µέγιστης διάρκειας σπουδών γενικώς δεν επιτρέπεται παρά µόνο σε ειδικές περιπτώσεις µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της Ε Ε. Αναστολή φοίτησης µέχρι ένα έτος µπορεί να γίνει δεκτή από την Ε Ε µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου για σοβαρούς λόγους επαρκώς αιτιολογηµένους. Σε όσους δεν ολοκληρώσουν το πρόγραµµα εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας µπορεί να δοθεί απλή βεβαίωση παρακολούθησης συγκεκριµένων µαθηµάτων. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο παρόν ΠΜΣ δεν επιτρέπεται η παρακολούθηση άλλου µεταπτυχιακού προγράµµατος 7. Μαθήµατα Στο ΠΜΣ «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» δίνεται η δυνατότητα στους µεταπτυχιακούς φοιτητές να επιλέξουν από ένα σύνολο µαθηµάτων που διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής. Τα µαθήµατα κατανέµονται σε δύο ακαδηµαϊκά εξάµηνα (χειµερινό, εαρινό), όπως στους πίνακες της σχετικής Υπουργικής Απόφασης. Για την απόκτηση του Μ Ε απαιτείται η παρακολούθηση και επιτυχής εξέταση σε µαθήµατα που συνολικά αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές µονάδες (ECTS). Ο κάθε µεταπτυχιακός φοιτητής (ΜΦ) ακολουθεί µία από τις τρεις κατευθύνσεις και οφείλει να παρακολουθήσει ένα συγκεκριµένο υποχρεωτικό µάθηµα και τουλάχιστον τρία από τα πέντε κατ επιλογήν υποχρεωτικά της αντίστοιχης κατεύθυνσης (Πίνακες 1 Α, 1 Β, 1 Γ ). Τα υπόλοιπα µαθήµατα επιλέγονται από το σύνολο των πινάκων της ίδιας ή άλλης κατεύθυνσης ή επιλογής (Πιν. 2). Τίθεται ο περιορισµός, ότι ένας ΜΦ µπορεί να επιλέξει από τον κατάλογο επιλογών µαθήµατα που διδάσκονται σε άλλα ΠΜΣ του ΕΜΠ ή στο 9ο εξάµηνο Σχολών του ΕΜΠ και αντιστοιχούν συνολικά σε µέχρι 15 πιστωτικές µονάδες, εκ των οποίων το πολύ ένα µάθηµα του 9ου εξαµήνου και µε την προϋπόθεση ότι ο ΜΦ δεν έχει παρακολουθήσει το ίδιο ή αντίστοιχο µάθηµα κατά τον προπτυχιακό κύκλο σπουδών του. Για την εξασφάλιση ελάχιστου ενιαίου υποβάθρου σε κάθε κατεύθυνση, οι ΜΦ οφείλουν επίσης (εφόσον δεν το έχουν παρακολουθήσει κατά τη διάρκεια του προπτυχιακού κύκλου σπουδών) να παρακολουθήσουν και εξεταστούν επιτυχώς σε ένα προαπαιτούµενο µάθηµα του 9 ου εξαµήνου της Σχολής ΠΜ, ως εξής: Κατεύθυνση Α: Τεχνολογία Συστηµάτων Υδατικών Πόρων Κατεύθυνση Β: Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και ιάθεσης Αστικών Αποβλήτων Κατεύθυνση Γ: Περιβαλλοντική Ρευστοµηχανική 3

4 Ο µέγιστος αριθµός µαθηµάτων στα οποία µπορεί να εγγραφεί ο ΜΦ ανά διδακτική περίοδο δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις 40 πιστωτικές µονάδες. Εντός του ορίου αυτού η επιλογή του αριθµού των µαθηµάτων στα οποία εγγράφεται είναι στη διακριτική ευχέρεια του ΜΦ ανάλογα µε την συνολική επιθυµητή διάρκεια των σπουδών. Σε κάθε περίπτωση στο πρώτο έτος είναι υποχρεωτική η εγγραφή τουλάχιστον σε τέσσερα υποχρεωτικά µαθήµατα της επιλεγείσας κατεύθυνσης καθώς και στο προαπαιτούµενο µάθηµα της κατεύθυνσης. Για την απόκτηση του Μ Ε απαιτείται επίσης η παρακολούθηση 2 εξαµηνιαίων σεµιναρίων, που το καθένα αντιστοιχεί σε 1 πιστωτική µονάδα. Τα σεµινάρια δεν έχουν κάποια εξέταση και γίνονται σε συγκεκριµένη ηµέρα και ώρα όπου δεν πραγµατοποιούνται ταυτόχρονα µαθήµατα του ΠΜΣ. Για την οργάνωση των σεµιναρίων ορίζεται κάθε έτος ως υπεύθυνο ένα µέλος ΕΠ. ΜΦ που έχουν εισαχθεί στο ΠΜΣ και που έχουν επιπροσθέτως παρακολουθήσει µαθήµατα άλλου µεταπτυχιακού κύκλου σπουδών και εξετάσθηκαν επιτυχώς σε αυτά, µπορούν να απαλλαγούν από την παρακολούθηση και εξέταση µέχρι δύο αντίστοιχων µαθηµάτων του ΜΠΣ, µετά από εισήγηση του διδάσκοντος και απόφαση της Ε Ε. Για κάθε νέο ΜΦ ορίζεται από την Ε Ε ένα µέλος ΕΠ ως επιβλέπων ακαδηµαϊκός σύµβουλος, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, που έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της πορείας του ΜΦ και συνυπογράφει τον πίνακα µαθηµάτων που επιλέγει ο ΜΦ. Η παρακολούθηση των µαθηµάτων και η συµµετοχή στις συναφείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες και εργασίες είναι υποχρεωτική. Ο κάθε διδάσκων είναι υποχρεωµένος να τηρεί παρουσιολόγιο. Σε περίπτωση που συντρέχουν εξαιρετικά σοβαροί και τεκµηριωµένοι λόγοι αδυναµίας παρουσίας του µεταπτυχιακού φοιτητή, η Ε Ε µπορεί να δικαιολογήσει ορισµένες απουσίες, ο µέγιστος αριθµός των οποίων δεν µπορεί να υπερβεί το 1/3 των διαλέξεων. Ο/η µεταπτυχιακός/κή φοιτητής/τρια που δεν έχει συµπληρώσει τον απαραίτητο αριθµό παρουσιών σε κάποιο µάθηµα δεν έχει δικαίωµα να προσέλθει στην τελική εξέταση Η βαθµολογία στα µαθήµατα γίνεται στην κλίµακα 0-10, χωρίς κλασµατικό µέρος, µε βάση επιτυχίας το 5. Ο βαθµός του µαθήµατος προκύπτει υποχρεωτικά όχι µόνο από την τελική εξέταση αλλά και από την επίδοση στις εργασίες, θέµατα, εργαστήρια και άλλες συνιστώσες που διεξάγονται κατά τη διάρκεια του µαθήµατος, µε σχετική βαρύτητα που καθορίζεται σε κάθε µάθηµα από τον αρµόδιο διδάσκοντα. αλλά δεν µπορεί να υπερβαίνει το 50% του συνολικού βαθµού του µαθήµατος, µε εξαίρεση µαθήµατα για τα οποία τεκµηριωµένα αποφασίζει η Ε Ε. Η τελική εξέταση διεξάγεται µετά το τέλος διδασκαλίας της εκπαιδευτικής περιόδου, σε εξεταστική περίοδο µέγιστης διάρκειας δύο εβδοµάδων. εν προβλέπεται επαναληπτική εξέταση, παρά µόνο αν αποδεδειγµένα ο µεταπτυχιακός φοιτητής δεν µπόρεσε να εξεταστεί για λόγους ανωτέρας βίας. Οι αποτυχόντες σε µαθήµατα µπορούν να επανεγγραφούν τον επόµενο χρόνο στα ίδια (ή και διαφορετικά αν πρόκειται για επιλογής) µαθήµατα, µε υποχρεωτική σε κάθε περίπτωση παρακολούθηση. Για την απονοµή του Μ Ε απαιτείται ο προαγωγικός βαθµός στα µεταπτυχιακά µαθήµατα και στη µεταπτυχιακή εργασία.. Κατ εξαίρεση, αν κάποιος 4

5 ΜΦ λάβει βαθµό 4 σε ένα µόνο από τα µαθήµατα και ο µέσος όρος των λοιπών µαθηµάτων είναι υψηλός, πάνω από όριο οριζόµενο από την Ε Ε, η Ε Ε µπορεί να αποφασίσει την απονοµή του Μ Ε, µε σύµφωνη γνώµη της Γ.Σ. της συντονίζουσας Σχολής και ανακοίνωση στη Σύγκλητο. Μεταβολές, καταργήσεις, προσθήκες ή συγχωνεύσεις µαθηµάτων και κάθε είδους σχετικές τροποποιήσεις του προγράµµατος µπορούν να γίνουν µε τεκµηριωµένη πρόταση της Ε Ε, σύµφωνη γνώµη των συνεργαζόµενων Σχολών και απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ, ανάλογα µε την πρόοδο και τις εξελίξεις της επιστήµης και της τεχνικής και τις ανάγκες του ΠΜΣ, εφόσον δεν αλλοιώνουν τη φυσιογνωµία του ΠΜΣ. 8. Μεταπτυχιακή εργασία Για την απόκτηση του Μ Ε είναι απαραίτητη η εκπόνηση µεταπτυχιακής εργασίας, η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές µονάδες. Η ανάληψη αυτής µπορεί να γίνει αφού ο/η ΜΦ έχει συµπληρώσει τουλάχιστον 30 πιστωτικές µονάδες µαθηµάτων και έχει εξεταστεί επιτυχώς στα προαπαιτούµενα µαθήµατα. Η µορφή, δοµή και περιεχόµενο της µεταπτυχιακής εργασίας καθώς και η διαδικασία υποβολής καθορίζονται από την Ε Ε Η εξέταση και βαθµολόγηση της µεταπτυχιακής εργασίας γίνεται µετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των µαθηµάτων, κατά τις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Οκτωβρίου, από τριµελή εξεταστική επιτροπή που ορίζεται από την Ε Ε και περιλαµβάνει τον επιβλέποντα και ακόµη δύο διδάσκοντες του ΠΜΣ ή, κατ εξαίρεση για ιδιάζοντα αντικείµενα, καθηγητές άλλων σχολών του ΕΜΠ ή άλλων ΑΕΙ. Σε κάθε εξεταστική περίοδο ένα από τα µέλη των επιτροπών είναι κοινό σε όλες. Η βαθµολογία της µεταπτυχιακής εργασίας που καταχωρείται σε ειδικά έντυπα από τους επιµέρους εξεταστές, δίνεται ως µέσος όρος στην κλίµακα 1-10 και µπορεί να περιλαµβάνει µισή κλασµατική µονάδα, µε βάση επιτυχίας κατ ελάχιστο το 5,5. Η Ε Ε θεσπίζει ενιαία κριτήρια αξιολόγησης των µεταπτυχιακών εργασιών. 9. ιδάσκοντες Τη διδασκαλία των µαθηµάτων στο ΠΜΣ µπορούν να αναλαµβάνουν µέλη ΕΠ. των συνεργαζόµενων Σχολών, αποχωρήσαντα λόγω ορίου ηλικίας µέλη ΕΠ, καθηγητές άλλων ΑΕΙ, επισκέπτες καθηγητές, ειδικοί επιστήµονες ή ερευνητές κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Επικουρικό διδακτικό έργο µπορούν να παρέχουν µέλη Ε ΙΠ, ΕΤΕΠ, διδάκτορες και υποψήφιοι διδάκτορες των συνεργαζόµενων Σχολών. Η ανάθεση διδασκαλίας γίνεται από την Ε Ε µετά από εισήγηση των αρµοδίων Τοµέων. 10. Γλώσσα διδασκαλίας και συγγραφής Γλώσσα διδασκαλίας των µαθηµάτων και συγγραφής της µεταπτυχιακής εργασίας είναι η ελληνική. Σε ειδικές περιπτώσεις και µετά από σύµφωνη γνώµη της Ε Ε, η συγγραφή της Μεταπτυχιακής Εργασίας µπορεί να γίνει στην αγγλική, συνοδευόµενη από εκτενή ελληνική περίληψη. Μελλοντικά είναι δυνατή η λειτουργία αγγλόφωνου προγράµµατος σπουδών. 5

6 11. Βαθµός και Τίτλος Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης Ο βαθµός του µεταπτυχιακού διπλώµατος ειδίκευσης προκύπτει ως ο σταθµισµένος µέσος όρος των µαθηµάτων και της µεταπτυχιακής εργασίας επί της αντίστοιχες πιστωτικές µονάδες. Σε περίπτωση που ο/η ΜΦ έχει παρακολουθήσει περισσότερα από τα ελάχιστα απαιτούµενα µαθήµατα, ο βαθµός προκύπτει µε εξαίρεση των µαθηµάτων επιλογής όπου έχει επιτύχει τον µικρότερο βαθµό, τηρουµένου σε κάθε περίπτωση του περιορισµού ως προς τον αριθµό των υποχρεωτικών µαθηµάτων της αντίστοιχης κατεύθυνσης. Καθιερώνεται ο παρακάτω τύπος Μεταπτυχιακού ιπλώµατος Ειδίκευσης του ιατµηµατικού Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων» ο οποίος εκδίδεται µε ευθύνη του ιευθυντή της Ε..Ε. και διοικητική µέριµνα της συντονίζουσας Σχολής Πολιτικών Μηχανικών: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΜΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ "Επιστήµη και Τεχνολογία Υδατικών Πόρων" ΜΕ ΣΥΝΤΟΝΙΖΟΥΣΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ε.Μ.Π. ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΝΕΜΕΙ Στον/ην... ο οποίος τον (µήνα, έτος) εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (1) : «Υδρολογία και Περιβαλλοντική ιαχείριση Υδατικών Πόρων» ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (2) : «Ποιότητα Υδάτων και Περιβαλλοντική Τεχνολογία» ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ (3) «ιαχείριση Παράκτιας Ζώνης» Αθήνα. ΜΕ ΒΑΘΜΟ "......" Ο ιευθυντής του ΠΜΣ Η Γραµµατέας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Ο Πρύτανης 6

7 Το παρόν πρωτόκολλο υπογράφουν οι Κοσµήτορες των συνεργαζόµενων Σχολών Καθ.. Κουτσογιάννης Κοσµήτορας της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών Καθ. Μ. Κάβουρας Κοσµήτορας της Σχολής Αγρονόµων- Τοπογράφων Μηχανικών Καθ. Ι. Πασπαλιάρης Κοσµήτορας της Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών Καθ. Κ. Φαράκος Κοσµήτορας της Σχολής Εφαρµοσµένων Μαθηµατικών και Φυσικών Επιστηµών 7

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Σχολή Οικονομίας, ιοίκησης και Πληροφορικής Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Κανονισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ Ι ΡΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α : ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1: Αποστολή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2: ιάρθρωση των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ελλάδα) και του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ JOSEPH FOURIER GRENOBLE I (Γαλλία) ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Βόλος ΕΛΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ N. 2552/1997 ( όπως τροποποιήθηκε από το αρθ. 14 του Ν. 2817/2000*, από το αρθ. 3 του Ν. 3027/2002**, από το αρθ. 13 του Ν. 3260/2004***& από το αρθ. 19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2913 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 148 16 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3685 Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών Κανονισμός Μάϊος 2015 Επιμέλεια: Μ. Γουάλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87) : Για τη δομή και λειτουργία των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων of 52 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 1268/82 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 87Α Μέγεθος κειμένου: 522,126 KB Ν. 1268/82 (ΦΕΚ Α 87)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2003-2010 Πίνακας περιεχομένων Πρόλογος Η διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Π.Μ.Σ.) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Οδηγός σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης

Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης Ινστιτούτο ια Βίου Εκπαίδευσης Κανονισµός Προγραµµάτων και Εκπαίδευσης Φεβρουάριος 2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 Έγκριση Προγραµµάτων Άρθρο 2 Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr

Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000. www.unipi.gr Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς, 210-4142000 www.unipi.gr Οδηγός Σπουδών 2014-2015 - Τμήμα Πληροφορικής 2 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ WWW.CS.UNIPI.GR ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 3 Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Αρθρο 1 Αντικείμενο, περιεχόμενο και σκοπός της αξιολόγησης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ 3374/2005 ΦΕΚ 189/Α'/2.8.2005 Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE of PELOPONNESE ΈΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (πρώην ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)

11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 11. ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΕΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΕΣ (ΠΕ10)...i 11.1 Εισαγωγή.... 11-1 11.2 Προσλήψεις µελών ΕΠ.... 11-2 11.2.1 Υποβολή των προτάσεων των ΑΕΙ στο ΥΠΕΠΘ.... 11-2 11.2.2

Διαβάστε περισσότερα

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς

Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ακαδηµαϊκό Έτος Αναφοράς 2010-2011 Παρουσίαση του Τµήµατος Το Τµήµα ιαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής

Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Οδηγός Επαγγέλµατος Τεχνολόγου Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής Λάρισα 2007 Σύνταξη Οδηγού: Ιωάννης Βασιλάκογλου, Ph.D. Επίκουρος Καθηγητής Τµήµατος Φυτικής Παραγωγής Τ.Ε.Ι./Λ Τηλ:2410-684-559 vasilakoglou@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λαµία -0-05 Αρ. πρωτ.: 859 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006)

Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α/13-7-2006) Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθµιας επαγ-γελµατικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Λάρισα 2010 Επιμέλεια Έκδοσης 2010 Δρ. Γκαράνη Γεωργία, Επίκουρος Καθηγήτρια Δρ. Αδάμ Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Προϊστάμενος Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://www.elemedu.upatras.gr ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ακαδημαϊκού Έτους 2012-201 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ (στο πλαίσιο του έργου ΕΠΕΑΕΚ «ιεύρυνση τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο Στερεάς

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι:

Άρθρο 1 Οργάνωση. 1. Οι περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι: Nόμος 2986/2002 (ΦΕΚ 24/13-2-2002) Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 Οδηγός Σπουδών 2013-2014 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών 2014-2015 www.pem.tuc.gr ΧΑΝΙΑ 2014 0 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ Καθηγητής Νικόλαος Τσουρβελούδης ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ Περιέχει την ισχύουσα νομοθεσία, εγκυκλίους Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.) ως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟN Ν. 3848/2010) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Δρ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΡΙΝΙΑ Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 -

χρηματοδότησης οδηγός Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Οδηγός Χρηματοδότησης Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας - 1 - - 1 - Οδηγός Χρηματοδότησης Ερευνητικών Επιμορφωτικών Έργων Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας χρηματοδότησης οδηγός - 2 - ΕΛΚΕ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ περιεχόμενα Πρόλογος 1. Κεφάλαιο πρώτο 5 7 9 10 12 Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015

ȪɁɄɀɟɑ ȭɏɍɓɂɣɋ 2014-2015 2014-2015 2014-2015 TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ... 5 Ιστορία και Πλαίσιο Λειτουργίας... 7 Διάρθρωση... 10 Όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα