Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Καλλιθέα: Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 4639 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: E mail: ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151, ΚΑΛΛΙΘΕΑ Aριθ. Διακήρυξης 3 / ΠΡΟΧ / 2015 Επανάληψη του 2/Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού/2015 για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού (μελάνια, toner) εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα 20 Μαΐου 2015 Τετάρτη 11:00 π.μ. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις περί Διοικήσεως της Σιβιτανιδείου Δημοσίας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 2. Το Π.Δ. 60/2007 (Φ.Ε.Κ. 64/τ.α / ) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας

2 Σελ. 2 στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 3. Το Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/τ.α / ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 4. Το Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 5. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.α / ) καθώς και η τροποποίηση αυτού με το άρθρο 23 του 4210/13 (Φ.Ε.Κ. 254/Α / ) 6. Το άρθρο 11 του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 204/τ.α / ) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. 7. Τον Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/A/ )«Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/ ), 8. Την αριθμ. Π1/2380/ Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» (ΦΕΚ 3400/τ.β / ). 9. Την αριθ. 103/ απόφαση της Ε.Ε. του Ιδρύματος με την οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε η επαναπροκήρυξη του με αριθ. 2/Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού/2015 για την 3 η ομάδα ειδών (αναλώσιμο υλικό εκτυπωτικών μηχανημάτων) καθώς και η τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών που θα πρέπει ασφαλώς να είναι σύμφωνες με αυτές που θέτει η Γενική Γραμματεία Εμπορίου. 10. Την αρ. πρωτ. 3560/ απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με α/α 235 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής. 11. Tις ανάγκες των σχολικών μονάδων και των διοικητικών υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής για αναλώσιμου υλικού εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για ένα έτος και με δεδομένο ότι έχει λήξει η σχετική σύμβαση. ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

3 Σελ. 3 Τον 2 ο Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό /2015 με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου ως προς την 3 η ομάδα ειδών (αναλώσιμο υλικό μελάνια και tonerεκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων) μετά από τροποποίηση των τεχνικών προδιαγραφών αυτών για τις ανάγκες των διοικητικών υπηρεσιών, των σχολικών μονάδων, της ΣΕΚ, του ΕΚ, του ΙΕΚ και του ΚΕΔΙΒΙΜ2 της Σιβιτανιδείου Σχολής για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο προϋπολογισμός δαπάνης θα είναι κατ ανώτατο όριο ,59 χωρίς Φ.Π.Α. (12.500,00 μαζί με το Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος χρήσης οικονομικών ετών 2015, Τόπος - χρόνος υποβολής προσφορών και διενέργειας Διαγωνισμού ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα Προς το Τμήμα Διαχείρισης (ισογ. Γρ.109) Δια του Γρ. Πρωτοκόλλου (ισογ. Γρ. 122) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 20/5/2015 έως και την 11:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων Θεσσαλονίκης 151 Καλλιθέα Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου Γρ.104 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 20/5/ :00 π.μ. Σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των προσφορών, η κατάθεση των προσφορών θα γίνεται στο γραφείο Πρωτοκόλλου της Σιβιτανιδείου Σχολής (ισόγειο γρ.122) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Τ.Κ , έως και την 20/5/2015 και ώρα 11:00 το πρωί με απόδειξη. Στην ίδια διεύθυνση μπορούν να παραλαμβάνονται προσφορές που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικώς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και εφόσον είχαν αποσταλεί εμπρόθεσμα, όπως ο Νόμος ορίζει. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του Διαγωνισμού είναι εκπρόθεσμες και θα επιστραφούν από την υπηρεσία που διενεργεί το Διαγωνισμό. Η διενέργεια του Διαγωνισμού και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 20/5/2015 και ώρα 11:00 το πρωί στην Αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου, Γραφείο 104 της Σιβιτανιδείου Σχολής από την αρμόδια τριμελή επιτροπή διενέργειας του Διαγωνισμού που ορίστηκε με την αρ. πρωτ. 1423/ (ΑΔΑ:ΩΙ1Ρ469ΒΨ1-ΕΓΣ) απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής. 2.Γενικά στοιχεία διαγωνισμού

4 Σελ. 4 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΤΑ CPV ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ Επανάληψη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Αναλώσιμο υλικό εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων έως ,00 ευρώ CPV ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ,60 Ευρώ 2.337,40 Ευρώ ,00 Ευρώ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σιβιτανίδειος Σχολή, Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Όπως περιγράφεται στο άρθρο 6 της παρούσας ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Εξήντα (60) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΑΡΥΝΕΙ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ % Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων: 0,10% επί της αξίας της αρχικής, εκτός ΦΠΑ, σύμβασης Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20% ΦΟΡΟΣ άρθρο 24 ν. 2198/1994 Κατά την πληρωμή θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος από το Νόμο φόρος εισοδήματος 4% επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των λοιπών κρατήσεων. Φ.Π.Α. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δημόσιο και υπολογίζεται στο σύνολο της προσφοράς Σε κάθε περίπτωση η συνολική αξία τού προς προμήθεια υλικού καθ όλη τη διάρκεια του έτους δε θα ξεπεράσει το συνολικό ποσό που ορίζεται από τη σύμβαση και δεν θα είναι μικρότερη των ¾ αυτού. 3. Δικαίωμα συμμετοχής

5 Σελ. 5 Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι ασχολούνται με την εμπορία αναλώσιμων υλικών εκτυπωτικών συσκευών και συγκεκριμένα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπής ή αλλοδαπής, ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες προσώπων πλην όσων εξαιρούνται βάση των διατάξεων του ΠΔ 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/τ.α / ). Οι συμμετέχοντες μπορούν να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών είτε οι ίδιοι είτε νόμιμος εκπρόσωπός τους και να λάβουν γνώση των συμμετασχόντων στο Διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν. 4.Σύνταξη προσφορών 1. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατίθενται στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, να είναι σαφείς και θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες επί 60 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Ο αριθμός της διακήρυξης και ο τίτλος του διαγωνισμού. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Τα στοιχεία του αποστολέα. Η προσφορά θα πρέπει να έχει την εξής διάρθρωση: Α) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ όπου θα περιλαμβάνονται: α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 (Α 75) στην οποία: i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. ii.να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος. iii. Να δηλώνεται υπεύθυνα ότι ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παραγρ. 1 περιπτ. βii του άρθρου 6 του Π.Δ./τος 118/2007 (Φ.Ε.Κ.150/τ.α / ). iv. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσκόμιση και φορολογικής και

6 Σελ. 6 ασφαλιστικής ενημερότητας, εφόσον του ανατεθεί η προμήθεια. β) Εφόσον οι προσφέροντες συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό νομίμου εκπροσώπησης. Β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ η οποία θα είναι συντεταγμένη σύμφωνα με το Παράρτημα Α -Τεχνικές Προδιαγραφές και θα περιέχει: α)συμπληρωμένο το φύλλο συμμόρφωσης επί ποινή αποκλεισμού. β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει στην οποία θα δηλώνεται ότι τα δηλούμενα στο φύλλο συμμόρφωσης είναι αληθή. γ) κατάλογο των προσφερόμενων ειδών. Οι τεχνικές προδιαγραφές δεν αξιολογούνται για την κατάταξη των υποψηφίων, όμως για την επιλογή της χαμηλότερης από οικονομική άποψη προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές. Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Θα πρέπει να πληροί τα παρακάτω: Να μην υπερβαίνει το ανώτατο όριο δαπάνης μαζί με το ΦΠΑ ( ευρώ μαζί με το ΦΠΑ 23%). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά για τη συνολική προκηρυχθείσα ποσότητα των ειδών, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. Να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος B. Οι τιμές να δίνονται σε ΕΥΡΩ συνυπολογιζομένων και των νομίμων κρατήσεων ως εξής: Ανά μοναδιαίο κόστος υλικού (τεμάχιο) χωρίς Φ.Π.Α. Συνολικό κόστος της απαιτούμενης ποσότητας ανά είδος/τύπο μηχανήματος χωρίς Φ.Π.Α. Συνολικό κόστος όλων των προς προμήθεια ειδών χωρίς Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. που αναλογεί Τελική συνολική οικονομική προσφορά συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. αριθμητικώς και ολογράφως. Προσφορές που δε δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ ανά μονάδα μέτρησης (τεμάχιο) μπορεί να περιέχει έως δύο δεκαδικά ψηφία. Μέσα στην τιμή θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής των υλικών. Στην περίπτωση που δεν ισχύουν τα παραπάνω, η προσφορά

7 Σελ. 7 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επίσης απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής. Να αναγράφεται η διάρκεια ισχύος της. 5. Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού κατά την ημερομηνία και ώρα που αναφέρεται στην παρούσα, σε δημόσια συνεδρίαση και σε ενιαίο στάδιο, το οποίο περιλαμβάνει τον έλεγχο των φακέλων προσφοράς και την υποβολή του πρακτικού της για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Η επιτροπή αποσφραγίζει τους φακέλους προσφορών και ελέγχει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές και τα ζητούμενα στη διακήρυξη. Με αιτιολογημένη απόφασή της η επιτροπή μπορεί ν απορρίψει προσφορά η οποία δεν είναι σύμφωνη με τις ζητούμενες προδιαγραφές. Στη συνέχεια η επιτροπή καταγράφει στο πρακτικό τις προσφορές κατά τη σειρά μειοδοσίας (αρχίζοντας από τη χαμηλότερη προσφορά). Προσφορά η οποία είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή γράφει όρους οι οποίοι δεν συμφωνούν με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Ομοίως δεν γίνονται δεκτές και εναλλακτικές προσφορές. Η προσφορά για μέρος των προς προμήθεια υλικών μιας ομάδας απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ανάδοχος είναι αυτός που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή προσφοράς συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Οι διαγωνιζόμενοι λαμβάνουν γνώση του πρακτικού και εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία, η επιτροπή υποβάλλει τα πρακτικά της προς τα αρμόδια όργανα της Σιβιτανιδείου Σχολής για την τελική έγκριση αποτελέσματος, την κατακύρωση στο μειοδότη και τη σύναψη της σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση της προμήθειας καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών. Καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και την προσφορά του Αναδόχου. Υπογράφεται εντός τριών (3) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον επιλεγέντα ανάδοχο. 6. Παράδοση προμήθειας

8 Σελ. 8 Οι παραδόσεις θα γίνουν στη Σιβιτανίδειο Σχολή από τον Ανάδοχο στην αρμόδια επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την αρ. 1419/ απόφαση του Γενικού Διευθυντή της Σχολής ως εξής: Τμηματικά καθ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης μετά από σχετική παραγγελία από το Τμήμα Προμηθειών και με βάση τις τρέχουσες ανάγκες της Σχολής.Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδίδει τα ζητούμενα προϊόντα μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την ημερομηνία της παραγγελίας. Εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης αντικατασταθεί εκτυπωτικό μηχάνημα συγκεκριμένου τύπου (όπως αναφέρεται στο Παράρτημα Α ), ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει το είδος αναλώσιμου υλικού (toner, μελάνι) για το οποίο έχει υποβάλει την προσφορά του, με κατάλληλο αναλώσιμο υλικό για το νέο τύπο μηχανήματος που θα προκύψει, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν του ποσού που ορίζεται από τη σύμβαση. 7. Πληρωμή-κρατήσεις Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση κατά την εξόφληση του τιμολογίου της πρώτης παράδοσης υλικών προς τη Σχολή να προσκομίσει Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα. Η εξόφληση των Τιμολογίων από τη Σχολή θα γίνεται μετά την αποπεράτωση της παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται με τακτικά χρηματικά εντάλματα πληρωμής και με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών. Επί του καθαρού ποσού θα γίνονται οι νόμιμες κρατήσεις και θα βαρύνουν τον μειοδότη. 8. Γενικοί όροι-επίλυση διαφορών 1. Η Σιβιτανίδειος Σχολή δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση για μέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή και αυξήσεις κάθε είδους δαπανών (φόρων, τελών κ.λ.π.). 2. Σε ό,τι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί προμηθειών. 3. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση δικαιώματος σύμβασης σε τρίτους από τον Ανάδοχο. 4. Η τροποποίηση της σύμβασης είναι εφικτή, στην περίπτωση που ο εργοδότης το κρίνει σκόπιμο, πάντα με την προϋπόθεση της εξασφάλισης της εκτέλεσης της προμήθειας όπως προδιαγράφηκε. Η επίλυση των διαφορών που μπορεί να προκύψουν από την εκτέλεση της σύμβασης ανάγεται στην αρμοδιότητα των καθ ύλην Δικαστηρίων με εφαρμογή πάντοτε του Ελληνικού Δικαίου.

9 Σελ. 9 9.Πληροφορίες Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για την παρούσα Διακήρυξη από το τμήμα Διαχείρισης της Σιβιτανιδείου Σχολής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (ισόγειο γρ. 109) Θεσσαλονίκης 151, Καλλιθέα, Τηλέφωνο: Φαξ: , E- Η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται α) στην ιστοσελίδα του φορέα www. sivitanidios. edu. gr β) στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στο ΚΗΔΜΗΣ. Ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Δημήτριος Μιχαλολιάκος ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

10 Σελ. 10 Α1.ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΥΠΟΣ A/A ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ Α. Εκτυπωτές ΚΩΔΙΚΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ 1 CANON I 9950 BCI-6 PM,R,BU,G,PG,C,M,Y (ΣΕΤ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 1 2 CANON IP 3600 μαύρο CLI 521B 2 έγχρωμο CLI 521C 2 έγχρωμο CLI 521 M 2 έγχρωμο CLI 521C Y 2 3 CANON P BL-41COLOR 2 4 EPSON ACULASER M1200 EPSON Toner S black 9 5 EPSON EPL-6200L C13S EPSON STYLOUS COLOR 1200 ΣΕΤ , T EPSON STYLUS S22 8 EPSON STYLUS OFFICE B1100 Black T1281 C13T Cyan T1282 C13T Magenta T1283 C13T Yellow T1284 C13T Black T0711H C13T07114H10 2 Yellow T1004 C13T Magenta T1003 C13T Cyan T1002 C13T EPSON WF 7015 ΣΕΤ 2 Q6470A 1 10 HP COLOR LASERJET Q6471A Q6472A 1 Q6473A 1 11 HP BUSINESS INJEKT σετ έγχρωμων και μαύρων 1000 μελανιών HP COLOR LASER JET 2600n HP Color LaserJet 3800n HP COLOR LASER JET 4700 dn 15 HP DESKJET 1220C Black Q600A 2 Cyan Q6001A 1 Yellow Q6002A 1 Magenta Q6003A 1 black Q6470A 1 cyan Q7581A 1 yellow Q7582A 1 magenta Q7583A 1 Black Q5950A 1 cyan Q5951A 1 yellow Q5952A 1 magenta Q5953A 1 HP 45 Black (51645A) 1 HP 78 Tri-color (C6578DN) 1 16 HP DESKJET (σετ 4 χρωμάτων) 2 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

11 Σελ HP DESKJET 6940 HP No.339 (C8767EE μαύρο 21ml) 2 HP No.344 (C9363EE έγχρωμο 14ml) 1 18 HP DESKJET 895Cxi έγχρωμο-23 HP Tricolor Print 3 μαύρο-hp HP DESKJET D2660 έγχρωμο 300XL 2 μαύρο 300XL 2 20 HP J black XL 901XL 2 color HP LASER JET 21 ENTERPRIZE 700M712DN HP14X-CF214X 1 22 HP LASERJET PRO 400 Color m451nw 305A-CE410X 8 305A-CE411L 6 305A-CE412L 6 305A-CE413L 6 23 HP LASER JET 600 M602 CE390A 5 24 HP LASER JET 1020 SERIES Q2612A 7 25 HP LASER JET 1160 HP Q5949A Black 9 26 HP LASER JET 1200 HP Toner 15Χ Black C7115X SERIES (C7115A HP Black 15A)-EP HP LASER JET 1320 Q5949Α 1 28 (σετ των 4 χρωμάτων)ce 320 HP LASER JET 1525n A, CE 321 A, CE 322 A, CE color 323 A 1 29 HP LASER JET P2035 CE 505 A 2 30 HP LaserJet 4100n C8061A BLACK 4 BLACK 950XL HP OFFICEJET PRO CYAN 951XL dw CR 770A YELLOW 951XL 11 MAGENTA 951XL HP OFFICEJET F CC641EE CC644EE 1 33 HP OFFICEJET 4315 μαύρο-21 C9351CE 3 ALL IN ONE έγχρωμο-22 C9352CE 3 34 HP OFFICEJET J4580 μαύρο AE 5 ALL IN ONE έγχρωμο-901 CC656AE 3 35 HP OFFICEJET J6410 ασπρόμαυρο CB336EE 4 All in one έγχρωμο CB338EE 2 36 HP OFFICEJET K 7100 σετ έγχρωμων μελανιών HP OFFICEJET K 7110 Wide Format eprinter CR768A 933XL CN054AE 1 CN054AE 1 CN055AE 1 CNO56AE 1 KONICA MINOLTA 38 PAGE PRO 1350W LASER BLACK -TONER 2 39 LEXMARK E120 LEXMARK E12016SE Toner Cartridge 3 40 LEXMARK E240 LASER 24016SA 2

12 Σελ LEXMARK E 260dn E260A11E LEXMARK E 360 dn E360H11E 4 43 OKI B SAMSUNG PRINTER MLT-D111S Standard Yield XPRESS M 2022 Mono Toner Cartridge 1 45 SAMSUNG ML-2571N ML2010D3ELS 6 46 SAMSUNG ML-2851 ND MLD2850BELS 4 47 XEROX PHASER 7760 Imaging units #108R RO1163 (2), 106R01160 (1), 106R01161 (1), 106R01162 (1) 4 Συσκευές τηλεμοιοτυπίας- Β. μελανοταινίες 1 BROTHER 2840 DR2200 DRUM 6 2 CANON FAX-L280 FX3 1 ΜΕΛAΝΙ CANON ΜΑYΡΟ CANON FAX-JX200 3 (BLACK) PG-50 1 PANASONIC KX-FL401 4 LASER Toner KX-FAT 88X Black 4 5 PANASONIC KX-FL611 LASER Panasonic toner KX-FA 83X black 2 6 PANASONIC KX-FP215 KXFA52X 1 7 PHILIPS MAGIC 5 ECO PRIMO PFA XEROX FAXCENTRE R XEROX PHAZER 6115 Mfp ΣΕΤ 113R00692/3/4/5 1 Φωτοαντιγραφικά Γ. μηχανήματα 1 KONICA 7022 TN 301K BLACK 30K 1 2 KYOCERA KM AB NASHUATEC DSM 627 TYPE2220D 3 4 TOSHIBA E. STUDIO 206 T1640EHC 1 Α2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΗΛΕΟΜ OIO ΤΥΠΙΑΣ

13 Σελ. 13 ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την προμήθεια Toner για εκτυπωτές laser, inkjet και συσκευές τηλεομοιοτυπίας. 1.1 Οι προσφέροντες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμόρφωσή τους με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής, όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα προδιαγραφή, οι οποίες θα συμπεριληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί. 2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να έχουν τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά: 2.1 Να είναι γνήσια αντιπροσωπείας - αυθεντικά προϊόντα των κατασκευαστριών εταιρειών των μηχανημάτων (original) ή ισοδύναμα (συμβατά ή ανακατασκευασμένα). Τα προϊόντα θα πρέπει να συμφωνούν πλήρως με τις προδιαγραφές του κάθε μηχανήματος. 2.2 Τα γνήσια ή συμβατά toner να είναι καινούρια και αμεταχείριστα, στα δε ανακατασκευασμένα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν (μελάνια και ανταλλακτικά) να είναι αρίστης ποιότητας. Τυχόν ελαττώματα σε αυτά όπως π.χ. η ανομοιόμορφη κατανομή μελάνης ή η μη αναγνώρισή τους από το μηχάνημα και που έχουν ως αποτέλεσμα την περιοδική τυχαία κακή εκτύπωση ή την αδυναμία εκτύπωσης, αφού διαπιστωθούν από την Υπηρεσία, δημιουργούν την υποχρέωση στον προμηθευτή να αντικαταστήσει άμεσα τα ελαττωματικά προϊόντα. 2.3 Να μην είναι αναγομωμένα (refilled). 2.4 Τα ισοδύναμα Laser Toner θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN33870 και τα ισοδύναμα Inkjet σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN Σε περίπτωση που προσφερθούν ισοδύναμα toner (συμβατά ή ανακατασκευασμένα) τότε απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφη πιστοποίηση του κατασκευαστή κατά ISO 9001:2008 ή ισοδύναμη, και ISO 14001:2004 ή ισοδύναμη (περί φιλικότητας του περιβάλλοντος). 2.6 Τα ισοδύναμα προϊόντα θα φέρουν οικολογικό χημικό γραφίτη. Να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση ΝΑΙ από τον κατασκευαστή τους. 2.7 Τα φυσίγγια των ισοδύναμων προϊόντων (inkjet & laser) να έχουν χρησιμοποιηθεί μια μόνο φορά. ΝΑΙ 2.8 Για κάθε Laser Toner να αναφερθεί ο αριθμός σελίδων που τυπώνει βάσει των ISO/IEC19752 ή ISO/IEC19798 και για κάθε Inkjet να αναφερθεί ο αριθμός σελίδων που τυπώνει βάσει του ISO/IEC Η ποιότητα εκτύπωσης καθώς και ο αριθμός εκτυπώσεων του ισοδύναμου (συμβατού ή ανακατασκευασμένου) πρέπει να συμφωνούν με τις προδιαγραφές του αντίστοιχου γνήσιου (original)

14 Σελ. 14 υλικού του κατασκευαστή. Σε περίπτωση που προσφερθούν ανακατασκευασμένα τόνερ τότε απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, έγγραφη βεβαίωση του προσφέροντος ότι έχει πραγματοποιήσει την συνολική διαδικασία αποσυναρμολόγησης, ηλεκτρονικού και 2.9 μηχανολογικού ελέγχου, αντικατάστασης όλων των φθαρμένων εξαρτημάτων, εσωτερικό καθάρισμα από τα υπολείμματα παλιού γραφίτη επαναγέμιση με αποφόρτιση από το στατικό ηλεκτρισμό του toner, και επανασυναρμολόγησής του. Εάν κάποιο από τα ισοδύναμα προϊόντα αποδειχθεί 2.10 ελαττωματικό, θα αντικατασταθεί άμεσα με νέο άριστης ποιότητας. Σε περίπτωση που προκληθεί οποιαδήποτε βλάβη σε μηχάνημα του φορέα εξαιτίας της χρήσης ισοδύναμων τόνερ (γεγονός που θα πιστοποιηθεί από την κατασκευάστρια εταιρεία είτε από εξειδικευμένο φορέα συντήρησης των μηχανημάτων), ο προσφέρων 2.11 θα αναλάβει την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης του μηχανήματος και την αποζημίωση της χρέωσης του επισκευαστή ή την αντικατάσταση του μηχανήματος με άλλο μηχάνημα ισοδύναμων δυνατοτήτων. Τα προϊόντα θα παραδίδονται συσκευασμένα αεροστεγώς. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα 2.12 αναγράφεται α) η συμβατότητα τύπου μελανιού, και β) η ημερομηνία λήξης ή εναλλακτικά, η ημερομηνία ανακατασκευής. Τα προσφερόμενα είδη θα έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον δύο (2) χρόνια μετά την ημερομηνία 2.13 υπογραφής της σύμβασης και αυτή θα αποδεικνύεται εγγράφως. Όλα τα προϊόντα (αυθεντικά, συμβατά και ανακατασκευασμένα) θα πρέπει επίσης να έχουν 2.14 προστατευτικό κάλυμμα κεφαλής, το οποίο να αφαιρείται πριν από τη χρήση. 3 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας των 3.1 μελανιών τουλάχιστον δύο (2) ετών από την ημερομηνία ανάθεσης της προμήθειας. Να παρέχεται εγγύηση άμεσης αντικατάστασης 3.2 ελαττωματικών προϊόντων. ΝΑΙ ΝΑΙ A/A ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, FAX, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ/ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ

15 Α. Εκτυπωτές ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/ΠΡΟΧ/2015 Σελ CANON I 9950 BCI-6 PM,R,BU,G,PG,C,M,Y (ΣΕΤ ΤΩΝ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ) 1 2 CANON IP 3600 μαύρο CLI 521B 2 έγχρωμο CLI 521C 2 έγχρωμο CLI 521 M 2 έγχρωμο CLI 521C Y 2 3 CANON P BL-41COLOR 2 4 EPSON ACULASER M1200 EPSON Toner S black 9 5 EPSON EPL-6200L C13S EPSON STYLOUS COLOR 1200 ΣΕΤ , T EPSON STYLUS S22 8 EPSON STYLUS OFFICE B1100 Black T1281 C13T Cyan T1282 C13T Magenta T1283 C13T Yellow T1284 C13T Black T0711H C13T07114H10 2 Yellow T1004 C13T Magenta T1003 C13T Cyan T1002 C13T EPSON WF 7015 ΣΕΤ 2 Q6470A 1 10 HP COLOR LASERJET Q6471A Q6472A 1 Q6473A 1 11 HP BUSINESS INJEKT σετ έγχρωμων και μαύρων 1000 μελανιών HP COLOR LASER JET 2600n HP Color LaserJet 3800n HP COLOR LASER JET 4700 dn 15 HP DESKJET 1220C Black Q600A 2 Cyan Q6001A 1 Yellow Q6002A 1 Magenta Q6003A 1 black Q6470A 1 cyan Q7581A 1 yellow Q7582A 1 magenta Q7583A 1 Black Q5950A 1 cyan Q5951A 1 yellow Q5952A 1 magenta Q5953A 1 HP 45 Black (51645A) 1 HP 78 Tri-color (C6578DN) 1 16 HP DESKJET (σετ 4 χρωμάτων) 2 17 HP DESKJET 6940 HP No.339 (C8767EE μαύρο 21ml) 2 HP No.344 (C9363EE έγχρωμο 14ml) 1 18 HP DESKJET 895Cxi έγχρωμο-23 HP Tricolor Print 3 μαύρο-hp45 3

16 19 HP DESKJET D HP J ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/ΠΡΟΧ/2015 Σελ. 16 έγχρωμο 300XL 2 μαύρο 300XL 2 black XL 901XL 2 color HP LASER JET ENTERPRIZE 700M712DN HP14X-CF214X 1 HP LASERJET PRO 400 Color m451nw 305A-CE410X 8 305A-CE411L 6 305A-CE412L 6 305A-CE413L 6 23 HP LASER JET 600 M602 CE390A 5 24 HP LASER JET 1020 SERIES Q2612A 7 25 HP LASER JET 1160 HP Q5949A Black 9 26 HP LASER JET 1200 HP Toner 15Χ Black C7115X SERIES (C7115A HP Black 15A)-EP HP LASER JET 1320 Q5949Α 1 28 (σετ των 4 χρωμάτων)ce 320 HP LASER JET 1525n A, CE 321 A, CE 322 A, CE color 323 A 1 29 HP LASER JET P2035 CE 505 A 2 30 HP LaserJet 4100n C8061A BLACK 4 BLACK 950XL HP OFFICEJET PRO CYAN 951XL dw CR 770A YELLOW 951XL 11 MAGENTA 951XL HP OFFICEJET F CC641EE CC644EE 1 33 HP OFFICEJET 4315 μαύρο-21 C9351CE 3 ALL IN ONE έγχρωμο-22 C9352CE 3 34 HP OFFICEJET J4580 μαύρο AE 5 ALL IN ONE έγχρωμο-901 CC656AE 3 35 HP OFFICEJET J6410 ασπρόμαυρο CB336EE 4 All in one έγχρωμο CB338EE 2 36 HP OFFICEJET K 7100 σετ έγχρωμων μελανιών HP OFFICEJET K 7110 Wide Format eprinter CR768A 933XL CN054AE 1 CN054AE 1 CN055AE 1 CNO56AE 1 KONICA MINOLTA 38 PAGE PRO 1350W LASER BLACK -TONER 2 39 LEXMARK E120 LEXMARK E12016SE Toner Cartridge 3 40 LEXMARK E240 LASER 24016SA 2 41 LEXMARK E 260dn E260A11E LEXMARK E 360 dn E360H11E 4 43 OKI B SAMSUNG PRINTER XPRESS M 2022 MLT-D111S Standard Yield Mono Toner Cartridge 1 45 SAMSUNG ML-2571N ML2010D3ELS 6 46 SAMSUNG ML-2851 ND MLD2850BELS 4

17 Σελ XEROX PHASER 7760 Imaging units #108R RO1163 (2), 106R01160 (1), 106R01161 (1), 106R01162 (1) 4 Συσκευές τηλεμοιοτυπίας- Β. μελανοταινίες 1 BROTHER 2840 DR2200 DRUM 6 2 CANON FAX-L280 FX3 1 ΜΕΛAΝΙ CANON ΜΑYΡΟ CANON FAX-JX200 3 (BLACK) PG-50 1 PANASONIC KX-FL401 4 LASER Toner KX-FAT 88X Black 4 5 PANASONIC KX-FL611 LASER Panasonic toner KX-FA 83X black 2 6 PANASONIC KX-FP215 KXFA52X 1 7 PHILIPS MAGIC 5 ECO PRIMO PFA XEROX FAXCENTRE R XEROX PHAZER 6115 Mfp ΣΕΤ 113R00692/3/4/5 1 Φωτοαντιγραφικά Γ. μηχανήματα 1 KONICA 7022 TN 301K BLACK 30K 1 2 KYOCERA KM AB NASHUATEC DSM 627 TYPE2220D 3 4 TOSHIBA E. STUDIO 206 T1640EHC 1 ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ ΤΕΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Προκήρυξη δημόσιου πρόχειρου διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ειδών για τις οργανικές μονάδες της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002776429 2015-05-14

15PROC002776429 2015-05-14 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.14 17:09:55 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΨΘΣΡΙΜΞ-ΧΝΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 8η /Π/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΙΚΙΛΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (30236000-2)ΠΠΥΥ2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» Ταχ. Δ/νση: ΚΑΛΥΦΤΑΚΙ Ν. ΚΗΦΙΣΙΑ Τ.Κ. 145.64 Πληρ. : ΦΑΝΗ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ Τηλ.: 210 3501536 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.: 15825/07-12-2012 ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Ταχ. Δ/νση: ΠΗΛΙΚΑ 28 Τ.Κ. 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002709777 2015-04-16

15PROC002709777 2015-04-16 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 15ΔΙΣ/11 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766, Α ΔΟΥ Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.: 3/12 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓ ΝΗ Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. /νση : ιασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Ηράκλειο 24-10- 2013 Πληροφορίες : Β. Γιανναδάκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 56/11 Πρώτος τακτικός διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΞΕ7ΛΡ-ΙΘΖ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ.: 2039 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Λάρισα, 19.03.2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης 2/2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τη Συσκευασία, Μετακόμιση και Συναρμολόγηση του εξοπλισμού και των αρχείων της Διεύθυνσης Αστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1

Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α ΜΕΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...1 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ...1 Α.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 A.2 ΟΡΙΣΜΟΙ... 1 Α.3 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 3 A.3.1 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ... 5 A.3.2 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ»

«Π ρ ο γ ρ α μ μ α τ ι κ ή ς Σ ύ μ β α σ η ς Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή ς Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς Κ Ε Ε Λ Π Ν Ο - Ε Σ Δ Υ» ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με τίτλο: «Π ρ ο μ ή θ ε ι α Α ν α λ ω σ ί μ ω ν Α ν τ ι δ ρ α σ τ η ρ ί ω ν & Χ η μ ι κ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών Πληροφορίες: Αλεξιάδου Μαρία ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Χαμηλότερη τιμή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 19-12-2014 Μαρούσι 15/12/2014 Αρ.Πρωτ. ΔΑ1Ζ/Φ306/6 Γενική Δ/νση: Οικονομικών Υποθέσεων Δ/νση: Οικονομικών Τμήμα: Προμηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Ι. Μιχαλάκη Τηλ.: 210 8110759 210 8110542 Fax: 210 8110772 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 21-04-2015 21-04-2015 21-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521 Αθήνα, 20 /04/2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002719874 2015-04-21

15PROC002719874 2015-04-21 15PROC002719874 2015-04-21 Κεντρική Υπηρεσία:, Π. Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες: Τμήμα Οικονομικού Τ. 2106988570, 2106988521

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα