Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ"

Transcript

1 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης Sistema stirante ΑΤΜΟΣΥΣΤΗΜΑ

2 Indice - Περιεχόμενα IT Descrizione... 4 Descrizione... 4 Pannello comandi... 4 Ferro di tipo professionale... 4 Ferro di tipo domestico... 4 Avvertenze di sicurezza... 5 Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni... 5 Avvertenze fondamentali per la sicurezza... 5 Uso conforme alla destinazione... 6 Primo utilizzo dell apparecchio... 6 Consigli per la stiratura... 6 Risciacquo caldaia... 6 Risoluzione dei problemi... 7 Smaltimento... 7 Riempimento Uso Caratteristiche Anticalc System EL Περιγραφή... 4 Περιγραφή...4 Χειριστήρια...4 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...4 Σίδερο οικιακής χρήσης...4 Προειδοποιήσεις ασφαλείας... 8 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες...8 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας...8 Συμβατή χρήση...9 Χρήση της συσκευής για πρώτη φορά...9 Συμβουλές για το σιδέρωμα...9 Ξέπλυμα του λέβητα...9 Επίλυση προβλημάτων ΑΝΑΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ...10 Πλήρωση Χρήση Χαρακτηριστικά Anticalc System L M M O N L L N O 2

3 A B C D E G F H I J K 3

4 Descrizione - Περιγραφή IT Descrizione A Poggiaferro removibile B Serbatoio acqua C Scocca apparecchio D Sistema anticalcare (risciacquo caldaia) E Gancio per riporre monotubo F Vano alloggia-cavo alimentazione Pannello comandi G Pannello comandi H Spia pronto vapore I Spia mancanza acqua * J Manopola regolazione vapore K Tasto ON/OFF con spia alimentazione integrata Ferro di tipo professionale L Pulsante vapore M Cursore erogazione vapore continuo N Manopola termostato O Spia ferro in temperatura Ferro di tipo domestico L Pulsante vapore M Cursore erogazione vapore continuo N Manopola termostato O Spia ferro in temperatura EL Περιγραφή A Αφαιρούμενη βάση B οχείο νερού C Περίβλημα συσκευής D Σύστημα καθαρισμού αλάτων (ξέπλυμα λέβητα) E Γάντζος για τη φύλαξη του σωλήνα F Θήκη ηλεκτρικού καλωδίου Χειριστήρια G Χειριστήρια H Ενδεικτική λυχνία έτοιμος ατμός Ι Ενδεικτική λυχνία τέλος νερού * J Διακόπτης ρύθμισης ατμού Κ Διακόπτης λειτουργίας με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία Σίδερο επαγγελματικού τύπου L Πλήκτρο ατμού M Διακόπτης συνεχούς παροχής ατμού N Διακόπτης θερμοστάτη O Ενδεικτική λυχνία ιδανικής θερμοκρασίας Σίδερο οικιακής χρήσης L Πλήκτρο ατμού M Διακόπτης συνεχούς παροχής ατμού N Διακόπτης θερμοστάτη O Ενδεικτική λυχνία ιδανικής θερμοκρασίας * Attenzione: Una volta terminata l acqua in serbatoio la pompa aumenterà il suo rumore. Ciò costituisce normale funzionamento dell apparecchio e non occorre preoccuparsene: è consigliabile procedere immediatamente al ripristino dell acqua in serbatoio. Quando la spia mancanza acqua si accende, si consiglia di ripristinare il livello d acqua nel serbatoio in tempi brevi: in questo modo si potrà continuare a stirare dopo una breve interruzione. Se il rabbocco è effettuato in ritardo e il tempo trascorso è tale da raffreddare la caldaia, il sistema cessa di emettere vapore e una volta ripristinata l acqua all interno del serbatoio, l apparecchio funziona come al primo utilizzo. È sconsigliato all accensione della spia mancanza acqua proseguire nella stiratura a vapore lasciando vibrare la pompa. Tale impiego a lungo andare potrebbe compromettere irreparabilmente componenti interni. * Προσοχή: Όταν τελειώσει το νερό στο δοχείο, αυξάνεται ο θόρυβος λειτουργίας της αντλίας. Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: συνιστάται να γεμίσετε αμέσως το δοχείο με νερό. Όταν η λυχνία τέλος νερού ανάψει, συνιστάται η αποκατάσταση της στάθμης του νερού στο δοχείο όσο το δυνατόν συντομότερα: αυτό θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε το σιδέρωμα μετά από μια σύντομη διακοπή. Εάν αργήσετε να γεμίσετε το δοχείο και στο χρόνο που παρέλθει κρυώσει ο λέβητας, το σύστημα διακόπτει την παροχή ατμού και μετά την εισαγωγή του νερού στο δοχείο η συσκευή λειτουργεί όπως μετά την πρώτη πλήρωση. Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία τέλους νερού συνιστάται να αποφεύγετε τη συνέχιση του σιδερώματος με ατμό αφήνοντας την αντλία να δονείται. Αυτός ο τρόπος χρήσης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να προξενήσει ανεπανόρθωτη ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα. 4

5 Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni Le avvertenze importanti recano questi simboli. È assolutamente necessario osservare queste avvertenze. Pericolo! La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita. Attenzione! La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all apparecchio. Nota Bene: Questo simbolo evidenzia consigli ed informazioni importanti per l utente. Avvertenze fondamentali per la sicurezza Pericolo di scosse elettriche! Poiché l apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche. Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza: Non toccare l apparecchio con le mani umide. Non usare l apparecchio a piedi nudi o bagnati. Mai immergere l apparecchio in acqua. Non tirare il cavo di alimentazione o l apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente. In caso di incompatibilità tra presa e spina dell apparecchio, far sostituire la presa con altra di tipo adatto, da personale qualificato, che dovrà anche verificare che la sezione dei cavi della presa sia idonea alla potenza assorbita dall apparecchio. Per aggiungere acqua, spegnere il sistema stirante agendo sull interruttore e staccare la spina: non mettere mai l apparecchio sotto il rubinetto per aggiungere l acqua. La spina del cavo di alimentazione deve essere rimossa dalla presa prima che il serbatoio sia riempito d acqua. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio. E sconsigliabile l uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse indispensabile, è necessario utilizzare solamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo però attenzione a non superare il limite di potenza marcato sull adattatore. La sicurezza elettrica di questo apparecchio è assicurata soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un efficace impianto di messa a terra, come previsto dalle Avvertenze di sicurezza 5 it vigenti norme di sicurezza elettrica. É necessario verificare questo fondamentale requisito di sicurezza e, in caso di dubbio, richiedere un controllo accurato dell impianto da parte di personale professionalmente qualificato; il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni causati dalla mancanza di messa a terra dell impianto. Quando si decide di non utilizzare più l apparecchio, dopo aver staccato la spina dalla presa di corrente, si raccomanda di renderlo inutilizzabile tagliandone il cavo di alimentazione. Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserite l apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica staccando la spina. In caso di guasto e/o cattivo funzionamento dell apparecchio, spegnerlo, non manometterlo e portarlo al centro assistenza autorizzato. Prima dell utilizzo verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nella targa dell apparecchio. Collegare l apparecchio solo a impianto e prese di corrente aventi portata minima di 10 A e dotate di efficiente messa a terra. Pericolo Scottature! Non dirigere il vapore verso persone o animali. L utilizzatore non deve lasciare il ferro senza sorveglianza quando è collegato all alimentazione La caldaia non deve essere spostata durante il funzionamento. ATTENZIONE : il tubo di collegamento ferro-caldaia può diventare caldo Evitare assolutamente il contatto tra la piastra del ferro da stiro ed i cavi elettrici. Attenzione! Dopo aver tolto l imballaggio verificare l integrità dell apparecchio; in caso di dubbio, non utilizzarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Eliminare il sacchetto di plastica perché pericoloso per i bambini. Non consentire l uso dell apparecchio a persone (anche bambini) con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, a meno che non siano attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile della loro incolumità. Sorvegliare i bambini, assicurandosi che non giochino con l apparecchio. Non miscelare MAI l acqua del serbatoio con smacchiatori, additivi o essenze profumate. Ciò comprometterebbe la

6 sicurezza dell apparecchio e danneggerebbe irreparabilmente la caldaia che dovrebbe quindi essere sostituita. Avvertenze di sicurezza Non utilizzare acqua minerali. it MAI poggiare il ferro sulla scocca dell apparecchio quando il poggiaferro viene rimosso. Utilizzare il poggiaferro removibile su un asse da stiro. EVITARE di utilizzare il poggiaferro su un tavolo: il calore potrebbe rovinare la superficie del tavolo! Quando si ripone il ferro sul suo poggiaferro, assicurarsi che la superficie su cui è collocato l apparecchio sia stabile. Utilizzare solo e UNICAMENTE il poggia ferro; in caso di danneggiamento utilizzare solo il ricambio originale. L apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile. L apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili o se perde. In caso di caduta del sistema stirante con conseguenti rotture visibili dell apparecchio ( caldaia o ferro ), evitare il riutilizzo portando l apparecchio in un centro di assistenza qualificato La caldaia deve essere posizionata su di una superficie piana e particolarmente resistente alle elevate temperature. Uso conforme alla destinazione Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri erronei ed irragionevoli, e da riparazioni effettuate da personale non qualificato. Attenzione! L apparecchio funziona con normale acqua di rubinetto. In caso di acqua molto calcarea (durezza superiore a 27 F) suggeriamo di usare acqua demineralizzata diluita al 50% con acqua di rubinetto. Mai utilizzare solo acqua demineralizzata. Non usare sostanze chimiche o detergenti (es. acque profumate, essenze, soluzioni decalcificanti, ecc.). 6 Attenzione! Se utilizzate dispositivi filtranti, accertatevi accuratamente che l acqua ottenuta sia a PH neutro. Primo utilizzo dell apparecchio Al primo utilizzo, la caldaia interna di un apparecchio nuovo è vuota. Riempiendo la caldaia per la prima volta, tenete presente che è necessario un tempo di riscaldamento più lungo al fine di rimuovere dalla caldaia l aria, sostituita dall acqua del primo riempimento. Durante il riempimento / riscaldamento è normale avvertire il rumore della pompa. Inoltre, l apparecchio esaurirà la prima carica d acqua molto più velocemente dei successivi rabbocchi. Al primo utilizzo, l apparecchio può emanare per alcuni minuti del fumo e dell odore dovuto al riscaldamento e conseguente essiccamento dei sigillanti usati nell assemblaggio della caldaia e del ferro. É consigliabile aerare la stanza. Consigli per la stiratura Tessuti in velluto, lana, ecc. come pure guanti, borse,ecc. potranno recuperare il loro aspetto e la loro morbidezza originari passando lentamente il ferro a breve distanza dagli stessi con il vapore in funzione. Non appoggiare né usare il ferro su cerniere, ganci, anelli, ecc. per evitare di graffiare la piastra. Dividere i capi a seconda della temperatura richiesta dalla stiratura, iniziando con quelli che richiedono le temperature più basse. Tessuti in seta sono stirabili a secco sul rovescio. Tessuti in lana, cotone, lino fino sono stirabili a vapore sul rovescio, oppure al diritto interponendo una tela sottile per evitare l effetto lucido. I tessuti inamidati necessitano di maggiore umidità. Stirare sul diritto del tessuto i colori bianchi e chiari, sul rovescio i colori scuri nonché i ricami, per farli risaltare. Ad ogni nuova utilizzazione (ed in occasione della prima utilizzazione) oppure se non viene utilizzato il vapore da qualche minuto: premere il pulsante erogazione vapore parecchie volte esternamente all asse di stiratura. Questo permetterà di eliminare l acqua di condensa dal circuito del vapore. Risciacquo caldaia Procedere ogni 10 utilizzi come descritto a pag. 43.

7 Risoluzione dei problemi it PROBLEMA CAUSA RIMEDIO L apparecchio non si accende. Esce vapore dal fondo dell apparecchio. L acqua fuoriesce dai fori della piastra del ferro da stiro. Colature brune dalla piastra del ferro da stiro. Alla prima accensione dell apparecchio si nota la fuoriuscita di fumo. Dall apparecchio si sente un rumore intermittente associato a vibrazioni. Dall apparecchio si sente un rumore continuo associato a vibrazioni. L apparecchio non è collegato alla rete elettrica. E intervenuto il sistema di sicurezza di massima pressione. La manopola regolazione termostato del ferro non è nell area indicata in fig.7 L acqua si è condensata all interno dei tubi perché si eroga vapore per la prima volta o non è stato usato per un po di tempo. Il sistema stirante è stato posizionato su una superficie instabile e/o inclinata. Sono stati versati prodotti chimici anticalcare o additivi nel serbatoio dell acqua o nella caldaia. Alcune parti sono trattate con sigillanti/ lubrificanti che evaporano durante il primo riscaldamento. Si tratta dell acqua che viene pompata nella caldaia. Verificare che l apparecchio sia correttamente collegato e premere i pulsanti di accensione ferro e caldaia. Spegnere subito l apparecchio e rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. Posizionare la manopola regolazione termostato del ferro nel settore vapore indicato in fig. 7. Premere l erogatore vapore parecchie volte esternamente all asse di stiratura: questo permetterà di eliminare l acqua fredda dal circuito vapore. Appoggiare il sistema stirante su una superficie stabile e piana. Non si devono mai versare prodotti nel serbatoio dell acqua (vedere i nostri consigli sulla guida veloce). Pulite la piastra con un panno umido. E del tutto normale, questo fenomeno scomparirà dopo qualche utilizzo. Si tratta di un fenomeno del tutto normale. Scollegare il sistema stirante e rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato. Smaltimento Avvertenze per il corretto smaltimento del prodotto ai sensi della Direttiva Europea 2002/96/EC e del Decreto Legislativo n. 151 del 25 Luglio Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve esser smaltito insieme ai rifiuti urbani. Può essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere un importante risparmio di energia e di risorse. Per rimarcare l obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il marchio del contenitore di spazzatura mobile barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell utente comporta l applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente. 7

8 Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες Οι σημαντικές προειδοποιήσεις έχουν αυτά τα σύμβολα. Είναι απολύτως απαραίτητη η τήρηση αυτών των προειδοποιήσεων. Κίνδυνος! Η μη τήρηση μπορεί να είναι ή είναι αιτία τραυματισμών από ηλεκτροπληξία με κίνδυνο για τη ζωή. Προσοχή! Η μη τήρηση μπορεί να είναι ή είναι αιτία τραυματισμών και ζημιών στη συσκευή. Σημείωση: Αυτό το σύμβολο επισημαίνει συμβουλές και σημαντικές πληροφορίες για το χρήστη. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας: Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά χέρια. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια. Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό. Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φις της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου, που θα πρέπει επίσης να ελέγξει αν η διατομή των καλωδίων της πρίζας είναι κατάλληλη για την ισχύ της συσκευής. Για να προσθέσετε νερό, σβήστε το ατμοσύστημα από το διακόπτη και αποσυνδέστε το φις: μη βάζετε ποτέ τη συσκευή κάτω από τη βρύση για να προσθέσετε νερό. Το φις του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να αποσυνδεθεί από την πρίζα του ρεύματος πριν γεμίσετε το δοχείο με νερό. Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος. Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου και/ή προεκτάσεων. Εάν η χρήση τους είναι αναγκαία, πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνον απλούς ή πολλαπλούς αντάπτορες και προεκτάσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας, φροντίζοντας όμως να μην υπερβείτε το όριο ισχύος που αναγράφεται στον αντάπτορα. Η ηλεκτρική ασφάλεια της παρούσας συσκευής Προειδοποιήσεις ασφαλείας el 8 εξασφαλίζεται μόνον όταν αυτή συνδέεται σωστά με αποτελεσματική εγκατάσταση γείωσης σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ηλεκτρικής ασφαλείας. Είναι απαραίτητο να ελέγξετε αυτή τη βασική απαίτηση ασφαλείας και, σε περίπτωση αμφιβολιών, να ζητήσετε έναν προσεκτικό έλεγχο της εγκατάστασης από εξειδικευμένο προσωπικό. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τυχόν ζημιές που θα προκληθούν από την ελλιπή γείωση της εγκατάστασης. Όταν αποφασίσετε να μη χρησιμοποιήσετε πλέον τη συσκευή, συνιστάται να την αχρηστέψετε κόβοντας το ηλεκτρικό καλώδιο, αφού το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποσυνδέοντας το φις. Σε περίπτωση βλάβης ή κακής λειτουργίας της συσκευής, σβήστε την και μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε και παραδώστε την στο εξουσιοδοτημένο σέρβις. Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εγκατάσταση και σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και αποτελεσματική γείωση. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Μην κατευθύνετε τον ατμό προς άτομα ή ζώα. Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Ο λέβητας δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. ΠΡΟΣΟΧΗ: ο σωλήνας σύνδεσης σίδερου-λέβητα μπορεί να ζεσταθεί Αποφύγετε με κάθε τρόπο την επαφή της πλάκας του σίδερου με τα ηλεκτρικά καλώδια. Προσοχή! Αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Πετάξτε την πλαστική σακούλα γιατί είναι επικίνδυνη για τα παιδιά. Μην επιτρέπετε τη χρήση της συσκευής σε άτομα (ακόμα και παιδιά) με μειωμένη αντίληψη και περιορισμένες σωματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, εκτός εάν επιβλέπονται με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Επιβλέπετε τα παιδιά και βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Μην αναμιγνύετε ΠΟΤΕ το νερό του δοχείου με καθαριστικά, πρόσθετα ή αρωματικά. Η μη τήρηση της ανωτέρω οδηγίας ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλεια

9 της συσκευής και να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες στο λέβητα και την πιθανή αντικατάστασή του. Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικό νερό. ΠΟΤΕ μην ακουμπάτε το σίδερο πάνω στο περίβλημα της συσκευής όταν έχετε αφαιρέσει τη βάση. Χρησιμοποιείτε την αφαιρούμενη βάση πάνω σε μια σιδερώστρα. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη βάση πάνω σε ένα τραπέζι: η θερμότητα μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια του τραπεζιού! Όταν ακουμπάτε το σίδερο πάνω στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκεται η συσκευή είναι σταθερή. Χρησιμοποιείτε ΜΟΝΟ τη βάση σίδερου. Σε περίπτωση βλάβης της, χρησιμοποιήστε μόνο γνήσιο ανταλλακτικό. Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση, εάν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή διαρροή. Σε περίπτωση πτώσης του ατμοσυστήματος και εφόσον υπάρχουν εμφανή σημάδια σπασίματος της συσκευής (στο λέβητα ή στο σίδερο), αποφύγετε να το χρησιμοποιήσετε και παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις Ο λέβητας πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια, ιδιαίτερα ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. Συμβατή χρήση Η παρούσα συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και παράλογη χρήση και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό. Προσοχή! Η συσκευή λειτουργεί με νερό της βρύσης. Σε περίπτωση πολύ σκληρού νερού (σκληρότητα πάνω από 27 F) συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού σε διάλυμα 50% με νερό της βρύσης. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μόνο αποσταγμένο νερό. Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά (π.χ. αρωματισμένο νερό, εσάνς, αποσκληρυντικά υγρά, κλπ). 9 Προσοχή! Αν χρησιμοποιείτε συστήματα καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι το φιλτραρισμένο νερό έχει ουδέτερο PH. Χρήση της συσκευής για πρώτη φορά Κατά την πρώτη χρήση, ο εσωτερικός λέβητας της καινούριας συσκευής είναι άδειος. Γεμίζοντας το λέβητα για πρώτη φορά, λάβετε υπόψη ότι ο απαιτούμενος χρόνος θέρμανσης θα είναι μεγαλύτερος γιατί αφαιρείται ο αέρας από το λέβητα και αντικαθίσταται από το νερό της πρώτης πλήρωσης. Κατά την πλήρωση/θέρμανση είναι φυσιολογικό να ακούγεται ο θόρυβος της αντλίας. Επίσης, η συσκευή θα εξαντλήσει την πρώτη ποσότητα νερού πολύ πιο γρήγορα από τις επόμενες φορές. Κατά την αρχική χρήση, ενδέχεται να εξέλθουν από τη συσκευή, για λίγα λεπτά, καπνός και δυσάρεστες οσμές. Αυτό οφείλεται στη θέρμανση/στέγνωμα των στεγανωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής. Συνιστάται ο αερισμός του δωματίου. Συμβουλές για το σιδέρωμα Τα βελούδινα, τα μάλλινα κλπ. όπως και τα γάντια, οι τσάντες κλπ. επανέρχονται στην αρχική τους εμφάνιση και απαλότητα περνώντας αργά το σίδερο σε μικρή απόσταση από την επιφάνειά τους με τον ατμό σε λειτουργία. Μην ακουμπάτε και μη χρησιμοποιείτε το σίδερο σε φερμουάρ, αγκράφες, κρίκους κ.λ.π. για να μη χαράξετε την πλάκα. Χωρίστε τα ρούχα ανάλογα με την απαιτούμενη θερμοκρασία σιδερώματος, αρχίζοντας από εκείνα που απαιτούν τη χαμηλότερη θερμοκρασία. Τα μεταξωτά σιδερώνονται χωρίς ατμό από την ανάποδη. Μάλλινα, βαμβακερά και λεπτά λινά σιδερώνονται με ατμό από την ανάποδη, ή από την καλή παρεμβάλλοντας ένα λεπτό ύφασμα για να αποφευχθούν οι γυαλάδες. Τα κολλαρισμένα υφάσματα απαιτούν περισσότερο ατμό. Σιδερώστε από την καλή πλευρά τα λευκά και τ ανοιχτόχρωμα υφάσματα και από την ανάποδη τα σκούρα και τα κεντήματα, για να αναδειχτούν καλύτερα. Πριν την πρώτη χρήση, σε κάθε νέα χρήση ή όταν το σίδερο δεν χρησιμοποιείται με ατμό για μερικά λεπτά: πιέστε το πλήκτρο ατμού αρκετές φορές, κρατώντας το σίδερο σε απόσταση από το ρούχο. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται το νερό από το κύκλωμα ατμού. Ξέπλυμα του λέβητα Εκτελέστε κάθε 10 χρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες στη σελ 43.

10 Επίλυση προβλημάτων el ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ Η συσκευή δεν ανάβει. Έξοδος ατμού από το κάτω μέρος της συσκευής. Το νερό τρέχει από τις τρύπες της πλάκας του σίδερου. Έξοδος σκούρου υγρού από την πλάκα του σίδερου. Κατά τη λειτουργία για πρώτη φορά παρατηρείται έξοδος καπνού από τη συσκευή. Ακούγεται ένας διακοπτόμενος θόρυβος σε συνδυασμό με δονήσεις. Ακούγεται ένας συνεχής θόρυβος σε συνδυασμό με δονήσεις. Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Επέμβαση του συστήματος ασφαλείας μέγιστης πίεσης. Ο διακόπτης ρύθμισης θερμοστάτη του σίδερου δεν είναι στην περιοχή που υποδεικνύεται στην εικ.7 Τοποθετήστε το διακόπτη ρύθμισης θερμοστάτη στη θέση ατμού που υποδεικνύεται στην εικ. 7. Το ατμοσύστημα τοποθετήθηκε σε ασταθή ή/και επικλινή επιφάνεια. Προστέθηκαν χημικά προϊόντα κατά των αλάτων ή άλλα πρόσθετα στο δοχείο νερού ή στο λέβητα. Σε ορισμένα μέρη της συσκευής χρησιμοποιούνται στεγανωτικά/ λιπαντικά που εξατμίζονται με το πρώτο ζέσταμα. Οφείλεται στη λειτουργία της αντλίας νερού. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη και πιέστε τους διακόπτες λειτουργίας σίδερου και λέβητα. Σβήστε αμέσως τη συσκευή και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις. Τοποθετήστε το διακόπτη ρύθμισης θερμοστάτη στη θέση ατμού που υποδεικνύεται στην εικ. 7. Κρατώντας το σίδερο σε απόσταση από το ρούχο, πιέστε αρκετές φορές το διακόπτη παροχής ατμού: με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται το κρύο νερό από το κύκλωμα ατμού. Στηρίξτε το ατμοσύστημα σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια. Μη χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα στο δοχείο νερού (βλ. συμβουλές στο σύντομο οδηγό χρήσης). Καθαρίστε την πλάκα με υγρό πανί. Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία που σταματά μετά τις πρώτες χρήσεις. Πρόκειται για απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο. Αποσυνδέστε το ατμοσύστημα από την πρίζα και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις. ΑΝΑΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Προειδοποιήσεις για τη σωστή διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να διατίθεται με τα αστικά απορρίμματα. Μπορεί να διατεθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής που ορίζουν οι δημοτικές αρχές, ή στις αντιπροσωπείες που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η διαφοροποιημένη διάθεση μιας ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη διάθεση καθώς και την ανακύκλωση υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής διάθεσης, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων. 10

11 Riempimento - Πλήρωση B OK! WATER ONLY! NO! Uso - Χρήση OK STEAM! 4 ON 5 6 MAX OK! M! O TEA OK S MIN NO! 7 L- 8 I* OFF fig. 1-3

12 Caratteristiche - Χαρακτηριστικά M NO! 12

13 Anticalc System IT Assicurarsi che l apparecchio sia spento e scollegato dalla rete elettrica e completamente freddo. EL WATER ONLY! MAX 0,7L 16 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή, αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο και εντελώς κρύα. 18 (fig. 16, 17, 18) x2 17 fig

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 11 Χειριστήρια... 11 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 11... 11 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ... 12...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 49 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 49 Απορριψη 50 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 50 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 51 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 51 Σίδερο επαγγελματικού τύπου...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 52 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 52 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 53 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 53 Χειριστήρια... 53 Σίδερο επαγγελματικού τύπου... 53 Σίδερο οικιακής χρήσης... 53 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10

ΑΣΦΑΛΕΙΑ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 10 ΑΣΦΑΛΕΙΑ... 10 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας... 10 ΑΠΟΡΡΙΨΗ... 11 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ... 11 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ... 12 Χειριστήρια (διαφορετικά ανάλογα με τα μοντέλα)... 12

Διαβάστε περισσότερα

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el

Προειδοποιήσεις ασφαλείας el Προειδοποιήσεις ασφαλείας Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας. ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 62 Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας 62 ΣΥΜΒΑΤΗ ΧΡΗΣΗ 63 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 63 Αξεσουάρ 63 Χειριστήρια 63 Σίδερο επαγγελματικού τύπου 64 Σίδερο οικιακής χρήσης 64 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126

ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 ΑΤΜΟΣΙΔΕΡΟ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο: SIH1126 Παρακαλούμε διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης και κοιτάξτε προσεκτικά τις εικόνες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή! Προδιαγραφές: Μοντέλο: SIH1126 Λειτουργίες:

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1)

Περιγραφή συσκευής ( Σχεδ. 1) Model No: R-102 Σκουπάκι Χειρός Οδηγίες Χρήσης Περιγραφή Επαναφορτιζόµενο σκουπάκι χειρός για υγρά και στερεά. Απορροφά εύκολα σκόνη και νερό. Είναι εύχρηστο για το σπίτι και παρόµοιους χώρους. Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12

Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE. IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 Istruzioni per l uso Οδηγίες χρήσης RASOIO DEPILATORE IT pagina 1 ΕΛ σελίδα 12 [A] [B1] [B2] [B3] 4 [E] 1 2 1 3 2 5 [C1] [C2] [D1] 3 4 7 6 [D2] [D3] 5 6 8 9 10 Type E1101 IPX5 IN: 3V Battery Battery Ni-MH

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model No.: R-912 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model No.: R-912 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Θήκη φίλτρου 2. Άνω κάλυµµα 3. Καπάκι δεξαµενής 4. εξαµενή 5. ιακόπτης λειτουργίας 6. Κύριο σώµα συσκευής 7. Γυάλινη κανάτα 8. Χερούλι κανάτας 9.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ IMETEC ECO GR Σύστηµα σιδερώµατος - Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Αγαπητέ πελάτη, IMETEC θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την αγορά αυτό το προϊόν. Είµαστε σίγουροι ότι θα εκτιµήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MOD. R-182 Περιγραφή Συσκευής 1. Καλώδιο 2. Λαβή 3. ιακόπτης λειτουργίας On/Off 4. Ρυθµιστής ισχύος 5. Μπουτόν περιτύλιξης καλωδίου 6. Πέλµα 7. Θάλαµος σακούλας 8. Μπουτόν απελευθέρωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3. Χρήσιμες Συμβουλές 4. Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6. Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Βασικά χαρακτηριστικά της πρέσας 3 Χρήσιμες Συμβουλές 4 Εξοικείωση με την Πρέσα Ατμού 6 Λειτουργίες και Χρήση της συσκευής 8 Τεχνικές σιδερώματος 9 Το καθάρισμα της πρέσας σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής TYPE L5401 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MASTER VAPOR Ατμοκαθαριστής (GR) TYPE L5401 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΗ Αγαπητέ πελάτη, σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το

Διαβάστε περισσότερα

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.)

CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) CONFIGURAZIONE DELLA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (P.E.C.) Consigliamo di configurare ed utilizzare la casella di posta elettronica certificata tramite il webmail dedicato fornito dal gestore

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF IT - Manuale d uso per l utente BS II 24 BS II 24 FF BS II 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di averle fornito

Διαβάστε περισσότερα

CONVECTOR MODEL:R-012

CONVECTOR MODEL:R-012 CONVECTOR Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ MODEL:R-012 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Convector δαπέδου µε µοτέρ turbo και θερµοστάτη ΙΣΧΥΣ: 2000W ΤΑΧΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ: AC 230V 50Hz ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ιαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738

ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ Model No. R-738 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Πριν χρησιµοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για µελλοντική αναφορά. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μίξερ µε κάδο Μοντέλο:R-557 8 7 6 5 9 4 Περιγραφή συσκευής: 10 3 1. ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑ ΟΥ 2. ΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3. ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 4. ΚΟΥΜΠΙ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 5. ΚΑΛΥΜΜΑ 6. ΙΑΚΟΠΤΗΣ TURBO 7.

Διαβάστε περισσότερα

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ -

Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - Τοστιέρα µε 2 σετ αποσπώµενες πλάκες τύπου γκριλ και σάντουιτς Οδηγίες λειτουργίας και ασφαλείας Model: R-202 - ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ - ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κατά τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ακολουθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ - ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: R-8058 ΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ, ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF

IT - Manuale d uso per l utente EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF IT - Manuale d uso per l utente GR EGIS PLUS 24 EGIS PLUS 24 FF EGIS PLUS 24 CF Egregio Signore, desideriamo ringraziarla per aver preferito nel suo acquisto la caldaia di ns. produzione. Siamo certi di

Διαβάστε περισσότερα

BR925LR BR950R. www.blackanddecker.eu

BR925LR BR950R. www.blackanddecker.eu www.blackanddecker.eu BR925LR BR950R English (Original instructions) 4 Italiano (Traduzione del testo originale) 10 Ελληνικά (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών) 17 2 3 ENGLISH ENGLISH Intended use Your

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131

Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ MOD. R-131 1 ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει να ακολουθείτε βασικές προφυλάξεις ασφαλείας, συµπεριλαµβανοµένων και των ακολούθων:

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu BR850

www.blackanddecker.eu BR850 www.blackanddecker.eu BR850 English (Original instructions) 4 Italiano (Traduzione del testo originale) 10 Ελληνικά (Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών) 17 2 3 ENGLISH ENGLISH Intended use Your Black & Decker

Διαβάστε περισσότερα

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente

CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35. Manuale d uso per l utente CLAS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ CLAS PREMIUM EVO 24/30/35 CLAS PREMIUM EVO SYSTEM 18/24/35 Egregio Signore, desideriamo

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 7 Ελληνικά 12

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 7 Ελληνικά 12 www.blackanddecker.eu 4 5 6 3 1 2 13 7 8 12 11 10 9 English 3 Italiano 7 Ελληνικά 12 7 A B 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker iron has been designed for ironing garments made of linen, cotton,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 Εγχειρίδιο οδηγιών ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ GR ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ... 3 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ... 4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ... 5 ΧΡΗΣΗ... 7 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ... 8 2 ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης αναφέρεται σε

Διαβάστε περισσότερα

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 1 ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ atmos2_odigies_print_layout 2 25/11/14 4:49 μ.μ. Page 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Για λόγους ασφαλείας διαβάστε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας:

Όταν χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να ακολουθείτε τις παρακάτω οδηγίες ασφαλείας: Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικό Φουρνάκι Model:R-200 Για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία και ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για µελλοντική αναφορά. ΟΙΚΙΑΚΗ ΜΟΝΟ ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΙ ΕΡΟ ΑΤΜΟΥ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ PHOENIX GOLD IRON Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδ: ΦΙΝΙΞ Ο ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων παιδιών) µε µειωµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL

ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL ΠΡΕΣΣΟΣΥΣΤΗΜΑ REFILL Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες αυτές και κρατήστε τες

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno IT caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore EN high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής

Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Φορητός ηλεκτρονικός αφυγραντής Οδηγίες χρήσης ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση του μηχανήματος και φυλάξτε αυτές σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Επίτοιχοι λέβητες συμπύκνωσης κλειστού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου C) ή ανοιχτού θαλάμου καύσης βεβιασμένου ελκυσμού (τύπου Β) με ενσωματωμένο μπόιλερ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε

Διαβάστε περισσότερα

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816

Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Ανεμιστήρας Υδρονέφωσης MGMF 3816 Εγχειρίδιο χρήσης 1 Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας: 1. Ελέγξτε αν η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι συμβατή με τη συσκευή αυτή, όπως φαίνεται πάνω στη συσκευή.

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione. Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione. Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης IT GR CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE

Διαβάστε περισσότερα

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ PD10/16-SDE ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙ ΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη συσκευή. Τοποθετήστε τη συσκευή σε

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388n-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow AquaMate διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών μόνο

Διαβάστε περισσότερα

LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ

LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LAVATRICE WASHING MACHINE LAVE-LINGE LAVADORA ÇAMAŞIR MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES TALĐMAT KILAVUZU ΒΙΒΛΙΟ Ο ΗΓΙΩΝ IT EN FR ES

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΟΝΗΣΗΣ EXECUTING STANDARD GB4706.1-2005/GB4706.10-2003 Σας ευχαριστούμε για την αγορά του VEKTOR FINLO. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες προτού να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα

Διαβάστε περισσότερα

LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ LAVASCIUGA WASHER-DRYER LAVE-LINGE SÉCHANT LAVADORA-SECADORA ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKĐNESĐ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ LIBRETTO ISTRUZIONI INSTRUCTION MANUAL MANUEL D'INSTRUCTIONS MANUAL DE INSTRUCCIONES

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno

caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno it caldaie murali ad alto rendimento destinate all esterno manuale per l uso destinato all utente ed all installatore en high efficiency wall-mounted gas-fired boilers for external use operating and installation

Διαβάστε περισσότερα

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014

Il tuo manuale d'uso. AEG-ELECTROLUX F88009MOP http://it.yourpdfguides.com/dref/4585014 Può anche leggere le raccomandazioni fatte nel manuale d uso, nel manuale tecnico o nella guida di installazione di AEG- ELECTROLUX F88009MOP. Troverà le risposte a tutte sue domande sul manuale d'uso

Διαβάστε περισσότερα

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente

GENUS PREMIUM EVO GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 SYSTEM 12/18/24/30/35. Manuale d uso per l utente GENUS PREMIUM EVO Manuale d uso per l utente CALDAIA MURALE ISTANTANEA A CONDENSAZIONE ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ GENUS PREMIUM EVO 24/30/35 GENUS PREMIUM EVO SYSTEM 12/18/24/30/35 Egregio Signore,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Model: R-271 ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΕ 2 ΕΣΤΙΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Model: R-271 Συγχαρητήρια για την αγορά αυτής της συσκευής. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της και την ασφάλειά σας, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας

Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Σημαντικές Σημειώσεις Ασφαλείας Παρακαλούμε διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες για να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία του μηχανήματος. 1 Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν συνδέσετε το μηχάνημα. 2

Διαβάστε περισσότερα

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap

Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap CJ750 ENGLISH (Original instructions) Parts 1. Lid 2. Large reamer 3. Small reamer 4. Pulp strainer 5. Jug (500ml capacity) 6. Motor Base 7. Anti drip tap Intended use Your Black & Decker citrus juicer

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9

www.blackanddecker.eu English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9 www.blackanddecker.eu 7 6 5 4 3 2 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 9 9 10 7 8 A B D 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker coffee maker has been designed for making coffee. This product is intended

Διαβάστε περισσότερα

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt

Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Επιδαπέδιος Ανεμιστήρας με Τηλεχειρισμό και Οθόνη LED 60Watt Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ Οδηγίες ασφαλείας 1. Ποτέ μην βάζετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα ανάμεσα στις εγκοπές του προστατευτικού δίχτυ,

Διαβάστε περισσότερα

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions

Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου. Your-conditions Ντουλάπα Εμφανούς Τύπου Your-conditions ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ Οδηγίες προς το κοινό...2 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Προειδοποίηση......3 Προσοχή...4 Έλεγχοι πριν τη λειτουργία...5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH. Intended use

ENGLISH. Intended use SC800 ENGLISH English Intended use Your Black & Decker Hair Dryer has been designed for drying hair as described in this manual. This product is intended for household use only. Safety instructions Warning!

Διαβάστε περισσότερα

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA GREEN EXT. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

TALIA EX. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση Το εγχειρίδιο αυτό προορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΛΥMΜΑΤΟΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΗΛΕΚ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ) Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως υπόστρωμα και για την πρόληψη ζαρωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC. 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Ηλεκτρικός Στίφτης S1125JC 220-240V~50Hz, 60W Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια, χρήση και συντήρηση της συσκευής

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343

Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 Ηλεκτρική σκούπα για υγρό/στεγνο καθάρισμα και στάχτες DAMC-4343 1 Προσοχή: Πριν από το καθάρισμα ή τη συντήρηση της συσκευής, πρέπει να αποσυνδέσετε το φις από την πρίζα. Προσοχή: Πριν από τη συναρμολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095

Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 Beper MICΑ PANEL HEATER RΙ.095 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές, πρέπει πάντοτε να ακολουθείτε τα βασικά μέτρα ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: Εταιρεία VALEO Formosa Office Building 4F 3, 161, Sung The Road Taipei, Taiwan, R.O.C. P/N: 700351626(09.03) ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και απευθυνθείτε στις

Διαβάστε περισσότερα

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης

Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης 3-285-370-51(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD510E/DVD910E Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più comuni sono reperibili

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l installazione e l uso

Istruzioni per l installazione e l uso Istruzioni per l installazione e l uso LAVABIANCHERIA Sommario I I Italiano,1 GR ΕΛΛΗΝΙΚΑ, 13 TR Türkçe,25 Installazione, 2-3 Disimballo e livellamento Collegamenti idraulici ed elettrici Dati tecnici

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 2015-2016 ΠΙΑΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ Οι Εκδόσεις Δίσιγμα ξεκίνησαν την πορεία τους στο χώρο των ελληνικών εκδόσεων τον Σεπτέμβριο του 2009 με κυρίαρχο οδηγό

Διαβάστε περισσότερα

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14116N-0 Printed in U.S.A. αριθμός εξυπηρέτησης πελατών Κάθε συσκευή Rainbow και Power Nozzle διαθέτει ένα σειριακό αριθμό εξυπηρέτησης πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr

ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr ΑΕΡΟΘΕΡΜΟ NSG-24B ΣΟΜΠΑ QUARTZ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση: www.alfalamda.gr Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν

Διαβάστε περισσότερα

Powerful Solutions TM

Powerful Solutions TM Powerful Solutions TM BL300 English (Original Instructions) 2 (Original Instructions) English Intended use Your Black & Decker blender has been designed for blending, mixing and crushing of solid and liquid

Διαβάστε περισσότερα

ALIXIA V01. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia

ALIXIA V01. Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Istruzioni tecniche per l'installazione e la manutenzione Questo libretto è destinato agli apparecchi installati in Italia Τεχνικό βιβλίο εγκατάστασης και συντήρησης ΟΙ ακόλουθες οδηγίες αφορούν συσκευές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Μοντέλο αρ.: S1428GCM 220~240V 50Hz 800W ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. Καπάκι 2. Διακόπτης λειτουργίας 3. Λαβή 4. Ενδεικτική λυχνία 5. Βάση 6. Σώμα 7. Στόμιο εκροής Για τη βέλτιστη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ MICA ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ DF-HT0203N Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη συσκευή, παρακαλούμε διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη εξολοκλήρου, ακόμα και σε περιπτώσεις, που έχετε ήδη εξοικειωθεί με προηγούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΜΑΣΑΖ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ Υγιεινή ζωή κάθε μέρα! Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά προτού να λειτουργήσετε το μηχάνημα και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση. Σημείωση: διατηρούμε το δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER

Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER Τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και τη συντήρηση ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ CLIMA MANAGER INDICE Generalità...3 Avvertenze per l installatore Marcatura CE Targhetta caratteristiche...4

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LLD 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LLD 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES Español, 43 EN English,15 PT Português, 57 DE Deutsch, 29 EL Ελληνικά, 71 Sommario Scheda prodotto, 2 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento

Διαβάστε περισσότερα

NINFA 24 MCS 3540F611

NINFA 24 MCS 3540F611 cod. 3540F611 05/2007 (Rev. 00) 3540F611 NINF 24 MCS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

NINFA T 24 MS 3540G951

NINFA T 24 MS 3540G951 cod. 3540G951 02/2008 (Rev. 00) 3540G951 NINF T 24 MS ISTRUZIONI PER L USO L'INSTLLZIONE E L MNUTENZIONE INSTRUCTIONS FOR USE, INSTLLTION ND MINTENNCE INSTRUCTIONS D'UTILISTION, D'INSTLLTION ET D'ENTRETIEN

Διαβάστε περισσότερα

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ VICTRIX 24 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε έναν λέβητα της IMMERGAS. Ένα προϊόν ποιότητας που θα σας προσφέρει άνεση και ασφάλεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Να είστε σίγουροι

Διαβάστε περισσότερα

KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1

KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1 KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 1 KH1170_Brotback_IT_GR.qxd 20.03.2007 15:33 Uhr Seite 2 IT/GR KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com N. ID: KH1170-08/06-V3

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Κατ αρχήν επιθυμούμε να σας ευχαριστήσουμε για την προτίμηση που επιδείξατε σε μια συσκευή

Διαβάστε περισσότερα

www.blackanddecker.eu 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10

www.blackanddecker.eu 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 www.blackanddecker.eu 5 4 3 2 1 English 3 Italiano 6 Ελληνικά 10 5 4 3 6 2 7 9 8 A 2 ENGLISH Intended use Your Black & Decker blender has been designed for blending, mixing and crushing of solid and liquid

Διαβάστε περισσότερα

Manuale d istruzioni. User and installation instructions. Conseils d utilisation et d installation. Instrucciones para el uso e instalación

Manuale d istruzioni. User and installation instructions. Conseils d utilisation et d installation. Instrucciones para el uso e instalación Manuale d istruzioni User and installation instructions Conseils d utilisation et d installation Instrucciones para el uso e instalación Kullanım ve kurulum için talimatlar Οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1]

Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1. Εγχειρίδιο χρήσης [1] Μηχανή άλεσης κρέατος FA-5141-1 Εγχειρίδιο χρήσης [1] Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά και φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (εικ. Α) 1. Κυρίως σώμα 2. ON/0/R (Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση/Αντίστροφη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ

ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ Ο αέρας περιέχει πάντοτε κάποια ποσότητα νερού με τη μορφή υδρατμών η οποία καθορίζει και το βαθμό της υγρασίας ενός χώρου. Η ικανότητα του αέρα να παρακρατεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H. Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ: XB6008H Παρακαλούμε, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά Κίνα Baumarkt KIG GmbH Wandsbeker Zollstraße 91 D-22041 Hamburg

Διαβάστε περισσότερα

ENGLISH 4 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 12

ENGLISH 4 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 12 3 2 7 6 5 4 1 ENGLISH 4 ITALIANO 8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 12 10 11 9 8 12 14 13 9 15 16 17 19 18 4 11 11 3 20 2 8 10 2 5 7 6 19 21 22 3 ENGLISH ENGLISH Intended use Your Black & Decker vacuum cleaner has been designed

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LFF 8M121 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT Italiano, 1 ES Español, 46 EN English, 16 EL Ελληνικά, 60 NL Nederland, 31 Sommario Scheda prodotto, 2 Precauzioni, consigli e Assistenza, 3-4 Sicurezza generale Smaltimento

Διαβάστε περισσότερα

u Do not block the vents of the appliance. u Avoid inhaling dust when emptying the appliance or the dustbag. u Always empty the product outside.

u Do not block the vents of the appliance. u Avoid inhaling dust when emptying the appliance or the dustbag. u Always empty the product outside. WBV1450 WBV1405P A 10 B C D E 2 F G 3 ENGLISH (Original instructions) Intended use Your Black & Decker vacuum cleaner has been designed for wet and dry vacuum cleaning purposes. This appliance is intended

Διαβάστε περισσότερα

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore

HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ. Profitstore HYDROCLEAN 5 STEAM MOP ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΣΗΜ: Όλες οι φωτογραφίες είναι ενδεικτικές. Πιθανόν να υπάρχουν διαφορές σε λεπτομέρειες, σχέδια και χρωματισμούς. Προδιαγραφές και τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν

Διαβάστε περισσότερα

LIVSGNISTA GB IT ES PT GR IE

LIVSGNISTA GB IT ES PT GR IE LIVSGNISTA GB ES IT PT GR GB IT ES PT GR IE GB IT ES PT GR IE ENGLISH 4 ITALIANO 19 ESPAÑOL 35 PORTUGUÊS 51 ΕΛΛΗΝΙΚΑ 67 Language, Lingua, Idioma, Idioma, Γλώσσα Country, Paese, País, País, Χώρα ENGLISH

Διαβάστε περισσότερα

DC1005. www.blackanddecker.eu

DC1005. www.blackanddecker.eu www.blackanddecker.eu DC1005 1 2 7 3 6 5 4 2 (Original instructions) ENGLISH Intended use Your BLACK+DECKER DC1005 Travel Kettle has been designed for boiling water as described in this manual. Do not

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ Χ Ρ Η Σ Ε Ω Σ 2 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή πρέπει να λαμβάνονται οι βασικές προφυλάξεις ασφαλείας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας

Διαβάστε περισσότερα

Gruppo idraulico solare a singola via

Gruppo idraulico solare a singola via Gruppo idraulico a singola via per impianti solari termici ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ ΜΟΝΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΕΒΙΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Il Descrizione Περιγραφή gruppo di circolazione viene utilizzato

Διαβάστε περισσότερα

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Type H2201 / 5669 ΚΑΡΑΝΤ ΑΒΕΕ, Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΤΗΛ. 2104212350-51, FAX 2104200036, Email: info@carad.gr II Type H2201 Max: 150 Kg Min:

Διαβάστε περισσότερα

Digital Video Camera Recorder

Digital Video Camera Recorder 3-071-133-51 (1) Digital Video Camera Recorder Istruzioni per l uso Prima di usare l apparecchio, leggere attentamente questo manuale e conservarlo per riferimenti futuri. Οδηγίες λειτουργίας Πριν θέσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ατμοσυστήματα SC 2.600 CB. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία

Ατμοσυστήματα SC 2.600 CB. Βασικός εξοπλισμός: Βαλβίδα ασφαλείας. Τεχνικά στοιχεία Ατμοσυστήματα SC 2.600 CB Μικρό, συμπαγές με διαρκή παραγωγή ατμού. Κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων, τοίχων, την απομάκρυνση αλάτων από το μπάνιο και λίπη από την κουζίνα. Η συσκευασία περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E

DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E 4-125-250-31(1) Digital Video Camera Recorder Manuale delle istruzioni Οδηγός Χρήσης IT GR DCR-DVD150E/DVD450E/ DVD650E/DVD850E IT/GR Ulteriori informazioni su questo prodotto e risposte alle domande più

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ

Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Οδηγίες χρήσης για το πολυμίξερ Περιεχόμενα Ασφάλεια του πολυμίξερ Σημαντικά μέτρα ασφάλειας 6 Ηλεκτρικές απαιτήσεις 8 Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού εξοπλισμού 8 ΜΈΡΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ Μέρη και

Διαβάστε περισσότερα

Istruzioni per l uso. Sommario LSB 5B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2

Istruzioni per l uso. Sommario LSB 5B019 LAVASTOVIGLIE. Scheda prodotto, 2 Istruzioni per l uso LAVASTOVIGLIE IT EN FR Sommario Italiano, 1 English, 14 Français, 27 Scheda prodotto, 2 EL Ελληνικά, 40 Precauzioni e consigli, 3 Sicurezza generale Smaltimento Risparmiare e rispettare

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια

Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Κανόνες Ασφάλειας και Υγείας στα Εργαστήρια Εργαστήριο Μηχανικής και Υλικών Σχολή Μηχανικής και Εφαρμοσμένων Επιστημών Πανεπιστήμιο Frederick Τμήμα: Έχω διαβάσει και αντιλαμβάνομαι τους κανόνες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε

με προσοχή και εκπαιδεύονται από έναν υπεύθυνο για τη σωματική ακεραιότητά τους. Παρακολουθείτε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για οικιακή χρήση, σύμφωνα με τις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου και μόνο με τα εξαρτήματα που διατίθενται με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ : Blade ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ Οι οδηγίες αυτές θα πρέπει να διαβαστούν προσεκτικά και να φυλαχθούν για μελλοντική χρήση. Δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε προβλήματα προκύψουν με την

Διαβάστε περισσότερα