ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους. Από το πρακτικό της 8 ης του έτους 2011, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Σήμερα στις 19 Απριλίου, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α / ). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Κοτσαμπάς Θωμάς, Πρόεδρος 1.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7 ο Τακτικό Μέλος 2.- Λάππα Θεόδωρο, Αντιπρόεδρος (8 ο Τακτικό Μέλος) 3.- Ζορμπά Ανθή, 1 ο Τακτικό Μέλος 4.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2 ο Τακτικό Μέλος 5.- Βενέτη Ελευθερία, 3 ο Τακτικό Μέλος 6.- Ραγκούση Εμμανουήλ, 4 ο Τακτικό Μέλος 7.- Σίμο Ευάγγελο, 5 ο Τακτικό Μέλος 8.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6 ο Τακτικό Μέλος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κακαλιάς Ευστράτιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : -1-

2 Από την Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Λογιστικό) μας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και σε συνδυασμό με την παρ. 1 του αρθ. 158 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) 1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου, β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού γ) προελέγχει τον απολογισμό, δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. ΥΠ. Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (επισυνάπτεται κατάσταση) ,64 80 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (επισυνάπτεται κατάσταση) , Διάφορα έξοδα (επισυνάπτεται κατάσταση) ,39 80 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (επισυνάπτεται κατάσταση) , Λοιπά έξοδα (επισυνάπτεται κατάσταση) 9.362, Προμήθειες παγίων (επισυνάπτεται κατάσταση) , Έργα (επισυνάπτεται κατάσταση) , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (αρ. μελ. 3/2011) 5.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2011 (αρ. μελ. 3/2011) 7.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2011 (αρ. μελ. 3/2011) 1.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2011 (αρ. μελ. 3/2011) 1.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2011 (αρ. μελ. 3/2011) 700, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2011 (αρ. μελ. 3/2011) 300, Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου (αρ. μελ. 2/2011) 7.000, Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου για το Κ.Ε.Π. (αρ. μελ. 2/2011) 1.000, Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου (αρ. μελ. 2/2011) 6.000, Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου (αρ. μελ. 2/2011) 1.000, Ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος ανάκτησης και αποστολής οικονομικών δεδομένων από φορείς του Δημοσίου (αρ. μελ. 1/2011) 7.200,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 5.645,46 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) ,76-2-

3 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) ,04 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 6.506,87 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 5.328,34 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινήτων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 8.000,00 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και ζαντών 2010 (συν.) (αρ. μελ. 26/2010) 2.500,00 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και ζαντών 2010 (συν.) (αρ. μελ. 26/2010) 3.649,46 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και ζαντών 2010 (συν.) (αρ. μελ. 26/2010) 4.000,00 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και ζαντών 2010 (συν.) (αρ. μελ. 26/2010) 3.500,00 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και ζαντών 2010 (συν.) (αρ. μελ. 26/2010) 1.200,00 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και ζαντών (συν.) (αρ. μελ. 26/2010) 3.000,00 Ανταλλακτικά προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 30/2010) 2.595,60 Ανταλλακτικά προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 30/2010) 9.270,00 Ανταλλακτικά προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 30/2010) 3.708,00 Ανταλλακτικά προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 30/2010) 2.781,00 Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 30/2010) 2.781,00 Προμήθεια ανταλλακτικών προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων (συν.) (αρ. μελ. 30/2010) 927,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (αρ. μελ. 27/2010) ,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (αρ. μελ. 27/2010) ,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (αρ. μελ. 27/2010) ,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (αρ. μελ. 27/2010) 8.500,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (αρ. μελ. 27/2010) 5.800,00 Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία λοιπών μηχανημάτων (αρ. μελ. 27/2010) 2.000, Προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων (αρ. μελ. 27/10) 700, Προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων κήπων (αρ. μελ. 27/2010) 4.000, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (αρ. μελ. 27/2010) , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (αρ. μελ. 27/2010) 7.300, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2011 (αρ. μελ. 1/2011) 7.500, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2011 (αρ. μελ. 1/2011) , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2011 (αρ. μελ. 1/2011) 5.500, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2011 (αρ. μελ. 1/2011) 8.000,00-3-

4 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2011 (αρ. μελ. 1/2011) 2.400, Ασφάλιστρα μηχανημάτων (αρ. μελ. 1/2011) 4.500, Ανάπλαση στο Ο.Τ. 491 (συν.) (αρ. μελ. 11/2010) , Ανακατασκευή μπετοδρόμων (συν.) (αρ. μελ. 5/2010) , Συντήρηση πλατείας Θέτιδος- Αχιλλέως (συν.) (αρ. μελ. 7/2010) ,12 Ασφαλτοστρώσεις- Συντηρήσεις οδών 2010 (συν.) (αρ. μελ /2010) , Μικροεπεμβάσεις πεζοδρόμων (συν.) (αρ. μελ. 21/2010) , Συντήρηση πεζοδρομίων Ανατ. Ρωμυλίας (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) ,17 Επίστρωση βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα (Δημοτικό Στάδιο Πετρούπολης) (συν.) , Δημοτικό Κοιμητήριο 2010 (συν.) (αρ. μελ. 25/2010) , Αναδιαρρυθμίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) (αρ. μελ. 74Α/2006) , Ανακατασκευή πλατείας στο Ο.Τ. 8Α (συν.) (αρ. μελ. 1/2008) , Ανάπλαση πεζοδρομίων Λεωφόρου 25ης Μαρτίου (Ζ' Φάση) (συν.) (αρ. μελ. 31/2006) , Συντήρηση και καθαρισμός κολυμβητικών δεξαμενών δημοτικού κολυμβητηρίου 2010 (συν.) (αρ. μελ. 24/2010) , Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2010 (συν.) (αρ. μελ. 28/2010) 3.316, Προμήθεια γάλακτος 2010 (συν.) (αρ. μελ. 36/2010) , Προμήθεια γάλακτος 2010 (συν.) (αρ. μελ. 36/2010) , Προμήθεια γάλακτος 2010 (συν.) (αρ. μελ. 36/2010) , Προμήθεια γάλακτος 2010 (συν.) (αρ. μελ. 36/2010) 2.938, Προμήθεια γάλακτος 2010 (συν.) (αρ. μελ. 36/2010) , Είδη ατομικής προστασίας (συν.) (αρ. μελ. 37/2010) , Είδη ατομικής προστασίας (συν.) (αρ. μελ. 37/2010) 5.302, Είδη ατομικής προστασίας (συν.) (αρ. μελ. 37/2010) 3.513, Είδη ατομικής προστασίας (συν.) (αρ. μελ. 37/2010) 751, Είδη ατομικής προστασίας (συν.) (αρ. μελ. 37/2010) 2.919, Εργασίες διεκπεραίωσης αλληλογραφίας ΚΕΠ (ταχυμεταφορές) (2010) (συν.) (αρ. μελ. 1/2010) 4.800, Προμήθεια υλικού για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου (συν.) (αρ. μελ. 19/2010) , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 2.625, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 1.000, Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες εγκατάστασης δικτύου ασύρματης πρόσβασης πλατείας ΗΡΟΥΣ (συν.) (αρ. μελ. 9/2010) ,53 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 21/2010) ,33 Προμήθεια ανταλλακτικών σκουπών για τα μηχανήματα σάρωθρα 2010 (συν.) (αρ. μελ. 28/2010) 9.471,00-4-

5 Καπάκια κάδων μηχανικής αποκομιδής (συν.) (αρ. μελ. 29/2010) , Προμήθεια λαμπτήρων και εξαρτημάτων για τη συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (2010) (συν.) (αρ. μελ. 23/2010) 8.629, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής 2010 (συν.) (αρ. μελ. 6/2010) 4.826, Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 2010 (συν.) (αρ. μελ. 8/2010) 1.182, Προμήθεια καθιστικών εξωτερικών χώρων (συν.) (αρ. μελ. 34/2010) 4.920, Ύδρευση και παραγωγική διαδικασία ,00 Εργασίες συντήρησης περιβάλλοντος χώρου πρασίνου σχολικών κτιρίων (συν.) (αρ. μελ. 14/2010) 4.781, Συντήρηση και επισκευή κλαδοτεμαχιστή (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 3.000, Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων (συν.) 1.480, Εργασίες άρδευσης νεοφύτων χώρων (συν.) (αρ. μελ. 17/2010) 2.252, Προμήθεια δένδρων, θάμνων και φυτών (συν.) (αρ. μελ. 2/2010) 3.129,00 Προμήθεια βελτιωτικών εδάφους & φυτοφαρμάκων (συν.) (αρ. μελ /2010) 996, Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος (συν.) (αρ. μελ. 7/2010) 4.719, Παροχές ένδυσης ένστολου προσωπικού 2011 (αρ. μελ. 3/ , Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων ενημερωτικού χαρακτήρα (συν.) (αρ. μελ. 13/2010) 2.859, Προμήθεια χρωμάτων (αρ. μελ. 3/2011) , Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2011 (αρ. μελ. 2/2011) , Συντήρηση & επισκευή Η/Υ 4.000, Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 1.000, Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων Ι. Ν. Αγ. Θωμά 2.000, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού για τον Ι. Ν. Αγ. Θωμά 1.000, Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας 1.000, Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας του Κ.Ε.Π , Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών 4.000, Προμήθεια πιεστικών 500, Προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας για το Κ.Ε.Π , Αμοιβές νομικών , Αμοιβή καθηγητών για σεμινάρια , Αμοιβή μελών επιτροπών κατατακτηρίων και πτυχιαίων εξετάσεων 6.000, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , Ηχογράφηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, φωτοεκτύπωση, βιβλιοδεσία και εγγραφή σε cd των πρακτικών Δ.Σ. & Ο.Ε (αρ. μελ. 1/2011) , Φόροι τόκων τραπεζικών καταθέσεων , Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Ν. 3842/10) 3.000, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6.500,00-5-

6 Συνδρομές Internet 3.000,00 Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών Δημοτικών κτιρίων με κεντρικό σταθμό , Τόκοι δανείων ΤΗΣ&Δ , Τόκοι δανείων από της πιστωτικούς οργανισμούς , Χρεολύσια δανείων ΤΗΣ&Δ , Χρεολύσια δανείων από της πιστωτικούς οργανισμούς , Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , Επιδότηση Σχολικών Επιτροπών για της σχολικούς τροχονόμους , Απόδοση σε Σχολική Επιτροπή από καταλογιστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε βάρος του Προέδρου της ,05 Ετήσια συνδρομή στο Σωματείο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.500,00 Ετήσια συμμετοχή στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ , Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία , Μίσθωση λεωφορείου για της ανάγκες της δημοτικής συγκοινωνίας 1.500,00 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης & Προσωπικού 6.000, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών εφαρμογών 2.500, Συμβόλαιο συντήρησης έργου portal , Συμβόλαιο συντήρησης έργου gis , Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογής ΑΣΕΠ 900, Ύδρευση δημοτικών κτιρίων , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό δημοτικών κτιρίων , Έξοδα διοδίων 100, Δημοσίευση προκηρύξεων 8.000, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000, Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής Η/Υ & περιφερειακών 1.500, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1.300, Δαπάνες ύδρευσης κτιρίων ,00 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες , Έξοδα διοργάνωσης αιμοδοσίας 2.000, Προμήθεια φυσικού αερίου ,00 Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης) , Έξοδα τεχνικής επιθεώρησης μηχανημάτων έργου 1.500,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Προμήθεια διαφόρων αναλλώσιμων ειδών (σιλικόνες-σιδηρικά-κλπ ) 300, Συμβόλαιο συντήρησης εκτυπωτή PLOTTER 700, Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου 1.000,00-6-

7 Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 1.000, Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 3.000, Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 1.500, Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 1.500, Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 500,00 Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων (σιδηρικά, λουκέτα, σχοινιά, κόλλες κλπ) 1.000, Προμήθεια υδραυλικών υλικών 500, Προμήθεια ειδών μνημοσύνων 500, Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 2011 (αρ. μελ. 4/2011) 7.500,00 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης για το Κ.Ε.Π (αρ. μελ /2011) 500, Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 2011 (αρ. μελ. 4/2011) 5.000, Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 2011 (αρ. μελ. 4/2011) 1.000, Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 2011 (αρ. μελ. 4/2011) 1.000, Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (αρ. μελ. 5/2011) , Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (αρ. μελ. 6/2011) , Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (αρ. μελ. 7/2011) 6.000, Προμήθεια ειδών αρτοποιείου (αρ. μελ. 8/2011) , Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου (αρ. μελ. 9/2011) , Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (αρ. μελ. 10/2011) , Πάγια προκαταβολή 6.000,00 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Ο Φ Ε Ι Λ Ω Ν ΕΤΟΥΣ 2010 Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 8112 ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε. 726, ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε. 666, ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε. 621, ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε. 416, ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε , ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε. 849, ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε , ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε , ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε , ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε. 838, ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε , ΗΧΟΣ - ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 406,21 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ , ,64-7-

8 Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,40 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,25 Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,39 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,90 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,90 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,45 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,80 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,90 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΓΑΝΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 ΠΑΝ. Θ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 2.390,81 ΠΑΝ. Θ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ 2.245,73 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,75 ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,10 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΕΠ 113,68 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,92 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,50 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,02 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 125,45 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 194,66 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,75 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,50 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,75 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,75 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,90 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,45 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,05 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,40 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,57 Κ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (TURBO DIESEL) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,64 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,50 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,50 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 713,40 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 2.420,21-8-

9 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 586,72 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 3.373,63 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 752,62 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 205,45 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 2.046,73 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΘΝ. ΕΟΡΤΗΣ 649,99 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ,44 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,10 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 Κ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (TURBO DIESEL) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. ΜΕΜΙ R ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΟΕ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 5.073,75 ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. ΜΕΜΙ R ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΟΕ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ 1.783,50 UNISYSTEMS ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ ,78 UNISYSTEMS ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ ,00 Γ. ΜΑΡΚΟΥ Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΕ (ΕΡΓΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ 1.457,55 ΗΧΟΣ ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 406,21 ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 446,28 HIPAC ΑΕΒΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 336,53 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,00 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,80 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,10 Η. ΤΣΟΚΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 Η. ΤΣΟΚΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,58 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,50 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,10 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,45-9-

10 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 ΒΑΛΟΥΙΣΚΩΦ ΜΙΧ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) 2.667,98 ΒΑΛΟΥΙΣΚΩΦ ΜΙΧ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) 1.539,12 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4892) 458,15 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4528) 267,75 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4825,4535,5156,5161) 618,80 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4678,4900,5116,4985,4686) 529,55 ΝΤΑΝΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 5154) 4,76 ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ 214,10 ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΓΑΝΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΛΑΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ,55 ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΓΑΝΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 217,80 ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,95 ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 Κ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,30 ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3.345,60 Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 214,94 Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 118,07 Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 103,33 Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 274,27 Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 181,09 Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 320,01 ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,35 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 ΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 296,11 ΜΑΡΚΟΥ Κ. - Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 1.279,20 ΠΑΝ. Θ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΧΟΛ. ΧΩΡΩΝ 2.390,81 ΠΑΝ. Θ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΦΥΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 2.245,73 ΚΑΤΣΙΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ 792,12 ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ ΑΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ,60 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,90

11 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ 4.059,00 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70 ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΑΛ. ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΑΝΤΙΣΜΟΥ ,55 LANCOP AE ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 61,50 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 307,50 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡ. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 6.830, ,82 Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 8115 Ι.Δ. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 774, ΚΟΥΡΗΣ MEDIA GROUP ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 206, Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 492,00 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 8115 ΑΕ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 150, ΚΑΤΣΙΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 29, INTRAWAY ΟΛΟΚΛΗΡ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝ ΕΠΕ INTRAWAY ΟΛΟΚΛΗΡ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝ ΕΠΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , ,39 Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4892) 987,70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4528) 464,10 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4825,4535,5156,5161) 879,41 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4678, 4900, 5116, 4985, 4686) 962,71 ΠΑΥΛΟΥ - ΛΙΟΤΣΟΣ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ 86752) 130,90 ΝΤΑΝΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 5154) 68,03 ΖΗΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,05 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 4.298,85-11-

12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 590,40 ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,05 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 3.616,20 Μ & Ζ ΚΑΚΑΒΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1.228,16 ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 8.523,90 ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2.675,25 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 400,24 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 680,32 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 465,19 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,63 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,76 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ - ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,47 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ - ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,31 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ - ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,98 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ - ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70 Μ. ΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.Ε. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET 175,00 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 73,96 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 136,97 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 98,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 111,80 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 142,30 ΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,07 ΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 ΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,19 ΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,21 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,12 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,95 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,26 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,12 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,22 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,06 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,95 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,06-12-

13 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,99 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,94 ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,48 ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,01 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 49,20 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 137,76 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 61,50 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 290,28 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 73,80 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 29,52 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 73,80 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 73,80 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1.027,05 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 444,03 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 30,75 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 89,79 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 196,80 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 86,10 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 25,83 ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 92,99 ΜΑΡΚΟΥ Κ. Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 1.083,38 ΖΗΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 3.271,80 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,05 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,65 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,98 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,95-13-

14 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,58 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,94 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,18 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,71 ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ ΑΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 7.170,60 ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ ΑΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 1.864,80 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ 1.524,60 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,61 ΠΟΝΗΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 2.053,50 ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ Ο.Ε. (ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ) ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΙΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ 166,05 ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ Ο.Ε. (ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ) ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΙΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ 125,46 ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ Ο.Ε. (ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ) ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΙΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ 166,05 ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ Ο.Ε. (ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ) ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΙΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ 128,41 XEROX HELLAS A.E.E. ΑΓΌΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 885,60 XEROX HELLAS A.E.E. ΑΓΌΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 295,20 XEROX HELLAS A.E.E. ΑΓΌΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 295,20 XEROX HELLAS A.E.E. ΑΓΌΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 295,20 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,94 ΚΩΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΕΡΜΑΙΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 534,68 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,76 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,44 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ ,00 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΓΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 73,80 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΣΠΥΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΣΠΥΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΜΟΣ Γ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΙΜΟΣ Γ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 1.589,78 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 949,44 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΘΝ. ΕΠΕΤΕΙΟΥ 239,85 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ 3.750,41 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ 3.744,17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ 3.750,41 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ 3.744,17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 36,16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 163,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 74,59-14-

15 Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE LANCOP AE LANCOP AE LANCOP AE ΠΕΡΕΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 588,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 349,23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 58,30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 81,79 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 178,66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1.105,44 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 11,73 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 28,54 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 237,78 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 906,89 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ,43 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 540,46 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1.264,44 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1.097,16 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 324,72 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 869,61 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΕΠ 541,20 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1.675,87 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ 680,19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 190,74 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ 615,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΑΤ. ΠΕΤΡΑΣ 713,40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ 588,55 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΑ 7.151,35 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ 72,15 ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 934,80 ΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΟ 615,00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑΣ 133,20 ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΠΡ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) 60,00 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ 643,80 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΓΛΑΣΤΡΕΣ 133,20 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,27-15-

16 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,14 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ ,00 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ 5113, ΚΗΟ ,24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ 5113, ΚΗΟ ,12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 103,32 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,13 ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,14 ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 667,89 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,29 ERGOTRAK ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,76 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ ,55 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,89 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,81 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,24 Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 566,53 ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 301,96 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΠ 818,46 DYNAMIC ENERGY (ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ Ο.Ε.) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,16 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,58 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,35 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,89 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,65 Η. ΤΣΟΚΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,48 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,84 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,83 ERGOTRAK ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,76 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70-16-

17 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,80 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,43 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,50 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,49 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,93 ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ Ο.Ε. (ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΘΩΜΑ 83,03 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 Κ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (TURBO DIESEL) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,46 ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,12 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,68 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,91 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,05 ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,56 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ν. ΡΟΥΣΑΛΗ (ΗΛΕΚΤ ΡΟ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ν. ΡΟΥΣΑΛΗ (ΗΛΕΚΤ ΡΟ) ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ 1.962,47 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡΟΥ 197,54 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 184,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.951,38 ΠΡΟΜΗΘ. ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.469,02 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ 979,08 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΓΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 409,59 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,95 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,78 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,71 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,85 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ ,10 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,40 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 110,70 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 573,18 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,45-17-

18 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 Κ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (TURBO DIESEL) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,62 Γ. ΜΑΡΚΟΥ Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΕ (ΕΡΓΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ 687,69 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΓΛΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΚΕΠ 199,80 Γ. ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 172,20 HIPAC ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ ΤΟΥ ΚΕΠ 500,61 HIPAC ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ 394,83 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1.494,45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 616,85 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 1.986,45 ΚΑΚΑΛΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ 299,70 ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 149,81 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΚΙΡΚΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 1.918,80 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 71,96 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 318,57 ΣΜΑΡΑΓΔΑ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 307,25 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,98 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,60 SUZUKI ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,41 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,08 ΣΜΑΡΑΓΔΑ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 427,79 ΣΜΑΡΑΓΔΑ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 108,30 XEROX HELLAS A.E.E. ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 2.452,37 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΠΟΝΗΡΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ 1.254,30 Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 385,86 Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30,94 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 19,56 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 16,97 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1.480,95 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 958,79 XEROX HELLAS A.E.E. ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 295,20-18-

19 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,68 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,02 ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,37 Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 442,80 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,79 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,56 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,04 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,27 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,40 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,95 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,81 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,17 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,44 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,15 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,76 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,69 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,22 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,51 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,09 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,82 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,63 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,80 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,73 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,48 Η. ΤΣΟΚΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,30 ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 36,90 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,71 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,08 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,99 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,68 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,68 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,99 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ 5112, ΚΗΟ ,12 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ 5112, ΚΗΟ ,50 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ ,54-19-

20 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,10 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.686,80 Γ. ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 999,84 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 170,05 FILTRECO- Κ. ΡΗΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 239,85 FILTRECO- Κ. ΡΗΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 57,81 FILTRECO- Κ. ΡΗΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 73,80 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,14 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ , ,05 Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 8117 KUTSCHALISSBERG PETER 8117 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 8117 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8117 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ 185,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ 402,10 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΦΗΣ) 140,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΦΗΣ) 30, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΦΗΣ) 105, ΤΣΙΓΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 500, ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 8.000, ,10 Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ) 59, ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 2.557, ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 1.963, Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ "ΠΕΜ ΑΕΒΕ" Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΕΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ,92 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 5.408, ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ 9.822,78-20-

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΪΟΥ 2015 ΕΣΟΔΑ KAE ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 58.422.538,11 31.726.798,39

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 8/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Β4Β7ΩΗΓ-ΑΡ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 29/3/2012

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δήμος Παλαιού Φαλήρου ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 5 ης 27/2/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 30/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ (ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) Προηγούμενο Οικ. έτος (2012) Οι. Έτος 2013 Προϋπολογισθ. Ενταλθέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κωδικός Περιγραφή 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 4.820.346,21 1.759.786,06

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2011 - Δήμος Ωραιοκάστρου Κωδικός Αριθμός Περιγραφή Προτεινόμενος Εγκεκριμμένος 02 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Αχαΐας Δήμος ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-603 Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 18 Φεβρουαρίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ 1. Αναµόρφωση προϋπολογισµού για τακτοποίηση πιστώσεων Π.Ο.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Οικονομικού Έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εγκρίνει με ΔΗΜΟΣ (19) ψήφους ΝΕΑΣ το ΣΜΥΡΝΗΣ Πρόγραμμα των Ιωνικών Γιορτών, αρνητικά ψήφισε η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζησίμου Δημόκλεια. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 45Ψ1ΩΛΞ-ΩΗΖ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 717 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 49/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα