ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. τ.τ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 31/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους. Από το πρακτικό της 8 ης του έτους 2011, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Σήμερα στις 19 Απριλίου, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ / πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α / ). Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από τα εννέα (9) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Κοτσαμπάς Θωμάς, Πρόεδρος 1.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7 ο Τακτικό Μέλος 2.- Λάππα Θεόδωρο, Αντιπρόεδρος (8 ο Τακτικό Μέλος) 3.- Ζορμπά Ανθή, 1 ο Τακτικό Μέλος 4.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2 ο Τακτικό Μέλος 5.- Βενέτη Ελευθερία, 3 ο Τακτικό Μέλος 6.- Ραγκούση Εμμανουήλ, 4 ο Τακτικό Μέλος 7.- Σίμο Ευάγγελο, 5 ο Τακτικό Μέλος 8.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6 ο Τακτικό Μέλος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κακαλιάς Ευστράτιος, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : -1-

2 Από την Οικονομική Υπηρεσία (Τμήμα Λογιστικό) μας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση: Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και σε συνδυασμό με την παρ. 1 του αρθ. 158 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων) 1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου, β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού γ) προελέγχει τον απολογισμό, δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. ΥΠ. Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (επισυνάπτεται κατάσταση) ,64 80 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (επισυνάπτεται κατάσταση) , Διάφορα έξοδα (επισυνάπτεται κατάσταση) ,39 80 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (επισυνάπτεται κατάσταση) , Λοιπά έξοδα (επισυνάπτεται κατάσταση) 9.362, Προμήθειες παγίων (επισυνάπτεται κατάσταση) , Έργα (επισυνάπτεται κατάσταση) , Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων (αρ. μελ. 3/2011) 5.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2011 (αρ. μελ. 3/2011) 7.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2011 (αρ. μελ. 3/2011) 1.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2011 (αρ. μελ. 3/2011) 1.000, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2011 (αρ. μελ. 3/2011) 700, Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2011 (αρ. μελ. 3/2011) 300, Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου (αρ. μελ. 2/2011) 7.000, Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου για το Κ.Ε.Π. (αρ. μελ. 2/2011) 1.000, Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου (αρ. μελ. 2/2011) 6.000, Προμήθεια φωτοτυπικού χάρτου (αρ. μελ. 2/2011) 1.000, Ανάπτυξη μηχανογραφικού συστήματος ανάκτησης και αποστολής οικονομικών δεδομένων από φορείς του Δημοσίου (αρ. μελ. 1/2011) 7.200,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 5.645,46 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) ,76-2-

3 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) ,04 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 6.506,87 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 5.328,34 Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων και αυτοκινήτων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 8.000,00 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και ζαντών 2010 (συν.) (αρ. μελ. 26/2010) 2.500,00 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και ζαντών 2010 (συν.) (αρ. μελ. 26/2010) 3.649,46 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και ζαντών 2010 (συν.) (αρ. μελ. 26/2010) 4.000,00 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και ζαντών 2010 (συν.) (αρ. μελ. 26/2010) 3.500,00 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και ζαντών 2010 (συν.) (αρ. μελ. 26/2010) 1.200,00 Προμήθεια ελαστικών επισώτρων και ζαντών (συν.) (αρ. μελ. 26/2010) 3.000,00 Ανταλλακτικά προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 30/2010) 2.595,60 Ανταλλακτικά προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 30/2010) 9.270,00 Ανταλλακτικά προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 30/2010) 3.708,00 Ανταλλακτικά προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 30/2010) 2.781,00 Προμήθεια ανταλλακτικών συντήρησης μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 30/2010) 2.781,00 Προμήθεια ανταλλακτικών προγραμματισμένης συντήρησης μεταφορικών μέσων (συν.) (αρ. μελ. 30/2010) 927,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (αρ. μελ. 27/2010) ,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (αρ. μελ. 27/2010) ,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (αρ. μελ. 27/2010) ,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (αρ. μελ. 27/2010) 8.500,00 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων (αρ. μελ. 27/2010) 5.800,00 Προμήθεια καυσίμων για τη λειτουργία λοιπών μηχανημάτων (αρ. μελ. 27/2010) 2.000, Προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων (αρ. μελ. 27/10) 700, Προμήθεια καυσίμων μηχανημάτων κήπων (αρ. μελ. 27/2010) 4.000, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (αρ. μελ. 27/2010) , Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό (αρ. μελ. 27/2010) 7.300, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2011 (αρ. μελ. 1/2011) 7.500, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2011 (αρ. μελ. 1/2011) , Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2011 (αρ. μελ. 1/2011) 5.500, Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2011 (αρ. μελ. 1/2011) 8.000,00-3-

4 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 2011 (αρ. μελ. 1/2011) 2.400, Ασφάλιστρα μηχανημάτων (αρ. μελ. 1/2011) 4.500, Ανάπλαση στο Ο.Τ. 491 (συν.) (αρ. μελ. 11/2010) , Ανακατασκευή μπετοδρόμων (συν.) (αρ. μελ. 5/2010) , Συντήρηση πλατείας Θέτιδος- Αχιλλέως (συν.) (αρ. μελ. 7/2010) ,12 Ασφαλτοστρώσεις- Συντηρήσεις οδών 2010 (συν.) (αρ. μελ /2010) , Μικροεπεμβάσεις πεζοδρόμων (συν.) (αρ. μελ. 21/2010) , Συντήρηση πεζοδρομίων Ανατ. Ρωμυλίας (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) ,17 Επίστρωση βοηθητικού γηπέδου ποδοσφαίρου με τεχνητό χλοοτάπητα (Δημοτικό Στάδιο Πετρούπολης) (συν.) , Δημοτικό Κοιμητήριο 2010 (συν.) (αρ. μελ. 25/2010) , Αναδιαρρυθμίσεις υπάρχοντος κτιρίου - προσθήκη πτέρυγας 10 αιθουσών διδασκαλίας στα 3ο και 6ο Δημοτικά Σχολεία Πετρούπολης (συν.) (αρ. μελ. 74Α/2006) , Ανακατασκευή πλατείας στο Ο.Τ. 8Α (συν.) (αρ. μελ. 1/2008) , Ανάπλαση πεζοδρομίων Λεωφόρου 25ης Μαρτίου (Ζ' Φάση) (συν.) (αρ. μελ. 31/2006) , Συντήρηση και καθαρισμός κολυμβητικών δεξαμενών δημοτικού κολυμβητηρίου 2010 (συν.) (αρ. μελ. 24/2010) , Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2010 (συν.) (αρ. μελ. 28/2010) 3.316, Προμήθεια γάλακτος 2010 (συν.) (αρ. μελ. 36/2010) , Προμήθεια γάλακτος 2010 (συν.) (αρ. μελ. 36/2010) , Προμήθεια γάλακτος 2010 (συν.) (αρ. μελ. 36/2010) , Προμήθεια γάλακτος 2010 (συν.) (αρ. μελ. 36/2010) 2.938, Προμήθεια γάλακτος 2010 (συν.) (αρ. μελ. 36/2010) , Είδη ατομικής προστασίας (συν.) (αρ. μελ. 37/2010) , Είδη ατομικής προστασίας (συν.) (αρ. μελ. 37/2010) 5.302, Είδη ατομικής προστασίας (συν.) (αρ. μελ. 37/2010) 3.513, Είδη ατομικής προστασίας (συν.) (αρ. μελ. 37/2010) 751, Είδη ατομικής προστασίας (συν.) (αρ. μελ. 37/2010) 2.919, Εργασίες διεκπεραίωσης αλληλογραφίας ΚΕΠ (ταχυμεταφορές) (2010) (συν.) (αρ. μελ. 1/2010) 4.800, Προμήθεια υλικού για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου (συν.) (αρ. μελ. 19/2010) , Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 2.625, Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2010 (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 1.000, Προμήθεια εξοπλισμού και εργασίες εγκατάστασης δικτύου ασύρματης πρόσβασης πλατείας ΗΡΟΥΣ (συν.) (αρ. μελ. 9/2010) ,53 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 2010 (συν.) (αρ. μελ. 21/2010) ,33 Προμήθεια ανταλλακτικών σκουπών για τα μηχανήματα σάρωθρα 2010 (συν.) (αρ. μελ. 28/2010) 9.471,00-4-

5 Καπάκια κάδων μηχανικής αποκομιδής (συν.) (αρ. μελ. 29/2010) , Προμήθεια λαμπτήρων και εξαρτημάτων για τη συντήρηση Δημοτικού φωτισμού (2010) (συν.) (αρ. μελ. 23/2010) 8.629, Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων υδροσυλλογής 2010 (συν.) (αρ. μελ. 6/2010) 4.826, Προμήθεια ασφαλτικού υλικού 2010 (συν.) (αρ. μελ. 8/2010) 1.182, Προμήθεια καθιστικών εξωτερικών χώρων (συν.) (αρ. μελ. 34/2010) 4.920, Ύδρευση και παραγωγική διαδικασία ,00 Εργασίες συντήρησης περιβάλλοντος χώρου πρασίνου σχολικών κτιρίων (συν.) (αρ. μελ. 14/2010) 4.781, Συντήρηση και επισκευή κλαδοτεμαχιστή (συν.) (αρ. μελ. 4/2010) 3.000, Συντήρηση και επισκευή εξοπλισμού γεωτρήσεων (συν.) 1.480, Εργασίες άρδευσης νεοφύτων χώρων (συν.) (αρ. μελ. 17/2010) 2.252, Προμήθεια δένδρων, θάμνων και φυτών (συν.) (αρ. μελ. 2/2010) 3.129,00 Προμήθεια βελτιωτικών εδάφους & φυτοφαρμάκων (συν.) (αρ. μελ /2010) 996, Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος (συν.) (αρ. μελ. 7/2010) 4.719, Παροχές ένδυσης ένστολου προσωπικού 2011 (αρ. μελ. 3/ , Προμήθεια και εγκατάσταση πινακίδων ενημερωτικού χαρακτήρα (συν.) (αρ. μελ. 13/2010) 2.859, Προμήθεια χρωμάτων (αρ. μελ. 3/2011) , Προμήθεια οικοδομικών υλικών 2011 (αρ. μελ. 2/2011) , Συντήρηση & επισκευή Η/Υ 4.000, Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 1.000, Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων Ι. Ν. Αγ. Θωμά 2.000, Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού για τον Ι. Ν. Αγ. Θωμά 1.000, Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας 1.000, Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας του Κ.Ε.Π , Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών 4.000, Προμήθεια πιεστικών 500, Προμήθεια κλειδαριών ασφαλείας για το Κ.Ε.Π , Αμοιβές νομικών , Αμοιβή καθηγητών για σεμινάρια , Αμοιβή μελών επιτροπών κατατακτηρίων και πτυχιαίων εξετάσεων 6.000, Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων , Ηχογράφηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, φωτοεκτύπωση, βιβλιοδεσία και εγγραφή σε cd των πρακτικών Δ.Σ. & Ο.Ε (αρ. μελ. 1/2011) , Φόροι τόκων τραπεζικών καταθέσεων , Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (Ν. 3842/10) 3.000, Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 6.500,00-5-

6 Συνδρομές Internet 3.000,00 Συνδρομή σύνδεσης συναγερμών Δημοτικών κτιρίων με κεντρικό σταθμό , Τόκοι δανείων ΤΗΣ&Δ , Τόκοι δανείων από της πιστωτικούς οργανισμούς , Χρεολύσια δανείων ΤΗΣ&Δ , Χρεολύσια δανείων από της πιστωτικούς οργανισμούς , Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές , Επιδότηση Σχολικών Επιτροπών για της σχολικούς τροχονόμους , Απόδοση σε Σχολική Επιτροπή από καταλογιστική απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε βάρος του Προέδρου της ,05 Ετήσια συνδρομή στο Σωματείο ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1.500,00 Ετήσια συμμετοχή στο ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ , Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες , Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία , Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία , Μίσθωση λεωφορείου για της ανάγκες της δημοτικής συγκοινωνίας 1.500,00 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Οικονομικής Διαχείρισης & Προσωπικού 6.000, Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού Διοικητικών εφαρμογών 2.500, Συμβόλαιο συντήρησης έργου portal , Συμβόλαιο συντήρησης έργου gis , Συμβόλαιο συντήρησης εφαρμογής ΑΣΕΠ 900, Ύδρευση δημοτικών κτιρίων , Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό δημοτικών κτιρίων , Έξοδα διοδίων 100, Δημοσίευση προκηρύξεων 8.000, Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000, Προμήθεια ανταλλακτικών επισκευής Η/Υ & περιφερειακών 1.500, Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 1.300, Δαπάνες ύδρευσης κτιρίων ,00 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες , Έξοδα διοργάνωσης αιμοδοσίας 2.000, Προμήθεια φυσικού αερίου ,00 Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή περίθαλψης) , Έξοδα τεχνικής επιθεώρησης μηχανημάτων έργου 1.500,00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας , Προμήθεια διαφόρων αναλλώσιμων ειδών (σιλικόνες-σιδηρικά-κλπ ) 300, Συμβόλαιο συντήρησης εκτυπωτή PLOTTER 700, Τέλη κυκλοφορίας αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργου 1.000,00-6-

7 Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 1.000, Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 3.000, Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 1.500, Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 1.500, Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 500,00 Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων (σιδηρικά, λουκέτα, σχοινιά, κόλλες κλπ) 1.000, Προμήθεια υδραυλικών υλικών 500, Προμήθεια ειδών μνημοσύνων 500, Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 2011 (αρ. μελ. 4/2011) 7.500,00 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης για το Κ.Ε.Π (αρ. μελ /2011) 500, Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 2011 (αρ. μελ. 4/2011) 5.000, Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 2011 (αρ. μελ. 4/2011) 1.000, Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 2011 (αρ. μελ. 4/2011) 1.000, Προμήθεια ειδών παντοπωλείου (αρ. μελ. 5/2011) , Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου (αρ. μελ. 6/2011) , Προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου (αρ. μελ. 7/2011) 6.000, Προμήθεια ειδών αρτοποιείου (αρ. μελ. 8/2011) , Προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστείου (αρ. μελ. 9/2011) , Προμήθεια ειδών οπωρολαχανοπωλείου (αρ. μελ. 10/2011) , Πάγια προκαταβολή 6.000,00 Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ Ο Φ Ε Ι Λ Ω Ν ΕΤΟΥΣ 2010 Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 8112 ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε. 726, ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε. 666, ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε. 621, ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε. 416, ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε , ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε. 849, ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε , ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε , ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε , ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε. 838, ΣΩΜΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΠΌ Σ.Ο.Ε , ΗΧΟΣ - ΓΡΑΦΗ Ε.Π.Ε A. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 406,21 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΙ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΙ , ,64-7-

8 Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,40 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,25 Χ. ΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,39 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,90 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,90 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,45 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,80 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,90 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΓΑΝΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 ΠΑΝ. Θ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 2.390,81 ΠΑΝ. Θ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ 2.245,73 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,75 ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,10 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΕΠ 113,68 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,92 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,50 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,02 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 125,45 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 194,66 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,75 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,50 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,75 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,75 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,90 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,45 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,05 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,40 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,57 Κ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (TURBO DIESEL) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,64 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,50 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,50 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 ΚΩΝ/ΝΑ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ 713,40 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 2.420,21-8-

9 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 586,72 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 3.373,63 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ 752,62 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 205,45 Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 2.046,73 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤ. ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΘΝ. ΕΟΡΤΗΣ 649,99 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ,44 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,10 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 Κ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (TURBO DIESEL) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. ΜΕΜΙ R ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΟΕ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ) ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 5.073,75 ΠΑΤΕΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Σ. ΜΕΜΙ R ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ. ΟΕ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ) ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤ. ΚΤΙΡΙΩΝ 1.783,50 UNISYSTEMS ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡ ,78 UNISYSTEMS ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜ. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡ ,00 Γ. ΜΑΡΚΟΥ Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΕ (ΕΡΓΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ 1.457,55 ΗΧΟΣ ΓΡΑΦΗ ΕΠΕ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 406,21 ΑΔΕΛΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ 446,28 HIPAC ΑΕΒΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Υ 336,53 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,00 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,80 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,10 Η. ΤΣΟΚΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 Η. ΤΣΟΚΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,58 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,50 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,10 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 ΠΑΝΤΖΑΛΗΣ Γ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,45-9-

10 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 ΒΑΛΟΥΙΣΚΩΦ ΜΙΧ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) 2.667,98 ΒΑΛΟΥΙΣΚΩΦ ΜΙΧ. ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ) 1.539,12 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4892) 458,15 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4528) 267,75 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4825,4535,5156,5161) 618,80 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4678,4900,5116,4985,4686) 529,55 ΝΤΑΝΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 5154) 4,76 ΤΡΙΓΑΖΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΗΜ. ΚΑΤ/ΤΟΣ 214,10 ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΓΑΝΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΛΑΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ,55 ΑΦΟΙ ΒΟΥΡΓΑΝΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ 217,80 ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,95 ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 Κ. ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,30 ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 3.345,60 Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 214,94 Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 118,07 Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 103,33 Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 274,27 Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 181,09 Π. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΕΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 320,01 ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,35 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 ΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ - ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 296,11 ΜΑΡΚΟΥ Κ. - Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 1.279,20 ΠΑΝ. Θ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΧΟΛ. ΧΩΡΩΝ 2.390,81 ΠΑΝ. Θ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΝΕΟΦΥΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 2.245,73 ΚΑΤΣΙΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ 792,12 ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ ΑΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ,60 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,90

11 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΤΡΑΣ 4.059,00 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70 ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΑΛ. ΑΝΤΡΕΑΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΡΑΝΤΙΣΜΟΥ ,55 LANCOP AE ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 61,50 ΑΛΕΞΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 307,50 ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡ. ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ 6.830, ,82 Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 8115 Ι.Δ. ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 774, ΚΟΥΡΗΣ MEDIA GROUP ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 206, Ι. ΓΚΑΝΤΗΡΑΓΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 492,00 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 8115 ΑΕ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ 150, ΚΑΤΣΙΜΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 29, INTRAWAY ΟΛΟΚΛΗΡ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝ ΕΠΕ INTRAWAY ΟΛΟΚΛΗΡ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΜΟΝ ΕΠΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ,00 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ , ,39 Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4892) 987,70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4528) 464,10 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4825,4535,5156,5161) 879,41 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 4678, 4900, 5116, 4985, 4686) 962,71 ΠΑΥΛΟΥ - ΛΙΟΤΣΟΣ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ 86752) 130,90 ΝΤΑΝΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ 5154) 68,03 ΖΗΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,20 ΚΥΡΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,05 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 4.298,85-11-

12 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ 590,40 ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,05 ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ 3.616,20 Μ & Ζ ΚΑΚΑΒΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ 1.228,16 ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 8.523,90 ΑΦΟΙ ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2.675,25 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 400,24 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 680,32 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 465,19 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,63 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,76 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ - ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,47 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ - ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,31 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ - ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,98 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ - ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70 Μ. ΠΕΤΙΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.Ε. ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ INTERNET 175,00 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 73,96 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 136,97 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 98,18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 111,80 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ 142,30 ΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,07 ΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 ΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,19 ΚΑΝΤΖΟΣ ΕΜΜ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,21 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,12 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,95 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,26 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,12 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,22 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,06 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,95 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,06-12-

13 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,99 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,94 ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,48 ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,01 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 49,20 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 137,76 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 61,50 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 290,28 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 73,80 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 29,52 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 73,80 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 73,80 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 1.027,05 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 444,03 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 30,75 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 89,79 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 196,80 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 86,10 ΡΗΓΟΣ Κ. & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 25,83 ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΑΦΟΙ ΔΟΞΙΑΔΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 92,99 ΜΑΡΚΟΥ Κ. Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΩΝ 1.083,38 ΖΗΜΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 3.271,80 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,05 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,65 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,98 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,95-13-

14 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,58 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,94 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,18 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,71 ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ ΑΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 7.170,60 ΦΥΤΩΡΙΑ ΑΝΤΕΜΙΣΑΡΗ ΑΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ 1.864,80 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΖΑΝΤΩΝ 1.524,60 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,61 ΠΟΝΗΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ 2.053,50 ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ Ο.Ε. (ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ) ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΙΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ 166,05 ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ Ο.Ε. (ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ) ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΙΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ 125,46 ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ Ο.Ε. (ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ) ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΙΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ 166,05 ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ Ο.Ε. (ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ) ΑΓΟΡΑ ΚΕΡΙΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ 128,41 XEROX HELLAS A.E.E. ΑΓΌΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 885,60 XEROX HELLAS A.E.E. ΑΓΌΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 295,20 XEROX HELLAS A.E.E. ΑΓΌΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 295,20 XEROX HELLAS A.E.E. ΑΓΌΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 295,20 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,94 ΚΩΔΩΝΗ ΜΑΡΙΑ-ΖΕΡΜΑΙΝ ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 534,68 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,76 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,44 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ ΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ ,00 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΓΟΡΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 73,80 ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΟΡΔΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘ. ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΣΠΥΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΝΑΣΣΗΣ ΣΠΥΡ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΙΜΟΣ Γ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΣΙΜΟΣ Γ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 1.589,78 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ 949,44 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΕΘΝ. ΕΠΕΤΕΙΟΥ 239,85 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ 3.750,41 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ 3.744,17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ 3.750,41 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΕΣ 3.744,17 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 36,16 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 163,10 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 74,59-14-

15 Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE LANCOP AE LANCOP AE LANCOP AE ΠΕΡΕΤΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 588,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 349,23 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 58,30 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 81,79 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 178,66 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1.105,44 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 11,73 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 28,54 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 237,78 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ 906,89 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ,43 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 540,46 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1.264,44 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1.097,16 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 324,72 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 869,61 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΕΠ 541,20 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 1.675,87 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΒΙΓΚΡΟ ΑΒΕΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ 680,19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ 190,74 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ 615,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΑΤ. ΠΕΤΡΑΣ 713,40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡ. ΥΛΙΚΟΥ 588,55 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΑ 7.151,35 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΥ 72,15 ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 934,80 ΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΝΟ 615,00 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑΣ 133,20 ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ (ΠΡ. ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) 60,00 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ 643,80 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΓΛΑΣΤΡΕΣ 133,20 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,27-15-

16 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,14 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ ,00 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ 5113, ΚΗΟ ,24 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ 5113, ΚΗΟ ,12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 103,32 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,13 ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,14 ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 667,89 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,29 ERGOTRAK ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,76 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ ,55 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,89 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,81 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,24 Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 566,53 ΕΥΡΙΔΙΚΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 301,96 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΥΛΙΚΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΕΠ 818,46 DYNAMIC ENERGY (ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ Ο.Ε.) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,16 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,58 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,35 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,89 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,65 Η. ΤΣΟΚΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,48 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,84 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,83 ERGOTRAK ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,76 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70-16-

17 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,80 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,43 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,90 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,50 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,49 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,93 ΑΦΟΙ ΜΟΣΧΟΥ Ο.Ε. (ΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΑ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΕΡΙΩΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΘΩΜΑ 83,03 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 Κ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (TURBO DIESEL) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,46 ΡΕΚΤΙΦΙΕ ΣΠΕΣΙΑΛ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,12 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,68 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,40 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,91 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,05 ΣΟΛΑΡΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,56 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ν. ΡΟΥΣΑΛΗ (ΗΛΕΚΤ ΡΟ) ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ν. ΡΟΥΣΑΛΗ (ΗΛΕΚΤ ΡΟ) ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ 1.962,47 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΥ ΓΕΙΩΣΟΜΕΤΡΟΥ 197,54 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 184,50 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΠΟΛΙΤ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1.951,38 ΠΡΟΜΗΘ. ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.469,02 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΟΡΑ ΛΑΜΠΩΝ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ 979,08 Ν. ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΓΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ 409,59 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,95 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,78 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,71 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,85 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ ,10 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,40 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 110,70 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 573,18 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,45-17-

18 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,80 Κ. ΚΟΥΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (TURBO DIESEL) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,62 Γ. ΜΑΡΚΟΥ Δ. ΛΑΜΠΡΟΥ ΟΕ (ΕΡΓΑΛΟΤΕΧΝΙΚΗ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΗΠΟΥ 687,69 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΓΛΑΣΤΡΑΣ ΓΙΑ ΚΕΠ 199,80 Γ. ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 172,20 HIPAC ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ ΤΟΥ ΚΕΠ 500,61 HIPAC ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ 394,83 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ 1.494,45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ 616,85 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ 1.986,45 ΚΑΚΑΛΗΣ Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ 299,70 ΑΣΦΑΛΤΕΡ Α.Ε. ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 149,81 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝ. ΚΙΡΚΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ 1.918,80 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 71,96 ΓΡΗΓΟΡΗΣ Π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 318,57 ΣΜΑΡΑΓΔΑ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 307,25 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,70 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,98 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,60 SUZUKI ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,60 Ι. ΓΚΟΤΣΗΣ Ε. ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,41 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,08 ΣΜΑΡΑΓΔΑ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 427,79 ΣΜΑΡΑΓΔΑ & ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΟΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ 108,30 XEROX HELLAS A.E.E. ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 2.452,37 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛ. ΠΟΝΗΡΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ 1.254,30 Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 385,86 Κ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30,94 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 19,56 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 16,97 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 1.480,95 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 958,79 XEROX HELLAS A.E.E. ΑΓΟΡΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ 295,20-18-

19 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,68 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,02 ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,37 Ν. ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ 442,80 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,79 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,56 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,04 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,27 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,40 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,95 ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΑΜΑΡΑ ΟΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,81 ΝΕΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ Μ. Ε.Π.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,17 ΤΑΚΗΣ Δ. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,44 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,15 ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,76 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,69 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,22 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,51 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,09 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,82 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,63 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,80 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,73 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,48 Η. ΤΣΟΚΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,00 ΡΑΠΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,30 ΑΡΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ 36,90 Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,71 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ,08 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,99 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,68 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,68 ΑΦΟΙ Γ. ΜΠΟΤΣΗ Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,99 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ 5112, ΚΗΟ ,12 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ 5112, ΚΗΟ ,50 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΦΩΤΗΣ Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΗΟ ,54-19-

20 TACHO EXPERT (ΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ) ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,10 ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΟΜΗΘ. ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜ. ΦΩΤΙΣΜΟΥ 3.686,80 Γ. ΤΣΕΠΕΡΚΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ 999,84 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ 170,05 FILTRECO- Κ. ΡΗΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 239,85 FILTRECO- Κ. ΡΗΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 57,81 FILTRECO- Κ. ΡΗΓΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 73,80 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ ,14 ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΚΥΡ. Ο.Ε. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΟ , ,05 Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 8117 KUTSCHALISSBERG PETER 8117 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ 8117 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8117 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤ/ΤΟΣ 185,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΑΚΙΝΗΤΟΥ 402,10 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΦΗΣ) 140,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΦΗΣ) 30, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΟΥ ΩΣ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ (ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΤΑΦΗΣ) 105, ΤΣΙΓΑΔΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ 500, ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 8.000, ,10 Κ.Α. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ Ο.Τ.Ε. Α.Ε. ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΑΓΟΡΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ) 59, ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 2.557, ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ 1.963, Ε. ΣΚΑΛΚΩΤΟΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ "ΠΕΜ ΑΕΒΕ" Γ. ΓΙΑΝΝΟΣ ΑΕΒΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΣΤΕΟΘΥΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ,92 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 5.408, ΤΕΜΚΑ ΕΠΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΛΩΝΑΚΙΩΝ 9.822,78-20-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. 1461 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 54/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 11 Απριλίου 2012 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 5819 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 112/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 02 Ιουλίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 11028 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 116/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 116/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Σεπτεµβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14996 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 116/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 36/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Μαΐου 2011 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθμ. Πρωτ.: τ.τ. 6806 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 121-34 ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX 2105759547 Περιστέρι: 21/1/2016 Αρ. Πρωτ.: 124 Αναρτητέο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 3084/18-02-2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3ης/17-02-2014 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της 18/3/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ημέρα Πέμπτη - ώρα 20:00. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ.

Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της 18/3/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ημέρα Πέμπτη - ώρα 20:00. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της ΠΡΑΞΗΣ με αριθμ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της 18/3/2011 Δημοτικό Συμβούλιο ημέρα Πέμπτη - ώρα 20:00 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 6 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 12 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 8 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Επιτροπής την 14-01-2010

ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Επιτροπής την 14-01-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Δημαρχιακής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ Επιτροπής την 14-01-2010 Η Δημαρχιακή Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η Ιανουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 0 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 7 η του μηνός Μαρτίου του έτους 0, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 0 : 00 π. μ, η Οικονομική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 32/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της με αριθμ. 32/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πετρούπολη, 20 Απριλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Aριθμ. Πρωτ. τ.τ. 5492 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4 ης τακτικής συνεδρίασης της 24/3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΝΠΔΔ : «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» Αριθμός Απόφασης: 12/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της 4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 4061/26-01-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 25-01-2012 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Σαράντη Τύπου. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 52 /2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 4 ης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/ συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 07/15-03-2016 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΗΖ-ΡΝΡ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθ.Αποφ 26/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Απόφαση 18/ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:3881/26-03- Απόσπασμα από το 6/ πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 30/11/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 52.000,00 147.947,18 96.172,42 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ -ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Κερατσίνι:21/3/2014 Αρ.πρωτ.:18131 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ------------------- Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, του Ν. 3852/10, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αριθμός Απόφασης: 6/ 2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της από 02/02/2016 2 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/2017 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ 28/2/ ΕΣΟΔΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 76.000,00 30.255,16 10.554,49 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 3ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της 3ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 3ης /2017 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό της με αριθμό 14ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 9ης του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2013.

Πρακτικό της με αριθμό 14ης/2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, της 9ης του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πληροφορίες: Γ.Χουδετσανάκη Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 5 & Φιλαδελφείας, Τ.Κ.6 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 4 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 5 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 26 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου . ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 23 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 405/2010 ΘΕΜΑ Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010 Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου. Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Αριθ. 5/14-2-2011 πρακτικό Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2011 Περί προμήθειας καυσίμων του Δήμου. Σήμερα, στις 14 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό της υπ αριθ.12/ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων Αρτέμιδος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση Τ.Π.Ε. έτους 2016. Στα Σπάτα σήμερα 7 Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 4 η της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 4 η της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνεδρίαση 4 η της 09-02-2016 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικό από την 4 η Συνεδρίαση της 09-02-2016 της Οικονομικής Επιτροπής. Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από τα πρακτικά της 19/2014 συνεδρίασης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΡΜΑ ΝΟΤΟΥ 15342 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΛ.:210 60.02.223 - FAX:210 60.83.923 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 22 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 08: 30 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127. Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 127 6 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2012. Πρακτικό της με αριθ. 9/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24526/ Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24526/ Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 24526/26-10-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 26 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/25-01-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24-01-2013 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2013 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 203/2016 ΘΕΜΑ 2 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017. Στο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 164 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ:Έγκριση διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας»

ΘΕΜΑ: «Έγκριση αναμόρφωσης Εσόδων-Εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, Δήμου Πρέβεζας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 16/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την 5-11-2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΤΕΡΨΙΧΟΡΗΣ 88 & ΠΛΕΙΑΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 5/2012 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/ της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ήλιδας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αριθμός Απόφασης 114/2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 9/28-05-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 30, η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ: ΕΛΕΟΥΣΑ ΑΡ. ΑΠΟΦ. 11/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 3/17-2-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Εισήγηση για λήψη απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 795/4.2.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ TMHMA ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΔΑ: 7ΦΓΑΟΚ67-6ΣΞ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντης,

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

Ανάληψη υποχρεώσεων - διάθεση πιστώσεων.

Ανάληψη υποχρεώσεων - διάθεση πιστώσεων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΗΜΟ ΝΕΣΟΡΙΟΤ AΠΟΠΑΜΑ Από το πρακτικό της 27 ης υνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 210/2014 ΘΕΜΑ: το Νεστόριο, σήμερα 10 του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ (19) ΚΑΙ ΑΠΟ 09/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΜΑΙΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 0 - ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ - Τ.Κ. :25200 ΤΗΛ. & ΦΑΞ.: 2693022115 - www.otad.gr - otad@dimosdymaion.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΧ8ΩΞΜ-ΔΧΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή

ΑΔΑ: 4ΑΧ8ΩΞΜ-ΔΧΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ήµου Πολυγύρου. Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Πολυτεχνείου 50 63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ Πληροφορίες : Ψαθά Κωνσταντία Τηλέφωνο : 23713-50738 FAX : 2371022266

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17068/ Αριθμός Απόφασης 181/12 Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17068/ Αριθμός Απόφασης 181/12 Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 17068/20-7-2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 19 ης /2012 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεταμόρφωσης Αττικής. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 17 η του μηνός Ιουνίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 00 μ.μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 10 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση για την

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:1922/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:1922/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:1922/15.01.2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 3 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 14.01.2016 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.30/2016 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Αριθμ. Απόφασης: 197/2016 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υποβολή στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24209/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24209/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 737 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την εισήγηση προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Λύσσελης Αγγελος 2.-Ντεμίρης Αθανάσιος 3.-Παυλίδης Πέτρος 4.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος 5.-Τσελεγκίδης Αντώνιος

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1.-Λύσσελης Αγγελος 2.-Ντεμίρης Αθανάσιος 3.-Παυλίδης Πέτρος 4.-Καραγιαννίδης Αναστάσιος 5.-Τσελεγκίδης Αντώνιος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1 ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΩΨΛ-ΔΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞΕΩΨΛ-ΔΗΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 9/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της υπηρεσίας: ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 03 Στην Ιθάκη, σήμερα, Τρίτη 19 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 11:00 π.μ. στο ΚΑΠΗ του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 104/2017 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 20/2017 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 7ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 21/2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 7ης/ ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 21/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίαση της 7ης/15-3-2012 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 21/2012 ΘΕΜΑ:. Απόδοση πάγιας προκαταβολής. Πρακτικό της με αριθμό 7ης/2012 συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 183 / 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 11/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 183 / 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το Πρακτικό 11/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: Α ρ ι θ μ. Α π ό φ α σ η ς : 183 / 2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό 11/2013 της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 77/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 7/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 101 ο Περιφέρεια Θεσσαλίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /6-4-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 419/2015 Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα 1 από 6 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν.Π. ΚΟΙΝ.ΠΡ. &ΑΛ. Π. & ΑΘ Δ.ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6ου 2015 ΕΣΟΔΑ ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΥΠΟΛ/ΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 301.895,73 300.693,05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 960/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 960/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 ο /11-9-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 960/2015 ΘΕΜΑ: 53 ο Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων της Π.Ε. Τρικάλων Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 26 ο πρακτικό της από 23-12-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 1ης /2016 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 6/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 21/2016 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 142/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 142/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ- ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2188/10.3.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου- Αράχωβας-Αντίκυρας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 72 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα Τρίτη 1 Απριλίου 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι 04-05-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. πρωτ. 4235 Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 6/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών Σήμερα στις 28 του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /9-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2015 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ο κος Σαραμπασίνας κατά τη συνεδρίαση του ανωτέρω θέματος αποχώρησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων

Ο κος Σαραμπασίνας κατά τη συνεδρίαση του ανωτέρω θέματος αποχώρησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : κα Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΑΦΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1 Περίληψη Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη των τελών Κοιμητηρίων έτους 2015. Στα Σπάτα σήμερα 04 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 15/ Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 15/07-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 433-15/07-07-2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 07-04-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 112 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών

Διαβάστε περισσότερα