Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης πιστώσεων. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου του ηµαρχείου Κατερίνης, σήµερα στις του µήνα Ιανουαρίου, ηµέρα ευτέρα και ώρα. µ. συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ./-- έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο του Ν./. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των µελών παραβρέθηκαν τακτικά µέλη και αναπληρωµατικό µέλος, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ. Μηλιώτης Νικόλαος - προεδρεύων. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος. Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος. Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος. Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος. Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος. Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος. Καραφουλίδης Χρήστος αναπλ. µέλος Ο πρόεδρος κ. Χιονίδης Σάββας- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ο αντιπρόεδρος κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος, ως προεδρεύων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε πως είναι κατεπείγουσα διότι, εµφανίστηκαν τιµολόγια του στη λήξη του έτους και προκειµένου να κατοχυρωθούν στη χρήση του απαιτείται δέσµευση και ψήφιση ώστε να θεωρούνται νόµιµες. Τα µέλη της Ο.Ε. δέχτηκαν το κατεπείγον της συνεδρίασης και στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος για το ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Σύµφωνα µε την εγκύκλιο / του ΥΠΕΣΑΗ γίνονται δεκτά τα εξής: «Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο µητρώο δεσµεύσεων δεσµεύεται ισόποση πίστωση µέχρι την πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής δαπάνης (άρθρο παρ. Ν /, όπως ισχύει, άρθρο παρ. α Π /). Η δεσµευθείσα πίστωση δεν µπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσµευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήµου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (στη συγκεκριµένη περίπτωση της οικονοµικής επιτροπής) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο παρ. β και Π /): α. Όταν η δαπάνη µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει µαταιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί µέχρι τη λήξη του έτους, µε συνέπεια η σχετική υποχρέωση να µεταφέρεται στο επόµενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (µη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσµεύονται µε νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονοµικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαµβάνονται µόνο αν αποµένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθµό (άρθρο παρ. Π /)». Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. ///..:. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται µε ηµεροµηνία // µέχρι και το α ήµερο του Ιανουαρίου, και να καταχωρούνται στο ΟΠΣ Π. Για τους φορείς του ηµοσίου, µέχρι το τέλος Ιανουαρίου Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε µία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ.

2 ηλαδή µπορεί σε µία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του ηµάρχου, της Οικονοµικής Επιτροπής ή του ηµοτικού Συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εµφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ. Οι αποφάσεις που τυχόν λαµβάνονται µετά την η //, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις // και φυσικά όλες οι απαιτούµενες εγγραφές γίνονται µε την ηµεροµηνία αυτή.. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισµός) τόσο στο Μητρώο εσµεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσµεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαµβάνουν και αυτές µοναδικό αριθµό καταχώρησης.. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. ///.. τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόµενο οικονοµικό έτος µόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόµιµα εντός του. Για τον έλεγχο συνδροµής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωµή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του. Η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονοµική επιτροπή (άρθρο παρ. περίπτ. δ' Ν /) και κατ' εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο (άρθρο παρ. και Ν /). Κατόπιν των παραπάνω ο αντιπρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου του Ν / «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Την περιπτ. δ του άρθρου του ν. / γ. Του Π / «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ /Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. ///.., Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. / και Υπ. Οικ. ///... Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης της οικονοµικής επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πίστωσης, µε ηµεροµηνία //, για τις οποίες η δαπάνη µαταιώθηκε για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος. Συγκεκριµένα ανατρέπουµε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης: Αρι θµ. ΕΑ Ηµ/νία Αιτιολογία Συνολικό Ποσό Τιµολογηθ έντα Υπόλοιπο:ποσό ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ // Προµήθεια Τ.Π & ανείων, ο/οο και λοιπών πιστωτικών Οργανισµών.,.,, Πρωτόκολλο Αίτησης // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ..,.,, // ΑΠΟ ΟΧΕΣ,ΚΡΑΤΗΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥ Κ.,.,, // Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών,,, // Υλοποίηση Προγρ/κής σύµβασης"περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων ζώων" έτους.,,.,

3 // ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ.,.,, // ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ...,..,., // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,,, // ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ..,.,, // ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.,,, // ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟ -- ΕΩΣ --,,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, (ΑΡ.ΜΕΛ./)" // Έξοδα παράστασης ηµάρχου, αντιδηµάρχων και προέδρου Σ (άρθρο ) και των ειδικων συνεργατων.,,,.,.,,.,.,., // Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές..,,., // ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.,.,, // Λοιπά µισθώµατα.,.,, // Καθαρισµός Παραλιακών Ακτών Μελ /.,,., // Προµήθεια ανακλινόµενων θέσεων πάρκιγκ για τις ανάγκες του ήµου ΜΕΛ./ // Ανακατασκευή πεζοδρόµησης οδού Σκουφά και παρόδων Βασιλείου Β και Ολύµπου.Μελ /.,.,.,.,,., // Κατασκευή πεζοδρόµων ενότητας Εθν.Σταδίου ΜΕΛ./.,,., // Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωµάτων ενότητας οικισµών και ηµοτικών ιαµερισµάτων (Αρ. Μελέτης: /) // Επεµβάσεις-Ανακατασκευές σχολικών κτιρίων του ήµου Κατερίνης.Μελ /.,,.,.,,., // Προµήθεια - φόρτωση - µεταφορά και διάστρωση αµµοχάλικων ΜΕΛ./.,.,., // Μισθώµατα κτιρίων.,,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,.,,.,.,,.,.,,.,.,.,,,, // ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ,,, // ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ.,.,,.,.,,.,.,,.,.,.,.,.,,.,.,,

4 ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΠΕΤΡΑΣ) // ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕ ΟΡΕΙΘΡΩΝ - Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙ.ΣΤΑΘΜΟΥ (ΑΡ.ΜΕΛ./)", ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. / ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ,(ΑΡ.ΜΕΛ./)" // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ,ΜΕΛ./" // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ // ΕΝΑΝΤΙ ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙ.ΣΤΑΘΜΟΥ (ΑΡ.ΜΕΛ./)" // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ) // Τοκοχρεωλύσια δανείου Νο για Λειτουργικές απάνες από Εµπορική Τράπεζα (Αρ. ανείου ) // ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ // ΕΞΟΦΛΗΣΗ ου ΛΟΓΑΡ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΑΡ.ΜΕΛ. /)" // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ..,,.,,,,.,,.,,,,.,,.,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. /)" // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.,,,.,.,.,.,.,., // ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ..,.,, // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. /--- ΦΥΛΛΟ /--) // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ GPS, ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (GEOTAGGING) ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΠΙΠΕ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΣΚΑΛΑΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. /) // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΟΑΒ- ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. / ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ,,,,,,.,.,,,,,.,.,,.,.,,.,,.,.,.,,,,,,,,.,.,,,,,

5 // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ης ΜΑΡΤΙΟΥ // ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ // ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ // ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ // ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΜΕ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ- ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,,, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΑΜ- ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.,.,, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ..,.,., // ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ..,.,,..,..,., // ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ.,,., Ο ΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,.,., // ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ( ΕΗ ΚΛΠ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ.,.,., // ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.,,., // ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ, ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ.,.,., // ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ.,,., // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.,.,., // ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ (Νο ) ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΠ&.,.,, // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.,.,, // ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΟΤΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΠ& // ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ,ΤΕΛΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ,ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΛΠ // ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ(ΑΜΟΛΥΒ Η,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΛΠ) // ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΜΟΛΥΒ Η,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΛΠ).,.,,.,,.,.,.,.,.,.,., // ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΤΡΑΣ ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ) // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠ&,ο/οο ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ.,.,.,.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ.,.,., // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (Νο ) ΑΠΟ ΤΠ&.,.,,

6 // ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,,., // ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.,.,., // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΠ&.,.,., // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ Νο ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΙΑ.,.,., ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΑΡ. ΑΝΕΙΟΥ ) // ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΠ&.,.,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.,.,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.,.,., // ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ MG ΑΠΟ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ).,.,, // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.,.,., // ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ,ΤΕΛΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ,ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΛΠ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠ&,ο/οο ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.,.,,.,.,, // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΠ& ΑΝΕΙΩΝ.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ -- ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ MG ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ A.E. ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΠ&.,.,.,.,,.,.,,.,.,.,,..,..,., // ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,,., // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΠ&.,.,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,.,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.,.,., // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.,.,., // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.,.,, // ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.,,., // ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ" // ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ,ΤΕΛΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ,ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΛΠ.,.,.,.,,., // ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω ΕΙΟΥ.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.,,., // ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ.,,., // ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,,.,

7 // ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΡΘ., Κ Κ) // ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑ.,,.,.,,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.,,., // ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΣΤΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ.,,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,,., // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.,,, // ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ,ΑΡ ΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.,,., // ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ.,,., Ο ΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ // Υ ΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ.,,., // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΤΕΛ.,,., // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Ι. Ε.ΚΕ. ΓΙΑ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Σ Ε ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ" // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΜΟΙΒΗ-ΣΥΓΧ/ΣΗ)- // ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΠΟΦ. / Σ) // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ "ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ" // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'Κ.Α.Σ' ΕΤΩΝ,,.,,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,.,.,.,,., // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΕΣΕ ΓΙΑ.,,., "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ.,,., ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Α.Π.Θ. ΓΙΑ.,,., "ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΛΕΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ α) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.,,., ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Χ. ΧΩΡΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ.,.,., ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'Κ.Α.Σ' ΕΤΟΥΣ.,.,, // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'Κ.Α.Σ' ΕΤΟΥΣ.,,., // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ "ΕΡΑΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ" // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛ / // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ (.Σ. /).,,.,.,.,,.,.,.,

8 // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛ / // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ (.Σ. /) // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ ΕΤΟΥΣ (.Σ. /) // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΤΠ ).,,.,.,.,.,.,,.,.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ,ΦΑΧ,ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,.,,.,,., // ΛΟΙΠΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ.,,., // ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ.,.,, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" // ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΜΕΛ /.,,., // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ (σχ./ Σ) // ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ [ΕΛΛΑ Α ] Μελ./ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΛ /.,.,.,..,.,.,.,,., // Προµήθεια και αναβάθµιση εφαρµογών λογισµικού για τις ανάγκες της ΤΥ.,,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛ /.,.,., // Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού.,.,, // Προµήθεια συστηµάτων ελέγχου πρόσβασης σε πεζόδροµους Μελ /.,,., // Προµήθεια ανακλινόµενων θέσεων πάρκιγκ για τις ανάγκες του ήµου ΜΕΛ./.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.,.,, // Προµήθεια οριοδεικτών ρύθµισης κυκλοφορίας οδών (ΤΠ ).,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ,ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜ.ΓΚΑΡΑΖ ΜΕΛ /,,, // Προµήθεια υλικών και τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ.Μελ /.,.,., // Αναπαλαίωση-Αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσµατος Τσαλόπουλου Μελ / & (Συµπληρωµατική Σύµβαση) µελέτης / // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛ./.,.,.,.,,., // ιαµόρφωση - Επιπεδοποίηση Ακτής Κατερινόσκαλας. Μελ /.,,., // ιανοίξεις οδών πόλης Κατερίνης Μελ /.,.,., // Ανακατασκευή πεζοδρόµησης οδού Σκουφά και παρόδων Βασιλείου Β και Ολύµπου.Μελ / // Κατασκευή κρασπ /ρων και οδοστρωµάτων Εθνικού Σταδίου-Κέντρου- Οικισµών Μελ / // ιαδηµοτική αγροτική οδοποιία ήµων Κατερίνης-Παραλίας και Κορινού.Μελ / // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΗ.ΜΕΛ / // Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου Τοπικών ιαµερισµάτων Κατερίνης. Μελ /.,.,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,.,.,

9 // ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ - ΠΑΡΚΙΓΚ // Οριοθέτηση ΚΧ µε κρασπεδόρειθρα ενότητας Ευαγγελικών-Ν Ζωής Μελ /.,,.,.,,., // ιανοίξεις οδών πόλης Κατερίνης Μελ /.,.,., // Κατασκευή κρασπεδορείθρων - οδοστρωµάτων ενότητας Σιδ. Σταθµού Μελ / // Κατασκευή κρασπεδορείθρων - οδοστρωµάτων ενότητας Κέντρου και οικισµών Μελ / // Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωµάτων ενότητας Βατάν.Μελ / // Σύνδεση του αγροκτήµατος Κατερίνης µε υφιστάµενους κόµβους ΜΕΛ./ // Κατασκευή κρασπεδορείθρων - οδοστρωµάτων ενότητας Ευαγγελικών ΜΕΛ./ // ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΙΚΤΥΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛ / // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛ./ (ΘΗΣΕΑΣ) // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛ./ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ,ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ" ΜΕΛ./ & / // ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ // ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΑ ΤΕ/ // Οριοθέτηση Κ.Χ. µε κρασπεδόρειθρα ενότητας Σιδ.Σταθµού (Αρ.Μελ. /).,,.,.,.,.,.,.,,.,,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,,.,.,,.,.,,., // Οριοθέτηση Κ.Χ. µε κρασπεδόρειθρα ενότητας Βατάν (Αρ.Μελ. /).,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.,,., // ΑΡ ΕΥΣΗ ΝΗΣΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΚΑΙ Κ.Χ. ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛ /.,.,, // ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ.,,., // ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο.. ΆΝΩ ΑΓΙΑΝΝΗ // ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ.. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΘΕΣΕΙΣ ΑΝ ΡΙΑΝΟΥ-ΤΑΒΑΝΟΠΕΤΡΑΣ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛ / // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕΛ / // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ.,,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ -.,.,, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Τ.. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΤΠ ) // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ -.,.,, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Τ.. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΤΠ ) // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ -.,,., ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Τ.. ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΤΠ ) // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ -.,,., ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Τ.. ΑΝΩ ΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΤΠ ) // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ -.,,., ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Τ.. Ν.ΚΕΡΑΜΙ ΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΤΠ ) // Κατασκευή πεζοδρόµων ενότητας Ευαγγελικών ΜΕΛ./.,.,.,

10 // Κατασκευή πεζοδρόµων ενότητας Εθν.Σταδίου ΜΕΛ./.,.,., // Κατασκευή πεζοδρόµων ενότητας Κέντρου Μελ /..,.,.., // Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Ευαγγελικών ΜΕΛ./.,.,., // Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Εθνικού Σταδίου ΜΕΛ./.,.,., // Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν ΜΕΛ./.,,., // Ασφαλτοστρώσεις Οικισµών και Τ.. ήµου Κατερίνης Μελ /.,.,., // Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού.,.,., // Προµήθεια εργαλείων και υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου.,.,., // Κατασκευή κρασπ/θρων και οδοστρωµάτων ενότητας Βατάν.Μελ /.,.,., // Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου τοπικού διαµερίσµατος Κατερίνης Μελ /.,.,., // Κατασκευή πεζοδροµίων ενότητας Ευαγγελικών. Μελ. /.,,., // Κατασκευή πεζοδροµίων ενότητας Εθνικού Σταδίου ΜΕΛ./.,.,., // Κατασκευή πεζοδροµίων ενότητας Βατάν ΜΕΛ./.,.,., // Αποξήλωση και ανακατασκευή πεζοδρόµων οδών Αγ.Λαύρας-Σολωµού & Γεωργ.Ολυµπίου.Μελ./.,,., // Ανάπλαση πλατείας Νικοµηδείας-Αργυροκάστρου Μελ /.,,., // Οριοθέτηση Ρέµατος Μαυρονερίου και ιαµόρφωση Κοίτης για Αντιπληµµυρική Προστασία και Απόληψη Υλικών // Φυτοτεχνική ιαµόρφωση Πρασίνου σε Κ.Χ Πολεοδοµικής Ενότητας Επέκτασης Ευαγγελικών κλπ.μελ /.,.,.,.,,., // Επισκευή και συντήρηση ηµοτικών κτιρίων Μελ /.,.,., // Αντικ/ση µαρµάρινων πλακών πλατείας ηµαρχείου και Ο.Α. Μελ. /.,,., // Ανάπλαση πλαζ Κατερινόσκαλας (Γαλάζιες Σηµαίες) (ΤΠ ).,,., // Επεµβάσεις-Ανακατασκευές σχολικών κτιρίων του ήµου Κατερίνης.Μελ /.,.,., // Επισκευή αγροτικού δικτύου του Τ Κατερίνης.Μελ /.,,., // Επένδυση Μνηµείου στην Πλατεία του. Γανόχωρας.,.,, // Συντήρηση υφιστάµενου ασφαλτικού δικτύου ήµου Κατερίνης ΜΕΛ./., -.,., // Προµήθεια και εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα.,.,, // Προµήθεια - φόρτωση - µεταφορά και διάστρωση αµµοχάλικων ΜΕΛ./.,.,., // Εργασίες κοπής κλάδευσης υψηλών δένδρων.μελ /.,,., // Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωµάτων ήµου Κατερίνης Μελ /.,.,., // Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού για τις ανάγκες της Πολεοδοµίας.,,., // Τροποποιήσεις σχεδίου και σύνταξη πράξεων τακτοποίησης αναλογισµού αποζηµιώσεως K.X (,/ Σ) // Ανάθεση µελέτης σύνταξης πράξεων τακτοποίησης αναλογισµού στο ήµο Κατερίνης (/ Σ).,,.,.,,., // Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού.,,,

11 // Κατασκευή Οστεοφυλακείου και Χωνευτήρα στο Β' Νεκροταφείο Μελ. /.,.,, // Κατασκευή Κυνοκοµείου ήµου Κατερίνης Μελ /.,,., // Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου αρχοντικού Τσαλόπουλου.,,., // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. // Φυτοτεχνική διαµόρφωση κυκλικών κόµβων και λοιπών Κ.Χ ήµου Κατερίνης.Μελ /..,..,.,.,.,., // Προµήθεια εαρινών ανθισµένων φυτών (ΤΠ ).,,., // Ανακαίνιση δηµοτικού κτιρίου στην περιοχή των εργατικών κατοικιών Μυλαυλάκου.Μελ /.,.,., // Συντήρηση και βελτίωση Αθλητικών χώρων ΜΕΛ. /.,.,., // Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών κτιρίων ΜΕΛ./.,.,., // Μελέτη αποκατάστασης ευστάθειας πρανών δεξαµενής Καταλωνίων θέση Κριθαριές // Μελέτη διερεύνησης στεγανότητας πρανών φράγµατος στο ρέµα Αγριάδες Τ.Κ. Αρωνά // Μελέτη βελτίωσης αγροτικής οδού Ρητίνης-Ελατοχωρίου και αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων // Μελέτη σχεδιασµού και ανάπλασης περιοχής Μοσχοποτάµου εντός οικισµού (περιοχή Καπνικού Σταθµού) // Ανέγερση Θεάτρου και χώρου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο ήµο Κατερίνης // Προµήθεια και τοποθέτηση αερόψυκτου ψύκτη νερού και αντλίας για το ηµαρχιακό Μέγαρο // Μελέτη διαµόρφωσης υπαίθριων χώρων στάθµευσης σε ΚΧ περιφερειακά του ήµου // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΩΝ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑ ΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΞ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΞ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,,.,.,,.,.,,.,.,,.,..,,..,.,,.,.,.,..,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,, // ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ,,, // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΛΑΚΟΥΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗ (ΣΧΕΤ. ΑΠΟΦ..Σ. /) // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ // Αµοιβή Τεχν.Συµβούλου για υλοποίηση µελετών ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδοµών // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝ ΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ // Επισκευη και συµπληρωση των εγκατασταεων γηπεδου ποδοσφαιρου Τ. Μοσχοχωριου.,.,,.,.,,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,,.,

12 // Αποχέτευση Υδάτων-Αντικατάσταση ικτύων ύδρευσης-αποκατάσταση Τ..Λόφου ήµου Πέτρας // Αποχέτευση Οµβρίων Υδάτων Οικισµού Κάτω Μηλιάς Τ..Μηλιάς ήµου Πέτρας ΜΕΛ./ // ιµόρφωση χώρων υδρευτικών γεωτρήσεων περιοχης ΠΟΥΡΝΑΡΙ Τ. Λόφου.,.,,.,,.,.,,., // Βελτίωση κτιρίων Αγροτικών Ιατρείων ήµου.,,., // Ανάπλαση πλατείας.. Εξοχής.,.,, // Πρµήθεια εξοπλισµού αρδευτικης γεωτρησης στην περιοχη ' ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ ' Τ. Λόφου.,,., // Βελτίωση αθλητικών εγκαταστασεων ήµου Ελαφίνας.,,., // Καθαρισµος τάφρων αποχεύτεσης οµβριων υδάτων Τ.. ΜΗΛΙΑΣ.,,., // Ανάπλαση υψώµατος Αγ. Αποστόλων Τ.. Μοσχοποτάµου.,,., // Προµηθεια υλικών για την επεκταση δικτύων αρδευσης περιοχης ' ΛΑΚΚΕΣ-ΤΖΙΚΑ ΙΚΑ'.,,., // Προµήθεια υλικών για την κατασκευή δικτυων αρδευσης στο Τ. ΛΟΦΟΥ.,,., // Προµηθεια υλικων και ανταλλακτικων για την επισκευη αντλιοστασιων υδρευσης-αρδευσης // Συντήρηση-βελτίωση (συµπληρωµατικές εργασίες) δικτύου ύδρευσης Τ.. Εξοχής // Μελέτη κατασκευής χωµάτινου ταµιευτήρα στη θέση "Αηδηµητρινα" ήµου Πέτρας.,,.,.,,.,.,,., // Αποκατασταση ζηµιών εξωτερικου δικτύου ύδρευσης Τ Λαγοράχης.,,., // Κατασκευή δρόµου στη θέση "Μπουρονικάδικα" στο.. Αγ. ηµητρίου ήµου Πέτρας ΜΕΛ./ // Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Υφισταµένου Αγροτικού δρόµου " ιαλογητήριο Ράχης-Φράγµα Λόφου".. Φωτεινών, Λόφου ήµου Πέτρας ΜΕΛ./ // Βελτίωση Υφισταµένης Αγροδασικής οδού Μ.Μηλιάς-Κ.Μηλιάς στο..μηλιάς ήµου Πέτρας ΜΕΛ./ // Βελτίωση - ιαµόρφωση δρόµου Κ.Μηλιάς-Ράχης στο..μηλιάς ήµου Πέτρας ΜΕΛ./.,.,,.,.,.,.,.,,.,,., // Χαλικοστρώσεις Αγροτικών δρόµων ήµου Πέτρας ΜΕΛ./.,,., // Αναπλάσεις Τ. Μηλιάς.,,., // Βελτιώση- ασφαλτ.υφιστ.αγροτ.δροµου.στο.. Λόφου στη θέση ''ΝΤΡΟΓΟΜΟΣ''.,,., // Εσωτερική οδοποιία Τ.. Φωτεινών.,,., // Αποκατάσταση δροµων Τ... Λόφου.,,., // Αποκατάσταση δροµων Τ... Λόφου.,,., // Βελτίωση υποδοµών αποχετεύσεων και αντιπληµµυρικής προστασίας εντός των οικισµών.,.,., // Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας... ΛΟΦΟΥ.,,., // Βελτίωση αρδευτικών υποδοµών (Μοσχοποτάµου- Λαγοράχης Αρωνά).,,., // Συντηρηση αγροτικής οδοποιίας Τ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ.,,., // Βελτίωση αρδευτικών υποδοµών (Τριλόφου-Ελάφου- Εξοχής-Καταλωνίων).,.,., // Συντήρηση νεκροταφειου οικισµου ΚΑΡΥΩΝ.,,., // Μελέτη για την κατασκευή αγωγών άρδευσης για την βελτίωση και αύξηση των αρδευόµενων γεωργικών εκτάσεων.,,.,

13 // Συντήρηση και εισκευή δικτύων ύδρευσης Τ.. ηµου Πέτρας.,,., // Προµήθεια εγκατασταση ευρυζωνικού δικτύου προσβασης στο ήµο Παραλίας // Ανακαινηση-αναπλαση χώρου ΚΑΠΗ (Εγκατασταση αυτόνοµης θέρµανσης & πυρασφαλειας).,,.,.,,., // Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Μελ./.,,., // Μελέτη για τό έργο " ηµιουργία κεντρου θαλασσοθεραπείας ήµου παραλίας µε Σ ΙΤ".,,., // Μελέτη τουριστικης αξιοποιησης ήµου Παραλιας.,,., // Μελέτη "Τροποποίηση κυκλοφοριακής µελετης Παραλίας".,,., // Προµήθεια απορριµµατοφόρων.,,., // Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων Καλλιθέας.,,., // ΜΕΛΕΤΗ "Επέκταση εξαµενής Υδρευσης..Κορινού".,,., // Ηλεκτροµ/κες εργασίες στην οδό Μακεδονίας Περίστασης.,,., // Μελέτη αποχετευσης οµβρίων Παραλιας ( Αντιπλ προστασία ήµου Παραλίας- διευθέρηση ρέµατος // Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελικών..Σεβαστής ήµου Κορινού ΜΕΛ./.,,.,.,,., // Ασφαλτοστρώσεις οδών.. Κορινού ΜΕΛ./.,.,., // Ασφαλτοστρώσεις οδών..σεβαστής ήµου Κορινού ΜΕΛ./.,,., // Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης..σεβαστής ήµου Κορινού ΜΕΛ./.,,., // Ανακατασκευή οδού στο..κορινού ΜΕΛ./.,,., // Ανακατασκευή οδού στο..σεβαστής ήµου Κορινού ΜΕΛ./.,,., // Ασφαλτόστρωση και Αποκατάσταση ηµοτικών και Αγροτικών οδών ήµου Κορινού ΜΕΛ./ // Αποπεράτωση κατασκευής πεζοδροµίων..κούκου ήµου Κορινού ΜΕΛ./ // Πλακόστρωση πεζοδροµίων κεντρικής οδού.. Κ. Αγ.Ιωάννη ήµου Κορινού ΜΕΛ./.,,.,.,,.,.,,., // Καθαρισµός ακτών..κορινού ΜΕΛ./.,.,, // Καθαρισµός κοινόχρηστων χώρων ήµου Κορινού ΜΕΛ./.,,., // Οριστικές µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαφόρων έργων.,.,, // Μελέτη οµβρίων υδάτων ηµου Παραλιας ( υδραυλ-περιβελλοντακτοµηχανική).,,., // ΜΕΛΕΤΗ "Προσθήκη κατ' επέκταση ηµοτικού Σχολείου..Κορινού".,,., // Μελέτη για περιβαλλοντικη αδειοδότηση του έργου (Βελτ & εκσυγχρον υφοστ αρδευτ δικτύου).,,., // ΜΕΛΕΤΗ Επέκτασης ηµαρχείου..κορινού.,,., // Μελέτη δεξαµενης ύδρευσης των Καλλιθέας & Περίστασης στην περιοχή Αλώνια.,,., // Ανακαίνηση δικτύου ύδρευσης Περίστασης.,,., // Εφαρµογή Σχεδίου Επέκτασης.. Κ. Αγ.Ιωάννη ήµου Κορινού.,,., // Υψοµετρικη µελετη οδων επέκτασης σχεδίου Κ. Αγ. Ιωάννη.,,.,

14 // Ανακαίνηση δικτύου ύδρευσης Παραλίας.,,., // Ανακαίνηση δικτύου ύδρευσης Καλλιθέας.,,., // Προµήθεια οχήµατος VAN.,,., // ιαµορφωση όλων των Β.Κ & των καθετων δροµων στην οδό Αγ. Νικολάου απο Νικης εως Ναυτ. όµιλο.,.,., // Γενικό πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Κορινού.,,., // Αναπλάσεις οδών Παραλίας.,,., // ιανοίξεις δηµοτικών οδών Καλλιθέας (Γρέβενη) ΜΕΛ./.,,., // Προµήθεια φωτιστικών στο ήµο Πιερίων ΜΕΛ./.,.,., // Κρασπέδωση τµήµατος οδού Ρήγα Φεραίου Παραλίας,,, // Επέκταση αποχετευτικού δικτύου..ρητίνης-βρίας ήµου Πιερίων ΜΕΛ./.,,., // Εργα προστασίας διαβρούµενων ακτων ήµου Παραλίας.,,., // Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλιάς Βρίας ήµου Πιερίων ΜΕΛ./.,.,., // Ασφαλτοστρωσεις -συντηρήσεις οδών Παραλίας.,,., // Μελέτη ισόπεδος κοµβος επι της παραλιακής οδού στη περιοχή Νταλιάνι.,,., // Καθορισµός ρυµοτοµικών γραµµων στο σχεδιο πόλης Παραλίας.,,., // Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού Υδρευσης..Ρητίνης ήµου Πιερίων ΜΕΛ./.,,., // Επέκταση δικτύου ύδρευσης.,,., // Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Ρητίνης ήµου Πιερίων.,,., // Στεγανοποίηση δεξαµενής αρδευτικού δικτύου Βρίας ήµου Πιερίων.,,., // Συντήρηση ικτύου ύδρευσης στο.. Βρίας ήµου Πιερίων.,,., // Τοπογραφική αποτυπωση για το εργο "εξωτ.δικτ.µεταφ, λυµµατων Ρητίνης" // ιαµόρφωση χώρου για Κ.Α.Π.Η. Ελατοχωρίου ήµου Πιερίων ΜΕΛ./.,.,,.,.,, // ηµοτική οδοποιϊα - Αναπλάσεις ήµου Πιερίων Β' Φάση ΜΕΛ./.,,., // Εσωτερική οδοποιϊα.. ήµου Πιερίων ΜΕΛ./.,.,., // ιάνοιξη δρόµου στο..ρητίνης ήµου Πιερίων.,,., // ιάνοιξη - διαµόρφωση δρόµου στο..ελατοχωρίου ήµου Πιερίων.,,., // ιάνοιξη αγροτικών οδών Ελατοχωρίου ήµου Πιερίων.,,., // Ολοκλήρωση κατασκευής γηπέδου Βρίας - κατασκευή µικρών αθλητικών έργων ήµου Πιερίων ΜΕΛ./ // Κατασκευή γηπέδου Χ στο..ρητίνης - κατασκευή µικρών αθλητικών έργων ήµου Πιερίων ΜΕΛ./ // Αποκατάσταση ιαβρωθέντων τµηµάτων στους δρόµους του.. Ελατοχωρίου ήµου Πιερίων ΜΕΛ./ // Αποκατάσταση οδοστρώµατος Ρητίνης-Λαγόραχης ήµου Πιερίων ΜΕΛ./ // Ασφαλτόστρωση στον προϋφιστάµενο του οικισµό Ελατοχωρίου ήµου Πιερίων ΜΕΛ./.,,.,,,,.,,.,.,.,.,.,,.,

15 // Αποκατάσταση αγροτικών οδών Ελατοχωρίου ήµου Πιερίων.,,., // Αποκατάσταση αγροτικών οδών Ρητίνης λόγω Θεοµηνιών ήµου Πιερίων.,,., // Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιϊας Βρίας ήµου Πιερίων.,,., // Αποκατάσταση βατότητας δρόµων στο.. Βρίας ήµου Πιερίων.,,., // Ρίψη αλατιού.,,., // Μελέτη σχεδίου οικιστικής οργανωσης ανοικτής πόλης ήµου Πιερίων.,,., // ΜΕΛΕΤΗ "Βελτίωση αρδευτικού δικτύου - κατασκευή µικρών φραγµάτων στο ήµο Πιερίων" // Γεωτεχνική έρευνα - ΜΕΛΕΤΗ Αξιολόγησης για το έργο "κατασκευή δεξαµενών ύδρευσης" ήµου Πιερίων // ΜΕΛΕΤΗ "Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυµάτων..ελατοχωρίου (παλαιού και νέου οικισµού)" ήµου Πιερίων.,,.,.,,.,.,,., // ΜΕΛΕΤΗ "Αποχέτευση λυµάτων Παλαιού Ελατοχωρίου" ήµου Πιερίων.,,., // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ.,.,., // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΡ ΕΥΣΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. /)" // ΕΝΑΝΤΙ ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΗ (ΑΡ.ΜΕΛ./)".,.,,.,.,., // ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ..,.,., // Μισθώµατα ηµοτικών Ιατρείων.,.,., // ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ.,.,., // ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ.,.,., // ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ.,.,., // ΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,.,, // ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ().,,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ().,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜ.ΓΚΑΡΑΖ // α) Μελέτη Κτηµατογράφησης, Πολεοδόµησης, Πράξης Εφαρµογής περιοχών επέκτασης Π.Ε.,,,,,,,,.Ε.. Κατερίνης. β) Μελέτη αναθεώρησης του εγκ. Ρυµοτοµικού σχεδίου στις Π.Ε.,,,,. // Καθαρισµός-επιθεώρηση και δοκιµαστικές αντλήσεις σε υφιστάµενες υδρογεωτρήσεις ηµοτικής Ενότητας Παραλίας // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜ.ΓΚΑΡΑΖ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. /-- ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α "ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ",,,.,,., /- -.,.,, /- -,,,,,,,,, // ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΑΚΤΩΝ (ΑΡ.ΜΕΛ./).,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙ ΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,.,,.,.,,

16 // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙ ΙΩΝ, ΚΛΕΙ ΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ().,.,,,,,.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΞ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ().,,., // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος ηµοτικής Κοινότητας Λόφου // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Ελάφου // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Καταναλωνίων // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Βριάς // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Κάτω Μηλιάς // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Αγίου ηµητρίου // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάµου // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος ηµοτικής Κοινότητας Καλλιθέας // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος οικισµού Ν. Κεραµιδίου Κατερίνης // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος οικισµού Ν. Χράνης Κατερίνης // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Νεοκαισάρειας // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Γανόχωρας // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος ηµοτικής Κοινότητας Σβορώνου // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ.,,,,,,,, / ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ // Έξοδα παράστασης ηµάρχου, αντιδηµάρχων και προέδρου Σ (άρθρο ) και των ειδικων συνεργατων. // ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. // ΟΦΕΙΛΕΣ ΗΜ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟ Α (ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ).,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,., // Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ήµου Κατερίνης (ΑΡ.ΜΕΛ./).,.,., // ΕΞΩΙ ΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ..,.,., // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ.,,,,,,,, / ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές.,,.,.,,.,.,,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΝΙΚΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΚΑΡΑΖ,,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,,,,,,,,,

17 // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ SERVER ROOM ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,,,.,.,, // Εργασίες κοπής και κλάδευσης πολύ υψηλών δένδρων.μελ /.,.,, // Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ηµοτικής ενότητας Καπνικού Σταθµού.,.,, // Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ηµοτικής ενότητας Εθνικού Σταδίου.,.,, // Προµήθεια Ηλεκτρ/κού Υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ήµου.,.,, // Μετατόπιση υποσταθµού ΕΗ στην Πλατεία Ελευθερίας Μελ /.,.,., // Ανάπλαση - αισθητική αναβάθµιση της Πλατείας Ελευθερίας ΜΕΛ./.,.,., // Προµήθεια τόνερ και µελανών για τις ανάγκες των εκτυπωτών του ήµου,,, // Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση αυτ/των του ήµου Κατερίνης ΜΕΛ./.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ.,.,, // Προµήθεια τσιµεντένιων ζαρντινιέρων.μελ /.,,., // Προµήθεια φυτών για εγκατάσταση πρασίνου σε κεντρικούς οδικούς άξονες του ήµου.,.,., // Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων,,, // ηµοσίευση προκηρύξεων,,, // Αποπεράτωση εργασιών διαµόρφωσης ανάπλασης κεντρ. πλατείας.. Σβορώνου Μελ. / // Υποβολή πρότασης για "Κατασκευή και εξοπλισµό στεγών υποστηριζόµενης διαβίωσης" Απόφ..Σ./.,.,.,.,,., // Ανακατασκευή µελανοταινιών,τόνερ κλπ.,,., // Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση Ν.Ε.Λ.Ε. (Ν.Α.Πιερίας).,,., // Μισθώµατα µεταφορικών µέσων.,.,, // Κατασκευή µεταλλικών δοκών στον Σιδ.Σταθµό (ΤΕ).,.,, // ΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.,.,., // Αγορά αγρού στο.. 'Ανω Αγιάννη για κατασκευή δεξαµενής.,,., // Παρεµβάσεις ανάπλασης και συντήρησης πεζοδρόµων ήµου Κατερίνης.Μελ / // Αντικατάσταση-συντήρηση πλακόστρωτων πεζοδροµίων του ήµου Κατερίνης.Μελ / // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος ηµοτικής Κοινότητας Κορινού // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Σεβαστής // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Της Τραπεζούντας // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Κούκου // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Τριλόφου // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,

18 // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Εξοχής // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Αρωνά.,.,.,.,.,., // Προµήθεια κάδων απορριµµάτων χωρ.,, και λίτρων.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.,.,, // Προµήθεια Εποχιακών Φυτών για τις ανάγκες του ήµου έτους.,.,., // Κατασκευή µεταλλικών πινακίδων µε λογότυπο στο πλαίσιο του.,.,, προγράµµατος αδελφοποιηµένων ήµων και της αναγόρευσης της Κατερίνης ως πρώτη πόλη Ειρήνης στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράµµατος της UNESC // Προµήθεια - φόρτωση - µεταφορά και διάστρωση αµµοχαλίκων.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ // ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ // ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΤΡΑΖΕΜΗ ΖΗΝΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Α ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΟΥ ΜΟΟΥΣΜΠΟΥΡΓΚ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟΥ // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ, ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. // ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤ. & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝ.ΣΑΤ ΙΟΥ, ΑΡ.ΜΕΛ. /" ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ. (ΣΧΕΤ. ΑΠΟΦ./ Ο.Ε.) // Μελέτη Κτηµατογράφησης - Πολεοδόµησης - Πράξης Εφαρµογής οικιστικών περιοχών ΠΕΡΠΟ ΠΕ, ΠΕ, ΠΕ ηµοτικής Ενότητας Παραλίας ήµου Κατερίνης // ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ // Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Καπνικού Σταθµού ΜΕΛ./ (ος, ος λογ/σµός & αναθεωρήσεις),,,,,,,,,,,,.,,,.,.,.,,,,.,,.,..,..,.,.,.,., // Κτηµατογράφηση - Πολεοδόµηση - Πράξη Εφαρµογής περιοχών.,,., επέκτασης Π.Ε.,,, ηµοτικής Ενότητας Κατερίνης ήµου Κατερίνης. Αναθεώρηση του εγκ. Ρυµοτοµικού σχεδίου στις Π.Ε.,,,,. // Προµήθεια Πλαστικών Σάκων Συλλογής Απορριµµάτων.,.,., // Έξοδα µετακίνησης και διαµονής αποστολής αποτελούµενης από ηµοτικούς Συµβούλους στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του αδελφοποιηµένου ήµου Μόουσµπουργκ της Αυστρίας από έως Ιουλίου // Μελέτη κατασκευής σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ης Γ.Ε. Ν.Πιερίας (.Εν.Πέτρας) // ΠΑΓΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ // ΠΑΓΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ.,.,,.,,.,,,,,,, // ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ.,.,, // Φυσικοχηµικές και Βιολογικές Παράµετροι Θαλασσίου Περιβάλλοντος ήµου Κατερίνης // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ.,.,.,.,,., // Προµήθεια µικροφωνικής εγκατάστασης, συστηµάτων ήχου και εικόνας για τις ανάγκες της νέας αίθουσας ηµοτικού Συµβουλίου.,,., // Ανάπλαση πλαζ Κατερινόσκαλας (Γαλάζιες Σηµαίες).,.,,

19 // Προµήθεια µιας υπερκατασκευής απορ/ρου οχήµατος.μελ /.,.,., // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοχωρίου // Συντήρηση υφισταµένου αγροτικού οδικού δικτύου ηµοτικής Ενότητας Ελαφίνας // Συντήρηση υφισταµένου αγροτικού οδικού δικτύου ηµοτικής Ενότητας Πιερίων // Συντήρηση υφισταµένου αγροτικού οδικού δικτύου ηµοτικής Ενότητας Κορινού // Αµοιβή Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών για προσδιορισµό αγοραίας αξίας ακίνητης περιουσίας (άρθρο ΚΚ) (προς εκποίηση).,.,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,.,., // Μίσθωση γερανοφόρου για κοπές και κλαδεύσεις πολύ υψηλών δένδρων.,,., // Συντήρηση υφισταµένου αγροτικού οδικού δικτύου ηµοτικής Ενότητας Κατερίνης.,,., // Φιλοτέχνηση κλαδιού ελιάς για το άγαλµα της Ελευθερίας,,, // Προστατευτικά έργα οδού εξυπηρέτησης ης διαχειριστικής ενότητας.,,., // Μίσθωση και καθαρισµός χηµικών W.C.στις ακτές του ήµου Κατερίνης.,.,., // Μελέτη αστικών αναπλάσεων πόλης Κατερίνης.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ.,,., ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. // Συντήρηση- Υποστήριξη εφαρµογών Λογισµικού Οικονοµικών Υπηρεσιών.,.,., // Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.,.,, // Βελτίωση Αγροτικής οδού µε την κατασκευή γέφυρας στη θέση "Πόρος" ήµου Πιερίων ΜΕΛ./ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ.,.,,.,,., // ΠΑΓΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ // ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ // ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,,,.,,.,.,.,., // ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΒΡΥΑΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ,,, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΙΒΑ ΙΑ ΒΡΥΑΣ // Αντικατάσταση ικτύου Άρδευσης στον Τρίλοφο.Ε. Ελαφίνας.,,., // Συντήρηση παιδικών χαρών ηµοτικής Ενότητας Κατερίνης.,,., // Υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µε.ε.υ.α.κ. για "Συντήρηση ικτύων Ύδρευσης στις ηµ.εν. Ελαφίνας, Πέτρας & Πιερίων" // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Παραλίας // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος ηµοτικής Κοινότητας Περίστασης // ΠΑΓΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ // ΠΑΓΙΑ.Κ. ΛΟΦΟΥ - ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ.,,.,.,,.,.,.,.,.,.,,,,, // ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜ.ΠΑΡΚΟΥ.,.,,

20 // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ // Ανάθεση στη.ε.ε.ε.κ.εργασίας ενηµέρωσης των δηµοτών σχετικά µε τη υπαγωγή οφειλετών στις ρυθµίσεις άρθ. Ν./ // Υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης για καταπολέµηση κουνουπιών ετών & (. ΙΟΥ),,,.,,.,.,,., // Υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης για καταπολέµηση κουνουπιών ετών & ( ηµ.ενοτήτων ΚΟΡΙΝΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ).,.,., // Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας.,,., // Επισκευή κατεστραµµένων στοιχείων συστήµατος ψύξης ηµοτικού Μεγάρου (ΤΕ ).,.,., // Εξοπλισµός & οργάνωση ολοκληρ.δικτύου παροχ.υπηρ.τηλεφροντίδας ασθενών µε χρόν.νοσήµ στα πλαίσια υλοποίησης Προγρ.Σύµβ. Ψηφιακής Κοινότητας των ήµων Κεντρ.Ελλάδας του Ε.Π."ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ" (Τεχνι.,,., // Μίσθωση Σχολικών κτιρίων (ο & ο) (Ν.Α.Πιερίας).,.,., // Ανέγερση ηµοτικού Σχολείου στην πολεοδοµική ενότητα ΒΑΤΑΝ (Μετεγκατάσταση ου ηµοτικού Σχολείου )..,,.., // Συντήρηση φωτεινών σηµατοδοτών ήµου Κατερίνης Μελ /.,.,., // Παροχή Νοµικής Υποστήριξης για την υπόθεση έργου "Εργα προστασίας διαβρούµενων ακτών ήµου Παραλίας" ΜΕΛ. ΤΥ Κ /.,.,., // Συντήρηση Παιδικών Χαρών ΜΕΛ./.,.,, // Προµήθεια δύο αυτοκινήτων κυβικών.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,,., // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.,.,., // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ // Έξοδα παράστασης ηµάρχου, αντιδηµάρχων και προέδρου Σ (άρθρο ) και των ειδικων συνεργατων. // Έξοδα παράστασης ηµάρχου, αντιδηµάρχων και προέδρου Σ (άρθρο ) και των ειδικων συνεργατων..,.,,.,.,,.,.,., // ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α..Υ.- ΤΠ Υ.,.,., // Μίσθωση µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά µαθητών (µε Ταξί / ηµοπρασία) (ΚΥΑ /--) // ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΒΡΥΑΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ.,,.,,,, // Κατασκευή πεζοδρόµων ενότητας Σιδ.Σταθµού ΜΕΛ./.,.,., // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" ΣΤΟ ΦΥΛΟ /-- // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΛΕΚΑ ΣΤΟ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ", ΦΥΛΟ /-- // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜ. ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ // ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,,,,,,,,,,,,,,,

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: 2015 08/07/2015 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/06/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµού Κ.Α.Ε. : 0 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα

5.745,00 0,00 9.477,00 9.477,00 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑ ΚΥ (άρθρα ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Γ.ΖΩΓΡΑΦΟΥ 7-ΤΚ 15772 Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2014 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προτεινόµενος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2014 01/01/2014 Εως 30/11/2014 (ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΦΟΡΕΑΣ 0 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 16.646,27 6 ΧΡΗΣΗΣ 10.259.845,35 10.075.901,05 7.776.866,93 7.745.406,73 7.728.760,46 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240.000,00 183.551,20 160.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 867.512,32 724.164,26 895.599,01 0,00 48.000,00 33.864,26 25. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Ξ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: ΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 2013 Κωδικός Αριθµός Περιγραφή ιαµορφωµένος Ενταλθέντα Προηγ. Προτεινόµενος Εγκεκριµµένος Προηγ. Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ήµος Ρόδου ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α ήµος Ρόδου Οικ. έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-2Σ8 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013 Αριθµός απόφασης 188/2013 Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή Υποχρεώσεων του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 1ης/2015 Ειδικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.11/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 122/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Περίοδος: Ιανουάριος 2015 ΕΣΟ Α Κωδικός Περιγραφή ιαµορφωθέν Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.467.987,20 139.557,53 139.557,53 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2012 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 212 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2015 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 10/03/2015 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2011 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 198 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Σελίδα : 2 από 226 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ

Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 7 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 89 /2014 Θ Ε Μ Α : «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ - ΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ».

Διαβάστε περισσότερα

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005

Xls_Tmp_QR_Group_ExodaApol2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑ 12 Μαρτ. 2015 Αρ. Πρωτ.4784 ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ ΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 28/2/2015 (Ν.4305/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΗΜΟΣ ΕΟΡ ΑΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ Α 12/5/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18110 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2015-30/04/2015 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο

ΜΕΡΟΣ 1 ο. ΜΕΡΟΣ 2 ο ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ 2013 ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ 1 ο Συνολική Παρουσίαση του Ετήσιου Προγράµµατος ράσης 2013 Εισαγωγή Τρέχουσες Εξελίξεις Γενικές Κατευθύνσεις και Προτεραιότητες της ηµοτικής

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Χρήση: 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 14/02/2013 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα

Περιγραφή Προϋπ/θέντα Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 00.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00.6012 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 00.6021 Αποδοχές Νομικού Συμβούλου και

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο

Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014. Σύνολο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚ. ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 31/07/2015 Στοιχεία έως 31.7.2015 του Ν.4305/2014 Κωδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ρ. Καπετανάκη 7, 72100, Άγιος Νικόλαος Τηλ. 28413 40100 Φαξ. 28410 25493 dimos.agn@gmail.com, www.dimosagn.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2011-2014 ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011

Α Α: 4568ΩΨΛ-6Τ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 200/2011 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 33/2011 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου. Θέµα: Ετήσιο πρόγραµµα δράσης

Διαβάστε περισσότερα