Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης."

Transcript

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης πιστώσεων. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου του ηµαρχείου Κατερίνης, σήµερα στις του µήνα Ιανουαρίου, ηµέρα ευτέρα και ώρα. µ. συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ./-- έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο του Ν./. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των µελών παραβρέθηκαν τακτικά µέλη και αναπληρωµατικό µέλος, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ. Μηλιώτης Νικόλαος - προεδρεύων. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος. Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος. Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος. Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος. Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος. Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος. Καραφουλίδης Χρήστος αναπλ. µέλος Ο πρόεδρος κ. Χιονίδης Σάββας- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ο αντιπρόεδρος κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος, ως προεδρεύων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και είπε πως είναι κατεπείγουσα διότι, εµφανίστηκαν τιµολόγια του στη λήξη του έτους και προκειµένου να κατοχυρωθούν στη χρήση του απαιτείται δέσµευση και ψήφιση ώστε να θεωρούνται νόµιµες. Τα µέλη της Ο.Ε. δέχτηκαν το κατεπείγον της συνεδρίασης και στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος για το ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Σύµφωνα µε την εγκύκλιο / του ΥΠΕΣΑΗ γίνονται δεκτά τα εξής: «Με την καταχώρηση της πράξης ανάληψης της υποχρέωσης στο µητρώο δεσµεύσεων δεσµεύεται ισόποση πίστωση µέχρι την πραγµατοποίηση και πληρωµή της σχετικής δαπάνης (άρθρο παρ. Ν /, όπως ισχύει, άρθρο παρ. α Π /). Η δεσµευθείσα πίστωση δεν µπορεί να διατεθεί για άλλη δαπάνη, εκτός αν η ανάληψη της υποχρέωσης ανατραπεί και η δέσµευση της πίστωσης διαγραφεί από τα λογιστικά βιβλία του δήµου. Ειδικότερα, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται µε αιτιολογηµένη απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (στη συγκεκριµένη περίπτωση της οικονοµικής επιτροπής) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο παρ. β και Π /): α. Όταν η δαπάνη µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο. β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει µαταιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί µέχρι τη λήξη του έτους, µε συνέπεια η σχετική υποχρέωση να µεταφέρεται στο επόµενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (µη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσµεύονται µε νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονοµικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαµβάνονται µόνο αν αποµένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθµό (άρθρο παρ. Π /)». Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. ///..:. Οι αποφάσεις για την ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης δύνανται να εκδίδονται µε ηµεροµηνία // µέχρι και το α ήµερο του Ιανουαρίου, και να καταχωρούνται στο ΟΠΣ Π. Για τους φορείς του ηµοσίου, µέχρι το τέλος Ιανουαρίου Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε µία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθµό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ.

2 ηλαδή µπορεί σε µία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του ηµάρχου, της Οικονοµικής Επιτροπής ή του ηµοτικού Συµβουλίου, ανάλογα µε την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εµφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ. Οι αποφάσεις που τυχόν λαµβάνονται µετά την η //, θεωρείται ότι η ανάληψη υποχρέωσης έχει ανατραπεί στις // και φυσικά όλες οι απαιτούµενες εγγραφές γίνονται µε την ηµεροµηνία αυτή.. Με αρνητικές εγγραφές (αντιλογισµός) τόσο στο Μητρώο εσµεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσµεύονται οι σχετικές πιστώσεις. Οι αρνητικές λογιστικές εγγραφές, λαµβάνουν και αυτές µοναδικό αριθµό καταχώρησης.. Η διαδικασία της ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης είναι υποχρεωτική. Στην εγκύκλιο Υπ. Οικ. ///.. τονίζεται ιδιαίτερα ότι, οι δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν εντός του τρέχοντος έτους, αλλά δεν κατέστη δυνατό να πληρωθούν εντός αυτού, δύναται να επιβαρύνουν το επόµενο οικονοµικό έτος µόνο στην περίπτωση που έχουν αναληφθεί νόµιµα εντός του. Για τον έλεγχο συνδροµής της ανωτέρω προϋπόθεσης, θα πρέπει στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την εκκαθάριση και πληρωµή των σχετικών δαπανών, εκτός από τη νέα απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του, να επισυνάπτεται και η απόφαση της αντίστοιχης ανατροπής του. Η αρµοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονοµική επιτροπή (άρθρο παρ. περίπτ. δ' Ν /) και κατ' εξαίρεση στο δηµοτικό συµβούλιο και στο δήµαρχο (άρθρο παρ. και Ν /). Κατόπιν των παραπάνω ο αντιπρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου του Ν / «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. β. Την περιπτ. δ του άρθρου του ν. / γ. Του Π / «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» (ΦΕΚ /Α) όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. ///.., Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. / και Υπ. Οικ. ///... Τις αποφάσεις δέσµευσης πίστωσης της οικονοµικής επιτροπής για τις οποίες η δαπάνη έχει µαταιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος στο οποίο αναφέρεται ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης- δέσµευσης πίστωσης, µε ηµεροµηνία //, για τις οποίες η δαπάνη µαταιώθηκε για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν µέρει µέσα στο οικονοµικό έτος. Συγκεκριµένα ανατρέπουµε τις κάτωθι αναλήψεις υποχρέωσης: Αρι θµ. ΕΑ Ηµ/νία Αιτιολογία Συνολικό Ποσό Τιµολογηθ έντα Υπόλοιπο:ποσό ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ // Προµήθεια Τ.Π & ανείων, ο/οο και λοιπών πιστωτικών Οργανισµών.,.,, Πρωτόκολλο Αίτησης // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ..,.,, // ΑΠΟ ΟΧΕΣ,ΚΡΑΤΗΣΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥ Κ.,.,, // Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών,,, // Υλοποίηση Προγρ/κής σύµβασης"περισυλλογή και φύλαξη αδέσποτων ζώων" έτους.,,.,

3 // ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ.,.,, // ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ...,..,., // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,,, // ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ..,.,, // ΕΞΟ Α ΛΟΙΠΩΝ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ.,,, // ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΠΟ -- ΕΩΣ --,,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, (ΑΡ.ΜΕΛ./)" // Έξοδα παράστασης ηµάρχου, αντιδηµάρχων και προέδρου Σ (άρθρο ) και των ειδικων συνεργατων.,,,.,.,,.,.,., // Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές..,,., // ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ.,.,, // Λοιπά µισθώµατα.,.,, // Καθαρισµός Παραλιακών Ακτών Μελ /.,,., // Προµήθεια ανακλινόµενων θέσεων πάρκιγκ για τις ανάγκες του ήµου ΜΕΛ./ // Ανακατασκευή πεζοδρόµησης οδού Σκουφά και παρόδων Βασιλείου Β και Ολύµπου.Μελ /.,.,.,.,,., // Κατασκευή πεζοδρόµων ενότητας Εθν.Σταδίου ΜΕΛ./.,,., // Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωµάτων ενότητας οικισµών και ηµοτικών ιαµερισµάτων (Αρ. Μελέτης: /) // Επεµβάσεις-Ανακατασκευές σχολικών κτιρίων του ήµου Κατερίνης.Μελ /.,,.,.,,., // Προµήθεια - φόρτωση - µεταφορά και διάστρωση αµµοχάλικων ΜΕΛ./.,.,., // Μισθώµατα κτιρίων.,,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,.,,.,.,,.,.,,.,.,.,,,, // ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ,,, // ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ.,.,,.,.,,.,.,,.,.,.,.,.,,.,.,,

4 ΕΛΑΦΙΝΑΣ, ΠΙΕΡΙΩΝ, ΚΟΡΙΝΟΥ, ΠΕΤΡΑΣ) // ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕ ΟΡΕΙΘΡΩΝ - Ο ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙ.ΣΤΑΘΜΟΥ (ΑΡ.ΜΕΛ./)", ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. / ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ,(ΑΡ.ΜΕΛ./)" // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΜΥΛΑΥΛΑΚΟΥ,ΜΕΛ./" // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ // ΕΝΑΝΤΙ ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙ.ΣΤΑΘΜΟΥ (ΑΡ.ΜΕΛ./)" // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ (ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ Ο ΙΚΟ ΙΚΤΥΟ) // Τοκοχρεωλύσια δανείου Νο για Λειτουργικές απάνες από Εµπορική Τράπεζα (Αρ. ανείου ) // ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ // ΕΞΟΦΛΗΣΗ ου ΛΟΓΑΡ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ, ΑΡ.ΜΕΛ. /)" // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ..,,.,,,,.,,.,,,,.,,.,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Ο ΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. /)" // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ.,,,.,.,.,.,.,., // ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΩΝ..,.,, // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. /--- ΦΥΛΛΟ /--) // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ GPS, ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (GEOTAGGING) ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΠΥΣΤΡΙΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΕΠΙΠΕ ΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΟΣΚΑΛΑΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. /) // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΟΑΒ- ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΛΗΤΗΡΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΫΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Ε ΡΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. / ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ,,,,,,.,.,,,,,.,.,,.,.,,.,,.,.,.,,,,,,,,.,.,,,,,

5 // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ης ΜΑΡΤΙΟΥ // ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ // ΑΠΟ ΟΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΙ ΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΟΜΩΝ // ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΙ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ // ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ- ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΜΕ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΚΗΥ- ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ,,,,,,.,.,,,,,,,,,,,,,,,,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,,, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜ.ΑΜ- ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ.,.,, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΑΠΟ ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ..,.,., // ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΟΧΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ Α' ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ..,.,,..,..,., // ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ.,,., Ο ΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,.,., // ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ ( ΕΗ ΚΛΠ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΩΝ.,.,., // ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.,,., // ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ, ΠΕΡΙΟ ΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ.,.,., // ΣΥΝ ΡΟΜΕΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ.,,., // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.,.,., // ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ (Νο ) ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΠ&.,.,, // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.,.,, // ΤΟΚΟΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΟΤΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΤΠ& // ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ,ΤΕΛΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ,ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΛΠ // ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ(ΑΜΟΛΥΒ Η,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΛΠ) // ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΑΜΟΛΥΒ Η,ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ,ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΛΠ).,.,,.,,.,.,.,.,.,.,., // ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ( ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΠΕΤΡΑΣ ΠΙΕΡΙΩΝ ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ) // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠ&,ο/οο ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΚΑ ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ.,.,.,.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ.,.,., // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ (Νο ) ΑΠΟ ΤΠ&.,.,,

6 // ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,,., // ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.,.,., // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΕΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟ ΤΠ&.,.,., // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ Νο ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΙΑ.,.,., ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΑΡ. ΑΝΕΙΟΥ ) // ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΠ&.,.,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.,.,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.,.,., // ΤΟΚΟΙ ΑΝΕΙΟΥ MG ΑΠΟ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ).,.,, // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.,.,., // ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ,ΤΕΛΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ,ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΛΠ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΠ&,ο/οο ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ.,.,,.,.,, // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΠ& ΑΝΕΙΩΝ.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ -- ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΟΥ MG ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΑ MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ A.E. ΠΡΩΗΝ ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ (ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ) // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΠΟ ΤΠ&.,.,.,.,,.,.,,.,.,.,,..,..,., // ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,,., // ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ ΑΝΕΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΠ&.,.,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,.,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.,.,., // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.,.,., // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.,.,, // ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ.,,., // ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΓΙΑ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ" // ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ,ΤΕΛΗ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΥ,ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΚΛΠ.,.,.,.,,., // ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ω ΕΙΟΥ.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΤΟΥΣ.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.,,., // ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ.,,., // ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,,.,

7 // ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΡΘ., Κ Κ) // ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΡΓΑ.,,.,.,,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.,,., // ΤΟΚΟΙ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΚΑΣΤΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ.,,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.,,., // ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΙΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.,,, // ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ Υ ΡΕΥΣΗ,ΑΡ ΕΥΣΗ,ΦΩΤΙΣΜΟ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ.,,., // ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ.,,., Ο ΩΝ,ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ // Υ ΡΕΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ.,,., // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΤΕΛ.,,., // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Ι. Ε.ΚΕ. ΓΙΑ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ ΟΜΩΝ Σ Ε ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ν.ΠΙΕΡΙΑΣ" // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΜΟΙΒΗ-ΣΥΓΧ/ΣΗ)- // ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΑΠΟΦ. / Σ) // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ "ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΗ Α ΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ" // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'Κ.Α.Σ' ΕΤΩΝ,,.,,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,.,.,.,,., // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΙΕΣΕ ΓΙΑ.,,., "ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ, ΣΥΛΛΟΓΗ.,,., ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑΛΑΙΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΟΣΙΑΚΟ ΚΤΙΣΜΑ ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Α.Π.Θ. ΓΙΑ.,,., "ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΚΗ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΛΕΚΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ α) ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ.,,., ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ β) ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Κ.Χ. ΧΩΡΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ.,.,., ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.) ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'Κ.Α.Σ' ΕΤΟΥΣ.,.,, // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 'Κ.Α.Σ' ΕΤΟΥΣ.,,., // ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ "ΕΡΑΥΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΤΟΥ Ε.Μ.Π. ΣΤΟ ΗΜΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟ ΗΛΑΤΟΥ" // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛ / // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ (.Σ. /).,,.,.,.,,.,.,.,

8 // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΜΕΛ / // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ (.Σ. /) // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΟ ΕΤΟΥΣ (.Σ. /) // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΤΠ ).,,.,.,.,.,.,,.,.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Η/Υ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΩΝ,ΦΑΧ,ΡΟΛΟΓΙΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,.,,.,,., // ΛΟΙΠΕΣ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ.,,., // ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ.,.,, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ" // ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΜΕΛ /.,,., // ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΜΟ (σχ./ Σ) // ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Τ [ΕΛΛΑ Α ] Μελ./ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Α' ΚΑΙ Β' ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΛ /.,.,.,..,.,.,.,,., // Προµήθεια και αναβάθµιση εφαρµογών λογισµικού για τις ανάγκες της ΤΥ.,,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΕΛ /.,.,., // Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού.,.,, // Προµήθεια συστηµάτων ελέγχου πρόσβασης σε πεζόδροµους Μελ /.,,., // Προµήθεια ανακλινόµενων θέσεων πάρκιγκ για τις ανάγκες του ήµου ΜΕΛ./.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.,.,, // Προµήθεια οριοδεικτών ρύθµισης κυκλοφορίας οδών (ΤΠ ).,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΒΗΤΑ,ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜ.ΓΚΑΡΑΖ ΜΕΛ /,,, // Προµήθεια υλικών και τοποθέτηση πινακίδων ΚΟΚ.Μελ /.,.,., // Αναπαλαίωση-Αποκατάσταση παραδοσιακού κτίσµατος Τσαλόπουλου Μελ / & (Συµπληρωµατική Σύµβαση) µελέτης / // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛ./.,.,.,.,,., // ιαµόρφωση - Επιπεδοποίηση Ακτής Κατερινόσκαλας. Μελ /.,,., // ιανοίξεις οδών πόλης Κατερίνης Μελ /.,.,., // Ανακατασκευή πεζοδρόµησης οδού Σκουφά και παρόδων Βασιλείου Β και Ολύµπου.Μελ / // Κατασκευή κρασπ /ρων και οδοστρωµάτων Εθνικού Σταδίου-Κέντρου- Οικισµών Μελ / // ιαδηµοτική αγροτική οδοποιία ήµων Κατερίνης-Παραλίας και Κορινού.Μελ / // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΗ.ΜΕΛ / // Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού δικτύου Τοπικών ιαµερισµάτων Κατερίνης. Μελ /.,.,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,.,.,

9 // ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ - ΠΑΡΚΙΓΚ // Οριοθέτηση ΚΧ µε κρασπεδόρειθρα ενότητας Ευαγγελικών-Ν Ζωής Μελ /.,,.,.,,., // ιανοίξεις οδών πόλης Κατερίνης Μελ /.,.,., // Κατασκευή κρασπεδορείθρων - οδοστρωµάτων ενότητας Σιδ. Σταθµού Μελ / // Κατασκευή κρασπεδορείθρων - οδοστρωµάτων ενότητας Κέντρου και οικισµών Μελ / // Κατασκευή κρασπεδορείθρων και οδοστρωµάτων ενότητας Βατάν.Μελ / // Σύνδεση του αγροκτήµατος Κατερίνης µε υφιστάµενους κόµβους ΜΕΛ./ // Κατασκευή κρασπεδορείθρων - οδοστρωµάτων ενότητας Ευαγγελικών ΜΕΛ./ // ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Η/Μ ΙΚΤΥΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΛ / // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΥΘΙΣΗΣ ΚΑ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΛ./ (ΘΗΣΕΑΣ) // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛ./ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ,ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ" ΜΕΛ./ & / // ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ // ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΠΛΩΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΑ ΤΕ/ // Οριοθέτηση Κ.Χ. µε κρασπεδόρειθρα ενότητας Σιδ.Σταθµού (Αρ.Μελ. /).,,.,.,.,.,.,.,,.,,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,,.,.,,.,.,,., // Οριοθέτηση Κ.Χ. µε κρασπεδόρειθρα ενότητας Βατάν (Αρ.Μελ. /).,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.,,., // ΑΡ ΕΥΣΗ ΝΗΣΙ ΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ ΣΕ Ο ΟΥΣ ΚΑΙ Κ.Χ. ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΛ /.,.,, // ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο Α.Ε. ΠΟΝΤΙΩΝ.,,., // ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ Ο.. ΆΝΩ ΑΓΙΑΝΝΗ // ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ.. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΘΕΣΕΙΣ ΑΝ ΡΙΑΝΟΥ-ΤΑΒΑΝΟΠΕΤΡΑΣ // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛ / // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ & ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΕΛ / // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΡ ΕΥΣΗΣ.,,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ -.,.,, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Τ.. ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΤΠ ) // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ -.,.,, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Τ.. ΣΒΟΡΩΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΤΠ ) // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ -.,,., ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Τ.. ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΤΠ ) // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ -.,,., ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Τ.. ΑΝΩ ΑΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΤΠ ) // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΙΚΤΥΩΝ -.,,., ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ Τ.. Ν.ΚΕΡΑΜΙ ΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΤΠ ) // Κατασκευή πεζοδρόµων ενότητας Ευαγγελικών ΜΕΛ./.,.,.,

10 // Κατασκευή πεζοδρόµων ενότητας Εθν.Σταδίου ΜΕΛ./.,.,., // Κατασκευή πεζοδρόµων ενότητας Κέντρου Μελ /..,.,.., // Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Ευαγγελικών ΜΕΛ./.,.,., // Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Εθνικού Σταδίου ΜΕΛ./.,.,., // Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Βατάν ΜΕΛ./.,,., // Ασφαλτοστρώσεις Οικισµών και Τ.. ήµου Κατερίνης Μελ /.,.,., // Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού.,.,., // Προµήθεια εργαλείων και υλικών για τις ανάγκες της υπηρεσίας πρασίνου.,.,., // Κατασκευή κρασπ/θρων και οδοστρωµάτων ενότητας Βατάν.Μελ /.,.,., // Ασφαλτοστρώσεις αγροτικού οδικού δικτύου τοπικού διαµερίσµατος Κατερίνης Μελ /.,.,., // Κατασκευή πεζοδροµίων ενότητας Ευαγγελικών. Μελ. /.,,., // Κατασκευή πεζοδροµίων ενότητας Εθνικού Σταδίου ΜΕΛ./.,.,., // Κατασκευή πεζοδροµίων ενότητας Βατάν ΜΕΛ./.,.,., // Αποξήλωση και ανακατασκευή πεζοδρόµων οδών Αγ.Λαύρας-Σολωµού & Γεωργ.Ολυµπίου.Μελ./.,,., // Ανάπλαση πλατείας Νικοµηδείας-Αργυροκάστρου Μελ /.,,., // Οριοθέτηση Ρέµατος Μαυρονερίου και ιαµόρφωση Κοίτης για Αντιπληµµυρική Προστασία και Απόληψη Υλικών // Φυτοτεχνική ιαµόρφωση Πρασίνου σε Κ.Χ Πολεοδοµικής Ενότητας Επέκτασης Ευαγγελικών κλπ.μελ /.,.,.,.,,., // Επισκευή και συντήρηση ηµοτικών κτιρίων Μελ /.,.,., // Αντικ/ση µαρµάρινων πλακών πλατείας ηµαρχείου και Ο.Α. Μελ. /.,,., // Ανάπλαση πλαζ Κατερινόσκαλας (Γαλάζιες Σηµαίες) (ΤΠ ).,,., // Επεµβάσεις-Ανακατασκευές σχολικών κτιρίων του ήµου Κατερίνης.Μελ /.,.,., // Επισκευή αγροτικού δικτύου του Τ Κατερίνης.Μελ /.,,., // Επένδυση Μνηµείου στην Πλατεία του. Γανόχωρας.,.,, // Συντήρηση υφιστάµενου ασφαλτικού δικτύου ήµου Κατερίνης ΜΕΛ./., -.,., // Προµήθεια και εγκατάσταση προπαρασκευασµένου χλοοτάπητα.,.,, // Προµήθεια - φόρτωση - µεταφορά και διάστρωση αµµοχάλικων ΜΕΛ./.,.,., // Εργασίες κοπής κλάδευσης υψηλών δένδρων.μελ /.,,., // Ανακατασκευή ασφαλτικών οδοστρωµάτων ήµου Κατερίνης Μελ /.,.,., // Προµήθεια εφαρµογών λογισµικού για τις ανάγκες της Πολεοδοµίας.,,., // Τροποποιήσεις σχεδίου και σύνταξη πράξεων τακτοποίησης αναλογισµού αποζηµιώσεως K.X (,/ Σ) // Ανάθεση µελέτης σύνταξης πράξεων τακτοποίησης αναλογισµού στο ήµο Κατερίνης (/ Σ).,,.,.,,., // Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού.,,,

11 // Κατασκευή Οστεοφυλακείου και Χωνευτήρα στο Β' Νεκροταφείο Μελ. /.,.,, // Κατασκευή Κυνοκοµείου ήµου Κατερίνης Μελ /.,,., // Μελέτη αποκατάστασης διατηρητέου αρχοντικού Τσαλόπουλου.,,., // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. // Φυτοτεχνική διαµόρφωση κυκλικών κόµβων και λοιπών Κ.Χ ήµου Κατερίνης.Μελ /..,..,.,.,.,., // Προµήθεια εαρινών ανθισµένων φυτών (ΤΠ ).,,., // Ανακαίνιση δηµοτικού κτιρίου στην περιοχή των εργατικών κατοικιών Μυλαυλάκου.Μελ /.,.,., // Συντήρηση και βελτίωση Αθλητικών χώρων ΜΕΛ. /.,.,., // Συντήρηση και επισκευή ηµοτικών κτιρίων ΜΕΛ./.,.,., // Μελέτη αποκατάστασης ευστάθειας πρανών δεξαµενής Καταλωνίων θέση Κριθαριές // Μελέτη διερεύνησης στεγανότητας πρανών φράγµατος στο ρέµα Αγριάδες Τ.Κ. Αρωνά // Μελέτη βελτίωσης αγροτικής οδού Ρητίνης-Ελατοχωρίου και αντιµετώπιση κατολισθητικών φαινοµένων // Μελέτη σχεδιασµού και ανάπλασης περιοχής Μοσχοποτάµου εντός οικισµού (περιοχή Καπνικού Σταθµού) // Ανέγερση Θεάτρου και χώρου Πολιτιστικών δραστηριοτήτων στο ήµο Κατερίνης // Προµήθεια και τοποθέτηση αερόψυκτου ψύκτη νερού και αντλίας για το ηµαρχιακό Μέγαρο // Μελέτη διαµόρφωσης υπαίθριων χώρων στάθµευσης σε ΚΧ περιφερειακά του ήµου // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΗΤΩΝ ΜΕ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑ ΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΞ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΦΑΞ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,,.,.,,.,.,,.,.,,.,..,,..,.,,.,.,.,..,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,, // ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ,,, // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΛΑΚΟΥΡΑ ΘΕΟΧΑΡΗ (ΣΧΕΤ. ΑΠΟΦ..Σ. /) // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙ ΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΟΙΚ. ΧΡΗΣΗΣ // Αµοιβή Τεχν.Συµβούλου για υλοποίηση µελετών ευρυζωνικών υπηρεσιών και υποδοµών // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝ ΡΥΛΛΙΩΝ ΚΑΙ ΘΑΜΝΩΝ ΛΙΓΟΥΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ // Επισκευη και συµπληρωση των εγκατασταεων γηπεδου ποδοσφαιρου Τ. Μοσχοχωριου.,.,,.,.,,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,,.,

12 // Αποχέτευση Υδάτων-Αντικατάσταση ικτύων ύδρευσης-αποκατάσταση Τ..Λόφου ήµου Πέτρας // Αποχέτευση Οµβρίων Υδάτων Οικισµού Κάτω Μηλιάς Τ..Μηλιάς ήµου Πέτρας ΜΕΛ./ // ιµόρφωση χώρων υδρευτικών γεωτρήσεων περιοχης ΠΟΥΡΝΑΡΙ Τ. Λόφου.,.,,.,,.,.,,., // Βελτίωση κτιρίων Αγροτικών Ιατρείων ήµου.,,., // Ανάπλαση πλατείας.. Εξοχής.,.,, // Πρµήθεια εξοπλισµού αρδευτικης γεωτρησης στην περιοχη ' ΚΟΚΚΙΝΟΓΙΑ ' Τ. Λόφου.,,., // Βελτίωση αθλητικών εγκαταστασεων ήµου Ελαφίνας.,,., // Καθαρισµος τάφρων αποχεύτεσης οµβριων υδάτων Τ.. ΜΗΛΙΑΣ.,,., // Ανάπλαση υψώµατος Αγ. Αποστόλων Τ.. Μοσχοποτάµου.,,., // Προµηθεια υλικών για την επεκταση δικτύων αρδευσης περιοχης ' ΛΑΚΚΕΣ-ΤΖΙΚΑ ΙΚΑ'.,,., // Προµήθεια υλικών για την κατασκευή δικτυων αρδευσης στο Τ. ΛΟΦΟΥ.,,., // Προµηθεια υλικων και ανταλλακτικων για την επισκευη αντλιοστασιων υδρευσης-αρδευσης // Συντήρηση-βελτίωση (συµπληρωµατικές εργασίες) δικτύου ύδρευσης Τ.. Εξοχής // Μελέτη κατασκευής χωµάτινου ταµιευτήρα στη θέση "Αηδηµητρινα" ήµου Πέτρας.,,.,.,,.,.,,., // Αποκατασταση ζηµιών εξωτερικου δικτύου ύδρευσης Τ Λαγοράχης.,,., // Κατασκευή δρόµου στη θέση "Μπουρονικάδικα" στο.. Αγ. ηµητρίου ήµου Πέτρας ΜΕΛ./ // Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση Υφισταµένου Αγροτικού δρόµου " ιαλογητήριο Ράχης-Φράγµα Λόφου".. Φωτεινών, Λόφου ήµου Πέτρας ΜΕΛ./ // Βελτίωση Υφισταµένης Αγροδασικής οδού Μ.Μηλιάς-Κ.Μηλιάς στο..μηλιάς ήµου Πέτρας ΜΕΛ./ // Βελτίωση - ιαµόρφωση δρόµου Κ.Μηλιάς-Ράχης στο..μηλιάς ήµου Πέτρας ΜΕΛ./.,.,,.,.,.,.,.,,.,,., // Χαλικοστρώσεις Αγροτικών δρόµων ήµου Πέτρας ΜΕΛ./.,,., // Αναπλάσεις Τ. Μηλιάς.,,., // Βελτιώση- ασφαλτ.υφιστ.αγροτ.δροµου.στο.. Λόφου στη θέση ''ΝΤΡΟΓΟΜΟΣ''.,,., // Εσωτερική οδοποιία Τ.. Φωτεινών.,,., // Αποκατάσταση δροµων Τ... Λόφου.,,., // Αποκατάσταση δροµων Τ... Λόφου.,,., // Βελτίωση υποδοµών αποχετεύσεων και αντιπληµµυρικής προστασίας εντός των οικισµών.,.,., // Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας... ΛΟΦΟΥ.,,., // Βελτίωση αρδευτικών υποδοµών (Μοσχοποτάµου- Λαγοράχης Αρωνά).,,., // Συντηρηση αγροτικής οδοποιίας Τ. ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ.,,., // Βελτίωση αρδευτικών υποδοµών (Τριλόφου-Ελάφου- Εξοχής-Καταλωνίων).,.,., // Συντήρηση νεκροταφειου οικισµου ΚΑΡΥΩΝ.,,., // Μελέτη για την κατασκευή αγωγών άρδευσης για την βελτίωση και αύξηση των αρδευόµενων γεωργικών εκτάσεων.,,.,

13 // Συντήρηση και εισκευή δικτύων ύδρευσης Τ.. ηµου Πέτρας.,,., // Προµήθεια εγκατασταση ευρυζωνικού δικτύου προσβασης στο ήµο Παραλίας // Ανακαινηση-αναπλαση χώρου ΚΑΠΗ (Εγκατασταση αυτόνοµης θέρµανσης & πυρασφαλειας).,,.,.,,., // Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Μελ./.,,., // Μελέτη για τό έργο " ηµιουργία κεντρου θαλασσοθεραπείας ήµου παραλίας µε Σ ΙΤ".,,., // Μελέτη τουριστικης αξιοποιησης ήµου Παραλιας.,,., // Μελέτη "Τροποποίηση κυκλοφοριακής µελετης Παραλίας".,,., // Προµήθεια απορριµµατοφόρων.,,., // Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων Καλλιθέας.,,., // ΜΕΛΕΤΗ "Επέκταση εξαµενής Υδρευσης..Κορινού".,,., // Ηλεκτροµ/κες εργασίες στην οδό Μακεδονίας Περίστασης.,,., // Μελέτη αποχετευσης οµβρίων Παραλιας ( Αντιπλ προστασία ήµου Παραλίας- διευθέρηση ρέµατος // Ανάπλαση πλατείας Ευαγγελικών..Σεβαστής ήµου Κορινού ΜΕΛ./.,,.,.,,., // Ασφαλτοστρώσεις οδών.. Κορινού ΜΕΛ./.,.,., // Ασφαλτοστρώσεις οδών..σεβαστής ήµου Κορινού ΜΕΛ./.,,., // Αποπεράτωση ασφαλτόστρωσης..σεβαστής ήµου Κορινού ΜΕΛ./.,,., // Ανακατασκευή οδού στο..κορινού ΜΕΛ./.,,., // Ανακατασκευή οδού στο..σεβαστής ήµου Κορινού ΜΕΛ./.,,., // Ασφαλτόστρωση και Αποκατάσταση ηµοτικών και Αγροτικών οδών ήµου Κορινού ΜΕΛ./ // Αποπεράτωση κατασκευής πεζοδροµίων..κούκου ήµου Κορινού ΜΕΛ./ // Πλακόστρωση πεζοδροµίων κεντρικής οδού.. Κ. Αγ.Ιωάννη ήµου Κορινού ΜΕΛ./.,,.,.,,.,.,,., // Καθαρισµός ακτών..κορινού ΜΕΛ./.,.,, // Καθαρισµός κοινόχρηστων χώρων ήµου Κορινού ΜΕΛ./.,,., // Οριστικές µελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαφόρων έργων.,.,, // Μελέτη οµβρίων υδάτων ηµου Παραλιας ( υδραυλ-περιβελλοντακτοµηχανική).,,., // ΜΕΛΕΤΗ "Προσθήκη κατ' επέκταση ηµοτικού Σχολείου..Κορινού".,,., // Μελέτη για περιβαλλοντικη αδειοδότηση του έργου (Βελτ & εκσυγχρον υφοστ αρδευτ δικτύου).,,., // ΜΕΛΕΤΗ Επέκτασης ηµαρχείου..κορινού.,,., // Μελέτη δεξαµενης ύδρευσης των Καλλιθέας & Περίστασης στην περιοχή Αλώνια.,,., // Ανακαίνηση δικτύου ύδρευσης Περίστασης.,,., // Εφαρµογή Σχεδίου Επέκτασης.. Κ. Αγ.Ιωάννη ήµου Κορινού.,,., // Υψοµετρικη µελετη οδων επέκτασης σχεδίου Κ. Αγ. Ιωάννη.,,.,

14 // Ανακαίνηση δικτύου ύδρευσης Παραλίας.,,., // Ανακαίνηση δικτύου ύδρευσης Καλλιθέας.,,., // Προµήθεια οχήµατος VAN.,,., // ιαµορφωση όλων των Β.Κ & των καθετων δροµων στην οδό Αγ. Νικολάου απο Νικης εως Ναυτ. όµιλο.,.,., // Γενικό πολεοδοµικό Σχέδιο ήµου Κορινού.,,., // Αναπλάσεις οδών Παραλίας.,,., // ιανοίξεις δηµοτικών οδών Καλλιθέας (Γρέβενη) ΜΕΛ./.,,., // Προµήθεια φωτιστικών στο ήµο Πιερίων ΜΕΛ./.,.,., // Κρασπέδωση τµήµατος οδού Ρήγα Φεραίου Παραλίας,,, // Επέκταση αποχετευτικού δικτύου..ρητίνης-βρίας ήµου Πιερίων ΜΕΛ./.,,., // Εργα προστασίας διαβρούµενων ακτων ήµου Παραλίας.,,., // Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Παλιάς Βρίας ήµου Πιερίων ΜΕΛ./.,.,., // Ασφαλτοστρωσεις -συντηρήσεις οδών Παραλίας.,,., // Μελέτη ισόπεδος κοµβος επι της παραλιακής οδού στη περιοχή Νταλιάνι.,,., // Καθορισµός ρυµοτοµικών γραµµων στο σχεδιο πόλης Παραλίας.,,., // Αντικατάσταση κεντρικού αγωγού Υδρευσης..Ρητίνης ήµου Πιερίων ΜΕΛ./.,,., // Επέκταση δικτύου ύδρευσης.,,., // Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Ρητίνης ήµου Πιερίων.,,., // Στεγανοποίηση δεξαµενής αρδευτικού δικτύου Βρίας ήµου Πιερίων.,,., // Συντήρηση ικτύου ύδρευσης στο.. Βρίας ήµου Πιερίων.,,., // Τοπογραφική αποτυπωση για το εργο "εξωτ.δικτ.µεταφ, λυµµατων Ρητίνης" // ιαµόρφωση χώρου για Κ.Α.Π.Η. Ελατοχωρίου ήµου Πιερίων ΜΕΛ./.,.,,.,.,, // ηµοτική οδοποιϊα - Αναπλάσεις ήµου Πιερίων Β' Φάση ΜΕΛ./.,,., // Εσωτερική οδοποιϊα.. ήµου Πιερίων ΜΕΛ./.,.,., // ιάνοιξη δρόµου στο..ρητίνης ήµου Πιερίων.,,., // ιάνοιξη - διαµόρφωση δρόµου στο..ελατοχωρίου ήµου Πιερίων.,,., // ιάνοιξη αγροτικών οδών Ελατοχωρίου ήµου Πιερίων.,,., // Ολοκλήρωση κατασκευής γηπέδου Βρίας - κατασκευή µικρών αθλητικών έργων ήµου Πιερίων ΜΕΛ./ // Κατασκευή γηπέδου Χ στο..ρητίνης - κατασκευή µικρών αθλητικών έργων ήµου Πιερίων ΜΕΛ./ // Αποκατάσταση ιαβρωθέντων τµηµάτων στους δρόµους του.. Ελατοχωρίου ήµου Πιερίων ΜΕΛ./ // Αποκατάσταση οδοστρώµατος Ρητίνης-Λαγόραχης ήµου Πιερίων ΜΕΛ./ // Ασφαλτόστρωση στον προϋφιστάµενο του οικισµό Ελατοχωρίου ήµου Πιερίων ΜΕΛ./.,,.,,,,.,,.,.,.,.,.,,.,

15 // Αποκατάσταση αγροτικών οδών Ελατοχωρίου ήµου Πιερίων.,,., // Αποκατάσταση αγροτικών οδών Ρητίνης λόγω Θεοµηνιών ήµου Πιερίων.,,., // Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιϊας Βρίας ήµου Πιερίων.,,., // Αποκατάσταση βατότητας δρόµων στο.. Βρίας ήµου Πιερίων.,,., // Ρίψη αλατιού.,,., // Μελέτη σχεδίου οικιστικής οργανωσης ανοικτής πόλης ήµου Πιερίων.,,., // ΜΕΛΕΤΗ "Βελτίωση αρδευτικού δικτύου - κατασκευή µικρών φραγµάτων στο ήµο Πιερίων" // Γεωτεχνική έρευνα - ΜΕΛΕΤΗ Αξιολόγησης για το έργο "κατασκευή δεξαµενών ύδρευσης" ήµου Πιερίων // ΜΕΛΕΤΗ "Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυµάτων..ελατοχωρίου (παλαιού και νέου οικισµού)" ήµου Πιερίων.,,.,.,,.,.,,., // ΜΕΛΕΤΗ "Αποχέτευση λυµάτων Παλαιού Ελατοχωρίου" ήµου Πιερίων.,,., // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΥΡΩΣΗ.,.,., // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΘΙΓΟΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑ.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΑΡ ΕΥΣΗ ΓΗΠΕ ΟΥ ΓΑΝΟΧΩΡΑΣ (ΑΡ.ΜΕΛ. /)" // ΕΝΑΝΤΙ ου ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΗ (ΑΡ.ΜΕΛ./)".,.,,.,.,., // ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΚΤΟΣ Ε ΡΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ..,.,., // Μισθώµατα ηµοτικών Ιατρείων.,.,., // ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ.,.,., // ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ.,.,., // ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ.,.,., // ΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,.,, // ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ().,,., // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ().,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜ.ΓΚΑΡΑΖ // α) Μελέτη Κτηµατογράφησης, Πολεοδόµησης, Πράξης Εφαρµογής περιοχών επέκτασης Π.Ε.,,,,,,,,.Ε.. Κατερίνης. β) Μελέτη αναθεώρησης του εγκ. Ρυµοτοµικού σχεδίου στις Π.Ε.,,,,. // Καθαρισµός-επιθεώρηση και δοκιµαστικές αντλήσεις σε υφιστάµενες υδρογεωτρήσεις ηµοτικής Ενότητας Παραλίας // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΛΥΣΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΗΜ.ΓΚΑΡΑΖ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. /-- ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α "ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ",,,.,,., /- -.,.,, /- -,,,,,,,,, // ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΑΚΤΩΝ (ΑΡ.ΜΕΛ./).,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΦΡΑΓΙ ΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,.,,.,.,,

16 // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙ ΙΩΝ, ΚΛΕΙ ΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ().,.,,,,,.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΞ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ().,,., // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος ηµοτικής Κοινότητας Λόφου // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Ελάφου // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Καταναλωνίων // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Βριάς // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Κάτω Μηλιάς // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Αγίου ηµητρίου // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοποτάµου // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος ηµοτικής Κοινότητας Καλλιθέας // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος οικισµού Ν. Κεραµιδίου Κατερίνης // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος οικισµού Ν. Χράνης Κατερίνης // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Νεοκαισάρειας // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Γανόχωρας // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Άνω Αγίου Ιωάννη // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος ηµοτικής Κοινότητας Σβορώνου // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ.,,,,,,,, / ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ // Έξοδα παράστασης ηµάρχου, αντιδηµάρχων και προέδρου Σ (άρθρο ) και των ειδικων συνεργατων. // ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΞΟ ΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕ ΡΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. // ΟΦΕΙΛΕΣ ΗΜ. ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟ Α (ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ).,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,., // Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών ήµου Κατερίνης (ΑΡ.ΜΕΛ./).,.,., // ΕΞΩΙ ΡΥΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ..,.,., // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ.,,,,,,,, / ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ, ΠΙΕΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ, ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ // Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές.,,.,.,,.,.,,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΝΙΚΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΚΑΡΑΖ,,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΨΥΚΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ,,,,,,,,,

17 // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ SERVER ROOM ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,,,.,.,, // Εργασίες κοπής και κλάδευσης πολύ υψηλών δένδρων.μελ /.,.,, // Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ηµοτικής ενότητας Καπνικού Σταθµού.,.,, // Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής ηµοτικής ενότητας Εθνικού Σταδίου.,.,, // Προµήθεια Ηλεκτρ/κού Υλικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ήµου.,.,, // Μετατόπιση υποσταθµού ΕΗ στην Πλατεία Ελευθερίας Μελ /.,.,., // Ανάπλαση - αισθητική αναβάθµιση της Πλατείας Ελευθερίας ΜΕΛ./.,.,., // Προµήθεια τόνερ και µελανών για τις ανάγκες των εκτυπωτών του ήµου,,, // Προµήθεια λιπαντικών για κίνηση αυτ/των του ήµου Κατερίνης ΜΕΛ./.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ.,.,, // Προµήθεια τσιµεντένιων ζαρντινιέρων.μελ /.,,., // Προµήθεια φυτών για εγκατάσταση πρασίνου σε κεντρικούς οδικούς άξονες του ήµου.,.,., // Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων,,, // ηµοσίευση προκηρύξεων,,, // Αποπεράτωση εργασιών διαµόρφωσης ανάπλασης κεντρ. πλατείας.. Σβορώνου Μελ. / // Υποβολή πρότασης για "Κατασκευή και εξοπλισµό στεγών υποστηριζόµενης διαβίωσης" Απόφ..Σ./.,.,.,.,,., // Ανακατασκευή µελανοταινιών,τόνερ κλπ.,,., // Μίσθωση κτιρίου για τη στέγαση Ν.Ε.Λ.Ε. (Ν.Α.Πιερίας).,,., // Μισθώµατα µεταφορικών µέσων.,.,, // Κατασκευή µεταλλικών δοκών στον Σιδ.Σταθµό (ΤΕ).,.,, // ΑΠΑΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ.,.,., // Αγορά αγρού στο.. 'Ανω Αγιάννη για κατασκευή δεξαµενής.,,., // Παρεµβάσεις ανάπλασης και συντήρησης πεζοδρόµων ήµου Κατερίνης.Μελ / // Αντικατάσταση-συντήρηση πλακόστρωτων πεζοδροµίων του ήµου Κατερίνης.Μελ / // ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ. // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος ηµοτικής Κοινότητας Κορινού // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Σεβαστής // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Της Τραπεζούντας // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Κούκου // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Τριλόφου // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Λαγοράχης.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,,.,.,.,

18 // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Εξοχής // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Αρωνά.,.,.,.,.,., // Προµήθεια κάδων απορριµµάτων χωρ.,, και λίτρων.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.,.,, // Προµήθεια Εποχιακών Φυτών για τις ανάγκες του ήµου έτους.,.,., // Κατασκευή µεταλλικών πινακίδων µε λογότυπο στο πλαίσιο του.,.,, προγράµµατος αδελφοποιηµένων ήµων και της αναγόρευσης της Κατερίνης ως πρώτη πόλη Ειρήνης στην Ελλάδα στο πλαίσιο του προγράµµατος της UNESC // Προµήθεια - φόρτωση - µεταφορά και διάστρωση αµµοχαλίκων.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΤΟΥ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ // ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΑΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜΑΡΧΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ ΩΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ // ΕΞΟ Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΑΤΡΑΖΕΜΗ ΖΗΝΩΝΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΚ ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ Α ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΜΟΥ ΜΟΟΥΣΜΠΟΥΡΓΚ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟΥ // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ, ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. // ΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΣΥΝΤ. & ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΘΝ.ΣΑΤ ΙΟΥ, ΑΡ.ΜΕΛ. /" ΛΟΓΩ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ. (ΣΧΕΤ. ΑΠΟΦ./ Ο.Ε.) // Μελέτη Κτηµατογράφησης - Πολεοδόµησης - Πράξης Εφαρµογής οικιστικών περιοχών ΠΕΡΠΟ ΠΕ, ΠΕ, ΠΕ ηµοτικής Ενότητας Παραλίας ήµου Κατερίνης // ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ // Ασφαλτοστρώσεις ενότητας Καπνικού Σταθµού ΜΕΛ./ (ος, ος λογ/σµός & αναθεωρήσεις),,,,,,,,,,,,.,,,.,.,.,,,,.,,.,..,..,.,.,.,., // Κτηµατογράφηση - Πολεοδόµηση - Πράξη Εφαρµογής περιοχών.,,., επέκτασης Π.Ε.,,, ηµοτικής Ενότητας Κατερίνης ήµου Κατερίνης. Αναθεώρηση του εγκ. Ρυµοτοµικού σχεδίου στις Π.Ε.,,,,. // Προµήθεια Πλαστικών Σάκων Συλλογής Απορριµµάτων.,.,., // Έξοδα µετακίνησης και διαµονής αποστολής αποτελούµενης από ηµοτικούς Συµβούλους στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του αδελφοποιηµένου ήµου Μόουσµπουργκ της Αυστρίας από έως Ιουλίου // Μελέτη κατασκευής σταθµού µεταφόρτωσης απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) ης Γ.Ε. Ν.Πιερίας (.Εν.Πέτρας) // ΠΑΓΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ // ΠΑΓΙΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΛΕΙ ΑΡΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜ.ΚΤΙΡΙΩΝ.,.,,.,,.,,,,,,, // ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙ ΕΣ.,.,, // Φυσικοχηµικές και Βιολογικές Παράµετροι Θαλασσίου Περιβάλλοντος ήµου Κατερίνης // ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ.,.,.,.,,., // Προµήθεια µικροφωνικής εγκατάστασης, συστηµάτων ήχου και εικόνας για τις ανάγκες της νέας αίθουσας ηµοτικού Συµβουλίου.,,., // Ανάπλαση πλαζ Κατερινόσκαλας (Γαλάζιες Σηµαίες).,.,,

19 // Προµήθεια µιας υπερκατασκευής απορ/ρου οχήµατος.μελ /.,.,., // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Μοσχοχωρίου // Συντήρηση υφισταµένου αγροτικού οδικού δικτύου ηµοτικής Ενότητας Ελαφίνας // Συντήρηση υφισταµένου αγροτικού οδικού δικτύου ηµοτικής Ενότητας Πιερίων // Συντήρηση υφισταµένου αγροτικού οδικού δικτύου ηµοτικής Ενότητας Κορινού // Αµοιβή Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών για προσδιορισµό αγοραίας αξίας ακίνητης περιουσίας (άρθρο ΚΚ) (προς εκποίηση).,.,.,.,,.,.,,.,.,,.,.,.,., // Μίσθωση γερανοφόρου για κοπές και κλαδεύσεις πολύ υψηλών δένδρων.,,., // Συντήρηση υφισταµένου αγροτικού οδικού δικτύου ηµοτικής Ενότητας Κατερίνης.,,., // Φιλοτέχνηση κλαδιού ελιάς για το άγαλµα της Ελευθερίας,,, // Προστατευτικά έργα οδού εξυπηρέτησης ης διαχειριστικής ενότητας.,,., // Μίσθωση και καθαρισµός χηµικών W.C.στις ακτές του ήµου Κατερίνης.,.,., // Μελέτη αστικών αναπλάσεων πόλης Κατερίνης.,,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ.,,., ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. // Συντήρηση- Υποστήριξη εφαρµογών Λογισµικού Οικονοµικών Υπηρεσιών.,.,., // Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.,.,, // Βελτίωση Αγροτικής οδού µε την κατασκευή γέφυρας στη θέση "Πόρος" ήµου Πιερίων ΜΕΛ./ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΚΑΡΑΖ.,.,,.,,., // ΠΑΓΙΑ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΗΜ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ // ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΜΙ Η ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΡΑΣ // ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ,,,.,,.,.,.,., // ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΒΡΥΑΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ,,, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΡΙΒΑ ΙΑ ΒΡΥΑΣ // Αντικατάσταση ικτύου Άρδευσης στον Τρίλοφο.Ε. Ελαφίνας.,,., // Συντήρηση παιδικών χαρών ηµοτικής Ενότητας Κατερίνης.,,., // Υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης µε.ε.υ.α.κ. για "Συντήρηση ικτύων Ύδρευσης στις ηµ.εν. Ελαφίνας, Πέτρας & Πιερίων" // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος Τοπικής Κοινότητας Παραλίας // Συντήρηση εξοπλισµού αρδευτικών δικτύων - αντλιοσταστασίων και γεωτρήσεων αγροκτήµατος ηµοτικής Κοινότητας Περίστασης // ΠΑΓΙΑ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ // ΠΑΓΙΑ.Κ. ΛΟΦΟΥ - ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΑΦΡΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ.,,.,.,,.,.,.,.,.,.,,,,, // ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ.,.,, // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΗΜ.ΠΑΡΚΟΥ.,.,,

20 // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΓΚΑΚΙΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ // Ανάθεση στη.ε.ε.ε.κ.εργασίας ενηµέρωσης των δηµοτών σχετικά µε τη υπαγωγή οφειλετών στις ρυθµίσεις άρθ. Ν./ // Υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης για καταπολέµηση κουνουπιών ετών & (. ΙΟΥ),,,.,,.,.,,., // Υλοποίηση Προγραµµατικής Σύµβασης για καταπολέµηση κουνουπιών ετών & ( ηµ.ενοτήτων ΚΟΡΙΝΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ).,.,., // Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας.,,., // Επισκευή κατεστραµµένων στοιχείων συστήµατος ψύξης ηµοτικού Μεγάρου (ΤΕ ).,.,., // Εξοπλισµός & οργάνωση ολοκληρ.δικτύου παροχ.υπηρ.τηλεφροντίδας ασθενών µε χρόν.νοσήµ στα πλαίσια υλοποίησης Προγρ.Σύµβ. Ψηφιακής Κοινότητας των ήµων Κεντρ.Ελλάδας του Ε.Π."ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗ" (Τεχνι.,,., // Μίσθωση Σχολικών κτιρίων (ο & ο) (Ν.Α.Πιερίας).,.,., // Ανέγερση ηµοτικού Σχολείου στην πολεοδοµική ενότητα ΒΑΤΑΝ (Μετεγκατάσταση ου ηµοτικού Σχολείου )..,,.., // Συντήρηση φωτεινών σηµατοδοτών ήµου Κατερίνης Μελ /.,.,., // Παροχή Νοµικής Υποστήριξης για την υπόθεση έργου "Εργα προστασίας διαβρούµενων ακτών ήµου Παραλίας" ΜΕΛ. ΤΥ Κ /.,.,., // Συντήρηση Παιδικών Χαρών ΜΕΛ./.,.,, // Προµήθεια δύο αυτοκινήτων κυβικών.,.,., // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ.,,., // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.,.,., // ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ, ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ ΕΞΟ Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ // Έξοδα παράστασης ηµάρχου, αντιδηµάρχων και προέδρου Σ (άρθρο ) και των ειδικων συνεργατων. // Έξοδα παράστασης ηµάρχου, αντιδηµάρχων και προέδρου Σ (άρθρο ) και των ειδικων συνεργατων..,.,,.,.,,.,.,., // ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Τ.Ε.Α..Υ.- ΤΠ Υ.,.,., // Μίσθωση µεταφορικών µέσων για τη µεταφορά µαθητών (µε Ταξί / ηµοπρασία) (ΚΥΑ /--) // ΠΑΓΙΑ Τ.Κ. ΒΡΥΑΣ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ.,,.,,,, // Κατασκευή πεζοδρόµων ενότητας Σιδ.Σταθµού ΜΕΛ./.,.,., // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ" ΣΤΟ ΦΥΛΟ /-- // ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΕΛΕΚΑ ΣΤΟ.ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ", ΦΥΛΟ /-- // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΑΣΙΝΟΥ // ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΜΕΤΑΓΓΙΣΗΣ ΥΓΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜ. ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ // ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,,,,,,,,,,,,,,,

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 31/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθµός απόφασης 324/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 61/2011 ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση συνεχιζόµενων έργων, µελετών και συµβάσεων ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 61/2011 ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση συνεχιζόµενων έργων, µελετών και συµβάσεων ήµου Κατερίνης. 1 Α Α: 4ΑΘΟΩΕΤ-1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 9/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 61/2011 ΟΡΘΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση συνεχιζόµενων έργων, µελετών

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Α: 4Α8ΙΩΕΤ-9ΞΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 24/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 191/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Αριθµός απόφασης 35/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.3/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 4577ΩΕΤ-ΛΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπ/σµού οικ. έτους 2011.

Α Α: 4577ΩΕΤ-ΛΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπ/σµού οικ. έτους 2011. Α Α: 4577ΩΕΤ-ΛΕΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 29/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 296/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων του προϋπ/σµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Α:5ΨΨΩΕΤ-5Ι9 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.33/ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 333/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση πιστώσεων για δαπάνες που έγιναν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη Οικονοµικής Επιτροπής (όπως ο πίνακας αποδεκτών) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σπήλι 26-3-2013 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Αριθ. Πρώτ.:3651 ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Έδρα: Σπήλι Τηλ: 2832022046 FAX: 2832022777 Τ.Κ.: 74053 Αριθµός πρόσκλησης : 3 ΠΡΟΣ: Τακτικά Μέλη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 252/2013 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ. ΠΟΣΟ σε Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Υ ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΚΑΙΟΥΧΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.8/0 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης /0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση δαπανών πάγιας προκαταβολής ήµου Κατερίνης και προέδρων

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.11/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 122/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.1/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.1/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.1/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 5/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση συνεχιζόµενων έργων, µελετών και συµβάσεων ήµου Κατερίνης.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 5/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 83/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καθορισµός έργων, µελετών και προµηθειών για ένταξή τους στη χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β41ΘΩΕΤ-ΗΚΡ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 16/2012 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 219/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Απόφασης : 01/2015

Αριθμός Απόφασης : 01/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΡΝΑΚΗ Ταχ. Δ/νση: Ερμιόνη Ταχ. Κώδικας: 21051 Πληροφορίες: Κρητσωτάκης Ι. Τηλ.: 27540-31239-31822 Fax: 27540-31300 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Εκ του πρακτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.6/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 121/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013»

Θ Ε Μ Α: «Έγκριση ανατροπής αναλήψεων και διαγραφή δεσμεύσεων οικονομικού έτους 2013» 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΗΜΩΝ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου στις 14-1-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ Α ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π. Φάληρο 15.04.2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ TAKTIKH ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Ε. 12.04.2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

12. Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 13. Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 14. Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 15. Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύ

12. Οφίδης Χαράλαµπος Τ.Κ. Άνω Αγ.Ιωάννη 13. Ράπτης Γεώργιος.Κ. Λόφου 14. Σκαµπαρδώνης ηµήτριος Τ.Κ. Αγίου ηµητρίου 15. Στραβογιάννης Κων/νος Τ.Κ. Βρύ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 23/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 420/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδοχή χρηµατοδοτήσεων - Αναµόρφωση του προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99

00-631 ΦΟΡΟΙ 9000 906,99 906,99 ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Ενταλµατοποιηθέντα Πληρωθέντα 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-6 ΧΡΗΣΗΣ 156741,56 4267,81 2139,14 00-60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23000 0 0 00-605 ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.12/2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 189/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής.

Α Α: Β4Λ3ΩΕΤ-ΜΟ6 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 163/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 163/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων δαπανών πάγιας προκαταβολής. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Α Α: 4ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση-Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2013

ΘΕΜΑ: Αποδέσμευση-Ανατροπή των απλήρωτων δεσμεύσεων πιστώσεων του Δήμου οικ.έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 16 ης /2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Α Α: 6Ω20ΟΚ76-ΛΡ1 Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης:

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5

Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0001 Τ Α Μ Ε Ι Α Κ Ο Σ Α Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ι Ν Α Κ Α Σ 2 0 1 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σελίδα: 0002 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σχέδιο Προϋπολογισµού έτους ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ,04 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.22/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 282/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση του προσχεδίου του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αρ. 22/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

Από το πρακτικό της αρ. 22/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης 1 Α Α: 4ΑΧ5ΩΕΤ-046 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 22/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 411/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου

Διαβάστε περισσότερα

7 Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 8 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 9 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 10 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 11 Στραβογι

7 Νατσιάβας Γεώργιος.Κ. Σβορώνου 8 Γαλάνης Παύλος Τ.Κ. Καταλωνίων 9 Μαλάµος Γεώργιος Τ.Κ. Κάτω Μηλιάς 10 Κουθουρίδης Γεώργιος Τ.Κ.Παραλίας 11 Στραβογι ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.21/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 531/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2012

Διαβάστε περισσότερα

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00

06/08/2015 6.000,00 9.250,00 18.200,00 18.200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ Οικονοµικό Έτος: 2015 & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ Ηµ/νία Εκτύπωσης: 06/08/2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.0/0 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµός απόφασης 8/0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Καταρτισµός Τεχνικού Προγράµµατος ήµου έτους 0. Σήµερα στις 8 Νοεµβρίου 0 ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 1/2015 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ "ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ" ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΛΕΜΚΕΡΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 140.000,00 182.834,28 15.305,20 13.344,49 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 38.600,00 45.900,00 297,00 297,00 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/04/2015 έως 30/04/2015 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95 297.260,59 3.954.010,42 340.961,76 2.235.932,16 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 9.892.126,95 615.00 563.174,00 615.00 10.455.300,95

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης

Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ Ε Σ Ο Ω Ν Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Υ Ε Τ Ο Υ Σ: 2015 - ήµος Αµφίπολης 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 06.00 ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ 13.119.381,22 8.635.952,80 11.853.441,81 11.853.441,81 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 3.293.556,02

Διαβάστε περισσότερα

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013

1 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 249/2013 1 Α Α: ΒΛΩ1ΩΕΤ-ΙΧ2 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.18/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 249/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικού δηµοπρασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500.

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΕΞΟ ΩΝ. Ποσά σε Ευρώ ΠΡΟΥΠ/ΘΕΝ ΠΟΣΟ 67,000.00 1,225.00 0219 12,425.00 10,000.00 260.00 02250 3,330.00 1.00 10,800.00 900.00 02450 2,500. 02110 02120 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ 67,00 12,425.00 48,78 1,225.00 18,22 11,20 6,540.24 1,225.00 0219 02240 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Β : ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ / ΜΕΛΕΤΕΣ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Α. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ - ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΕΛΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Ρόδος 24/02/2011 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Αριθµ. Πρωτ. 2 / 21255 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ : 4 η /28-02-2011 ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΗΜΟΥ ΡΟ ΟΥ Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες

ΚΑΕ Περιγραφή Εγκεκριµένος ΠΥ ιαµορφωµένος ΠΥ Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε. 120,00 120,00 0,00 0,00 τράπεζες ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΗΦΙΣΙΑ, 1/12/2016 ΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2191 ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ ΝΠ ' ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΚΕΛΑΣ' ΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ

ΙΑ ΡΟΜΗ ΓΡΑΜΜΉΣ Νο 14 Σ.ΣΤΑΘΜΟΣ-ΝΟΜΑΡΧΙΑ-ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ- ΖΑΛΟΓΓΟΥ- Π.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-ΕΓΓΚΛΕΖΙΚΟ-ΝΈΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΝΕΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.14/2013 τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήµου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 103/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εισήγηση προς το δηµοτικό συµβούλιο για έγκριση χειµερινών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014

ΑΔΑ: ΒΙΚΘΩΨΛ-Γ13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 58/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 6/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 2012 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 8.311.136,00 3.465.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.949.624,00 1.949.624,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 10.260.760,00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Πολυγύρου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 18/2016 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής του Στov Πoλύγυρo σήμερα την εικοστή πρώτη (21 η ) Ιουνίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στo Δημoτικό Κατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Μέτρο 1.1. 1.1.1 Αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού χώρου Διασφάλιση και διεύρυνση χώρων και ελεύθερων και κοινόχρηστων χώρων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν.

ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ν.Πεντελή: 9/6/2015 Αρ.Πρωτ.: 379 ΚΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ ΩΝ Σ.Π.Α.Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 31/05/2015 Ν.4305/2014 ΑΡΘΡΟ 15 ΤΙΤΛΟΣ_ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 1802/15.01.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 15.01.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας.

1) Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου». Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Καλογεράκης Ζαχαρίας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Τηλέφωνα: 2891340108 2891340138 ΦΑΞ: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 25 10-2013 Αρ. Πρωτ. οικ. 22680. ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 31/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 4/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από την

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ ΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.: 19011/18-12- Απόσπασµα από το 22/ πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της 13ης /2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Προσοτσάνης Στην Προσοτσάνη στις

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας

Βαθµός Ασφαλείας Παλ. Φάληρο, 08.04.2011 Αριθµ. Πρωτ. 8798 Βαθµός Προτεραιότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ------------------- ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ------------------- ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ------------------- Ι ΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΗΜΑΡΧΟΥ Γραφείο Οικονοµικής Επιτροπής ιεύθυνση : Τερψιχόρης 51 Τ.Κ. :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣ 30/4/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΣ: 2016 Περίοδος αναφοράς: 1/1/2016-30/4/2016 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΩΣ 30/4/2016 Κ.Α. 00-6031 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΦΙΛΩΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΠΌ 01/01/2010 ΕΩΣ 31/12/2010 Κωδικός Λογαριασµού Ενταλθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 6,155,364.59 676,516.79 6,831,881.38 4,067,996.35

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Εθνικού Αθλητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Μαρούσι, 22-05 -2014 ΑΡΙΘ. ΑΠ.:719/31 ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ : Έγκριση µεταφοράς κονδυλίων µεταξύ κωδικών του ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) Έχοντας υπόψη

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ 206 ΣΥΝΟΛΑ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΩΣΗ 206 4.849.736,00.68.900,00.568.788,66.568.788,66 6.48.524,66

Διαβάστε περισσότερα

17 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 18 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 19 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 20 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης

17 Πετρίδης Κων/νος Τ.Κ. Ν.Τραπεζούντος 18 Τεκτονίδης Ιωάννης Τ.Κ. Νεοκαισάρειας 19 Τσάµης Γεώργιος Τ.Κ. Παλ. Κεραµιδίου 20 Λάϊος Ιωάννης Τ.Κ. Ρητίνης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.31/2011 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 656/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2015 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 270/2015 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 40/2015 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου:6501/11.02.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 4 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 10.02.2015 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑ ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΣΠΑ Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΗΠΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ" Προμήθεια αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δ.Ν.Σ. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης.

Θέµα: Εισήγηση από την Οικονοµική Επιτροπή περί τροποποίησης προϋπολογισµού έτους 2014 και κατάρτιση σχεδίου αναµόρφωσης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014 Απόσπασµα από τα πρακτικά της µε αριθµό 35/2014 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Αµυνταίου. Θέµα: Εισήγηση από

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Απόσπασμα από το 16 ο πρακτικό της από 19-08-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού» Σήμερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43

ΑΔΑ: Β4ΛΡΩ6Θ-ΚΣΖ. Αριθ. Αποφ: 43 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΕΜΑ: Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων Αριθ. Αποφ: 43 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ 2011 ΚΑΙ ΠΟΕ 2012 2013 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΘΗΣΕΑΣ ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΟΠΑΑΧ ΠΣΕΑ 10 6261.01 10 7311.01 15 7331.03 20 7424.01 20 7135.01 20 7135.02 20 7135.03 20 7135.04 20 7135.08 20

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής

Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4009/25-01-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1 η Τακτική Συνεδρίαση Οικονοµική Επιτροπής ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 24-01-2013 Η Οικονοµική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο ηµαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών.

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος Ελ. Σερεμέτη, για την τήρηση των πρακτικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ10 ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 17/01/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 μ.μ. η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1. ΗΜΟΣ ΑΝ ΡΟΥ ΑΦΜ 998239700 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισµού Περίοδος: Οκτώβριος 2015 ΕΣΟ Α ΚΑΕ Ονοµασία Προϋπολογισθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 0111 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 9 ης / 02 Μαΐου 2011 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Αριθ. απόφασης 75/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 296/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων Α Α: ΒΕΖΣΩΕΤ-ΙΨ7

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΑΣ 2012 ΣΥΝΟΛΑ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 Συνεχιζόµενα Οικοδοµικά Οδοποιία Αποχέτευση ΣΥΝΟΛΟ Αθροισµα : Η-Μ 397.176,52 12.10 4.178.117,20 10 78.781,83 20 4.654.075,55

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 18 Στην Ιθάκη, σήμερα, Πέμπτη 25 Απριλίου 2013 και ώρα 13:00 στο ΚΑΠΗ του Δήμου Ιθάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΥ Ι ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Αρ. Πρωτ. 259 Ηµ/νία Εκτύπωσης:4/11/25 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 25

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης 2013 και του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013».

Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης 2013 και του Προϋπολογισµού Οικονοµικού έτους 2013». ΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 14439/31-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ: 502 Από το πρακτικό 27 ης /2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την αναµόρφωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012

ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012 02/02/2012 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ.Α. ΕΡΓΑ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ 30.6117.41001 30.6117.41003 30.6117.41009 30.6117.41019 30.6117.41020

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14 ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ- ΑΡΑΧΩΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Δίστομο, 1/8/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. πρωτ.: 6861 Ταχ. Δ/νση : 10 ης Ιουνίου 28 Τηλ: 2267350125 - FAX :2267022063 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ από 01/05/2015 έως 31/05/2015 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΗΜΟΣΙΟΥ 9.095.331,51 1.902.873,48 1.804.797,92 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.493.165,62 332.534,15 328.732,15 02.00.60

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΔΑ: ΒΛΓ6ΟΡΥΔ-Λ4Η ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α .Ε.Υ.Α. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙ ΑΣ Α.Π. 2918/12-12-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης

Διαβάστε περισσότερα

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης.

2) Πρόσληψη υδρονοµέων άρδευσης και καθορισµός αρδευτικής περιόδου έτους Εισηγητής: ο ήµαρχος κ. Ζαχαρίας Καλογεράκης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Ταχ. /νση: 700 06 Καστέλλι Πεδιάδας Τηλέφωνο: 2891340108 & 2891340138 Τηλεοµοιότυπο: 2891032197 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Καστέλλι 23 03-2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Ω10-7ΣΖ ========================= -1-

ΑΔΑ: ΒΕΔ3Ω10-7ΣΖ ========================= -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 07 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έκθεση Ανάληψης Υποχρεώσεων. Αριθμός Απόφασης: 14 Χολαργός σήμερα την 6 η του μηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 06/17-03-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2015

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ /νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 74 η Απόφαση υπ αριθ. 2656/2014 Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Φ.Μ. 099607148 ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜ. ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΙΤ. ΑΘΛΗΣ. ΠΕΡΙΒ. & ΟΙΚ.ΥΠΟΣΤ/ΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΟΥ ΠΥ ΝΑΣ ΚΟΛΙΝ ΡΟΥ Οικονοµικό Έτος: Ηµ/νία Εκτύπωσης: ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ 2016 20/01/2017

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 3 ης /2016 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΙ ΙΚΟΥ ΙΑΒΑΘΜΙ ΙΚΟΥ ΣΥΝ ΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Ιανουάριος 2013 1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΟΟ ΟΥ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011

Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27352/31-05-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ την 26-05-2011 Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013

Προϋπολογισµός απανών. Οικονοµικού Ετους Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Προϋπολογισµός απανών Οικονοµικού Ετους 2013 ΑΡΙΣΤΟ ΙΚΟΣ ΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Σελίδα : 2 από 21 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΕΞΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-2ΗΗ ========================= 02-07-2012.

ΑΔΑ: Β41ΚΩ10-2ΗΗ ========================= 02-07-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 23 ο έτους 2012 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε ότι σε σύνολο επτά µελών ήταν παρόντα πέντε µέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ.Πρωτ.: 3895/08-04- ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Απόσπασµα από το 6/ Πρακτικό ΗΜΟΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ από 01/01/2015 έως 30/06/2015 Κωδικός Λογαριασµ Περιγραφή Εγκεκριµένος Αναµορφώσεις Σύνολο ιαµορφωµένος Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού

Διαβάστε περισσότερα

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική

1.-Μπαρμπούδης Αλέξανδρος 2.-Αρχοντίδης Αρχοντής 3.-Βαρσαμακίδης Δημήτριος 4.-Μουχταρίδου Βασιλική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 1/2015 Πρακτικό Συvεδρίασης τoυ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014.

ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΜΑ:Εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού έτους 2014. Έχοντας υπόψη : - την περίπτωση α της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 - Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 - το άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 34/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για διαγραφή για διάφορους λόγους προστίµων του

Διαβάστε περισσότερα