Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α: 45ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 262/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων."

Transcript

1 Α Α: 4ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων. Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων.σ., σήµερα στις του µήνα Οκτωβρίου, ηµέρα Τρίτη και ώρα 4.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ. 846/-0- έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Ν.38/00. ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ. Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος.. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος. Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος.. Μηλιώτης Νικόλαος - προεδρεύων 3. Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος 3. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος 4. Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος Γκούνας Αθανάσιος - µέλος. Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος 6. Κεραµιδιώτης Ευστάθιος αναπλ. µέλος 7. Καραφουλίδης Χρήστος αναπλ. µέλος Ο Πρόεδρος -κ. Χιονίδης Σάββας- και ο αντιπρόεδρος κ. Μηλιώτης Νικόλαος- απουσίαζαν οπότε και προήδρευσε η κ. Παπατολίκα Βικτώρια (το µέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους άρθρο 7 παρ. του Ν.38/00). Η προεδρεύουσα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και. για το ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής: Α. Το προϋπολογισµό του ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους έτσι όπως ψηφίστηκε µε την 69/ απόφαση.σ. και αναµορφώθηκε µε σχετικές αποφάσεις που λήφθηκαν µέχρι σήµερα Β. Τις «προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης» που συντάχθηκαν και εκδόθηκαν αρµόδια, κατ εφαρµογή των διατάξεων του Π..3/00 και των αριθ./98/006/00 και 30/9664/0.04. εγκυκλίων των ΥΠ.ΟΙΚ. και ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.. αντίστοιχα, Β. Τη λίστα των δαπανών, όπως συντάχθηκε από την Οικονοµική Υπηρεσία, µε βάση τα αιτήµατα που υποβλήθηκαν, Γ. Την αριθ. 67/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η σύσταση πάγιας προκαταβολής για το έτος ποσού 6.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος η ηµητριάδου Σταυρούλα, τακτική υπάλληλος του δήµου. Σύµφωνα µε την ίδια απόφαση και τα άρθρα 73 του.κ.κ. (Ν.3463/006) και 3 & 3 του από 7/-/6/99 Β., υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή για την έγκρισή τους, προκειµένου να εκδοθούν ισόποσα Χ.Ε. σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισµού. Γ. Την αριθ. 68/ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 66 του Ν.38/00 εγκρίθηκε: η σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Ρητίνης για το έτος ποσού.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Λάϊος Ιωάννης, η σύσταση πάγιας προκαταβολής για την.κ.λόφου για το έτος ποσού.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Ράπτης Γιώργος, η σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Λαγόραχης για το έτος ποσού.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Γκούτζας Θεόδωρος, η σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Μοσχοχωρίου για το έτος ποσού.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Ευαγγελόπουλος Αντώνιος, η σύσταση πάγιας προκαταβολής για την Άνω Αγίου Ιωάννη για το έτος ποσού.000, για τη διαχείριση του οποίου ορίστηκε ως υπόλογος ο Πρόεδρός της Οφίδης Χαράλαµπος. Σύµφωνα µε την ίδια απόφαση και τις διατάξεις των άρθρων 73 του.κ.κ. (Ν.3463/006) 3 & 3 του από 7/-/6/99 Β.., υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή και ζητείται η έγκρισή τους, προκειµένου να εκδοθούν ισόποσα Χ.Ε. σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισµού.

2 . Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. δ του Ν. 38/0, σύµφωνα µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισµού, Στη συνέχεια κάλεσε τη Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 7 και 7 του Ν.38/00, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις από τον προϋπολογισµό του ήµου Κατερίνης οικονοµικού έτους, ως εξής: ΟΓΙΣΜ ΑΙΤΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Τ ΠΕΡΙΦ.ΣΥΜΒΛΙ 40,83 0/0-0- ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ 0.6 ΑΠΥ 664/7-0- ΑΜΟΙΒΗ ΙΚΗΓΟΡ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΣΕΑ ΚΟΡΙΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τ ΗΜ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ - ΖΗΜΙΩΝ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΩΝ Π ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΣ ΣΥΜΒ. ΟΡΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 74/00 ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ.Ε. ΕΛΑΦΙΝΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡ. ΠΡΑΣΙΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. /000 ΠΡΑΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. /00 ΠΡΑΞΗΣ ΒΑΤΑΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. /003 ΠΡΑΞΗΣ ΕΘΝ. ΣΤΑ Ι ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.70,00 6/ ,00 03/ ,00 04/ ,00 7/ ,7 0/ ,00 06/ ,00 07/ ,00 08/0-0- ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝ

3 ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4/999 ΠΡΑΞΗΣ ΣΙ.ΣΤΑΘΜ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.460,00 09/0-0- Β. Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή. Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή, ως εξής: ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Ο Υ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Τ ΗΜ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Τ ΗΜ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Τ ΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Τ ΓΡΑΦΕΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ Τ ΗΜ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ KYOCERA ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ / / / ΟΓΙΣΜ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. 7, ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. 7, ΝΤΑΚΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 46, /-8- ΑΦΟΙ ΑΣΑΡΙ Η Ο.Ε. 373, / /-9-6/8-9- 6/8-9- / / / / / /-9- ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Θ.ΤΕΡΖΟΠΛΟΣ ΕΠΕ 8,04 4, , , , , ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. 78, ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΗΣ ΝΙΚ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΜΠΑ Α.Ε. 6,0 ΠΕΛ. ΖΗΤΗ & ΣΙΑ Ο.Ε. 00, ,

4 ΓΡΑΦΕΙ (ΦΥΛΛΑ ΕΣ) ΓΡΑΦΕΙ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΡΑΦΕΙ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ) ΓΡΑΦΕΙ (ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ Τ ΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙ ΙΩΝ, ΚΛΕΙ ΑΡΙΩΝ, ΚΥΛΙΝ ΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΜΕ 070 ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Τ ΗΜ.ΚΤΙΡΙ ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΙΣΚΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟ ΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Τ ΜΗΧΑΝΡΓΕΙ Τ ΗΜ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α Α: 4ΟΓΩΕΤ-ΜΥΟ 74/7-9- ΣΑΒΒΙ ΗΣ 0, / / / / / /9-9- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΕΝΙΑ ΤΣΟΛΑΚΙ ΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ ΗΣ ΚΩΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΖΙ ΗΣ 9, , , ,00 0,99 40,0 8/7-9- ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 369,00 74/-9-647/30-9- ΤΟΨΙΚΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙ ΗΣ 400,00 79,9 608/9-8- ΑΦΟΙ ΜΛΑ Ο.Ε. 7,68 ΣΥΝΟΛΟ 3.6, ΡΗΤΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑ ΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΝΕΡ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 3 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ, Ο ΩΝ, ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 89/4-9- ΒΕΛΙΤΣΙΑΝΟΣ ΗΜ. ΠΑΥΛΟΣ ΟΓΙΣΜ 09, /30-9- ΛΑΪΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 390, /30-9- ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 989,

5 .Κ.ΛΟΦ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΚΜΑΝΤΖΙΑ" 3 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΣ Υ ΡΕΥΣΗΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ "ΚΩΣΤΑΙΣ" 4 ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΣ ΧΩΡΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙ, ΠΑΙ.ΧΑΡΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΠΗ ΧΟΡΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚ ΡΟΜ ΛΟΦ - ΡΑΧΗΣ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4/0-09- ΓΚΟΤΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ /-9- ΓΚΟΤΟΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6/-9- ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΣ /9-9- ΚΑΡΑΚΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΟΓΙΣΜ 368, ,7 ΛΑΓΟΡΑΧΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚ ΙΑΤΡΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΟΜ ΚΑΙ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΠΑΡΑΜΕΡΟΣ» 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ ΥΛΙΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΓΙΣΜ 3/7-0- ΤΖΙΑΤΖΙ ΝΙΚΗ /6-9- Β.ΝΑΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΣ 393, ΟΕ 64/4-0- ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΠΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΥΝΟΛΟ 988,43 394, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΤΑΝΟ ΑΣΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ " 3 ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ 4/-7- ΒΑΣΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 90/-9- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΚΒΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ /-8- ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΟΓΙΣΜ 8, , ,00.677

6 4 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΟ ΕΞΑΜΕΝΩΝ 6 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ Υ ΑΤΩΝ 7 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ 8 ΚΟΨΙΜΟ ΧΟΡΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΣ ΧΩΡΣ (ΚΕΠ. ΣΧΟΛΕΙΟ. ΠΛΑΤΑΝΟ ΑΣΟΣ) /0-7- ΑΦΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 00, /0-7- ΑΦΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 00, /6-7- ΑΦΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0, /-9- ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ 70, /-7- ΑΦΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0, ΣΥΝΟΛΟ 99,09 ΑΝΩ ΑΓΙ ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 4 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ 8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΡΝΙΖΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΒΑΖΙΩΝ Τ ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 9 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ Τ ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 0 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚ ΥΛΙΚ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 69/-6- ΚΑΡΥ Α ΕΣΠ. & 8/9-6- ΚΑΡΥ Α ΕΣΠ. & 6/-7- ΚΑΡΥ Α ΕΣΠ. & 3/-7- ΚΑΡΥ Α ΕΣΠ. & 304/9-3- ΤΣΑΝΙΚΙ ΗΣ ΧΑΡ. ΗΡΑΚΛΗΣ 390/9-4- ΠΑΠΑ ΟΠΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 366/3-3- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ Α.Ε. 303/ / / /30-3- ΤΣΑΝΙΚΙ ΗΣ ΧΑΡ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΛ ΑΓΓΕΛΑ & ΕΛΕΝΗ Ο.Ε. ΟΓΙΣΜ 8,77.677, , , ,9.677, , , , ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η Α.Ε. 44, ΑΦΟΙ ΑΣΑΡΙ Η Ο.Ε. 0,

7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 3 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 478/8-3- ΡΝΤΟΣ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΕ Α ΕΠΕ 479/8-3- ΡΝΤΟΣ ΞΥΛΙΝΑ ΑΠΕ Α ΕΠΕ ΣΥΝΟΛΟ 09,9 396, , Μειοψηφούντος του κ. Μαλτζάρη Ιωάννη. Εξουσιοδοτεί τον κ. ήµαρχο για τα περαιτέρω. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 6/ Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής: Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακολουθούν υπογραφές Ακριβές απόσπασµα Κατερίνη 7-0- Με Ειδική Εντολή ηµάρχου Ο Προϊστάµενος Τµήµατος /κών Υπηρεσιών ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΞΥΓΩΝΑΚΗΣ 7

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 122/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.11/ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 122/ ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους Στην Κατερίνη και στην αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.7/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 66/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010,

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.15/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 162/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων έτους 2012. Στην Κατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις

Α/Α Αριθµός Παρ/κού. Ηµεροµηνία Πρώτος ικαιούχος Αιτιολογία Σύνολο Κρατήσεις Παρατηρήσεις Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.1/2011 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 6/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση ακύρωσης των χρηµατικών ενταλµάτων που δεν εξοφλήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 3/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 109/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ ήµου Κατερίνης,

Διαβάστε περισσότερα

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86

15/2011 31/12/2011 112,86 15/2011 30/06/2012 112,86 15/2011 31/12/2012 112,86 15/2011 30/06/2013 112,86 15/2011 31/12/2013 112,86 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 11/2012 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 276/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω ρύθµισης Ν. 3074/2002 & Ν. 3345/05

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 474/2013 Α Α: ΒΙ63ΩΕΤ-ΙΤΜ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 38/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση πρακτικών δηµοπρασίας διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ.4/2012 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ./ κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης / ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για ανατροπή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης δέσµευσης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης 453/2013 Α Α: ΒΛΩ2ΩΕΤ-ΧΡ3 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για την κατάρτιση Κανονισµού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.30/2011 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 654/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απευθείας Ανάθεση στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ήµου Τρικκαίων Αναπτυξιακή

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013 Αριθµός απόφασης 188/2013 Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή Υποχρεώσεων του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 1/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33

591,67 ΕΡΓΟ ΟΤΗ 00-6059 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ Τ.Ε.Α..Υ 1.958,33 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό µε αριθµ.3/28-02-2011 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Οργανισµού ήµου Ρόδου (Π.Ο..Ρ.) Στη Ρόδο και στα Γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισµού σήµερα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/28-1-2015 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. /28--20 Τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο ηµοτικό Κατάστηµα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα 28 η του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΗΑ-4ΜΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΗΑ-4ΜΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα Αριθµ.Πρωτ. : 19300 ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ.Αποφ. 68/2012 Από το Πρακτικό της 12ης/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Χαλκιδέων Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Απόφασης 4/2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού από την 3 η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερέτριας,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 5/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 31/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

4. Κραουνάκης Στυλιανός (τακτικό µέλος της µειοψηφίας)

4. Κραουνάκης Στυλιανός (τακτικό µέλος της µειοψηφίας) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΘΕΜΑ: Σύσταση παγίας προκαταβολής για το Οικονοµικό Έτος 2012 Αριθ. Αποφ: 9 Στην Αγία Βαρβάρα και στο ηµοτικό

Διαβάστε περισσότερα

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

24181/18-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 24181/18-12-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ: 732 Από το πρακτικό 41 ης /2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας. Περίληψη «Περί λήψης απόφασης για την έγκριση δαπάνης

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 76ΠΥΩΚΑ-ΛΒΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Α Α: 76ΠΥΩΚΑ-ΛΒΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη Χριστίνα Τηλ.: 213-2075320,-213-2075329 fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Καθορισµός τρόπου ελέγχου επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 429/1976.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ :Καθορισµός τρόπου ελέγχου επιχειρήσεων για την υπαγωγή τους στις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν 429/1976. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 34 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 23 η Νοεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και η υπάλληλος της ήµου Βερατλή Ζουµπουλίτσα, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 18 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 13-10-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 13 η τoυ µηvός Οκτωβρίου τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον.

Τοµέας παρέµβασης: Φυσικό Περιβάλλον. Α Α: Β496ΩΕΤ-Θ5Κ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ.3/202 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης Αριθµός απόφασης 08/202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Επικαιροποίηση της αριθ.32/20 απόφασης.σ. µε θέµα

Διαβάστε περισσότερα

14REQ001916115 2014-03-11

14REQ001916115 2014-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 72/2014 Α Α: ΒΙΚΑΩΕΗ-1Χ2 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο υπάλληλος του ήµου Παλλίδης Χαρίλαος, για την τήρηση των πρακτικών. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑ ΑΣ ================== ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ====================== 11 Ο /2009 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 14-07-09 Στηv Ορεστιάδα και στo ηµoτικό Κατάστηµα σήµερα τηv 14η τoυ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015

Αριθ. Απόφασης 324/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος του ήµου Ο.Ε. 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 090-908 Α Π Ο Σ Π Α

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Απόσπασμα από το 19 ο πρακτικό της από 04-10-2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κω. ΠΕΡΙΛΗΨΗ «Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012..

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ:..24η/2012.. της..15 ης /10/2012.. ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. /νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..214/2012.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα