αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ"

Transcript

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 Ταχ. Κώδικας: Τηλέφωνα: , Fax: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ YΠ ΑΡΙΘΜ. 003/2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ TOY ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΗ Έχοντας υπόψη: 1. α. To από 6/9/2013 πρακτικό του Δ.Σ. του Πολεµικού Μουσείου, µε το οποίο αποφασίζεται η κήρυξη άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού και β. To από 6/9/2013 πρακτικό του Δ.Σ. του Πολεµικού Μουσείου, µε το οποίο αποφασίζεται η προκήρυξη Δηµοσίου Επαναληπτικού Διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου του Πολεµικού Μουσείου. 2. To Ν.Δ. 132/69, το Β.Δ. 215/72, τα άρθρα 79 και επόµενα του Ν. 2362/95, καθώς και τις διατάξεις του ΠΔ 715/79, που εφαρµόζονται ανάλογα. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Δηµόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, µε τις παρακάτω προϋποθέσεις- δεσµεύσεις: 1. Τιµή εκκίνησης µηνιαίου µισθώµατος 600,00 ΕΥΡΩ. 2. Ως κριτήρια κατακύρωσης λαµβάνονται αφ ενός η συµφερότερη οικονοµικά προσφορά και αφετέρου η επαγγελµατικότητα του µισθωτή. 3. Δίδεται η δυνατότητα παράτασης της υπ όψιν σύµβασης για ένα (1) ακόµη έτος, προσαυξανόµενου του µηνιαίου µισθώµατος κατά ποσοστό 10% επί του ήδη καταβαλλοµένου κατά τα δύο έτη µηνιαίου µισθώµατος. 4. To κυλικείο βρίσκεται σε χώρο κατάλληλα διαµορφωµένο επιφανείας 65 τετρ. µέτρων, εντός του κτιρίου του Μουσείου. 5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σφραγισµένες στο Πολεµικό Μουσείο (η δνση αναφερεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου) µέχρι την 2α Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 µεσηµβρινή. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 3η Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., στην αίθουσα εκπαιδεύσεως του Πολεµικού Μουσείου. Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών θα γίνει στον ίδιο χώρο, σε ηµεροµηνία που θα ανακοινωθεί µετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. 6. Έγκριση- κατακύρωση από το Δ.Σ. του Πολεµικού Μουσείου. Σχετικά µε πληροφορίες, τους όρους του διαγωνισµού και της προκήρυξης, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθεύονται, από το αρµόδιο γραφείο του Μουσείου (4 η Εφορεία), τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

2 -2- Tο πλήρες κείµενο της προκήρυξης είναι διαθέσιµο στους ιστότοπους και Αθήνα Το Δ.Σ.του Πολεµικού Μουσείου

3 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δηµοσίου Δευτέρου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισµοΰ µε αντικείµενο την εκµίσθωση του κυλικείου του Πολεµικού Μουσείου. Έχοντας υπόψη: 1. α. Την από 6/9/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Πολεµικού Μουσείου "Περί κήρυξης άγονου του υπ. αριθµ. 002/2013 Δηµοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισµού και β. Tην από 6/9/2013 Απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Πολεµικού Μουσείου, µε την οποία αποφασίζεται η προκήρυξη Δηµοσίου Δευτέρου Επαναληπτικού Διαγωνισµού για την εκµίσθωση του κυλικείου του Πολεµικού Μουσείου". 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212-Α/79) "Περί του τρόπου ενέργειας υπό των Ν.Π.Π..Δ. µισθώσεως και εκµισθώσεων ακινήτων". 3. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 132/1969 (ΦΕΚ 35-Α/69) "Περί ιδρύσεως του Πολεµικού Μουσείου". 4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 215/1972 (ΦΕΚ 50-Α/72) "Περί κυρώσεως του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας Πολεµικού Μουσείου". ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 1. Δηµόσιο Δεύτερο Επαναληπτικό Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισµό µε αντικείµενο την εκµίσθωση του κυλικείου του Πολεµικού Μουσείου, µε σφραγισµένες προσφορές, χωρίς να είναι δυνατή η συνέχιση αυτού µε προφορικές προσφορές. Ως κριτήρια κατακύρωσης λαµβάνονται αφενός η συµφερότερη οικονοµικά προσφορά και αφετέρου η επαγγελµατικότητα του µισθωτή, λαµβάνοντας υπ όψιν στοιχεία τα οποία θα προκύψουν από τα εξής: α) Προσφερόµενη τιµή. β) Πιστοποίηση κατά ISO-HACCP. γ) Προηγούµενη συναφής επαγγελµατική δραστηριότητα. 2. To κυλικείο βρίσκεται σε κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, επΐφανείας 65 τ.µ., εντός του κτιρίου του µουσείου. 3. Τόπος διενέργειας του Διαγωνισµού ορίζεται το κτίριο του Πολεµικού Μουσείου (Βασ. Σοφίας & Ριζάρη 2 Αθήνα), Αίθουσα Εκπαιδεύσεως, την , ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ., από την αρµόδια επιτροπή του Πολεµικού Μουσείου. 4. Η διάρκεια της µίσθωσης είναι δύο (2) έτη µε δυνατότητα παράτασης της µίσθωσης για επιπλέον ένα (1) έτος, προσαυξανόµενου του µηνιαίου µισθώµατος κατά ποσοστό 10% επί του ήδη καταβαλλοµένου µηνιαίου µισθώµατος. To µηνιαίο µίσθωµα που θα προκύψει από το Διαγωνισµό θα είναι σταθερό για τα δύο έτη και θ αποδίδεται από το µισθωτή το πρώτο πενθήµερο εκάστου µηνός, προκαταβολικά, µε το χαρτόσηµο που αναλογεί. 5. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σφραγισµένες στο Πολεµικό Μουσείο (η διεύθυνση αναγράφεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου) µέχρι την 2α Οκτωβρίου 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα µεσηµβρινή. 6. Τιµή εκκίνησης του µηνιαίου µισθώµατος ορίζεται στο ποσό των εξακοσίων (600) ΕΥΡΩ.

4 7. Η κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του Διαγωνισµού, υπόκειται στην έγκριση του Δ.Σ. του Πολεµικού Μουσείου. 8. To Πολεµικό Μουσείο δεν υποχρεούται στην εγκατάσταση του µισθωτή στο µίσθιο ούτε απαλλάσσεται αυτός της πληρωµής του µισθώµατος, εάν δεν έκανε χρήση του µισθίου χωρίς υπαιτιότητα του Πολεµικού Μουσείου. 9. Τα έξοδα δηµοσίευσης της περίληψης της Διακήρυξης καθώς και τα τέλη χαρτοσήµου βαρύνουν τον πλειοδότη. 10. Ο µισθωτής υποχρεούται να εφαρµόζει τα οριζόµενα στους γενικούς και ειδικούς όρους του διαγωνισµού καθώς και την σχετική νοµοθεσία αναφορικά µε τις τιµές των παρεχόµενων ειδών, ως επίσης τις σχετικές εντολές και οδηγίες του Δ.Σ. του Πολεµικού Μουσείου. 11.Η είσοδος και η παραµονή των στρατιωτών, αξιωµατικών και του πολιτικού προσωπικού του Πολεµικού Μουσείου στο χώρο του κυλικείου, είναι ελεύθερη, τόσο κατά τις ώρες λειτουργίας του κυλικείου, χωρίς την υττοχρέωση λήψης διατιθεµένων ειδών, όσο και κατά τις ώρες που δεν λειτουργεί αυτό. 12. Ο πλειοδότης (µισθωτής) υποχρεούται όπως: α) Εφοδιασθεί µε την προβλεπόµενη άδεια λειτουργίας κυλικείου πριν την έναρξη λειτουργίας. β) Διαθέτει όλα τα είδη που περιγράφονται στο «παράρτηµα Β» των Ειδικών Όρων του παρόντος Διαγωνισµού σε επαρκή ποσότητα και άριστη ποιότητα, ώστε να καλύπτονται οι απαιτήσεις του προσωπικού, των στρατιωτών και των επισκεπτών του Μουσείου. γ) Εξασφαλίσει τη συνεχή και κανονική λειτουργία του κυλικείου µε την διάθεση του κατάλληλου και επαρκούς προσωπικού, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και του προσωπικού του Μουσείου. δ) Διατηρεί τους εκµεταλλευόµενους χώρους καθαρούς όπως και τα προσφερόµενα είδη υποκείµενα στον υγειονοµικό έλεγχο της αρµόδιας Αρχής και του αρµοδίου οργάνου του Μουσείου. ε) Έχει αναρτηµένους τους δύο τιµοκαταλόγους των προσφερόµενων ειδών µε τις αντίστοιχες τιµές τόσο για το προσωπικό όσο και για τους επισκέπτες του Μουσείου, µετά από προηγούµενη έγκριση του Δ.Σ. του Πολεµικού Μουσείου. στ) Διατηρεί το µίσθιο σε καλή κατάσταση, ευθυνόµενος για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς που θα προκαλέσει σε αυτό, µέχρι τον χρόνο παραδοσής του. 13.Ο πλειοδότης (µισθωτής) µετά την λήξη ή την µε οποιονδήποτε τρόπο λύση της µίσθωσης, δεν δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση για την πραγµατοποίηση των δαπανών εγκαταστασης και λειτουργίας, όλα δε τα υπό του Πολεµικού Μουσείου τοποθετηµένα κινητά είδη (εξοπλισµός κυλικείου),παραµένουν στην πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή του Μουσείου. 14.Ο πλειοδότης (µισθωτής) δεν δικαιούται να ζητήσει την µείωση του µισθώµατος από την κατακύρωση της µίσθωσης σε αυτόν µέχρι και την λήξη της σχετικής συµβάσεως, ούτε να ζητήσει έκπτωση λόγω µη λειτουργίας του Μουσείου οποτεδήποτε. 15.Το Πολεµικό Μουσείο έχει το δικαίωµα της µονοµερούς λύσεως της συµβάσεως µε τον µισθωτή, όταν καταστεί γι αυτό αναγκαία η ιδιόχρηση του µισθίου. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση για την λύση της συµβάσεως ανακοινώνεται στον µισθωτή τρεις (3) τουλάχιστον µήνες πριν τη λύση της συµβάσεως. Ο µισθωτής δεν δικαιούται ν αξιώσει καµµία αποζηµίωση δικαιούµενος µόνο της απαλλαγής ή σε περίπτωση προκαταβολής της επιστροφής του µη δεδουλευµένου

5 µισθώµατος. 16.Η αδικαιολόγητη διακοπή λειτουργίας του κυλικείου πέραν των τριών (3) ηµερών, µε υπαιτιότητα του µισθωτή καθώς και η αδικαιολόγητη καθυστέρηση πληρωµής του µισθώµατος πέραν του διµήνου, συνεπάγεται τη λύση της µίσθωσης, την έξωση του µισθωτή κατα τη διαδικασία του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και τις συνέπειες που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 44 του Π.Δ. 715/79 (βεβαίωση καταλογισµού και είσπραξη κατά τη διαδικασία είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων). 17.Στον Διαγωνισµό γίνονται δεκτά Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα που δεν έχουν κηρυχθεί έκπτωτα κατά το παρελθόν από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας και ασκούν στο εσωτερικό της χώρας Εµπορικό, Βιοµηχανικό ή Βιοτεχνικό επάγγελµα το οποίο είναι σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, εφ όσον προσκοµήσουν τ απαραίτητα αναφερόµενα δικαιολογητικά του άρθρου 1 των Γενικών Όρων του Διαγωνισµού. 18.Οι προσφορές των συµµετεχόντων στο Διαγωνισµό θα υποβληθούν µέσα σε σφραγισµένο φάκελλο σε δύο αντίγραφα και θα έχουν ισχύ για χρονική περίοδο 120 ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του Διαγωνισµού. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισµένο φάκελλο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Τα υπόλοιπα στοιχεία δικαιολογητικά τοποθετούνται σε χωριστό φάκελλο µε την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά». Οι προσφορές υποβάλλονται µέχρι την προσδιοριζόµενη ηµέρα και ώρα. Οπωσδήποτε πρέπει ν αναφέρεται µε Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι συµµετέχοντες έλαβαν γνώση των όρων της Διακήρυξης, τους οποίους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως. 19.Για τη συµµετοχή στο Διαγωνισµό, η προσφορά θα συνοδεύεται από εγγύηση ποσού ίσου προς το προτεινόµενο ελάχιστο µηνιαίο µίσθωµα των εξακοσίων (600) ευρώ και θα έχει χρονική ισχύ 120 ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του Διαγωνισµού. Η καταβολή της εγγύησης θα γίνει µε κατάθεση εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης Τράπεζας ή µε γραµµάτιο παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 20.Κατά την ηµέρα υπογραφής της συµβάσεως, ο πλειοδότης υποχρεούται να προσκοµίσει εγγύηση καλής εκτελέσεως ποσού διπλάσιου του επιτευθέντος µηνιαίου µισθώµατος χρονικής ισχύος 25µηνών, µε δυνατότητα ανανεώσεως της εγγυήσεως για ένα ακόµη έτος σε περίπτωση παρατάσεως της µισθώσεως. Η εγγύηση αυτή παραµένει στην κατοχή του Μουσείου µέχρι τη λήξη της µισθώσως και επιστρέφεται στον µισθωτή εντός 30 ηµερών από τη λήξη της µισθώσεως. Στους υπόλοιπους συµµετέχοντες στο Διαγωνισµό, η εγγύηση επιστρέφεται εντός τριών ηµερών από την υπογραφή της συµβάσεως. 21.Η κατακύρωση του Διαγωνισµού στον πλειοδότη γνωστοποιείται εγγράφως και καλείται όπως εντός δεκαπέντε (15) ηµερών προσέλθει για την υπογραφή της συµβάσεως. Εάν ο πλειοδότης δεν προσέλθει εντός της προαναφερόµενης προθεσµίας για την υπογραφή της συµβάσεως, το Διοικητικό Συµβούλιο του Πολεµικού Μουσείου κηρύσσει µε αποφασή του αυτόν έκπτωτο και καταπίπτει η κατατεθείσα εγγύηση συµµετοχής. Στη συνέχεια η αρµόδια επιτροπή προβαίνει σε νέα ανακήρυξη πλειοδότη, χωρίς διαγωνισµό, µε βάση τον πίνακα κατατάξεως των συµµετεχόντων στο Διαγωνισµό. Εις βάρος του πλειοδότη που δεν προσήλθε για την υπογραφή της συµβάσεως, χρεώνεται η καταβολή της τυχόν διαφοράς του µισθώµατος µέχρι τη λήξη του ορισµένου χρόνου µισθώσεως. 22.Το Πολεµικό Μουσείο δεν ευθύνεται έναντι του µισθωτή για την πραγµατική κατάσταση στην οποία ευρίσκεται ο χώρος του κυλικείου και της οποίας αυτός όφειλε να λάβει γνώση και ως εκ τούτου δεν υποχρεούται σε επιστροφή ή µείωση του µισθώµατος ή σε λύση της µίσθωσης. 23.Κατά της νοµιµότητας της διακήρυξης, της συµµετοχής πλειοδότη ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του Διαγωνισµού, επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων ενώπιον της Επιτροπής, η οποία και παοφαίνεται οριστικά γι αυτό. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται µόνο από τους

6 συµµετέχοντες εγγράφως, κατά τη διάρκεια αυτού ή εντός 24 ωρών από τη λήξη διενέργειας του Διαγωνισµού. 24.Τους όρους του Διαγωνισµού ως και κάθε σχετική λεπτοµέρεια οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να πληροφορούνται κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από την αρµοδία επιτροπή του Πολεµικού Μουσείου (Γραφείο Δηµοσίων Σχέσεων 4 η Εφορία). 25.Η παρούσα περιληπτικώς θα δηµοσιευθεί σε δύο εφηµερίδες, εκ των οποίων η µία των δηµοπρασιών καθώς και σε εµφανές σηµείο της εισόδου του Πολεµικού Μουσείου. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, όπως προβλέπεται από τη Διακήρυξη. 2. Ο φάκελλος της προσφοράς, στον οποίο θα περιέχονται επί ποινή απορρίψεως οι δύο επιµέρους φάκελλοι της «Τεχνικής Προσφοράς» και της «Οικονοµικής Προσφοράς», όπως προβλέπονται από τη Διακήρυξη και τους Γενικούς και Ειδικούς όρους αυτής. 3. Επαγγελµατικό Βιογραφικό Σηµείωµα. 4. Εξουσιοδότηση θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, όταν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα παρίστανται δια εκπροσώπων. 5. Δήλωση του Ν. 1599/86 θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, όπου θ αναγράφεται η πλήρης γνώση και αποδοχή των όρων της Διακήρυξης καθώς και των Γενικών και Ειδικών Όρων αυτής. 6. Πρόσφατη Φορολογική Ενηµερότητα.

7 ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 4η ΕΦΟΡΕΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: FAX : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ YΠ APjΘM 003/2013 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ. ΑΡΘΡΟ 1 Δικαιούµενοι συµµετοχής και αποδεικτικά τους στοιχεία 1. Στον διαγωνισµό έχουν δικαίωµα συµµετοχής (εφόσον δεν έχουν αποκλεισθεί µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άµυνας ή των αρµοδίων οργάνων της Ιεραρχίας των Ενόπλων Δυνάµεων που έχουν εξουσιοδοτηθεί απ' αυτό ή από άλλες Κρατικές Αρχές): α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν στο εσωτερικό της χώρας κατά το τρέχον έτος του διαγωνισµού, το σχετικό µε το αντικείµενο του διαγωνισµού εµπορικό, βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελµα. β. Οι αντιπρόσωποι των παραπάνω φυσικών ή νοµικών προσώπων. γ. Οι συνεταιρισµοί. δ. Οι κοινοπραξίες. 2. Οσοι από τους παραπάνω συµµετέχουν, πρέπει κατά περίπτωση, να προσκοµίσουν τα παρακάτω πιστοποιητικά: α. Οι Έλληνες ττολίτες : (1) Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. (2) Εκδοθέν εντός του τελευταίου τριµήνου πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, από το οποίο να προκύτττει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. (3) Εκδοθέν εντός του τελευταίου εξαµήνου πριν από την ηµεροµηνία διεξαγωγής του διανωνισµού Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής η διοικητικής Αρχής, από το οποίο να προκύτττει ότι δεν τελούν υττό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική

8 διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή από άλλη ανάλογη διαδικασία. (4) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού έχουν την προβλεττόµενη ενηµερότητα ως προς : (α) Τις υποχρεώσεις τους περί εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. (β) Τις φορολογικές υττοχρεώσεις τους. (5) Πιστοποιητικό του οικείου Εττιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους ή Βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια Δηµόσια Αρχή. β. Τα νοµικά πρόσωπα: Τα παραπάνω δικαιολογητικά εκτός του Αποσπάσµατος Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάµου προς τούτο εγγράφου. δ.οι Συνεταιρισµοί: (1) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων που αναφέρονται στα εδάφια (1), (3) και (4) της παραγράφου 2α του παρόντος άρθρου. (2) Βεβαίωση εποπτεύουσας Αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. ε. Οι ενώσεις ή οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες, τα παραπάνω δικαιολογητικά κατά περίπωση, για κάθε ένα που συµµετέχει στην Ένωση ή στην κοινοπραξία. 3. Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύηση συµµετοχής, µττορούν να µην υποβληθούν µαζί µε την προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, µε την υποχρέωση να γίνεται γι αυτό ρητή µνεία. 4. Εφόσον οι συµµετέχοντες παρίστανται στο διαγωνισµό µε εκπροσωπό τους, υποβάλλουν υποχρεωτικώς µαζί µε την προσφορά, παραστατικό εκπροσώπησης. ΑΡΘΡΟ 2 Ο Προσφορές 1. Οι προσφορές υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 3 του παρόντος. 2. Ο διαγωνισµός, εφόσον οι συµµετέχοντες διαθέτουν όλα τα δικαιολογητικά συµµετοχής (τα

9 οποία θ αποτελούν στοιχεία της τεχνικής προσφοράς), διεξάγεται µε κριτήριο µόνο την υψηλότερη τιµή του µισθώµατος, Εποµένως, στον κυρίως φάκελο ττροσφοράς θα τοττοθετηθούν: α. η τεχνική προσφορά, σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη "τεχνική προσφορά". β. η οικονοµική προσφορά, σε κλειστό φάκελο µε την ένδειξη "οικονοµική πρσφορά". 3. Στην περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατό να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο λόγω µεγάλου όγκου, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελλο µε την ένδειξη «Παράρτηµα Προσφοράς» και τις άλλες ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις.εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, το δε αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει την τυχόν διόρθωση, να την µονογράψει και να την σφραγίσει. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατα την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 5. Ο προσφέρων δηλώνει µε Υπεύθυνη Δήλωση, θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης.. ΑΡΘΡΟ 3 Χρόνος και τρόπος Υποβολής προσφορών 1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές την ηµέρα και ώρα που προβλέπεται στη διακήρυξη. 2. Οι προσφορές µετά την καταθεσή τους, παραλαµβάνονται από τα αρµόδια όργανα που διενεργούν τον διαγωνισµό. 3. Οι προσφορές µττορούν ν αποστέλλονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν στην Υπηρεσία µέχρι την 2α Οκτωβρίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα

10 12:00 µεσηµβρινή. 4. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υποβληθείσες ή ταχυδροµικά αποσταλείσες προσφορές δεν πληρούν τα καθοριζόµενα από τις διατάξεις του παρόντος, δεν λαµβάνονται υπ. όψιν. 5. Οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται µε οποιονδήποτε τρόπο στην Υπηρεσία εκπρόθεσµα, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν. 6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : α. Η λέξη «Προσφορά». β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. γ. Ο αριθµός της διακήρυξης. δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του επαναλειπτικού διαγωνισµού. ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. ΑΡΘΡΟ 4 Χρόνος ισχύος προσφορών Οι προσφορές θα έχουν ισχύ για χρονική περίοδο 120 ηµερών από την εποµένη της διενέργειας του Διαγωνισµού ΑΡΘΡΟ 5 ο Προσφερόµενο Μίσθωµα Στην προσφορά, το µηνιαίο µίσθωµα δίνεται σε ευρώ οπως καθορίζεται στη διακήρυξη. Εφόσον αττό την προσφορά δεν προκύτττει µε σαφήνεια το προσφερόµενο µίσθωµα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, µε απόφαση της αρµοδίας επιτροπής. ΆΡΘΡΟ 6 ο Εγγυήσεις 1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύµφωνα µε τα

11 ισχύοντα, τo δικαίωµα αυτό. 2. Εάν τα έγγραφα των εγγυήσεων δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 3. Με την εγγυητική επιστολή, η οποία αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνήσει εάν πράγµατι υπάρχει ή εάν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 4. Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις πρέπει να περιλαµβάνουν κατ'αρχήν : α. Την ηµεροµηνία έκδοσης. β. Τον εκδότη. γ. Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται. δ. Τον αριθµό της εγγύησης. ε. To ποσό που καλύπτει η εγγύηση. στ. Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του µισθωτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. ζ. Τους όρους ότι : (1) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης τταραιτείται της ένστασης της διζήσεως. (2)To ποσό της εγγύησης τηρείται από την αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού εφορεία και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρείς ηµέρες, µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση προς τους συµµετέχοντες. 5. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό εξακοσίων (600,00) ευρώ. 6. Η εγγύηση συµµετοχής ττεριλαµβάνει εκτός όσων αναφέρονται στην Παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου και τα ακόλουθα : α. Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία του διαγωνισµού και το προς µίσθωση ακίνητο. β. Την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. ΆΡΘΡΟ 7 Ο Αποσφράγιση των προσφορών 1. To αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµέρα και

12 ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο µετά την έναρξη της διενέργειας του Διαγωνισµού δεν γίνονται δεκτές και επιστρέφονται ως εκπρόθεσµες. 2. Η αποσφράγιση των φακέλων πραγµατοποιείται µε την παρακάτω διαδικασία: Η αποσφράγιση των προσφορών και η ανακοίνωση των τιµών γίνεται δηµόσια ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών και όσων έχουν υποβάλει προσφορά ή εξουσιοδοτηµένων εκπροσώπων τους. Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς ανά φύλλο. Η Επιτροπή προβαίνει στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορά, καθώς και των δικαιολογητικών που υπέβαλαν. Μετά την αποσφράγιση, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους των οικονοµικών στοιχείων παραδίδεται στην Υπηρεσία. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία αποσφραγίζονται µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς και λοιπών στοιχείων κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η Επιτροπή. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετασχόντων, των τεχνικών προσφορών, καθώς επίσης και των τιµών που προσφέρθηκαν. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. Σύµφωνα µε το άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.118/07 και την αριθµ. 464/93 Γνωµ. Νοµ. Συµβ. Κρ. «Αποκλείεται προσφορά κατά το στάδιο της αξιολόγησης των προσφορών προµηθευτού που είχε κηρυχθεί έκπτωτος και συνάµα του επιβλήθηκε µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου του φορέα η ποινή του αποκλεισµού του από παρόµοιους διαγωνισµούς µόνο αυτού του ιδίου φορέα.» ΆΡΘΡΟ 8ο Ενστάσεις Ενστάσεις επιτρέπονται κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής του ττλειοδότου σε αυτόν και της νοµιµότητας διεξαγωγής του διαγωνισµού. Δικαιούµενοι να υποβάλλουν ενστάνσεις είναι µόνο οι συµµετέχοντες που πληρούν όλους τους

13 όρους του διαγωνισµού. Οι εν λόγω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, στο αρµόδιο για τη διενέργεια του διαγωνισµού όργανο του Πολεµικού Μουσείου κατά την διάρκεια του διαγωνισµού ή εντός είκοσι τεσσάρων ωρών από τη λήξη διενέργειας αυτού. Οι ενστάσεις εξετάζονται όπως προβλέπεται από τη σχετική νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ 9 0 Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης 1. Στον µισθωτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση εκµετάλλευσης αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση µε συνηµµένο το έγγραφο της σύµβασης εκµίσθωσης που περιλαµβάνει οπωσδήποτε µεταξύ άλλων - τη συµφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης µε τους όρους της διακήρυξης και την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 3.Ο µισθωτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η εκµετάλλευση του µισθίου, υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 4. Εάν ο πλειοδότης στον οποίο απευθύνθηκε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει για να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκτττωτος µε απόφαση του Δ.Σ. του Πολεµικού Μουσείου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο άρθρο 44 παρ. 3 του Π.Δ.715/79. ΑΡΘΡΟ 10 0 Υττοχρεώσεις Μισθωτή 1. To µισθωτή εττιβαρύνουν εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 48 του Π.Δ. 715/79: Οι κρατήσεις και οι εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων και όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εργατική Νοµοθεσία για το προσωπικό που θ απασχολεί (µισθοδοσία, εργατικές εισφορές, εργατικά ατυχήµατα κ.λ.π.) καθώς και η άµεση αντικαταστασή του τις ηµέρες αδείας ή ασθένειάς του. 2.Ο µισθωτής υποχρεούται να τηρεί την Ελληνική Νοµοθεσία και ιδιαίτερα την Εργατική

14 Νοµοθεσία (µισθοί, ασφάλιση ωράριο εργασίας, κοινωνικές παροχές, αποζηµιώσεις, φόροι, κ.λ.π) και ευθύνεται αποκλειστικά έναντι των αρµοδίων αρχών για την τήρηση αυτών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύτττουν από αυτές. Επίσης ο µισθωτής υποχρεούται ν ασφαλίζει και να διατηρεί ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και TEAM TO από αυτόν χρησιµοποιούµενο προσωπικό στο κυλικείο. Άτοµα που δεν θα συµπεριλαµβάνονται στις καταστάσεις ασφάλισης δεν θα έχουν το δικαίωµα εργασίας στους χώρους του Μουσείου. 3.To Πολεµικό Μουσείο δεν αναλαµβάνει καµία υποχρέωση για µέτρα που τυχόν θα ληφθούν από οποιαδήποτε αρχή κατά τη διάρκεια της σύµβασης περί αύξησης των κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήττοτε επίδραση επί της τιµής και της ποιότητας των προϊόντων. 4.Αναλυτικά, οι υποχρεώσεις του µισθωτή, τα ωράρια λειτουργίας, τα πωλούµενα είδη, η καταβολή των µισθωµάτων, καθώς και ότι αφορά τη λειτουργία των επιµέρους χώρων εκµετάλλευσης, αναγράφοντσι στο συνηµµένο "Παράρτηµα Α" των παρόντων όρων. 5.Οι υποχρεώσεις γενικά του µισθωτή καθώς και οι όροι που περιέχονται στο κείµενο της συµβάσεως που θα υπογραφεί µεταξύ Πολεµικού Μουσείου και µισθωτού καθορίζονται από τη σχετική νοµοθεσία και ειδικώτερα από το Π.Δ. 715/1979.

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Π.Μ ΑΡΘΡΟ 1' Αντικείµενο Διαγωνισµού 1. To αντικείµενο του υπ.' αριθµ.003/2013 δευτέρου επαναληπτικού διαγωνισµού αφορά τη µίσθωση - ανάθεση της εκµετάλλευσης του κυλικείου σε ιδιωτικό φορέα, βάσει µηνιαίου µισθώµατος µε κριτήριο κατακύρωσης την πιο συµφέρουσα οικονοµική προσφορά, µε σφραγισµένες προσφορές µε τιµή εκκινήσεως εξακοσίων (600,00) ευρώ, για την επιλογή του µισθωτή για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µε δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόµη έτους, µετά από έγκριση του Δ.Σ/Π.Μ, µε µίσθωµα για το χρόνο της παράτασης προσαυξανόµενο κατά 10%. ΑΡΘΡΟ2 Είδη και τιµές πώλησης Τα βασικά είδη που θα διατίθενται από το κυλικείο καθώς και οι τιµές πωλησής τους, συµπεριλαµβάνονται στο Παράρτηµα «Β» ΑΡΘΡΟ 3 Χώροι - Υποδοµή Από το Π.Μ και για την παροχή των υπηρεσιών του αναδόχου, διατίθενται χώροι επιφανείας 65 τ.µ µε έπιπλα και µηχανήµατα, καθώς επίσης και οι ευκολίες ηλεκτροδότησης - ύδρευσης. Ο εξοπλισµός που θα παραδοθεί στο µισθωτή, θα περιγράφεται σε πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής που θα υπογράψει και θα επισυναφθεί στη σύµβαση. Μετά τη λήξη της σύµβασης ο µισθωτής θα παραδώσει τους χώρους όπως τους παρέλαβε αποσύροντας µόνο τα δικά του µηχανήµατα λειτουργίας του κυλικείου καθώς και τα έπιπλα ιδιοκτησίας του. Ο µισθωτής έχει το δικαίωµα να διαµορφώσει τον χώρο του Κυλικείου σύµφωνα µε την

16 αρχιτεκτονική του πρόταση. Για οποιαδήποτε περαιτέρω ρύθµιση - βελτίωση του χώρου που θα του διατεθεί, θ απαιτείται η έγκριση του Δ.Σ του Π.Μ.. Ο µισθωτής υποχρεούται : α. Στην ασφάλιση του χώρου που θα του παραχωρηθεί µε τα σχετικά έξοδα να βαρύνουν αποκλειστικά αυτόν. β. Στην τήρηση πλήρους και απόλυτης καθαριότητας. γ. Σε περιοδικό ελαιοχρωµατισµό του χώρου του κυλικείου, όποτε το κρίνει σκόπιµο. Η καθαριότητα των χώρων θα ελέγχεται από τα αρµόδια όργανα του Π.Μ. Επιπλέον το µισθωτή βαρύνουν τα υλικά για τον κάθαρισµό του χώρου, των σκευών κ.λ.π. καθώς και των αναλωσίµων και λοιπών υλικών που τοποθετούνται στους πάγκους σερβιρίσµατος (χαρτοπετσέτες, καλαµάκια κ.λ.π.). Τα απορρίµµατα που προέρχονται από τη χρήση του µισθίου, θα συγκεντρώνονται µε µέριµνα του µισθωτή και θα εναποθέτονται εντός των κάδων που έχει τοποθετήσει το Π.Μ σε συγκεκριµένους χώρους. Η αντικατάσταση των µηχανηµάτων που ανήκουν στο Π.Μ. λόγω φυσιολογικής φθοράς, βαρύνει το Μουσείο. Ο µισθωτής υποχρεούται να συντηρεί - επισκευάζει το µηχανολογικό εξοπλισµό που του έχει παραχωρηθεί, στην περίπτωση µη φυσιολογικής φθοράς, που οφείλεται σε υπαιτιότητα ή παράλειψή του. ΑΡΘΡΟ 4 Ωράριο Λειτουργίας - Προσωπικό Στελέχωσης Κυλικείων 1. To ωράριο λειτουργίας του κυλίκείου καΐ το προσωπικό στελέχωσης του, καθορίζεται κατ' ελάχιστο ως εξής : α. Όλες τις εργάσιµες ηµέρες από 07:00 π.µ. έως 19:00, όταν ισχύει το καθιερωµένο ωράριο και όταν υπάρχουν εκδηλώσεις το ωράριο θα καθορίζεται µετά από ενηµέρωση του γραφείου της 4η ς Εφορείας. β. Όλες τις αργίες, από τίς 09:00 π.µ. έως τις 19:00 και µετά από ενηµέρωση του γραφείου της 4 ης Εφορείας.

17 2. Διαφοροποίηση του ωραρίου, δύναται να γίνεται αποδεκτή, κατόπιν κοινής συµφωνίας των αντισυµβαλλοµένων µερών. ΑΡΘΡΟ 5 0 Κανόνες Λειτουρνίας Κυλικείου 1. Η εξυπηρέτηση των πελατών θα γίνεται µε σύστηµα SELF SERVICE. 2.Στο κυλικείο, θα γίνεται χρήση ταµειακής µηχανής υποχρεωτικά για όλα τα διατιθέµενα είδη. 3.Η ταµειακή µηχανή που θα χειρίζεται ο µισθωτής, θα είναι δική του και θα έχει προηγουµένως ελεγχθεί και δηλωθεί στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. 4.Η µη έκδοση ταµειακής απόδειξης, αποτελεί λόγο επιβολής προστίµου και στην περίπτωση αυτή θα επιβάλλονται αθροιστικά οι κάτωθι κυρώσεις : α. Πρόστιµο το εικοσαπλάσιο της αξίας του είδους ττου πουλήθηκε, χωρίς απόδειξη. β. Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης περισσότερες από δυο (2) φορές, θα γίνεται έγγραφη καταγγελία του µισθωτή στην αρµόδια Δ.Ο.Υ.. 5.Νόµιµος εκττρόσωπος του µισθωτή οφείλει να βρίσκεται περιοδικά στο Π.Μ (δύο έως τρεις φορές την εβδοµάδα), ή όποτε καλείται για οποιονδήποτε λόγο, αφενός για να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, αφετέρου για να υπάρχει επαφή µεταξυ αυτού και των αρµοδίων οργάνων της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει. 6. To προσωπικό του µισθωτή : α. Θα αποτελείται από άτοµα µε Ελληνική Υπηκοότητα ή από αλλοδαπούς µε νόµιµα έγγραφα παραµονής και εργασίας. β. Θα φέρει ειδική αµφίεση (οµοιόµορφα ντυµένο). γ. Θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόµενους εµβολιασµούς και στις λοιπές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. Τα έξοδα εµβολιασµών και εξετάσεων βαρύνουν τον µισθωτή. δ. Θα είναι ευγενικό και θα δέχεται κάθε έλεγχο από τα αρµόδια όργανα της Υττηρεσίας.

18 7. Απαγορεύεται στους χώρους του κυλικείου να υπάρχουν εύφλεκτες ύλες, τυχερά παιχνίδια καθώς και η λειτουργία πάσης φύσεως συσκευών που δηµιουργούν θόρυβο. 8. Η λειτουργία του κυλικείου πρέπει να είναι συνεχής και ο εφοδιασµός του, σε είδη πλήρης, καθ' όλες τις ηµέρες και ώρες (εργάσιµες και αργίες). 9. Τιµοκατάλογοι των ειδών προς πώληση θα πρέπει να είναι αναρτηµένοι σε εµφανή σηµεία, σε όλους τους χώρους πώλησης ειδών, µε ευθύνη του µισθωτή. 10. Επισηµαίνεται ότι η ποιότητα των ειδών προς πώληση θα είναι σύµφωνη µε τα καθοριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία. ΑΡΘΡΟ6 Καταβολή Μισθώµατος 1. To µίσθωµα θα καταβάλλεται το πρώτο πενθήµερο κάθε µήνα στο Γραφείο Οικονοµικών Υττηρεσιών του Πολεµικού Μουσείου, απ' όπου και θα εκδίδεται ισόποση διπλότυπη απόδειξη. 2. Οι αποδείξεις του αναδόχου θα δύνανται να ελέγχονται περιοδικά και δειγµατολητπικά αττό το Π.Μ

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ "Β" ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜίΚΟΥ ΜΟΫΣΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡΓΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΙΜΗ 1 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΜΟΝΟΣ) 0,60 2 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΔΙΠΛΟΣ) 1,00 3 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΖΕΣΤΟΣΉ 0,70 ΦΡΑΠΕ) 4 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΖΕΣΤΟΣΉ 0,80 ΦΡΑΠΕ) ΜΕ ΓΑΛΑ 5 ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 1,00 6 ESPRESSO (ΜΟΝΟΣ) 0,80 7 ESPRESSO (ΔΙΠΛΟΣ) 1,00 8 CAPPUCCINO (ΖΕΣΤΟΣΉ 1,00 FREDDO) 9 ΣΟΚΟΛΑΤΑ (ΖΕΣΤΗ Ή ΚΡΥΑ) 0,90 10 ΤΣΑ! (ΦΑΚΕΛΑΚΙ) 0,60 11 ΤΣΑΙ (ΦΑΚΕΛΑΚΙ) ΔΙΑΦΟΡΕΣ 1,00 : ΓΕΥΣΕΙΣ 12 COCA Ή PEPSI COLA Ή 0,60 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (330 ML) 13 CΟCΑ Ή PEPSI COLA Ή 1,10 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ (500 ML) 14 SPRITE Ή 7UP Ή ΑΝΤίΣΤΟίΧΟ 0,60 (330ML) 15 SPRITE Ή 7UP Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ 1,10 (500ML) 16 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ (ΛΕΜΟΝΑΔΑ, 0,60 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΚΛΠ) (330 ML) 17 ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ (ΛΕΜΟΝΑΔΑ, 1,10 ΠΟΡΤΟΚΑΛΑΔΑ ΚΛΠ) (500 ML) 18 ΧΥΜΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ (330ML) 0,70 19 ΦΥΣΙΚΟϊ ΧΥΜΟΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ, 1,50 ΓΡΕΙΠΦΡΟΥΤ, ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ. 20 NEPO0.5LIT 0,25 21 ΤΥΡΟΠΙΤΑ 0,80 22 ΖΑΜΠOΝΟΚΑΣΕΡΟΠΙΤΑ 1,00

20 23 ΚΑΣΕΡΟΠίΤΑ 1,00 24 ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ 1,00 25' ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΠΙΤΑ 1,00 26 ΠΙΤΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 1,00 27 TOAST (ΖΑΜΠΟΝ-ΤΥΡΙ) 1,00 28 TOAST (ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ- ΤΥΡΙ) 1,00 29 SANDWICH (ΖΑΜΠΟΝ- ΤΥΡΙ) 1,20 30 SANDWICH (ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ- ΤΥΡΙ) 1,20 31 ΜΗΛΟΠΙΤΑΉ ΚΕΡΑΣΟΠίΤΑ 1,00 32 ΚΕΙΚ(ΑΤΟΜΙΚΑ) 0,60 33 ΚΡΟΥΑΣΑΝ ME ΠΡΑΛΙΝΑΉ 0,80 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ 34 ΠATATAKIA120gr 1,20 35 ΣΟΚΟΦΡΕΤΕΣ 0,70 36 COOKIES-CAPRICE 2,00 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Α/Α ΠΕΡίΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ 1 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝίΚΟΣ (ΜΟΝΟΣ) 1,60'C 2 ΚΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ (ΔΙΠΛΟΣ) 2,00 3 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΖΕΣΤΟΣΉ ΦΡΑΠΕ) 4 ΚΑΦΕΣ ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ (ΖΕΣΤΟΣΉ ΦΡΑΠΕ) ME ΓΑΛΑ 1,60 1,80

προκήρυξη δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του χώρου του κυλικείου του Πολεμικού Μουσείου.

προκήρυξη δημοσίου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση και εκμετάλλευση του χώρου του κυλικείου του Πολεμικού Μουσείου. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δνση: Βασ. Σοφίας και Ριζάρη αρ. 2 Ταχ. Κώδικας: 10675 Τηλέφωνα: 210 7252974 Fax: 2107245838 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Y Π ΑΡΙΘΜ. 07/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με τις παρακάτω προϋποθέσεις- δεσμεύσεις:

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ. Δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές, με τις παρακάτω προϋποθέσεις- δεσμεύσεις: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Ταχ. Δνση: Βασιλίσσης Σοφίας & Ριζάρη 2 Ταχ. Κώδικας: 10675 Τηλέφωνα: 2107244464, 2107252974 Fax: 2107245838 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Y Π ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μηχανιώνα 27 / 09 / 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ: 3625.8/04/2013 ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Επαναληπτικού Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ.

ΘΕΜΑ: Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εκμίσθωση του Κυλικείου της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Οινούσσες 18 / 05 /2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ Αριθ. Πρωτ: 3625.01/ 01 /15 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟ Λ.Σ-ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6Ω8ΦΩΡΜ-5ΕΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ *********** Θήβα : 24.7.2015 ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρ. Πρωτ.:18259 ----------- ΑΠΟΦΑΣΗ : 1028/15 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα 01/12/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕΝ/ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθ.Πρωτ: 3625.3/06/2014 ΘΕΜΑ: «Διακήρυξη Δημοσίου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την εκμίσθωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου στο 1 ο ΓΕΛ Γιαννιτσών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ Ταχ. Δ/νση: Τ.Κ. 58300 Τηλ.: 2382350845 Φαξ: 2382029033 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ ΑΡ.ΠΡΩΤ.235 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για εκμίσθωση σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αλίαρτος, 27-02-2015 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:45 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ Tαχ. /νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: 4 ες ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ Πληροφορίες: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π. ΑΔΑΜ Τηλέφωνο:23850 44-479 Fax: 23850 44-287 Φλώρινα 27/6/2012 Αρ. Πρωτ. 26045 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι:

Η προσφορά θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά των άρθρων 7 & 9 του ΕΚΠΟΤΑ ήτοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ & ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση :Ακτή Κουντουριώτη 7,Κως Ταχ. Κώδικας :85300 Πληροφορίες :Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι:

ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. O Δήμαρχος Βέροιας. Με την αριθ. 184/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας καταρτίστηκαν οι παρακάτω όροι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 16736 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ -ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Γραφείο : Δ3 Δ/νση : Βικέλα 4,

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος :27/06/2013 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 12594 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ «ΑΓΝΑΝΤΙ» ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Αριθ. Αποφ. 100/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 12/2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας ΘΕΜΑ: Κατάρτιση όρων Διακήρυξης πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ******** Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: Ω32ΞΩΡΜ-Υ5Ζ Πληροφ: Γ. Καλατζή Τηλ.: 2262 350 624 Fax: 2262 0 27628 Ταχ. Δ/νση: Κύπρου 3 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΕΠΑ Αρ. 654 /10 /ΔΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2010-2011 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΘΕΡΙΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ: 51.219,51 Φ.Π.Α. 23% 11.780,49 ΣΥΝΟΛΟ: 63.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 03/11/2015 Αρ, Πρωτ. : 1255 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λιβαδειά 26/11/2015 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Αριθ.Πρωτ: 32489 ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (αγροκτημάτων) που βρίσκονται στην Τοπική Κοινότητα Μαυρονερίου, των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Διεύθυνση : Σουλίου 3, Ηγουμενίτσα Πληροφορίες : Τζέλλου Χριστίνα Τηλέφωνα : 2665361254 E mail : a_sxoliki@1345.syzefxis.gov.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706808 2015-04-15

15PROC002706808 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Κάτω Τιθορέα 15/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ ΕΛΑΤΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:4223 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. «Προμήθεια πλαστικών κάδων ανακύκλωσης για το Δήμο Δωρίδος» Αρ. Πρωτ.: 13916 Ημ/νία: 7-10-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΩΡΙΔΟΣ Πληροφορίες: Ευστρατίου Άννα Τηλ: 2634350040 Fax: 2634051228 ΕΡΓΟ: Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ. γ) την αριθ. 116/12 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μίσθωση ακινήτου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ Σταυρός, 23 Απριλίου 2012 Αριθ. Πρωτ. : 9713 Ταχ. Δ/ση: Σταυρός, Θες/νικης Τ.Κ. 570 14 : 23970-61500 fax. 23970-61888 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης βαρύνουν τον πλειοδότη που θα αναδειχθεί. ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΕΤΑΝΑΛ Α.Ε. ΙΧΘΥΟΣΚΑΛΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΑ-ΣΟΥΔΑ Τ.Κ. 73 200 ΤΗΛ.: 28210-80194, 80195 FAX : 28210-80215 ΑΡ. ΕΣΩΤ. ΠΡΩΤ. 19/10/06/2011 ΑΡ.ΠΡΩΤ.:114/10/06/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1085/2015 Για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Κριτήριο κατακύρωσης: χαμηλότερη τιμή Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ημερομηνία: 15-09-2015 Αρμόδιος:Παναγόπουλος Β. ΤΗΛ.: 213.1314570 e-mail: dpk@ein.gr ΦΑΞ: 213.1314576 www.inedivim.gr Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο Αρ.πρωτ.: 620/80/15-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 27/02/2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4166 ΑΡ.ΑΠΟΦ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΑΝΔΡΑΣ Πληροφορίες: Τουπλικιώτη Ιφιγένεια Τηλέφωνο: 23740-23997 Fax: 23740-24851 e-mail:deap@0830.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης γραφείων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Δ.Α.: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΤΗΛ. : 25310 35313, 25310 35314 FAX : 25310 20960 email : tee_thrace@tee.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΑΔΑ: ΒΛΩΣ4690Ω2-ΡΚΑ. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος με την 7/29-5- 2013 απόφασή. του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Π Α Π Α Φ Ε Ι Ο ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΡΡΕΝΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ "Ο Μ Ε Λ Ι Τ Ε Υ Σ" Θεσσαλονίκη 23-8- 2013 Αριθ. Πρωτ. -727 - Τμήμα :

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (PARKING) Ο.Λ.Β. ΑΕ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ» Ο Οργανισμός Λιμένος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 27 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.:οικ.189519(1780) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 18-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9087 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Κύρκου Αμαλία Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών της Τ.Α. 2. Τον νόμο 2503/30.5.1997 άρθρο 13 παρ. 1 & 2. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα