ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την././..., τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την././..., τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη:"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, την././..., τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη: 1) η επιχείρηση με την επωνυμία «MOOV-EXCLUSIVE FITNESS STUDIO Γυμναστηριακές υπηρεσίες- Τουρτούρα Πηνελόπη» και τον διακριτικό τίτλο «MOOV-EXCLUSIVE FITNESS STUDIO», με έδρα στο Δήμο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, επί της οδού Καλαβρύτων 19, ταχυδρομικός κώδικας: 55133, με ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς, η οποία λειτουργεί νομίμως δυνάμει της υπ αρ. πρωτ (509)/ Βεβαίωσης Υποβολής Γνωστοποίησης περί ίδρυσης και λειτουργίας γυμναστηρίου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας (ΜΕΘ), η οποία επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της ανωτέρω επιχείρησης, καθώς και της υπ αρ. 06/ έκθεσης της επιτροπής του άρθρου 9 του Π.Δ 219/06, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την κ. Τουρτούρα Πηνελόπη του Κωνσταντίνου, υπό την ιδιότητά της ως ιδιοκτήτριας της επιχείρησης, η οποία θα καλείται εφεξής για λόγους συντομίας ως «το γυμναστήριο» και 2) (ο/η) (ονοματεπώνυμο γονέα) του (πατρώνυμο), κάτοικος Θεσσαλονίκης, επί της οδού., ο οποίος/η οποία συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου του/της (ονοματεπώνυμο ανηλίκου), ως ασκών/ασκούσα την γονική μέριμνα αυτού, ο οποίος/ η οποία θα καλείται εφεξής για λόγους συντομίας ως «ο νόμιμος αντιπρόσωπος», το δε ανήλικο τέκνο του/της ως «το μέλος» συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκανα αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Άρθρο 1 Περιεχόμενο της σύμβασης Η παρούσα σύμβαση αφορά τη χρήση από το μέλος του διατηρούμενου κέντρου του γυμναστηρίου, με τους διαθέσιμους χώρους, τις περιεχόμενες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, καθώς και τη λήψη των συμφωνηθέντων στην αίτηση εγγραφής υπηρεσιών (Παράρτημα I), όπως αναλύεται κατωτέρω. Άρθρο 2 Μέλος Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, μέλος είναι κάθε φυσικό πρόσωπο, με το οποίο το γυμναστήριο έχει καταρτίσει σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Στην προκειμένη περίπτωση, καθώς το φυσικό πρόσωπο δεν έχει συμπληρώσει το 18 ο έτος της ηλικίας του (ανήλικος), αυτό αποκτά την ιδιότητα του μέλους μετά την κατάρτιση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών από τον ασκούντα την γονική μέριμνα (νόμιμος αντιπρόσωπος) στο όνομα και για λογαριασμό αυτού (του ανηλίκου). Άρθρο 3 Κατάρτιση της σύμβασης-εγγραφή νέου μέλους Η παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών μεταξύ του γυμναστηρίου και του μέλους καταρτίζεται με την υπογραφή της από την ιδιοκτήτρια του γυμναστηρίου και από τον νόμιμο αντιπρόσωπο του μέλους, ο οποίος ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του τελευταίου και συνεπάγεται την αμοιβαία αποδοχή εκ μέρους των μερών των όρων που περιγράφονται σε αυτή και στα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της. Ειδικότερα, η αίτηση εγγραφής νέου μέλους (Παράρτημα I) περιλαμβάνει τα ατομικά στοιχεία του μέλους και του νομίμου αντιπροσώπου του (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία

2 γέννησης -μόνο του ανηλίκου-, πλήρη διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), αριθμό φορολογικού μητρώου και αρμόδια Δ.Ο.Υ), το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών και του τμήματος εγγραφής, καθώς και το είδος της συνδρομής, με προσδιορισμό του συνολικού τιμήματος και του τρόπου καταβολής του. Ακόμη περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που ενημερώθηκε το μέλος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος για το γυμναστήριο. Το μέλος και ο νόμιμος αντιπρόσωπος υποχρεούνται να ενημερώσουν άμεσα το γυμναστήριο σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε των ανωτέρω ατομικών στοιχείων τους. Η εγγραφή ανηλίκου ως μέλους, καθώς και η ανανέωση και μεταβίβαση συνδρομής, είναι δυνατή μόνον από τον νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού. Κάθε μέλος υποχρεούται κατά την εγγραφή του να προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από Ιατρό Παθολόγο ή Καρδιολόγο, όπου να βεβαιώνεται η ικανότητά του για σωματική άσκηση. Αντίστοιχη βεβαίωση θα πρέπει να προσκομίζεται κάθε 12 μήνες. Σημειώνεται, ότι για τις εγκύους απαιτείται επιπλέον ιατρική βεβαίωση του γυναικολόγου τους, στην οποία βεβαιώνεται η ικανότητά τους να αθληθούν. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των παραπάνω ιατρικών βεβαιώσεων εντός επτά (7) ημερών από την ενεργοποίηση της συνδρομής του μέλους, το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει την είσοδο του μέλους σε αυτό, μέχρι την προσκόμιση τους. Επιπροσθέτως, το μέλος, μέσω του νομίμου αντιπροσώπου του και δια της παρούσας σύμβασης, διαβεβαιώνει ρητά και υπεύθυνα το γυμναστήριο ότι είναι σε καλή σωματική κατάσταση, χαίρει άκρας υγείας και ασκείται με δική του ευθύνη. Κατά την εγγραφή του μέλους, χορηγείται από το γυμναστήριο, δωρεάν, μία και μόνη φορά, κάρτα μέλους. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται και περιέχει πληροφορίες για την ταυτοπροσωπία του μέλους και τον έλεγχο ισχύος της συνδρομής του (λήξη προγράμματος, οικονομικές υποχρεώσεις). Η κυριότητα της κάρτας μέλους παραμένει στο γυμναστήριο και απλά παραχωρείται η χρήση της στο εγγεγραμμένο και ταμειακώς ενήμερο μέλος. Το γυμναστήριο δύναται να ζητήσει την επιστροφή της κάρτας μέλους μετά την λήξη της συνδρομής του. H κάρτα δεν αντικαθίσταται σε περίπτωση ανανέωσης συνδρομής. Σε περίπτωση μεταβίβασης συνδρομής, η παράδοσή της από το μέλος που αποχωρεί είναι υποχρεωτική. Το μέλος, κατά την είσοδο του στο γυμναστήριο, υποχρεούται να επιδεικνύει την κάρτα μέλους και να την εμφανίζει στην ειδική συσκευή αναγνώρισης που βρίσκεται στην υποδοχή του γυμναστηρίου. Απαγορεύεται η είσοδος στο γυμναστήριο σε άτομα που δεν φέρουν την κάρτα μέλους ή που αυτή δεν είναι ενεργή. Μόλις το μέλος εγγραφεί στην υπηρεσία «online booking», (όπως αυτή περιγράφεται κατωτέρω), ο κωδικός της κάρτας του βρίσκεται αποθηκευμένος στην εφαρμογή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την είσοδό του στο γυμναστήριο ως άνω. Άρθρο 4 Παρεχόμενες Υπηρεσίες Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το γυμναστήριο είναι οι ακόλουθες: α) πρόγραμμα Pilates (τμήματα Pilates 1 και Pilates 2) : Η μέθοδος Pilates επικεντρώνεται στην σταθεροποίηση και στην κινητικότητα των αρθρώσεων και της σπονδυλικής στήλης, καθώς και στην ευλυγισία των μυών. Τρία από τα βασικότερα μηχανήματα της μεθόδου Pilates είναι το Reformer, το Tower και το Cadillac. Είναι σχεδιασμένα με απόλυτη λεπτομέρεια προκειμένου να παρέχουν ασφάλεια, σταθερότητα και συμμετρία.

3 β) πρόγραμμα Pilates for Rehab (τμήμα Rehab και Pilates 1) : Το πρόγραμμα Rehab είναι σχεδιασμένο για άτομα που παρουσιάζουν οποιοδήποτε μυοσκελετική ευαισθησία, τραυματισμό, σύνδρομο, πάθηση ή θέλουν για πρώτη φορά να ασχοληθούν με την μέθοδο Pilates. Επιπλέον, προορίζεται για άτομα που νοσούν από οποιαδήποτε μορφή καρκίνου ή έχουν νοσήσει στο παρελθόν και βρίσκονται σε περίοδο αποκατάστασης. γ) προγράμματα Yoga (τμήματα Moovable Yoga και Hatha Yoga on the Moov) : Moovable Yoga : Οι πρακτικές που διδάσκονται στην Moovable yoga, απευθύνονται σε όλους όσους επιθυμούν την ολιστική, ήπια και θεραπευτική προσέγγιση της γιόγκα. Με έμφαση στην αναπνοή, στη σωστή ευθυγράμμιση και στην εξισορρόπηση του σώματος και του νου, τα είδη της γιόγκα, που θα μοιραστούμε είναι Hatha, Yin, Restorative και Therapeutic. Hatha Yoga on the Moov: Οι πρακτικές που διδάσκονται στο τμήμα αυτό, ειναι Hatha με επιρροές από Dharma Yoga, Partner Yoga και βαθιά χαλάρωση Yoga Nidra. Περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνικές αναπνοών, (Pranayama), σωματικές στάσεις (asanas), χαλάρωση και διαλογισμό, ο συνδυασμός των οποίων επιφέρει ισορροπία, εναρμόνιση κι επομένως υγεία στο σώμα και στο νου. Η κάθε μας πρακτική απευθύνεται σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, σωματότυπου κι ευλυγισίας, καθώς, μέσα από μία σειρά παραλλαγών, όλοι μπορούν να απολαύσουν και να ωφεληθούν στο μέγιστο. Η άσκηση στη γιόγκα αυξάνει την δύναμη και την ευλυγισία, βελτιώνει τη στάση του σώματος, αποσυμπιέζει τις αρθρώσεις, βελτιώνει τη λειτουργία όλων των ζωτικών οργάνων, αποτοξινώνει το σώμα, ηρεμεί το νου, προλαμβάνει τη γήρανση και διατηρεί το σώμα υγιές. δ) πρόγραμμα Prenatal Fitness (τμήμα Mama to Moov): Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με σκοπό την διασφάλιση της φυσικής και ψυχικής ευεξίας της νέας μητέρας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα και στην ενίσχυση της υγείας του εμβρύου. ε) πρόγραμμα Postnatal Fitness ( τμήματα Rehab και Pilates 1): Το συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης προορίζεται για γυναίκες που διανύουν τον πρώτο χρόνο μετά τον τοκετό. Στόχος είναι να προετοιμάσει κατάλληλα τη γυναίκα ώστε να ανταπεξέλθει στις ανατομικές και φυσιολογικές μεταβολές της λοχείας. Συγκεκριμένα, η άσκηση βοηθάει στην επαναφορά του σώματος στη προ-κύηση κατάσταση, λειτουργεί προληπτικά ως προς την εμφάνιση της επιλόχειας κατάθλιψης και διορθώνει τις μυϊκές ανισορροπίες που ενδέχεται να προκληθούν κατά την φροντίδα του βρέφους, εξαιτίας της επιβαρυντικής στάσης του σώματος (πχ κατά τον θηλασμό). στ) προγράμματα Functional Training (τμήματα Moov it, Cirquit Moov, Learn to MOOV, Cross MOOV ): Στην συγκεκριμένη παροχή μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στα προγράμματα «Moov it», «Cirquit Moov», «Learn to MOOV» και «Cross MOOV». Το πρόγραμμα «Moov it» είναι ο συνδυασμός 30 λεπτών αερόβιας και 30 λεπτών αναερόβιας άσκησης. Το «Cirquit Moov» πρόγραμμα είναι 50 λεπτά κυκλικής προπόνησης σε σταθμούς. Το «Learn to MOOV» είναι ένα πρόγραμμα εκμάθησης της σωστής τεχνικής και εκτέλεσης των ασκήσεων. Τέλος, το Cross MOOV είναι ένα πρόγραμμα συνολικής ενδυνάμωσης και fitness, εμπνευσμένο από το Cross Fit. Η αερόβια προπόνηση πραγματοποιείται στους διαδρόμους, στα ποδήλατα και στο κωπηλατικό μηχάνημα, ενώ η προπόνηση ενδυνάμωσης πραγματοποιείται είτε με το βάρος του σώματος, είτε με τη χρήση μικροεξοπλισμού όπως το Keiser, TRX, λάστιχα, Bosu, Fit ball, Medicine ball, Sandbags, Terracore, Aerosling, Kettlebells, Dumbbells, Flui Balls, Plyo Box, Revoring κ.α.

4 ζ) πρόγραμμα One to One: Το πρόγραμμα One to One αναφέρεται στην personal training προπόνηση. Την προπόνηση δηλαδή που γίνεται με τον γυμναστή και με μόνο έναν ασκούμενο. Η προπόνηση του ασκούμενου έχει ως κύριο άξονα την απόλυτη κάλυψη των αναγκών του ασκούμενου, εφαρμόζοντας ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα στις απαιτήσεις του σώματος του. Σε αυτήν την παροχή, ο γυμναστής είναι ο υπεύθυνος να φτιάξει το πρόγραμμα αποκλειστικά για τον αθλούμενο, τους στόχους του, βασισμένο στο σώμα του και τον χρόνο του. Μπορείτε να επιλέξετε από τις εξής One to One παροχές: 1)Fitness training, 2) Pilates Reformer, 3) Pilates Cadillac, 4) Prenatal-Postnatal training, 5) Rehab training, 6) Cancer rehab training και 7) Fertility yoga. η) MOOV NUTRTITION COACHING : To MOOV NUTRTITION COACHING είναι η διαιτολογική παροχή του γυμναστηρίου. Δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή από τον εξειδικευμένο διαιτολόγο- διατροφολόγο του γυμναστηρίου ενός εξατομικευμένου διαιτολογίου ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του μέλους. Άρθρο 5 Συνδρομές Το μέλος, μέσω του νομίμου αντιπροσώπου του, δύναται να επιλέξει μεταξύ των εξής συνδρομών: α) μηνιαίας, β) τριμηνιαίας, γ) εξαμηνιαίας και δ) ετήσιας, με τους ειδικότερους όρους που περιγράφονται στον τιμοκατάλογο του γυμναστηρίου. Επιπροσθέτως, δίνεται και η δυνατότητα παροχής μεμονωμένων συνεδριών ή πακέτου συνεδριών. Σημειώνεται, ότι τα προγράμματα personal training (one-to-one) παρέχονται πάντοτε σε μεμονωμένες συνεδρίες ή σε πακέτα συνεδριών. Ακόμη, το πρόγραμμα MOOV NUTRTITION COACHING παρέχεται αποκλειστικά σε συνεδρίες. Οι όροι και οι προϋποθέσεις των συνεδριών ή των πακέτων συνεδριών περιγράφονται αναλυτικά στον τιμοκατάλογο του γυμναστηρίου. Άρθρο 6 Τίμημα Το κόστος των εκάστοτε συνδρομών, συνεδριών και πακέτου συνεδριών για κάθε παρεχόμενη υπηρεσία, καθώς και τυχόν εκπτώσεις επ αυτού, αναγράφεται στον τιμοκατάλογο του γυμναστηρίου, ο οποίος παραδίδεται στο μέλος ή/και στον νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού κατά την ενημέρωσή του(ς), όπως και στην αίτηση εγγραφής (Παράρτημα I). Σημειώνεται ότι η διενέργεια τυχόν δοκιμαστικής προπόνησης πραγματοποιείται πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και αποτελεί δωρεάν παροχή. Η πληρωμή του τιμήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί στους χώρους του γυμναστηρίου, είτε με μετρητά, είτε με τη χρέωση πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας. Με την αποδοχή των παρόντων όρων, θεωρείται αμάχητα η αποδοχή του τιμήματος ως δίκαιου, εύλογου, και ανάλογου των παρεχόμενων υπηρεσιών. Άρθρο 7 υπηρεσιών Όροι εκτέλεσης της σύμβασης, τόπος, τρόπος και χρόνος παροχής των Η έναρξη της εκτέλεσης της παρούσας συμβάσεως είναι δυνατή με την υπογραφή της. Σε περίπτωση ανανέωσης συνδρομής πριν τη λήξη, η ημερομηνία έναρξης της νέας συνδρομής αρχίζει από την επομένη της λήξης της προηγούμενης. Οι συμφωνηθείσες υπηρεσίες παρέχονται αποκλειστικά στα μέλη και όχι σε τρίτο πρόσωπο, στις ανωτέρω εγκαταστάσεις του γυμναστηρίου και σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση και στα παραρτήματα αυτής. Οι συμφωνηθείσες

5 υπηρεσίες παρέχονται κατά τις μέρες και ώρες λειτουργίας του γυμναστηρίου και σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτού, το οποίο, αφενός γνωστοποιείται στο μέλος ή/και στον νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού πριν την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, αφετέρου βρίσκεται αναρτημένο στην υποδοχή του γυμναστηρίου και στην επίσημη ιστοσελίδα αυτού (ειδικότερα στον εξής σύνδεσμο ). Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το πρόγραμμα του, όπως και των αιθουσών, άνευ προειδοποιήσεως. Για κάθε αλλαγή θα υπάρξει αντίστοιχη μετέπειτα ενημέρωση του μέλους ή/και του νομίμου αντιπροσώπου του. Άρθρο 8 Ασφάλεια, υγιεινή και κανόνες συμπεριφοράς Η συμπεριφορά και η παρουσία των μελών στον χώρο του γυμναστηρίου πρέπει να είναι πάντα κόσμια και ευπρεπής. Τα μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν με προσοχή όλα τα μηχανήματα άθλησης του γυμναστηρίου και πάντα με βάση τις υποδείξεις των γυμναστών. Η επιστροφή του εξοπλισμού (αλτήρες, πλάκες, στρωματάκια κ.λπ.) στην προβλεπόμενη θέση είναι υποχρεωτική από όλα τα μέλη. Η χρήση των ερμαριών επιτρέπεται στα μέλη μόνο κατά τον χρόνο παραμονής τους στο γυμναστήριο, απαγορεύεται δε ρητά η διατήρηση της ασφάλισης αυτών μετά τη χρήση του γυμναστηρίου και την αποχώρησή τους από αυτό. Μετά το πέρας της ημερήσιας λειτουργίας του γυμναστηρίου, το γυμναστήριο δύναται, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να απασφαλίζει και να εκκενώνει όλα τα ερμάρια των αποδυτηρίων, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης του για την απώλεια αντικειμένων. Τις καθημερινές και κατά το διάστημα μεταξύ των ωρών από 08:00 έως 23:00, ο μέγιστος χρόνος χρήσης των καρδιαγγειακών μηχανημάτων (ηλεκτρονικά μηχανήματα αερόβιας άσκησης) ορίζεται στα 30. Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του γυμναστηρίου. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση και η διακίνηση παράνομων ουσιών εντός του γυμναστηρίου. Απαγορεύεται αυστηρά η διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής εντός του γυμναστηρίου. Απαγορεύεται η δημιουργία θορύβων στον χώρο και η όχληση των μελών. Τα μέλη είναι υπεύθυνα και πρέπει να φροντίζουν για την υγιεινή του σώματός τους κατά την παραμονή τους στον χώρο του γυμναστηρίου και να αλλάζουν πάντα ρούχα μετά από έντονη εφίδρωση. Η χρήση πετσέτας είναι υποχρεωτική σε όλα τα μηχανήματα που υπάρχει σωματική επαφή. Η χρήση αθλητικής περιβολής και καθαρών αθλητικών υποδημάτων είναι υποχρεωτική. Κατά τη διάρκεια των ομαδικών προγραμμάτων απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Το γυμναστήριο δεν ευθύνεται για την απώλεια χρημάτων ή προσωπικών αντικειμένων των μελών από τους χώρους του γυμναστηρίου, ούτε από τα ερμάρια των αποδυτηρίων. Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης των προσωπικών αντικειμένων των μελών και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η φύλαξή τους από το προσωπικό της υποδοχής. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος σε ανήλικα άτομα ηλικίας κάτω των 13 ετών, με ή χωρίς συνοδεία, στους χώρους εκγύμνασης των ενηλίκων (αίθουσες ομαδικών, ελεύθερα βάρη,

6 μηχανήματα ενδυνάμωσης). Το γυμναστήριο δεν παρέχει υπηρεσία φύλαξης ή συνοδείας παιδιών. Άρθρο 9 Κανονισμοί Προγραμμάτων/Κράτηση θέσης Το πρόγραμμα των ομαδικών προγραμμάτων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς προειδοποίηση. Ομαδικά είναι όλα τα περιγραφόμενα ανωτέρω στο άρθρο 4 προγράμματα, πλην των προγραμμάτων One-to-One και MOOV NUTRTITION COACHING. Το γυμναστήριο δύναται να αντικαθιστά τους προπονητές που διενεργούν τα ομαδικά προγράμματα. Η επιλογή του εν γένει προσωπικού του γυμναστηρίου ανήκει αποκλειστικά στο γυμναστήριο. Για τη συμμετοχή στα ομαδικά προγράμματα είναι απαραίτητη η προηγούμενη κράτηση θέσης του μέλους. Η κράτηση θέσης πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας «Online Booking». Ειδικότερα, κατά την εγγραφή του μέλους, του δίνεται πρόσβαση στην υπηρεσία online booking, η οποία είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα του γυμναστηρίου (στον ακόλουθο σύνδεσμο ), αλλά και στην εφαρμογή για Ios και Android, με τη χρήση ενός username και password. Στη συνέχεια, επιλέγοντας το πεδίο «Κράτηση Θέσης», το μέλος προβαίνει στην κράτηση θέσης στο πρόγραμμα που επιθυμεί. Κρατήσεις θέσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν μέχρι και δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των προγραμμάτων. Η ακύρωση προγραμματισμένης συμμετοχής από το μέλος ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ και πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας online booking, είτε διαδικτυακά, είτε μέσω της εφαρμογής, τουλάχιστον 2 ώρες πριν τον καθορισμένο χρόνο έναρξης του προγράμματος. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ακύρωσης (ήτοι 2 ώρες πριν την έναρξη του προγράμματος) ή μη εμφάνισης του μέλους στο προκαθορισμένο πρόγραμμα, αφαιρείται (χρεώνεται) η συγκεκριμένη συμμετοχή από το πακέτο συνδρομής του μέλους. Σε περίπτωση που η συμπεριφορά αυτή του μέλους (ήτοι η μη εμπρόθεσμη ακύρωση ή η μη εμφάνισή του στο προκαθορισμένο μάθημα) πραγματοποιηθεί τρεις (3) φορές μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα, δε θα είναι δυνατή η κράτηση θέσης για το συγκεκριμένο μέλος σε κανένα ομαδικό πρόγραμμα για χρονικό διάστημα μιας (1) εβδομάδας. Άρθρο 10 Μεταβίβαση συνδρομής Η συνδρομή δύναται να μεταβιβαστεί σε τρίτο πρόσωπο, με την καταβολή από αυτό του ποσού των είκοσι ευρώ (20,00 ), υπό την προϋπόθεση ότι το πρόσωπο αυτό δεν είναι ενεργό μέλος. Η μεταβίβαση, σε κάθε περίπτωση, αφορά στο υπόλοιπο της διάρκειας της συνδρομής της οποίας δεν έχει κάνει χρήση το μέλος που αποχωρεί (μεταβιβάζει) και πραγματοποιείται μετά από την συμπλήρωση ειδικής αίτησης/φόρμας στην υποδοχή του γυμναστηρίου. Η μη παράδοση της κάρτας μέλους για οποιονδήποτε λόγο από το μέλος που αποχωρεί, συνεπάγεται την επιπλέον χρέωση του νέου μέλους με το ποσό των δύο ευρώ (2,00 ). Άρθρο 11 Πάγωμα συνδρομής Δικαίωμα «παγώματος», δηλαδή διακοπής χρήσης των υπηρεσιών του γυμναστηρίου με αντίστοιχη αναστολή του χρόνου ισχύος της συνδρομής, αφορά αποκλειστικά τα πακέτα των ετήσιων συνδρομών και δύναται να διαρκέσει συνολικά έως ένα (1) μήνα, με δυνατότητα «διάσπασης» του χρόνου παγώματος σε εβδομάδες, κατόπιν συνεννόησης των

7 μερών. Παρέχεται δε αποκλειστικά και μόνο για σοβαρούς λόγους αδυναμίας του μέλους να κάνει χρήση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου, οι οποίοι αποδεικνύονται εγγράφως. Το πάγωμα αφορά μόνο μέλη που αγόρασαν ή ανανέωσαν συνδρομή στη βασική/αρχική τιμή της, όπως αυτή ορίζεται στον τιμοκατάλογο του γυμναστηρίου. Η συνδρομή του μέλους που έχει «παγώσει» ενεργοποιείται αυτόματα από την επομένη της τελευταίας ημέρας του χρονικού διαστήματος για το οποίο βεβαιώνεται η αδυναμία του μέλους να κάνει χρήση των υπηρεσιών του γυμναστηρίου. Δικαίωμα «παγώματος» συνδρομής δεν παρέχεται στα μέλη που εγγράφονται ως μέλη ή ανανεώνουν τη συνδρομή τους σε ειδική τιμή προσφοράς. Άρθρο 12 Δικαίωμα υπαναχώρησης του μέλους Το μέλος έχει δικαίωμα, μέσω του νομίμου αντιπροσώπου του, να υπαναχωρήσει αναιτιολογήτως εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής της παρούσας σύμβασης. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του μέλους λαμβάνει χώρα εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας με την υποβολή εκ μέρους του νομίμου αντιπροσώπου του συμπληρωμένου του εντύπου υπαναχώρησης (Παράρτημα IV), το οποίο παραδίδεται στο μέλος και στον νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, αλλά βρίσκεται διαθέσιμο και στην υποδοχή του γυμναστηρίου, ή δια απλής επιστολής - δήλωσης υπαναχώρησης απευθυνόμενης προς το γυμναστήριο. Η υπαναχώρηση υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με τηλεομοιοτυπία, είτε με συστημένη επιστολή προς το γυμναστήριο και επιφέρει λύση της παρούσας σύμβασης από την ημερομηνία παραλαβής της από το γυμναστήριο, εφόσον η αποστολή της με συστημένη επιστολή έλαβε χώρα εντός των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών. Στην περίπτωση που ο νόμιμος αντιπρόσωπος ασκήσει το προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση στο όνομα και για λογαριασμό του μέλους, υποχρεούται να καταβάλει για λογαριασμό του τελευταίου το αντίτιμο μόνο για τις υπηρεσίες που του έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί. Άρθρο 13 Δικαίωμα καταγγελίας για λογαριασμό του μέλους/αξίωση αποζημίωσης του γυμναστηρίου Το μέλος δικαιούται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύμβασης και μετά την παρέλευση των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της παραλαβής της παρούσας σύμβασης, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση, πριν τη λήξη του συμφωνημένου προγράμματος, μέσω του νομίμου αντιπροσώπου του. Η άσκηση του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης του μέλους λαμβάνει χώρα με την υποβολή εκ μέρους του νομίμου αντιπροσώπου του συμπληρωμένου του εντύπου καταγγελίας (Παράρτημα IV), το οποίο παραδίδεται στο μέλος και στον νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, αλλά βρίσκεται διαθέσιμο και στην υποδοχή του γυμναστηρίου, ή δια απλής επιστολής - δήλωσης καταγγελίας της σύμβασης απευθυνόμενης προς το γυμναστήριο. Η καταγγελία υποβάλλεται είτε αυτοπροσώπως, είτε με τηλεομοιοτυπία, είτε με συστημένη επιστολή προς το γυμναστήριο και επιφέρει λύση της παρούσας σύμβασης από την ημερομηνία παραλαβής της από το γυμναστήριο. Στην περίπτωση της καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, το μέλος,εκπροσωπούμενο από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του, υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο των υπηρεσιών που του έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί. Υποχρεούται επίσης στην καταβολή αποζημίωσης στο γυμναστήριο, η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό 2,5% επί της αξίας του υπολοίπου ανεκτέλεστου προγράμματος.

8 Άρθρο 14 Λύση των συνδεδεμένων συμβάσεων Στις περιπτώσεις που το τίμημα καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από πίστωση η οποία χορηγείται είτε από το γυμναστήριο είτε από Τράπεζα, δυνάμει συμφωνίας συναπτόμενης μεταξύ της Τράπεζας και του γυμναστηρίου, τότε, εφόσον ασκηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση ή καταγγελίας της σύμβασης, είναι δυνατή και η καταγγελία της σύμβασης πίστωσης με δήλωση - έγγραφη όχληση απευθυνόμενη προς την Τράπεζα, η οποία υποχρεούται από τη λήψη αυτής να απαλλάξει τον υπόχρεο από τυχόν υπόλοιπα οφειλών χρεωμένων σε πιστωτική κάρτα για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες. Υπόδειγμα της δήλωσης αυτής (Παράρτημα V) δίνεται στο μέλος και στον νόμιμο αντιπρόσωπο αυτού,με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, αλλά βρίσκεται και διαθέσιμο στην υποδοχή του γυμναστηρίου. Το γυμναστήριο υποχρεούται να ενημερώσει σχετικά την συνεργαζόμενη Τράπεζα, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην διακοπή περαιτέρω πληρωμών για το μέρος του προγράμματος του οποίου δεν πρόκειται να γίνει χρήση ένεκα της γενόμενης υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης. Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 12 και 13 της παρούσας σύμβασης, το γυμναστήριο υποχρεούται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της υπαναχώρησης ή της καταγγελίας, να επιστρέψει στο μέλος, μέσω του νομίμου αντιπροσώπου του, στη συμφωνηθείσα τιμή τυχόν αχρεωστήτως εισπραχθέντα χρηματικά ποσά ή να απαλλάξει τον υπόχρεο από την πληρωμή δόσεων καρτών ή υπολοίπου οφειλής χρεωμένης σε πιστωτική κάρτα που δεν αντιστοιχούν σε αποδεδειγμένα παρασχεθείσες υπηρεσίες. Σημειώνεται ότι, κατά το άρθρο 4 περίπτωση 3 της ΥΑ Ζ1-1262/2007 (ΦΕΚ Β 2122/2007), σε περίπτωση που το τίμημα καλύπτεται εν όλω ή εν μέρει από πίστωση η οποία χορηγείται από Τράπεζα, δυνάμει συμφωνίας συναπτόμενης μεταξύ της Τράπεζας και του γυμναστηρίου και κατά την διάρκεια της σύμβασης το γυμναστήριο πτωχεύσει ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει τις εργασίες του, τότε η πιστώτρια Τράπεζα δικαιούται να ζητήσει από τον υπόχρεο, μόνο το τίμημα για το οποίο έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες και μέχρι το χρόνο που υπήρχε η δυνατότητα παροχής των υπηρεσιών. Άρθρο 15 Διαδικασία επιστροφής χρημάτων Η επιστροφή τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού καταβάλλεται μόνο διατραπεζικά από το γυμναστήριο σε τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) του μέλους ή του νομίμου αντιπροσώπου αυτού. Άρθρο 16 Καταγγελία σύμβασης από το γυμναστήριο Το γυμναστήριο διατηρεί το δικαίωμα,σε περίπτωση παραβίασης κάποιου από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, έκτακτων και απρόβλεπτων συνθηκών, να καταγγείλει οποτεδήποτε μονομερώς και αζημίως την παρούσα σύμβαση. Άρθρο 17 Προσωπικά Δεδομένα Το γυμναστήριο διαχειρίζεται τα προσωπικά δεδομένα των μελών του και των νομίμων αντιπροσώπων αυτών, σύμφωνα με του όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών του (Παράρτημα III), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 18 Λύση της σύμβασης Η παρούσα σύμβαση λήγει :

9 α) Με τη λήξη της διάρκειας της συνδρομής του μέλους β) Με κοινή συμφωνία των μερών γ) Με την άσκηση των δικαιωμάτων υπαναχώρησης και καταγγελίας, όπως ορίζονται ανωτέρω στα άρθρα 12,13,14 και 16 της παρούσας σύμβασης. Άρθρο 19 Λοιποί Όροι Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας μεταξύ του γυμναστηρίου και του μέλους, εκπροσωπούμενου από τον νόμιμο αντιπρόσωπό του, αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τροποποιείται δε μόνο εγγράφως. Σε περίπτωση που κάποιος από τους όρους της παρούσας σύμβασης κριθεί άκυρος οι λοιποί εναπομένοντες όροι της παραμένουν σε ισχύ, ως εάν ο άκυρος όρος να μην είχε ποτέ συμπεριληφθεί στη σύμβαση αυτή. Για όσα ζητήματα δε ρυθμίζονται από τις διατάξεις και τους όρους της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται οι ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Η παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις, συνεπάγεται την υποχρέωση αποζημίωσης του ζημιωθέντος μέρους για κάθε θετική ή αποθετική ζημία του. Άρθρο 20 Επίλυση διαφορών και αρμοδιότητα Η παρούσα σύμβαση διέπεται από την ελληνική νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή της, προβλέπεται η δυνατότητα εξώδικης επίλυσής της με προσφυγή στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού ή στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση, για την αντιμετώπιση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και υπογράφεται όπως ακολουθεί. Τα συμβαλλόμενα μέρη Για το γυμναστήριο Ο ασκών/η ασκούσα τη γονική μέριμνα

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Ατομικά στοιχεία μέλους Ονοματεπώνυμο Ημερομηνία Γέννησης Διεύθυνση Κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη περιοχή, ΤΚ) Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό/κινητό) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου( ) ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ Ατομικά στοιχεία ασκούντος/ασκούσας τη γονική μέριμνα Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση Κατοικίας (οδός, αριθμός, πόλη περιοχή, ΤΚ) Τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό/κινητό) Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου( ) ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ Παρεχόμενη Υπηρεσία Τμήμα Εγγραφής Στοιχεία παρεχόμενων υπηρεσιών Στοιχεία συνδρομής Είδος Συνδρομής Ημερομηνία Έναρξης Ημερομηνία Λήξης Συνολικό Τίμημα Έκπτωση Τρόπος Καταβολής Τιμήματος Δόσεις Πιστωτικός φορέας (σε περίπτωση πίστωσης τιμήματος) * ΣΕΠΠΕ (σε περίπτωση πίστωσης τιμήματος) Τρόπος Ενημέρωσης για το MOOV Διαφημιστικό Φυλλάδιο Φίλος/Γειτονιά Facebook Instagram Ιστοσελίδα Άλλο *Για τους λοιπούς όρους της σύμβασης πιστώσεως ισχύουν τα προβλεπόμενα στη σύμβαση που έχει συναφθεί με τον αναγραφόμενο πιστωτικό φορέα.

11 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ- ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Το γυμναστήριό μας με την επωνυμία MOOV-EXCLUSIVE FITNESS STUDIO Γυμναστηριακές υπηρεσίες- Τουρτούρα Πηνελόπη» και τον διακριτικό τίτλο «MOOV- EXCLUSIVE FITNESS STUDIO» σέβεται απόλυτα τα προσωπικά σας δεδομένα και φροντίζει για την ασφαλή διαχείρισή τους σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στο εξής ΓΚΠΔ) και τον Νόμο 4624/19 (ΦΕΚ Ά 137/ ). Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων μας επιθυμούμε να προβούμε στις εξής ενέργειες, οι οποίες αποτελούν κατά τον ΓΚΠΔ πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών του γυμναστηρίου μας: α) στην χρήση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ( ) ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τέκνου σας ή του αριθμού του κινητού σας τηλεφώνου ή του κινητού τηλεφώνου του τέκνου σας, ώστε να σας αποστέλλουμε διαφημιστικά μηνύματα με τις προσφορές και τις δράσεις μας β) στην λήψη φωτογραφιών ή/και στην ολιγόλεπτη βιντεοσκόπησή του τέκνου σας ως μέλους μας κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων άθλησης. Το υλικό αυτό θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας και στους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των δράσεων και των παροχών μας. Με το παρόν έγγραφο ζητούμε, συνεπώς, την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων στο πλαίσιο κάθε μιας από τις παραπάνω ενέργειες και μόνο για τους παραπάνω σκοπούς. Σημειώνουμε ότι α) η διατήρησή των ανωτέρω δεδομένων διαρκεί μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας και β) μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε, στέλνοντας στην διεύθυνση ή, στην περίπτωση των διαφημιστικών s, πατώντας στο σύνδεσμο απεγγραφής που βρίσκεται πάντα στο τέλος αυτών των μηνυμάτων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα προβλέπονται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών του γυμναστηρίου μας. Ο κάτωθι υπογράφων/ Η κάτωθι υπογράφουσα αφού έλαβα γνώση της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων των Πελατών του γυμναστηρίου με την επωνυμία MOOV-EXCLUSIVE FITNESS STUDIO Γυμναστηριακές υπηρεσίες- Τουρτούρα Πηνελόπη» και τον διακριτικό τίτλο «MOOV-EXCLUSIVE FITNESS STUDIO» συναινώ: 1) στην χρήση του μου/του του τέκνου μου (υπογραμμίστε την επιλογή σας) για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων ΝΑΙ ΟΧΙ 2) στην χρήση του αριθμού του κινητού μου τηλεφώνου ή του τηλεφώνου του τέκνου μου (υπογραμμίστε την επιλογή σας) για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων. ΝΑΙ ΟΧΙ 3) στην λήψη της φωτογραφίας του τέκνου μου και στη ολιγόλεπτη βιντεοσκόπησή του κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων άθλησης και στη δημοσίευση του υλικού αυτού στην ιστοσελίδα του γυμναστηρίου και στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. ΝΑΙ ΟΧΙ Ονοματεπώνυμο:...

12 Υπογραφή:.. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥ MOOV-EXCLUSIVE FITNESS STUDIO Η επιχείρησή μας, με την επωνυμία «MOOV-EXCLUSIVE FITNESS STUDIO Γυμναστηριακές υπηρεσίες- Τουρτούρα Πηνελόπη» και τον διακριτικό τίτλο «MOOV- EXCLUSIVE FITNESS STUDIO», σέβεται τα προσωπικά δεδομένα των πελατών της και φροντίζει για την ασφαλή διαχείρισή τους. Λαμβάνοντας υπόψη τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων 1 (στο εξής «ΓΚΠΔ») και τον Νόμο 4624/19 2, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα που μας εμπιστεύεστε. Συνεπώς, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Ταυτότητα Υπευθύνου Επεξεργασίας Ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ορίζεται η επιχείρησή μας με την επωνυμία «MOOV-EXCLUSIVE FITNESS STUDIO-Γυμναστηριακές υπηρεσίες- Τουρτούρα Πηνελόπη» και τον διακριτικό τίτλο «MOOV-EXCLUSIVE FITNESS STUDIO» (στο εξής «το γυμναστήριό μας»). Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία: α) διεύθυνση: Καλαβρύτων 19, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη,β) ταχυδρομικός κώδικας : 55133, γ) τηλέφωνο επικοινωνίας : (2310)482444, δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Κατηγορίες δεδομένων που συλλέγονται, νομικές βάσεις επεξεργασίας και χρόνος διατήρησής τους α) Δεδομένα που συλλέγονται κατά την δωρεάν δοκιμαστική προπόνηση Σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμμετέχετε σε μια δωρεάν δοκιμαστική προπόνηση του προγράμματος που σας ενδιαφέρει, συλλέγονται τα εξής δεδομένα σας: 1) ονοματεπώνυμο,2)τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό/κινητό),3)διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 4) πρόγραμμα παρακολούθησης, 5) η υπογραφή σας Νομική βάση επεξεργασίας: Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη για τη διενέργεια της δοκιμαστικής προπόνησης, πριν αποφασίσετε την υπογραφή της μεταξύ μας σύμβασης, καθώς και για την συμπλήρωση των σχετικών παραστατικών. Στηρίζεται, συνεπώς, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις β και γ του ΓΚΠΔ. Χρόνος διατήρησης: Εφόσον πραγματοποιήσετε την δωρεάν δοκιμαστική προπόνηση, τα ανωτέρω δεδομένα σας διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκπλήρωση των φορολογικών και των εν γένει νομικών μας υποχρεώσεων. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιήσετε την προγραμματισμένη δοκιμαστική προπόνηση, όλα τα ανωτέρω δεδομένα σας θα διατηρηθούν για 1 χρόνο και 6 μήνες από την υποβολή τους και στη συνέχεια θα διαγραφούν οριστικά. *Επιπλέον, συλλέγεται το μέσο με το οποίο μάθατε για εμάς. Νομική βάση επεξεργασίας: Η επεξεργασία του δεδομένου αυτού πραγματοποιείται για την εξυπηρέτηση των εννόμων συμφερόντων μας και ειδικότερα, για να αξιολογήσουμε την αποδοτικότητα των διαφημιστικών μέσων που χρησιμοποιούμε. Στηρίζεται, συνεπώς, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ του ΓΚΠΔ. 1 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ, OJ L 119, , σελ Νόμος υπ αριθμ. 4624, Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ Ά 137/ , σελ

13 Χρόνος διατήρησης: Το ανωτέρω δεδομένο διατηρείται για 1 χρόνο και 6 μήνες από την υποβολή του και στη συνέχεια διαγράφεται. *Ακόμη, συλλέγεται η δήλωση ενδιαφέροντός σας για τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων στο ή στο κινητό σας τηλέφωνο με τις προσφορές και τις δράσεις μας. Μπορείτε να σταματήσετε τη λήψη αυτών των ενημερώσεων ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο απεγγραφής που βρίσκεται πάντοτε στο τέλος αυτών των μηνυμάτων ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση Νομική βάση επεξεργασίας: Η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων πραγματοποιείται κατόπιν λήψης της συγκατάθεσής σας. Στηρίζεται, συνεπώς, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α του ΓΚΠΔ. Χρόνος διατήρησης: Το ή ο αριθμός του κινητού σας τηλεφώνου διατηρούνται προς αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. β) Δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή σας Κατά την εγγραφή σας ως μέλη, συλλέγονται τα εξής δεδομένα σας: 1) ονοματεπώνυμο, 2) ημερομηνία γέννησης, 3) πλήρης διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθμός, πόλη, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας), 4) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό/κινητό), 5) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), 6) αριθμός φορολογικού μητρώου και αρμόδια Δ.Ο.Υ, 7) ιατρική βεβαίωση από ιατρό καρδιολόγο ή παθολόγο, στην οποία βεβαιώνεται η ικανότητά σας για σωματική άσκηση. Σημειώνεται, ότι για τις εγκύους απαιτείται επιπλέον ιατρική βεβαίωση του γυναικολόγου τους στην οποία βεβαιώνεται η ικανότητά τους να αθληθούν,8) το τμήμα εγγραφής, το είδος της συνδρομής και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτής και 9) η υπογραφή σας. Νομικές βάσεις επεξεργασίας: Η επεξεργασία των στοιχείων αυτών είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των συμβατικών, φορολογικών και των εν γένει νομικών μας υποχρεώσεων. Στηρίζεται, συνεπώς, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις β και γ του ΓΚΠΔ. Χρόνος διατήρησης: Η διατήρηση των ανωτέρω δεδομένων διαρκεί για όσο χρόνο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκπλήρωση των συμβατικών, φορολογικών και των εν γένει νομικών μας υποχρεώσεων, καθώς και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των τυχόν νομικών μας αξιώσεων. Επιπλέον, συλλέγεται η δήλωση ενδιαφέροντός σας για τη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων, με τις προσφορές και τις δράσεις μας. Μπορείτε να σταματήσετε τη λήψη αυτών των ενημερώσεων ανά πάσα στιγμή χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο απεγγραφής που βρίσκεται πάντοτε στο τέλος αυτών των μηνυμάτων ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας στη ηλεκτρονική διεύθυνση Νομική βάση επεξεργασίας: Η επεξεργασία δεδομένου αυτού πραγματοποιείται κατόπιν λήψης της συγκατάθεσής σας. Στηρίζεται, συνεπώς, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α του ΓΚΠΔ. Χρόνος διατήρησης: Η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων παύει κατόπιν ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, οπότε και διαγράφεται το ή το κινητό σας τηλέφωνο από την αντίστοιχη λίστα. *Σε περίπτωση εγγραφών ανηλίκου, συλλέγονται τα εξής: Δεδομένα ανηλίκου : 1) ονοματεπώνυμο, 2) ημερομηνία γέννησης, 3) πλήρης διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθμός, πόλη, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας), 4) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό/κινητό) και (εφόσον διαθέτει) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), 5) αριθμός φορολογικού μητρώου και αρμόδια Δ.Ο.Υ, 6)ιατρική βεβαίωση από ιατρό καρδιολόγο ή παθολόγο, στην οποία βεβαιώνεται η ικανότητα του για σωματική άσκηση. Σημειώνεται, ότι για τις εγκύους απαιτείται επιπλέον ιατρική βεβαίωση του

14 γυναικολόγου τους στην οποία βεβαιώνεται η ικανότητά τους να αθληθούν, 7) το τμήμα εγγραφής, το είδος της συνδρομής και οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτής. Δεδομένα ασκούντων την γονική μέριμνα: 1) ονοματεπώνυμο, 2) πλήρης διεύθυνση κατοικίας (οδός και αριθμός, πόλη, περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας), 3) τηλέφωνα επικοινωνίας (σταθερό/κινητό), 4) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) 5) αριθμός φορολογικού μητρώου και αρμόδια Δ.Ο.Υ, 6) η υπογραφή τους, 7) η δήλωση ενδιαφέροντος λήψης διαφημιστικών μηνυμάτων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω. γ) Δεδομένα που συλλέγονται κατά τη χρήση της κάρτας μέλους Από τη χρήση της κάρτας μέλους σας συλλέγονται τα εξής δεδομένα σας: 1)πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις σας και 2) πληροφορίες σχετικά με το υπόλοιπο του χρόνου συνδρομής σας και των ενεργών προγραμμάτων σας. Νομικές βάσεις επεξεργασίας: Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών εξυπηρετεί τα έννομα συμφέροντά μας, καθώς διευκολύνει τον έλεγχο α) των εισερχομένων στις εγκαταστάσεις μας, ο οποίος πραγματοποιείται για λόγους ασφαλείας και β) τον έλεγχο των ενεργών συνδρομών, ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας μόνο στα ενεργά μέλη μας. Στηρίζεται, συνεπώς στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις β και στ του ΓΚΠΔ. Χρόνος διατήρησης: Η διατήρηση των ανωτέρω δεδομένων σας διαρκεί για όσο χρόνο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκπλήρωση των εν γένει νομικών μας υποχρεώσεων, καθώς και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των τυχόν νομικών μας αξιώσεων. δ) Οικονομικά δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας Στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης, επεξεργαζόμαστε οικονομικά στοιχεία, όπως υπόλοιπα λογαριασμών και εκπτώσεις. Νομικές βάσεις επεξεργασίας: Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στις συμβατικές και φορολογικές μας υποχρεώσεις ή να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Στηρίζεται, συνεπώς στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις β και γ του ΓΚΠΔ. Χρόνος διατήρησης: Η διατήρηση των ανωτέρω δεδομένων σας διαρκεί για όσο χρόνο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκπλήρωση των συμβατικών, φορολογικών και των εν γένει νομικών μας υποχρεώσεων, καθώς και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των τυχόν νομικών μας αξιώσεων. Επιπροσθέτως, διατηρούμε αρχείο των γραπτών επιστολών, s ή άλλων μηνυμάτων που τυχόν μας αποστείλετε. Νομική βάση επεξεργασίας: Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών βασίζεται στην επιδίωξη δικαιολογημένου εννόμου συμφέροντός μας, καθώς μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε άμεσα στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας. Στηρίζεται, συνεπώς στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ του ΓΚΠΔ. Σε περίπτωση που το μήνυμα αφορά τη μεταξύ μας σύμβαση, η επεξεργασία του στηρίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση β του ΓΚΠΔ. Χρόνος διατήρησης: Η διατήρηση των ανωτέρω δεδομένων διαρκεί για 1 χρόνο από την αποστολή τους, πλην των μηνυμάτων που αφορούν τη μεταξύ μας σύμβαση, τα οποία διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προς χρήση τους ως πιθανό μέσο απόδειξης για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων. ε) Δεδομένα Υπηρεσίας Κρατήσεων (online booking)

15 Μέσω της υπηρεσίας «online booking», συλλέγονται τα εξής δεδομένα σας: 1) όνομα χρήστη ( username) και κωδικός πρόσβασης (password), 2) ονοματεπώνυμο,3) τηλέφωνο, 4) , 5) ημερομηνία λήξης της συνδρομής, 6) χρηματικό υπόλοιπο,7) παρουσίες/συνδρομές που αγοράστηκαν, 8) αριθμός κάρτας μέλους (barcode),9) τμήματα συμμετοχής, 10) ημερομηνία και ώρα εισόδου σας στο σύστημα,11) ημερομηνία και ώρα κράτησης/ακύρωσης. Νομικές βάσεις επεξεργασίας: Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης, ενώ εξυπηρετεί και τα έννομα συμφέροντά μας, εφόσον μας επιτρέπει να παρέχουμε αποτελεσματικότερα τις υπηρεσίες μας στα μέλη μας. Στηρίζεται, συνεπώς, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις β και στ του ΓΚΠΔ. Χρόνος διατήρησης: Η διατήρηση των ανωτέρω δεδομένων σας διαρκεί για όσο χρόνο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την εκπλήρωση των εν γένει νομικών μας υποχρεώσεων, καθώς και για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των τυχόν νομικών μας αξιώσεων. στ) Δεδομένα διαιτολογικών-διατροφολογικών υπηρεσιών Στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών-προγραμμάτων διατροφής από τον εξειδικευμένο διαιτολόγο-διατροφολόγο μας, συλλέγονται τα εξής δεδομένα σας, κατόπιν και της διενέργειας των σχετικών μετρήσεων: 1) το βάρος, η ηλικία και το ύψος σας, 2) ο δείκτης μάζας σώματός σας, 3) τα συνολικά ποσοστά λίπους και νερού στο σώμα σας,4) η μυϊκή και η οστική σας μάζα, 5) η αξιολόγηση της σωματικής σας διάπλασης, 6) δεδομένα μέτρησης βασικού μεταβολισμού RMR σας και η μεταβολική ηλικία σας, 7) το επίπεδο του σπλαχνικού λίπους σας, 8) η περίμετρος της μέσης και του βραχίωνά σας, 9) το ποσοστό του σωματικού λίπους σας. Για το υπολογισμό του λαμβάνονται τιμές από διάφορα μέρη του σώματός σας (για παράδειγμα, μετράται η δερματοπτυχή του τρικεφάλου, του υπερλαγονίου και του μηρού σας) και συνεκτιμάται και η σωματική σας πυκνότητα, 10) τυχόν λήψη φαρμακευτικής αγωγής, αλλεργίες, προσωπικές προτιμήσεις σας και 11) το προτιμώμενο μέσο αποστολής της διατροφής. Νομική βάση επεξεργασίας: Η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων πραγματοποιείται στο πλαίσιο μεταξύ μας σύμβασης, καθώς και για την διαφύλαξη ζωτικών σας συμφερόντων, και ειδικότερα της υγείας σας κατά τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της τήρησης του προγράμματος διατροφής. Στηρίζεται, συνεπώς, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις β και δ του ΓΚΠΔ. Η επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν την υγεία σας βασίζεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 περίπτωση η του ΓΚΠΔ. Χρόνος διατήρησης: Τα ανωτέρω δεδομένα διατηρούνται για όσο χρόνο απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία για την τήρηση των συμβατικών μας υποχρεώσεών, καθώς και για τη χρήση τους ως πιθανό μέσο απόδειξης για την θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη των τυχόν νομικών μας αξιώσεων. ζ) Δεδομένα καμερών ασφαλείας, λήψη φωτογραφιών και βιντεοσκόπηση προγραμμάτων Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί σύστημα παρακολούθησης με τη χρήση καμερών κλειστού τύπου (CCTV), για λόγους ασφάλειας και προστασίας προσώπων και αγαθών. Ειδικότερα, το ανωτέρω σύστημα βιντεοεπιτήρησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά προκειμένου α) να διευκολύνει τον έλεγχο πρόσβασης στις εγκαταστάσεις μας, β) να ενισχύσει την ασφάλεια του προσωπικού, των μελών και των επισκεπτών μας, προλαμβάνοντας και αποτρέποντας πιθανούς κινδύνους και εξασφαλίζοντας την άμεση επέμβασή μας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και γ) να διασφαλίσει την προστασία της περιουσίας μας. Η τοποθέτησή του συστήματος και ο καθορισμός των λήψεων πραγματοποιήθηκαν μετά από την διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου, ώστε να ακολουθούν

16 τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται σε αυτή,σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την Οδηγία 1/2011 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Νομική βάση επεξεργασίας: Η επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσής μας να μεριμνούμε για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας και της περιουσίας των υπαλλήλων μας, καθώς και της περιουσίας τρίτων (μελών ή επισκεπτών) που νομίμως βρίσκονται στις εγκαταστάσεις μας. Επιπροσθέτως, έχουμε έννομο συμφέρον να προστατεύσουμε τον χώρο και την περιουσία μας από παράνομες πράξεις. Η επεξεργασία στηρίζεται, συνεπώς, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περιπτώσεις γ και στ ΓΚΠΔ. Χρόνος διατήρησης: Τα δεδομένα εικόνας που συλλέγονται μέσω του συστήματος βιντεοεπιτήρησης διατηρούνται για 15 εργάσιμες ημέρες και διαγράφονται μετά την πάροδο του διαστήματος αυτού, εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποιο συμβάν σε βάρος των ανωτέρω προσώπων και αγαθών, οπότε η διατήρηση των δεδομένων σε χωριστό αρχείο μπορεί να διαρκέσει α) για 30 ημέρες, αν το συμβάν πραγματοποιείται σε βάρος μας ή β) για 3 μήνες αν το συμβάν αφορά τρίτο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, που το συμβάν μας αφορά και χρήζει περαιτέρω διερεύνησης, το διάστημα διατήρησης των δεδομένων μπορεί να παραταθεί κατά το αναγκαίο μέτρο και κατόπιν ενημέρωσης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Επιπροσθέτως, ενδέχεται να προβούμε σε λήψη φωτογραφιών και σε ολιγόλεπτη βιντεοσκόπησή των μελών μας κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων μας. Το υλικό αυτό θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας και στους λογαριασμούς μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των δράσεων και των παροχών μας. Νομική βάση επεξεργασίας: Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν λήψης της συγκατάθεσής σας. Στηρίζεται, συνεπώς στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α του ΓΚΠΔ. Χρόνος διατήρησης: Η διατήρηση των ανωτέρω δεδομένων σας διαρκεί μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας. Επισήμανση ως προς τη συγκατάθεση επεξεργασίας δεδομένων ανηλίκων : Στις περιπτώσεις όπου η επεξεργασία των δεδομένων των ανηλίκων στηρίζεται στη συγκατάθεση (άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α ), ως τέτοια νοείται η συγκατάθεση των ασκούντων την γονική μέριμνα-νομίμων αντιπροσώπων του ανηλίκου. Μεταβίβαση των προσωπικών δεδομένων σας Τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται κατά περίπτωση να γνωστοποιηθούν σε ορισμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ( στο εξής «αποδέκτες»), στο μέτρο που αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της εκάστοτε επεξεργασίας. Ειδικότερα, αποδέκτες των ανωτέρω δεδομένων σας ενδέχεται να είναι, κατά περίπτωση, οι συνεργαζόμενοι με εμάς επαγγελματίες σύμβουλοι (δικηγόροι, λογιστές και λοιποί εξωτερικοί συνεργάτες, σύμβουλοι τεχνικής υποστήριξης), καθώς και οι πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών. Σημειώνεται, ότι για τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στο πλαίσιο της εμπορικής προώθησης, χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Mailchimp, οι διακομιστές (servers) της οποίας, όπου αποθηκεύονται τα s σας, βρίσκονται στην Αμερική. Η εταιρία «The Rocket Science Group LLC», η οποία παρέχει την πλατφόρμα αυτή, είναι πλήρως εναρμονισμένη με τον ΓΚΠΔ, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των μεταβιβαζόμενων δεδομένων. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο Ακόμη, τα δεδομένα που δημοσιεύονται

17 στην επίσημη ιστοσελίδα μας, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι προσβάσιμα από τους χρήστες του διαδικτύου. Όλοι οι συνεργάτες μας επιλέγονται προσεκτικά και δεσμεύονται ως προς την τήρηση εμπιστευτικότητας και την λήψη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων που εξασφαλίζουν την προστασία των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται. Δεσμεύονται, επίσης, να μην χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για άλλους σκοπούς. Ακόμη, τονίζεται ότι,εκτός των ανωτέρω, δεν μεταβιβάζουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους, εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνή οργανισμό. Τα δικαιώματά σας Ως υποκείμενα των δεδομένων, διατηρείτε κατά τον ΓΚΠΔ τα εξής δικαιώματα : α) ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε για τη φύση και τον σκοπό της επεξεργασίας, καθώς και τα μέσα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 του ΓΚΠΔ. β) πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. γ) διόρθωσης ανακριβών ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων : Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων σας, καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων σας, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ. δ) διαγραφής των δεδομένων σας: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα σας δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ. ε) περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ. στ) εναντίωσης στην επεξεργασία : Σύμφωνα με το άρθρο 21 ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν αυτή βασίζεται, κατά τα ανωτέρω, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση στ ΓΚΠΔ. Διατηρούμε, όμως, το δικαίωμα περαιτέρω επεξεργασίας, αν αποδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων σας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή αν η επεξεργασία χρησιμεύει για την άσκηση, θεμελίωση ή υποστήριξη των νομικών μας αξιώσεων. ζ) φορητότητας των δεδομένων : Έχετε το δικαίωμα να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας, σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ. η)ανάκλησης της συγκατάθεσής σας σύμφωνα με το άρθρο 7 περίπτωση 3 ΓΚΠΔ. Η άσκηση των συγκεκριμένων δικαιωμάτων μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, διενεργείται,ωστόσο, υπό τις προϋποθέσεις του ΓΚΠΔ και τελεί υπό την επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων και υποχρεώσεών μας. θ) Έχετε το δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία εδρεύει στην Αθήνα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ ) και στο τηλέφωνο και φαξ ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς παραβιάζει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων και τον Νόμο

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Δήλωση Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική. Η Διατροφολόγος Διαιτολόγος Μυρτώ Μαρία Μυλωνά, το γραφείο της οποίας στο Χαϊδάρι

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας

Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας Ενημέρωση για τα προσωπικά δεδομένα σας (Η ενημέρωση αυτή αφορά ειδικά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μέσω του διαδικτυακού τόπου www.εταιρεια.eu, www.agrotax.eu και www.agrobay.eu)

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων Που Συλλέγουμε Και Επεξεργαζόμαστε Ενημέρωση για Προσωπικά Δεδομένα ΟΠΑΠ PLAY Εισαγωγή Η εταιρία μας, με την επωνυμία «ΟΠΑΠ Α.Ε.» και έδρα επί της Λ. Αθηνών 112 στην Αθήνα (στο εξής και χάριν συντομίας: «ΟΠΑΠ Α.Ε.»)., είναι κατά την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ-ΠΕΛΑΤΩΝ Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ EL-PHARM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με το διακριτικό τίτλο «El-Pharm Α.Ε»,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενημερώθηκε τελευταία φοράς στις 27 Σεπτεμβρίου 2019. 1.1 Ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η Meals & More (εφεξής «Πάροχος») σας ενημερώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σχετικά µε την CORE INNOVATION 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Σχετικά µε την CORE INNOVATION 1 ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Τελευταία ενημέρωση: 24.05.2018 Η CORE INNOVATION (εφεξής «Εταιρεία») δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ [1] Στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ FRANCHISE ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ που εδρεύει στην Ελλάδα, στην πόλη ΑΘΗΝΑ με διεύθυνση. ΣΤΑΔΙΟΥ 7 (ΑΦΜ 099041578 /ΔΟΥ Α ΑΘΗΝΩΝ) (εφεξής «Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ»)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης - Πολιτική Επεξεργασίας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

2. Προσωπικά δεδομένα, σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

2. Προσωπικά δεδομένα, σκοποί επεξεργασίας, νομική βάση και χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων Πολιτική Προστασίας Δεδομένων των Επισκεπτών του Ιστοτόπου Έχουμε ως βασική προτεραιότητά την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία επεξεργαζόμαστε και συμμορφωνόμαστε διαρκώς με την ισχύουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ Ο παρόν ιστότοπος λειτουργεί υπό την εταιρεία «ICON FITNESS A.E. Εκμετάλλευση Γυμναστηρίων», που εδρεύει στην οδού Σέκερη, αριθμός 5 στην Αθήνα, με ΑΦΜ 800760680, Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ Αθηνών (ΓΕΜΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «INOX MARE ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ» (εφεξής «ο εργοδότης») που εδρεύει στο Κρυονέρι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ Η ΑΡΠΕΔΩΝ δίνει ιδιαίτερη σημασία και σεβασμό στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των συναλλασσόμενών μαζί της. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ/ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Τελευταία ενημέρωση Μάιος 2018 H εταιρία PQH (εφεξής η Εταιρία) λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των συναλλασσόμενων μαζί της. Για το λόγο

Διαβάστε περισσότερα

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ των βραβευομένων αριστούχων αποφοίτων στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης «Η Μεγάλη Στιγμή για την Παιδεία!» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ο χρόνος και ο τρόπος τήρησης των αρχείων περιγράφεται στη διδικασία Δ.550, Έλεγχος και τήρηση αρχείων και μητρώων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. Ο χρόνος και ο τρόπος τήρησης των αρχείων περιγράφεται στη διδικασία Δ.550, Έλεγχος και τήρηση αρχείων και μητρώων. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1. Προσωπικά Δεδομένα Η εταιρεία αποδίδει μέγιστη σημασία στην επεξεργασία, ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκόμενων μερών. Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη κατά

Διαβάστε περισσότερα

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την. μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων: 1. αφ ενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

2. Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;

2. Τι είναι τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Mε την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Απορρήτου και Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Στην Εταιρεία σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα του κάθε επισκέπτη της ιστοσελίδας www.mastihashop.com. Το κείμενο αυτό (το οποίο ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των σπουδαστών των Σχολών του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου Ωδείον Αθηνών 1871.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των σπουδαστών των Σχολών του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου Ωδείον Αθηνών 1871. Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα των σπουδαστών των Σχολών του Μουσικού και Δραματικού Συλλόγου Ωδείον Αθηνών 1871. Η προστασία των πάσης φύσεως προσωπικών δεδομένων των σπουδαστών και

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων Tελευταία τροποποίηση: 12/07/2018 Η εταιρεία «AΠΟΛΛΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», η οποία εδρεύει επί της Λ. Αθηνών αρ. 71 (εφεξής «η Εταιρεία» ή

Διαβάστε περισσότερα

MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. CORRESPONDENT AT LLOYD S OF LONDON

MUTUAL ASSURANCE BROKERS S.A. CORRESPONDENT AT LLOYD S OF LONDON Mutual Assurance Brokers S.A. Α.Φ.Μ. 094398216, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ Κοραή 7, 15341 Αγία Παρασκευή, τηλέφωνο 210-6549515 www.mutualnet.gr Ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου, συνίστανται στους εξής:

Οι σκοποί για τους οποίους γίνεται επεξεργασία δεδομένων μου, συνίστανται στους εξής: Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας ως ισχύει),

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας

Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Πολιτική Απορρήτου Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς! Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ),

ΑΠΟΦΑΣΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), Μαρούσι, 14-05-2018 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 851/37 ΑΠΟΦΑΣΗ Έγκριση της «Δήλωσης περί απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» με την οποία η ΕΕΤΤ, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, θα ενημερώνει τα υποκείμενα

Διαβάστε περισσότερα

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου

Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου Safe Hunter Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου H Εταιρεία δημιούργησε τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών της. Δύναται να προβαίνει σε χρήση συγκεκριμένων

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης PRAGMASSI Μ.Ι.Κ.Ε. (Privacy Notice)

Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης PRAGMASSI Μ.Ι.Κ.Ε. (Privacy Notice) Δήλωση περί Απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησης PRAGMASSI Μ.Ι.Κ.Ε. (Privacy Notice) Η Επιχείρηση PRAGMASSI M.I.K.E. (οδός Ψαρρών, αριθ. 25Β, ΤΚ. 54642, Ελλάδα, τηλ: +302315006623, email: info@pragmassi.com)

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με σκοπό την μέριμνα για τη διατήρηση του ιατρικού σώματος ικανού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ Η παρούσα Πολιτική Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων ( εφεξής η «Πολιτική» περιγράφει την πρακτική της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΑΚ ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ Ν. & ΣΙΑ ΜΕΣΙΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Καλωσήρθατε στον ιστότοπο www.typet.gr (εφεξής «Ιστότοπος»). Ο Ιστότοπος έχει δημιουργηθεί από το «ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ» (εφεξής «ΤΥΠΕΤ» ή «Ταμείο»),

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Σήμερα, την.././., μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: α) Της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ & ΨΩΜΙΑΔΟΥ Ο.Ε.», με έδρα την ΠΑΤΡΑ, οδό ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΑΛΕΑ 37, αριθμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SEACRETE HOTELS

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SEACRETE HOTELS ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ SEACRETE HOTELS - Η παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την «ΑΚΤΗ ΚΑΛΥΒΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Ενημέρωση για την Επεξεργασία και Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Εισαγωγή Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι για την ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έχει πρωταρχική σημασία η προστασία των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ:

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΑΦΜ: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ Πιστωτικός Φορέας ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ: 094014250

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Προμήθειας Περιφερειακών Εξαρτημάτων/Παρελκόμενων POS

Όροι Προμήθειας Περιφερειακών Εξαρτημάτων/Παρελκόμενων POS Όροι Προμήθειας Περιφερειακών Εξαρτημάτων/Παρελκόμενων POS Τελευταία τροποποίηση: 27 Νοεμβρίου 2018 1 Αντικείμενο Όρων 1.1 Οι παρόντες όροι διέπουν την προμήθεια περιφερειακών εξαρτημάτων/ παρελκόμενων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις για το Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Olympus 1 Πεδίο εφαρμογής 2 Σύναψη συμβάσεως 3 Δικαίωμα υπαναχώρησης 4 Τιμές Προϊόντων 5 Παράδοση 6 Προθεσμία πληρωμής, υπερημερία 7 Διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Τελευταία ενημέρωση: Μάιος 2018 Α. Η εταιρεία «DEREBU MON. IKE» είναι αφοσιωμένη στην προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ»

ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» ΣΥΜΒΑΣΗ ME ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ «ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ» Στ.σήμερα την του έτους μεταξύ των συμβαλλομένων αφενός του στ. ( οδός ) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ, με την επωνυμία που στη συνέχεια χάριν

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Προσχώρησης παιγνίου ΤΖΟΚΕΡ. (μέσω Πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.)

Σύμβαση Προσχώρησης παιγνίου ΤΖΟΚΕΡ. (μέσω Πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.) Σύμβαση Προσχώρησης παιγνίου ΤΖΟΚΕΡ (μέσω Πρακτορείων της ΟΠΑΠ Α.Ε.) Η ΟΠΑΠ Α.Ε., δυνάμει του άρθρο 27 παρ. 2α` του Ν. 2843/2000 (ΦΕΚ Α` 219) και των όρων της από 15.12.2000 σύμβασης παραχώρησης, που συνάφθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων

Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Φάκελος Συμμόρφωσης της Διαθερμικής με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Η Διαθερμική ΑΕ εκπροσωπεί σήμερα το μεγαλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 & το Άρθρο 150 του Νόμου 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η Anytime είναι το κανάλι απευθείας πωλήσεων ασφαλιστικών προϊόντων της Εταιρίας «ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΖΗΜΙΩΝ Α.Ε.». Σχετικά με την ασφαλιστική σύμβαση που πρόκειται

Διαβάστε περισσότερα

1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία και προέλευσή τους

1. Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η Εταιρεία και προέλευσή τους ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - (GDPR) ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΠΟΡΤΑΛΑΚΗΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ.» Την 25.05.2018 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Απορρήτου. H Revoil είναι μια εταιρεία κύρια δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων.

Δήλωση Απορρήτου. H Revoil είναι μια εταιρεία κύρια δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων. Δήλωση Απορρήτου H Revoil είναι μια εταιρεία κύρια δραστηριότητα την εμπορία πετρελαιοειδών προϊόντων. Η παρούσα δήλωση περιγράφει τις πρακτικές και πολιτικές προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ Σύμφωνα με το Άρθρο 4Θ του Νόμου 2251/1994 (όπως ισχύει) & το Άρθρο 150 Ν. 4364/2016 1. Γενικά στοιχεία Η ifriend δημιουργήθηκε από την Εταιρία του Ομίλου ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Συμμόρφωση Προστασίας Προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του GDPR

Συμμόρφωση Προστασίας Προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του GDPR Συμμόρφωση Προστασίας Προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια του GDPR Ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα Παρακαλούμε

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Για την εταιρεία ««EVEREST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», ο σεβασμός και η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί δέσμευση. Κατανοούμε και λαμβάνουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η εταιρεία «ΙΙΕΚ ETOILE BY LES CHEFS M.E.Π.Ε.» (εφεξής «ΣΧΟΛΗ») σας ενημερώνει,

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY NOTICE)

EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY NOTICE) EΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ (PRIVACY NOTICE) H εταιρεία FITGATE PRIVATE COMPANY η οποία εδρεύει στο Ν. Ψυχικό Αττικής (οδός Δημοκρατίας αρ. 8- email: info@fitgate.gr) και στην οποία ανήκει ο παρών δικτυακός τόπος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ. Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ 1.ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η επιχείρηση με την επωνυμία «ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ», (χάριν συντομίας ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Έκδοση 1.0 1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Στα πλαίσια των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, η Εταιρεία «MEDIPRIME ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ PRIVACY NOTICE

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ PRIVACY NOTICE Τελευταία ενημέρωση Νοέμβριος 2018 ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ PRIVACY NOTICE Η OTS δεσμεύεται για τη διασφάλιση της προστασίας του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγει και επεξεργάζεται για το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Επιμελητήριο Ηλείας Σεπτέμβριος 2019 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή... 3 2. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα...4 3. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε.....4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3297/2004)

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ. 1 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανεξάρτητη Αρχή Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας Αρμόδια: Δρ. Αθηνά Κοντογιάννη Αναπληρώτρια Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2017 Αριθ. Πρωτ. :45397 Eισηγήτρια: Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΕΕ Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

2. Για ποια σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

2. Για ποια σκοπό επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα; Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) Υποδείξεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) Ο Endress+Hauser Όμιλος ("Endress+Hauser", "Εμείς" ή "Εμάς") δίνει μεγάλη σημασία στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ διαβάστε παρακάτω περί των προσωπικών δεδομένων: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Παρακαλώ διαβάστε παρακάτω περί των προσωπικών δεδομένων: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΙΜΙΟ: Αγαπητέ γονέα κηδεμόνα. Η εταιρία μας στο πλαίσιο εφαρμογής των συστημάτων ποιότητας της και την εναρμόνιση της σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 2016/679 κανονισμού της Ε.Ε. τηρεί, διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (ΤΕΑ/ΕΕΚΕ) είναι υπεύθυνο για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στο πλαίσιο του σκοπού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 Π.Δ. 190/2006 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ ΣΑΣ E-Real Estates Πανελλαδικό Δίκτυο Κτηματομεσιτών & Μεσίτες Ασφαλίσεων - Αντασφαλίσεων Ανώνυμη Εταιρεία Βαλαωρίτου 17-106 71 Αθήνα Α.Φ.Μ: 800740194- Δ.Ο.Υ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.Μ.Η 139121903000 E: info@e-realestates.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης.

Δεδομένα ταυτοποίησης: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ., ημερομηνία και τόπο γέννησης. Ενημέρωση Υποκειμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την επεξεργασία των δεδομένων τους με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων Ε.Ε. 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία. Η Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πολιτική Απορρήτου Prudential Actuarial Solutions 1

Περιεχόμενα. Πολιτική Απορρήτου Prudential Actuarial Solutions 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 1 1. Εισαγωγή... 2 1.1 Σχετικά... 2 1.2 Τροποποιήσεις... 2 2. Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα... 3 2.1 Συλλογή... 3 2.2 Μεταβίβαση... 3 2.3 Διατήρηση... 4 3. Δικαιώματα των Υποκειμένων...

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει σκοπό να σας πληροφορήσει σχετικά την χρήση των προσωπικών σας δεδομένων κατά την επίσκεψή σας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας Οκτώβριος 2018 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.Εισαγωγή 3 2. Από πού συλλέγουμε τα δεδομένα..3 3. Ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε.4

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Συσκευές Gigaset Η Gigaset Communications GmbH και οι συνδεδεμένες εταιρείες μας («Gigaset», «εμείς», «εμάς», «μας») κατανοούμε πόσο σημαντική είναι η ιδιωτική ζωή των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ CQS ΚΩΔΙΚΟΣ: GP8_1 ΣΕΛ: 1 / 8

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΤΩΝ CQS ΚΩΔΙΚΟΣ: GP8_1 ΣΕΛ: 1 / 8 ΚΩΔΙΚΟΣ: GP8_1 ΣΕΛ: 1 / 8 1 Αντικείμενο και σκοπός της πολιτικής Η Εταιρεία CQS A.E. συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση πελατών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία

Ενημέρωση πελατών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία Ενημέρωση πελατών για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη συναφή ελληνική νομοθεσία H Εταιρία μας «Eurotrust Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ», σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ Η DPG DIGITAL MEDIA Α.Ε. λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως την ιδιωτικότητά σας και την ασφάλεια των δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο σήμερα, την.., μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων : A)... του., ο οποίος ενεργεί στο παρόν, ως νόμιμος εκπρόσωπος, για

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς

1. Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2016/679 (ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ GDPR) Η ανώνυμη εταιρεία με την

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο Συνεταιρισμός «ΝΕΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΝΕ.ΣΥ.ΘΕΡΜ. Σ.Π.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης. 1. Για την Εταιρεία

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης. 1. Για την Εταιρεία Έντυπο Προσυμβατικής Ενημέρωσης 1. Για την Εταιρεία Κάθε Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο για κάποιο από τα παρεχόμενα προγράμματα ασφάλισης εκδίδεται και η σχετική ασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από το υποκατάστημα

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων IVC_WEB_002_IT_01 Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων Η παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Συντεχνία Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής θα αναφέρεται ως ΣΥΠΕΤΕ, εμείς, εμάς ή μας, Η Συντεχνία ) αναγνωρίζει τη σημασία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Portal

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Portal Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης του Cardlink Portal Τελευταία τροποποίηση: 29 Ιουνίου 2018 Η εταιρία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΡΝΤΛΙΝΚ», με διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (GDPR) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ Αγαπητοί συνάδελφοι, Ο Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων (GDPR), τίθεται σε ισχύ στις 25 Μαΐου 2018

Διαβάστε περισσότερα

Καταρχάς, εφόσον είστε κάτω των 18 ετών, δεν πρέπει να μας χορηγήσετε προσωπικά δεδομένα σας.

Καταρχάς, εφόσον είστε κάτω των 18 ετών, δεν πρέπει να μας χορηγήσετε προσωπικά δεδομένα σας. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Η «ΚΤΗΜΑ ΑΡΙΣΤΗ Μ.ΙΚΕ» (στο εξής η «Εταιρεία») γνωρίζει τη σημασία που δίνετε στη διατήρηση της ιδιωτικότητάς σας κατά τις επισκέψεις σας στον

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων Για τον Σύλλογο Εκτελωνιστών Τελωνειακών Αντιπροσώπων Θεσσαλονίκης, η προστασία των προσωπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ IATRICA 1. Η Εταιρεία με την επωνυμία IATRICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ, με Α.Φ.Μ. 800542860, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και Έδρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ KNOWHOW CONSULTING Ltd

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ KNOWHOW CONSULTING Ltd ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ KNOWHOW CONSULTING Ltd Εισαγωγή Η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών δικαιωμάτων των πελατών μας, όταν επισκέπτονται την ιστοσελίδα μας παίζει καθοριστικό

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: 24/05/2018

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό

Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης Full [Health] Ειδικό Προσυμβατική Ενημέρωση (όπως ορίζεται στο Ν. 4364/2016, άρθρο 152) Το παρόν έγγραφο δεν αποτελεί νομικά δεσμευτική προσφορά. Τα τυχόν αναφερόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων

Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων Ενημερωτικό σημείωμα για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων υποψήφιων εργαζομένων Με το παρόν ενημερωτικό σημείωμα (εφεξής «ενημερωτικό σημείωμα») επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (679/2016) που αφορά τα φαρμακεία

Ενημέρωση για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (679/2016) που αφορά τα φαρμακεία Αθήνα, 4/9/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΠΔΔ Αρ. Πρωτ. 4560 Ενημέρωση για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων της ΕΕ (679/2016) που αφορά τα φαρμακεία Αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα (ΑΣΕΚΓ) JUVENTUS ACADEMY ATHENS

Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα (ΑΣΕΚΓ) JUVENTUS ACADEMY ATHENS Αθλητικός Σύλλογος Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα (ΑΣΕΚΓ) JUVENTUS ACADEMY ATHENS Ενημέρωση για την προστασία των παιδιών και των γονέων/κηδεμόνων τους ενόψει της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της χρήσης του ιστότοπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας.

Τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της χρήσης του ιστότοπου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Η εταιρεία με την επωνυμία «Midnight Dolphin Ltd», που στο Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία, με αριθμό μητρώου 09803896 (εφεξής «Εταιρεία») δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο

Διαβάστε περισσότερα