ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E."

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο COMBATT Α.Ε., με έδρα την Αθήνα, οδός Ερμού 2 και Νίκης, Πλατεία Συντάγματος, Τ.Κ με Α.Φ.Μ , Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της κ. Διονύσιο Μπουντουβά, αναφερόμενη στο εξής χάριν συντομίας ως το «ΣΣΕΔ» και αφετέρου Της Εταιρίας με την επωνυμία..., η οποία εδρεύει στην..., οδός..., αριθμός..., με Α.Φ.Μ...., Δ.Ο.Υ...., με αντικείμενο δραστηριότητας την κατασκευή/ εισαγωγή/ εμπορία συσσωρευτών, όπως νομίμως εκπροσωπείται στο παρόν από τον κ......(στο εξής «Παραγωγός»), συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: Προοίμιο Αμφότερα τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη αναγνωρίζουν ότι η παρούσα σύμβαση διέπεται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, από την κατωτέρω αναφερόμενη Νομοθεσία: Νόμος 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α/ ) με τίτλο «Για την Προστασία του Περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των κατ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων Νόμος 2203/1994 (ΦΕΚ Α 58/ ) με τίτλο «Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους» όπως ισχύει. Νόμος 2939/2001 (ΦΕΚ Α179/ ) με τίτλο «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων Ίδρυση Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και των κατ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Νόμος 4014/2011 (ΦΕΚ Α 209/ ) με τίτλο «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και Σελίδα 1 από 20

2 άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς και των κατ εξουσιοδότησή του εκδοθέντων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων. Νόμος 4042/2012 (ΦΕΚ Α 24/ ) με τίτλο «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». ΚΥΑ 13588/725/2006 (ΦΕΚ Β 383/ ) με τίτλο «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου Αντικατάσταση της υπ αριθμ /1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (Β 604).», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΚΥΑ 24944/1159/2006 (ΦΕΚ Β 791/ ) με τίτλο «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για την διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με το Άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ Β 287/ ) με τίτλο «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το Άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ /725 κοινής υπουργικής απόφασης. Τροποποίηση της υπ αριθμ /725/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 383/ ) και της υπ αριθμ /1159/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β 791/ )» ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β 1625/ ) με τίτλο «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2006/66/ΕΚ «σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και με την κατάργηση της Οδηγίας 91/157/ΕΟΚ» και 2008/103/ΕΚ «για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/66/ΕΚ σχετικά με τις ηλεκτρικές στήλες και τους συσσωρευτές και τα απόβλητα ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών, όσον αφορά στην τοποθέτηση ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών στην αγορά» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Απόφαση της Επιτροπής 2009/603/ΕΚ για καθορισμό απαιτήσεων για την καταχώρηση παραγωγών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με την οδηγία 2006/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα του Συμβουλίου. Σελίδα 2 από 20

3 Η αφενός συμβαλλόμενη, καλούμενη εφεξής ως «ΣΣΕΔ» αποτελεί Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσσωρευτών Πανελλαδικής Εμβέλειας, εγκεκριμένο με την από 24/02/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), η οποία αναρτήθηκε στην «Διαύγεια» με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.336 στις 25/02/2014, έχοντας ως σκοπό την οργάνωση, καταγραφή και εποπτεία όλων των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων, περιλαμβανομένων της συλλογής, μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης και επεξεργασίας σε αδειοδοτημένες και νόμιμα λειτουργούσες επιχειρήσεις ανακύκλωσης/ αξιοποίησης. Για την εκπλήρωση του σκοπού του, το «ΣΣΕΔ» θα προβεί στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία καταχώρησης διακριτικού γνωρίσματος και σήματος και θα έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης αυτού και το συνακόλουθο δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης του (στο εξής «το Σήμα») Η αφετέρου συμβαλλόμενη Εταιρία, (στο εξής «Παραγωγός»), έχει ως αντικείμενο, μεταξύ άλλων την κατασκευή /εισαγωγή και εμπορία συσσωρευτών Κατά συνέπεια, η αφετέρου συμβαλλόμενη Εταιρία, ως εκ του ανωτέρω αντικειμένου της, εμπίπτει στην έννοια του «παραγωγού», όπως αυτή ορίζεται στο Άρθρο 2 παρ. 12 της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103(ΦΕΚ Β 1625/ ), υποκείμενη κατά συνέπεια στις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 10 της ανωτέρω ΚΥΑ, σύμφωνα με το οποίο, «οι παραγωγοί ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών ( φορητών, οχημάτων ή βιομηχανίας) υποχρεούνται, εφόσον δεν προβαίνουν στην οργάνωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης, να συμμετέχουν σε εγκεκριμένα συστήματα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών.» Προς εκπλήρωση της κατά τα ανωτέρω υποχρέωσης, ο Παραγωγός συμβάλλεται δια του παρόντος με το ΣΣΕΔ, το οποίο αποτελεί εγκεκριμένο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης. Υπό τον όρο της ακριβούς και εμπρόθεσμης υποβολής προς το ΣΣΕΔ των στοιχείων των διακινούμενων από τον Παραγωγό ειδών και ποσοτήτων συσσωρευτών, της εμπρόθεσμη καταβολής της αναλογούσας στον Παραγωγό χρηματικής εισφοράς προς το ΣΣΕΔ και της τήρησης όλων των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται με το παρόν συμφωνητικό, ο Παραγωγός απαλλάσσεται από τις σχετικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Νόμο 2939/2001 και την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103(ΦΕΚ Β 1625/ ), για όσο διάστημα το ΣΣΕΔ διατηρεί την απαιτούμενη από τον Νόμο σχετική έγκριση από την Αρμόδια Αρχή. Σελίδα 3 από 20

4 Άρθρο 1 Είδη συσσωρευτών Το παρόν συμφωνητικό αφορά τους συσσωρευτές κατά την διάκριση και κατάταξη του Παραρτήματος Ι, και τους οποίους ο Παραγωγός, κατά δήλωσή του (Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας Στοιχεία Υπόχρεου Παραγωγού Συσσωρευτών), θέτει στην Ελληνική αγορά. Άρθρο 2 Υποχρεώσεις ΣΣΕΔ Το ΣΣΕΔ, σε όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού υποχρεούται: 1. Να διαθέτει όλες τις κατά Νόμο άδειες, εγκρίσεις και πιστοποιητικά που απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την οργάνωση και λειτουργία Συλλογικών Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών, τηρώντας κατά τη λειτουργία του όλες τις κατά Νόμον υποχρεώσεις του. 2. Να λειτουργεί κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, αποφεύγοντας κάθε ενέργεια που είναι δυνατόν να δημιουργήσει στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής νομοθεσίας. 3. Να λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός, έχοντας ως πρωταρχικούς στόχους την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών αφενός και την ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων της Εθνικής και Κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας αφετέρου. 4. Να διαθέτει, είτε το ίδιο, είτε μέσω τρίτων, την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, έμψυχο δυναμικό και τεχνογνωσία για την οργάνωση και λειτουργία του ΣΣΕΔ, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας. 5. Να παραχωρεί στον Παραγωγό, καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού, το δικαίωμα της μη αποκλειστικής χρήσης του Σήματος (έτσι όπως αυτό αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα IV της παρούσας) για τη σήμανση των συσσωρευτών που θέτει στην αγορά και για τους οποίους καταβάλλει την συμφωνηθείσα χρηματική εισφορά, ως απόδειξη συμμετοχής του στο ΣΣΕΔ και εκπλήρωσης των κατά Νόμο υποχρεώσεών του, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών. 6. Να αντιμετωπίζει ως απολύτως εμπιστευτικές και απόρρητες όλες τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση του σχετικά με τον Παραγωγό, στο πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού και να απέχει Σελίδα 4 από 20

5 από κάθε αποκάλυψη μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών αυτών σε τρίτους, υποχρεούται δε να επιβάλλει την αυτή υποχρέωση στο προσωπικό ή τους συνεργάτες του που κατ οιονδήποτε τρόπο χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του παρόντος συμφωνητικού. Σε κάθε όμως περίπτωση, το ΣΣΕΔ δικαιούται και ο Παραγωγός αποδέχεται ότι το ΣΣΕΔ είναι δυνατόν να προβαίνει σε ηλεκτρονική ή άλλη επεξεργασία των πληροφοριών, στοιχείων και δεδομένων που λαμβάνει από τον Παραγωγό, για στατιστικούς λόγους, υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Νόμου 2472/1997 «Για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως εκάστοτε ισχύει. 7. Το ΣΣΕΔ δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Παραγωγού, σε περίπτωση ανάκλησης ή μη ανανέωσης της έγκρισης λειτουργίας του από την Αρμόδια Αρχή, καθώς και σε περίπτωση οριστικής ή προσωρινής παύσης της λειτουργίας του από οιαδήποτε αιτία. Σε κάθε περίπτωση διακοπής ή παύσης της λειτουργίας του καθ οιονδήποτε τρόπο, το ΣΣΕΔ είναι υποχρεωμένο να ενημερώσει εγκαίρως τον Παραγωγό, προκειμένου ο τελευταίος να αναζητήσει την κατάλληλη εναλλακτική για την τήρηση των κατά Νόμο υποχρεώσεών του, σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών που θέτει στην αγορά. 8. Το ΣΣΕΔ υποχρεούται, κατόπιν αιτήσεως του Παραγωγού και υπό τον όρο της συμμόρφωσης του Παραγωγού με τους όρους της παρούσας, να εκδίδει «Βεβαίωση συμμετοχής σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Συσσωρευτών», η οποία θα αποδεικνύει τη συμμετοχή του Παραγωγού στο Σύστημα και τη συμμόρφωσή του με τις διατάξεις της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β 1625/ ). Η ως άνω Βεβαίωση θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την αναλυτική αναγραφή των κατηγοριών συσσωρευτών, τις οποίες ο Παραγωγός δήλωσε ρητά ότι διαθέτει στην ελληνική αγορά, με την προσχώρησή του στο ΣΣΕΔ και την καταχώρησή του στο Μητρώο Παραγωγών που τηρεί ο Ε.Ο.ΑΝ σύμφωνα με οριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 15 της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β 1625/ ). Άρθρο 3 Υποχρεώσεις Παραγωγού Ο Παραγωγός, σε όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Συμφωνητικού υποχρεούται: 1. Να είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Παραγωγών που τηρείται από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με οριζόμενα στις διατάξεις του Άρθρου 15 της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β 1625/ ). Ο Σελίδα 5 από 20

6 Παραγωγός υποχρεούται να συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη κάθε φορά διαδικασία καταχώρησης, επικαιροποίησης και ανανέωσης του Μητρώου Παραγωγών. 2. Να μεριμνά για την άμεση κοινοποίηση στο ΣΣΕΔ των επικαιροποιημένων στοιχείων του που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας (Στοιχεία Υπόχρεου Παραγωγού Συσσωρευτών) όταν και εφόσον αυτά μεταβάλλονται καθ όλη τη χρονική διάρκεια ισχύος της παρούσας. 3. Να μεριμνά για την ακριβή και έγκαιρη (εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την λήξη κάθε ημερολογιακού τριμήνου) κοινοποίηση των διακινούμενων από τον ίδιο ποσοτήτων συσσωρευτών προς το ΣΣΕΔ καθώς και των απαιτούμενων συνοδευτικών πληροφοριών, στη βάση του σχετικού υποδείγματος του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας Σύμβασης ή όπως αυτό τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά. 4. Να μεριμνά για την εμπρόθεσμη καταβολή της οφειλόμενης χρηματικής εισφοράς, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του παρόντος, στη βάση των πραγματικών ποσοτήτων ανά κατηγορία συσσωρευτών που ο Παραγωγός θέτει στην αγορά, για την χρηματοδότηση του ΣΣΕΔ, σύμφωνα με το Άρθρο 12 της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β 1625/ ). 5. Να μεριμνά για την τήρηση όλων των υποχρεώσεων σήμανσης των συσσωρευτών που θέτει στην αγορά, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 17 της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ Β 1625/ ). 6. Να μεριμνά για την τήρηση όλων των εκ του Νόμου απαιτούμενων στοιχείων, καταστάσεων, λογιστικών εγγραφών και εγγράφων, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτός ο ακριβής υπολογισμός του ύψους των οφειλόμενων χρηματικών εισφορών του. Προς τον σκοπό της επαλήθευσης της ακρίβειας των παρεχόμενων προς το ΣΣΕΔ στοιχείων, ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται τον έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή που θα ορίζει το ΣΣΕΔ, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από το ΣΣΕΔ, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 της παρούσας. 7. Ο Παραγωγός υποχρεούται να αντιμετωπίζει ως απόρρητες και εμπιστευτικές όλες τις τυχόν πληροφορίες ή στοιχεία που περιέρχονται σε γνώση του σχετικά με το ΣΣΕΔ, στο πλαίσιο του παρόντος Συμφωνητικού, υποχρεούται δε ο Παραγωγός να απέχει από κάθε αποκάλυψη μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών αυτών σε τρίτους. Άρθρο 4 Χρηματική εισφορά Ο Παραγωγός υποχρεούται να καταβάλει, ανά κατηγορία και ανά τεμάχιο συσσωρευτών, χρηματική εισφορά η οποία καθορίζεται με κριτήρια το είδος του συσσωρευτή, το βάρος και το ρυπαντικό του φορτίο, όπως αυτή αναλυτικά καθορίζεται, ανά κατηγορία συσσωρευτών στο Παράρτημα Ι του Σελίδα 6 από 20

7 παρόντος συμφωνητικού. Υποχρέωση καταβολής χρηματικής εισφοράς υφίσταται τόσο για συσσωρευτές που διατίθενται μεμονωμένοι ή ως ανταλλακτικά, όσο και για συσσωρευτές που είναι ενσωματωμένοι σε οχήματα, σε βιομηχανικό, τηλεπικοινωνιακό, ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καθώς και σε άλλα προϊόντα όπως παιχνίδια, ιατρικό εξοπλισμό, κλπ. Η καταβολή της χρηματικής εισφοράς οφείλεται από την έναρξη της παρούσας σύμβασης, υπολογίζεται σε τριμηνιαία ημερολογιακή βάση και θα καταβάλλεται εντός μηνός από τη λήξη έκαστου ημερολογιακού τριμήνου, θα πρέπει δηλαδή να καταβάλλεται μέχρι την 30 η Απριλίου, 31 η Ιουλίου, 31 η Οκτωβρίου και 31 η Ιανουαρίου κάθε έτους. 1. Για την τυχόν αναπροσαρμογή του ύψους της χρηματικής εισφοράς προαπαιτείται έγκριση, η οποία χορηγείται με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), η οποία δεσμεύει τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη και θα πρέπει να κοινοποιηθεί αμελλητί από το ΣΣΕΔ προς τον Παραγωγό, αναφέροντας ρητά το ύψος της νέας εισφοράς και τον χρόνο της έναρξης ισχύος της. Άρθρο 5 Έλεγχος των στοιχείων του Παραγωγού 1. Το ΣΣΕΔ διατηρεί το δικαίωμα να διενεργεί ελέγχους είτε με δικούς του ελεγκτές είτε με την ανάθεση του έργου αυτού σε ελεγκτική εταιρεία της επιλογής του- των οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων του Παραγωγού (που αφορούν το αντικείμενο της παρούσης) για την εξακρίβωση της αλήθειας και ακρίβειας των δηλωθέντων από τον Παραγωγό σχετικών πληροφοριών. Ο Παραγωγός, εφόσον συνεργάζεται με ελεγκτική εταιρεία της επιλογής του, δύναται να αποστείλει στο ΣΣΕΔ το πιστοποιητικό των ορκωτών λογιστών της οικονομικής χρήσης για την οποία διενεργείται έλεγχος το οποίο θα γίνεται αποδεκτό από το ΣΣΕΔ. 2. Ο υπόχρεος παραγωγός δεν απαλλάσσεται με την ως άνω παράγραφο από την υποχρέωση να συνεργαστεί κατά τη διενέργεια έκτακτου δειγματοληπτικού ελέγχου που θα απαιτήσει το ΣΣΕΔ από αυτόν προκειμένου να βεβαιώσει την αλήθεια και ακρίβεια των δηλωθέντων από τον Παραγωγό ως άνω οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων. 3. O έλεγχος αυτός τελεί υπό την αρχή της εμπιστευτικότητας. 4. Τα έξοδα και η αμοιβή των ελεγκτών που ορίζονται από το ΣΣΕΔ θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το ΣΣΕΔ. Σελίδα 7 από 20

8 5. Στην περίπτωση καταγγελίας της παρούσης, το ΣΣΕΔ δύναται να διενεργήσει έλεγχο των οικονομικών στοιχείων και καταστάσεων του Παραγωγού που αφορούν στο αντικείμενο της παρούσης πριν από την έλευση των αποτελεσμάτων της ως άνω καταγγελίας. Άρθρο 6 Διάρκεια H διάρκεια της παρούσας σύμβασης συμφωνείται για ένα (1) έτος, αρχομένη από την ημερομηνία υπογραφής της. H παρούσα σύμβαση θα ανανεώνεται αυτόματα ανά έτος, εκτός εάν ένα από τα μέρη γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο καταγγελία της σύμβασης όχι αργότερα από δύο (2) μήνες πριν τη λήξη της διάρκειάς της ή τη λήξη κάθε ανανεουμένης περιόδου. Άρθρο 7 Καταγγελία Λύση Συμφωνητικού 1. Το παρόν συμφωνητικό λύεται αυτοδικαίως και αζημίως και για τα δύο εδώ συμβαλλόμενα μέρη σε περίπτωση ανάκλησης ή μη ανανέωσης της έγκρισης λειτουργίας του ΣΣΕΔ από την Αρμόδια Αρχή, καθώς και σε περίπτωση οριστικής ή προσωρινής παύσης της λειτουργίας του από οιαδήποτε αιτία. 2. Οποιοδήποτε από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη δικαιούται να λύσει μονομερώς και αζημίως για το ίδιο το παρόν Συμφωνητικό, χωρίς την τήρηση οιουδήποτε τύπου ή προθεσμίας, σε περίπτωση που το έτερο συμβαλλόμενο μέρος κηρυχθεί σε πτώχευση ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, με ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης του αρμοδίου Δικαστηρίου. 3. Το ΣΣΕΔ δύναται να λύσει μονομερώς και αζημίως για το ίδιο το παρόν Συμφωνητικό, χωρίς την τήρηση οιασδήποτε διαδικασίας, σε περίπτωση υπερημερίας του Παραγωγού στην καταβολή των οφειλόμενων χρηματικών εισφορών, η οποία διαρκεί πέραν των ενενήντα (90) ημερών από την έγγραφη σχετική ειδοποίηση από το ΣΣΕΔ προς τον Παραγωγό. 4. Η παρούσα σύμβαση δύναται να καταγγελθεί εγγράφως από τα συμβαλλόμενα μέρη για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η παράβαση των διατάξεων του Ν. 2939/2001 και της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103, καθώς και η παράβαση οιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης. Προαπαιτούμενο της καταγγελίας αποτελεί η αποστολή έγγραφης προειδοποίησης προς το παραβαίνον συμβαλλόμενο μέρος, με την οποία αυτό να καλείται να προβεί εντός διαστήματος εξήντα (60) ημερών στην διακοπή ή άρση της παράνομης ή αντισυμβατικής συμπεριφοράς και η Σελίδα 8 από 20

9 άμεση συμμόρφωσή του με τις διατάξεις του Νόμου ή/και του παρόντος Συμφωνητικού. Σε αντίθετη περίπτωση, θα επέρχονται τα αποτελέσματα της καταγγελίας και το καταγγέλλον μέρος, θα δικαιούται να ζητήσει την αποκατάσταση κάθε ζημίας, την οποία τυχόν υπέστη εκ της παράνομης ή/και αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αντισυμβαλλόμενου. 5. Ο Παραγωγός παραμένει υπεύθυνος και υπόλογος για οικονομικές υποχρεώσεις του προς το ΣΣΕΔ, που αφορούν σε χρονική περίοδο μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας ή καθ οιονδήποτε τρόπο λύσης του παρόντος Συμφωνητικού, ακόμα και μετά την ημερομηνία καταγγελίας ή λύσης του παρόντος. 6. Ο Παραγωγός δύναται να αποχωρήσει ελευθέρως από το ΣΣΕΔ και να καταγγείλει το παρόν Συμφωνητικό, με γραπτή δήλωσή του προς το ΣΣΕΔ. Στην περίπτωση αυτή, το Συμφωνητικό λύεται τέσσερις (4) μήνες μετά την έγγραφη ειδοποίηση και υπό τον όρο ότι ο Παραγωγός έχει υποβάλλει τις δηλώσεις χρηματικών εισφορών και έχει εξοφλήσει τα αντίστοιχα ποσά εισφορών που αναλογούν στο χρονικό διάστημα μέχρι την λύση της σύμβασης. Άρθρο 8 Δίκαιο και Δικαιοδοσία 1. Το παρόν συμφωνητικό θα ερμηνεύεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που θα προκύψει από την ερμηνεία και εφαρμογή των όρων του παρόντος αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια της Αθήνας. 2. Εάν κάποια διάταξη του παρόντος είναι ή θα καταστεί άκυρη, δεν θα επιφέρει ακυρότητα των λοιπών διατάξεων του παρόντος. Στην θέση των διατάξεων που θα ακυρωθούν θα προβλεφθούν και εισαχθούν νέες διατάξεις, οι οποίες θα είναι σύμφωνες με τον σκοπό του παρόντος. 3. Κάθε κοινοποίηση και κάθε είδους επιδόσεις εγγράφων στο πλαίσιο του παρόντος συμφωνητικού θα πραγματοποιείται νομίμως στις σχετικές διευθύνσεις που έχουν δηλώσει τα συμβαλλόμενα μέρη στην αρχή του παρόντος. Κάθε απλή γνωστοποίηση ή ενημέρωση πραγματοποιείται έγκυρα στους αριθμούς φαξ ή διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ( ), που τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη θα γνωστοποιήσουν γραπτώς μεταξύ τους εντός πέντε (5) ημερών από την υπογραφή του παρόντος. 4. Κανένα συμβαλλόμενο μέρος δεν έχει το δικαίωμα να δεσμεύει τον αντισυμβαλλόμενό του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκρισή του, το δε παρόν συμφωνητικό παράγει έννομα αποτελέσματα μόνο μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών. 5. Η τυχόν μη έγκαιρη ενάσκηση από κάθε συμβαλλόμενο μέρος οιουδήποτε δικαιώματός του σε καμία περίπτωση δεν συνιστά παραίτησή του από αυτό. Σελίδα 9 από 20

10 6. Οι όροι του παρόντος συμφωνητικού ισχύουν για το σύνολο της Ελληνικής επικράτειας και συνομολογούνται όλοι ως ουσιώδεις. Άρθρο 9 Τροποποίηση Συμφωνητικού 1. Το παρόν συμφωνητικό, με τα Παραρτήματα αυτού, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του, αντικαθιστά και ακυρώνει κάθε προηγούμενη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, μεταξύ των μερών επί του ιδίου με την παρούσα αντικειμένου. Τροποποιήσεις του παρόντος μόνο εγγράφως μπορούν να γίνουν. 2. Τροποποιήσεις όρων του παρόντος (ή επιπρόσθετοι όροι), επιβαλλόμενες από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή από Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. ή στο πλαίσιο προτυποποίησης των συμβάσεων που ο Ε.Ο.ΑΝ ως αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει, δεσμεύουν τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη, τα οποία θα πρέπει να υπογράψουν σχετική τροποποιητική πράξη εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της νομοθετικής διάταξης ή της Απόφασης του Ε.Ο.ΑΝ. Σε πίστωση των ανωτέρω υπογράφηκε το παρόν σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα και έκαστο από τα εδώ συμβαλλόμενα μέρη έλαβε από ένα. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για το ΣΣΕΔ (Σφραγίδα/υπογραφή) Για τον Παραγωγό (Σφραγίδα/υπογραφή) Απαιτούνται μονογραφές σε όλες τις σελίδες, των παραρτημάτων συμπεριλαμβανομένων Σελίδα 10 από 20

11 Ακολουθούν Παραρτήματα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : ΣΗΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Σελίδα 11 από 20

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Είδος Συσσωρευτή Κατηγορία Συσσωρευτή Χρηματική Εισφορά ( / τεμάχιο) (*) Εκκίνησης Μολύβδου Οξέος Ah 30 0,20 30<Ah 90 0,50 90<Ah 230 1,00 Έλξης/Κίνησης & Εφεδρικής χρήσης Μολύβδου Οξέος Συσσωρευτές monoblock 4-6 V (**) Συσσωρευτές monoblock 8-12 V (**) Στοιχεία μεμονωμένα ή συστοιχίες συσσωρευτών που αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία Ah 30 0,10 30<Ah 90 0,25 90<Ah 220 0,50 Υπολογίζεται με το τύπο των 220<Ah μεμονωμένων στοιχείων Ah 30 0,20 30<Ah 90 0,50 90<Ah 220 1,00 Υπολογίζεται με το τύπο των 220<Ah μεμονωμένων στοιχείων Πλήθος (2V)στοιχείων Αh=Σ 0,002 Σ Νικελίου-Καδμίου Πλήθος (2V)στοιχείων Αh=Σ 0,003 Σ (*) Πλέον ΦΠΑ (**) ή συστοιχίες συσ/τών που αποτελούνται από συσ/τές monoblock 4-6V ή συσ/τές monoblock 8-12 V. Στη περίπτωση αυτή τεμάχιο θεωρείται το monoblock Σελίδα 12 από 20

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Επωνυμία Επιχείρησης ΑΜΠΣ Χρονική Περίοδος Δήλωσης Από..././20 έως./ /20 ΠΙΝΑΚΑΣ Α Α1. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΟΞΕΟΣ Α1.1. Συσσωρευτές ιδίας κατασκευής ή εισαγωγής που τιμολογήθηκαν στον εθνικό χώρο ΤΕΜΑΧΙΑ /ΤΕΜ. =ΕΙΣΦΟΡΑ Ah 30 0,20 30<Ah 90 0,50 Α1.2. Α <Ah 230 1,00 Συσσωρευτές που εμπεριέχονται σε αγαθά (*)- καινούργια ή μεταχειρισμένα- που εισάγονται και προορίζονται προς πώληση στον εθνικό χώρο Ah 30 0,20 30<Ah 90 0,50 90<Ah 230 1,00 Συσσωρευτές που παρέχονται δωρεάν (π.χ. εγγύηση, δείγματα) Ah 30 0,20 30<Ah 90 0,50 Α <Ah 230 1,00 Συσσωρευτές ιδίας κατασκευής ή εισαγωγής που χρησιμοποιούνται σε ίδιο εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις Ah 30 0,20 30<Ah 90 0,50 90<Ah 230 1,00 Ημερομηνία υποβολής:.../../20. Σύνολο Εισφοράς Υπογραφή/σφραγίδα +ΦΠΑ (23%) Γενικό Σύνολο Πίνακα Α Σελίδα 13 από 20

14 (*)ως αγαθά νοούνται οχήματα, συσκευές, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και πάσης φύσης εξοπλισμός και εγκαταστάσεις ΠΙΝΑΚΑΣ Β Α2. Α2.1. Α2.2. Α2.3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΟΞΕΟΣ (Έλξης, Κίνησης ή Εφεδρικής χρήσης) Συσσωρευτές monoblock 4-6 V ή συστοιχίες από monoblock (κάθε monoblock θωρείται τεμάχιο) ΤΕΜΑΧΙΑ /ΤΕΜ. =ΕΙΣΦΟΡΑ Ah 30 0,10 30<Ah 90 0,25 90<Ah 220 0,50 220< Ah Συσσωρευτές monoblock 8-12 V ή συστοιχίες από monoblock (κάθε monoblock θωρείται τεμάχιο) Υπολογίζεται με βάση το πλήθος των στοιχείων και τη χωρητικότητά τους (βλέπε και καταχώρησε στο Α.2.3) Ah 30 0,20 30<Ah 90 0,50 90<Ah 220 1,00 220< Ah Στοιχεία μεμονωμένα ή συστοιχίες συσσωρευτών που Υπολογίζεται με βάση το πλήθος των στοιχείων και τη χωρητικότητά τους (βλέπε και καταχώρησε στο Α.2.3) ΒΑΡΟΣ (kg) αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία Άθροισμα Σ Για κάθε συστοιχία: Πλήθος (2V)Στοιχείων Ah=Σ 0,002 /Σ =ΕΙΣΦΟΡΑ ΒΑΡΟΣ (kg) Β. ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ ΝΙΚΕΛΙΟΥ-ΚΑΔΜΙΟΥ Άθροισμα /Σ =ΕΙΣΦΟΡΑ ΒΑΡΟΣ Σ (kg) Για κάθε συστοιχία: Πλήθος (1,2V)Στοιχείων Ah=Σ 0,003 Ημερομηνία υποβολής:.../../20. Σύνολο Εισφοράς Υπογραφή/σφραγίδα +ΦΠΑ (23%) Γενικό Σύνολο Πίνακα Β Σελίδα 14 από 20

15 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Αριθμός Πρωτ. Βεβαίωσης*: ΑΜΠΣ:* * Συμπληρώνεται από την COMBATT Α.Ε. Επωνυμία Επιχείρησης Διακριτικός Τίτλος Έδρα (οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ.) Επάγγελμα Διεύθυνση αλληλογραφίας (οδός, αριθμός, πόλη, Τ.Κ.) (συμπληρώνεται εάν είναι διαφορετική από έδρα) ΑΦΜ ΔΟΥ Ημερομηνία Ίδρυσης Εταιρείας..../ / Τηλέφωνα επικοινωνίας Fax Εταιρική ιστοσελίδα (corporate URL address) Διευθύνων Σύμβουλος Σελίδα 15 από 20

16 Γενικός Διευθυντής Οικονομικός Διευθυντής Εμπορικός Διευθυντής Όνομα: Θέση: Υπεύθυνος/η επικοινωνίας με την «COMBATT A.E.» Διεύθυνση αλληλογραφίας: Τηλ.: Fax: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Σημειώστε με Χ τις κατηγορίες στις οποίες η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως παραγωγός συσσωρευτών (1) Κατασκευή Συσσωρευτών Εισαγωγή Συσσωρευτών Εισαγωγή Οχημάτων καινούργιων μεταχειρισμένων Σελίδα 16 από 20

17 Εισαγωγή Εξοπλισμού (διευκρινίστε) Άλλο (περιγράψτε) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Σημειώστε με Χ τις κατηγορίες στις οποίες η επιχείρηση δραστηριοποιείται ως παραγωγός συσσωρευτών (1) και καταχωρήστε τις μάρκες (brand names) των συσσωρευτών ανά κατηγορία Α Μολύβδου - Οξέος Α1 Εκκίνησης Α2 Κίνησης/Έλξης Α3 Εφεδρικής Χρήσης Β Νικελίου Β1 Ni-Cd (1) Σύμφωνα με τον ορισμό της 12 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 Σελίδα 17 από 20

18 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV ΣΗΜΑ Σελίδα 18 από 20

19 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Tα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτείται να προσκομίζουν οι υπόχρεοι παραγωγοί συσσωρευτών που προσχωρούν στο συλλογικό σύστημα είναι τα ακόλουθα: Για τις Ανώνυμες Eταιρείες (A.E. A.E.B.E. A.B.E.E.) 1. ΦEK (Tεύχος A.E. και EΠE) όπου έχει δημοσιευτεί η ανακοίνωση σύστασης της εταιρείας. 2. Επικυρωμένο αντίγραφο του κωδικοποιημένου καταστατικού της εταιρείας και πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ με όλες τις μεταβολές 3. ΦEK (Tεύχος A.E. και EΠE) όπου έχει δημοσιευτεί το ισχύον ΔΣ και η εκπροσώπηση της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί ακόμη, θα προσκομίζεται το αντίστοιχο πρακτικό 4. Πρακτικό του Δ.Σ. της εταιρείας όπου αποφασίζεται η προσχώρηση της εταιρείας στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ-COMBATT A.E και η παροχή εξουσιοδότησης στον εκπρόσωπο της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης προσχώρησης. 5. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για πτώχευση (ή υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας με γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει κηρυχθεί σε πτώχευση). Για τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης - Ε.Π.Ε. Ι.Κ.Ε 1. Tα ΦEK όπου έχουν δημοσιευτεί όλες οι τροποποιήσεις τις εταιρείας. 2. Κωδικοποιημένο Kαταστατικό της εταιρείας. 3. Πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων όπου αποφασίζεται η προσχώρηση της εταιρείας στο εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ-COMBATT A.E και η παροχή εξουσιοδότησης στον διαχειριστή της εταιρείας για την υπογραφή της σύμβασης προσχώρησης. 4. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο ΓΕΜΗ περί μη μεταβολών. Σελίδα 19 από 20

20 5. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για πτώχευση (ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της εταιρείας με γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση). Για τις Εταιρείες Ο.Ε και Ε.Ε. 1. Κωδικοποιημένο Kαταστατικό της εταιρείας 2. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο ΓΕΜΗ περί μη μεταβολών. 3. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για πτώχευση (ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της εταιρείας γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση). Για τις Ατομικές Εταιρείες 1. Έγγραφο εφορίας έναρξης εργασιών. 2. Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για πτώχευση (ή υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της εταιρείας γνήσιο της υπογραφής ότι δεν έχει κηρυχθεί η εταιρεία σε πτώχευση). Σελίδα 20 από 20

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ζαχάρωφ 3 Τ.Κ. 11521- ΑΘΗΝΑ URL: www.epromy.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. ΕΠΥ 9/2012 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση):

Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Π.Δ. 41/2005 με ενσωματωμένες τις τροποποήσεις που προκύπτουν από τα κάτωθι νομοθετήματα (ανεπίσημη έκδοση): Έγγραφα που τροποποιούν το Π.Δ. 41/2005 Άρθρα του Π.Δ. 41/2005 που τροποποιούνται Π.Δ. 158/2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013

18.11.2013 22.11.2013 22.11.2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας»

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο. «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης. «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αρ. Διακήρυξης: 22/2013 Αρ. πρωτ. 3483/9.12.2013 Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Υποέργο «Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργικών Υπηρεσιών» της πράξης «Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στο ΤΕΙ Καβάλας» Αναθέτουσα Αρχή:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Υ & Α Ν Τ Ι Μ Ε Τ Ω Π Ι Σ Η Σ Ε Κ Τ Α Κ Τ Ω Ν Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ Α Σ Χ Ε

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703116 2015-04-09

15PROC002703116 2015-04-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5PROC0027036 205-04-09 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13725 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 832 9 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της «Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε.» (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2 ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤ5 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αθήνα, 16 Aπριλίου 2013 ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α.Π.:ΣΤ5/Φ.085.1/0875/ΑΣ 7963 ΤΜΗΜΑ Ι Γραφείο 38 Αριθμός διακήρυξης:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6 ης ΥΓΕΙΟΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Λ.ΑΘΗΝΩΝ 53 ΤΚ 20 100 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Γραφείο Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 3 ο Λογιστικό ΤΗΛ.2132157783 ΑΡΙΘΜ.

Διαβάστε περισσότερα

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»

«Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» ΝΟΜΟΣ 489/76 (Φ.Ε.Κ. Α 331) Περί Υποχρεωτικής Ασφαλίσεως των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» Όπως ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ με το Προεδρικό Διάταγμα 237/86 (Φ.Ε.Κ. Α.110) κωδικοποίηση διατάξεων του ν.

Διαβάστε περισσότερα