ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία «..» και τον διακριτικό τίτλο «.», η οποία εδρεύει στ.. (καταστατική έδρα),. (πλήρης διεύθυνση), ΑΦΜ.., ΔΟΥ.., όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ., δυνάμει του υπ αριθμ.. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας ή Καταστατικού Προσωπικής Εταιρίας ή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης εφεξής καλούμενος «ΠΕΛΑΤΗΣ» Και 2. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία «.» και τον διακριτικό τίτλο «.», η οποία εδρεύει στ.. (καταστατική έδρα),. (πλήρης διεύθυνση), ΑΦΜ.., ΔΟΥ.., όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ., δυνάμει του υπ αριθμ.. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρίας ή Καταστατικού Προσωπικής Εταιρίας ή Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης εφεξής καλούμενης ο «ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ» Αφού έλαβαν υπ όψιν τους:

2 Ότι ο ΠΕΛΑΤΗΣ έχει μεταξύ άλλων ως καταστατικό σκοπό την και ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει την προβολή και διαφήμιση των προϊόντων και του ονόματός του στα Μέσα Ενημέρωσης. Ότι ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δήλωσε ότι διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, υποδομή και κατάλληλο προσωπικό, επιθυμεί να αναλάβει για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ την οργάνωση και πραγματοποίηση διαφημιστικών ενεργειών και προς το σκοπό αυτό υπέβαλε σχετική πρόταση στον ΠΕΛΑΤΗ. Ότι ενόψει των ανωτέρω ο ΠΕΛΑΤΗΣ αποδέχεται την πρόταση συνεργασίας του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ σύμφωνα με τους όρους, ρήτρες και προϋποθέσεις του παρόντος. Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: Άρθρο 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ 1.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναθέτει στον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ, ο οποίος αποδέχεται, την για λογαριασμό του πρώτου προετοιμασία, διαμόρφωση και εκτέλεση των ακόλουθων διαφημιστικών εργασιών και υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγγραφης έγκρισης του ΠΕΛΑΤΗ για κάθε συγκεκριμένη εργασία: α) Διενέργεια ή συμμετοχή σε σχεδιασμό μελετών ανίχνευσης και έρευνας αγοράς με σκοπό την παροχή συμβουλών για τη διαμόρφωση διαφημιστικής στρατηγικής και στρατηγικής marketing συγκεκριμένου προϊόντος/υπηρεσίας του ΠΕΛΑΤΗ. β) Ανάπτυξη πρωτότυπου υλικού παραγωγής για καταχώρηση στα μέσα ενημέρωσης (ενδεικτικά: εφημερίδες, περιοδικά, λοιπά έντυπα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό τύπο, αφίσες ανοιχτού χώρου, κινηματογράφο, διαδίκτυο κ.λπ.)

3 γ) Παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των διαφημιστικών καταχωρήσεων, ραδιοτηλεοπτικών και λοιπών μεταδόσεων και λοιπών διαφημιστικών δραστηριοτήτων των (αριθμός) ανταγωνιστών του ΠΕΛΑΤΗ μετά των αντιστοίχων δαπανών αυτών, και υποβολή μηνιαίων/τριμηνιαίων/ετήσιων καταστάσεων με τα εν λόγω στοιχεία. δ) Παρακολούθηση, καταγραφή και αξιολόγηση όλων των διαφημιστικών μεθόδων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται από τα Διαφημιστικά Πρακτορεία για προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων ομοειδή με αυτά του ΠΕΛΑΤΗ, και έγγραφη ενημέρωση του ΠΕΛΑΤΗ σε μηνιαία/τριμηνιαία/ετήσια βάση. ε) Παροχή στον ΠΕΛΑΤΗ επισήμων τιμοκαταλόγων των Μέσων Ενημέρωσης. στ) Αγορά χώρου και χρόνου στα διαφημιστικά μέσα για την διαφημιστική καταχώριση ή εμφάνιση διαφημιστικών μηνυμάτων για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ. ζ) Δημιουργία και παραγωγή λογοτύπων, εμπορικών σημάτων, συσκευασιών, εντύπου υλικού και οποιουδήποτε άλλου υλικού τυχόν απαιτηθεί για την αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων, υπηρεσιών και ονόματος του ΠΕΛΑΤΗ. η) Επίβλεψη εκτύπωσης ή άλλου είδους παραγωγής διαφημιστικού υλικού. θ) Διαμόρφωση και εκτέλεση δραστηριοτήτων προώθησης των πωλήσεων, εκδηλώσεων δημοσίων σχέσεων (π.χ. συνεδρίων, εκθέσεων, εκστρατειών προώθησης των πωλήσεων, διαγωνισμών κ.λπ.). ι) Οργάνωση διαφημιστικών ενεργειών άμεσης επικοινωνίας (π.χ. prospecting, direct mail, database marketing κ.λπ.) και δημιουργία ειδικού software. ια) Άλλες υπηρεσίες Για κάθε μία από τις παραπάνω υπηρεσίες ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ θα υποβάλλει προηγουμένως στον ΠΕΛΑΤΗ συγκεκριμένο προϋπολογισμό ο οποίος, εφόσον εγκριθεί εγγράφως από τον ΠΕΛΑΤΗ, θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα.

4 1.3. Καμία διαφημιστική ενέργεια δεν θα εκτελείται πριν από την έγγραφη έγκριση του ΠΕΛΑΤΗ η οποία θα υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους αυτού και θα υποβάλλεται στον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ μέσω ΦΑΞ αυθημερόν. Άρθρο 2: ΑΜΟΙΒΗ 2.1. Η αμοιβή του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ για τις παρεχόμενες υπηρεσίες που περιγράφονται ανωτέρω στο άρθρο 1 υπό ορίζεται δια του παρόντος ως προμήθεια ποσοστού. επί της τελικής καθαρής τιμής (αφαιρούμενης οποιασδήποτε έκπτωσης παρέχεται από τα διαφημιστικά μέσα) κάθε διαφημιστικής παρουσίασης των προϊόντων/υπηρεσιών του ΠΕΛΑΤΗ σε οποιοδήποτε διαφημιστικό μέσο πλέον ειδικών φόρων, αγγελιόσημου και Φ.Π.Α Για κάθε εκπόνηση εκ μέρους του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ δημιουργικής εργασίας παραγωγής υλικού που θα χρησιμοποιείται στα Μέσα Ενημέρωσης (ενδεικτικά για δημιουργία τελικής μακέτας για καταχώριση σε περιοδικό ή εφημερίδα, τελικής μακέτας για διαφήμιση εξωτερικού χώρου με αφίσα/εξωτερική πινακίδα/επιγραφή κ.λπ.) ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δικαιούται αμοιβής σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογό του Για κάθε εργασία που έχει ανατεθεί σε τρίτον για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ από τον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ (ενδεικτικά: παραγωγή τυπογραφικού υλικού όπως φάκελοι με το λογότυπο/εμπορικό σήμα του ΠΕΛΑΤΗ, προσκλήσεις σε διάφορες εκδηλώσεις, κουπόνια συμμετοχής σε διαγωνισμούς, στίκερς, ετικέτες κ.λπ) ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δικαιούται να εισπράξει από τον ΠΕΛΑΤΗ προμήθεια ποσοστού. % επί της τελικής τιμής που θα χρεώσει με βάση τον επίσημο τιμοκατάλογό του ο τρίτος που διηνήργησε την συγκεκριμένη εργασία Η παραπάνω ορισθείσα αμοιβή/προμήθεια παραμένει σταθερή για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν μεταβάλλεται παρά μόνον κατόπιν έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του ΠΕΛΑΤΗ και του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ.

5 2.5. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δεν δικαιούται αμοιβής από τον ΠΕΛΑΤΗ για δαπάνες που διενεργεί για: - Παρακολούθηση της διαφήμισης των ανταγωνιστών στα Μέσα Ενημέρωσης - Έλεγχο για ορθή πραγματοποίηση συμφωνημένης διαφήμισης στα Μέσα Ενημέρωσης. - Μεταφορικά για αστικές μετακινήσεις, ταχυδρομικά τέλη, τηλέφωνο, φαξ, τέλεξ, . - Λοιπά γενικά διοικητικά έξοδα Δαπάνες που προκύπτουν για ειδικές εργασίες που δεν προβλέπονται από το παρόν θα χρεώνονται κατόπιν ειδικής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Άρθρο 3: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Η καταβολή των ανωτέρω αμοιβών προς τον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ θα γίνεται από τον ΠΕΛΑΤΗ έναντι έκδοσης του σχετικού τιμολογίου το οποίο θα εκδίδει ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ για κάθε εκτελεσθείσα εργασία. ΤΟ ως άνω τιμολόγιο θα εξοφλείται εντός ημερών από την ημερομηνία έκδοσης που αναγράφεται σε αυτό. Άρθρο 4: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ 4.1. Πέραν των ανωτέρω ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να εξασφαλίζει τη διαρκή απασχόληση επαρκούς προσωπικού κατάλληλου επιπέδου για τη διαχείριση των αναγκών του συγκεκριμένου πελάτη (account) και την άμεση αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες το χώρου του marketing Ειδικότερα ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να εξασφαλίζει ότι ένα τουλάχιστον ανώτερο στέλεχός του θα αφιερώνει επαρκή χρόνο στον ΠΕΛΑΤΗ για την αποτελεσματική διεκπεραίωση όλων των υποχρεώσεων που ο

6 ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ αναλαμβάνει δυνάμει του παρόντος, με τρόπο ώστε να υπάρχει διαρκής ανταπόκριση στις ανάγκες του ΠΕΛΑΤΗ Το ως άνω ανώτερο στέλεχος, το όνομα του οποίου θα κοινοποιείται επίσημα στον ΠΕΛΑΤΗ, θα υποστηρίζεται από μία «ομάδα εργασίας» τα μέλη της οποίας θα διαθέτουν τις γνώσεις και την εμπειρία που θα κριθούν κατάλληλα κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ και του ΠΕΛΑΤΗ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται επίσης να εγγραφεί συνδρομητής σε υπηρεσίες ακροαματικότητας και θεαματικότητας (δημοτικότητας) της διαφήμισης και σε άλλες μορφές έρευνας των Μέσων Ενημέρωσης Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει του παρόντος οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας, ενδεικτικά με τη νομοθεσία περί αθέμιτου ανταγωνισμού, προστασίας καταναλωτή κ.λπ. καθώς και με τους κώδικες δεοντολογίας περί διαφήμισης. Άρθρο 5: ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΣ 5.1. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δικαιούται να αναθέτει σε συγκεκριμένο στέλεχος του Τμήματος Μάρκετινγκ της επιχείρησής του να διενεργεί μελέτη και αξιολόγηση τόσο των εξόδων και αμοιβών που προορίζονται για τα Μέσα Ενημέρωσης όσο και των εξόδων και προμήθειας για την εκπόνηση δημιουργικής εργασίας εκ μέρους του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ. Άρθρο 6: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 6.1. ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να εξασφαλίζει εγγράφως για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ όλα τα δικαιώματα χρήσης του διαφημιστικού υλικού και των έργων που δημιουργεί το προσωπικό ή οι συνεργάτες στους οποίους κατά καιρούς αναθέτει την υλοποίηση έργων για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του δυνάμει του παρόντος έναντι του ΠΕΛΑΤΗ Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται καθ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος να ενημερώσει αμέσως τον ΠΕΛΑΤΗ σε κάθε περίπτωση κατά την οποία

7 υποπέσει στην αντίληψη του ότι οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προσβάλλει καθ οιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, να συλλέγει κάθε πληροφορία και αποδεικτικό υλικό και να παρέχει κάθε συνδρομή στον ΠΕΛΑΤΗ για την καταπολέμηση των εν λόγω παραβάσεων Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι καμία από τις ιδέες ή προτάσεις του δεν προσβάλλουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεωθεί να αποζημιώσει τρίτα πρόσωπα λόγω προσβολής δικαιωμάτων τους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ θα υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΠΕΛΑΤΗ για κάθε θετική ή αποθετική ζημία ήθελε τυχόν υποστεί συνεπεία της ανωτέρω παραβίασης. Άρθρο 7: ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ 7.1. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να τηρεί ως εμπορικά απόρρητα επιδεικνύοντας αυστηρή εμπιστευτικότητα και να μην ανακοινώνει σε τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και για οποιαδήποτε αιτία, τόσο το υλικό το οποίο παράγει ο ίδιος ή οι συνεργάτες του για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ δυνάμει της παρούσας σύμβασης όσο και τα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν ενδεικτικά την επιχειρηματική οργάνωση, επενδύσεις, προϊόντα, οικονομική κατάσταση, πελατολόγιο, προμηθευτές, εμπορική πολιτική, επιχειρηματικά πλάνα και στρατηγικές κ.λπ. του ΠΕΛΑΤΗ τα οποία δεν είναι προσιτά στο κοινό και περιέρχονται σε γνώση του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ με αφορμή την εκπλήρωση της παρούσας σύμβασης Η υποχρέωση εχεμύθειας του ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ από το παρόν άρθρο εκτείνεται τόσο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης όσο και απεριόριστα μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση ή λήξη αυτής. Άρθρο 8: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΜΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

8 Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ αποτελεί τον αποκλειστικό διαφημιστικό πράκτορα του ΠΕΛΑΤΗ. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να μην διενεργεί ως διαφημιστικός πράκτορας προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων που ανταγωνίζονται άμεσα ή έμμεσα τα προϊόντα ή υπηρεσίες του ΠΕΛΑΤΗ. Σε περίπτωση αμφιβολίας ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ θα φροντίζει να εξασφαλίζει εκ των προτέρων τη συναίνεση του ΠΕΛΑΤΗ για ανάληψη διαφημιστικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων. Άρθρο 9: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 9.1. Η διάρκεια του παρόντος ορίζεται ετήσια/διετής, με έναρξη την. και λήξη την Σε περίπτωση παραβίασης από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις του δυνάμει του παρόντος, οι οποίες συμφωνούνται όλες ουσιώδεις, το έτερο συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση με άμεση ισχύ και να απαιτήσει πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας του, θετικής ή αποθετικής Ρητά συμφωνείται και συνομολογείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ δεν εκπληρώσει ή εκπληρώσει καθυστερημένα, εν όλω ή εν μέρει, οποιαδήποτε υποχρέωσή του δυνάμει του παρόντος υποχρεούται να καταβάλει στον ΠΕΛΑΤΗ ποσό.. Ευρώ ως δια του παρόντος συμφωνούμενη και εκκαθαρισμένη αποζημίωση του ΠΕΛΑΤΗ για την ζημία την οποία ο τελευταίος υπέστη, με ρητή επιφύλαξη του δικαιώματος του ΠΕΛΑΤΗ να καταγγείλει αημίως για τον ίδιο την παρούσα σύμβαση με το παρόν ή/και να αξιώσει την πλήρη αποκατάσταση κάθε περαιτέρω ζημίας του Ανεξαρτήτως της ανωτέρω η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως σε περίπτωση που οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος λυθεί, ή πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση Μετά την για οποιοδήποτε λόγο λύση του παρόντος ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ υποχρεούται να παραδώσει στον ΠΕΛΑΤΗ εντός.. ημερών όλο το διαφημιστικό υλικό το οποίο έχει εκπονηθεί για λογαριασμό του ΠΕΛΑΤΗ.

9 Άρθρο 10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος, που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις, καθώς και τυχόν ανανέωση ή παράταση της παρούσας σύμβασης είναι ισχυρές μόνο αν καταρτιστούν εγγράφως. Άρθρο 11: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗ Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να υποκατασταθούν από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο εν όλω ή εν μέρει στα δικαιώματα ή υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την παρούσα, ούτε επιτρέπεται από οποιονδήποτε των συμβαλλομένων η εκχώρηση μέρους ή όλης της παρούσης χωρίς την γραπτή έγκριση του αντισυμβαλλομένου. Άρθρο 12: ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ Το παρόν αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά και υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής. Άρθρο 13: ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ Αρμόδια δικαστήρια για κάθε διαφορά που θα προκύψει από το παρόν συμπεριλαμβανομένων και διαφορών περί την ισχύ, ερμηνεία ή εκτέλεση αυτού είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Άρθρο 14: ΔΙΑΦΟΡΑ Οποιαδήποτε γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σε σχέση με το παρόν θα γίνεται με επιστολή στις διευθύνσεις των συμβαλλομένων μερών που αναγράφονται στην αρχή του παρόντος ή με φαξ στους ακόλουθους αριθμούς:

10 - Για τον ΠΕΛΑΤΗ: αριθμός φαξ., υπ όψιν κ.. - Για τον ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗ: αριθμός φαξ, υπ όψιν κ.. Αυτά αφού συμφωνήθηκαν μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) αντίτυπα, το οποίο αφού υπογράφηκε ως ακολούθως, κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα, ενώ από ένα θα κατατεθεί στην Αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ Τ.Σ. Τ.Υ. Ο ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ Τ.Σ. Τ.Υ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687

Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας Α.Π. 7 & 8» με MIS 375686 & 375687 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ για το υποέργο 7 «Επικοινωνιακά Υλικά Προβολής και Δημοσιοποίηση της Πράξης στα ΜΜΕ» Της πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΤΟ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. Στην Αθήνα σήμερα,. μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 01/12/2012-30/11/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΤΗΝ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 24.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 480 20 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 611 Έγκριση των συμβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΑΔΑ: 7ΘΗ046ΨΖΣΠ-ΝΜΔ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 620/31/2014 ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 17 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ε. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ Αναθέτουσα Αρχή: Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 -

.)»» . «O.T.S. S.A.» 1 - ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΟΥ Ο.Π.Σ. ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα σήµερα, 16/10/2013, µεταξύ των πιο κάτω συµβαλλοµένων: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012

ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 ιαγωνισμός για την Προμήθεια και Εγκατάσταση ύο Ψυκτών του Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο της ΑνΑ Αριθμός ιαγωνισμού: 5/2012 Λευκωσία, Μάϊος 2012 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. μεταξύ. της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ μεταξύ της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ «ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ INTRALOT INTERNATIONAL LTD» και της Εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΩΝ»

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα