ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 290 Θ Ε Μ Α 9 ο : Καθορισμός κοινόχρηστων δημοτικών χώρων υπαίθριας διαφήμισης, για την τριετία Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 26 η του μηνός Σεπτεμβρίου, του έτους 2013, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ αριθ / πρόσκληση και την υπ αριθ / ανακοίνωση-γνωστοποίηση του Προέδρου, κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπυρίδωνα για μετάθεση της ημερομηνίας λόγω σοβαρού κωλύματος, οι οποίες νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ ), περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο, κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ Δ. Κωνσταντίνο, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Νικολάου Σπυρίδων - Πρόεδρος, 2. Γλυκοφρύδης Γεώργιος 3.Δέδες Γεώργιος, 4.Κακούρος Ιωάννης, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Δέδες Δημήτριος, 7.Δόσχορης Κων/νος, 8.Λέζου Σταυρούλα, 9.Λόης Νικόλαος 10.Κακαβάς Γεώργιος, 11.Γκιώνης Γεώργιος, 12.Πέρρας Σωτήριος, 13.Ράτης Σπυρίδων, 14.Παύλου Παύλος, 15.Κούτμου Ευσταθία,16.Πετρίτσης Γεώργιος, 17.Φίλης Παναγιώτης, 18.Ασημακόπουλος Χρήστος. Στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταται ο Πρόεδρος τοπικής κοινότητας Πισίων Γκίκας Ιωάννης, κατόπιν νόμιμης πρόσκλησης. Α π ό ν τ ε ς: 1.Λούκας Λουκάς, 2.Δοσσαράς Χαράλαμπος, 3.Στάμου Μαρία, 4.Ψυχογιός Ανάργυρος, 5.Βαρελάς Παναγιώτης, 6.Πέτρου Δημήτριος 7.Πρωτοπαππά Μαρία, 8.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 9.Στάμου Δημήτριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

2 Δεν παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των συμβουλίων της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου Περαχώρας Κάχρου-Λογοθέτη Μαρία, Αγίων Θεοδώρων Λημνιώτης Σωτήριος και Ισθμίας Σπανός Παναγιώτης, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. Επί του 9 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται: 1. Οι διατάξεις του Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/τ.Α / ) «Υπαίθρια Διαφήμιση, Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις», όπου στο άρθρο 3 αυτού «Χώροι στους οποίους επιτρέπεται η υπαίθρια διαφήμιση» αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ( Ο.Τ.Α. ) α βαθμού καθορίζουν, στα διοικητικά όριά τους, επαρκείς και πρόσφορους χώρους, στους οποίους και μόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή των διαφημίσεων σε κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους. Ο καθορισμός γίνεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται υποχρεωτικά τρεις (3) τουλάχιστον μήνες από την λήξη ημερολογιακού έτους και ισχύει για τα επόμενα τρία έτη. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, τη σχετική απόφαση εκδίδει ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας μέχρι τη λήξη του ημερολογιακού έτους. Αν δεν καθοριστούν χώροι κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινόχρηστων, δημοτικών ή κοινοτικών χώρων για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων. Αν δεν καθοριστούν χώροι κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινοχρήστων, δημοτικών ή κοινοτικών χώρων για την προβολή υπαιθρίων διαφημίσεων. Η μη έκδοση της απόφασης αυτής μέσα στην ανωτέρω προθεσμία συνιστά σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους. 2. Η υπ αριθ /2003 ΚΥΑ Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων -Πολιτισμού (ΦΕΚ 1788/τ.Β / ), «περί καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, προδιαγραφών και διαδικασίας τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων πλαισίων για την προβολή υπαίθριας εμπορικής διαφήμισης, κατά τις διατάξεις του Ν. 2946/2001». 3. Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/ ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης όπου στο άρθρο 73 «Επιτροπή Ποιότητας Ζωής - Αρμοδιότητες» αναφέρεται ότι η εν λόγω Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο Κανονιστικών Αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ., ενώ στα άρθρα 83 «Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας» και 84 «Αρμοδιότητες συμβουλίου τοπικής κοινότητας» αναφέρεται ότι οι οικείες κοινότητες προτείνουν στην Ε.Π.Ζ. τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών και τις θέσεις που επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία των εμποροπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιφέρειά τους. 4. Οι διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Β/ ), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 5. Η υπ αριθ. 259/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λουτρακίου Περαχώρας, που νομιμοποιήθηκε με την υπ αριθ / Απόφαση Γ.Γ.Π.Π., με την οποία καθορίστηκαν στον εν λόγω τέως Δήμο κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης για την τριετία , σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

3 6. Οι υπ αριθ. 34/2013, 26/2013, 24/2013 και 5/2013 Αποφάσεις, αντίστοιχα των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων, Ισθμίας και της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, με την οποία εισηγούνται τους κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους, ανά Κοινότητα, για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης, για την τριετία , σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις. 7. Η από 20/6/2013 σχετική εισήγηση του Γραφείου Εσόδων του Δήμου προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. 8. Η υπ αριθ / ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε στους πίνακες ανακοινώσεων του Δήμου, για υποβολή παρατηρήσεων - προτάσεων από ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες, σχετικά με τον καθορισμό κοινόχρηστων δημοτικών χώρων υπαίθριας διαφήμισης για την τριετία , προ της εισαγωγής του θέματος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ώστε να εισηγηθεί το θέμα στο Δ.Σ., μαζί με τα αποδεικτικά δημοσίευσής της. 9. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις ή προτάσεις, σχετικά με το εν λόγω θέμα, από ενδιαφερόμενους. 10. Η υπ αριθ. 9/2013 Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με την οποία εισηγήθηκε στο Δ.Σ. τον καθορισμό στον Δήμο Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων κοινόχρηστων χώρων στους οποίους και μόνο θα επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2946/2001, για την τριετία , ανά Κοινότητα, σύμφωνα με τις ληφθείσες Αποφάσεις των συμβουλίων των οικείων Κοινοτήτων. 11. Το υπ αριθ.18130/ έγγραφο του Γραφείου Εσόδων του Οικ/κού Τμήματος του Δήμου μας προς την Α/θμια Επιτροπή Πολεοδομικού & Αρχ/κού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.), με το οποίο ζητείται η γνώμη της εν λόγω υπηρεσίας σχετικά με το θέμα και το οποίο έως και σήμερα δεν έχει απαντηθεί. 12. Η από 9/9/2013 σχετική εισήγηση του Γραφείου Εσόδων του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, A π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Καθορίζει στον Δήμο Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων κοινόχρηστους χώρους στους οποίους και μόνο θα επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδικά διαμορφωμένα πλαίσια για την προβολή υπαίθριων διαφημίσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2946/2001, για την τριετία , ανά Κοινότητα, σύμφωνα με τις ληφθείσες Αποφάσεις των συμβουλίων των οικείων Κοινοτήτων, ως ακολούθως: Α. Δημοτική Κοινότητα Λουτρακίου Περαχώρας (σύμφωνα με την υπ αριθ. 34/ Απόφαση Συμβουλίου της εν λόγω Κοινότητας) 1. Περιοχή Ισθμού, και στο τμήμα που περικλείεται από την Επαρχιακή οδό Λουτρακίου-Περαχώρας,από το Συνεδριακό Κέντρο έως και την Γέφυρα Ισθμού. 2. Στο τμήμα της Επαρχιακής οδού Λουτρακίου - Περαχώρας, από το Συνεδριακό Κέντρο μέχρι την συμβολή της με την σιδηροδρομική γραμμή (πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα). 3. Στην Κεντρική λεωφόρο της πόλεως Λουτρακίου από την σιδηροδρομική γραμμή (πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα), μέχρι την εκκλησία Αγ. Γεωργίου. 4. Στα τμήματα της πόλης ευρισκόμενα ανατολικά της Κεντρικής Λεωφόρου από την σιδηροδρομική γραμμή (πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα), μέχρι τα φυσικά λουτρά.

4 5. Στα τμήματα της πόλης ευρισκόμενα δυτικά της Κεντρικής Λεωφόρου από την σιδηροδρομική γραμμή (πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα), μέχρι το Ο.Τ Παραλία και επί της παραλιακής οδού Λ. Ποσειδώνος μέχρι την βυθιζόμενη γέφυρα της Ποσειδωνίας. 7. Στην ευρύτερη περιοχή Ποσειδωνίας, από την βυθιζόμενη γέφυρα της Ποσειδωνίας, έως πρώην εργοστάσιο ρετσινιού. 8. Στις ευρύτερες περιοχές εκτός σχεδίου ανατολικά της πόλης του Λουτρακίου (Άσπρα Χώματα, Καρμπουνάρι, Κατουνίστρα, Κλεφτόραχη, Χαρβάτι, κ.λ.π.). 9. Στο τμήμα της Επαρχιακής οδού Λουτρακίου Περαχώρας από την εκκλησία Αγίου Γεωργίου έως την Τριγωνική Πλατεία Περαχώρας ( έναντι Ναού Αγ. Κωνσταντίνου). 10. Εντός σχεδίου πόλης περιοχής Περαχώρας. 11. Στο τμήμα της Επαρχιακής οδού Περαχώρας Λίμνη Βουλιαγμένης, από το γήπεδο Περαχώρας μέχρι την είσοδο της Λίμνης Βουλιαγμένης. 12. Στην ευρύτερη περιοχή Βουλιαγμένης, εξαιρουμένου του αρχαιολογικού χώρου. 13. Στις εκτός σχεδίου περιοχές κατά μήκος της παραλίας Φλάμπουρου- Παναγίτσας- Σκάλωμα. Δημοτική Κοινότητα Αγ. Θεοδώρων (σύμφωνα με την υπ αριθ. 26/ Απόφαση Συμβουλίου της εν λόγω Κοινότητας) 1. Καθ όλο το μήκος της παραλιακής οδού Σαρωνικού. 2. Εκατέρωθεν της Π. Ε. Ο. Α. Κ. από την είσοδο της πόλης έως και την έξοδο αυτής και έως τα όρια της Ν.Ε.Ο.Α.Κ. 3. Στην ευρύτερη περιοχή από την Ν. Ε. Ο. Α. Κ. και βορειοδυτικά αυτής συμπεριλαμβανομένων των οικισμών (Κατσιβίρι, Καλύβιζες, Σέσι, Κόκκινο Λιθάρι κλπ), Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας (σύμφωνα με την υπ αριθ. 24/ Απόφαση Συμβουλίου της εν λόγω Κοινότητας) 1. Η κεντρική οδός Ισθμίας από βυθιζόμενη γέφυρα ως γήπεδο ποδοσφαίρου. 2. Από ζαχ/στείο Στέφα ως τα όρια του Δ. Δ. Ισθμίας. 3. Η κεντρική οδός της Κύρα Βρύσης. 4. Η οδός Εξαμιλίων ως τα όρια του οικισμού Κύρα Βρύσης. 5. Η ευρύτερη περιοχή οικισμού Κύρα Βρύσης. 6. Από τη συμβολή της Π.Ε.Ο.Α.Κ πίσω από το Δημοτικό Σχολείο ως την πολυκατοικία Μαυρέα. 7. Παραλιακή οδός Βαρδινογιάννη (πλευρά Στερεάς). 8. Από πολυκατοικία Μαυρέα ως τα όρια του οικισμού Αγ. Χαραλάμπου. 9. Η ευρύτερη περιοχή οικισμού Αγ. Χαραλάμπου. 10. Η ευρύτερη περιοχή οικισμού Κάβου. 11. Η ευρύτερη περιοχή οικισμού Παλαιού Καλαμακίου, Τοπική Κοινότητα Πισίων (σύμφωνα με την υπ αριθ. 5/ Απόφαση Συμβουλίου της εν λόγω Κοινότητας) 1. Η κεντρική οδός Πισίων από την διασταύρωση προς το Σχολείο μέχρι και τον Αγ. Νεκτάριο. 2. Κεντρική Πλατεία Πισίων.

5 3. Μεσαία Πλατεία Πισίων. 4. Πλατεία Δημοτικού Σχολείου. 5. Νέα Επαρχιακή οδός Σχίνου-Βαμβακές Μαυρολίμνη από είσοδο Καλυβίων μέχρι την έξοδο Μαυρολίμνης. 6. Παλαιά επαρχιακή οδός από διασταύρωση Καλυβίων μέχρι Πλατεία Παυσανία. 7. Πλατεία Παυσανία. 8. Παλαιά επαρχιακή οδός από πλατεία Παυσανία μέχρι διασταύρωση με νέα επαρχιακή οδό θέση Μαγούλα. 9. Δρόμος Σχίνου Στραβά από πλατεία Παυσανία μέχρι στροφή προς Στραβά θέση Γκούρι. 10. Ευρύτερη περιοχή Πισίων. 11. Ευρύτερη περιοχή Σχίνου Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 290/2013. Ο Πρόεδρος ( Επονται υπογραφές ) Ακριβές Αντίγραφο Λουτράκι 30/09/2013. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 128/2013 ΘΕΜΑ 4 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης: «Γεωτεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 333

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 333 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου 2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 175/214 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 6/12-6-214 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ενημέρωση λήψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13 / 2012 Από τα πρακτικά της αριθ. 13 / 2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λέσβου. Αριθμός απόφασης 142 / 2012 (ΠΕΡΙΛΗΨΗ: σχετικά με την γνωμοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ : 7 η /2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ της 24-10-2014 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Απόφασης 19/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 24/10/2014 της 7 ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ -----------------------------------------------

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-5-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 9649/28-5-2014 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 25-7-2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 13722 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------------- Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 17 Απόσπασμα από το πρακτικό της 13-02-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέμα: Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 5/2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑΧ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ : Ελ. Βενιζέλου & Μπαχούμη 2 ΤΑΧ.ΚΩΔ. : 48 100 ΠΡΕΒΕΖΑ ΠΛΗΡΟΦ : Κοψάρη Δήμητρα

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 09 : 00 π. μ,

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης

ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης ΣΧΕΔΙΟ: Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων Δήμου Κω Σύμφωνα με το πρότυπο του Υπουργείου Εσωτερικών και αποκέντρωσης Άρθρο 1 Καθορισμός Δημοτικών Κοινοτήτων Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Κω

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011

Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΑΜΑΣ Αριθ.Αποφ 29/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το 7 ο Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου ράµας Την 28/3/2011 ΘΕΜΑ 1ο: Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού του ήµου ράµας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 077/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αρ. Απόφασης: 37/ 2011. Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Απόφασης: 37/ 2011 Αρ. Πρωτοκόλλου: 2605/14.03.2011 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 30/2014 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012.

ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΘ-ΡΤΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 16/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 10 ης Δεκεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 367/2012 Θέμα: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και Προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011».

Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 10-188 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 18-04-2011. Θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2011». Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της με αριθμό 10 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 02 ας Απριλίου 2015 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 076/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα