ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17 της 23 ης Σεπτεμβρίου 2015 Αριθμός Απόφασης 204 Θ Ε Μ Α 2 ο έκτακτο : Ένταξη του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (Ε.Η.Τ.Τ.Α.) Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων Δήμου μας για συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου που θα πραγματοποιηθεί στην Προύσα (19-21/10/2015). Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 23 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ / πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ ), περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 6.Βλάσσης Ευάγγελος, 7.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 8.Ράτης Σπυρίδων, 9.Θυμής Φίλιππος, 10.Παντελέου Κων/νος, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος 12.Σπύρου Κων/νος, 13.Στάμου Γεώργιος, 14.Λογοθέτης Κων/νος, 15.Δόσχορης Κων/νος, 16.Λάμπρου Κων/νος. Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης & κ. Δήμου Κων/νος. Α π ό ν τ ε ς: 1.Νικολάου Σωτήριος, 2.Θυμής Μιχαήλ, 3.Κορδαλή Σωτηρία, 4.Παύλου Παύλος, 5.Γεωργίου Χαράλαμπος, 6.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Μουζάκης Αθανάσιος, 9.Κοφινάς Ηλίας, 10.Θεοδώρου Αγγελική, 11.Ασημακόπουλος Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

2 Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκε νόμιμα. Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Κοφινάς Ηλίας, Γεωργίου Χαράλαμπος, Βαρελάς Παναγιώτης και Θυμής Μιχαήλ που παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης, καθώς και η κα. Θεοδώρου Αγγελική, η οποία αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 15 ου θέματος. Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση πέντε έκτακτων θεμάτων, μεταξύ αυτών ως 2 ου και του θέματος «Ένταξη του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (Ε.Η.Τ.Τ.Α.). Έγκριση μετακίνησης εκπροσώπων Δήμου μας για συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση του Δικτύου που θα πραγματοποιηθεί στην Προύσα (19-21/10/2015)», έκτακτα ως κατεπείγοντος, προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι σχετικές διαδικασίες και να εξασφαλισθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις πριν την πραγματοποίηση της μετακίνησης. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα αποφάσισε τη συζήτηση του εν λόγω θέματος έκτακτα ως κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.7 του Ν. 3852/2010. Ακολούθως κι επί του παρόντος θέματος, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 1. Οι διατάξεις του άρθρου 219 του Ν. 3463/2006 που αφορούν Διεθνείς Συνεργασίες. 2. Τα υπ αριθ / , 450/ & 143/ έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και η υπ αριθ. 10/11992/ Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που αναφέρονται στις Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α και β βαθμού. 3. Ο σχετικός φάκελος υποψηφιότητας του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων, για ένταξή του στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (European Historic Thermal Towns Association - E.H.T.T.A.). 4. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 17562/ επιστολή του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (E.H.T.T.A.), με την οποία προσκαλείται ο Δήμος μας να συμμετάσχει στην επόμενη επίσημη συνάντηση της E.H.T.T.A. και της Γενικής Συνέλευσής της στην Προύσα (Τουρκία) τον ερχόμενο Οκτώβριο (από 19 έως 21), όπου ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων θα παρουσιαστεί επίσημα ως ενεργό μέλος του ανωτέρω Δικτύου. Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της E.H.T.T.A. υπάρχουν όλα τα σχετικά με το Δίκτυο (Καταστατικό, Πολιτική Διακήρυξη, Επικοινωνιακή Στρατηγική κλπ.) 5. Η από εισήγηση του Δημάρχου κ. Γιώργου Γκιώνη προς το Δημοτικό Συμβούλιο η οποία έχει ως εξής: {Το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού (European Historic Thermal Towns Association) ιδρύθηκε το 2009 στις Βρυξέλλες, ως διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Το 2010 αναγνωρίστηκε ως «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή των ιστορικών Λουτροπόλεων της Ευρώπης» και είναι μια από τις 29 πολιτιστικές Διαδρομές που έχουν αναγνωρισθεί μέχρι σήμερα από το Συμβούλιο της Ευρώπης (47 Κράτη-μέλη). Τον Απρίλιο 2015 η Ευρωπαϊκή Διαδρομή Θερμαλισμού παρουσιάστηκε επίσημα στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες,

3 γεγονός που επιβεβαιώνει το ενδιαφέρον που εκφράζεται από τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς για την ανάπτυξη του Δικτύου. Στόχος είναι η σύσταση ενός μόνιμου Ευρωπαϊκού οργανισμού για τη δημιουργία ενός δικτύου πόλεων - με αναγνωρισμένη παράδοση λουτροπόλεων και πλούσια κληρονομιά, ώστε να ενισχύσουν την ιστορία τους και να διατηρήσουν και να προστατεύσουν την πολιτιστική κληρονομιά τους, αναπτύσσοντας παράλληλα δημιουργικές και καινοτόμες πολιτικές προώθησης και ενίσχυσης τους. Στις δραστηριότητες της ΕΗΤΤΑ για την επίτευξη των στόχων, εντάσσονται: Η στήριξη της διευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ λουτροπόλεων και ιαματικών πηγών. Η ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών ανάμεσα σε οργανισμούς, διοικητικούς και/ή πολιτιστικούς και κοινωνικοοικονομικούς φορείς. Η ενθάρρυνση της δικτύωσης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαϊκούς φορείς και με τη στήριξη των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η υλοποίηση Ευρωπαϊκών δράσεων και Δημιουργία μίας Ευρωπαϊκής διαδρομής λουτροπόλεων. Ο σχεδιασμός και η προώθηση ενός Ευρωπαϊκού τουριστικού προϊόντος που θα απευθύνεται στη διεθνή αγορά και θα μπορεί να αποφέρει οικονομικά οφέλη στις λουτροπόλεις. Ιδρυτικά μέλη του Δικτύου είναι η λουτρόπολη Vichy στη Γαλλία, Acqui Τherme και Salsomaggiore Therme στην Ιταλία, Bath στην Αγγλία, Ourense στην Ισπανία και Spa στο Βέλγιο. Ενεργά μέλη του Δικτύου είναι 26 λουτροπόλεις από τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία, το Βέλγιο, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Κροατία και την Τουρκία. Η αίτηση ένταξης του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων προέκυψε ύστερα από ενημέρωση των δραστηριοτήτων του Δικτύου από τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, κ. Μάρκο Δανά και στη συνέχεια από την Εκπρόσωπο της ΕΗΤΤΑ στην Ελλάδα, κ. Ζωή Καζαζάκη, η οποία μας αποσαφήνισε το πλαίσιο της διευρωπαϊκής συνεργασίας μεταξύ λουτροπόλεων και ιαματικών πηγών καθώς επίσης, το νέο σχέδιο ενθάρρυνσης του διασυνοριακού τουρισμού με «προορισμό την Ευρώπη», το οποίο ενισχύεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τα προγράμματά της. Αντιλαμβανόμενοι τις νέες δυνατότητες που ανοίγονται για τον Δήμο, όπως επίσης, τη θέση του Δημάρχου της Λουτρόπολης Montecatini Therme και Προέδρου της ΕΗΤΤΑ, Δρ. Giuseppe BELLANDI, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Ελλάδα αποτελεί την κοιτίδα των Ιαματικών Πηγών της Ευρώπης και οι λουτροπόλεις της, οι οποίες πρέπει να φιγουράρουν στον Χάρτη των Λουτροπόλεων της Ευρώπης που προωθούνται από τον ΕΗΤΤΑ ως τουριστικοί προορισμοί, συντάξαμε Αίτηση Ένταξης στο Δίκτυο, μεταφρασμένη στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα και την υποβάλλαμε στις 19 Ιουνίου 2015, με Αρ. Πρωτοκόλλου: Ύστερα από συνεδρίαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Δικτύου Ευρωπαϊκών Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού, στο Παρίσι, στις 25 Ιουνίου 2015, εγκρίθηκε η αίτηση ένταξης του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο, σύμφωνα με την επιστολή ενημέρωσης που μας απέστειλε ο Πρόεδρος του Δικτύου, στις 17 Σεπτεμβρίου 2015 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ). Να σημειωθεί ότι η επιστολή ένταξης που επισυνάπτεται του μηνύματος φέρει ημερομηνία, 4 Σεπτεμβρίου Η ένταξή μας ως μέλος του Δικτύου της ΕΗΤΤΑ θα επισφραγιστεί με την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, ευρώ, που καταβάλλουν τα μέλη, όπως επίσης, με την επίσημη παρουσίαση της υποψηφιότητάς μας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στην Προύσα, από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου Ως μέλος της ΕΗΤΤΑ, δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο να διεκδικήσει χρηματοδοτικά εργαλεία και να ενταχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα ανάπτυξης του ιαματικού τουρισμού και των προϊόντων του spa, ως μέλος ενός ευρύτερου ευρωπαϊκού δικτύου. Επίσης, 2 φορές το χρόνο πραγματοποιούνται σε πόλεις-μέλη του δικτύου, τα λεγόμενα Café de l Europe Spa towns όπου συμμετέχουν τα μέλη και ουσιαστικά προωθούν θεματικά (μουσική, σινεμά κοκ) τη Λουτρόπολη}.

4 6. Ο δημοτικός προϋπολογισμός τρέχοντος έτους όπου στους Κ.Α & του σκέλους των εξόδων του με τίτλους «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση των μετακινούμενων για υπηρεσία Δημάρχου Αντιδημάρχων» & «Αποζημίωση για έξοδα κίνησης ειδικών συνεργατών & συμβούλων» αντίστοιχα, προβλέπονται πιστώσεις για την εν θέματι μετακίνηση. 7. Οι από εισηγήσεις του Γραφείου Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών σχετικά με τις μετακινήσεις των εκπροσώπων του Δήμου μας στην Προύσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2685/ , καθώς και τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων. 8. Οι υπ αριθ. Α-453/2015 & Α-454/2015 σχετικές Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 140 του Ν. 3463/2006, καθώς και εκείνες του άρθρου 18 του Ν. 4071/2012, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α 1. Την ένταξη του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ιστορικών Πόλεων Θερμαλισμού, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσας εισήγηση του κ. Δημάρχου 2. Αποδέχεται την καταβολή ετήσιας εισφοράς από τον Δήμο μας στο εν λόγω Δίκτυο, ύψους 3.000,00, σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Δημάρχου. Με επόμενη Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου θα αναμορφωθεί ο δημοτικός προϋ/σμός τρέχοντος έτους, προκειμένου να δημιουργηθεί στο σκέλος των Εξόδων του ο νέος Κ.Α , με τίτλο «Δίκτυο Ευρωπαϊκών πόλεων θερμαλισμού», προς κάλυψη της ετήσιας αυτής εισφοράς. 3. Εγκρίνει τη μετακίνηση των κ.κ. Γεωργίου Γκιώνη - Δημάρχου και Σακελλαρίου Αναστάσιου - Αντιδημάρχου, καθώς και της κας Μπέζιου Ανδριανής επιστημονικής συνεργάτιδος, ως εκπροσώπων του Δήμου μας, στην Προύσα της Τουρκίας, όπου θα διεξαχθεί η επίσημη συνάντηση της E.H.T.T.A. και θα παρουσιαστεί επίσημα ο Δήμος μας ως ενεργό μέλος του ανωτέρω Δικτύου. 4. Εγκρίνει τις δαπάνες μετακίνησης των ανωτέρω στην Προύσα ως ακολούθως: Α) Μετακίνηση Δημάρχου & Αντιδημάρχου: Ημερήσια αποζημίωση (σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν.2685/1999): 95,00 Χ 3 ημέρες Χ 2 άτομα = 570,00 Οι ανωτέρω θα μετακινηθούν αεροπορικώς και ακτοπλοϊκώς, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 2685/1999 και την ΚΥΑ 2/56533/0022/ Η τιμή του αεροπορικού εισιτηρίου οικονομική θέση (Ν. 2685/99, άρθρο 4 παρ. II): 210,00 Χ 2 άτομα = 420,00 και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων: 17,00 Χ 2 άτομα = 34,00 Οι ανωτέρω θα λάβουν δαπάνη διανυκτέρευσης (άρθρο 22 Ν. 2685/1999): 65,00 Χ 3 ημέρες Χ 2 άτομα = 390,00 Σύνολο δαπανών = 570, , , ,00 = 1.414,00. Β) Μετακίνηση Επιστημονικής Συνεργάτιδος: Ημερήσια αποζημίωση (σύμφωνα με το άρθρο 19 Ν.2685/1999): 95,00 Χ 3 ημέρες = 285,00 Η ανωτέρω θα μετακινηθεί αεροπορικώς και ακτοπλοϊκώς, σύμφωνα με το

5 άρθρο 4 Ν. 2685/1999 και την ΚΥΑ 2/56533/0022/ Η τιμή των αεροπορικών εισιτηρίων οικονομική θέση (Ν. 2685/99, άρθρο 4 παρ. II): 210,00 και των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων: 17,00 Η ανωτέρω θα λάβει δαπάνη διανυκτέρευσης (άρθρο 22 Ν. 2685/1999): 65,00 Χ 3 ημέρες = 195,00 Σύνολο δαπανών = 285, , , ,00 = 707, Διαθέτει πίστωση ποσών: 1.414,00 σε βάρος του Κ.Α του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση των μετακινούμενων για υπηρεσία Δημάρχου Αντιδημάρχων» 707,00 σε βάρος του Κ.Α του σκέλους των εξόδων με τίτλο «Αποζημίωση για έξοδα κίνησης ειδικών συνεργατών & συμβούλων» προς κάλυψη των ανωτέρω δαπανών 6. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Γκιώνη Αλκ. Γεώργιο να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί για την ένταξη του Δήμου μας στο εν λόγω Δίκτυο. Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 204/2015. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη ( Επονται υπογραφές ) Ακριβές Αντίγραφο Λουτράκι 24 Σεπτεμβρίου 2015 Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 333

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 333 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου 2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 295/2015 ΘΕΜΑ 2 ο έκτακτο : Κατάρτιση όρων ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 18/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 23 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της με αριθμ. 12/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρκαδόνας Αριθμ. Αποφ. 122/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 19 Ioυνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012

ΑΔΑ: Β4ΛΜ7Λ6-43Π. ΠΑΤΡΑ, 26 Ιουνίου 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΟ EΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης»

ΔΙΚΤΥΟ EΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης» ΔΙΚΤΥΟ EΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ «Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης» Συνεδρίαση του Δ.Σ του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος Θεσ/νίκη, 1 η Μαρτίου 2015 Ξενοδοχείο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ.1 της 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό συνεδρίασης του Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου-Περαχώρας αριθ.1 της 28 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ -------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό συνεδρίασης του

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 5031 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Απριλίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας 26 Απριλίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Email: oedm@marathon.gr Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 15/2015 από (12-06- 2015) της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 15 του

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το Πρακτικό της με αριθμό 25/2012 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 321/2012 Γραφείο: Δημοτικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 62/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 09/29-04-2015 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 1/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 261/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Απευθείας ανάθεση εκπόνησης μελέτης με τίτλο «Οριστικές

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της 20 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2015 Αριθμός Απόφασης 403/2015

Από το πρακτικό της 20 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2015 Αριθμός Απόφασης 403/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 20 ης κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2015 Αριθμός Απόφασης 403/2015 ΠΕΡΙ: Διοργάνωση εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-19 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 267. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-19 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 267. Περίληψη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ημερομηνία: 29/07/2015 Αρ. Πρωτ. 20729 Αναρτητέα Από το πρακτικό της αριθμ.2015-19 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 267 Περίληψη Λήψη απόφασης του Δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το 09/2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 28 ης Μαΐου 2013. Αριθμός Απόφασης 191/2013 Θέμα 36 ο : Έγκριση μετακινήσεων. Σήμερα την 28 η Μαΐου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 Από το πρακτικό 2/14-2-2014 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. Στην Ελαφόνησο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 292. Περίληψη

Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 292. Περίληψη Ημερομηνία: 04/09/2015 Αρ. Πρωτ. 22930 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 292 Περίληψη Έγκριση Στρατηγικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ως προς το έγγραφο της Οικον. Υπηρεσίας στην Παρατήρηση 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα