Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 Θ Ε Μ Α 5 ο : Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας Υπηρεσιών Δήμου για το έτος Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 23 η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 5:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 1513/ πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΚΑΚΑΒΑ Γεωργίου, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ ), περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΛΟΓΟΘΕΤΗ Δ. Κων/νο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σε συνέχεια της από 20 Ιανουαρίου 2012 διακοπείσας συνεδρίασης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι δύο (22), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Κακαβάς Γεώργιος Πρόεδρος 2.Γλυκοφρύδης Γεώργιος, 3.Δέδες Γεώργιος, 4.Δέδες Δημήτριος, 5.Νικολάου Σπυρίδων, 6.Μουζάκης Αθανάσιος, 7.Βαρελάς Παναγιώτης, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Κακούρος Ιωάννης, 10.Λέζου Σταυρούλα, 11.Πέτρου Δημήτριος, 12.Ψυχογιός Ανάργυρος, 13.Γκιώνης Γεώργιος, 14.Πρωτοπαππά Μαρία, 15.Πετρίτσης Γεώργιος, 16.Φίλης Παναγιώτης, 17.Λόης Νικόλαος, 18.Δοσσαράς Χαράλαμπος, 19.Ράτης Σπυρίδων, 20.Στάμου Δημήτριος, 21.Κούτμου Ευσταθία, 22.Στάμου Μαρία. Στην παρούσα συνεδρίαση παρίσταντο και ο Πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας Λουτρακίου - Περαχώρας κ. Μπάκος Γεώργιος καθώς & ο Πρόεδρος του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης, κατόπιν νόμιμης πρόσκλησής τους. Α π ό ν τ ε ς: 1.Λούκας Λουκάς, 2.Πέρρας Σωτήριος, 3.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 4.Παύλου Παύλος, 5.Φόρτη Παναγιώτα, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

2 Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζαν και οι Πρόεδροι των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Ισθμίας και Αγ. Θεοδώρων, ήτοι κ. Σπανός Παναγιώτης και κ. Ψυχογιός Χρήστος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα. Επί του 5 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 1.Οι διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.3584/07 "Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων", σύμφωνα με τις οποίες, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, είναι δυνατό να καθιερώνονται εξαιρέσεις από την εφαρμογή πενθήμερης εργασίας κατά Υπηρεσία, κλάδο και αριθμό υπαλλήλων, χρόνο ή περιοχή, καθώς και διακεκομμένες καθημερινές ώρες εργασίας, καθημερινό ωράριο εργασίας σε βάρδιες και κατά τις νυχτερινές ώρες & εργασία κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας (για όλο ή μέρος του προσωπικού), εφόσον τούτο επιβάλλεται λόγω της ιδιοτυπίας των συνθηκών λειτουργίας ή του είδους και της μορφής της υπηρεσίας ή εργασίας. 2.Οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ ) περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης. 3.Η από 30/12/2011 εισήγηση του Διευθυντή Υπηρεσιών Περιβάλλοντος του Δήμου, περί καθορισμού ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών (Δ/νσης Περιβάλλοντος) έτους 2012, η οποία, εκτός των ανωτέρω διατάξεων, αναφέρει ότι: Είναι γνωστό ότι οι ανάγκες συγκέντρωσης και αποκομιδής απορριμμάτων, οι ανάγκες ανάπλασης, συντήρησης αλλά και επέκτασης των χώρων πρασίνου του Δήμου βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες, λόγω του τουριστικού χαρακτήρα του Δήμου, που αφορά κυρίως τουρισμό δεύτερης κατοικίας, εξαιτίας και της εγγύτητας της περιοχής με την πρωτεύουσα, αλλά και της μεγάλης προσέλευσης τουριστών, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, λόγω της ύπαρξης των ιαματικών λουτρών, της λειτουργίας του ΚΑΖΙΝΟ και της λειτουργίας μεγάλων και πολλών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, αλλά και λόγω της αύξησης του πληθυσμού και της ανάγκης για βελτίωση της ποιότητας ζωής, οι οποίες ανάγκες απαιτείται να καλυφθούν, προκειμένου να προβληθεί η εικόνα ενός Δήμου οργανωμένου και ανθρώπινου, ικανού να προσφέρει εξυπηρέτηση στο σύνολο εκείνων που τον επισκέπτονται. Επιπρόσθετα ο τομέας του Νεκροταφείου απαιτείται να λειτουργεί καθ όλη τη διάρκεια της ημέρας (πρωί - απόγευμα), όλες τις ημέρες του έτους και παράλληλα η αναγκαιότητα για ευπρεπισμό των Νεκροταφείων διογκώνουν τις απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργίας τους. Με βάση τα ανωτέρω, για το έτος 2012, προτείνεται: α) Nα λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή βάρδια, καθώς και τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας η Υπηρεσία Καθαριότητας, η Υπηρεσία Πρασίνου και η Υπηρεσία Νεκροταφείων, για όλο το προσωπικό, β) Να λειτουργεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και σε νυχτερινή βάρδια, με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων 11(έντεκα), ήτοι 2 (δύο) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ/28 - Χειριστή ΜΕ, 3(τρεις)

3 υπαλλήλους κλάδου ΔΕ/29 - οδηγών και 6(έξι) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ/16 - Εργατών Καθαριότητας, για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. γ) Το ωράριο εργασίας και οι βάρδιες των συνεργείων καθαριότητας / απορριμματοφόρα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων να είναι: πρωινή βάρδια 6 π.μ μ.μ. απογευματινή βάρδια μ.μ μ.μ.. 4. Η από 16/1/2012 εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, περί ωραρίου λειτουργίας υπηρεσιών Δήμου, η οποία, εκτός των ανωτέρω διατάξεων, αναφέρει ότι: Με βάσει τις ανάγκες που διαμορφώνονται στο νέο Δήμο Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων, με τη διεύρυνση των ορίων του Δήμου, την αναμενόμενη αύξηση επισκεψιμότητας ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες, λόγω τουριστικής κίνησης, και για την κάλυψη των αναγκών που προκύπτουν, αφενός της άμεσης αποκατάστασης προβλημάτων που εμφανίζονται και της συντήρησης σε κοινόχρηστους χώρους, πλατείες, πάρκα, οδούς, πεζόδρομους από το τεχνικό συνεργείο, την Υπηρεσία Ύδρευσης και την Υπηρεσία Ηλεκτρολόγων στα σχέδια πόλης και στις επεκτάσεις σχεδίων πόλης και δομημένης εκτός σχεδίου περιοχής, καθώς και της αναγκαιότητας και επιτήρησης της καταστολής της αυθαίρετης δόμησης από την αρμόδια Πολεοδομία του Δήμου, προτείνεται για το έτος 2012: Να λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και σε απογευματινή βάρδια καθώς και Κυριακές και αργίες τα συνεργεία: α. Τεχνικών οικοδόμων με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων τέσσερις (4), κλάδου ΔΕ-30 β. Τεχνικών υδραυλικών με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων δύο (2), κλάδου ΔΕ-30 γ. Τεχνικών ηλεκτρολόγων με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων δύο (2), κλάδου ΔΕ-30 δ. Της Τεχνικής Υπηρεσίας για έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ-3 Πολιτικό Μηχανικό, έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ-6 Τοπογράφο Μηχανικό, έναν (1) υπάλληλο ΤΕ-3 Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό και έναν (1) υπάλληλο ΠΕ-2 Αρχιτέκτονα Μηχανικό ε. Της Πολεοδομίας (αυθαίρετα) έναν υπάλληλο κλάδου ΠΕ-3 Πολιτικό Μηχανικό και έναν (1) υπάλληλο ΠΕ-2 Αρχιτέκτονα Μηχανικό. 5.Η από 12/1/2012 εισήγηση του Γραφείου Προσωπικού του Δήμου, περί καθορισμού ωραρίου υπηρεσιών Δήμου για το έτος 2012, η οποία, εκτός των προαναφερθέντων διατάξεων, αναφέρει ότι: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3731/2008, Περί αναδιοργάνωσης της Δημοτικής Αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας υποχρεούται να εργάζεται εντός και εκτός γραφείων της υπηρεσίας, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Η υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο και όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων και των αργιών, με κατάλληλη εναλλαγή του προσωπικού, το οποίο υποχρεούται σε τακτική ή υπερωριακή εργασία, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

4 Σύμφωνα με την εγκύκλιο 65082/ του Υπουργείου Εσωτερικών για το καθηκοντολόγιο των Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων, προκύπτει η αναγκαιότητα απογευματινής βάρδιας για τον πληρέστερο έλεγχο των σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων, όταν τα σχολεία δεν λειτουργούν. Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε για την Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας και για τους Φύλακες Σχολικών Κτιρίων, για το έτος 2012, τα κάτωθι: α) Η Υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας να λειτουργεί όλες τις ημέρες του μήνα και Κυριακές και αργίες καθώς και σε εικοσιτετράωρη βάρδια, για τρεις (3) υπαλλήλους ΔΕ -Δημοτικής Αστυνομίας. β) Οι Φύλακες των Σχολικών Κτιρίων να απασχολούνται όλες τις ημέρες του μήνα και Κυριακές και αργίες καθώς και σε απογευματινή βάρδια, για πέντε (5) υπαλλήλους ΔΕ-Σχολικών Φυλάκων, λόγω της ανάγκης φύλαξης των σχολείων. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ο μ ό φ ω ν α Προτείνει τον καθορισμό ωραρίου λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου, για το έτος 2012, και για τους λόγους που αναφέρονται στα εις το προοίμιο αναφερόμενα σημειώματα των αρμόδιων οικείων υπηρεσιών, ως ακολούθως : 1.Να λειτουργούν όλες τις ημέρες του μήνα και τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας καθώς και σε απογευματινή βάρδια: α)η Υπηρεσία Καθαριότητας, η Υπηρεσία Πρασίνου και η Υπηρεσία Νεκροταφείων, για όλο το προσωπικό β)το συνεργείο τεχνικών οικοδόμων με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων τέσσερις (4) κλάδου ΔΕ-30 γ)το συνεργείο τεχνικών υδραυλικών με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων δύο (2) κλάδου ΔΕ-30 δ)το συνεργείο τεχνικών ηλεκτρολόγων με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων δύο (2) κλάδου ΔΕ-30 ε)η Τεχνική Υπηρεσία με έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ-3 Πολιτικό Μηχανικό, έναν (1) υπάλληλο κλάδου ΠΕ-6 Τοπογράφο Μηχανικό, έναν (1) υπάλληλο ΤΕ-3 Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό και έναν (1) υπάλληλο ΠΕ-2 Αρχιτέκτονα Μηχανικό στ)η Πολεοδομία (αυθαίρετα) με έναν (1) υπάλληλο ΠΕ-3 Πολιτικό Μηχανικό και έναν (1) υπάλληλο ΠΕ-2 Αρχιτέκτονα Μηχανικό ζ)οι Φύλακες Σχολικών Κτιρίων για πέντε (5) υπαλλήλους ΔΕ- Σχολικών Φυλάκων 2.Να λειτουργεί η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου και σε νυχτερινή βάρδια όλες τις ημέρες του μήνα και τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, με μέγιστο αριθμό απασχολούμενων υπαλλήλων έντεκα (11), ήτοι δύο (2) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ-28/χειριστές ΜΕ, τρεις (3) υπαλλήλους κλάδου ΔΕ-29/οδηγοί και έξι (6) υπαλλήλους κλάδου ΥΕ-16/εργάτες καθ/τας, για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

5 3.Να λειτουργεί η Δημοτική Αστυνομία όλες τις ημέρες του μήνα και τις Κυριακές και τις ημέρες αργίας, σε εικοσιτετράωρη βάρδια, για τρεις (3) υπαλλήλους ΔΕ -Δημοτικής Αστυνομίας. 4.Ειδικά για το ωράριο εργασίας και τις βάρδιες των συνεργείων καθαριότητας / απορριμματοφόρα μηχανικής αποκομιδής απορριμμάτων να είναι : πρωϊνή βάρδια 6 π.μ μ.μ. απογευματινή βάρδια μ.μ μ.μ. Σε όλο το ανωτέρω προσωπικό που θα απασχοληθεί πέραν της πενθήμερης εργασίας, θα δοθούν άλλες ημέρες ανάπαυσης εντός της προσεχούς εβδομάδας. Από τα ανωτέρω προκαλείται δαπάνη σε βάρος του δημοτικού προϋ/σμού τρέχοντος έτους, η οποία δεν μπορεί να προβλεφθεί. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 8/2012. Ο Πρόεδρος ( Επονται υπογραφές ) Ακριβές Αντίγραφο Λουτράκι 9 Φεβρουαρίου 2012 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τα Μέλη

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ.Αποφ.: 106/2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 5/11-04-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ. Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 Αρ. Πρωτ. ήµου Ιλίου: 4481/30.01.2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθµ. 4 ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 018/2015 ΘΕΜΑ Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 11/2012 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λήμνου της 17 ης Σεπτεμβρίου 2012. Αριθμός Απόφασης 281/2012 Θέμα 03 : Έγκριση Σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133

Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133 Α Α:ΒΙΨ0ΩΙΨ-0ΗΞ ΑΡ. ΑΠΟΦ:133 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας στους Μόνιμους υπαλλήλους - Ιδιωτικού ικαίου Αορίστου και Ορισμένου Χρόνου (που αμείβονται σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο ν. 4024/2011 άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 1-2-2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού: 1/1-2-2013 Αριθ. Απόφασης: 12/1-2-2013 Στη Ρόδο σήμερα 1-2-2013 ημέρα Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----

Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Ασφαλείας: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014

Αρ. Απόφασης: 213/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 20716/26-11-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α Ο ΗΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΥΣ Ο.Τ.Α. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Συναδέλφισες, συνάδελφοι, Ο Σύλλογός µας θέλοντας να είναι δίπλα σας και να σας ενηµερώνει σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία :

< Με την αρ. 23/2013 απόφασή του για το θέμα αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 10 ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης. Πράξη 55 η Ιθάκη, σήμερα 29 Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 ο /10-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 454/2014 ΘΕΜΑ: 69 ο Έγκριση διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (όπως εγκρίθηκε με την υπ αριθ. 102/03-04-2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ------------------------------------------------------------- ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας Τμήμα: Αδειοδοτήσεων και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων Γραφείο: Αδειοδοτήσεων Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Ελευθερίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Όπως ορίζει το άρθρο 2 του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α 85),«Τα κοινωνικά παντοπωλεία είναι υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟI Ο.Ε.Υ. ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΗΜΩΝ 1. Εισαγωγή Η ανάδειξη των νέων Δήμων του προγράμματος «Καλλικράτης» σε αναπτυξιακούς φορείς και αποτελεσματικούς φορείς παροχής τοπικών δημόσιων υπηρεσιών, προϋποθέτει

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ

Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Φ Υ Λ Α Ξ Η Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν Τ Ο Υ Δ Η Μ Ο Υ Α ΟΜΑΔΑ «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 65, 121-34, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΤΗΛ. 2105745826, 2105762434, FAX. 2105759547 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της αριθμ. 4 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. προεδρικό διάταγμα 201/1998 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 201 Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 18 Οκτωβρίου 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Απόφασης περί συγκρότησης Τεχνικής Επιτροπής για την έκδοση αδειών

Διαβάστε περισσότερα

Δημητρακόπουλος Γιώργος

Δημητρακόπουλος Γιώργος 1 Δημητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr http://users.sch.gr/dimitrako ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΕΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Άρθρο 1 Έμβλημα Σφραγίδα 1. Το κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΒΟΛΟΥ Δ/ση Πολεοδομίας Δήμου Βόλου Σεπτέμβριος 2012 Μόσχος Νικόλαος, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας και Ποιότητας Ζωής Πολυμενίδης

Διαβάστε περισσότερα