Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015 Αριθμός Απόφασης 65 Θ Ε Μ Α 14 ο : Εγκρισης έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 11 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 05:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ αριθμ. 3643/ πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/ ), περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο, κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Μιχαήλ, 5.Θυμής Φίλιππος, 6.Κορδαλή Σωτηρία, 7.Νικολάου Σωτήριος, 8.Παντελέου Κων/νος, 9.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 10.Ράτης Σπυρίδων, 11.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 12.Σπύρου Κων/νος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Θεοδώρου Αγγελική, 15.Λογοθέτης Κων/νος, 16.Στάμου Γεώργιος, 17.Παύλου Παύλος, 18.Λάμπρου Κων/νος, 19.Ασημακόπουλος Χρήστος. Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου Περαχώρας και Ισθμίας, Βενετσάνου Ελένη και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης. Α π ό ν τ ε ς: 1.Πέρρας Σωτήριος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 3.Ρουμελιώτης Γεώριγος, 4.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 5.Βαρελάς Παναγιώτης, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 7.Δόσχορης Κων/νος, 8.Στάμου Δημήτριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, Κωνσταντής Σκουλικαρίτης Αριστείδης, αν και κλήθηκε νόμιμα.

2 Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθε η δ.σ. Πρωτοπαππά Μαρία, η οποία και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης. Πριν τη συζήτηση του 3 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο δ.σ. Βαρελάς Παναγιώτης ο οποίος παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης. Επί του 14 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση δύο εκτάκτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των δημοτικών συμβούλων τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής : 1.Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις οποίες, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στους τομείς αρμοδιότητάς της, η οποία συζητείται και εγκρίνεται από το δημοτικό συμβούλιο. 2.Το σχέδιο της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου μας στους τομείς αρμοδιότητάς της, για το έτος Η υπ αριθμ. 4/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί σύνταξης έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α (μειοψηφούντος του δ.σ. Χρ. Ασημακόπουλου) Εγκρίνει την Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2014, η οποία αποτυπώνει τις ενέργειές της ανά τομέα αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με την υπ αριθμ. 4/2015 απόφασή της, ως εξής: Α. Άδειες καταστημάτων άδειες λειτουργίας μουσικής i) Χορήγηση Προέγκρισης Ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι αρμόδια, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1Αi) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, και με την επιφύλαξη του άρθρου 83 του ίδιου Νόμου, για τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών (Γραφείου Αδειοδοτήσεων Καταστημάτων, Πολεοδομίας κλπ), εξέτασε εάν η λειτουργία των καταστημάτων ή επιχειρήσεων για τα οποία αιτήθηκαν άδεια ίδρυσης και λειτουργίας οι δικαιούχοι είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις χρήσεις γης, την προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, την προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών και των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, την φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της περιοχής. Κατόπιν η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις επί του θέματος: 1. Απόφαση υπ αριθμ. 12/2014 με θέμα: Χορήγηση ή μη στον ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Κων/νο προέγκρισης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Επιχείρηση μαζικής Εστίασης (Ταβέρνα Ψαροταβέρνα Σνακ Μπαρ Οβελιστήριο Αναψυκτήριο)» στην παραλία Αγ. Σωτήρας Σχοίνου της Τ.Κ. Πισίων Χορηγεί την προέγκριση ii) Ανάκληση ή οριστική αφαίρεση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του δήμου Επιβολή ή μη κυρώσεων λόγω λειτουργίας άνευ αδείας παιδότοπων. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1Aii) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, είναι αρμόδια για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, αρμοδιότητας του Δήμου, που δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας τους (κατόπιν διαπίστωσης παραβάσεων, ήτοι επεκτάσεων & ουσιωδών τροποποιήσεων των υγειονομικών και λοιπών όρων λειτουργίας τους), λαμβάνοντας σχετικές Αποφάσεις.

3 Ομοίως είναι αρμόδια μεταξύ άλλων και για την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση λειτουργίας παιδότοπων άνευ αδείας όπως προβλέπεται και από την ΚΥΑ 36873/2007. Επί των ανωτέρω η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε τις κάτωθι αποφάσεις: 1. Απόφαση υπ αριθμ. 14/2014 με θέμα: Λήψη Απόφασης περί ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΡΕΠΕΡΙ», του ΑΠΑΛΟΥ Αντωνίου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 81 στο Λουτράκι Ανακαλεί την άδεια 2. Απόφαση υπ αριθμ. 15/2014 με θέμα: Λήψη Απόφασης περί επιβολής κυρώσεων λόγω λειτουργίας άνευ αδείας παιδότοπου εξωτερικά του Κ.Υ.Ε. «Κλειστός παιδότοπος με Καφετέρια Σνακ Μπαρ» ιδιοκτησίας της εταιρείας ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. επί της οδού Ποσειδωνίας 60 (πλησίον βυθιζόμενης γέφυρας) Αποφασίζει τη σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών του παιδότοπου εξωτερικά του Κ.Υ.Ε. 3. Απόφαση υπ αριθμ. 16/2014 με θέμα: Λήψη Απόφασης περί επιβολής κυρώσεων λόγω λειτουργίας άνευ αδείας παιδότοπου εξωτερικά του Κ.Υ.Ε. «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής και Προσφοράς Πλήρους Γεύματος» ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Μάρκου επί της οδού Γ. Λέκκα 48 στο Λουτράκι Αποφασίζει τη σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών του παιδότοπου εξωτερικά του Κ.Υ.Ε. 4. Απόφαση υπ αριθμ. 17/2014 με θέμα: Λήψη Απόφασης περί επιβολής κυρώσεων λόγω λειτουργίας άνευ αδείας παιδότοπου εσωτερικά του Κ.Υ.Ε. «Καφετέρια» ιδιοκτησίας ΣΥΡΙΓΟΥ Μαρίας - Σταυρούλας επί του 66 ου χλμ. ΠΕΟΑΚ στην περιοχή Αγ. Θεοδώρων Αποφασίζει τη σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών του κλειστού παιδότοπου εσωτερικά του Κ.Υ.Ε. 5. Απόφαση υπ αριθμ. 23/2014 με θέμα: Λήψη Απόφασης περί ανάκλησης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ», ιδιοκτησίας της «ΚΟΚΚΩΝΗΣ Αναστάσιος & ΣΙΑ Ε.Ε.», επί της οδού Σαρωνικού στους Αγ. Θεοδώρους Ανακαλεί την άδεια 6. Απόφαση υπ αριθμ. 24/2014 (ορθή επανάληψη) με θέμα: Λήψη Απόφασης περί ανάκλησης ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε. «Κλειστός παιδότοπος με Καφετέρια Σνακ Μπαρ» ιδιοκτησίας της ΣΤΡΙΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. επί της οδού Ποσειδωνίας 60 (πλησίον βυθιζόμενης γέφυρας) Ανακαλεί την άδεια Β. Εισήγηση στο δημοτικό συμβούλιο σχεδίου κανονιστικών αποφάσεων άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. Κατά το έτος 2014 κατέστη επιτακτική ανάγκη για λήψη κανονιστικών αποφάσεων σχετικά με διάφορα θέματα, προκειμένου να καταστεί εύρυθμη η λειτουργία του Δήμου. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της που απορρέουν από τις διατάξεις της παρ. 1Bv) του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010, έλαβε τις κάτωθι Αποφάσεις, εισηγούμενη στο Δ.Σ. σχέδια κανονιστικών αποφάσεων και κανονισμών: 1. Απόφαση υπ αριθμ. 2/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. του σχεδίου του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λουτρακίου Αγ. Θεοδώρων Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του θέματος 2. Απόφαση υπ αριθμ. 6/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγ. Θεοδώρων Εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο του Κανονισμού. 3. Απόφαση υπ αριθμ. 7/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. του σχεδίου του Νέου Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων Εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο του Κανονισμού 4. Απόφαση υπ αριθμ. 8/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. περί: α) της έγκρισης ή μη της περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού - παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ Δ10Β ΕΞ2014/1033/ β) των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τρίτους καθώς και του τρόπου διαχείρισης του αιγιαλού και παραλίας στον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, γ) των προτεινόμενων χώρων παραχώρησης απλής

4 χρήσης αιγιαλού & παραλίας, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, στον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων και δ) του προτεινόμενου χώρου/χώρων, ανά Δημοτική Ενότητα, στα όρια των κοινοχρήστων χώρων του αιγιαλού, παραλίας για την τοποθέτηση ενός (1) διαδρόμου αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση Α.με.Α., ενός (1) τουλάχιστον χώρου υγιεινής (W.C.) κι ενός (1) αποδυτηρίου που να επιτρέπουν τη χρήση τους από τα Α.μεΑ., καθώς κι ενός (1) τουλάχιστον χώρου στάθμευσης αποκλειστικά για Α.μεΑ. εντός της εκτός αιγιαλού περιοχής στάθμευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ /1451/Β0010/ Εισηγείται στο Δ.Σ. α) την περαιτέρω μεταβίβαση του δικαιώματος, β)τους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης, γ)τους χώρους παραχώρησης απλής χρήσης, ειδικά για παραχώρηση με δημοπρασία, δ)τους χώρους, στα όρια των κοινόχρηστων χώρων του αιγιαλού, για την τοποθέτηση διαδρόμου, χώρου υγιεινής & αποδυτηρίου για χρήση από τα Α.μεΑ. 5. Απόφαση υπ αριθμ. 25/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. του σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων Εισηγείται στο Δ.Σ. το σχέδιο του Κανονισμού Γ. Θέματα καθορισμού χρήσεων γης, ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, δυνάμει των διατάξεων των παρ. 1.Βii) και 4 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 εισηγήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων επί των ανωτέρω θεμάτων, λαμβάνοντας τις κάτωθι αποφάσεις: 1. Απόφαση υπ αριθμ. 1/2014 με θέμα: Εισήγηση επί τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Λουτρακίου στο Ο.Τ. 392 (ιδιοκτησία των Ευθυμίας χας Φωτίου Κατσούδα & Ευθυμίας Κατσούδα του Φωτίου) σε συμμόρφωση προς την υπ αριθμ. 41/2013 Απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου Εισηγείται στο Δ.Σ. την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση του σχεδίου πόλης. 2. Απόφαση υπ αριθμ. 3/2014 με θέμα: Γνωμοδότηση επί της Β2 φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λουτρακίου - Περαχώρας Αναβάλλει τη συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του θέματος, κάνοντας υποδείξεις στη Δ.Τ.Υ. για ενέργειες 3. Απόφαση υπ αριθμ. 4/2014 με θέμα: Γνωμοδότηση επί της Β2 φάσης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Λουτρακίου - Περαχώρας Εισηγείται στο Δ.Σ. τη Β2 φάση 4. Απόφαση υπ αριθμ. 5/2014 με θέμα: Εισήγηση επί της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λουτρακίου στο Ο.Τ. 351 (ιδιοκτησία Κων/νου Ν. Δημόπουλου και Ευαγγέλου Κ. Δημόπουλου) σε συμμόρφωση προς την υπ αριθμ. 124/2013 Απόφαση Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου Εισηγείται στο Δ.Σ. την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση του σχεδίου πόλης. 5. Απόφαση υπ αριθμ. 10/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της έγκρισης ή μη «εισόδου - εξόδου» οχημάτων επί δημοτικής οδού στις εγκαταστάσεις της εταιρείας «ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. ΠΙΤΣΑΚΗΣ Σ. Ο.Ε.» στη θέση «Γαλότα» Ισθμού Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση εισόδου εξόδου 6. Απόφαση υπ αριθμ. 11/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. επί της τοποθέτησης ή μη προσωρινών λυόμενων κατασκευών εντός της Πλατείας Εθν. Αντιστάσεως στους Αγ. Θεοδώρους, κατόπιν αιτήματος ΣΩΤΟΥ Θωμά Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση τοποθέτησης

5 7. Απόφαση υπ αριθμ. 13/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. περί παραχώρησης ή μη θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Καρϊσκάκη 59 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος ΔΟΣΧΟΡΗ Ιωάννη Εισηγείται στο Δ.Σ. την παραχώρηση της θέσης 8. Απόφαση υπ αριθμ. 18/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. επί αιτήματος της Sea & Sand ΜΟΥΡΙΚΗΣ Σωτήρης για κατασκευή γηπέδου beach volley beach soccer και καταδυτικής σχολής στην παραλία Ισθμίας (κρυφή), εκτός της ζώνης αιγιαλού Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της κατασκευής του γηπέδου και δημιουργίας καταδυτικής σχολής 9. Απόφαση υπ αριθμ. 19/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. περί χορήγησης ή μη άδειας απότμησης πεζοδρομίου επί της Πλ. 25 ης Μαρτίου 3 στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος της ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ Παναγιώτας Εισηγείται στο Δ.Σ. τη μη χορήγηση της άδειας 10. Απόφαση υπ αριθμ. 20/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη τοποθέτησης εικονοστασίου επί των οδών Περικλέους & Υψηλάντους στο Λουτράκι, κατόπιν αιτήματος ΓΡΑΨΑ Κορνηλίου Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της τοποθέτησης 11. Απόφαση υπ αριθμ. 21/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. περί έγκρισης ή μη τοποθέτησης πληροφοριακών πινακίδων στο Λουτράκι από την εταιρεία «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» Εισηγείται στο Δ.Σ. την έγκριση της τοποθέτησης 12. Απόφαση υπ αριθμ. 26/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. επί πρότασης τροποποίησης σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 405 (Κ.Χ.), κατόπιν της υπ αριθμ. 43/2014 Απόφασης Πρωτοδικείου Κορίνθου Εισηγείται στο Δ.Σ. την άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου 13. Απόφαση υπ αριθμ. 27/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Κων/να άδειας διαγράμμισης οδοστρώματος επί της οδού Τραπεζούντος 23 στο Λουτράκι Εισηγείται στο Δ.Σ. τη χορήγηση της άδειας 14. Απόφαση υπ αριθμ. 28/2014 με θέμα: Εισήγηση στο Δ.Σ. για χορήγηση ή μη στη ΜΥΛΩΝΑΔΑΚΗ Χρυσάνθη θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στο Λουτράκι Δε λαμβάνει Απόφαση επί του θέματος και αναπέμπει το θέμα εκ νέου στη Δ.Τ.Υ. για ενέργειές της Δ. ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Τέλος η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής έλαβε και τις κάτωθι Αποφάσεις: 1. Απόφαση υπ αριθμ. 9/2014 με θέμα: Σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για το έτος 2013 Συντάσσει έκθεση πεπραγμένων και την υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση 2. Απόφαση υπ αριθμ. 22/2014 με θέμα: Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Εκλέγει τον Αντιπρόεδρό της για το χρονικό διάστημα έως 5/3/2017. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 65/2015. Ο Πρόεδρος ( Επονται υπογραφές ) Ακριβές Αντίγραφο Λουτράκι 18 Μαρτίου Ο Πρόεδρος Τα Μέλη