ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Ε Τ Ο Υ Σ 2 0 0 9"

Transcript

1 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 10 η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Δ Ο Τ Ι Κ Η Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Ε Τ Ο Υ Σ

2 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετους ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σελ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πολιτικών Υπαλλήλων Γενικά 1-2 Οικογενειών. 2-4 ΙΙ. ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Βασικός μισθός. 6-9 Επίδομα γάμου τέκνων 9-13 ΙΙ. ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Υπηρεσίες οι οποίες λογίζονται συντάξιμες Υπηρεσίες οι οποίες δεν λογίζονται συντάξιμες Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ Ι. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΙΙ. ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ Συρροή μισθού και συντάξεως

3 2 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πολιτικών υπαλλήλων γενικά Δικαστικών λειτουργών ΙΙ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΙΙΙ. ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ Ι. ΠΑΘΟΝΤΩΝ Αγωνιστών (ν.1543/1985) ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ Γενικά Αίτηση αναιρέσεως Αίτηση διορθώσεως Αίτηση επανεξετάσεως Αναστολή εκτελέσεως Αρμοδιότητα Δεδικασμένο Διακοπή-κατάργηση-συνέχιση δίκης Εκκρεμοδικία Ένσταση Διαδικασία ψηφίσεως συνταξιοδοτικού νόμου Επιδόσεις Έφεση Πληρεξουσιότητα Συνταγματικότητα διατάξεων

4 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετους Μ Ε Ρ Ο Σ Π Ρ Ω Τ Ο ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ Α Σ Ε Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Ι. Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Πολιτικών Υπαλλήλων Γενικά Παρέκκλιση από τη βασική αρχή του συνταξιοδοτικού δικαίου, σύμφωνα με την οποία, η ημεροχρονολογία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της πράξης απόλυσης του υπαλλήλου αποτελεί και το χρονικό σημείο της οριστικής εξόδου αυτού από την υπηρεσία και κατά συνέπεια, συνιστά και τον κρίσιμο χρόνο για την κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος τούτου Το συνταξιοδοτικό δικαίωμα υπαλλήλου κρίνεται με βάση τις (συνταξιοδοτικές) διατάξεις, οι οποίες ισχύουν κατά το χρόνο της οριστικής εξόδου του από την υπηρεσία, ο οποίος, κατ αρχήν, συμπίπτει με την ημεροχρονολογία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της πράξης απόλυσης αυτού. Σε περίπτωση, κατά την οποία, η Διοίκηση αδικαιολόγητα και για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν προβαίνει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας απόλυσης του υπαλλήλου και μέχρις ότου συμβεί τούτο έχουν επέλθει δυσμενέστερες προϋποθέσεις για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού

5 2 δικαιώματος αυτού, κρίσιμος χρόνος για την κρίση τούτου (του συνταξιοδοτικού δικαιώματος) είναι αυτός της «εν τοις πράγμασι» λύσης της υπαλληλικής σχέσης και επομένως του τερματισμού της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας του υπαλλήλου και όχι αυτός της δημοσίευσης της πράξης απόλυσής του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Απόφ.ΙΙ Τμ.Ελ.Συν.3715/2009 πρβλ.στε 180/2004 Νομοθετήματα: άρθρο 14 παρ.1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Οικογενειών Συνταξιοδοτικό δικαίωμα μελών της πατρικής οικογένειας πολιτικού υπαλλήλου, που πέθανε στην υπηρεσία. Προϋποθέσεις. Πότε δεν απαιτείται για τη θεμελίωσή του η συνδρομή όλων των προϋποθέσεων. Το δικαίωμα του πατρός αποκλείει τη θεμελίωση δικαιώματος της μητρός και των αγάμων αδελφών (θήλεων) αυτού Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας πολιτικού υπαλλήλου, που απεβίωσε στην υπηρεσία, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα α) «κατά συμμετοχή» σε περίπτωση, κατά την οποία καταλείπονται σύζυγος και τέκνα ή καταλείπεται μόνο σύζυγος και β) «αυτοτελώς» σε περίπτωση, κατά την οποία δεν καταλείπεται σύζυγος αλλά δεν καταλείπονται ούτε τέκνα. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις απαιτείται (προς θεμελίωση του ως άνω δικαιώματος), επιπροσθέτως, τα ανωτέρω πρόσωπα α) να είναι άπορα και β) να συντηρούντο κυρίως από τον θανόντα υπάλληλο. Κατ εξαίρεση, δεν απαιτείται η συνδρομή των προϋποθέσεων τούτων όταν ο υπάλληλος δεν καταλείπει ούτε σύζυγο ούτε τέκνα και έχει αποβιώσει (σκοτωθεί) σε

6 3 υπηρεσία, η οποία συνεπαγόταν αυξημένο κίνδυνο ή συνεπεία απροόπτου συμβάντος. Η μητέρα και οι άγαμες αδελφές του θανόντος υπαλλήλου θεμελιώνουν το ως άνω δικαίωμα, σε περίπτωση θανάτου ή μη ύπαρξης πατρός. Απόφ. Ολομ. Ελ.Συν.18/2009 Σχετ. αποφ. Ολομ. Ελ. Συν.572, 1952, 3691/2009 Νομοθετήματα: π.δ.166/2000 άρθρα 5 παρ. 2, 6 παρ. 1 και 2 Προϋποθέσεις για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από διαζευγμένη θυγατέρα πολιτικού συνταξιούχου. Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 περ. γ στοιχ. δδ του π.δ.169/2007 δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος και στο άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτόκολλου της Α.Σ.Δ.Ε. Για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από διαζευγμένη θυγατέρα πολιτικού συνταξιούχου απαιτείται, μεταξύ άλλων, να έχει συμπληρώσει αυτή, την , το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας της σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 1 περ. γ στοιχ. δδ του π.δ.169/2007 (άρθρο 1 ν.δ.666/1970, όπως αντικ. με την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1654/1986). Η ρύθμιση αυτή, με την οποία επήλθε ο αποκλεισμός της διαζευγμένης θυγατέρας, λόγω μη συμπλήρωσης, κατά την ανωτέρω ημεροχρονολογία, του τεσσαρακοστού έτους της ηλικίας της από τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, αν και πληροί τις λοιπές, προς τούτο, νόμιμες (άρθρ. 5 παρ. 1 περ. γ στοιχ. αα -γγ π.δ.167/2009) προϋποθέσεις, δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ.1 του Συντάγματος ούτε στο άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτόκολλου της Α.Σ.Δ.Ε.

7 4 Απόφ.ΙΙ Τμ.Ελ.Συν.3170/2009 Σχετ. απόφ.ιι Τμ.Ελ.Συν.3473/2009 Νομοθετήματα: Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, άρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. γ ν.1654/1986 άρθρ. 9 παρ.1 Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μελών πατρικής οικογένειας πολιτικού υπαλλήλου θανόντος στην υπηρεσία. Έννοια απορίας και κύριας συντήρησης Για να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης τα μέλη της πατρικής οικογένειας πολιτικού υπαλλήλου θανόντος στην υπηρεσία (και θεμελιώσαντος δικαίωμα σύνταξης) απαιτείται να συντρέχουν στα πρόσωπά τους (κατά το χρόνο θανάτου αυτού) αθροιστικά δύο προϋποθέσεις, ήτοι α) η απορία και β) η κύρια συντήρησή τους από τον θανόντα. Απορία υπάρχει σε κάθε περίπτωση, που τα μέλη της πατρικής οικογένειας δεν έχουν επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσουν τις βιοτικές τους ανάγκες, όπως αυτές διαμορφώνονται κάθε φορά από τις συγκεκριμένες συνθήκες, όπως από τα μέσα διαβίωσης (προσόδους και εισοδήματα από κάθε πηγή), που διαθέτουν, την ηλικία, την κοινωνική θέση, τον τόπο διαμονής και την κατάσταση της υγείας τους. Κύρια, δε, συντήρηση υπάρχει όταν ο αποβιώσας συμβάλλει, χωρίς τη συμμετοχή άλλων προσώπων, στην κάλυψη των βιοτικών αναγκών των μελών της πατρικής οικογένειας, σε βαθμό που, αν παύσει να πράττει τούτο, να μην υπάρχει εξασφάλιση ενός ελάχιστου ορίου αξιοπρεπούς διαβίωσής τους και όχι όταν απλώς και μόνο συμβάλλει στην φυσική συντήρησή τους. Απόφ.Ολομ.Ελ.Συν.3691/2009 Νομοθετήματα: Συνταξιοδοτικός Κώδικας άρθρ. 5 παρ.2, 6 παρ.1 και 2

8 5 ΙΙ. Δ Η Μ Ο Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης κοινοτικού υπαλλήλου, προσληφθέντος μέχρι την , συνεπεία απόλυσής του Κοινοτικός υπάλληλος, ο οποίος έχει προσληφθεί μέχρι την και απολύθηκε λόγω αδικαιολόγητης αποχής από τα καθήκοντά του, δεν θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης με τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, σύμφωνα με την εξαιρετική (κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων) ρύθμιση της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 2084/1992 αλλά μόνο με τη συμπλήρωση εικοσαετούς, τουλάχιστον, πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, κατ εφαρμογή της γενικής διάταξης του άρθρου 1 του ν. 1974/1952. Απόφ. ΙΙ Τμ.Ελ.Συν.17/2009 Νομοθετήματα: ν. 2084/1992 άρθρο 17 παρ. 1 ν. 1974/1952 άρθρο 1 ν.δ. 3896/1958 άρθρο 1 παρ. 1

9 6 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Μ Ο Σ Μ Ι Σ Θ Ο Σ Ι. Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Βασικός Μισθός Η καθοριζόμενη από το ν. 2521/1997 «πάγια αποζημίωση» περιλαμβάνεται στο συντάξιμο μισθό των δικαστικών λειτουργών και των μελών του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Η «πάγια αποζημίωση» που χορηγείται, κατ άρθρο 2 παρ. 6 του ν.2521/1997 σε όλους τους δικαστικούς λειτουργούς και κατ άρθρο 10 παρ. 6 του ιδίου νόμου στα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, χωρίς ειδικότερες για τον καθένα προϋποθέσεις, αλλά λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς των υπηρεσιών τους (πολύωρη παραμονή στην έδρα, απασχόληση χωρίς ωράριο εργασίας, προσφορά υπηρεσιών σε παραμεθόριες και προβληματικές περιοχές), ανεξάρτητα από την ονομασία τους, αποτελεί μέρος των τακτικών τους αποδοχών, που μαζί με το βασικό μηνιαίο μισθό τους και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας συγκροτούν τις βασικές τακτικές μηνιαίες αποδοχές τους, που συναρτώνται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του λειτουργήματός τους και είναι, ως εκ τούτου, υπολογιστέα για τον κανονισμό ή την αναπροσαρμογή της σύνταξή τους. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.2445/2009 Νομοθετήματα: Άρθρα 26, 87 παρ.1, 88 παρ. 2, 100 Α του Συντάγματος ν.2521/1997 άρθρ. 2 παρ. 6 και 10 παρ. 6

10 7 Συνταξιοδοτικός Κώδικας άρθρ. 9 ν. 3075/2002 άρθρ. 7 και 10 παρ. 1 Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 2 παρ. 6 του ν. 2521/1997 κατά το μέρος που χαρακτηρίζει ως «παγία αποζημίωση» σημαντικό τμήμα των βασικών αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών Αντισυνταγματική ως αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 26, 87 παρ.1 και 88 παρ. 2 του ισχύοντος Συντάγματος, η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 2 του ν.2521/1997 κατά το μέρος που χαρακτηρίζει ως «παγία αποζημίωση» σημαντικό τμήμα των βασικών τακτικών αποδοχών ενεργείας των δικαστικών λειτουργών, με σκοπό τον μη συνυπολογισμό αυτών στις συντάξιμες αποδοχές τους. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.3178/2009 Αρθρα 26, 87 παρ.1 και 88 παρ. 2 του Συντάγματος Νομοθετήματα: Συνταξιοδοτικός Κώδικας άρθρ.9 παρ.1 εδ.α, 2 εδ..α, 4, 5 ν.2521/1997 άρθρ. 2 παρ. 6 Το ποσό της πάγιας αποζημίωσης των δικαστικών λειτουργών (άρθρο 2 παρ. 6 ν. 2521/1997) συνυπολογίζεται στο ποσό, το οποίο πρέπει να καταβληθεί σ αυτούς αναδρομικά και για το χρονικό διάστημα προ της , λόγω αναπροσαρμογής της σύνταξή τους. Αντισυνταγματική η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.3075/2002 και αντίθετη προς τη διάταξη του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτόκολλου της Ε.Σ.Δ.Α.

11 8 Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν.3075/2002, με την οποία ορίζεται ότι το ποσό της πάγιας αποζημίωσης των δικαστικών λειτουργών της προβλεπόμενης από το άρθρο 2 παρ.6 του ν.2521/1997, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των ποσών, τα οποία πρέπει να καταβληθούν σ αυτούς αναδρομικά και για το προ της χρονικό διάστημα, λόγω αναπροσαρμογής της σύνταξή τους, επειδή τούτο (στο ποσό της πάγιας αποζημίωσης) δεν είχε (για το χρονικό αυτό διάστημα) υποβληθεί σε κρατήσεις για κύρια σύνταξη υπέρ του Δημοσίου, αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ.1, 26, 87 παρ.1 και 88 παρ.1 του Συντάγματος και στη διάταξη του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτόκολλου της Ε.Σ.Δ.Α. Απόφ.ΙΙ Τμ.Ελ.Συν.3178/2009 Νομοθετήματα: Άρθρα 4 παρ.1, 26, 87 παρ.1 και 88 παρ.1 του Συντάγματος Πρώτο πρόσθετο πρωτόκολλο της Ε.Σ.Δ.Α. άρθρο 1 ν. 2521/1997 άρθρο 2 παρ. 1 ν. 3075/2002 άρθρο 10 παρ. 7 Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 10 παρ. 6 του ν.2521/1997, κατά το μέρος που χαρακτηρίζει ως «παγία αποζημίωση» σημαντικό τμήμα σημαντικό τμήμα των βασικών αποδοχών ενεργείας του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους Αντισυνταγματική ως αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 88 παρ.2 και 110 Α του Συντάγματος, η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.2521/1997, κατά το μέρος που χαρακτηρίζει ως «παγία αποζημίωση» σημαντικό τμήμα των βασικών τακτικών αποδοχών ενεργείας των μελών του

12 9 κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με σκοπό τον μη συνυπολογισμό αυτών στις συντάξιμες αποδοχές τους. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.2445/2009 Νομοθετήματα: Αρθρα 88 παρ. 2 και 110 Α του Συντάγματος Συνταξ/τικός Κώδικας άρθρ.9 παρ.1, 2, 4, 5 ν. 2521/1997 άρθρ. 10 παρ. 6 Επίδομα γάμου - τέκνων Άγαμη συνταξιούχος του Δημοσίου για μη καταβληθείσα οικογενειακή παροχή για το χρονικό διάστημα από έως Μετά την έκδοση της οικ.2/3013/0022/ απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ικανοποιήθηκε η αξίωση των συνταξιούχων του Δημοσίου για καταβολή της οφειλόμενης σ αυτούς οικογενειακής παροχής (που δεν τους καταβαλλόταν λόγω καταβολής αυτής στο σύζυγό τους, υπάλληλο ή συνταξιούχο του Δημοσίου) για το ρυθμισθέν με την απόφαση αυτή χρονικό διάστημα, ήτοι, από έως Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 26 του ν. 3205/2003 η δίκη ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά το μέρος που αφορά στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, ως εκκρεμής, κατά την έννοια του άρθρου αυτού, θεωρείται κατηργημένη. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ελ.Συν.1035/2009 Σχετ. αποφ. ΙΙ Τμ.Ελ.Συν. 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1267, 1268, 1278, 1281, 1551, 1552, 1555, 1558, 1563, 1568, 1574, 1575, 1802, , 1969, 1988, 2007, 2008, 2010, 2028, 2046, 2049, 2051, 2073, 2074, 2077, 2081, 2108,

13 , 2115, 2116, 2117, 2119, 2482, 2483, 2486, 2487, 2819, 2824, 2826, 3162, 3176, 3224, 3233, 3454, 3462, 3472, 513, 3693/2009 Υπάλληλος του Ι.Κ.Α. υπαγόμενος στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του α.ν. 1846/1951 δεν δικαιούται της οικογενειακής παροχής του άρθρου 12 του ν. 2470/1997 Υπάλληλος του Ι.Κ.Α. που έχει υπαχθεί, κατ επιλογή του, στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ως άνω ασφαλισμένου του Ιδρύματος του α.ν.1846/1951, δικαιούται να λάβει μόνο το οικογενειακό επίδομα, το οποίο προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 29 τούτου και με τις προϋποθέσεις, που ορίζονται σ αυτή και όχι την οικογενειακή παροχή, η οποία προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 12 του ν. 2470/1997, καθόσον δικαίωμα λήψης αυτής έχουν μόνο οι υπαγόμενοι στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του ν. 3163/1955 υπάλληλοι. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ. 2114/2009 Νομοθετήματα: α.ν. 1846/1997 άρθρο 29 παρ. 3 ν.δ. 4277/1962 άρθρο 11 Αντισυνταγματικές οι διατάξεις οι οποίες απαγορεύουν τη διπλή καταβολή οικογενειακής παροχής στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι υπάλληλοι του Δημοσίου Τομέα (εν ενεργεία ή συνταξιούχοι) Οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 4 και 5 του ν. 2470/1997, οι οποίες απαγορεύουν τη διπλή καταβολή οικογενειακής παροχής σε περίπτωση που

14 11 και οι δύο σύζυγοι είναι υπάλληλοι του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή όταν ο ένας από αυτούς είναι υπάλληλος των υπηρεσιών αυτών και ο άλλος υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή μέρους του ιδιωτικού τομέα, αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 21 του Συντάγματος και συνεπώς, είναι ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες. Κατόπιν αυτού, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 2470/1997, οι έγγαμοι υπάλληλοι λαμβάνουν ολόκληρη την οικογενειακή παροχή μαζί με τη σχετική προσαύξηση λόγω τέκνων, εφόσον υπάρχουν, χωρίς τις διακρίσεις στις οποίες προβαίνουν οι κρινόμενες ως αντισυνταγματικές, παράγραφοι. Τα ίδια ισχύουν και αναφορικά με τους συνταξιούχους και βοηθηματούχους του Δημοσίου εν γένει, αφού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και 6 του ν.2592/1998, η οικογενειακή παροχή χορηγείται και σ αυτούς με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγείται και στους εν ενεργεία υπαλλήλους του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.1035/2009 Σχετ. αποφ. ΙΙ Τμ. 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1267, 1268, 1278, 1281, 1551, 1552, 1555, 1558, 1563, 1568, 1574, 1575, 1802, 1815, 1967, 1968, 1969, 1988, 2007, 2008, 2010, 2028, 2046, 2049, 2051, 2073, 2047, 2077, 2081, 2112, 2115, 2116, 2117, 2119, 2482, 2483, 2486, 2487, 2819, 2824, 2826, 3162, 3176, 3233, 3454, 3462, 3472, 513, 3693, 3193, 3224/2009 Νομοθετήματα: άρθρο 21 του Συντάγματος ν. 2470/1997 άρθρο 12 παρ. 4, 5 ν. 2592/1998 άρθρο 5 παρ. 6 Συνταγματικές οι διατάξεις που απαγορεύουν την καταβολή της οικογενειακής παροχής στους σε χηρεία τελούντες ή διαζευγμένους συνταξιούχους του Δημοσίου, χωρίς τέκνα

15 12 Οι διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 6 του ν. 2470/1997 και του άρθρου 11 παρ. 4 του ν. 3205/2003, που απαγορεύουν την καταβολή της οικογενειακής παροχής (του άρθρ. 12 παρ.1α του ν. 2470/1997) στους χήρους ή διαζευγμένους συνταξιούχους του Δημοσίου, οι οποίοι δεν έχουν τέκνα για τα οποία να δικαιολογείται η καταβολή της και σ αυτούς, δεν προσκρούουν στα άρθρα 4 παρ. 1 και 22 παρ. 1 εδ. β του Συντάγματος, αφού οι συνταξιούχοι αυτοί βρίσκονται σε διαφορετική οικογενειακή κατάσταση σε σχέση με τους έγγαμους συνταξιούχους, οι οποίοι συμβιούν με τους συζύγους τους ή με τους διαζευγμένους συνταξιούχους ή με αυτούς που τελούν σε χηρεία, οι οποίοι όμως έχουν τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή της ως άνω παροχής, ούτε στο άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος, με το οποίο προστατεύεται η οικογένεια ως θεσμός, αφού στην περίπτωση των διαζευγμένων (ή σε διάσταση) ή σε χηρεία τελούντων συζύγων ο θεσμός αυτός που δικαιολογεί την καταβολή της επίμαχης παροχής δεν υπάρχει. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ. 581, 3183/2009 Σχετ. αποφ. ΙΙ Τμ. 392, 423, 2009, 2017, 2119, 3180, 3181, 3182, 3184, 3185, 3186, 3187, 3232/2009 Νομοθετήματα: άρθρ. 4 παρ.1, 21 παρ.1, 22 παρ.1 εδάφ. β του Συντάγματος ν. 2470/1997 άρθρο 12 παρ. 6 ν. 3205/2003 άρθρο 11 παρ. 4 ν. 2592/1998 άρθρο 5 παρ. 6 Προϋποθέσεις καταβολής της οικογενειακής παροχής σε διαζευγμένους ή σε χηρεία τελούντες συνταξιούχους του Δημοσίου Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2470/1997, οι συνταξιούχοι του Δημοσίου δικαιούνται την οικογενειακή

16 13 παροχή (γάμου) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις με τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, η οποία καταβάλλεται σ αυτούς όσο χρόνο διαρκεί ο γάμος τους, ενώ σε περίπτωση λύσης αυτού λόγω θανάτου του ενός συζύγου ή λόγω διαζυγίου, καθώς και σε περίπτωση διάστασης των συζύγων η καταβολή αυτής διακόπτεται, εκτός εάν υπάρχουν τέκνα, για τα οποία δικαιολογείται η χορήγηση των προβλεπομένων γι αυτά προσαυξήσεων (τέκνα ανήλικα ή ενήλικα, που φοιτούν σε ανώτατες σχολές κ.λπ.), οπότε η εν λόγω παροχή (γάμου) συνεχίζεται να καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο ή σ αυτόν (που έχει νόμιμα την επιμέλειά τους και συγκατοικεί με αυτά), μέχρι να παύσουν να υφίστανται οι ανωτέρω προϋποθέσεις. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ. 581, 3183/2009 Σχετ. αποφ. ΙΙ Τμ. 392, 423, 2009, 2017, 2119, 3180, 3181, 3182, 3184, 3185, 3186, 3187, 3232/2009 Νομοθετήματα: ν. 2470/1997 άρθρ. 12 παρ. 1 περ. α και β, 6 ΙΙ. Β Ο Υ Λ Ε Υ Τ Ω Ν Αντιστοιχία της βουλευτικής αποζημίωσης με το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών των Προέδρων των Ανωτάτων Δικαστηρίων. Καθορισμός της βουλευτικής σύνταξης σε ποσοστό επί της βουλευτικής αποζημίωσης Η βουλευτική σύνταξη καθορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ.1 και 4 παρ. 2 του ν.δ. 99/1974, όπως η τελευταία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 29 παρ. 1 του ν. 1694/1987, σε ποσοστό επί της βουλευτικής αποζημίωσης, προσαυξανόμενη ανάλογα με τα έτη βουλευτείας. Η δε βουλευτική αποζημίωση, σύμφωνα με απόφαση της

17 14 Βουλής, η οποία ελήφθη κατά την ΚΔ/ Συνεδρίασή της και η οποία διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 παρ.1 του Ζ /1975 Ψηφίσματος ανέρχεται στο ύψος του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών (μετά του ανωτάτου ορίου της πάσης φύσης παρεχομένων επιδομάτων και προσαυξήσεων) του Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.81/2009 Σχετ.απόφ.ΙΙ Τμ.1576, 1998, 2064, 2458, 3204, 3483, 3484, 3501, 3502/2009 Νομοθετήματα: Ζ Ψήφισμα άρθρ. 1 παρ.1 ν.δ. 99/1974 άρθρο 2 παρ. 1, 4 παρ. 2 ν. 1694/1987 άρθρ. 29 παρ. 1 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Γ Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Μ Η Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Ι. Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Υπηρεσίες οι οποίες λογίζονται συντάξιμες Προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε σε θέση ΔΕΠ των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία και τη συνταξιοδότησή του Λογίζεται, κατ εξαίρεση των προβλεπομένων από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 11, 12 και 58 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα, συντάξιμη και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε μετά την αποχώρηση αυτού από την υπηρεσία και τη συνταξιοδότησή του σε θέση Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή ΕΠ. των Τ.Ε.Ι., εφόσον

18 15 είναι μικρότερος των πέντε ετών και με την προϋπόθεση ότι είχε ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής του. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.3230/2009 Νομοθετήματα: ν. 2703/1999 άρθρο 13 παρ.2, 13 παρ. 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του χρόνου θητείας Νομάρχη, Δημάρχου και Προέδρου Κοινότητας Λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου και μέχρι τη συμπλήρωση τριάντα πέντε (35) ετών, ο χρόνος θητείας του ως αιρετού Νομάρχη, Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, εφόσον αυτός παραιτηθεί από το δικαίωμα χορηγίας, το οποίο έχει θεμελιώσει με μία από τις ανωτέρω ιδιότητες και με βάση τον ανωτέρω χρόνο. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ. 2032/2009 Νομοθετήματα: ν. 3075/2002 άρθρ. 2 παρ. 21 Προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του χρόνου παροχής υπηρεσίας με σύμβαση έργου ή με ανάθεση κατ αποκοπή εργασίας. Προϋποθέσεις Λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση εργασίας κατ αποκοπή, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν καθορισθεί με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση, ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή εφόσον, σύμφωνα με τα υπηρεσιακά έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις α) απασχόληση κατά

19 16 το σύνηθες δημοσιοϋπαλληλικό ωράριο, β) παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την άμεση εποπτεία της και γ) αμοιβή ανάλογη με εκείνη των προσλαμβανομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αποφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.3448/2009 Νομοθετήματα: άρθρο 12 παρ.12 τελευταίο εδάφιο του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Υπηρεσίες οι οποίες δεν λογίζονται συντάξιμες Μη συντάξιμη προϋπηρεσία υπαλλήλου ως εκπαιδευτικού σε σχολεία του Εξωτερικού, διότι δεν αποχώρισε από θέση εκπαιδευτικού Αναγκαία προϋπόθεση για την προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία και της προϋπηρεσίας εκπαιδευτικού που δίδαξε σε σχολείο του Εξωτερικού αποτελεί η ιδιότητά του να συντρέχει και κατά το χρόνο της απονομής της σύνταξης, δηλαδή ο δικαιούχος της σύνταξης δημόσιος υπάλληλος να έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτικού καθ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας του και να εξέρχεται από την ενεργό υπηρεσία με την ιδιότητα αυτή. Κατά συνέπεια, ο υπηρετήσας ως εκπαιδευτικός σε σχολείο της αλλοδαπής, που στη συνέχεια προσλήφθηκε και υπηρέτησε σε θέση δημοσίου υπαλλήλου και συνταξιοδοτήθηκε από τη θέση αυτή δεν μπορεί να προσμετρήσει την προηγούμενη υπηρεσία του, ως εκπαιδευτικού, στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του, έστω και αν για την τελευταία αυτή δεν έχει λάβει σύνταξη ή άλλο βοήθημα από το Δημόσιο ή την Ελληνική Ομογένεια. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ. 1812/2009 Νομοθετήματα: Αρθρο 12 παρ.2 εδάφ. ιε του Συνταξιοδοτικού Κώδικα

20 17 Μη προσμέτρηση του χρόνου, κατά τον οποίο ο υπάλληλος διετέλεσε σε κατάσταση αργίας. Συνταγματική και σύμφωνη με το άρθρο 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ η διάταξη του άρθρου 11 παρ. 7 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Ο χρόνος, κατά τον οποίο ο υπάλληλος διετέλεσε σε κατάσταση αργίας, λόγω εκκρεμούς ποινικής ή πειθαρχικής δίωξης, για την οποία δεν επακολούθησε αθώωση ή απαλλαγή, δεν υπολογίζεται συντάξιμος. Η διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 11 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα δεν αντίκειται στα άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ.1 του Συντάγματος, ούτε στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ. 42/2009 Νομοθετήματα: Άρθρ. 21 παρ.1 και 5 παρ.1 του Συντάγματος Αρθρ.1 του Πρώτου Πρόσθ. Πρωτ/κόλλου της ΕΣΔΑ Άρθρ. 11 παρ. 7 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Μη προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του χρόνου, εκπαιδευτικής αδείας, υπαλλήλου του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ», η οποία χορηγήθηκε πρό της ισχύος του άρθρου 28 παρ.3 του π.δ.934/1975 Δεν λογίζεται συντάξιμος και δεν προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου ο χρόνος εκπαιδευτικής αδείας, η οποία χορηγείται χωρίς να επιτρέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Συνεπώς, δεν είναι συντάξιμος ο χρόνος εκπαιδευτικής αδείας οκτώ μηνών και είκοσι επτά ημερών, η οποία χορηγήθηκε σε υπάλληλο του Κέντρου Βρεφών «Η

21 18 ΜΗΤΕΡΑ» (την ), αφού το πρώτον με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 28 του π.δ. 934/1975 υπήρξε πρόβλεψη χορήγησης αδείας άνευ αποδοχών, μεταξύ άλλων και για εκπαιδευτικούς λόγους στους υπηρετούντες στο ανωτέρω Κέντρο υπαλλήλους. Απόφ. Ολομ. Ε.Σ. 1195/2009 Νομοθετήματα: Άρθρο 11 παρ. 6 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα π.δ. 934/1975 άρθρο 28 παρ. 3 Μη προσμέτρηση στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του χρόνου υπηρεσίας που διανύθηκε σε άλλη θέση μετά την αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία και τη συνταξιοδότησή του. Εξαιρέσεις Δεν λογίζεται συντάξιμος και δεν προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε, μετά την αποχώρηση αυτού από την υπηρεσία και τη συνταξιοδότησή του, σε άλλη ή άλλες θέσεις και που χρησιμεύει, κατ αρχήν, για τη θεμελίωση ή την προσαύξηση δικαιώματος σύνταξης από το Δημόσιο, ακόμη και αν είχε ανασταλεί η καταβολή της σύνταξής του, πλην εάν τούτο επιτρέπεται στις ειδικά προβλεπόμενες από τον Συνταξιοδοτικό Κώδικα ή άλλους συνταξιοδοτικούς νόμους περιπτώσεις. Απόφ. ΙΙ Τμ.Ελ.Συν.3230/2009 Νομοθετήματα: Άρθρα 11, 12 και 58 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Μη συντάξιμη υπηρεσία παρασχεθείσα μετά την παρέλευση εικοσαήμερου από τη δημοσίευση της πράξης απόλυσης ή αποδοχής της παραίτησης

22 19 Δεν λογίζεται συντάξιμος χρόνος και δεν προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε μετά την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της πράξης απόλυσης ή αποδοχής της παραίτησης του υπαλλήλου από την υπηρεσία. Απόφ. ΙΙ Τμ.Ελ.Συν. 1817/2009 Νομοθετήματα: Άρθρο 14 παρ.1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Μη συντάξιμη υπηρεσία, παρασχεθείσα μετά την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία Δεν λογίζεται συντάξιμος χρόνος και δεν προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία, ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε μετά την αυτοδίκαιη απόλυση από την υπηρεσία του υπαλλήλου, λόγω συμπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας και του 60ού έτους της ηλικίας αυτού. Απόφ. ΙΙ Τμ. Ε.Σ.1817/2009 Νομοθετήματα: Άρθρο 156 παρ.2 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλ. ΝΠΔΔ Άρθρο 9 παρ. 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Μη συντάξιμος ο εκτός υπηρεσίας χρόνος δημοσίου υπαλλήλου, που διέπραξε από την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την υπηρεσία, λόγω ποινικής καταδίκης, μέχρι την επαναφορά του σ αυτήν, κατόπιν απονομής χάριτος Δεν αναγνωρίζεται συντάξιμος, ο εκτός υπηρεσίας χρόνος δημοσίου υπαλλήλου, που διέπραξε από την αυτοδίκαιη έκπτωσή του από την υπηρεσία, λόγω ποινικής καταδίκης, μέχρι την επαναφορά του σ αυτήν,

23 20 κατόπιν απονομής χάριτος με άρση του συνεπειών της ποινικής καταδίκης, καθόσον η απονεμόμενη χάρη ενεργεί για το μέλλον και δεν αναδρομική δύναμη. Απόφ.ΙΙ Τμ.Ε.Σ. 2803/2009 Σχετ. αποφ. ΙΙ Τμ.Ελ.Συν. 244/2009 Νομοθετήματα: π.δ.611/1979 άρθρα 22 παρ.2, 248, 249 ν. 2683/1999 άρθρα 8 παρ.1149, 150 Άρθρο 14 παρ. 1 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Δ Π Ο Σ Ο Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Σ Στρατιωτικών Προσαύξηση ποσού σύνταξης για τον πέραν της 35ετίας χρόνο. Η πλασματική υπηρεσία των άρθρων 40 και 41 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (π.δ. 166/2000) δεν υπολογίζεται για τη χορήγησή της Για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης κατά 1/50 για κάθε έτος πράγματι παρασχεθείσας υπηρεσίας υπαλλήλου πέραν της 35ετίας και μέχρι του 40ού λαμβάνεται υπόψη κάθε υπηρεσία, η οποία, κατά τις κείμενες διατάξεις αναγνωρίζεται ως συντάξιμη, εφόσον έχει πράγματι παρασχεθεί και με την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος αποχώρησε από την υπηρεσία του μετά την έναρξη ισχύος του ν. 1902/1990 ( ). Συνεπώς, δεν λαμβάνεται υπόψη ο εν διπλασιασμώ υπολογιζόμενος χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας ή πτητικής ενέργειας που προβλέπεται από τα άρθρα 40 και 41 του Συνταξιοδοτικού Κώδικα (π.δ. 166/2000). Απόφ.Ολομ.Ε.Σ. 57/2009 Νομοθετήματα: ν. 2512/1997 άρθρο 5 παρ. 4

24 21 π.δ.166/2000 άρθρα 40, 41 Συνταγματικότητα διάταξης του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 2512/1997 Η διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του ν. 2512/1997, με την οποία ρητώς ο νόμος έχει απαγορεύσει τον υπολογισμό του υπολογιζόμενου εν διπλασιασμώ χρόνου σε μονάδα εκστρατείας κ.λπ. για τη χορήγηση πεντηκοστών, η οποία αντικατέστησε από τότε που ίσχυε το άρθρο 5 του ν.1902/1990, δεν αντίκειται στο άρθρο 41 παρ. 1 του Συντάγματος, ούτε και στο άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ. Απόφ. Ολομ. Ε.Σ. 571/2009 Νομοθετήματα: Άρθρο 4 παρ. 1του Συντάγματος Άρθρο 1 Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ ν. 2512/1997 άρθρο 5 παρ. 4 ν. 1902/1990 άρθρο 5 π.δ.166/2000 άρθρα 40, 41 Βουλευτών Η αποζημίωση του άρθρου 6 του ν. 2521/1997 των Προέδρων Ανωτάτων Δικαστηρίων δεν περιλαμβάνεται στη βουλευτική αποζημίωση και δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ύψους της βουλευτικής σύνταξης Η αποζημίωση η οποία παρέχεται στον Πρόεδρο Ανωτάτου Δικαστηρίου, λόγω συμμετοχής του στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 6 του ν. 2521/1997, δεν περιλαμβάνεται

25 22 στη βουλευτική αποζημίωση και κατά συνέπεια δεν συνυπολογίζεται κατά τον κανονισμό της βουλευτικής σύνταξης. Απόφ.ΙΙ Τμ.Ε.Σ. 3493/2009 Νομοθετήματα: Αρθρο 1 Ζ Ψηφίσματος Βουλής ν. 2521/1997 άρθρ. 6, 1, 2, 6, 7 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Ε Θ Ε Μ Α Τ Α Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Φ Υ Σ Ε Ω Σ Συρροή μισθού και σύνταξης Μείωση κατά 70% της σύνταξης στρατιωτικού συνταξιούχου ο οποίος υπηρετεί σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα. Εξαίρεση Καταβάλλεται μειωμένη κατά ποσοστό 70% σύνταξη στους στρατιωτικούς συνταξιούχους, εφόσον υπηρετούν σε θέσεις του Δημοσίου Τομέα, όπως τούτος προσδιορίζεται από το άρθρο 1 παρ. 6 του ν.1256/1982 και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 παρ. 9 του ν. 2517/1997, που αναφέρεται στα θύματα τρομοκρατικής ενέργειας. Απόφ.Ολομ.Ε.Σ. 510/2009 Σχετ. Απόφ.ΙΙ Τμ.Ε.Σ. 2060/2009 Νομοθετήματα: ν. 2512/1997 άρθρ. 4 παρ. 9 ν. 1256/1982 άρθρο 1 παρ. 6

26 23 Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο ΣΤ Θ Ε Μ Α Τ Α Α Ν Α Π Ρ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ Ι. Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ω Ν Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν Πολιτικών υπαλλήλων γενικά Αναπροσαρμογή συντάξεων Συμβούλων και Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.) με βάση τις διατάξεις του ν. 2530/1997. Οι τελευταίες δεν αντίκεινται στο Σύνταγμα και στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. Χρονικό σημείο έναρξης των οικονομικών αποτελεσμάτων της αναπροσαρμογής Οι συντάξεις των Συμβούλων και Παρέδρων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), οι οποίοι αποχώρησαν από την υπηρεσία μέχρι την , αναπροσαρμόζονται από , με βάση το βασικό μισθό που, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 2530/1997, σε συνδυασμό και με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3, 5 του άρθρου 9 του π.δ.166/2000 λαμβάνουν από την ημεροχρονολογία αυτή οι εν ενεργεία συνάδελφοί τους και όχι πλέον, με βάση τη μισθολογική αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, η οποία είχε θεσπισθεί με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 1566/1985 και ίσχυε μέχρι και την Δεν αντίκεινται στη διάταξη του άρθρου 4 του Συντάγματος, ούτε παραβιάζουν τη διάταξη του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου της ΕΣΔΑ οι διατάξεις των άρθρων 13, 16 και 18 του ανωτέρω νόμου, με τις οποίες επήλθε από (κατά το άρθρο 27 τούτου) η κατάργηση αποσύνδεση της μισθολογικής αντιστοιχίας των μελών του Π.Ι. με τα μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ. Οι

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013

Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Νομολογία αποφάσεων Ολομέλειας 2012 και ΙΙ Τμήματος 2012/ α τριμήνου 2013 Επιμέλεια: Βασιλική Πέππα, Πάρεδρος Ελ. Συν. Δήμητρα Μιμηκοπούλου, Σπουδάστρια Ε.Σ.Δι Ι. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Ολ 3026/2012: αναίρεση κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετών 2002 2004 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετών 2002 2004 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Ετών 2002 2004 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Α Σελ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ Ι. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Πολιτικών υπαλλήλων, γενικά...

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.Δ. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007)

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.Δ. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 47 η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σύμβουλος Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Επικρατείας B. ΓΚΕΡΤΣΟΣ Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Αριθμός 302 Έτος 2004 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

1 . 1 . 1854/51, 1. 1 . 1854/51, 1 . 1 . 1854/51, 5. 1 . 3768/57, 6 . 1 . 1813/88, 1 . 1976/91 19 . 1 . 2084/92, 1 . 1 . 1902/90, 1 . 3 .

1 . 1 . 1854/51, 1. 1 . 1854/51, 1 . 1 . 1854/51, 5. 1 . 3768/57, 6 . 1 . 1813/88, 1 . 1976/91 19 . 1 . 2084/92, 1 . 1 . 1902/90, 1 . 3 . ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Έτος: 2000 ΦΕΚ: Α 153 20000703 Τέθηκε σε ισχύ: 03.07.2000 Ηµ.Υπογραφής: 23.06.2000 Τίτλος: ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Θέµατα: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ,ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ,ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3893 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 180 22 Αυγούστου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4002 Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007)

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. (Με βάση το Π.. 169/2007 ΦΕΚ Α 210/31-8-2007) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ 47 η ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ Τελευταία ενηµέρωση :22/12/2012 ΚΩ ΙΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Σχέδιο Νόμου ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Αθήνα, Ιούνιος 2010 1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ασφαλιστικό δίκαιο. ασφαλιστικό δίκαιο

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ασφαλιστικό δίκαιο. ασφαλιστικό δίκαιο ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΛΑΔΟΙ... 3 ΙΙ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ... 4 ΙΙΙ. ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ... 13 IV. Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Κεφ. IV.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Εισαγωγικές Παρατηρήσεις. Εξ ορισμού η αναπηρία ως ασφαλιστικός κίνδυνος αντιμετωπίζεται από την Κοινωνική Ασφάλιση με ιδιαίτερη μέριμνα. Προέχοντα στοιχεία αποτελούν ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΕΦ.ΙΙΙ.- ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Β ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (16) Εισαγωγικές παρατηρήσεις Στην παρούσα παράγραφο προέχει να σημειώσουμε ότι τα Καταστατικά των πέντε ειδικών Ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk.

Ταχ.Δ/νση : Κάνιγγος 29 ΠΡΟΣ: ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 101 10 Αθήνα Τηλ : 213-212 6701-702-703-704 Fax : 213-212 6778 E-mail : D47@mof-glk. ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 47 η Νομ/κής Εργασίας& Ενστάσεων ΤΜΗΜΑ : Α

Διαβάστε περισσότερα

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ

Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Αναλυτικές πληροφορίες σχετικές με τη συνταξιοδοτική νομοθεσία Π η γ ή : Γ Ε Ν Ι Κ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Τ Η Ρ Ι Ο Τ Ο Υ Κ Ρ Α Τ Ο Υ Σ Ερωτήσειις καιι απαντήσειις σε βασιικά ερωτήματα συνταξιιοδοτιικής φύσεως που

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.

κατά του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος παρέστη με την Ευφροσύνη Μπερνικόλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους. ΣτΕ.Ολ 2193/2014 Αναδρομική μείω ση αποδοχώ ν εν ενεργεία στρατιω τικώ ν τω ν ενόπλω ν δυνάμεω ν - Αντισυνταγματικότητα ρύθμισης - Αίτηση ακύρω σης - Έλλειψη νομιμοποίησης δικηγόρου -. Αντισυνταγματική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Άρθρο 1 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 1. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ Της δευτεροβάθμιας Ένωσης των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52

Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 www.inlaw.gr Newsletter 12/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-52 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Αµοιβή εργασίας - Επίσχεση εργασίας για καθυστέρηση καταβολής δεδουλευµένων αποδοχών ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος

61-όβ Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: Ο Πρόεδρος Ο Λ ΙΚ Ε Σ : Ο 1.Μ7 ΔΗΜ Ο ΣΙΕΥΣΗ: \& Ο Πρόεδρος 61-όβ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, 3ο τμήμα Δικάσιμος : 16-4-2013, αριθμός πινακίου 50 Διάδικοι : 1) ΣΥΤΑ κλπ ΚΑΤΑ 1)Τράπεζα Αττικής, 2) Εθνική ΑΕΕΓΑ κλπ Πρόεδρος : Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας

Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της Επικρατείας Ρ.Κ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Επιμέλεια: ΕΥΘ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας ΠΑΝΑΓ. ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ, Εισηγητής του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦ. V.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ.

ΚΕΦ. V.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ. Α Εισαγωγικές παρατηρήσεις. ΚΕΦ. V.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ. Βασική προϋπόθεση για την απονομή σύνταξης στα μέλη οικογενείας είναι ο θάνατος του αμέσως ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου λόγω γήρατος ή αναπηρίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) ΑΘΗΝΑ, ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ-AΔΕΔΥ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Κωδικοποίηση νομοθεσίας εργαζομένων γυναικών στην Δημόσια Διοίκηση Σοφία Καζάκου Έλλη Βαρχαλαμά, Μαριλύ

Διαβάστε περισσότερα

Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε.

Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Π.Ε. Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Συνταξιοδοτικός οδηγός εκπαιδευτικών Στο ενημερωτικό που ακολουθεί παρατίθενται κάποιες χρηστικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου

Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου Τα βασικά Δικαιώματα του Τραπεζοϋπάλληλου 1. Με την Τράπεζα έχω μια "ατομική σύμβαση" που ορίζει τους βασικούς όρους αμοιβής και εργασίας μου. Εκτός από αυτήν, τι άλλο μπορεί να καθορίζει τις αποδοχές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

Αριθµ. 179/38/2012. Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 488 Ε Κ Θ Ε Σ Η Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) Αριθµ. 179/38/2012 στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ : 33 38 401-404 33 38 218-422 33 38 237 33 38 350-351 33 38 415 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 2/72757/0022 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ & ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα